Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "VIrtVosIVs pantheon, Deo & sanCtIs ereCtVM, id est, Sermones panegyrici de praecipuis sacrorum ordinum fundatoribus, patriarchis, aliisque terrarum patronis, ad normam & formam Psalmo-graphi, Psal. 148.v.I : LaVDate IpsVM In eXCeLsIs : insertis nonnullis festis de B.M.V. de circumcisione Domini &c. & duodecim signis praedestinationis, quorum singula singulis mensibus praefiguntur cum symbolis chrono-graphicis, & figuris = Das ist, Lob-Predigen von denen fürnehmsten heil. Ordens-Stifftern, Patriarchen, und andern heiligen Lands-Patronen : dann auch auff etwelchen Mariae-Festtägen, und von denen 12. Zeichen der göttlichen Gnaden-Wahl, deren jedes jedem Monat vorgesetzt wird : pars [I-III]"

See other formats


» LN 
Pret creen 
decens 


— 


EI. 


i 
1 
1 
} 
) 

— — NEL 
— iL. zl 
—À - 
\ Fr. 


Ant http://www.archive.org/det 


Lr z (m 


^ 
A Seelen na ZH 
G 
— Y 
LAT /prvenda I Af otro a 


VirtVosiVs Pantheon, 
Deo , & Sanctis 
erectyM. 

Id ef : 


SERMONES 
PANEGYRICI 


E ix be /—— E 
Pr&cipuis Sacrorum Ordinum Fundatoribus, 
Patriarchis , aliisque Terrarum Patronis, ad . 
normam, & formam Pfalmo -graphi Pjal. 148. v. 1. 

LaV Date IpsYM inEgXCel sis, 


Infertis nonnullis feftis de B. M. V, de circumcifione Domini &c. 
& duodecim fignis Predeftinationis, quorum fingula fingulis menfibus 
prxfiguntur cum Symbolis chrono - graphicis , & figuris. 

Denen fürnehmften Heil. Ordens + Stifftern, Patriarchen, 
unb andern heiligen anb8- Patronen; dann aud) auff etwelchen Mariaes 
. Gefitágen/ und von denen 12. Zeichen ber Goͤttlichen Gnaden⸗Wahl - 
deren jedes jedem Monat vorgefegt wird, 

Pars J. 

Operd, & Induftrià | mu 
£, Chriftiani Brez; Ordinis Fratrum Minorum Recolle&orum; Provin- 
ciz Thuringix S. Elifabethx Concionatoris Emeriti , & Ordinari, 

Ad B. Mariam Virginem. Wezlarie. 


yanblep8, 9f, 1723. F 
4 xi Mss a 
ut“ 


ctidbTis, 


n 
b, 


idodime catis 23 
— Je : $a d N N t KURT 
rat x j ^*^ iU t 


— try 
Au T3865 rn EINE m 
* L 4 

sive | nahe, n 


er FAMOUS I & BEIDE 

Í 
1 


| 
f 


\ 
V 
y 


\ 
N 


M 1 D 

» 
mr. N 

E— e 


j 1 ZN a 
3 a Il, N ^ : 
3j m - | J N 4 : 
! ^ & 
= 

we \ 
N FEST 
PU NR 


Ih: - li FS. 
e f — eer LT eR In, SE HI TR 

In. Infigne Gentilitium 
Cattri Aquila , 
vulgó Arnsburg. 
Nil Aquile Caſtrum fortis timet atrius aftrum, 
Miira nequit labi jun&a, Pedumque , Trabi. 
Cygnus candorem, tribuit Crux alma virorem, 
Ex Aquila rigor eft & vieilante vigor] 
Evolat in celfum quamvis Olor albus honorem 
Evolat in Cyꝑno Celfus altus honor. ; 


REVERENDISSIMO.- 

J. AMPLISSIMO 
DOMINO 
D.ANTONIO 
In Antiquiffimo, & Exempto Mo- 
nafterio de Caftro Aquilz, vulgo Arnsburg, 


Sacri Ciftercienfis Ordinis Abbati 
digniflimo, 


Domino fuo perquam Gratio[0, 


fames e 


REVERENDISSIME, ET 


 AMPLISSIME 
DOMINE, 
D, perquam Gratiofe, | 

ER Rene hoc Pantheon antiquo illo Ro- 
TEN RJ) mano VirtVoslVs Deo, & Santils ere- 
STD AR CtVM , ut aperte fatetur , Patronum 

e M quarit, qui Sacrato Pedo fuo Paftorali 

primus terat , & aperiat, neque refor- 
Ss) midat repulfam in terris, dum tot Pa- 
tronos in czlis ftatuit, quot San&os includit, E cae- 
lis in terras defcendit, & poft Deum, caleftesque Da- 
tronos, terreftrem in terris Deum, & Patronum in- 
clamat animofiüs inftru&um Verbis Pfalmift& dicen- 

tis Pfal. gr, v. 6. 

'Vos DII etis , & Ita FILII EXCeLs]. oMnes; 
i a3 Si 

«$33 )o( ER "3 40 
Si Filii Excelfi , tales funt Ecclefiae Praelati, qui Pedo, 
mitráque clari caeteros antecellunt , ftellas ut Luna 
minores. Pantheon apiculas amat , quz pro focis , 
arisque pugnant, pro focis quidem, ne vel inerti fu- 
co pateat aditus , pro aris, ut cerà praeonufta Pan- 
theon ingrediantur non vacua 

Munera, namque fciunt , placare hominesque , Deosque. 
Leonem Quadrupedum Regem non inquirit , qui 
pra foribus vigilaret , & vulpeculas , que vineam 
Domini demoliuntur , arceret àb ingreffu, dum & 
arcerct apiculas , viventis leonis fauces , fepulchrum 
vivum timentes, Juxta fenfum Pfalmiltz Pfal, 5. v. 11. 
Sepulchrum patens efl guttur eorum , que quondam in ore 
demortui mellificérunt [ecure, Judicum 14,9. 8, Hinc Aqui- 
lam volucrum , Apiumque Reginam follicitat Pan- 
theon , ut fic apiculis ingredientibus aditus pateat li- 
berior ,importaturis cereum fudorem fuum, qui poft 
in dulces , piasque defudet in aris lacrymas, 

Patiéris proinde, ut hoc meum Pantheon iz Ca- 
Bro Aquile prote&cicem Magnarum Alarum Aquilam 
inveniat , & fitum emendicet vicinum ei , quod no- 
bilius illumináfti Pantheon , & lucem participet ad 
decorem Tui ( dum Contraria juxta fe pofita magis 
elucefcunt) vel difertum in Deferto redditum difcat 
ad illuftrationem illios obmutefcere , inque Eremo 
non tam Antonians , quam fpeciosa D. Bernardi valle, 
Siquidem | 

Valles Bernardus , Montes Benedidtus habel 

Ull« 


T NC ae ol SERM TM 
fundamentum humilitatis ponere , ex quo alacriüs 
aflurgat, & in verba prorumpat: Szemus fimul; quis efi 
adver[arius? lfaie yo. v. 8. | "8 


InqVe AqVILae Caftro faLVo DoMInetVr ab aftro * 
oVo flDenter aVet, CVM sibI fteLLa faVet. 


Hanc fibi fpem pollicetur ex folius Aquila confpe- 
&u, cujus Lemma: 
| SoLa foLeM IntVetVr 
ALIs protegenDo. allos tVetVr, 
Forfitan hic jubebit, Plato quiefcere, & cum Jere- 
mia cap. 1, V. 6,13, 14. exclamare: A,A, A ! Domi- 
ne nefcio loqui ; cum quadruplex Aipha in Infigni 
mihi objiciat Spbinx hoc cum aenigmate: 
Quatuor A pono, quorum dic Oedipe fenfum, 
Nodus Alexandro vel folüendus erit. 


A primum dat Nomen, Cognoménque fecundum, 
Abbatia fequens, quartum habet officium, 


Oedipus 


Caftri Vulgó Arnsburg Antoni Antonius Abbas, 
Quatuor hac Sphingis Grammata folvit ita, 
Hinc 


Pantheon tVa DeXtra notes CVM InsIgnla fpeCtas, * 
zn CrVX Mitls aDeft, eft AqVILa, eft & oLor. 
Sors licet inftabilis tibi fata finiftra minetur, 
Spera, dum fpiras, fors tua fixa Cruci eft, 
Candida verba loquor, dum candor amicus Olori eft 
Nefcit & ipfa nigrum Theta Aguilina fides, 
b. : Uni, 


? 


; oU o( the 

Uni, Trinóque Deo foli fonat Pantheon in calis , & 
Uni Tibi fonabit in terris. Quid enim in Anagram- 
mate Antonius ? Sonat uni. Cygnum Apollini facravit 
Antiquitas, credo vel ob cantüs gratiam, ab Apolli- 
ne minüs alienam, Nec in Cygneorum familia qua- 
licumque defunt hodie , qui meliori Apollini fua fa- 
crarunt ingenia , eousque exculta , ut & Romanus 
Anfer Olorem obftupefcat Antonianum: Candidum 
Tibi dedere fuffragium merita, & candidus Cygni 
color , Ominatus dies in Caf/ro Aguile futuros mere 
candidos fub tanta felicitatis Candidato. Unde 

Si velit haud humili Te quis laudare Camzna, 

De Cygno primam poftulet ille Tuo. 

Tuus fortunato veriüs meritorum , quàm alarum re- 
migio ad debitam Tibi prove&us celfitudinem Olor, 
dum ad id evafit faftigium, & concentu Fama im- 
mortalis concordem, in animis omnium, provocatis 
in certamen affe&tibus, excitavit harmoniam. Hinc 
nullus ambigit, Te bonis avibus culmen hoc attigiffe, 
Dives calamis Olor vel inter prima 724 incunabula 
felix augurio Te loqui coepit , ut ales Apollinis, futu- 
rum inter illuftria Caffri Aquilint nomina, 

Ad Tz REVERENDISSIME, & AMPLISSIME 
DOMINE, velut ad folem inclinat fe Pantheon præ- 
fens, lucis aufpicium à Te accepturum. Meum hunc 
in zneis formulis laborem jam pridem Tzo zomini , 
animó meó deſtinâram infcribere , quo prafignem 
venerarer do&rinam , dum Jam liquido conftat, & 

| litte- 


33 IX Gele & 
litteras , & eruditionem à 7s ferio amari, nec igno- 
ro, Tr diem illum in damno pofuiffe , qui periit otio 
fine linea , fine ftudio virtutis, Et quamvis nemo 
negaverit, magnum hominis ornamentum effe, Na- 
talium Splendorem , & Eruditionis Nomen , longe 
tamen majus eft, habere 
Compofitum jus, fasque animi, fan&tósque receflus Perf, 
Mentis, & Incottum generofo pe&us honefto, Sat. 2. 

Omnes Avorum imagines, & multiplicem Athena- 
rum Sapientiam longiíDime pracedat vel una vir- 
tus, qua honeítiffimum quemque facile tibi ami- 
cum conciliavit, Certo comitas Tus, & Generofa 
humanitas quem non blandé raperet in amorem 
Tui ? Mlud in 7z non immeritó plurimis placuiffe, 
Ício , quód , cum in fcientiis multa feliciter fis afle- 
cutus , illud unum tamen nefcire volueris , fuper- 
bire fcilicet, & faítu turgere , in quo fuperciliofus 
quisque tantó fibi magis placet , quantó minüs 
aliis; & hoc e(t , quod Te largiter cominendavit 
Optimo cuique. Tuam porró fingularem temperan- 
tiam , Eximiam modeftiam , Verecundiam , atque 
pudicitiam, vel ab hofte laudandam , & laudatam 
adventantibus cun&is fpe&aculum fuiffe, & effc , vel 
honeftiffimi fatebuntur oculi, Nec meliorem Tui 
poft Tz memoriam relinquere potuiffes, quàm hanc, 
qua me, qui fateor, fortius impulit, & juſtius, ut 
eà qua poffum veneratione & cultu, fubmitfiflime 
Tui meminifkm, & quidquid eft iftud (criptionis, & 

b 2 didtio- 


a $323 )eC et$e 
di&ionis, Tuis etiam mahibus, librorum affuetis, trans- 
f:riberem , & dedicarem. ; ip^ 


Nihil hic fpinarum , aut veprium, nihil contro- 
verfi , aut litigiofi ferre me cenfzo, Difficile ne- 
gotium hoc efle non nefcio, ideöque exactior illius 
difceptatio , fcholis, & Eruditorum Concertationi- 
bus erit relinquenda, Hic plano pede proceditur, 
&,ut arbitror, inoffenfo. Nec alio Duodecim hac 
Pradeftinationis figna , veluti certi viarum limites 
ducunt, quam ad amaniores illos, & penfiles hor- 
tos, quos ftella fulciunt, fed ducunt volentes , invitis 


omnis via bona cft, ut pereant, Hoc bono cuilibet 
in voto, cum Sarbierio: 


Tardum Sereni partibus aetheris 
Te fidus addas; Neu properes citus 
Menfis reclinari, & fupernis 

Catibus accubui(fe Divum. 


Cui devotiffimus addo: 


Ut tuus albentes terris Olor exhibet alas, 
Sic Tibi depingat cana fenedta comam. 


Sicut ergo reliqua Conventüs noftri Wezlarienfis 
omnia, fic & hoc Pantheon prafens ad Reveren- 
difime , & Amplifime Dominationis Tue pedes & Pe- 
dum advolvitur humillime , fecuriüs fpectandum 
in luce, fi gratiofum acceperit radium. In tot, 
tantarümque gratiarum , Provincie noftre pra- 
ftitarum vicem fuperos obfecrabimus , Ut Reveren- 


: diſſima, 


difima , & Amplifima- vera Dominatio ad Aquilini 
Caf deren Rc condim Ciercente nd 
nis incrementum quàm diutiffime fervetur incolu- 
mis, Ita voveo precórque, Wezlariz adS, Annam, 
die San&is omnibus facrato, primo Novembris 1722, 


" REVERENDISS. & AMPLISS, DOM. 
D, mei perquam GR ATIOSI 


Submiffiffimus in Chrifte 
Servus 


F, Chriftianus Brez, 
Ind. Franc, 


b 3 FACUL- 


i328t6st2deeioicisad St 2555525654 
Aoc gocooogosodocododuogedodskosockct 333353 


a 
CPG eU b a CEERGOEPG aD GG 3900009002355 


BERFFESTTSEHLIBTITFTSTIFIEIERER 


FACULTAS 
Admodum Reverendi Patris Miniftri Provincialis, 


«y Enore praefentium Facultatem concedo, ut Serme- 
Seh d nes panegyrici de praecipuis Sacrarum Religionum 

"SN Patriarchis, Fundatoribus, aliisque San&is dıverfa- 

: 28, rum Regionum patronis turelaribus , ac quibusdam 

= = Chrifti Domini Salvatoris Noftri , ejusdemque Bea- 
Air ? tiffimae Virginis Matris Mariae Solemnitatibus , nec 
non de P apdottn praedeftinationis divinæ fignis , à Venerando 
Patre Chriftiano Brez , Ordinis Fratrum Minorum San&i Fran- 
cifci Recolle&orum Provincie Thuringia Sana Elifabethae 
Concionatore Emerito, & ad B. M. Virginem Wezlaria ordina- 
rio induftriose confcripti , VirtVosiVs Pantheon Deo & SanCtls 
ereCtVM, intitulati , ac à Theologis noftris ad hoc deputatis re- 
vifi, fervatis in reliquo fervandis ad majorem Verbi divini prae- 
dicatorum commoditatem, uberioremqQue animarum fruttum & 
Spiritualem utilitatem, in lucem prodeant & imprimantur, Da- 
bam in Conventu noftro Limburgenfi ad Lahnam, die 50, O&obris 
Anno 1722. 

F. Ludovicus Eifenbach, 
Minifter Provincialis. 
Manu propriä, 


Ex 


«$82 )o( $887 


BERTRSLBETTSNEANENTTERRINIEN 
IESPISSSS224942909924229149494395 


a^ ve 
E m NEU mae n m s .€- 3 XE SL ST. --J- 


ME 8 w..«-- « vam qu Ix 
= * E ; z 3 * [2 > Li s H ri $$ H Li EX 1 ; 
"rw 
* |" * 
1 v 
2945. cO 
aug Tor 
7 = ” 


ze» X commiffione A.R, P, Ludovici Eifen- 
SA bach,SS Theologia Le&oris,Emeriti Mi- 
E" nitri Provincialis Provinciae Thuringi& 
; S, klifabeth& Ordinis Fratrum Minorum 
EIER Recolle&orum, perlegi attente Sermones 
Panegyricos fub tituloirtuoſius Pantheon Deo, & Sanctis 
ere&um de pracipuis SS. Ordinum Fundatoribus, 
Patriarchis, aliisquc terrarum Patronis, infertis non- 
nullis de B, V, M. feftis , circumcifione Domini &c. & 
duodecim Pradeftinationis Signis , compofitos à 
V. P. F, Chriftiano Brez , ejusdem Ordinis & Provin- 
cie Concionatore Emerito,ac actuali Ecclefiae Colle- 
giatae B. M. W ezlarienfis; in quibus, quia nihil re- 
peri, quod Orthodox fidei adverfetur, imó veró in- 
veni illos folidä ac piä do&rinà refe&os, cenfeo ad 
multorum utilitatem typis demandari pofle, 


br 
3 
. 


Dabam Wezlarie 24. OGobris 1722. 


F, Bernardinus Ernft, SS, Theo- 


logiae Le&or jubilatus, & pro tem- 
pore Conventus EF. Minor. Recoll, 
Manu propria. 


Opus Ps Concionatorium 4 Venerando P, Chrifliano 
Zw Y Brez, Ordinis Fratrum Minorum Recollecto- 
«à BAM T rum , Provincie Thuringie S. Eli[abetbe , Con- 
I A cionatore Emerito , 65 Aduali Dominicali in 
FOAGSDS. Ecclefia Collegiata Wetzlarie dod®, ac nervose 
eompofitum , Chriflianis moribus , ac vere Fidei dogmatibus 
per omnia conforme , quod intitulat : F'IrtosIFs Pantheon 
Deo, & SanCtls ereCrE/ AM : juxta ipfius Tituli Anagram- 
ma: Tilpos Meretur , 4C tenenDo F’sY’s afthentlCos. 
Ita cenfeo , Fulde in Monte Mariano 1722, 18, Novem- 
bris, | 


F. Joannes Capiftranus Herrlein, 
ejusdem Ord. & Provincia, p t. SS, 
Theologia Scholafticae Ledtor actu- 
alis, Manu propria, 


in 


333 Jo( $&$ 
5i2$624220810655050554545046455524 


69 99 9 G5 G9 6.9 G5 (9 CX CAD III 019 CAD CAD 9 9 C19 C19 C9 C3 
CX» ctocoatooto ce coge ook ale o cte ci o ea co co a 


e gogogucouo 
m o c 


SeSPCOSUESU SUSSCSGECUUCUUS SUUS 


In Pantheon. 


Noa malé Zodiacum San&orum luce corufcum 
Illuftras docili, Frater amate! manu. 
Si (©) Sol juftitiae Chriftus, fi ( €) Luna Maria, 
Stellarum chorus ef caetera Santa cohors. 
Devius hic non eft à Chrifto Sole Planeta, 
.. Cui tribuit lumen quisque Planeta fuum, _ 
Atque juvando Pater (i (2: ) Jupiter effe notatur, 
Quod San&os celebres funt tot in axe Joves. Septem Pia. 
Noftra patrocinio San&orum vita refpirat, mA 
Sit grave ( 5 ) Saturni Sidus in omne caput. 
Mercurius ( €) pacis fert nuncia , dona falutis 
Auxilio San&i quanta tulére fuo? 
Bella creet fera ( 9?) Mars, ultrices Numinis iras 
Divorum fedant non fine pace preces. 
Ipfum Stella (2) Venus fequitur nitidiffima Solem, 
Agnum Virgineus confequitürque chorus, 
Libra (=) Aries ( V) Taurus (%) Gemini (11) Caper (1) Am. 
phora ( sz) Pifces (X) 
Cancer ($5) rm () Scorpius (trt) Arcicenens (2) 
€: Zodia- 


, 83 )o( Fe 


Zodiacum fignant; ex his librata falutis 


— i a et 
Signa notas, animo Signa notanda pio, — - I: 
Caftoris aft nulla eft, Pollucis mentio nulla, Caflor , & 
| Nodus folvendus Gordius anne mihi eft: —— 
Caftor Pollucis frater, fax æmula lucis, — 
Si Pollux oritur, Caſtor ubi moritur, rum altero 
Ortus, & occafus * cum Solamine caſus, —— 


ter occidit, 


Qui fraternus erit, non amor ergó perit. 
Fratres Germanos mors dividat invida, canos 
Ante, ubi vita perit, nos amor inter erit, 
Hinc quia Pantheon ftruis haud ignobile San&is, 
Opto ut Divorum confociére choris, 


Francofurti die Sanctis 
omnibus Sacro. 
272.2. 


EX affeCtV Veré CorDIntlMo 
A. P. 

adS. Barth. Schol, & Paftor. 

Vota 


5 7 388 3e M8 
BEREICHE v te SEELE 
pope d css 


— ots Veré DeVota , 
odi xad InDefeffo AVCtorI 
DeCantata. 

AXI 
Sure 


Ebregium quod opus magis eft, quàm JA regni | 
coeleftis quod fint au&a labores pio! 


Augentur , dum cor teritur peccantis, amores Luce 15 
Numínis ; ac ad cor dum redit ipfe fuum. Eur L 
Permultis reditum fuafitti, quando fuifti jean, 1, VoX ClaMantie 

$ 3 (poenktentIaLIs) 
Vox in deferto multa diferta loquens, In Doferto. 


Numine defertos loca per deferta vocando; 
Ut doceas Legis Juftitiaeque vias, 
Ad te traxifti plures, qui juffa feculi . 
Vocis, quéis prompté confona vita fuit, 
Ne ad vomitum redeant, & deteriora fequanturg Pet. Joan. s. 


: . E. " Gpus II, 
His quodnam medium? qua medicina fuit? _ HortVs peticta- 


Quos é deferto revocáras mente feroces, FVM I THU. 
Ad loca duxifti Theffala, facra , pia. 
Mox ubi percepta eft Pzxftana fragrantia florum, 
Confortata fuit mens, recreata fimul, Cant, 2 
Sponfa fibi ne&ens Hymenaz ferta coronae 5. 
Florá colle&ä, floribus ipfa placet. * 
Obvius eít fponfus, tra&us virtutis odore, 6. 


qui fibi jurato foedere junxit eam, 
ca Inter 


93 )o( SO 
Inter prudentes mereatur ut effe locata; 
hanc vigilare jubes lampade non vacuä. 
Excuffo fomno procedat ut obvia fponío, 
hanc excis monitis verba falutis habens. 
Ducis ad excelfi montis myrtheta facrata ; 
& tenero fponfi vivat amore fui. 
Ponis Pantheon / veftigia facra premenda, 
quéis preflis teneat regna beata poli. 
Plus ultra, dicis, non eft hec fumma laboris; 
infudas aliis, luce fruentur ea. 
. Clama, neceffes, ora, fudato, labora; 
Ut meritó fummi gaudeat Aula Dei. 
Non labor is fruftra; te munera digna manebunt, 
poft haec fata foli, regna beata poli, 


lai, 46. 


Matt, ag. 

Opus IH, 
XXChaterlV M 
aDhortantlIs (cfe 
Chrlftlanf, 


Opufenlum, 
Mons eX CeLíys 
&fLorIDVs. 

Opus IV. 
Pantheon &e. 


Isi. 58, 


Ita eX CorDe anIMóqVe preCatVr 
2, F. Lubentius Fuchs, Phil. Lect. 
4, d. fratrum tuorum infimus , £9 suinorum minimus- 


Lieb⸗ 


-$93 )o( Er 

e Nyekastoetoctoeio eo tocises eset coe eee eo cheese edo nto eto ets 

| o sfo do ei» cto lo cho oh cio 2 dio rto 2 cto ch ctos ch ch eto ch cio efe afo sio db cf 

2 Q9 619619 6/5 C9 G9 C19 6/9 . * G3£ (49 9 C49 G3 (1$ 619 C45 639 €39 C49 019 949 C49 
Bi nee senenananesan MAUI SICUT RON EROR RUE i eu E ER 
SUOSSSUSLSCOSSI BOSE UN UIS P PUSEUE 


Spp ORCpO EGER Opp Opa Cp GEOB COLO OO pp Xp ep cp rs 


JEU: 


- Sieb» geneigter Leſer. 


72773 . €cid) wie man dem 2yenigen , der zu einem unbekann⸗ 
ar ten Hoff, fonderlid) bey finfterer Nacht , eingeladen 
2| wird , pflegt mit einem Anweiſer an die Hand zu 
RER Ze NI geben , ber den eingeladenen Gaft , aud) mit Vor: 
áo VJ tragung einer angezündten Mn führe , damit er 
Rnicht etwan fehle , unb anſtoſſe; alfo, damit du nicht 

—— inen Anftog leideſt gleich im Anfang diefes meines 
gegenwärtigen Werckleins, voarum 1d) daffelbige Pantheon intitu- 
liret , hab id) bir mit Furgem mich erklären follen , und wollen. Ans 
lag hierzu bat mir gegeben der dazumahl nicht fo heilige , als herr; 
libe Tempel in der Welt - befannten Stadt Rom , Pantheon ge: 
nannt , welchen bie blinde Heydenfchafft ihren unzahlbaren Göttern 
aufferbaut hatte , welcher vielmehr Caula porcorum, ein wiüiter Vieh 
en , als Aula Deorum, cin Gotter « Saal Fonnte benafmfet wer: 

en. 

Dann was hatten fie für Götter? Sie hatten den Apollo, und 
mer diefer ? ein infamer Huren « Syáaer ; fie hatten den Bacchum, 
und wer dieſer? ein unmágiger Weinfchlaug, und Bolffrag ; fie hat- 
ten den Jupiter , der ein Blutſchaͤnder; den Mars, der ein Ehebre— 
(her; ben Mercurium, der ein verlogener Dieb ware. Sie hatten 
unter andern zur Göttin eine freche Jägerin bie Juno, und was diefe ? 
ein enfferfüchtige , geitige , unb neidige Divn ; bie Pallas , welche 
hoffaͤrtig , unb zändifch ; die Venus, welche ein Ehebrecherin und ans 
dere. Was für ein loſes , ja gottlofes Gefindel wären die Heyden 
worden, wann fie biefen ihren Göttern nachgefolgt, unweiß ja un 

3 


finnig 


| «883 oC 88« 
finnig hätten fie gethan , wann fie deren Tußftapffen waͤren einge: 
treten , obwohlen unter den 7. heydniſchen Sprüchen dieſer ſonder⸗ 
lidy gelobt worden : Sequere Divos , folge nac) den Göttern, 

Sb hab bierinn nachfolgen wollen dem Gottſeeligen Exempel 
Bonifacii, dieſes Namens bef vierbten Roͤmiſchen Pabſts, welcher 
im Jahr Chriſti 609. (da alle biefe falſche Götter bem einigen wah⸗ 
ren Ott weichen muͤſſen) angefangen bat diefen Tempel, der vor 
andern Cybeli Deorum Matri von der verbiendten Heydenfchafft 
sottloß geheiliget ware , von aller Ahgoͤtterey zu reinigen , unb der 
alferreineften Mutter beg Grm „und andern GOttes Heiligen hei: 
liae , als bie Heydniſche Abgötterey guaecianet hat, Sage alſo mit 
biefem Gottfceligen 2Datter : Rat TUE. B i 


Programma. Vale Pantheon ftygia Deorum caula 
Anagramma, Hinc palam Deofurgetaula,tn co vita, 


Meich Pantheon, Hauß der Höllen/ ⸗/⸗ 
Deich unteiner Götter: Stall/ 
Hier dem wahren GOtt will ſtellen 
i£in geweyhten Aimmels: Saal, 


Sit. aber Pantheon fo viel, als ein Götter - Tempel, alltvo entive: 
der. diefes Woͤrtlein fo viel bedeutet, al8 sa e», omne divinum, alles 
Góttlic) / alles Heilig / Oder wave, omne Dtor&m , Oder fumma 
Deorum, der Inhalt der Götter : fo fan ic) ja wohl befugt dieſem 
Buch zufügen, und dem Titul « Blat einfihreiben Pantheon , web 
[eit e8 ift von dem Lob der Heiligen „ die id) fo weit , al8 Götter fiv 
gen fan , indem die ewige Weisheit des Vatters aud) den Menfchen 
diefes Ehren ; IBort zugefprochen bat 5 bann alfo leſe ich bey bem 
Pſalmiſten, Pſal. 81.0.6. Ego Dixi: Dii eflis vos, & filii Excelfi 
omttes , ich bab gefagt : ihr feyd Goͤtter / und allefamt Kinder 
des Allerhoͤchſten. Welche Wort mit diefen Worten erfläret das 
aroffe Kirchen: Liecht.der H. Auguftinus: 5i Filii Dei falli Jumus , 
&5 Dil fatli fumuss fed boc efl gratie edoptantis, non nature generan- 
Ki, Werden aber die Geredite hier auff Erden Gbtter genannt, 

| | warum 


$39. OL Sed 
warum folle ie vielmehr diejer hohe Nahmen den Heiligen zukom⸗ 
men , welche vourd lid eingangen in das himmliſche Pantheon. Sd) 
[affe bier gleichfalls ben Schluß machen ben H. Auguftinum ‚wann, , 
und mo er biefc8 beyfüigt : 5 bomines , fagt ev, didi funt Dii , quód. 
n populo. Dei funt ; quanto magis immortales eo nomine digni ſunt, *- 


1n pop. : p queo on | ——— RAS? 15. 
qui eá r beatitudine , ad quam, Deum colendo , cuprunt bomi- 


nes pervenire, Diefem kommt hinzu, Daß, wie bezeugt Card. Baro- 
nius , viele andere die herrliche und Fuͤrſtliche Thaten groffer und 
weltberuͤhmter Männer Pantheon benafmfet haben, Mit weni 


Non hoC errores : fatiCtos t]bI panDit honores 
Pantheon, Mirls pra ftat VblqVe Viris, 


. .SDif Panthéon falſch nicht lehret 
Gott / und GOttes Sreunb verchret/ 
welchen es iff aufferbaut / =‘ 
deren Schug iffs anvertraut. 
Eins bitte id) frommer 2efer , fo du in diefeg Pantheon eingehen 
wirft, dag bu dich Ehriftlich erinnereft der Brüderlichen Ermah⸗ 
nung def Heil, Jacobi c. 5. v.16. Orate pro invicem, bittet vor cin 
ander / welche Wort ich jedem Blat will ein « und vorgefihrieben 
haben; und mweilen ich bin ein armer Suͤnder: 


Non VoX, non LIngVa CLaMantls In Deferto, 


daß bur meiner in deinem Gebett cinaebend feyeft, bitte ich, der ich 
deiner niemahlen zu vergeffen mich demuͤthigſt obligire, 


In 


3 )o( Site 
MUS In 
Zodiacum Chriftianum. 


SE? werden die / fromm⸗ geneigter Lefer! 12, Zeichen der Göttlichen 
! Praedeftination, oder Gnadenwahl vor Augen geftellt / welche ich 
aus der H. Schrift / und aus denen heiligen Vättern bab zufammen ge 
tragen / unb r2, Sinnbilder gleichfam beygefügt zum Behuͤlff der Ge⸗ 
dächtnus. In diefen Fanft du haben einen klar und wahrfagenden Spie⸗ 
gel / in welchem du erfehen Fanft / wie viele Zeichen der Praedeftination 
in dir zu mutbmaffen / ob alle / oder gar feines / ob eine / ober mehrere: 
Aus folder Erforfchung wirft du leicht erfennen Fönnen/ / welchem Buchs 
(Vitæ, an Mortis?) deß Lebens / ober deß Tods / bein Nahmen einvers 
lebt fepe. An jenem erfchrödlichen Gerichts⸗Tag werden biefe Bücher 
 Cíett zwar verfchloffen) eröffnet werden/ und welcher in dem Buch def 
Lebens nicht wird gefunden werden/ mit£etur in Stagnum ignis, Apoc. 
20. V. 9, wird in den Pfuhl geworffen werden / der mit Seuer 
und Schwefel brinnet. Deren Nahmen aber werden gefcbrie 
ben fteben in dem Simmel / werden fich ewig daſelbſten zu er: 
freuen haben, Luc.10, v. 20. Diefer Zodiacus alfo folle dir feyn 


AnnVaLe ChrlftlanVM , feV DiVrnaLe, 


| Ein 
. Khriftliches Jahr- oder Tag: Buch, 
oder vielmehr 
HoroLogIVM fplrItVaLe 
per sIngVLas Dlel horas 
plé notablLe. 


Ein 
Geiſtliches Uhr- Werd 
täglich , ja ſtuͤndlich zu bemerd'en. 


ELEN- 


ELENCHUS 


Univerfalis totius Operis, 


Quoad partem primam trimeftrem, 


Duodena Pradeftinationis Signa caleftis Zodiaci 
| hguris accommodata, 


Januarius. 


ad 
—., 


Aquarius. 
. HIC sVaVlter MoDeratVr affeCtIbVs, 
Symbolum. 
Cithara, 
Quà exprimitur affectuum moderatio. 
Feítum Circumcifionis. 
Concio, 

I, CorDILegIVM pVré XenlaLe, 
Rein vereinigte Herzens: Hab 
bleibt beſtaͤndig bif ins Grab. 

Emblema, 


Corda concordia. 
Thema. 
Dabo eis cor, ut fciant me. Jer. 24. v. 7. 
Ib will ihnen ein Aerg geben/ daß fie ig erkennen, 
Conci. 


«83 )e( 88» 


Concio, 
2. Strenalis. Progr. Y. Strena. Anagr. An tres? 
Progr. 2. Munera, Anagr. Numera. 
NVMerVs eCCe ternarIVs pro Strena tlbI DatVs. 
Dreyfaltige Neu⸗Jahrs-⸗Gab. 
Emblema. 
Numerus annachronicus, 


| Thema. 
Poft triduum. Luc. 2. v. 46. 


Yiacb orey Taͤgen. 
Feftum S, Mauri Abbatis, 


Progr. 1, Beatus Maurus. Anagr. Aftrum ufu bea. 
Progr. 2. S. Maurus. Auagr. Utfa fum. 


AftronoMla Vera, IVDICans eXtra SteLLas. 
Die Stern-Kunſt ohne Sterm, 
Emblema. 

Coelum Stelliferum, 

Thema. 


Ita Pater: Quoniam fic placitum ante te. Matth. Yr. v. 2j. 
a Vatter: Dann alfo ifte gefällig gewefen für dir, 


Feftum S, Antonii Abbatis, 


Progr. Beatus Antonius. 
Anagr. In Tau tu nos beas. 


VeXILLVM honorls ,:& DeCotrls, 
Das Ehr⸗und Sieg-Zeichen. 
Emblema. 
Vexillum crucis. 
Thema. 

Certamen forte dedit illi, ut vinceret. Sap. 10. v. 12. 
sein ſtarcken Streir bat er ibm gegeben/ Damit er den Sieg u 

| etum 


«$3 ye icf 
Feſtum S. Sebaftiani M, 


Progr. Sebaftianus. 
Anagr. Ubi eft , Sanas. 
MeDICVs eXpertVs In ChtigTofs pefte, 
Der erfahrne Peſt⸗Argt. 
Emblema. ges 
Cervus fagittä vulneratus. 
Thema. 


Ecce fagittz intra te funt. 1.Reg.20.v. 22 
Giebe/ oie pfeil feynd in oit/ es ift nichts Böfes vorhanden. 


Feftum Converfionis 8. Pauli Apoftoli, 


Progr. 1. Converfio Beati Pauli. 
Anagr. Ubi vas electioni paro. 
Progr. 2. Saulus, 
4nagr. — Salvus. 


PaVLVs Vas eLeCtlonls ab Ipfo Deo paratVM, 
Das von GOtt felbften auserwählte Gefaͤß. 
Emblema. 

Paulus proftratus, 

Thema. 


3Diefet ift mir ein auserwählt Gefäß. 
Vas electionis eft mihi ifle. Act. 9. V. I5. 


Februarius. 
x. 
Pifces, 
SVb pI(CIbVs nota DefpeCtVM tVL, 
Vilis fui zftimatio. 
Symbolum. 
Gupreffus. 
d 2 


Feftum 


23 )o( SE 
Feftum Purificationis B. Mariae Virginis. 


Progr. Lumen ad revelationem. 
Anagr. Lunam revelo, en mediat. 


Marla VeLVt LVna perfeCta In DIebVas, 
? Pal. 88. v. 38. & Eccli 50. v. 6. 
Das vollfommene Monds⸗Liecht. 
Thema. 
Pulchra ut Luna. Cant. 6. v. 9. 
Schön wie der Mond. 
Feftum S. Blafii Epifc, & Mart, 


Progr. Beatus Blafius. 


Anagr. Sublatus abis. 
ADIVtorIVM eXCeLLIt, 


Bewährte Huͤlff. 
Thema. 


Alii datur gratia fanitatum. v. Cor. 12. V. 9. 
Einem andern wird gegeben oie Babe/ geſund zu machen/ durch dens 


felbigen Geift, 
Feftum S. Apollonia V, & M, 


Progr. Magna Patrona Apollonia. 
Anagr, Agna in polo Patrona alma. 


AVXILIVM De CoLIs. 
2immlifde uf. 
Thema. 
Ad aliquem San&torum convertere. Job. s. v. 1. 
Wende dich »on einem zu den Heiligen. 


Feftum S, Scholaftica Virg. 


Progr. Scholaflica. 
Anagr. Schela cafti. 


rVrlVs 


88 )0 8e2e 
pVılVs VeneranDæ Caſtltatls gynz CeVM. 
Die reine Tugend-Schul, 
Thema. 


Virgo cogitat, que Domini funt, quomodo placeat Deo, ut fit 
re, & Spiritu. r. gr: TV. 34. 5 it ſancta corpe- 

Eine Jungfrau ſorget dafuͤr was des „ren iſt / da " 
am cib/ uno an dem Geifl. ſt / daß fic füge beilig 


Feftum Cathedra S, Petri. 


Progr, Cathedra Petri. 
Anagr. Hic radet petra. 
AaVgVfta CLaVIVM poteftas foLI retro traDIta, 
Die hohe Rirchen-Hewalt. 
Thema. 
Conftituit eum Dominum domüs fuz. Pfal. 104. v,2r. 
Er verordner ibn sum Heren über fein Hauß. 


Feftum S, Mathia Apoftoli, 


Progr. Mathias Apoftolus. 
Anagr. jam polo thus aftas. 
rhVs Deo PVIIVs faCrIfICatVM, 
Das Gbtt:gefällige Opffer. 
Thema. 


Ignis autem in altari femper ardebit. Levit. 6. v, 12. 
Das Seuet aber felle allscit auf oem Altar brennen. . 


Martius. 
Vv. 
Sol in ariete, 
xX arlete renVnClare DeCet oMnIbVs, 
Symbolum, 
"Altare nudum, 65 develatum. 
Per quod fignificatur Renunciatie omnium. 


d 5 Feftum 


83 )o Eee 


FeftumS, Cafimiri, Regis Polonia filii. 
Progr.- Cafimirus. 
Anagr. lac mirus. il 
VICuMa non CrVenta, à Deo eXpetlta, 
2559 G Ott angenehme unblutige Opffer, 
Thema. 
Omnis autem ponderatio non eft digna continentis anime. Eccli 26, v.20. 


Alfes/ was man febägen mag/ ift mit einer Eeufcben Seel nicht zu vet? 
gleichen. à 


— Feftum S, Thoma Aquinatis, 


Progr. Beatus Thomas de Aquino. 
Anagr. 1, Homo natus quafi debeat. 2. Hoftia, quam natus debeo, 3. O 
quantum habes! iftaDeo, 


Thema. 


Sicut Angelus Dei, 1. Reg.29. V. 9. | 
Wie ein Engel GOttes. | 


Feftum Divi Jofephi, Sponfi B, M. V. 


Progr. Sanctus Jofephus. 
Anagr, His tu fané fcopus. uu 
SInCerVs agonlzantIVM aDVoCatVs. 
Der aufrichtige Schugmann der Sterbenden, 
| Thema. 


Jofeph autem vir ejus, cum effet juftus. Matth: 1. V. 19. 
Aber Jofepb ihr Mann / Dieweil er gerecht ware, 


Feftum Magni Patriarchae Benedidi, 


Progr. Sandtus Pater, & Patriarcha Benedictus. 3 
Anagr. Ceteri Patres Patri fubfunt, hac cedant. 
aVgVRlor patrlarCharVM BeneDICtVs, 
‚Der atoffe Patriarch. 


a. Thema. 


833 2o( Et 
Thema. | 


Erit tanquam lignum ; quod plantatum eft fecüs decurfus aquarum. Pfal, r. 
verf. 3. 


Er wird feyit/ voie eit Baum / der auf den Waſſerbaͤchen gepflanger 
ift/ocr feine Seuche giebt zu rechter Zeit, 
Feftum Annunciationis B. M, V, 
Progr. Annuncjatio Mariz. 


Anagr. 1. Marian nocte janua. Anagr. 2. A mari in necte janua. Anagr. 3, 
In mari á nocte janua. 


PortVs tVtVs, CertáqVe porta MIferICorDlIae, 
Der fichere Port / und die gewiffe Porten der Barm⸗ 
hertzigkeit. 
Thema. 


Ave gratiâ plena, Dominus tecum. Luc. 1. v. 28. 


Seye gegrůſt / die du voll Gnaden biſt / der HErr iſt mit die, 


Aprilis. 
Y. 


Sol in Tauro. 
StVDioslor In bonVM affeCtVs , & profeCtvs, 


Symbolum. 
"Ancora, 
Quá denotatur voluntatis propenfio in bonum. 


Feftum S, Francifci de Paula, Minimorum 
Fundatoris, 
Progr. Beatus Francifcus de Paula, 
Anagr. Luna perfecta caufas fubdi. 


LVna 


«$82 )o( 88“ 
Lvna In Ipfo VIrtViVM fpLenDore perfeCta. 
Der vollfomnene Tugend-MTond. 
Thema. 
Minimus erit in mille, & parvulus in gentem fortiffimam. Ifai.60. V. 22. 


Der Beringfte felle zu raufenden werden / und der Aleinfte zu einem 
febr ſtarcken Volck. 


Feſtum Beati Georgii Martyris. 
Progr. Beatus Martyr Georgius. 
Anagr. Mars ortü egregius. 

geLLator InprIMIs ftrenVVs, aC DeVotVs, 
Der fo bebergte/ als fromme Soldat. 
Thema. 

Labora, ficut bonus Miles JEfu Chrifti. 2.ad Tim. 2. v. 3. 
Arbeite / wie ein guter Ariegsmann Chriſti fe fu. 


Feftum San&i Marci Evangeliftae. 


Pregr. Marcus Evangelıfta. 
Anagr. Mars avet Angelicus. 
Mars InDHToLVtcVs xVangeLICVs. 
Der unaufgeloͤſte Schrifft-Streit. 
Thema. 
Et facies Leonis à dextris ipforum quatuor. Ezech. r. v. Io. 
Aut tecbten Seiten der 4. Thiere ware eines Loͤwens Angeſicht. 


Dies Parafceves, 


Progr. JE(us patiens, Maria compatiens. 
Anagr. An pallionem iftius mare capiet? 
LVna 


-$33 )o( 8 
LVna rVbIGVnDa 
per foLeM In fangVIne, 
Sonn und Mond 25lutzrotb. 


Thema. 


Magna eft velut mare contritio tua. Thren. 2. v. 13. 


Dein Elend ift groß / wie das Meer. 


Majus. 
IL, 
Sol in Geminis. 


FreqVens Mortls, qVIbVsqVe Certa reCorDatle. 


Symbolum. 
Craneum, feu calva, 
Quà declaratur animus ad mortem quamcunque illam paratus. 


Feftum Inventionis San&a Crucis, 


Progr. Inventio Sancte Crucis. 
Anagr. In cruce fanat, fic venito. 


CrVX oMnIDbVs afpICIenDa. 


Aller Augen⸗Troſt. 
Thema. 
Qui me invenerit, inveniet vitam, & hauriet falutem à Domino, Proverb, 8. 


verf. 


F 
Wer mich findet / der wird das Leben finden / und Heyl ſchoͤpffen 
vom „Eren, 


e Feftum 


gi )o( SE 
Feftum Beati Joannis Nepomuceni, 


Progr. Beatus Joannes Nepomucenus. 
Anagr. 1. Szvä in nece ob munus potens. 
Anagr. 2. Aveas in nece ob munus potens. 


De fe sIgILLVM eXaCtlVs, * 
aVoD ä fanCto loanne obferVatVM ftrICtlVs, 
Das allergebeimite Sigill, 
Thema. 
Secretum meum mihi. Ifaix 24. v. 16, 


Mein Gebeimnuß (elle bey mie bleiben, 


Feftum Beati Brunonis Epifcopi. 
Progr. Beatus Bruno. 
Auagr, Bonus turba. 
sInCerVs, aC InDefefsVs Paftor oVIVM. 
Der aufrichtige und unermüde Seelen⸗Hirt. 
Thema. 
Ego fum Paftor bonus. Joan. 1o. V. 11, 14- 


ch bin ein guter Hirt. 


Feftum San&i Urbani Pontificis. 
progr. Urbanus. 
Anagr. Sub urna. 
Vrna SanCtorVM ClinerlbVs graVIDa, 
Der hochſchaͤtzbare Reliquien⸗Baſten. 
Thema. 


Corpora ipforum in pace fepulta funt. Eccli 44. v. 14, 
Ihre Keiber ſeynd in Srieden begraben worden, 


Junius, 


"$33 ec geo 
" Junius. 
So, 
Sol in Cancro. 
FaX Interna Cor aD pVra ILLVMInans, 
Symbolum. 


Cereus ardens, 
Quo defignatur lux interna. : 


Feftum San&i P, Norberti, 
Progr. Beatus Pater Norbertus. 
Anagr. Abreptus terna fubtero. 
HIC VICtor trIVMphabVnDVs, 
Der fieghaffte Uberwinder, 
Thema. 
Qui vicerit, fic veftietur veflimentis albis. Apoc. 3. v. f. 


We Abepwinden wird/ der wird alfo mir weiffen Aleidern angerban 
werden, 


Feftum S. Bonifacii Epifc, & Mart. 


Progr, Beatus Bonifacius. 
Anagr. Obnubis facies tua. 
LVX InnVbIs cerManls é CaLo Data, 
Die liechte Wolcken⸗Saͤul oes Teutfchlands, 
Thema. 
Ite Angeli veloces ad gentem. Ifai. 18. v. 2. 


Ihr 25otten/ geber geſchwind zu Dem Dolch / Das warten, 


e2 Feftum 


Feítum S, Antonii Paduani, 
Progr. Antonius, 
Anagr. 1. Tonas uni. 2. Sonat uni, 3. Notas uni. 4. Vitonans. «. Nos 
uniat. 
VaLentlor MVnDI tVba eVangeLICa, 
Die ffárd'ere Kvangelifche Welt⸗Poſaun. 
Thema. 


Dominus dedit mihi linguam eruditam. Ifai. fo. v. 4. 
Der SErr bar mic ein gelehrte Zung geben, 


Feſtum S, Viti Martyris, 


Progr. Sanctus Vitus. 
Anagr. Tu canis uftus. 
sVb Ipfo Canore sVaVI(sIMVs Canor. 
Der fülle Schwanen-Geſang. 
Thema. 
Spe&taculum facti (amus Mundo, Angelis, & hominibus. 1. Cor, 4. v.9. 
Mir feynd zum Schau⸗Spiel worden oct YOclt/ uno oen Englen/ und 
Qen Menſchen. 


Feftum S, Joannis Baptifta, 


Progr. Joannes Baptifta. 
‚Anagr. 1. Sonans aptabit ei. 2. Apta fonabit enfi. 


VoX faLVtIs (aLılVs) CLaMantis In Deferto, 
Die hell⸗ und beyLruffenoe Stimm in der Wuͤſten. 


Thema. 
Ego fum Vox clamantis in Deferto, joan. 1.v.23. 


Ich bin eine Stimm des Ruffenden in der Woͤſten. 
Feftum 


: 83 Jo( £i 
Feftum S, Adalberti Epifc, & Martyris, 


Progr. Adalbertus. 
4nagr. Albus ardet, 
CanDIDVs parleer, & rVbICVnDus, 


Weiß unb rotb. 
| Thema. 
Dile&tus meus candidus, & rubicundus. Cant. g.v. to. 
Mein Seliebrer ift weiß und rörhlicht / aus taufenben ansetwähle, 


Feftum Sandiffimi Corporis Chrifti, 


Progr. Sacramentum Eucharifliz. 
Anagr. Chara Ceres in JE(um mutata. 


Menfa eXftrVCta à DIVIna Charltate, 
Göttliche Liebs⸗Tafel. 
Thema. 
Caro mea veré eft cibus, & fanguis meus veré eft potus. Joan. 6. v. «6. 
iríein S 2 es eine Speiß/ uno mein Blut ift warhafftig 
[a + 


€9 (0) &9 
$ 


e 3 CATA- 


«3 (0) f&- 
— 130:9--1300 B:9--422 009-823-0943: Cei 


CATALOGUS 


Univerfalis Alphabeticus Sandtorum, 
Quos totum Pantheon tribus [uis partibus inculdit, 
| i 


S, Adalbertus parte.r, 

S, Angelus Cuftos p. 2. 

S. Anna Mater Deiparz p. 2; 
S. Antonius Abbas, p. r. 

S. Antonius Paduanus. p. t. 
S. Apollonia, p, t, 

S, P. Auguftinus. p, 3. 


S, P. Benedi&us p. t, 
S. P. Bernardus, p. 2; 
S. Blafius Epif. M. p. 1. 
S. Bonifacius p. t. 

S. Bruno p, 1. 


C. 


S, Carolus Borromzus. p. 3. 
S. Cafimirus. p, r. 

Ss. Corpus Chrifti. p. 2; 

S. Crucis inventio, p. I- 


Dedicatio Eccle(iz, p, 3: 
Defun&i Fideles. p. 2. 


S. P. Dominicus. p. 3: . 
E. vacat. 


a )o( SES" 
E vacat, 


Oak e 
e 


$. Francifcus de Paula. p. r; 
S. Franciícus Seraphicus, p, 2; 
S. Francifcus Xaverius. p, 2, 


G, 
S. Georgius M. p; 1, 
H vacat, 
I, 


S. Ignatius Fundator Soc, JEfu p. s; 
S. Joannes Baptifta p. ı. 

S, Joannes Nepomucenus p. r. 

$, Jofephus Sponfus Marie V, p; r: 


L VA, 


A, 


$, Marcus Evangelifta, p. r, 

S, M. Magdalena. p. 3. 

$, Marix immaculata conceptio, p. 2; 
S. Mariz Annuntiatio. p. I. 

S. Marie Nativitas p.-2, 

S, Mariz Purificatio. p. 1. 

S. Mathias Apoft. & Evang, p, r: 

$, Marcus Evangelifta, p, 1, 

S. Maurus Abbas, p. 1. 

S. Michael Archangelus. p. 2, 


N, 
Nativitas B, N. J, C. p. 2, 
S, P. Norbertus, p. 1. 
€. vacat, 


2 Januarius. — — — —— SO IRURE — ROME 


Symbolum 1. 


Qui Chrifti ſunt, carnem fuam crucifixerunt 


cum vitiis & concupiícentiis fuis. Ad Gal, 5. 
v.24, bi: 


Welche Chriſti ſeynd, bie haben ihr Fleiſch, ſamt den 
Laſtern und béfen Luſten gecreutziget. : $. Gregor. Z2 —])0 ben Worten bes H. Gregorii: Di(cretione magni 
kg. moral, I | moderaminis carnis cura frenanda eft, ne quafi Do- 
€. 40. : = b » - : 2 d —— 
A mina animum vincat, fed ſubacta mentis dominio, 
I. 


quafi ancilla famuletur, wird vor den r2, Zeichen der 
a Prxdeftination , ober Góttlicben Gnaden⸗Wahl vor: 
e| amunb eingeftimmt eine Gitbar/ Durch welche ſittli⸗ 
ww] Her Weiß verſtanden wird Moderatio affectuum, 
ober Victoria tentationum , eine be(cbeibene Beherrfchung ber Anmu⸗ 
AdGal.s. thungen. Dann melche gefchtwohren zu der Fahnen Gbrifti; creugigen 
„24 ihr Fleiſch / ſamt Den Laftern/ und bofen Lüften. Ad Gal. quinto. 
v. vigef. quarto. Womit übereinftimmt Der Hönig-füffe Lehrer S. Bern- 
Matth.16. ardus, über Die QBort Ehrifti: Qui vult venire poft me, abneget femet- 
"34 jpfum. Matth. dec. fex. v. vigef. quarto. Als wollte Er (agen: Wer mich 
zu haben verlanget/ muß fich felbft verlaffen/ und wer meinen Göttlichen 

Willen erfüllen toil; muß feinen Kopff und eigenen Willen breden; 
Pas aber ben Streitenden abmattet unb entfrafftet / erfreuet unb 
Frönet den Dbfiegenden. Und das it Chriftlich [eben täglich fib felb- 
ften abfterben ; Wo bie Lüften herrſchen / ba ift bie Vernunft blind / 
*íl.:18. oder gar todt. Deßwegen bittet Der Königliche SDropbet David : Re- 
1$. — vela oculos meos, & confiderabo mirabilia de lege tua. Pfal. cent. 
dec. oct. v. dec. oct. Erleuchte meine Augen / fo will ich oie 
wunderliche Ding in deinen Befeg anfcbauen/ als wollte Er fa: 

gen: O HErr! ich weiß/ daß wunderliche und groffe Oebeimnuffen in 

deinem Geſetz begriffen werden / id) weiß aber auch Daß ich ein Menſch 

bin/ unb deßwegen den fleifchlichen 9Infecbtungen bofen Anmuthuns 
gen/und Lürten unterworffen / und weiß alfo nicht / wie ſtarck die 

Macht der jenigen / bie meine Gemuͤths⸗Augen ſuchen zu betrüben / 

meinem 


t3 


Januarius, 3 


meinen Verſtand zu verfinfteren / unb meine Vernunft ju verbien: — ,. 
Den/ deßwegen / O HErr! bitte id) deine Gütigfeit / Damit bu mei 
ien. De sa / unb folde Finfternuß fern von mir vet: 
freibe| B. dux 


Seneca, obmwohlen ein Heyd/ hat in dieſem den Chriſten wollen... 
vorleuchten / mit dieſen Worten: Facilius eft initia eorum prohibere, Epif. et. 
quàm impetum regere. Und wie anbetft? Nam ficut in przceps dato & 116 
corpori nullum fui arbitrium elt, nec refiftere, nec fiftere dejectum 
poteft, fed omne confilium irrevocabilis przcipitatio abfcidit, ita ani- 
mus, fi in iram, amorem, aliosque affectus fe projecerit, non facil& 
reprimet impetum , rapiet illum ad Imum, vitiorum proclivis na- 
tura, Wie ber Menfh in bem Fall von ber Höhe feiner nicht 
mehr mächtig / weder fi) zur rechten noch incen vieltveniger von 
bem Fall zurück ziehen Fan : alſo / wann fid bas menfchliche Herg su weit 
eingelafjen in Zorn/ Lieb oder fonft andere böfe Anmuthungen, kan fid 
nicht leicht wieder zuruck ziehen/fondern wird von Der verderbten Natur 
mit Gewalt gegogen in Den Abgrund der Suͤnden. Iſt deßwegen (cbr rath⸗ 
ſam / dem Feind / unb aufwallenden Geluͤſten im Anfang zu widerſtehen; 
dann (o fern Der Feind Die Porten eingenommen / wird er den Belaͤger⸗ 
ten wenig gute Wort geben welche fid) (einem Willen ergeben muͤſſen / 
fie wollen oder wollen nicht, 


, . O quantó melior eft patiens viro forti; & qui dominatur animo 

fuo , expugnatore urbium ! fagt der Heil. Geift Purd) den Mund des 

meifen Salomons / Prov. dec. fexto. v. trig. fec. Ein gedulciger P" '6 

Mann ift beffer/ Dann ein ffarcker; und wer e Gemuͤth bez ' 

berrfcher/ oet ift beffer / dann der Städte mic ſtuͤrmender hand 

erobert. Deßwegen fagt der Heil. Auguftinus : Beati pacifici in fe- & Aueuſ. 

ipfis, qui omnes animi motus componunt , & rationi ſubjiciunt. y. de verb, 

Freylich ja: Beati qui carnis concupifcentiis edomitis Regnum fiunt Dom. c.2, 

Dei, in quo nihil non ordine agitur, in quo mens imperat, non ° 

reluetantibus famulis, corporis fenfibus, glückfeelig bas Reich der 

Seelen ; to bie gefunbe Dernunfft herrſchen und befehlen tbuf/ 

teo Die leibliche Sinnlichkeiten fib unterthaͤnigſt unterwerffen/ Dann 

da ift ber jenige bimmlifibe Frieden / welche bie Englifche Herrſchaa⸗ 

ren verfündigen den Menfchen / bie eines guten Willens ſeynd: Et in 

terra pax hominibus bona voluntatis. Luc. = v. dec. quarto, Die Luc,2,v,14, 
: X 2 fer 


Seneca 
Fpiſt. 1 g. 


4. Januarius. fer Frieden aber Fan Durch anders nichts / als durch fepben und 
Streitren / auch mit fich felbften erobert werden. Warum bat 
unter dem ftarcfen. Pofaunen- Schall GOTT dem Monfi das Ger 
feß einhändigen wollen ? wie zu fehen im 2. Bud) Mofe cap. dec. 
nono. eodem verfu. Hätte fi) dann nicht hierzu beffer geſchickt ein 
geiftreiche Mufic ? Die Poſaunen mit ihrem durchdringenden Schall 
gehören vielmehr im das Feld als in bem Tempel, Und ich / und 
bu; mein Ehriftliiher Soldat ! werden zum Streit / zum Krieg 
aufgemundert und angefrifcht von bem jenigen / Der Das Gefek ge 
ben batte; der wird das Gefek mit nichten halten / ber es haltet 
mit den Seinden des Geſetzes / und felbige fapffer zu beftreiten/ 
ſaumſeelig fich anfafet, Das liebfofende Fleiſch wird man mit Lieb: 
Fofen nicht überwinden. Der Höllen Argliftigfeit / und ber Welt 
Schmeichleren hat noch niemand ohne Streit _obfiegend übertragen, 
Man muß fid) tapffer miderfegen den böfen Sinnlichfeiten und Luͤ⸗ 
fien / welche die Feind beg Görtlichen Geſetzes in uns auferwecken. 
Per fic) nur über feine geſchehene Fehler erzuͤrnen thut und dannoch 
feinen Affecten nachgiebt / der nimmt star von dem böfen Baum bie 
Aeſt hinweg / läffet aber Die Wurtzel unbefchädiget / aus welcher neue 
unb ftárcfere (eft hervor ſproſſen. 


Es redet der gü(Dene Mund / der Heil. Chryfoftomus, alfo 
über die Wort Cbrifti: Qui viderit mulierem ad concupifcendam 
eam, jam mzchatus eft eam in corde fuo. Matth. quinto. v. vig. 
o&t. Nicht allein; fagt diefer Heil, Lehrer / will Chriſtus bie Stand, 
heit / fondern auch Die Wurtzel und Urfprung Derfelbigen ausreif 
fen. Die Wurgel des Ehebruchs ift bie unfeufche BegierlichFeit/ 
deßwegen ftrafft er nicht allein den Ehebruch/ fondern auch als ein 
Mutter deffelbigen bie BegierlichFeit / verbiethet nicht nur ben Todt- 
fiblag / fondern aud) Dem Zorn / ber jur Mordthat die Waffen 
giebt. In omnes perfonas, fagt Der weiſe Seneca, hic exardefcit 
effectus : tam ex amore nafcitur, quàm ex odio : Non minus in- 
ter feria, quàm inter lufus, & jocos. Nec intereft, ex quàm magna 
saufa nafcatur , fed in qualem perveniat animum. ft alfo nicht 
fo wohl zu beobachten; wie groß das Feuer fepe, fondern vielmebr/ 
was für eine Sach) das Feuer ergreiffe/ dann das Stroh von e 
nem einigen Funcken in einem Trojaniſchen Brand gar leicht aus; 
bricht, Nihil eft tam difficile , & arduum ( fagt befagter E n 

eife 


" 


Januarius. F 

Weiſe lib. 2. de ira c. 12.) quod non humana mens vincat, nul- 
lique funt tam feri, & ſui juris affectus, ut non diſciplinâ per- 
domentur. Quodcumque fibi imperavit animus , obtinuit. Es ift 
aber Fein geringes / bas grófte bel übermältigen / unb unter die 
Fuͤß bringen; als den Zorn mit feinem roütbenben Anhang / wie 
nicht weniger den Hochmuth / Mißgunſt / Gailheit / Frag und Fül 
lerey / 2c. Seelig ift Der jenige / welcher feinen Gelüften defto gez 
ringere Freyheit zuläffet/ wo weniger er ein Sclav der Lafter fenn 
till; und damit die Vernunfft allein herrfihe die Gelüften Der 
felbigen unterwirfit. Iſt alfo ein gewifles Zeichen der. Pradeftina- 
tion, das Sleifch creugigen mit den Laſtern und böfen 
Küften, Ad Gal. quin, v, vigef. 
quarto. 
G 
2 j 
AMT arre 
ates A 
b Wo, 
ö 
7 — 8 
a 
TSESSC d ey — 
ER SER 2 S 
lisent Arb ua, , ^ A N Q 
— es T^ EZ SS N 
En 7 PA eo AR N 
PLZ 2 - VN 
Y IM NUN 
ir uS 
f. rz ( 
—W EN 
Is yi^ 


9f 5 FESTUM 


7 


Ad 63l, $, 
v. 24. 


8. 


6 $969 (o) €389 


— — — — — — — — — — 
clo cto ca «af» afa cf» cto cha cfa cto cfo at cf clo ch uf cfaicfo cia « cfa cta 
838888:8 d: 


(59 (9 € GJ9 G49 C49 C49 GI G49 C49 G9 G49 049 C49 CX9 (49 C49 II * Q9 G9 GAS CD 


FESTUM CIRCUMCISIONIS, 


el — 
fi > ov» 

z 


m N Re. 
enl aL A‘ Ä . A 
l Va 
Lam, 


"A 
$C 


i 
3 

E — 
N 
An 
4 
DL * 

N 


Cordis amans Deus eft, concordia corda fuorum 
San&us coelefti Spiritus igne fovet. 

Cor quod contritum, quod juftum , quódque fidele, 
Caftum , fincerum; mitéque pacificum. 

Quod patiens, quod amans, fubmiffum, fuave, modeftum 
Concors concordi nectit amore Deus, 


(555tt das Her allein will haben, 
Fuͤllt es an mit Liebes⸗ Gaben, 
Wann e3 ift von Sünden frep , 
Das liebreid) , friebfam und zuͤchtig, 
Keufch , gedultig unb aufrichtig 
Das zerknirſcht, gerecht und treu, 
THEMA. 
* | - Feftum Circumcifionis. 7 
uU. Turm 
Dabo cis cor, ut fciant me. Jerem, vigef; quarto, jerm,2x 
Tv jept. "7 


Ich will ihnen ein Her geben, daß fie mid) erkennen. 


RS Ine coronatur nobile femper opus, fagt und fingt der Po&t: 9, 
RZ ein gutes End Frönt das Werck / und damit das End out 
en fepe / ermahnet uns das Sateinifche Sprichwort : à Jove 
Ba CAS principium, bag wir mit GOtt anfangen / welcher ift ohne 
—.. .. . . Anfang und End. Nach der Snadenreichen Geburt Gbri 
fi Fefu haben wir nicht ohne fonberbabre Gnad GOttes geenbigt 
as über 17007 22ſte Jahr / und ſeynd mit dem Goͤttlichen Benftand 
eimgetretten Das 1723fte ; Zehle ich aber die 4. Zahlen befonders / als 


() (o kommt heraus 13/ als 1/ unb 3.. So wollen wir dann ben An⸗ 


fang machen à Jove, von dem Dreyeinigen GOtt / bemfelbigen aber 

follen wir zuvor Daneffagen vor Die Das vorige Fahr ertheilte unzahlz 

bare aöttliche Suth-und Liebs⸗Thaten / damit wir ung zu andern móz 

gen fähig machen / dann al(o (aat der Heil, Geift: Qui reddit mala pro 

bonis, non recedet malum de domo ejus, Prov. dec. fept. v. dec. tert. Prov. 17% 
Und der Heil. Bernardus fup. Cant. Ingratitudo exficcat fontem pie- Y: 13- 
tatis &c. Und Serm. 35. Fidelis in modico ceníetur dignus munere 
ampliori. 

Sagt aber der Heil, Auguftinus in Pfal. 47. Gratias Deo agere 1% 
poflumus, referre non poffumus. Fragt ber Tobias in Betrachtung Tob. 12. 
der erzeigten Engliſchen Gutthaten: (Quid poffumus dare viro ifti (an- * !- 
do ? Tob. duod. v. primo. me duxit, & reduxit fanum. ibid. v. tert. ibid, v, 4, 
was werden mir würdiges Finnen geben ? wir nichtige Sclaven einem 
(o mächtigen Herrn ? wir arme Menfchen einem fo reich - frengebigen 
GOtt? wir nothleidende Kinder einem fo liebreichen Vatter ? Si forte 
medietatem de omnibus &c. ibid. v. quarto. Und ob ſchon wir den bal ibid. v, 4. 
ben Theil aller unferer Güter mit bem danckbaren Tobia reichlich auf 
opfferten oder mit dem Gain viele Korn» Garben/ mit bem Abel un: 
fehuldige Laͤmmlein / mit dem Noe unterfchiedliches Laſt⸗-Vieh / mit bem 
Abraha Dauben; Brod und ein mit Melchifedech / mit Dem Aaron 
Weyhrauch; Gold mit dem David, einen herrlichen Tempel "i be 

alo⸗ Prov, 23, 
v. 26, 


II, 


Ezech. 36. 
v. 26. 


Jet. 14. v.7. 


I2, 


3 Januarius. 


Salomon, heiffe Zahren mit Marin Magdalena/ den Leib mit Laurentio / 
Das eigene Blut mit Paulo / wann eines allein abgeht, ift alles umfonft; 
Unfere Korn Sarben werden vor GOtt feyn wie Difteln und Dörnery 
die Laͤmmlein unmürdig/ unrein Die gefchlachte Rinder bie Dauben 
werden ſchwartz feyn mie Die Naben / das Brod wird verbarten zum 
Steinder Weyhrauch wird fich verfehren in Pech, das Gold in Koͤth / 
der Tempel in einen Stall, die Zähren werden nicht angefehen werden 
Das vergoffene Blut nicht geacht/ Der gemarterte Leib veracht tverben/ 
wann, (age ich/ nur eins abgeht/ und zwar das jenige/ was GOtt allein 
von uns verlangt durch ben Mund Salomonis : Prxbe, fili mi, cor tuum 
mihi. Prov. vigil. tert. v. vigef. fexto. Giebe mir dein Hertz mein 
Sohn! Das Hers/ und zwar ein Danckbares Hertz will GOtt von 
ung haben. Und wen anderft (ellen wir unfer Herg ſchencken / als zur 
Danrkbarfeit bem Dreyeinigen GOtt / welcher es allein erfüllen Fan / 
indem e8 dreyeckig; nicht der Welt / welche rund ; nicht ben Ehren / wel 


he eg mit ihrem Rauch erfticfen ; nicht ben Reichthumen / bie e8 ver: 


ſtricken und als Dörner tödtlich verrwunden. Indem alfo zur Danck⸗ 


barfeit GOtt das Hers verlangt Fan fid) Fein Menfch entichuldigen/ 


weder ein auffäkige Schwefter Monfis / weder ein übel (ebenbe Lin / 
weder ein ftammlender Monfes / weder ein hinckender Syacob / we⸗ 
der em blinder Tobias / weder ein ftummer Zacharias, Wer nun 
fein Hertz / aber ein demuͤthiges / ein reines, ein danckbares Hertz ge 
ben wird / dem wird Gott geben welcher verfprochen bat bep feinem 
Propheten Ezechiel cap. trigef. fexto. v. vigef. fexto. Dabo vobis cor 
novum , entweder ein angeflammtes/ wie Der Heil. Therefiz , oder ein 
aufwallendes/ wie dem Heil. Auguftino, oder ein Chryſtallenes / wie der 
Heil. Catharinaͤ / oder em güldenes/ wie dem Englifchen Lehrer Thom, 
oder ein wachfernes/ voie Der Heil, Mechtildi, oder ein Schneesweifes/ 
wie dem Seraphifchen Francifco , ober wie Ehrifto ein Göttliche, 
Dabo eis cor, ut fciant me &c. darzu will ich ihnen ein Herg gez 
ben/daß fie mich erkennen/ daß ich der HErr bin/ und fie merz 
oen mein Volck feyn / fo will ich auch ihr GOtt feyn / Dann fie 
werden ficb von gangem ihrem Hertzen zu mir bebebren, Jer. 
vig. quarto. v. feptimo. 

Nebſt meinem treuamepnenben Wunſch / ber grundguͤtige GOtt 
wolle fie alle dieſes neuzangetrettene Jahr zu feiner groͤſſeren Gbr/ zu 


ihrem groͤſſeren Verdienſt / in Geſundheit des Leibs / in Fromm⸗und Hei⸗ 


ligkeit der Seelen uͤberleben laſſen / werden ſie zweiffelsohne nach loͤbli⸗ 
chem Brauch von mir verhoffen ein neue Jahrsgab. Dieſer cnl 
pfleg⸗ 


Feftum Circumcifionis. 9 


pflegten Gewohnheit fol unb will ich heut nif guroiber tun / unb den E 
treuber&igen Rath GOttes annehmen: Facite vobis cornovum,&fpi- 7777 ud 
ritum novum : Machet eucb ein neues Hertz / uno einen neuen 

Geiſt. Ezech, dec. oct. v. trig. primo, und alfo jedem Stand prafen- 

tiren ein Derk aus Goͤttlicher H. Schrifft nad) den Worten Jeremiz 

cap. trig. fec. v. trig. nono : Dabo eis cor unum, ich will ihnen ein Jer. 32. 
einmütbig „erg geben / mit teöftlicher Zuverſicht es merde von als Y- 3% 
len und jeden mit geneigtem Hergen aufrumd angenommen werden / 
gleichwie ich es berGmepnenb Darreiche / in welchem guten Nertrauen ıch 
fortfahre, Favete. 

Das Wörtlein Cor, oder Herk finde id) in ber H. Schrift auf 15. 
1030mal / in welcher unter andern Davıd / ein Mann nach Dem Dergen 
GOttes — daß GOtt ein GOtt des Hertzens feye/ Deus cor- Pal 72. 
dis, Pfal. feptuag. fecun. v. viges.fexto. Nun (agt dieſer Hertzens⸗ *. 26. 
GOtt: Fili mi! omni cuftodiä (erva cor tuum, quia ex iplo vita pro- Prov.4. 
cedit, Prov. quar. v. viges. tert. Mein Sohn! bewabreoein Hertz "?* 
mit allem Sleig/ ann daraus Eommt oae Leben / dann der arglı- 
flige Teuffel demfelbigen auf alle Weeg und Steeg nadbftellet/ und diß 
eingige von jenem verlangt mit diefen Worten: 

Da medium Lunæ, Solem, cum principe Romae. 


Welches fo viel ift; als das Woͤrtlein COR , als tvo das C bie Figur 
hat des halben Monds/der Sonnen das O,unb bas R der erfte Buch: 
ftaben ift in bem Woͤrtlein Roma. 
Die Sonn ift mitten unter den andern Planeten, das menfhlihe 14. 
Hertz in der Mitten des menfchlichen Leibs. Don der Sonnen mer: 
den erleuchtet bie andere Stern von dem Hergen werden lebendig gez 
macht bie übrige Glieder Des menſchlichen Leibs. Coo bie Sonn verfin- 
ftert wird/ leiden bie übrige Stern an ihrem Glantz / wann Das menſch⸗ 
liche Hertz ſchwach unb Franck iſt / trauren alle Glieder 2. Deßwegen 
nicht umfonft uns ermahnen will der H. Geift : Omni cuftodiä ferva Prov. 4. 
cor tuum, quia ex ipfo vita procedit. Prov. quarto. v. viges. tertio , v. 1; 
bevoabre dein „erg mit allem Sleiß / Dann Daraus Eommt das 
Leben. Die Egyptier pflegten ihre Priefter vorzuftellen/ welche in der 
Hand hatten eine Sonn/ mit diefer Beyſchrifft: | 
Non,nifi cüm deficit, ſpectatorem habet. 
Niemal fiebt man gnauer orauf/ 
als da fie verdundelt in oem Kauf. 
B Auf 


Hu, 
Thr 2. 
». 19. 


3. Bernar- 
dusin E- 
pift. 2, 


Judith, 8, 


Y. 21. 


2. Cor, 6. 
vid. 


ifa 52. 
v, B I. 


Lev. 39. 
v2 


16. 


Exod. 19, 
v‚22. 


15 Januarius. 
———— M a €—— — — — — M — — — — — mn — — 


Auf den Glantz der Sonnen gibt niemand Achtung / ſo bald aber dieſer 
Glantz (doch nur nad unferem Angeſicht) durch eine Finſternuß verdun⸗ 
ckelt toirb / ſtutzt jedermaͤnniglich. Go bie Geiſtliche Das gantze Jahr 
durch fich fromm unb auferbaulig verhalten / mercket niemand darauf; 
fo fie aber den gerinaften Fehltritt thun / wollen fich gleich andere ärgern. 
Den Gott geweyhten Prieſtern prefentire ich alfo in tiefffter Demuth ein 
Hertz / mit dieſer Jahr⸗ und Zeit⸗Schrifft: 


Cor In fVnCtlonlbVs DeVotVM, 


i£uer Werd werden ſeyn mächtig/ 
die Das Hertz verricbt andächtig. 


Deßwegen fpricht mir/und allen Gott geheiligten Prieftern gu der from: 
me Prophet Jeremias Thren. fec. v. dec. nono : Effunde ficut aquam 
cor tuum ante confpectum Domini, gieffe aus dein Hertz / voie das 
YDaffet/ vot dem Angeficht oes HErrn / gieffet es aus mit bauffie 
gen Bußzähren / gieffet es aus Durch Die Werck Der Lieb gegen GOtt / 
unb gegen den Vrächiten / gieffet es aus Durch Ehriftliches Mitleyden / 
unb mitleydentliher Barmbersigfeit gegen Die Arne und Nothleyden- 
de / unb gedencket an bie Wort des N. Bernardi : Quidquid prater ne- 
ceffarium victum ac fimplicem veftitum de altari retines,tuum non eft, 

rapina eft, facrilegium eft, | 
Gedencket an die Wort der Gottsfoͤrchtigen Judith:Et nuncFratres, 
quoniam vos eftis presbyteri in populo Dei, &c. und ihr Leben an 
euch banget/ fo ricbtet ihre Hertzen auf ad eloquium veltrum, mit 
eurer Ermahnung. Judith. oct. v. vig. primo. Gedencket an bie 
ort des H. Pauli: Nemini dantes ullam offenfionem, fed in omni- 
bus exhibeamus nos, ficut Dei Miniftros, in multa patientia. fec. Cor. 
fex. v. quarto. Gedencket an die Wort Ifaiz quinq. fec. v. und; Mun- 
damini, qui fertis vafa Domini , reiniger eucb/ die ihr oie Geſchirr 
des HErrn traget. — Sancti eftote, quoniam ego fanctus fum. Do- 
minus Deus vefter. Lev. decim. non, v. fec, Sandti corde , heilig in 
bem Hertzen durch heilige Meynung in Den geiftlidben Fundtionen, San- 
&i manibus, mit welchen ihr tradtirt bie Göftliche Geheimnuffen. San- 
éti labiis, mit welchen ihr empfanget das Göttliche Lamm. Sandticor- 
pore, & anima, heilig an Leib und Seel, — affet nimnmermebr aus eue 
rem Herken die Syrobtvort des gerechten GOttes: Sacerdotes, qui ac- 
cedunt ad Dominum, fanétificentur, ne percutiat eos, Die p 
welche 


Feftim Circumcifionis. [I 


welche zum „ren naben/ follen qebeiliget werden / Damit Er 
fie nicht ſchlage / Exod. dec. non. v. vig. fec. Wie Ergefchlagen den 
Oza. fec. Reg. lexto. damit an ihnen erfüllt werde was GOtt geſpro⸗ 
den: Ich will mir einen treuen Diener erwecken/der wird tbun/ 
wie es meinem Hertzen und meiner Seel wolgefällig ift. Pri- 2. Reg. 6. c. 
mo Samuel. fec. v. trig. quinto. Diefes werden fie erfüllen/ wann fie 1 Reg. 2. 
nadfommen der Ermahnung des Jo. Davids : Sacerdotes tui induan- Pal. 131 
tur juftitiam , Pfal. cent. trig. primo. v. nono. n9 
Unter anderen Kirchen-Zierd ſolle nichts faubers/ unb reiners ſeyn / 
als das Geſchirr / in weichem Das H. Sacrament des Altars wird auf 
behalten, welches Dann von purem Silber/und zum wenigſten innerlich 
folle vergöld fern, Was ift Der Mund eines Gbrittglaubigen / for 
derlich eines Prieſters anberft, als ein Giottgeroenbtes Ciborium, in wel- 
des das wahre Blut und Leib Chrifti gelegt wird? Es folle alſo dieſer 17, 
Mund innerlich aller vergold/ und rein feyn / es folle dieſes Ciborium 
von lauter Silber feyn: Eloquia Domini eloquia cafta, die Rede Des Pal. ır. 
HEren feynd rein, Pal. und. v. fept. dieſes folle darinn feyn: Argen- "7 
tum igne examinatum, probatum terre, purgatum (eptuplum, Pfal. und. ibid. eod. v. 
v.fept. Es folle dieſes Ciboriurn mit bem auserlefenften / wohl pro- 
birten/ erwogenen / gereinigten Silber Morten von bem Söttlichen Lob 
geziert ſeyn und innwendig gang mit Gold / das Herg voll berveineften 
Lieb. Ein herrlihe Gemabnung gibt der weife Syrach allen frommen 
Ehriften: Honora Deum ex tota anima tua, ebre GOtt aus ganger 
deiner Seelen. Und fest gleich darauf &honorificafacerdores,und pu; », 
ebte die Priefter, Eccli. fept. v. trig. tertio. Er will erftlich haben / v.35. 
daß man alle fehuldige &br GOtt / und hernach den Prieftern zeigen fol: 
le / bann weil Diefe zu Dem Göttlichen Dienft geweyhet / hat es eine Re- 
lation unb Verftändnuß gegen dem Geborfam / Den wir GOtt felber 
zu erzeigen ſchuldig ſeynd / deßwegen Ehriftus felbften (agt: Quivosau- Luc 10. 
dit,me audit, qui vos fpernit, me fpernit, qui autem me fpernit, fpernit v.16. 
eum, qui mifit me. Luc. dec. v. dec. fexto. Honorifica, bie Priefter 
felle man ebren/ fagt Lyranus, a8 Dei locum tenentes, und Dionyfius 
Carthufianus (agt: tanquam Dei Vicarios, & Miniftros, ehre bie Prie— 
ſter / als Göttliche GStatthalter/ und Diener/Honorifica, dieweilfie Die⸗ 
ner GOttes ſeynd / Honorifica, dieweil fie Die Göttliche fieberep tragen / 
Honorifica,weil e8 GOtt alfo befohlen bat/ Der aefagt bat: Nolite tan- Pfal. 104. 
gere Chriítos meos. Pfal. cent. quarto, v. dec. quinto. Und ben feinem Notes 
Propheten Zacharia,c, duod. v. oct, Der a leyds thuf/tangitpupillam ^, "^ 
52 oculi 


12 Januarius. 


— —— — — — — — a — 


8.Cypria- oculi mei. Deßwegen ſchlieſſet Der H. Cyprianus alſo: Qui Chrifto 

— non credit facerdotem facienti, poftea credere incipit facerdotem vin- 
x dicanti. 
18, Einem hoͤchſt⸗preißwuͤrdigen Cammer-Gericht prefentire id) in 


tieffftem Refpect ein Ders mit Diefer Jahr⸗Schrifft: 
Cor IVDICans, VtI fert eqVVM, 


So das Hertz / wierecht/wird [chlichten/ 
wirds erfüllen feine Pflichten. 


Und zwar jenes Hertz / welches der weifefte König Salomon von GOtt 
3.Reg.3. begehrt hat. ter. Reg. tert. v. nono: Da lervo tuo cor docile, du wol⸗ 
2 left Deinem Knecht ein verftändig Hertz geben/daß er dein Dolce 
richten Eónne / und den Unterfcheid voiffen zwifchen oem Gu⸗ 
ten/ und Boͤſen. Derdächtig follte einem vorfommen/ was fagt der 
Ecl.7. weiſe Mann: Nolieffe juftus multüm. Eccl. fept. v. dec.fept. Seye 
"17. giche zu viel gerechr/dann id bin ber Meynung: 100 gerechter, defto 
beffer. Mich gedunckt / daß Ehriftus diefe Wort bat erklaͤren wollen 
Luc.6.v.36. mit diefen : Eftote mifericordes , ficut & Pater vefter mifericors eft , 
feyd barmbergig / gleichwie euer Vatter baembergig ift / Luc. 
fexto. v.trig.fexto. Iſt er nicht aud) gerecht ? ft er nicht auch fcharpff? 
Deut.32. Mea eft ultio,& ego retribuam. Deut. trig. fec. Befchreibt ihn nicht I⸗ 
c BM mit ben Kleidern der Straff ? Indutus eft veftimento ultionis. 
M d Ifaias quinq. nono cap. Heiſt dag? Sicut & Pater vefter milericors eft. 
?61.33. v.g. Es ift alles wahr nach Dem Ausfpruch Davids : Diligit mifericordiam, 
& judicium, f£t [íebr die Barmbergigkeir/und oae Bericht. Plal. 
trig. fec. C8 ift gewiß / dag bey GOtt Feine Barmhertzigkeit fepe obz 
ne Gericht/ und Gerechtigfeit/ wie hingegen auch Fein Gericht/ und Ge 
rechtigfeit ohne Barmhertzigkeit. Aus biefem folgt Daum : wann wir 
9, ſollen barmberfig ſeyn wie Der Vatter: Eftote milericordes, füllen wir 
auch gerecht feyn/ wie ber Vatter / ficut & Pater, Dahero geht es nicht: 
Noli effe juftus multüm, | faffet ung aber hören den Unterſchied: dem⸗ 
nad David gefprochen / daß GOtt die Barmbersigfeit und das Ge 
ibid, eod, v, Licht liebe/fe&t er Darzu: Milericordia Domini plena eftterra, alle YOelt 
ift voll der Barmhertzigkeit GOttes. Diefes aber fagt er nicht 
von der Gereihtigfeit. Wie groß ift bann die Barmhertzigkeit ? wie 
hochfteigt fie? Juftitia tua, ficut montes Dei, fo hoch biß an die Wol⸗ 
cken / wieder gröfte Berg Olympus, und Helicon. Die Ow 

e 


Feftum Circumcifionis. 13 

feit aber wie hoch? big in den hohen Himmel: Domine,in coelo mife- 
ricordia tua. So iſt bann bie Barmhersigfeitdas groͤſte Werck GOt⸗ 
tes, Nichts beftoroeniger (ollen voir auch in bem Gericht ſeyn / wie der 
atter, * 
= Was ift der Vatter! Ein Stidter/unb ein Vatter / deßwegen ſpricht ^9» 
David wohl: Exultate in confpectu ejus Patris(NB.; Orphanorum, & Pal. 67, 
Judicis viduarum, ein 3Dattet der Pupillen/ uno Wäyfen/ und ein " 5. 
Richter der Wittwen. Plal. ſexag. ſept. Alsein Vatterder Barm⸗ 
hertzigkeit / als ein Richter der Gerechtigkeit. Dieſe Wort legt aus 
Der weiſe Syrach: In judicio efto pupillis mifericors Pater, & pro viro Eccli. 4; 
matri illorum , In dem Richten / in der Adminiftration der (Dez v. 1o- 
rechtigkeit / in oen Berichts-Sachen feye den armen Pupillen 
barmbergig ale ein Vatter / und ihrer Mutter feye gleichſam 
wie ihr Ehemann. Eccli.c. quarto. 
Wann aber ein Juftitiarius,ein Richter / ein Beyſitzer / ein Gerichts⸗ 
Beamter ſagen muß: Fiat jus, & pereat mundus, Gerechtigkeit muß ſeyn / 
p ift anb unb feut verlobren / wie fan er bam barmhergig feyn ? 
d) ! noli effe juftus multüm. Den Co cruel felle bir benebmen der 
Prophet Elifäus / zu biefent Fame ein QBeib aus Samaria/ und fehrye 
ihn an: quarti Reg. quarto cap. Servus tuus vir meus mortuus eft, Reg. 4, 
& tu nófli , quia fervus tuus fuit timens Deum,& ecce creditor venit, v. 1. 
ut tollat duos filios meos ad ferviendum fibi. Was willſt du / bag id) 
bir thun (ele ? fprache Elifaus. Quid habes in domo tua ? as ift 
das für eine Frag? tvann fie was gehabt hätte, hätte fie es fihon lang 
aus dringender Noth verfe&t. Cas aber Elifzus : Vade,pete mutuo ar, 
ab omnibus vicinis tuis vafa vacua, non pauca, & ingredere, & claude 
oftium tuum,cüm intrinfecus fueris tu,& filii tui, & mitte inde in vafa tua, 
& cüm plena fuerint, tolles, da (eben wir bie Barmhertzigkeit des Gli 
(i gegen biefer Wittwe; wo bleibt aber die Gerechtigfeit ? fülle fie an 
mit Del verfauffs/ bezahle Die Schuld/ und was überbleibt/ brauch sut 
Haußnothwendigkeit / das heift Q3atter und Mann feyn den armen Pu⸗ 
pillen; / und Wittwen. Vade, fage ich auch su dir / wie Ehriftus gefagt 
bat von der Barmhergigkeit zu Dem Schrifftgelehrten : Vade, & fac fi- Luc. 10. 
militer. Luc. c. dec. Gehe hin/thue auch wie Elifäus / fepe auch alfo. "37 
barmber&ig gegen den Armen / Wittwen / und Pupillen: Eitote miferi- 
eordes,teie Ehriftus fagt: das ift eines. Aber noch beffer lerne oon E— 
li(ào Die Serechtigfeit mit der Barmhertzigkeit / er fagt nicbt/ wie er ge 
bórt/baf der Creditor bie Söhn wolle — und ſich mit ihrer Leib⸗ 
3 eigen⸗ 


14. Januarius. 


eigenfchafft bezahlen: Ey! bas muß ein (ofer/ leichtfertiger Mann ſeyn/ 
der fib mit den Kindern fucbt zu bezahlen. — Ich will zu der Obrigkeit 
gehen / ich will fehon ein Moratorium auswürden. Das fagt Elijäus 
* midt/er ift ein gerechter Nichter/er weiß: Qui non habet in are, luatin 
cute , die Schuld iff rechtmaͤſſig man muß bezahlen weil der Vatter 
nicht mehr vorhanden / muß man bie Sohn angeben. O gerechter Rich⸗ 
ter Glide! Jedoch barmhertzig / er verfiebet wunderbarlicher Weiß Die 
Wittib mit Del/ mit biefem Wunderwerck erweiſet er Die Gerechtige 
feit. Er ift gereibt/ indem er der Wittib befieblt/ fie folle das Oel vet: 
Fauffen/ und Die Creditores mit Erlegung des Gelds befriedigen. Er 
ift barmber&ig / indem er fie mit Del verſehen / nicht allein zur Bezah⸗ 
fung der Schuld fondern auchy damit fie/ und ibre Kinder ing Fünfftig 
zu leben hätten: Oculi ejus in pauperem relpiciunt,feine Z{ugen febauen 
auf oie Armen / Pfal. decimo. Das heift barmhertzig ſeyn / das beift/ 
feine Augen (eben auf die Armen / das heift / richten vor die Pupillen / 
1ài.1, v. 17, beftbü&en die Wittwen. Difcite benefacere. Ilaiz primo cap. Ler⸗ 
nerdann Gute tbun. 

Denen Friedzliebenden Eheleuten verehre ib. ein liel reiches und 

friedfames Hertz mit dieſer Zeitſchrifft: 


Cor , qVoD Vanltatls, VeræqVe paCIs aMans, 


Melches Her was einig liebet/ 
und was friedfam / allzeit über. 


23. 
AdE i Es wird ba Sacrament ber Ehe genannt Sacramentum magnum, ad 
5; * Epheſ. c. quinto. Sacramentum hoc magnum eſt, diß iſt ein groſ⸗ 
OU" fs Sacrament. Sonderlich aber ift es groß in ratione fignificatio- 
ibid. eed, v. nis, in feiner SSebeutung. Ego autem dico , in Chrifto & in Ecclefia, 
ich abet fage/ in Cbrifto/ uno in feiner Aitcben / alfo dag ber H. 
Bonaventura lehret Centil. p. 3. S. 54. Es (epe diefes H. Sacrament 
fignum indiffolubilis conjunctionis naturarum in Chrifto, divinz fcil. 
& humanz , eit Zeichen der Göttlichen und menfihlichen Naturen / fo 
ungertrennlich vereinigt in ihm fepnb. — Wie es Der H. Paulus aud) aus: 
deuten will. Gleichwie Dann nicht zuläffig iſt daß einer fein Weib ver: 
ftoffe in dem neuen Teflament: Non licet dimittere uxorem, alſo geden⸗ 
cke ein jeder / was fuͤr ein groffes Lafter fepe ber fchand-und ſchaͤdliche 
Exodi ao, Ehebruch / da GOtt im alten Teftament fo ſcharpff gebotten :Non moe- 
v14 — chaberis ; Ou ſolleſt oie Ehe nicht brechen, Exod. c. vigel. und m 
aud) k2 
13 


P(al. IQ. 
vol. 


Feflum Circumcifionis, 15 


auch beſohlen / daß der Ehebruch fo ſcharpff (efte geftrafft werden / wie 
bey dem H. Joanne zu lefen: In lege Moylis mandavit nobis, hujusce- Joan.$. v.s; 
modi lapidare. Joan. c. od. Es babe GOtt durch oen Mioyfen 
geborten/ ſolche zu verfteinigen. Schenke alfo ihnen jenes Hertz / 

von weichen fprachen Die 2, Junger / welche giengen nacher Emaus : 

Nonne cor noftrum ardens erat? Luc. c. vig. quarto. rannte nicht Luc.24. 
unfer Joerg ? Erinnere fie al(o der Feufchen Inbrunſt / mit welcher fievor "2$. 
dem Altar / in facie Ecclefix , eor Dem Angefiht der Kirchen einander 

die ungertheilte Treu verſprochen / und jedes wohl (agen Fonnte: Factum Pal 2r. 
eft cor meum,tanquam cera liquefcens. Pfal.vig.primo. Mein Hertz "1 
ift mitten in meinem Leib worden/ wie Wachs / das zerſchmel⸗ get, 

ie abgefihmackt nun (autet eine Lauten wann bie Septenniht 24, 
übereinftimmen/ alfo abgefchmackt laut es bey ben Eheleuten / ann die 
Eitten nicht übereinftimmen / ein folcher Cheftand was ift er anderſt / 
als ein Weheſtand / ein Fechtplag / ein Creutzſchul / ein Schlaguhr / ein 
Copey von allem Elend. Was ift entgegen angenehmer inder Belt / 
als ein freundlicher Eheftand ? bie Catholiſche Kirch ſtaͤrckt fid mit den 
heiligen Sacramenten / ſetzt aber in Deren ordentliche Zahl den H. Che: 
ſtand gang zu [e&t / und wiſſen die 7jährige Knaben in Der Kinderlehr/ 
auf bie Frag? Wie viel fennd Goacramenten ? fehon zu antworten / ſie⸗ 
ben / das fechfte die Prieſterweyh das fiebende Die Che, Nicht ohne 
erhebliche Urfachen wird ſolches Sacrament an das fiebende Ort ge 
(e&t; bann jeyund allemal, man burdbláttere Die gantze H. Bibel / bie 
fiebende Zahl eine Ruhe / und Ruheftand angebeut/fo garydaß auc) GOtt 
den fiebenden Tag ruben und raften wollte, barburd) gu zeigen / daß auch 
das fiebende Sacrament die Ehe nichts anders feye/als ein Sube zweyer 
Geniütber / und ein Ruheſtand zweyer Hertzen. Und ein folcher Eher 
ſtand wo der Ehemann in der That Pacificus, und bie Ehefrau Con- 
cordia die Nahmen führen / ift ein gülbener Ring / deſſen edleſtes Edel; 
geitein iff Unio die Cinigfeit/ allmo nichts als Sieg und Seegen angue 
treffen / unb weilen ber Himmels⸗Thau nur pflegt zu fallen / wann es 
windftillift/ alfo vermuthlich fälle über folche gtoep friedliebende Hertzen 
der häufige Himmels⸗Seegen / tveilen nichts als Ruhe und Stille bare | 
innen; tete folches verfpricht ber 9: Paulus: Pacem habete,& Deus pa- 2. Cor. 17. 
cis & dilectionis erit vobiscum, fec. ad Cor. dec. tertio. Habe $ried " !'- 
unter euch / wird der GOtt des Friedens uno der Kieb mit 
euch feyn, | 

Den 


2j. 


Pfal, £o, 
Y, 12, 


2. Cor, 4. 
v,7. 

Ad Eph. 5. 
V. 15. 


1. Cor. 7. 
V. 9 


16 Januarius. 


— — — Den Jungfrauen unb Jungengeſellen prafentire ich ein reines und 
keuſches Hertz / mit dieſer Zeit/ und Jahrſchrifft: 


Cor qVoD VlIrglaltate fVà perfeCtVM, 


Welches Herz iff Eeufch vollfommen/ 
bat den Porzug bey den Srommen. 


Und zwar jenes Hertz / welches fib gewuͤnſcht bat ber buͤſſende David: 
Cor mundum creain me Deus, Pfal. quinqual. Schaffe in mir © 
HErrleinreinesherg, Iſt der Eheftand ein Acer, (oif ber Wire: 
weſtand ein Garten / ber Jungfrauſtand aber ein Paradeiß. Iſt der 
Eheftand ein Bley / fo ift Der Wittweſtand ein Silber der Syunafrau 
ſtand aber ein Gold; Iſt der Eheftand ein Stern / fo ift ber Wittwe: 
jtand der Mond / der Jungfrauſtand aber Die Sonny aber ach lepber ! 
bey wie vielen wird diefe Sonn verfinftert/ Diefes Gold verbuncfelt/ Die 
fes Paradeiß verwüfter? Ein Schag über alle Schaͤtz ift die jungfräu- 
liche Neinigfeit und diefen Schag tragen wir in einem gar zerbrechli— 
chen Gefdirr: Habemus thefaurum iftum in vafis fictilibus. fec. ad Co- 
rin. quarto. Deßwegen ift die treuber&ige Grmabnung erſtgemeldten 
55, Pauli: Videte itaque, ut cauté ambuletis. ad Eph. quinto , gehet 
bebut(am oamic um : Cautè, behutſam in euren 2ufammenfungten / 
caute,behutfam im Hauß / und auffer Dent Hauß / caute, bebutfam auf 
den Gafjen/ in den Kirchen/ ut cauté ambuletis , abfonderlich behutfam 
bey bem Tangenyund andern Kurtzweilen. Es iftum ein fihlechtes Ber 
ruͤhren / um ein ſchlechtes Schergen zu thun / um einen Wincker / alſobald 
leydet bie Jungfrauſchafft Schaden / quz nulläreparabilis arte, Keufch- 
heit verlohren / iſt Ehr verlohren. O mie wenige bringen dieſen Schatz 
mit ſich in Das Grab / viele tragen fo ſchwer an dem Jungfrau⸗-Craͤntz⸗ 
fein / als hätten fie auf bem Kopff einen Muͤhlſtein liegen / fo ihr aber 
euch einbildet / ihr koͤnnet dieſe Waar länger nicht ſicher erhalten / fo fr 
het euch vor / greifft ſolches Werck nicht blind an / begebt euch nicht in 
ein liederliches Leben, hoͤret was euch rathet der H. Paulus: Quod fi 
ſe non continent, nubant, meliùs oſt enim nubere, quàm url, primz 
ad Cor. fept. So fie ficb nicht enthalten Fönnen / koͤnnen fie 
beurachen. Dann es ift beffer/ ficb verebelicben/ als in flärer 
unteu(cber Sieb brennen, — 

Was follte ich allbier anziehen bie grobe Zotten / und unkeuſche Pof- 
fen eure weiche bie Feufche Syugenb zur Untugend und re 

gelei 


Feftum Circumcifionis- 17 


— — — —— 
geleitet wird? Viri character, ſagt Menander, ex ſermone cognofcitur, 
dag man aus ben Worten erfenne/ was ein Menſch innerlich im Schild 
führe, Vas fictile fono & i&tu, homo fermone probatur, fügt Anto- 
nius in Meli. Serm. 48. Ein irrdenes Geſchirr probict man mic 
oem Anfehlagen und Thon /den Menſchen aber aus der Rede, 
Ex pulfu nofcitur, qug dem Klang erfennet man eine Glocken / ob fie 
von guter Materi (epe ; wann gut Metal/ und ein Zufag von purem 
Silber barbe ift / thönt und Elingt (ie ſchoͤn und heil: hingegen eme 
Kuͤheſchell ober Sau⸗Glocken hat einen fchlechten Thon / dieweil fie it 
von ſchlechter Materi. Klingen und thönen wol die Wort und Reden 
eines Syünglings/ ifts ein Zeichen / bag Silber ber Neinigfeitvorhanden 
feye/ex pullu nofcitur , aug der Sau⸗Glocken erkennt man feinen Cha- 
racter, daß er ein Sau feye/ und als eine Sau indes Teuffels-Ruchen LAT 
gehöre, — Quiefcite agere perverf?. Ifa. c. primo, hörer aljd auf Bo, 1 "10 
jes zu tbun. — ned Md 
Den Wittwen przfentire id) ein fromm andächtiges Hertz mit die⸗ 
fer Zeit⸗Schrifft: | 
Cor In ViDVItate (Va fanCtVM, 


Das Gebet die Wittwe zieret/ 27, 
welches fromm das Her vollfübret, 


Und zwar wuͤnſche ich ihnen jenes vollfommene Ders von welchem ger 
meldet wird Jofue c. vig. quarto : Servite ei corde perfecto , mit po[[, Joe "uu 
Fommenem Hersen Dienet Demjenigen / von welchen: (aat Der Pfalmift: ^ * 
Dominus Viduam fufcipiet. Pfal. cent. quadr. quinto. Der Jot? toirb Pal. tar. 
bie Wittwen außund annehmen. Gleichwie aber eine Ehrzliebende "9 
Braut im Angeficht ihres geliebten Braͤutigams nichts thut/ wardurch 

er Fönnte geärgert werden, fonderm fucht in allem demfelbigen su gefal: 

ten / alfo follen auch tbun die Softliebende Wittwen nach ber Fehr des 

5». Pauli: Mulier innupta cogitat, que Domini funt, ut fit fandta cor-r. Cor. . 
pore & fpiritu. prime ad Cor. fept. in Exempel und Exemplarhat Y-34 
fich allen Dargeftellt Anna, ein Wittwe und Prophetiflin , von welcher 
Zeugnuß gibt Der H, Lucas, quod nunquam diícedebat de templo, fedLuc,2.v.37 
in orationibus & jejuniis nocte & die Domino Deo fuo ferviebat. 
Luc.c.íec. Sie fame nimmermebr von bem Tempel/ uno dien⸗ 

tc GOtt Tag uno Nacht mir Berenund Saften, 


€. Sollte 


jer.8. v, t8, 
28. 
1. Tim. 8. 
v. 5. 


Exod. 22. 
Y. 22 


Pal. 140. 
wv, 2 


Pfal. 131. 
v. 15» 


2, Esd. 9. 
v. 8. 


A9. 


Esch, g. 
$. 19. 


1$ Januarius, 

Sollte aber ſeyn / baf fich biefe oder jene hören Neffen: In me cor 
meum mazrens, Jer. c. oct. daß ihr Hertz voller Trang⸗und Trüb: 
fal wegen Berfolgung und Widerwaͤrtigkeit / die höreandie Troftwort 
Deg H. Pauli: Quz veré vidua eft & defolata , fperet in Deum, & in- 
ftet obfecrationibus, & orationibus nocle, & die. primzad Tim. quin- 
to. Dann Gott bat ihnen biefe Verheiffung getban/ wie Den veríaf 
fenen Waiſen: Ego audiam clamorem eorum. Exod. vig. fec, Hat 
nun der H. Hieronymus Durch Die 3. Gaben der 3. H. Königen vers 
ftanden die 3. Ständ der Gatbolifben Kirchen, Durch das ſchimmeren⸗ 
de Gold den Kungfrauftand / Durch den heilfamen Myrrhen ben Eher 
ftand/ durch ben molriechenden Weyrauch ben Wittibſtand / fo follen fie 
fib fonderlich des Gebets befleiffen / und mit Dem frommen David bez 
ten: Dirigatur oratio mea ficut incenfum in confpedtu tuo. Pfal..cen- 
tef. quadrag. Kaffe mein Geber wie ein Rauchwerck ricbriq 
binaufgeben fürdein Angefiche. Und alfo wird erfüllt werden die 
Derfprechung GOttes: Viduam benedicens benedicam,mit doppelten 
Seegen willich fie fegnen. Plal. cent. trig. primo. 

Eintreues Herg ift noch übrig/ von welchem bie H. Schrift fagt 
fec. Esdrz nono : Invenifti cor ejus fidele , ou haft fein Hert treu 
für Dir gefunden, Dieſes verehre ich Denen Dienftbothen mit dieſer 
Zeitſchrifft: 

Cor, qVoD In opere qVoVIs fInCerVM, 
Welcher treu von Hertzen oienet / 
Lohn und. Cron von GOtt verbienct. 


Es werden unter den Dienftbothen nicht wenige gefunben/ welche mehr 
bedachtſam ſcynd auf ihr eigenes Interefle , als auf den Mugen ihrer 
Herrn / dörffen fich befcbroaren in der Arbeit in welcher fie toiffen gar 
meifterlich Die Murmuriers$iedlein zufammen qu ſtimmen. Wie viele fepnb 
unter denfelbigen / welche (ucben ihre Herren und Frauen aneinander zu 
hegen durch Antragen? as fagt aber von folchen Die Schrift ? Cor ne- 
quam gravabiturin doloribus, Eccli.c.tertio. Ein ſchalckhafftig Derg 
mird mit Schmergen beladen, jr A 

Auen Stndern und Sünderinnen prafentire ich ein zerknirſchtes 
unb demuͤthiges Hertz mit diefer Jahrſchrifft: 

Cor De noXIs fVIs ContrItVM, 


Ein zerknirſchtes Her Gott liebet/ 


das fid) ab der Suͤnd betrübet. 
Das 


Feftum Circumcifionis. I9 
| e ' nr 
Das Wort des Heren geſchahe zu Jeremia: Quid tu videsJeremia: 30, 
Was fiebeft du jeremia; Und er antwortet: Virgam vigilantem ego Jerem. r. 
video , ich febe eine wachtfame Rurben, Jerem. primo. PMollte 1% 
Gott! daß id) allen Sündern ihre Gemuͤths⸗Augen al(o eröffnen Fónnte/ 
Daß fie dieſe wachtſame Ruthen der Söttlichen Geredtigfeit allzeit ſehen / 
und vor Augen haben moͤgten / und betrachten / daß GOtt alles ſiehe / dann 
omnia nuda, & aperta funt oculis Dei. Ad Hebr. quarto. Was aber Ad Hebr, 4; 


Gott fiebet/ das wird er urtheilen/ und was er urtheil/ bad wird Er nad) " 13: 
ben Verdienſten abftraffen, 


VotVM ergo fIt CorDIaLe XenIaLe, 
Wiederhole meinen Wunſch: 
ACCIpe DeVoto per Me pla Xenla Voto, * 
ſVMe eX fInCero qVo tIbI CorDe fero. 
Nehmt die Herzen an von Hertzen / 
voie ich (ie geſchencket bab ; 
Und gedendet/ was geſchencket / 
oaf es fey ein Herhʒens⸗Gaab. Amen. 

$2 STRE- 


31, 


20 Januarius. 
4969 6369 6363 6969 6909 6969 6969 6909-0260 -6969-096e £9 
STRENALE, 
Pro Domin, prima poft Epiph, 


Progr, 1, Strena, Progr, 2, Munera, 
Anagr,ı, Antres? Anagr,2, Numera, 


xNVMerVs eCCe ternarIVs pro Strena tIbI DatVs, 


Clavis eft unitas 
in medio , per | 
quam legenti qua- | 
qua verfüm oc- 
«urret hujus anni 
numerus : 1723. 


sIMpLeX DiICor, 
& trIpLeX, 


Ein⸗und drey; 
7 fach. 

Progr. Anagr. : 

Munera ne numéra , numero Deus impare gaudet , 
juxta Virgilium, virgineümque virum. 

Impar hic numerus, numeróque fub impare Numen; 
Perfon& tres funt, unus in Effe Deus. 

Strena quid eft ? an (res ? numera fic munera tena , 
MVnera trIna tIbI haeC Strena feCVnDa VoVet, 


GOtt ber Einig in bem Weſen, 
wird zugleich dreyfach gelefen, 
die Perfonen das angeht; 
Alſo wirst auch neue Gaben 
von mir gleichfalls dreyfach haben, 
merck / worinn das drey beftebt. en 


ProDomin. prima poftEpiph. 2t 
REM ade 


Poft triduum, Luc, c. [ec. v. quadrag, fexto, 
Nach bte) Tagen. Luce 2. v. 46. 


Ann ich ihnen heut unb zwar poft feftum, dann id) werd 
wuͤrcklich zu fpat fommen / Doch fatis cito,fi fatis bene, ges 
ſchwind qnug/ wann ee quc gnug / wann / ſage ich / euer 
Lieb unb Andacht ſollte und wollte von gantzem Hertzen att 
wuͤnſchen ein gluͤckſeeliges/ fried⸗ und freudenreiches Jahr / 
ein neues Jahr / das voller Troſt und Seegen / mit einem Wort / das 
erſprießlich Leib und der Seelen / wuͤrden ſie mir zwar mit hoͤflichem 
Danck begegnen / fid) darmit aber nicht begnügen laſſen, ſondern mich 
erinneren des loͤblichen Gebrauchs / und der alten Gewonheit in Ver⸗ 
ehrung eines neuen Sahrs-Prefents. Wolan dieſem lieb⸗ und lobwuͤr⸗ 32, 
digen alten Herkommen will ich nicht widerftreben / finde aber Feine Gab, 
bie GOtt angenebmer/bem Menſchen erfprießlicher/ und zu Erhaltung 
des Goͤttlichen Seegens zum vollkommenen troſt⸗vollen Jahr maͤchti⸗ 
ger unb kraͤfftiger fepe; als diejenige Gab / die im dreyen beſtehet/ ſonderlich 
in gegenwaͤrtigen dritten Jahr nach ber gnadenreichen Geburt Chriſti 
JEſu über 1720. 
Und warum nicht? ſagt nicht das welt⸗bekannte Sprichwort: O- 
mne trinum perfectum , vollfommen i(t/ was drenfach ift/ da auch nach 
bem Ausfpruch des jungfräulichen Poéten Virgilii , numero Deus im- 
pare gaudet , GOtt (elbften an der Dritten Gab ein abfonderliche Freud 
end Wolgefallen bat / wie Er felbften befennt bep bem meifen Mann | 
Eccli. eap. vig. quinto : Concordia fratrum, & amor proximorum ,Ecdi.15. 
& vir & mulier bene fibi confentientes , Orey Dina feynd / Die mir ^^ 
gefallen / uno die GOtt uno oen Menſchen angenehm feynd / 
fEinttácbtiateit der Bruder / Kieb des Naͤchſten / Mann und 
Weib / die (ícb wol mit einander vergleichen. Und mann alfo toas 
dreyfach ift; vollfommenift / (o Eönnte ich wol aus bem 3.prognoftieiren 
ein vollfommenes Fahr, \ 
a ein vollfommenes Freuden⸗volles Jahr. Als Chriftus derei- — 55; 
nige Schatz Himmels und der Erden durch 3. Tag verlohren gangen/ 
hat ihn Maria und Syofepb mit Schmergen geſucht: Dolentes quære- 
bamus te. Luc. fec. cap. und mit Freuden gefunden in dem Sent Luc. x. c. 
pel/ poft triduum , nach 3, Taͤgen. So bringt dann das 3. faft aleit v4» 5 
€ 3 Freu⸗ 


Marc, $, 
v. 2. 


Matth. 17, 
V. de 


34. 


jonz 2. 
V. 1I, 


Judith. r$. 
v: IQ, 


35 
Efl. c. c. 
V. I; 35g. 


Gen. 9. 
V, 15 


22 Januarius, 


— — p AH — 
Freuden / unb aug Dem 3, koͤnnte ich vorſagen ein Freuden⸗reiches Jahr. 
Omne trinum perfectum, Freuden⸗reich iſt / was dreyfach ift. 

Chriſtus lehrte das Volck in der Wuͤſten / und nach 3. Taͤgen 
(quia jam triduo ſuſtinent me. Marci c. oct. ) ſpeiſete Er daſſelbige fo 
tounderbarlich/ als (repgebig. So i(t dann das 3. heylſam / und alfo au 
dem 3, Fönnte ich fehliefen ein heylfames Syabr ; Omne trinum perfe- 
ctum, heylſam iſt / was Drepfac ift. 

Chriſtus ware auf dem Berg Thabor / und wurde verklaͤret vor 
feinen 3. Apoſteln / welche daſelbſten geſehen den Abriß der himmliſchen 
Glory / allwo der liebe Petrus verlangte 3. Hüften zu bauen: Facia- 
mus hic tria tabernacula. Matth. dec. ſept. So ift dann das 3. glotz 
rei) / unb aus Diefem 3. fónnte ich verfprechen ein glorreicheg 
ag Omne trinum perfectum , glerrei iſt was dreyfach 
Wt. : 

Nachdem Der Extraordinari-SSuf/SDrebiger von G Ott nah Nini⸗ 
de geſchickt wegen feines Ungehorfams vom QGallfi(ch verſchluckt wor⸗ 
ben / ift er endlich nach 3. Sagen von Dem naffen Arreft wieder erlóft 
worden / wie Die Schrift (agt: Und er [peyet Jonam aus aufs Land, 
Jonz c.íec. So ift dann das s. troſtreich / und in dieſem 3. Eönnteich 
vorfehen ein troftreiches Jahr, Omne trinum perfectum, troftreich ift/ 


wasdrenfach ift. 


Syn bem dritten Syabr bat bie hefdenmüthige Syubitb den Hole; 
ferrem glückfeelig obgefieaet / und Dem gantzen Volck Fried unb Freud 
gemachty deßwegen das Volck ihre gufihrye Judith c. dec. quinto. Tu 
gloria Jerufalem , tu latitia Ifrael, So ift dann Das 3. fiegbafft/ und 
Fónnte aus diefem 3. vorfagen ein ſiegreiches Jahr; Omnetrinum perfe- 
&um,fiegreich iſt / was dreyfach iſt. —— 

Am dritten Tag zoge Eſther ihre Koͤnigliche Kleider an / 
erhielte Gnad vor dem König Asvero mit Ausſtreckung ber. guͤldenen 
Ruthen gegen ihr / und Erhaltung der freyen Wahl / zu begehren / was 
fie wollte/ und (elle es auch ſeyn das halbe Königreich, Efth. cap. 
quinto. So iſt dann das 3. Gnadenvoll/ unb koͤnnte ihnen durch dieſes 
3. verheiſſen ein Gnaden⸗reiches Jahr / Omne trinum perfectum, Gna⸗ 
den⸗reich iſt / was dreyfach ift. 

Drey Farben batte jener wunderſchoͤne Regenbogen / welchen 
GOtt an dem blaugewoͤlbtem Himmel geſtellt nad) dem Suͤndfluß / 
zum Zeichen Des Friedens / und ber Verſoͤhnung. Gen. nono cap. 
Arcum meum ponam in nubibus: Meinen Bogen will ich in die 

o ^2 


? 


Pro Domin. prima poft Epiph. 25. 


Molckenfegen / und er felle cin Seicben feyn des Bunds zwifeben 
mir und Der Erden, Soo iſt dann das 3, Frieden-reich/ und aug dieſem 
3. Fönnte ich fie erfreuen mit einem Friedenzreichen Syabr / Omne trinum 
perfeetum,friedfam iſt / was Dreyfach ift. 
Heilen alfo bas 3. in ſich begreifft / was friebenreitb/Gen. 9. vas 36, 
snadenreichy Efth. 5. was fiegreich/ Judith. 15. was troſtreich / jonæ 2. 
was glorreich / Matth. 17. was beplfam / Marc. 8. was freudenreichy 
Luc. 2, fo werd ich auch meine Gaben Drepfacb einrichten. — Worinn 
nundiefebeftehen / bereiten fieihre Dergen gum Anmercken / und hören 
mid an mit gewöhnlicher Gebult. Favete. 
Obwolen GOtt felbften fagt Eccli. vig. fexto : ba Er in brepen 
ein groffes Mißfallen habe / mit diefen QBorten : A tribus timuit cor Eccli. 35, 
meum,delaturam civitatis, & collectionem populi, & calumniam men- "5 
dacem , vot 3. Ding bat fich mein Herg entfege / Verraͤtherey 
in einer Stade / ein aufruͤhriſches Dolch / uno falfcber Aufle⸗ 
er fehädliche Luͤgen: So wird Er bannod ein groffen Wolge⸗ 
allen haben an-und im den afachen Gaben / bie ich verfprochen bab. / 
o fie felbige mit folcher frommen Meynung anwenden / wie ich fie ihnen 
prefentire. O Wezlar! 3, finde ich bey Dir / wol ein anderes Con- 
fluentia, dann gleichtwie Coblenz, lateiniſch Confluentia, ein Zufammen; 
fluß gefagt wird / weilen da zuſammen fich vereinigen ber Rhein / die 
Mofel/ und Lahn: alfo finde ich bey bit 3. Fluß/alg Die Wez, die Diel, 
und Lahn, nicht fo wol Wezlar ‚als ‚WezDiel Lahn, nova.Confluen- 37. 
tia. Damit Dir aber mit diefen Deinen 3. Waͤſſern von dem zeinigen 
GOtt alles Liebs zuflieffe/ fo befteiffe Dich bemfelbigen förderft zu gefal- 
len in-und mit brepen / welche feynd/ tie gemeldet/ Eccli. vig. quinto: 
Concordia Fratrum , Amor proximorum , & vir & mulier ben& fibi Eccli 15. 
eonfentientes, Sríeo und Kinigkeit in dem Eheſtand / Lieb mic "^ 
oem Naͤchſten / brüderliche Vertraͤuligkeit / Damit dieſes gefches 
he / werffe weit von Dit delaturam civitatis, collectionem populi, ca- Eccli, 26. 
lumniam mendacem. Eccli. vig. fexto. Das [e&tere wirft Du forgfälz v. 5. 
tigft fliehen unb bie erfte 3. inbrünftig lieben / toannbu meinem sfachen 
neuen Jahr nicht nur Diefes Jahr / fondern die Taͤg deines Lebens eiffrigft 
nachfolgen mirft. 
Den orten des H. Pauli nach ad Rom. dec. tertio: Cui ho-Rom.ı3, 
nor honorem , mache ich den Anfang von dem Haupt / und prelen- "7. 
tire in tiefffter Unterthänigfeit unferm allergnädigften / unübermwindlich- 
fien / und glorwürdigften Kayſer Carolo jene 3. Engel / von pi 
meldet 


Gen. 1$, 
V. 2. 


38. 


ibid, v, 10. 


v. 13. 


39; 


21 Januarius. 


— — — — M M — MÀ M HÀ — —Á 

meldet bas erfte Bud) Moyfes cap. dec. oct. Etapparuerunt tres viri 

fes prope eum, und es erſchienen ihm 3. Maͤnner / welche nahe bey ihm 
unden. 


Trlas AngeLorVM ter-feLIX , & DeVota Cacfarl, 


3. 
Englisch für Ihro Kayferliche Majeſtaͤt. 


Gen, 18. cap. 


Von beſagten Engeln redet Lyranus diefes troſtreiches: Tulerunt il- 
li , nonnifi bona nova, & conlolati funt eum ‚fie haben ihm ein troft 
reiches neues Jahr gebracht/ wol ein gufe/ tool ein Freuden⸗volle neue 
Zeitung ! Et habebit Sara uxor tua filium. ibid. v. dec. Und Peine 
Hausfrau bie Sara wird Dir einen Sohn gebähren. Ein gufe/ neue/: 
ja bie befte / ja neuefte Zeitung ware auch Diefe : Cüm futurus fis in 
gentem magnam,& robuftifimam, & benedicendz funt in illo omnes 
nationes terre. ibid. v. dec. oct, Abraham feye gefröft / bu wirft in 
ein groffe8 Volck erwachſen 7 unb in dir (oller gefegnet werden afe 
Voͤlcker. iip c | 
Was Fan ich beffers wuͤnſchen unferm allergnadigften und glorz 
teürbigften Kayfer Carolo , den ich billig wegen feiner höchftauferbäus 
lichen Frommkeit und Gottesforcht Dem gotfgefälligen Abraham ver- 
gleichen folle. Iſt das 3. troftreich / (o tröftet fich mit troft-bringen- 
der Zeitung die liebe Ehriftenheit / daß unfer gortliebender Abraham 
nicht nur miteinem / fondern mit mehreren Pringen und Leibs⸗Erben von 
bem hohen Himmel werde gefegnet werden / was ich hertzlich wuͤnſche in 
und mitfolgender Jahr⸗Schrifft: 
Cxfarls In CaftrIs afliftat NVMen ab aftıls, 
Et faVeat Natls, per pla Vota Datls, 
Unſrem Bayſer tt woll geben 
allen Beyſtand in dem AArieg/ 
‚viele Prinzen auch darneben/ 
von dem Himmel Glüd und Sieg. 


Welche in ein groffes Volck erwachſen / unb in ihrem Saamen alle Voͤl⸗ 
cker und Chriſtliche Länder mégten gefegnet werben. 


Den 


Pro Domi. prima poft Epiph: 25 

Don denen obgedachten Engeln bezeuget gleichfalls die. H. 
Schrifft / bag ; nachdem fie fid) von Dent Abraham beurtaubet / ihren 
Weeg genommen haben zu Der unglückfeeligen Stadt Sodoma / alb 
wo fie den unfihuldigen Loth mie feinem gangen Hauß von den Flam⸗ 
men ber allgemeinen Brunſt zu ervetten/ ankommen feynd. Das wuͤn⸗ 
fehe ich gleichfals von Grund meines Hertzens / baf Diete s. Engel um 
fern re Kayſer aus aller Gefahr feiner Feinden ſieghafft ere 
retten wollen. 


Don diefen 3. Engeln / welche bey dem Abraham eingefehrt/ von 40, 
demfelbigen höflich empfangen / liebreich tractirt / und zur fihuldigen 
Danckfagung einen zufünfftigen Leibs⸗Erben verfprochen / nemlich Den 
frommen Syfaac / von diefen Engeln meldet ein mehreres Theophyla- 
dus , und fagt dieſes: Confiliati funt ei ad regimen bene inítituen- 
dum , biefe 3. Engel waren des Abrahams 3. geheime Raͤth / welche 
ibme/ bie Regierung feines Haufes vecht anzuftellen / mit ihren heiligen 
 Rathfehlägen an die Hand gangen. Das wünfche ih / Garole, du 41. 
allerdurdyleuchtigfter Abraham, daß du babeft bey Deiner Hof 
ftatt 3. folche Engel/ 3, ſolche freue, und hochvernünfftige / ja himmli⸗ 

(e geheime Raͤth / welche Dir info vielen hoͤchſt/ verwirrten / und tor 
derwaͤrtigen Zuſtaͤnden / bey fo gefährlichen Conjundtionen / und be 
foͤrchtlichen Rupturen treulich rathen thaͤten. Wuͤnſche demnach / der 
Allmaͤchtige GOtt wolle die Treue erhalten / und fo es vonnöthen / 
(welches gar nicht zu muthmaffen iſt ) an unferem Seapferticben Hof / 

und ber Kefidens-Stadt Wien / wie nicht weniger an dieſem Preiß⸗ 
wuͤrdigſten Kayſerlichen Cammer-Gericht (wann es ebenfalls vonnoͤ⸗ 

then mare) dasjenige gnaͤdigſt vollziehen was Er vor Zeiten Der Stadt 
Jeruſalem verſprochen bat Durch feinen Propheten Ifaiam cap. primo: Iſai.c.r. 
Reſtituam tibi Confiliarios tuos, ficut antiquitus, & vocaberis civitas v.29. 
juftitiz , fiehe / ich will Dir twieder Raͤth geben / wie vor alten Zeiten 
waren / treue / aufrichtige / unintereflirte Raͤth / & vocaberis civitas ju- 
ftitie, alsdann wirt bu in ber That genennt werden unb feyn ein freue 
Stadt / ein Stadt der Gerechtigkeit, 


Didacus Alvarez nacht allhier dieſe denckwuͤrdigſte Anmerckung 42 
und ſagt: Obferva, quod non dixerit: Reſtituam tibi Reges, fed Con- 
filiarios , eg ift wol zu mercken / (agt erwehnter Didacus , bag GOtt 
nieht verſprochen ber Stadt Serufalen T geben neue König / fort 

ern 

26 Januarius. 


bern neue Raͤth / als wollte er fagen: damit bie Stadt Jeruſalem wie⸗ 
der in eine gute Ordnung gebracht werde / ein freue / ein heilige / ein 
glückfeelige Stadt (epe hat man nicht vonnöthen einen neuen Königs 
einen neuen Fürften zu erreahlen/ (onbern neue/treue/ aufrichtige Raͤth / 
an diefen fiegt Das meifte / Diefe Fönnen mehr Gute thun / unb mit ib 
ren heylſamen Närhen mehr auswuͤrcken / als der König / als ber Fürft 
felbften, Mallem iniquum Regem, fagt gar wol jener Politicus, opti- 
mis Confultoribus comitatum prxefle Reipublice , quàm juftum , & 
fapientem , fed iniquis Confiliariis conftipatum. Ich till lieber ha⸗ 
ben einen böfen / unmeifen/ und verfehrten König mit teoftoeifen from⸗ 
men, und aufrichtigen Näthen verfehen/ als böfe / falfche untreue / ei⸗ 
gennütige Näth und Miniftros neben einem hochverftändigen / gerech⸗ 
ten / unb fugendfamen Fürften. So alfo biefer mein Wunſch wahr 
voirb/fo wird Das Roͤmiſche Reich / und alle Ehriftliche Länder diefes Sahr 
ein glückfeeliges 3. haben, 


oVa Vota plaDII feCVnDent, & foeCVnDent, 
Diefen Wunſch in allen Sachen / 
der gefcbicbt von Herzen 3/ 
Der zeinig € Ott woll ntadben/ 
daß im 3. Kr Eröfftig fey. 
Trias ApoftoLorVM 
Ter feLIX faCerDotIbVs, 
3. 
Apoſtoliſch für bie Ehrwärdige Prieſter. 


Matth, 17. cap, 


43. Dex andere Stand / welcher von mir ein neue Jahrs⸗Gab erwartet 

ift der geiftliche Stand / Diefem verehre ich Dann in Demuthigfter Ve- 

neration quch ein 3/ und amar ein Apoftohifches drey / nemlich jene 3. 

Mat, 17.c, Juͤnger / welche Matth. dec. fept. Ehriftus mit fi genommen auf dei 
Berg Qbabor. Nichts füglichers Fan meinem frommen Gebunden 

nad ihnen von der Eatholiſchen Kirchen verehret werden; dann gleich- 

wie Petrus / Syoannes / und Syacobus aus allen ungern bie drey lieb⸗ 


fle waren / die vor allen andern von Gbrifto zu feiner Anſchauung / 
zur 


ProDotnin. prima poft Epiph. 27 


— M — 


zueteöftlichen und freudenreichen Betrachtung feines glor⸗vollen / bett 

glangenden Angelichts auf befagten Berg beruffen/ und zugelaffen wor: 

ben/ alfo ſeynd Die Seiftlichen aus allen Menfchen GOtt zum allerlieb- 

fien; und werden zur Anfhauung und Berührung des zarteften Fron⸗ 

leichnams Gbriftiunter denen Sacramentaliſchen Geſtalten zum öfftern 

vor allen zugelaſſen. brat : 
Aber eins ihr GOtt⸗geliebte Geiſtlichen ! Gebt Achtung / daß ihr 44⸗ 

auch die Tugenden der 3. Juͤnger an euch zu haben euch ſorgfaͤltigſt 

befleiſſet. Petro folget nach / Petrus ware ein beſtaͤndiger Felſen des 

Glaubens; Joanni folget nad) / Joannes batte eim reines jungfraͤu⸗ 

liches Hertz; Jacobo folget nach / Jacobus iſt geweſen ein eiffriger 

Prediger / ein unſtraͤfflicher Biſchoff: Verba movent , exempla tra- 

hunt : Predigt durch gutes Erempel / Lucerna fint in manibus ve- i P» 

ftris , mit frommen auferbaulichen Lebens⸗Wandel leuchtet den Welt⸗ ind 

lichen vor; und leitet fie alfo auf Die gluͤckſeelige Himmels-⸗Bahn / dann 

Diefes ift Dem aeiftlicben Stand unb Beruff gemäß leben / ben Leib 

Ehrifti würdig tractiren/ anfchauen / wandlen und genieffen/ darzu ijt 

aber forderft vonnöthen / daß fie mit Petro haben bie Beſtaͤndigkeit 

 be8 Glaubens / mit Cyoanne Die Neinigfeit des Hertzens / mit 

Jacobo bie Heiligkeit eines unſtraͤfflichen Lebens⸗Wandels. 


Trlas IVſtItlæ 
aMICa IVDICIbVs, 
3 
Gerecht für die Richter. 


2. Reg. c. 18, 
Dem dritten Stand / als ben Richtern / und denen weltlichen Obrig- — 45. 
Feiten przfentire ich in unterthänigem Refpect jenes 3/ von welchen 
meldet das stoepte Buch der Königen cap. dec. oct. Tulit ergaJoab a. Reg. 1$, 
tres lanceas in manu fua , & infixit eas in corde Abfolon , da naf; Y- 14 
me Joab 5. Langen in (eine Hand / und flieffe fie bem Abfolon mitten 
durch feinen Leib. Der gelehrte Oleafter vergleitbet dieſe 3. fangen 

Der Dbrigfeitlichen Jurisdiction, und dem Schwerdt der Gerechtigkeit. 
Diefe 3, Langen nehmer zu einen neuen Jahr. 


D2 Wie 


28 Januarius. 


Die aber / unb zu was Ziel und End feynd fie zu gebrauchen ? 
Dicht die Armen darmit zu verlegen 7 fondern man muß fie gebraus 
chen wie Sfoab / Diefer teare ein gerechter Nichter / er hat den Abfo- 
fon / weilen er mit Wehr und Waffen gegen feinen Vatter Den De 
müthigen David rebellifch kriegte Demfelbigen Thron und Gron zu 
46. vauben / mit Diefen 3. fan&en geflrafft / und weilen Fein gütliche Er⸗ 
mahnung an ihm etwas wuͤrcken teollte 7 bat er ihm darmit das Le; 
ben genommen, Alſo ift zu verfahren mit Denen ungehorfamen / und 
rebellifchen Unterthimen / fo fie fich wider ihre rechtmäffige Obrigkeit 
aufleinen wollen wann biefe von Sünden nicht wollen abftehen/ ſchaͤd⸗ 
liche und Sauter verderbliche Mißbraͤuch einführen fo auf gütige Er; 
u, innerung Feine Befferung folgen toill/ fo ergreiffet bie Langen Der Ger 
N 3 yechtigkeit/ dann deßwegen portatis gladium, ad Rom. dec. tert. bat 
euch Der gerechte GOtt in bie Hand geben das Schmwerdt Der Geredz 
tigfeit, uf dieſen 3. fan&en feynd zu fefen die Wort des weifen 

Seneca : Patienter audi,benigng refponde,jufte judica. 


TrIas In IrlDe triCoLor 
terfeLIX , & faV (ta MarltatIs, 


3. 
zfaͤrbig für die Eheleut. 


Gen, 9. cap. 


47. Denen Eheleuten verehre ich jenen wunderfihönen sfarbigen Regen: 
bogen / welchen Gt in Die Wolcken des Himmels geftellt bat zum 
— Zeichen des Friedens. Gen. nono. Arcum meum ponam in nubi- 
"Be bus, peme ich beyfuͤge dieſe Sinnſchrifft: Tricolor, fed unus, drey⸗ 
farbig / aber einer, Es ſollen die Eheleut feyn / gleichwie ein 2eib/ 

alſo aud) ein Hertz ein Sinn / ein Gedancken / ein Humor , ie 

swolen fie Der Perfon und dem Leib nach 2, feynd. Tricolor , fed u- 

nus, der SRegenbogen zeigt an fib 3. Karben / gelb / grün und roth. 

O wie offt zeigt (ole tyarb unter Den Augen manches betrubtes Eher 
Weib / fo der Mann / nicbt mit Dem Benſel / fondern Stuhl⸗Fuß auf 

das Geficht entworffen. Das möchte ich allen Eheleuten wünfchen / 

was Theophilactus verftehet durch dieſe 3. Farben / nemlich bie 3. Tu⸗ 
genden / durch bie rotbe bie Lieb / Durch die gruͤne den Frieden / o 

ie 


ProDomin. prima poft Epiph. 29 


bie gelbe bie Gedult ; biefer Farben gebraucht euch dieſes Jahr / lie 
bet euch untereinander / haltet Frieden / und feyd gedultig in eurem 
Ehe⸗Creutz / (o wird euch dieſes Fahr 3. Stück und Seegen bringen: 
Habete paeem, & Deus pacis, & dilectionis erit vobiscum. fec. Cor. 


2. Cor. 15; 
11: 
dec. tert. 


v. 


TrlIas faCro-DeVota 
VIDVIs obfer VanDa fanCte, 


3. 
Heilig fir bie Witwen, 


Marci 16. c, 


Es thut Meldung ber H, Marcus von 3. Heil, Frauen / bie Spece⸗ 48, 
zepen eingefaufft / Sy€fum zu falben: Cüm tranfiffet Sabbatum , Ma- c. 16, 
ria Magdalene , Maria Jacobi, & Salóme emerunt aromata,ut venien- ,, ij. 
tes ungerent JEfum. Marci dec. fexto. Ein heilige Lehr für bie Witt⸗ 

wen / wie fie fich follen verhalten, Mach dem Erempel biefer frommen 
An (ollen fie fich der weltlichen Freuden ganglich entäuffern / Die 

Zeit in den Betrachtungen bey dem Grab ihres Heylands zubringen / 

unb fi abfonderlich üben in Denen geiftlishen Ißercken der Barmher⸗ 
tzigkeit / nach Lehr des H. Pauli, primz ad Tim. quinto; Quz veré vidua eíl, r. Tim. e; 
& defolata,inftet obfecrationibus &c. Yr $e 


TrIlas AngeLorVM 
Ter-CoLenDa IVVenlbVs. | 
ah culi 49; 
Engelrein für die Jugend, 


Daniel. 3. cap. 


Der Warsarten Jugend verehre ich bie 3. Knaben in bem Babyloni⸗ 

fon Dfen / von welchen bie Schrift Dan. c. tert. Tunc praecepit Dan. 3. 

ex, ut mitterent eos in fornacem ignis ardentis. Aber Wunder i "2% 
ber Wunder! mitten in dem feurigen Dfen feynd fie alfo beftändig ver: 
blieben daß Fein Härlein an ıhrem Leib verlegt worden. O ihr Juͤng⸗ 
ling und Jungfrauen / ihre (epo manchesmal mitten in, der Flammen 
ber hitzigen und unsiemlichen Begierden deswegen wuͤnſche ich / daß 
ihr mitten in ſolchem Feuer / — die 3, Knaben mitten o an 
3 aby⸗ 


.Joan. ı. 
v. 26. 


fo. 


Luc.'11. C, 
V, f. 


Luc, 6. 
V. 3 5 


j1. 


1. Par. £T, 
Y: 1$ 


50 Januarius. 


Babplonifihen Ofen unverfehrt verbleibet / unb die er(te Unſchuld bez 
haltet daß ihr euch verhalter / wie der Garfuncel/Der ein gang feutie 
ge Geftalt hat / unb Doch von Dem ‘Feuer meber verlegt noch verderbt 
wird. Solches wird geftbeben / wann ihr euch an allen Orten einbifz 
det / wie gewiß iſt / dag GOtt der Allſichtig mitten unter euch ftebe / 
wie befräfftigetder JD. Joan.primocap. Medius veftrüm ftetit. 


Trias aCCepta panVM 
eXhlbenDa egentlbVs, 


3 
Freygebig für bie Armen. 


Luc, 1I, cap. 


Denen armen Nothbürfftigen giebe ich jene 3. Brod / welche jener oom 
feinem Freund gang ungeflumm mitten in Der Nachtbegehrt hat, Luc. 
undec. cap. Amice ! commoda mihi tres panes , Steund! [eybe mir 
3. Brod. Wünfche demnach daß gleichmwie diefer Nothiepdende von 
feinem Freund ift erbórt worden / was er verlangt / erlangt / als daß 
aud) ihr Arme von ben Reichen erbittet / was ihr hittet / und die tägliche 
Nothdurfft ju Erhaltung eures Lebens mit Vergnuͤgung empfanget / wie 
dann allen Dermöglichen an eurer ftatt zufpricht der JD. Lucas c. fexto: 
Date, &dabitur vobis, gebt das Zeitliche / fo wird euch GOtt geben das 
Ewige, 


TrIas RobVítorVM 
CV nCtils notanDa ferVIs, 


3; 
Treu und (Farc für bie Dienſtbothen. 


1. Paralip. 11. v. 18. 


Von 3. treuen Kriegs⸗Knechten redet bas erfte Buch der Königlichen 
Ehronick / welche als vedliche treue Diener und Kriegs⸗Knecht / nachdem 
fie gefehen / wie ihr Herr der David einen nausfprechlichen Durft hatte/ 
und Fein Waſſer auch um viel Gelb zu befommen/haben fie fich mit Gefahr 
ihres Lebens mitten durch bas feindliche Läger gefehlagen / biß fie zu Der 
Giftern Bethlehem kommen / das Waſſer gebracht / und ihrem durſti⸗ 
gen Deren aufgetragen, Tres ifti ergo per media caftra Philiftino- 

rum 


Pro Domin. prima poft Epiph. 3f 
Cor eus nn Ql 


rum perrexerunt , & hauferunt aquam de cifterna Bethlehem , & attu- 
lerunt ad David, ut biberet. primi Paral. und. — Wol ein fchönes & 
rempel Der Lieb und Treuy welche ihr SSebiente eurer Herrſchafft (cule 
dig ſeyd. So eure Herrſchafft eure Treu und Lieb fehen wird / zweifle 
ich nicht / baf fie fib gegen euch wird verhalten / wie David fich biefen 
3. treuen Soldaten gezeigt hat: Noluit eam bibere, fagt bie Schrifft/ $2; 
fed libavit eam Domino dicens : abfit, ut fanguinem virorum iftorum 
bibam. Es feye weit von mir / daß id) bas Blut meiner fo treuen Va- 
fallen trincke; fie werden gegen euch erkaͤnntlich ſeyn und euren Schweiß 
nicht unvergolten affe. Sagt ibr/bas folle gefihehen/ fo mache ich den 
völligen Schluß mit diefer Zeitſchrifft: 


Hx&C Dona trIna beneDICattrInVs, & VnVs DeVs, 


Die 3. Gaben jederzeit 
fegne die Dreyfaltigkeit. 


* Y (un SUA AS 
BMI 
6, S N GES = 17 1 p = 
We, 271 


, L Y >= 
6X f 


FESTUM 


32 Januarius. 


15. Jan, Feftum Sandi Mauri Abbatis. 


Progr, i, Beatus Maurus, 2. S. Maurus, 
Anagr, t, Aftrum ufubea, 2, Urſa fum, 
VIN 

Sollicitare poteft cor noftrum, cogere nunquam, 
five Planeta malus, five Planeta bonus. 
Qui malus eft, utendo bonus, mihi credito, fiet, 
Motus natura fi premis usque mala, 
Maurus fic aftris ufus pervenit ad aftra, 
Tu non efto malus, quísque Planeta bonus. 
(5; Die Planeten zwar einflieffen, . 
zwingen nicht , voann du mut büffen, 
hats gethan bein eigner Will, 
Maurus weil (id) bat bezwungen, 
ift es ibm zum Heyl gelungen, 
pi ift der Planeten Ziel, 


Feftum San&i Mauri Abbatis. 33 


THEMA. 
Ita Pater: quoniam fic placitum fuit ante te. 
Matth, und, \ 
Ja Vatter: dantı alfo ift wohlgefaͤllig geweſen fir bit. 
Matth, 1 1. V. 25, 


Elche fid auf bie ſchwartz⸗gebraunte / und von der Catholi- 
(den Kirchen höchfl-verbante Ziegeuner-Kunft legen/ bie un: 
terfangen fich/ aus bem Geftir und Planeten wahrgufagen: 
ba/ ferecben fie/ift der Planet t Saturnus, welcher Menſch 
unter Diefem gebohren/ wird ein faur-füchtiger Cato feyn/ 
unb verbleiben / ein rechter Kinderfreffer; Da wird gefehen Der o7 Mars, 
ber unter Diefem gebohren / wird ein milder Eſau ein feindfeeliger 
Sauly ein aufrührifcher Abfolon werden; ba (dffet fich blicken der Pla- 
Wet 2 Venus , die unter dieſem gebohren/ ſeynd Gebrüder des Blut⸗ 
— Amans / und Geſchwiſter Der fuͤrwitzigen Dina; ba ſtel⸗ 
et (ib Der Planet y Mercurius, ber gebaͤhret lauter unruhige Maͤhrlen⸗ 54 
und Luͤgen Kraͤmer; da ſtehet Der unbefländige > Mond / da aber der 
Planet} Saturnus, beffen Kinder lauter hochtragende Amans-Gefellen/ 
lauter Ehrsfüchtige Jezabeles, fauter aufgeblafene Prall-Hanfen. Die 
fem tügenhafften Höllen Gefchmeiß Drobet SOTT mit dem Wehe, 
Ezech, dec, tert. Vx Prophetis infipientibus , voebe denen unwigiz gzech. vs; 
gen Propberen/ fie (eben eitele Ding vident vana, & divinant men- v. 5,6, g. 
acium , und weiffagen Lügen. Ich / fagt GOtt Ifai. quad. quarto. _ 
bin der ZErr/der alles tbut/ ich allein cbáne Die Himmel aus/ er 
und mache den Wahrfagern ihre Deutungen zu nichre, Ego ’* 
fum Dominus faciens omnia , extendens czlos folus , irrita faciens 
figna Divinorum. | ; 
Diefe Aftrologia judiciaria , oder urtheilende Sternguckerey ift 
unzuläßig/ und höchft-verbotten Durch bas Concilium Braccarenfe, und 
Toletanum. Der Heil, Epiphanius erzehlef/ was geftalten Aquila Pon- 
ticus, ber die Hebraifche Bibel in Griechiſch verändert/ aus der Kir 
chen von Denen Wättern Darum fepe verftofjen worden / daß er fid mit 
Aufrichtung ber Nativitäten/ und mit Aſtrologiſchen Prognofticationi- sr 
bus allzuviel beladen / und durch Fein Vermahnung bareom abfteben — '' 
tollen. "Tertullianus fagt, das Wahrfagen aus den Sternen habe ge 
todbret big auf Das Evangelium / Darnach yr: Feiner Damit — 
arbey 


Matth. 16. 
v, 1. 
ibid. v. 3, 


56, 


57» 


34 ... Januarius. 


o — arbe) abzunehmen, daß man dieſe Kunſt vor ein folches Ding gebat 
fen; das dem Evangelio ftract9 zuroider fepe. 

Nichts defto weniger finde ich im Evangelio, daß Aftrologia na- 
turalis nicht alfo verbotten / fondern gut fepe/ welche in der Grfanbt 
nuf des Himmels / und der himmlifihen Dingen beruhet/ wann man bie 
natürliche Affe&, Effet und Wuͤrckungen Daraus fhliefjet / af8 ba ift 
Die jenigey von welcher Chriftus der HErr redet zu denen Pharifäern 
in der Schrifft / da fie verfuchender Weiß bep ihme anhielten/ em ABuns 
der-Zeichen eom Himmel zu thun: Rogaverunt eum, ut fignum de cœ- 
lo oftenderet eis, aus welchem Zeichen fie erfennen mögten / baf er 
Meßias / Ehriftus und wahrer SOTT fepe, Welchen aber Ehriflus 
mit biefer 9(ntroort begegnet : Facto vefpere dicitis: ferenum erit, ru- 
bicundum eft enim czlum , & mané : Hodie tempeftas erit , rutilat 
enim trifte coelum. v. tert. Wann ihr zu Abends bie fchöne Abend- 
Roͤthe fehet / fo argumentiret unb fhliefjet ihr Daraus / es werde ein 
fhöner Tag werden / und e8 gefehicht auch; wann ibr aber frühe den 
Himmel mit der Morgen-Röth gefärbt (ebet / fo judiciret und urthei⸗ 
(et ihr daraus es werde ein beliber Tag werden / es werde regnen / 
und das gefchicht gemeiniglich auch, bann Morgen⸗Roͤth Abends 
Arb. Faciem ergo coeli judicare noftis , alfo ſeyd ihr dißfalls gar 
gute und richtige Aftrologi, ihr wiſſet wohl zu urtheilen und zu fchlieffen 
nach der Geftalt und nach dem Anfehen des Himmels, Welche nicht 
fo wohl Evangeliſche / als Aftrologifche muthmaßliche Wahrheit in eis 
= — Red mit kurtzem der Poet hat einſchlieſſen wollen / alſo 

ingend: 


Nocte rubens cœlum cras indicat eſſe ſerenum, 
Manè rubente polo fol dicit: furgere nolo, 


Abend⸗Roͤth bringt hellen Tag / 
Morgen⸗Roͤth zeigt Regens⸗Plag. 


Job. o. v. 7. Sagt aber Job cap. nono von GOtt: Qui claudit flellas fub figna- 


culo , Er bat die Stern des Himmels eingefperrr und vete 
febloffen / als wann Er fie mir feinem Perfcbaffe verpetfcbiez 
tet bátte / fo will ich mich mit nicbten unterfangen / heut dieſes Pet; 
A qu berühren / viel weniger zu erbrechen Indem ich ausfprechen 
ölle die Heiligkeit des Heil, Abbts Mauri, und mahrfagen von deſſen 

WU 


Feftum Sandti Mauri Abbatis. 3$ 


wunderwuͤrdigen Leben/ defien hohe Nerdienften ich heut allein abmeſ⸗ 
fen toill an dem Schatten ; Wohlan / fub umbra illius, quem defide- 
raveram, Cant, c. fec. Unter dem Schatten der huͤlffreichen Beſchir⸗ Cinta. v. 
mung Des Heil. Mauri, deffen Lob ich verlange in geliebter Kürge an 
bem Tugend⸗Schatten abzumeſſen / geruben fie mich mit Gebult anzu 
hören/fo fahre ich fort im Mahmen Sj Cfu/ Marid und Mauri, 

Maurus, ein lateinifch Wörtlein/ wird fonft verteutſcht ein ſchwar⸗ 58% 
ker Mohr, Jie folle ich Den heiligen ja Englifihen Maurum mit. eis 
nem ſo Hoͤll ſchwartzen Mohren vergleichen? Wie werde ich ihn [oben / 
wann id) ihn pr famdree Es rübmet fic) bie geiſtliche Braut / als 
ſchoͤn £obzunb Sieb-würdig/ formofa fum. Cant. c. primo. v. y. worinn Cane ler. 
feste fie aber das Fundament unb Grundvefte ihrer Schönheit ? in 
nigredine, in der Schwärge; Nigra lum, ich bin ſchwartz / fagte fie/ 
fed formofa, und deßwegen ſchoͤn. Eben das Fan ich tooblaegrünbt 
fagen von Dem Heil, Mauro : niger eft, quia Maurus eft, Er ift ſchwartz / 
meilen Er ben Nahmen eines Mohren bat / fed & formofus, aber deß⸗ 
tecgen febr (bón und [obroürbig. Ja ich fan (agen: 
Nomen & omen habet. 
Diefer Nahmen mit der That. 
Ihn febr hoch geadelt bat, 


Und wie anderfi? 


Hunc Maurum Maurum ( virtus quia fplendet ut aurum) 
Non facerem, aft humilis fe facit ipfe nigrum, 


Maurum (als Gold auscrfobren/) 59 
Bönt ich nennen feinen Mohren / 

Wann ibn nicht der Tugend-Blanız 

*5át verfehwärgt durch Demuth ganz. 


Und diefes ift der Maaßſtab / mit welchem ich verfprochen bab die 20d 
heit ber Tugenden abjumeffen des Heil. Mauri, nehmlich fein tieffite Des 
mutb. Die Gröffe eines Thurns abyumeffen/ gebrauchen fich Linterfchied- 
liche unterfchiedlicher Inſtrumenten / als Meß-Nuthen/ Sencklen und 
Schnuͤhren / ich halte es heut mit denjenigen/ welche zwar einfältig/ Doch 
kurtz und nicht ohne Fundament den — ergreifen / und dh 

2 em⸗ 


36 Januarius. 


demſelbigen abmefjen bie Höhe eines S burns; ober Bergs bey hellem 
Sonnenfihein/ wie fie Dann nach Proportion des Schatteng eines Flei- 
nen Steckleins oder Stabs mefjen unb erfennen die Gröffe und Höhe 
des Thurns / welchem Schatten ich Dann wohlgegrumd bepfüge Diefe Jahr⸗ 
und Zeit⸗Schrifft: 


EX VMbra CeLslorl aLtItVDo, , 


Wie lang ficb der Schatten neiat/ 
So hoch fich der Bau auch zeigt. 


Co, Es mare Joannes ber Tauffer und Dorlauffer €brifti von dem Engel 
verfündiget bem Zachariz, und von ibm geweiſſaget / daß Cr (epi werde 

ine, rs. Magnus coram Domino, Luc.cap. primo. Groß vot dem Errn. 
vi1$. Und bat ibm der Sohn GOttes felbft das Zeugnuß gegeben: Non fur- 
Luc.7.v.ag, texit major inter natos mulierum Joanne Baptifta, Luc. ſept. Woher 
& — baf nun der Sohn GiOttes bie Gröffe ber Heiligfeit Joannis abgeme£ 
Matth.1t. fen? Ex umbra & menfura humilitatis, dieweilen Joannes dergeftalten 
"il Demütbig geweſen / daß / obwohlen er insgemein fuͤr einen Propheten 
gehalten wurde / ja für ben Meſſiam ſelbſten / Cr bod) ſolche Ehren: 

61. Titul ausgeſchlagen. Er wurde befragt: Elias es tu? Propheta es tu? 
Matth. 3.. Meffias es tu? Und Joannes anttoortete: Non fum, ich bins nicht / (otv 
v. 3. & dern allein: Vox clamantis in deſerto, Matth. c. tert. &c. ich bin ei⸗ 
Mucto ne Stimm des Ruffenden in der Wuͤſten. Diefer Urfad wegen, 
ipd „Ex umbra hat &briftus fein Groͤſſe abgemeffen/ und von ihme bezeugt/ 
& Daß nicht (ene erfunden worden major inter mulierum, der gleichwohl 
yo. in der Gröffe Ehrifto weichen müffen/ als der Natus Virginis, non mu- 
"23. jieris. Groß ware von Stammen und Coaamen der Heil, Maurus, 
bann er ware gebobren aus zweyen Hoch-Adelichen Eltern / Euthychio, 

einem der fürnehmiten Nömifchen Raths⸗Herren / und Julia, aus Dem 

€belften Roͤmiſchen Gebluͤt. In dem zwölften Jahr fienge Er fon 

any diefen Tugend-Schatten der Demuth groß eon (id) zu werffen/ da 

Er fid dem Heil, Patriarchen Benedicto untertoorffen / mit Verach⸗ 

tung feines hohen Gebluͤts und Hochachtung feiner Hoch Adelichen El⸗ 

tern bie ihm felbft (wohl ein rares Erempel ) zur Unterricht dem Heil. 

62, Benedicto anoertraut/ Die Tugend und Forcht GOttes von Tugend auf 

zu erlernen, Er ware zwar jung von Jahren / aber männlich in dem 
erfand. Wo groͤſſer der Gang des bald erfchallenden Tugend» 

Ruhms wegen feiner Reinigkeit / Frommkeit / Freundlich⸗und en 

A 1 


» 


Feftum Sancti Mauri Abbatis. 97 
— — — 


barkeit / Wis unb Abtödtung / ja aller Tugenden / bie einander bie 
Waag hielten defto gróffer ware ſchon dazumahl Der Demuths⸗Schat⸗ 
ten aus deme man muthmaffete/ wie hoch fein£ebens-und Tugend Bau 
ſchon aufgemachfen. 


EX VMbra CeLsIorI aLtItV Do, 


Die weit ficb der Schatten neigt/ 
Alſo hoch der Bau fich zeigt. 


Es bat Ehriftus die Hochheit unb Würdigfeit feiner mertheften 
Mutter nicht aus ber Gröffe der Lieby nicht aus ihrer Engliſchen 
SKeinigfeit / nicht von dem erften Glauben, nicht von der Armuth / 
nicht von Der Abflinenz , fondern von der Demuth genommen und 
abgemeffen / wie Maria felbften fagt : Refpexit humilitatem ancillz 
fuz, Luc. primo. Dann fine humilitate ( audeo dicere?) fagt der H. Bo- Luc. t. e 
navent, nec Maria Deo placuiffet. Wann der Sohn G Ottes in Ma; "48 
ría biefe liebliche Schattirung nicht gefunden hätte / hätte Cr fie auch 63; 
nicht würdig befunden für ſeine Mutter / ſondern ex umbra magnitudo. 4 
Es fagt Ehriftus ausdrücktich: Luc. fept. cap. Qui autem minor eft in Luc, 7. c. 
Regno Dei, major eft illo, tva8 ift Diefe8 minor? Minor, fagt der Heil, v.28- 
Bonav. dicitur humilior, hic autem eft Chriftus , welcher da Major ge 
weſen / al8 Joannes Baptifta , dieweilen Er ware humilior. Qui fe watt, 28. 
humiliaverit, ficut parvulus ifte, hic major eft inRegno coelorum. Y 4. 
Gleichwie fich nun ber Schatten gang und gar bequemet nach den 
Eitten und Situation des £eib3/ bag mit Dem fauffenben Leib ber Schat: 
ten auch fauffet/ mit bent ftehenden ſtehet / mit dem neigenben fic) nei 
get / mit dem fich fchlagenden fich felbften auch ſchlaget. Ein folche Be; 
fehaffenheit hatte es mit dem Heil, Vatter Benedicto, und feinem neu 
angehenden Lehr⸗Juͤnger Mauro, welcher fid) beflieffe/ in allem feinem 
Schrmeifter nachzufoigen / und zwar mit folchem vollfommenen Wach: 
druck / daß bie andere Sit Geifilicbe ein unmangelbare Richtſchnur an 
ibme hatten/ unb Benedictus ihn felbften als einen Tugend-Spiegel an⸗ 
bern vorftellete/ als welcher (don manchen Hergen auf den Grund ge 
ſehen unb wohl gefehen / wie fehr bie göftliche Gute Dag Gemuͤth Mauri 
mit Gnaden bereichet batte. 
Je mehr ihn aber Benedictus beebrte von wegen der groffen Dei 64 
ligkeit / die er vernünftig abnahme aus den Wunder⸗Wercken / fo durch 
die Verdienſt des Heil, Mauri fid) — würden/ um fo viel Ha 
3 enckte 


sg Januarius. 
Güincemer ERU TITGEEE — ame — — — — — 


ſenckte ex fein Gemuͤth zur Erden / und ſtreckte aus den Schatten der 

Demuth. Als in Abwefenheit des Heil, Benedicti ein frumme und zu: 

gleich lahme Perfon zugeführt wurde / lieffe er fich endlich nach langer 

Weigerung durch inftanbiges ZIbeinen der Eltern bes Armen bewegen / 

ergrieffe gan ſchamroth einen Stol, berühret mit demfelbigen den Ar⸗ 

men/ und giebt ihme die völlige Gefunbbeit, Ein fehöner Gans und 

Schein der Heiligkeit / aber nicht ohne Schaften der Demuth / indem 

er biefe Gefundmachung nicht fid) zugelegt / fondern GOtt / und feinem 

Heil, Vatter Benedicto : Ita Pater: quoniam fic placitum fuit ante te. 

"pi: IL Matth. undec. cap. wohl fagt alfo der Heil, Dorotheus : Sanctorum 

"Me omnium profectus ad humilitatem eft acceffus , fo lange Fein 
Schatten gefunden wird / (o gilt das £iecbt nichts; wie bag? 

65, Wohl batte jener zu einer SonnAhr diefe Wort hinzu gefchries 
ben: Nulla il raggio mi val,fe manca l'ombra, das iſt: Nil radius va- 
let, quando deficit umbra , nicht unrecht mit dieſer Zeit und Cfabte 
Schrift: | 

Non foLare VaLet, Vergens VbI DefICIt VMbra, 


Sonnen⸗Uhr wird nicht geacht / 
Welche keinen Schatten macht. 


66, Es wird zwar bie Sonnen-Uhr alfo genannt von den glängenden Sons 
nenfchein / allein umfonft iff die Sonny warn nicht ein Stylus ober 
Zeiger barben ift welcher Den Schatten werffe ; ohne den Schatten 
nil radius valet, ift das Liecht ber Glantz umfonft. Gin glängender 
Strahl ift der e Stammen / allein ubi deficit umbra, (o der Schat⸗ 
ten der Demuth nicht gefehen tvirD/ nil radius valet, ift dieſer Glantz 

an& nichts. Gin groſſen Gang geben von (i) groſſes Vermögen und 
— aber fi deficit umbra, nichts ift ihr Glantz obire Den Schat—⸗ 
ten ber Demuth; Greffe Wiſſenſchafften / unb erleuchte SefchieflichFeit 
geben zweiffels ohn ein groſſen Schein bes Anfehens von fib / aber oh⸗ 
ye Schatten der Demuth verliehren fie ihren Glantz. Nil radius valet. 
fy mie bell; toie glängend ift die reinefte und Englifihe Reinigkeit? 
was für ein ſchoͤner Strahl Der Gehorfam ? was für em glangender 
Schein die Abftinenz , die Strenge bes gebens ? was für ein hitziger 
Sonnenblick das epfrige andächtige Gebet; ber öfftere Gebrauch Der 
Heil, Sarramenten? Aber ohne Schatten Der Demuth fennd biefe Quz 
genden alle nichts / nichts Die Andacht / nichts Der Gehorſam / s die 
ange 

Feftum Sancti Mauri. Abbatis. 39 


— — — — ——— — —— — — — 


Keinigfeit/ und ſollte fie auch mehr dann Engliſch ſeyn. Nil radius valet, 
fi deficit umbra. Groß mare in Dem Heil. Mauro der Glantz dieſer und 
anderer feheinbarer Tugenden / aber nicht ohne gant merckwuͤrdigen 
Schatten bet Demuth, 


xIL raDIVs foLIs absqVe obfVsCante VMbra. 
SonnenAlhr richtig ffebt/ | | 
Mo der Schatten gleichfalls geht. 


Wo ein Sonnen ⸗Uhr recht ift zugericht/ je ftärcfer und fehöner bie Son: 67. 
€ ſcheinet und glänget/ je lieblicher und ftárcfer :defto deutlicher der 
Schatten heraus Fommt auf dem erleuchtenden Blat und auch von 
weiten gefehen wird. Entgegen bey geringem und fihlechten Sonnen: 
fehein Fommt auch ber Schatten nicht recht heraus / al(o Daß bie 
Schärffe des Schattens mwächft nach Proportion des Liechts / inbent 
Oppofita juxta fe pofita magis elucefcunt. dao 
Es gefihahe/ daß Placidus ein frommer Difcipul be8 Heil, Benedicti 
durch Waſſer⸗Schoͤpfen in einen Fluß gefallen; unb von der Strenge 
des Waſſers hingeriffen / allbereit begunte zu fincfen und zu ertrincken. 
Benedictus beffen berichtiget im Geiſt / berufft den Jo. Maurum auf der 
Stell dem unglückfeeligen Placido zu Hülffzufommen. Was Maurus? 
ItaPater: quoniam fic placitum fuit ante te. Matth. und. laufft in blin- ENS 1. 
den Gehorſam / wie der Petrus / über das Waſſer hinyergreifft Placi- "^^ 
dum, tie der Engel den Habacuc / und führt ihn ohne Gefahr aus der | 
Tieffe des Waſſers auf bas trucfene Sand, Wohl ein ſcheinbahres Wun⸗ 68, 
derwerck / welches mit frommen Streit Maurus zuſchriebe ber Heiligfeit 
Benedicti, Benedictus hingegen bem Gehorfam des Heil.Mauri. — Tunc pter, de 
contentio quaedam orta eft , cui potiffimum poft Deum hoc miracu- Trufil. fol. 
lum adfcribendum effet ; Benedictus enim dicebat,propter meritum obe-739.n. 1o. 
dientiz Mauri factum effe, Maurus e contra tribuebat fandtitati fui Ma- 
giftri. So groß bier ware Der Gan des C'Gunbertercta/ (o groß ware 
auch in beyden der Schatten der Demuth, Solle aber diefer Tugend: 
hatten in Mauro fo groß getvefen feyn/ als in Benedicto? daran stociffz 
[e ich mit nichten ; bann obmwohlen ein groffer Leib einen gröffern Schat- 
ten toirfft als ein Fleiner/ und zwar in eben gleichen Grad der aufsoder 
untergebenben Sonn, fo ift doch Sonnen ⸗klar / daß ben aufgehender 
Sonn der Schatten eines Fleinen Leibs fo groß anwachſe / wie groß der 
Schatten eines groffen Leibs mann bie Sonn die Mittags-Höhe erreis 


chet, 


69, 


40 Januarius. 


REP 44—— 
chet. Nun ware die Tugend⸗Sonn Benedicti wuͤrcklich in bem höchften 
Grab der Vollkommenheit / und in vollkommenen Schein der Heiligfeity 
der Glantz und bas Liecht aber des Heil, Mauri im Aufgang unb Aufſtei⸗ 
gen/ daß alfo an dem greffe Schaffen gleicher Demuth des Sohns 
mit dem Vatter / Der allein zweiffeln kan / welcher nicht weiß/ daß die aufs 
fteigende Sonn den Schatten vermehre, —— f 
Groß mare in Mauro bet Wunder-mürckende Tugend-Schein/ da 
er zu Vercell den Bifchöfflichen Hofmeifter Harderad, ber von einem bo: 


hen Thurn geftürét/ frisch und gefund gemacht, mit Berührung eines 


2, Cer, 12. 
v. 9. 


Yo, 


3. Cor. 12. 
v. 16. 


71. 


Particuls von Heil, Creutz Chriſti / mit welchen er gleichfalls einem Blin⸗ 
ben / mit Nahmen Linus, das (bon rr. Jahr verlohrne Geficht wieder 
geben bat; wie dann auch (andere mit Stillfehweigen vorbey zugehen) 
Die Sprach und ben Gebrauch anderer Sinnen Elgio, dem Cohn einer 
Wittib / Nahmens Remeja, und Da er fid zeigte gegen allen Schwachen 
Krancken und Preghafften einen Troſt⸗reichen Leib⸗ und Seelen⸗Artzt / 
gabe er mehr unb mehr von ſich ben Schatten ber Demuth / mit bem Jo. 
Paulo ſprechend: Libenter gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet 
in me virtus Chritti. (ec. ad Cor. duod. Was ift aber Diefes für eine Tus 
den Ehrifli? Quz virtus? Hat dann Ehriftus nur ein einige Tugend gez 

abt? fragt Der Jo, Bernardus: Es hat ja Gbriftus alle Tugenden im Dem 
höchften Grad gehabt. Sed cum omnes habuerit, pre omnibus tamen 
unam, id eft, humilitatem nobis in fe commendavit, cum ait: difcite à 
me, quia mitis um, & humilis corde. Syeftoegen der H. Maurus fid) 
fonber(id) diefer Tugend beflieffen/ babero er fich jederzeit ruͤhmete / in in- 
firmitatibus, was aber dieſes für Schwachheiten geweſen / erklaͤret fid) 
ber Apoftel: Propter quod placeo mihi in infirmitatibus meis, in contu= 
meliis, in neceflitatibus, in perfecutionibus, in anguftiis pro Chrifto, 
Welche er unter bem Schaften des H. Benedicliner-Joabit8 gefucht/ 
und allein in diefen fein Wohlgefallen gehabt hat / daß Er unter diefem 
duncklen ſchwartzen Kleid allen feinen Tugend⸗Glantz bedecken / und in 
ber freywilligen demuͤthigen Armuth fid) moͤgte verſtecken / vermittelſt 
deren ſich hoͤher in Tugenden zu erheben / und in der Lieb gegen GOtt 
aufzuſchwingen. 

Bey denen jungen Adlern iſt dieſes ſonderlich zu beobachten / wann 
ſie ausgeſchloffen / ſeynd ſie zwar ſchoͤn und weiß / ſo wohl als ein junger 
Schwän / allem fo lang fie alfo wohl geſtalt und ungefuͤdert in dem Neſt 
liegen / werden fie nicht fliegen unb fid aufſchwingen koͤnnen / biß / unb fo 
lang ihre ſchwartze Federn heraus ſtechen / und ſich voͤllig in us 94 

leide 


Feftum Sancti Mauri Abbatis. 41 


Fleidet haben babero folchen jungen Adlern diefe Beyſchrifft zugefege wor: 
den: Nigrefcendo volabunt, ober mit diefer Zeitzund Jahr⸗Schrifft: 
PLVMIs sVIs nIgresCenDo VoLabVnt, 
= Federn zeigen an 
Hohen Slug zur Adlers⸗Bahn. 
Vielleicht aber faffen fie die Gedancken / daß Maurus allein fepe aͤuſſerlich 
an dem Aufug ſchwartz geweſen / allein an dem geiſtlichen Ordens⸗Kleid? 
Mit nichten / fonbern vielmehr innerlich: Quó magis abjecta de fe fenfit, 
unb vor feinen Augen und eigner Erfanntnüß ihme felbften aller ſchwartz 
gefchienen/ und wohl die Ißort der geiftlichen Braut fid) felbft bat zueig- 
nen fönnen/ Cant. primo cap. Nolite me confiderare,quod fufca(fuícus) ES I. 
fim, quia decoloravit me fol. Die Sonn ed mid) alfo geſchwaͤrtzt bie ^ ” 
bi&ige Lieb gegen meinen GOtt unb HErrn hat alſo mir mein Geftalt und 
Aufzug entfärbet. Decolorari à fole, fagt der Jo. Bernardus, eftignefcere 
charitate fraterna, Der Eyffer Der Seelen Die Lieb gegen Dem Heyl Des 
Neben Menfchen hat mich aller verbrennt und entfärbet/ daß ich Maurus 
gleich einem Mohren aller fehwarg Daher komme. Quia decoloravit 
me fol, das Sonnen-Liecht ber eigenen Erfantnuß hat einen fo ſcharf⸗ 
fen Schatten der Demuth auf mich geworffen. 
Obwohlen alfo Maurus gleichfam Mohrensfchtwarg von dem Schas 72. 
ten ber Demuth / ware er doch (bón und lieblid) von herrlichen Tugenden 
vor GOtt. Dann gleichwie/ wann ein Schatten auf ein fhönes Schnee: 
weiſſes Tuch fallet/felbiges zwar ſchwartz feheinet / obmwohlen es an ihm 
gan& fehön/ und Lilien-weiß ift : alſo obroohlen Der H. Maurus gang ſchoͤn 
und fauber ware vor den Augen GOttes / fihiene er Doch ihme felbften aller 
ar ju ſeyn wegen Des Schattens der Demuth / ber ibn fo febr aetrofz 
en/ daß er in-und vor feinen Augen ibm felbften aller ſchwartz ſchiene. 
Decoloravit me ſol, die Sonn bat mich entfärbet/ja heller gemacht; dann 
toie mebr er den Schatten bec Demuth von fich jeigte/ defto heller ſtreckte 
die Sonn gegen ibm aus die Strahlen neuer Wunder. Ware es nicht 
einneuer Strahl/da er Langifum, einen Geiftlichen/ gerad und gefund ae 
macht Durch fein Gottzgefalliges Gebet der von Dent oberften Geruͤſt des 
Cloſter⸗Baus geſtuͤrtzt / und zerſprengt die Adern in feinem Leib ? Warees 73. 
kein Wunder⸗ Strahlen / da er einen ſeiner Feinden vom Todt zum Leben 
mitleydentlich auferweckt / den GOtt mit andern mit dem gaͤhen Todt ge⸗ 
ſtrafft / weilen er erſt erwehntes Miracul verſpottet? Ware es nicht ein 
ſchoͤn⸗ und neuer Strahl da er sufünfftige Ding vorgefagt/ die böfe Geis 
fter weichen gemacht und von ben Engeln heimgefucht und getröft yes 
5 et. 

74 


Matth, 11. 
T 29. 


42 Januatius. 


——————— 


Wie bocb ficb die Tugend zeigte / 
So tief fícb die Demuth neigt. 
EX VMbra CeLslorl aLtltVDo. 


Kurk darvon: Maurus ware ein gofffeeliger Mann eines fertigen Gebote 
fams tiefffter Demuth fonderer Bereitwilligkeit zu aller aud) veraͤchtli⸗ 
cher Arbeit/ liebreich gegen jedermann / bevorab gegen feine Feind / allen 
mild’ ſich unb feinem Leib allein ſtreng wunderthätig vor und nach dem 
Tod, bem H. Benedicto der liebfte Sohnyein wahrer Erb feiner Tugen⸗ 
den / feines gangen Ordens fondere Zier und heller Glantz welchen zu ver: 
mehren er endlich in die himmlifche Glory aufgenommen worden Anno 
Salutis 83. im 72, fahr feines Alters/ wie ihm Der H. Benedictus pro 
pheceyetznachdem er 12. Jaht im Vaͤtterlichen Hauß / 2o. in Beywohnung 
des N, Benedicti, und 40. in Franckreich ſeelig hinderlegt batte, 

Unter dieſem Schatten ſchreyt ung zu mit Chriſto DerJo. Maurus: diſci- 
teàme, quia mitis fum, & humilis corde, Matth.c.undec. Lernet oon mir/ 
euch eurem Neben-Menfchen unter die Fuß zu werffen / und nicht mit Fuͤſ⸗ 
fen zu tretten, Und was ift gemeiners / als den Naͤchſten verachten/ ver: 
foffen/ verhöhnen und ausfpotten ? O wie mancher nur mit einem Woͤrt⸗ 
lein berührt, bricht alfobald aus/ und tvillalle$ todt haben, Et tamen, 
fpricht Joannes Taulerus, videas id genus homines quandoque venire, 
ac dicere: Domine mi, obíecro, de fuprema nobis veritate, & perfectio- 
ne loquere. Ach! bey folchen/ deficit umbra, Der Codbatten Der Demuth) 
manglet/ und obne biefen gilt aller Sonnenblick an ibrer Uhr nichts, Nil 
radius caftitatis &c. Umbra ift Der Zeiger/ Der zeiget alles an wie in dem 
9. Mauro ber Schatten der Demuth feine inbrunftige Lieb/ quod eft vin- 
culum perfectionis, Ex umbra, Die Sieb zum Se ácb(ten/ Das enffrige Gc 
bet, bie Verachtung der Welt / Die Abtoͤdtung / Die Reinigkeit 2c. weiter 
will ich mich nicht unterfangen/ als bitten/ daß uns Der H. Maurus zie⸗ 
hen wolle aus dem Schatten des Todes zum Liecht Der ewigen Glory / 
deßwegen wollen wir uns noch in Die(em Leben fegen unter den Trofk 
zeichen Schatten des H. Mauri, und ihn bittend anflehen: 

sVb VMbra proteCtIonIs tVa CVftoDI nos, 
Unter deinem Schatten⸗Reich 
Schutz⸗ und ſchirme uns zugleich. 
Amen. 


Feſtum 


$389 (o) 6398 43 


db d 
88888888:8838883 


ati Mast ra Abbatis. :] 


Program, Beatus Antonius, 
Anagram, In Tau tu nos becas, 
Ducimur in dubias Mundi , orci, & carnis arenas; 
Vicimus hoc figno bella fequendo Dei. 
Infurgant bellis, Mundus, Caro, ftyxQue rebellis, 
Hoc uno figno Tau bené (tabo tribus, 
Ut veni, vidi, vicique, Antonius inquit, 
Munde immunde | jaces, ſtyxque caróque taces. 
Hoc defende tuos, Tibi quos fcis effe fideles, 
Quo Tibi non fidos, Dux pie, Chrifte deles, 


$2 Sn 


44 Januarius. 


76, Sn dein Creutz bat Half gefunden , 
Seine Feind aud) uͤberwunden, 
Der groffe Antonius. 
Willſt bu deinen Feind befriegen, 
Die Welt, Fleiſch, Teuffel obſiegen. 
Thue wie Antonius, 


THEMA. 


Certamen forte dedit illi , ut vinceret, Sap. c, 
dec. v. duodecimo, 


Einen ſtarcken Streit bat fie ibit geben, Damit er bett 
Sieg erhielte. Sap, 10. v, 12. 


7^ An ıch heut betrachte den triumpbicficben Obfieger ber fat 

(ben Welt / die heuchlet ; des betrüglichen Fleiſch / bas 

fehmeichlet; des (eibigen Teuffels der berum gehet wie ein 

brüllender Loͤw und ſucht den er verfchlucfe/ wie fägt der 

3. Petr, 5, Heil, Petrus primz c. quinto: Circuit tanquam Leo &c. ich 

v * ſage / wann ich betrachte den groffen Antonium, und v opo zueig⸗ 

nen will / tie ich Fan und ſolle / was ich leſe im erſten Theil der Koͤni⸗ 

1.Par. 17. gen Chronick / cap. dec. fept. Feci tibi nomen, quaſi unius Magnorum, 

*$ quicelebrantur in terra: Ich bab oir einen Nahmen gemacht / 

wie die geoffen auf Erden haben / (o Fan ich in meiner Meynung 

befto weniger betrogen werden / daß auch andere herrliche und heilige 

Männer müffen geweſen ſeyn / die dieſen Nahmen auf der Welt ge 

führt haben fintemahlen auch Sanolerus, ein fürtrefflicher Scribent ein 

ganges Buch verfaffet hat/ de claris Antoniis, von denen £ob-und dene; 
wuͤrdigen Thaten groffer und vieler Antoniorum. 

Magnus , groß ware ber Eonftantinspolitanifche Biſchoff Anto- 
nius, von welchem Surius ex Nicephoro meldet / bap er bie freye Kuͤn⸗ 
fien erlernt von Feinem andern Lehr-Meifter/ als Dem H. Geiſt / welcher 
in der Wüften (einem leiblichen Vatter einen Lehr Meifter abgeben / 
ein Advocat der Armen / die er zu Erben eingeſetzt bat. | 

Magnus, groß ware Marcus Antonius, (von welchem Plutarchus 
> welcher mit Dem Zunahmen Pius, Ariftobulum im Krieg fiege 
haft gefangen befommen / groß zu Waſſer und zu Land/ feinen Fein: 
den aller Orten erſchroͤcklich geweſen ift, Magnus 


Feftum Magni Antonii Abbatis. 45 


Magnus, Groß ware ber ftarctmütbige Venetianiſche Kriegs⸗Held 
Antonius Columna, von dem Sabellicus ex Jovio ersehlet/ daß er von 
Pio V. als Schiff-Admiral gefe&t/ Selymum den Türcfifchen Kanfer aufs 
Haupt gefchlagen bat. 

Groß ware Antonius Maria, (von melchemBembus,) welcher mitz 
ne e Die Feind getrungen/ und feinen umfangenen Datter ritterz 

ich erlöfet hat. 

ie are Antonius Mufa, beg greffe Kayſers Augufti Leib⸗ 
Medicus, bene befagter Kayfer aus Lieb wegen ermünfchter Geneſung / 
als einem halben GOtt eine Ehren-Saul bat aufrichten laſſen. 

Groß mare Antonius, jener Roͤmiſche Wohl⸗Redner / ( von web 
them Cicero und Plutarchus bezeugen) welcher einer fo Fräfftigen Zun⸗ 
gen geweſen / daß er fid) aus den Händen feiner Feinden errettet Durch 
Feine andere Waffen / als gladio lingue, durch das Schmerdf der Quite 
gen, durch bie Starck feiner mächtigsdurchdringenden Beredtfamfeit. 

Magnus, groß ware/ und ift noch heut als groß berühmt in der gan: 
Ben Welt / Antonius von Padua, ein Prediger der Wahrheit / ein Be⸗ 
förderer der Ehr GOttes / ein Abriß der Andacht/ ein Mufter der Voll 
fommenbeit / ein Zuflucht ber Krancken / ein Troft Der SBetrübten ein 
Vatter der Armen, ein Austreiber der Teuffeln/ ein Auferwecker der 
Rodten/ ein Wunder der Wunderwercken. 

€$ (ene gleichwohl alfo groß geweſen Antonius Orator wegen (ei 
ner beredtfamen Zungen’ groß Antonius Mufa wegen feiner Kunſt und 
Gunſt⸗reichen Wiſſenſchafft in 2tufbefffung ber Krancken / groß Anto- 
»ius Maria wegen der Kindlichen Sieb gegen feinem leiblichen Vatter / 
groß Antonius Columna wegen feiner herrlichen Steg/ groß Antonius 
Marcus wegen feiner herrlichen Thaten zu Waſſer und Land / groß 
Antonius, Bifchoff zu Eonftantinopel/ wegen feiner Heiligkeit / ja sch faz 
ge / it einer mit Wahmen Antonius groß geweſen / (o ift e8 getvefen An- 
tonius der Heil, Eremit, ja ber Patriarch Der Eremiten , Deme id) bie(e 
Jahr⸗Schrifft roobLbefugt zufchreibe: 


DIVVs AntonIVs AnaChoretarVM PrInceps. 


Wohl ein groffer Antonius, deffen bloffer Nahmen ein Beftürgung der 
Welt, ein Schresken der Teuffeln/ ein Freud Dem Himmel felbften tva: 
re/be(fenob nicht gnugfam ausfprechen Fan Der H. Athanafius, Wohl 
ein groffer Antonius, beme Ehriftus erfcheinend diefe Verſprechung ae 
than hat: Faciam te in toto orbe nominari, deinen Wahmen will ich 

53 befannt 


78. 


79 


8e, 


1. Paral, 17, 
v. 8. 


Ezech. 9, 
v. 4- 


SI. 


2. Reg. II. 


ibid, v. 15. 


Sap. f, v.18 


$2. 


ibid. eod. v. 


Tob. 7. v. 1. 


1. Petr, 2. 
Ye I 1l. 


46 Januarius. 


befannt und groß machen in der weiten und breiter Welt / ja feci tibi 
nomen, quafi unius Magnorum, qui celebrantur in terra, primi Paral. 
dec. fept. Daß nun Antonius groß (epe in ber himmlifchen Gorp/ weilen 
er auf der Welt ein groffer Dbfieger geroefen Der Welt / des Fleiſches 
und der Höllen/ und zwar Durch Das jenige Kriegs:und Siegs-Zeicheny 
mtt welchem der Engel bie Ausermählte iu zeichnen eon Gi Oft gefchiche 
kd Ezech. c. nono. Sigaa Tau. Will id) mit mehrern erweiſen. 
avete. 

Heut folle billig feyn Defertum difertum, die fonft ftille Einöde ein 
hell-Elingende und durchdringende Lob-und Liebs-Poſfaun ihres groffen 
Antonii, von Deme Der Heil, Athanafius dieſes (e&t: Magnus in Eccle- 
fia Dei, magnus in virtutibus , magnus in meritis, & fanctitate, ma- 
gnus in patrocinio, magnus in vita, magnus in terris, magnus in mor- 
te, magnus in caelis, humilis in honore, pauper in divitiis , abflinens in 
abundantia, in charitate mirabilis , Anachoretarum pater, & Patriarcha, 
mit einem Wort: Antonius Magnus. Im stvepten Buch der Königen 
cap. undec. iff meitläufftig zu [efen / was geftalten der David den 
Uriam gefchickt zum gefährlichen Streit/ ja auch auf Die Spisen geftellt 
habe: Ponite Uriam , ware Der gefchriebene Befelch des Davids / ex 
adverfo belli, ubi fortiffimum eft prxlium, (tellet Uriam tecbt gegen 
über/ wo der Streit am befftigften ift. GOTT hat und führt 
auch groffe und unterfchiedlihe Krieg wider feine Feind / deßwegen 
waffnet er auch wider diefelbige alle Gefihöpff : Armabit omnem crea- 
turam contra infenfatos, Sap. c. quinto. Zu diefem Krieg und Streit 
fehickt er auch aus feine Ehriftlihe Soldaten denen er aud) im Streit 
mit feiner Hülff beyſtehet mit feiner Gnad ftärcfet / und anfrifiher/ 
daß fie beherst ffreiten / und über die Feind triumphirlich obfiegen / 
nicht Daß fie Dem Feind unterliegen / und in bem Streit Leib und fe: 
ben verliehren / wie ber David den unfchuldigen Uriam gegen bie Kin— 
der Amon und Stadt Rabba geſchickt hatte, baf er von allen vertag 
fen das Leben einbüffete: wie der Urias-"Brieff lauten thate : derelin- 
quite eum, ut percuffus intereat: Derlaffer ibn/oaf Er erfcblagen 
werde/ und toot bleibe. 

Wohl bat aefagt Der Job + ba er das Menfehliche Leben vergli— 
chen mit einem immermährenden Streit und Krieg : Militia eft vita 
hominis, cap. fept. In diefem Streit haben wir zu flreiten mit s. fehr 
gefährlichen Feinden / mit der Welt / Fleiſch / und dem Teuffel/ diefe/ 
fügt Der Heil, Petrus, prime fecundo cap. militant adversüs animam. 


Glücks 


Feftum Magni Antonii Abbatis. 47 

— — 
— — — — 


Gluͤckſeelig ber jenige / der allhier obſieget dann dem ift Der Lohn und 
die Cron gewiß / ſicut Mercenarii dies ejus. Job. c. fept. Wer will bez Job, v. v. r. 
fofnet werden / ber muß mannlich arbeiten : gearbeitet bat der groffe | 
Antonius , barum bat er empfangen den Lohn/ und den Grofchen beg 
emigen Lebens / vitterlich bat. geſtritten ber groffe Antonius, deßwe— 83. 
gen er baroon getragen bie Gron der Himmliſchen Glory. Er batte 
feine Feind vor ſich / zur Nechten unb. zur Lincken; Gr hatte vor fid) 
die Welt / bie ihn angienge mit entblöftem Degen; Er batte zur Rech— 
ten das verführifche Fleiſch / bag auf ihn (08 gienge und anruͤckte / und 
anbrudte mit einem wehrhafften Böhler ; Gr batte zur Lincfen den 
feindfeeligen Teuffel / der ihm in das Geſicht gienge mit feharffer Lan: 
ken / wie fagt der Heil. Paulus ad Ephef. c. fexto. Adversüs Princi- „4 Eph. 6 
pes & poteftates, adversus mundi Rectores. Na 
Nachdem bie fromme Eltern des groffen Antonii dazumahlen bey 

20. Jahr mit &obt abgangen/ und ihn / (amt feiner noch unmünbigen 
Schweſter verlaſſen / der Welt überlaffen / nicht ohne aroffe Derlaf 
ſenſchafft an Haab⸗ und Baarſchafft / da fienge Die Welt any denfelbi- 
gen zu arietipen/ und zu befriegen, Friſch auf/ mein Antoni! redete 
fie ihn an / der &obt deiner Eltern hat dir nun die Gelegenheit an bie 
Hand geben frener und fröficher zu leben / du bift nunmehro ein vol; — 94 
fommener Herr der ganken reichen Derlaffenfchafft / fruere bonis, Sap. a. v. 6. 
quz adfunt, faffe dir nun allentbalben wohl (epit / nullum fit pra- 
tum, quod non pertranfeat luxuria tua. Es folle Fein Freud / fein 
Luſt / Fein Hochzeit fern / wo bu nicht ben Neyen fübreft / laffe dich 

ar nichts gereuen / fiehe zu allem will ich Dir Den Weg babnen dich 
Rügen in allem / und bey allen : Cui fortuna favet fponfa petita ma- 
net. Willſt bu beuratben / wie id) Dir treulid) tbue ratben / fehe 
Ex millibus unam , fo fanff du bir aus 1000, eine ausertodblen; 
hüte bid) zu vergraben bie herrliche Talenten Deiner von GOtt fon- 
derlich hochgeadelten Natur / barburd) bu geiviffe Hoffnung haft bie 
gröfte Ehren-Staffel zu uberfteigen / 2c, Was hierzu Antonius ? groß 
ſeyn vor der Welt / ift wohl Fein Fleines/ aber ein gefährliches: 


MVnDVs faLLaX eft, & InterfIClIct, 
Die Welt lügt unb betrügt/ erbóbt und tóbt. 
Antonius bey dieſem Vorſpiel des Darauf folgenden Streits, be 


findet fish in der Kirchen/ und béret nicht ohne Schiefung a die 
Wort 


(8 Januarius. 


Match.19. Wort des Evangelii/ Matth. dec. nono. Si vis perfedtus effe. YOillft 


86, 


87. 


ou volftemmen feyn / fe gebe bin/ und verkauffe all das jeni⸗ 
ge was ou haft / und giebs den Armen / und komme / und fols 
tte mit nach / (o. wirft du einen Schag in dem Himmel haben, 
Nun / fagfe Antonius, bab ich einen Schild / mit dem ich mid) fuz 
gen Fan wider bie mich loßgedruckte Pfeil der Welt. Mir ift8 gez 
fagt: Bebe hin. Antonius gehet alfo hin / zweytheilet feine Soaabz 
ſchafft überlaffet bie Helffte feiner Schweſter / bie ex zu fernerer Auf: 
ersiehung etlichen göttsförchtigen Frauen anvertraute / fpendet dag 
übrige unter die Armen / unb entfhlieffet in ein ftrenges Leben fich eiitz 
zulaſſen / verlieffe bie XBelt mit ihrem Gut und Geld / verfügte fid in 
pie Wildnuß zu andern berühmten Wald- Brüdern und was er voll 
Eommenes an ihnen (abe beflieffe er fid) feinem Gemuͤth / als in ein wei: 
ches Wax einzudrucken, Don diefem alfo lernte er die Demuth / von 
dem andern Die Sanfftmuth / von Dem dritten den Gehorſam / und ab 
Bin mit folchem Effect und Nachdruck / dag (don im Anfang viel 
eben gefchahe von feiner Heiligkeit. 


Alfo hat fib der Fluge Antonius entgoger von bem erften Streichy 
dei ihm die Welt ſuchte beyzubringen und zu fällen/ da er fich in Dent 
Buß-Stand feft und ficher geftellt hat. Was tbut aber ber argliftiz 
ge Feind, die Welt ? So der Feind feinem Gegentbeil Durd) Hauen 
dem Kopff Feinen Streich bepbringen kan / ſo fucht er auf der Seiten 
demfelbigen beyzufommen. Diefes Stratagema ergrieffe Die Welt; 
weilen Antonius nun alles gänslich verlaffen und m ber Wuͤſten in 
höchfter Armuth GOtt dienete/ fuchte die Welt argliftig auf der Geiz 
ten ihn beyzukommen / ftellte ihm in den Gedanken vor: Wie / bátteft 
Du nicht von dem Deinigen was behalten Fönnen / mit Dem Du Dir ig 
dieſer Einöde hätteft erbauen Fönnen ein geringes Haußlein zu Deis 
nem Behülff? ober ja ein gröffere Wohnung zur Mothwendigfeit der 
anderen / bie häuffig je&t zu Dir Fommen von Dir/ als ihrem Geiſtlichen 
Seelforger in dem geiftlichen Leben untertoiefen zu werden ? 


Unter diefen Gedancken fiehet er ein fchöne filberne SStatte vor 

(i liegen ; fiehe / Antoni, diefe Fan dir Die Mittel an Die Hand ge 
ben fo wohl für andere als für dich / ein bequeme QGobnung aufzu- 
bauen, ergreiffe diefes Mittel / und laſſe es Dir nicht unverftändig aug 
den Haͤnden Fommen, Nein / nein / jagt Antonius, das it ein Ber 
trug 


Feftum Magni Antonii Abbatis. 49 


trug ber Welt / / bie mich ſucht zu fallen / fie fucht wie ein argliftiger 
Er mir am der Seiten beyzufommen ; Signa Tau. Ezech. nono. Ezech. 9. 
t macht das Ereug-Zeichen / unb ſiehe / augenblicklich ift das Silber "+ 

verſchwunden / und bat ber a aio einen Lufft⸗Streich gethan / 

unb muſte ber Feind ſchamroth weichen / da Antonius ſieghafft gewi⸗ 

chen / nicht ungleich einem erfahrnen echter / der einen Schritt zuruck 

tritt / dem feindlichen Streich auszumeichen. Jo Victoria! 

Munde jaces , pudibunde taces, pudet effe fubactum. 


Antonius erhaltet abermahl den Sieg / ſchreyt fieghafft aus mit bem 

Heil. David Pfal. quinq. quarto : Elongavi fugiens, & manfi in fo- Pfal. c4. 
litudine. Ein andersmahl/ als ihn auf gleiche C'GeiB der Feind verz "9 
ſuchte unb einen Beutel mit Gold vorwarffe / widerfeßte fid) Anto- 

nius dem feindlichen Streich 7 und begegnete ibm mit diefen ABorten: nci «. 
Eccli. c. trig. primo: Beatus vir, qui inventus eft fine macula, & quiv.8. 
poft aurum non abiit, nec fperavit in pecunia &thefauris. Heift das 8 
nicht: Certamen forte dedit illi, ut vinceret. Sap. dec, cap. In die 88. 
fem Streit bat fid) ritterlich gehalten / und ben Sieg erhalten Anto- S*P- 1e 
nius, und deßwegen glor-und fiegreich gegen Die Welt wohldann:; "'? 


AntonIVs gLorlosVs Contra f&Va MVnDI teLa, 


Jat num Antonius fieghafft geftritten wider bie argliftige Welt / fo hat 
er nicht weniger triumphirlich gefämpfft wider das liebkoſende Fleifch / 
welches er gänglich gedämpfft/ Daß ic) wohl feiner Sieg⸗Fahnen biefe 
Jahr⸗Schrifft einfchreiben Fan: 


AntonIVs MagnVs, & VICtorlosVs De Carne, 


Wider das Sleifcb bat Er gekaͤmpfft / 
Und deſſen Brunſt ſieghafft gedaͤmpfft. 


C$ ſuchte ber gaile und blinde Cupido Tag unb Nacht mit feinen — go, 

Weilen ihn zu vertounben / des Tags mit böfen Bewegungen / des 

Nachts mit unkeuſchen Träumen und Vorftellungen. Was thut An- 

tonius in Diefer feiner blühenden Jugend / eim Alter bas gar leicht tie 

ber Zundel die Venus - Funcken zu fangen pflegt ? hic Rhombus, hic 

falta. ‚Hier ift Waſſer vonnótben / bas Feuer im Anfang zu loͤſchen / 

ehe.es in völlige Flamm ausfchlägt ; ba ift Medicin vonnötheny ber ge: 

machten Wund zu widerſtehen / —" sugebrachte Gifft wider 
auszu⸗ 


;. Cor. g. 
v. 16. 


90. 


1, Per, 4. 
v. 9. 


1. Cor, 6, 
", 2 Os 


go Januarius. 


auszufreiben ; (o man bie Wunden bepfen will muß man zuvor ben 
Pfeil heraus ziehen. Diefes Mittel ergrieffe Antonius, er joge zuvor 
aus ben Pfeily verfchluge bie Verſuchungen / fehluge aus die böfe Ge; 
dancken / legte Darnach auf Die Wunde bie Artzeney der Abftinenz, 
caftepete fid) mit vielem Wachen unb Faften/ gofje fein Herk gu GOtt 
aus mit inbrünjtigem Gebet; (lobe alle Gelegenbeit/ bie ihn zum Böfen 


anreißen koͤnten eingeben der Wort des Apoftels: Fugite fornicatio- 
nem, prima ad Cor. quinto. 


In fVga foLa faLVs, eXperto MIhi CreDe Roberto, 
Hier fliehen iff obſiegen. 
Wie fingt ber Poet: 


Quid facies, facies Veneris fi veneris ante? 
Non fedeas, fed eas, ne per eas pereas, 


Der Feind mabíte ibme vor allerhand Luft: Anreigungen / er. aber 
fienge folche Feuers Pfeil auf mit dem Schild des Glaubens / nach 
den Worten des Heil, Petri, prime quinto : Cui refiftite fortes in fi- 
de: Widerftehet ihm durch ein ſtarcken Glauben; nahme alfo wohl zu 
Herten die Wort des Heil. Pauli: Glorificate, & portate Deum in 
corpore veftro. primz ad Cor. fexto. 


Zumeilen ftunden fichtbarlich vor ihm bie fchönften Helenz, Cyn- 
thie, und was nur von frecher Geflalt das Aug ergöken kan / um ber 
Unfchuld biefe$ Knabens einen Mackel bepgubringen / aber ein einkige 
Erinnerung des höllifchen Feuers ware ihm genug; alle ſolche Fallſtrick 
und Mafchen zu verbrennen / ein einkiger Gedancken jenes immer⸗ 
währenden Weinen und Zähnkflappern löfchet mit einem Strich alle 
Diefe fieb8 Bilder aus / mit der eingigen fic) vorgebildeten Hoͤllen⸗ 
Finfternuß verdunckelt er alle blühende Venus-Geficbter. Kurg zu met 
ben / fein Kunft- Grieff des Teuffels mare mehr übrig / ihn auf den 
fchlüpfferigen Weeg zu bringen in welchem bie blindbegierige Syugenb 
ficb fo gern aufhaltet. 


Es erfehiene ihme der Teufel in Geflalt einer überaus ſchoͤnen 


eibs 2 Perfon / und fagte / wie fie wäre Fommen / "Buß zu uh 
! A 


Feftum Magni Antonii Abbatis. fi 


— — 
Was Antonius ? Ct merckte ben hoͤlliſchen Betrug / ſprange in das 

nechft angezuͤndte Feuer / loͤſchte Damit bie in im erweckte Brunſt / 

und bat den Sieg unverletzt erhalten in Dent Feuer / voie Die 3. Knaben Dan. 3. 

in dem Babylonſchen Ofen / fonte wohl fingen mit dem David / Pal. par. i5. v.3. 
dec. fexto: Probatti cor meum, & vifitálti nocte, igne me examiná- 

fti, & non eft inventa in me iniquitas. Wie dann der Teuffel in der 

Seftalt eines ſchwartzen Mohren⸗Knabens bem Neil, Antonio fid) 

iu Fuͤß geworffen / und geſtanden / daß er von ibm überwunden / und 

= —7 abgeſchoſſene Pfeil Frucht⸗loß ſeyen wieder zuruck geſchnellt. 

ohl alſo: 


AntonIVs Magnus, & VICtorlosVs De Carne, 


O wie ſchwach feynd mir in Diefem Streit! Kaum ed geben 9% 
wir unà ſchon überwunden und gefangen, Diefer lafterhaffte Cupido, 
diefer Fleiſch⸗ Teuffel gebet an Cung und Alt ; fo nur feiner Fackel⸗ 
Hitz empfinden fangen bald an in Unzucht folcher Geftalt aufzuwal⸗ 
len / daß fie vor Begierlichkeit mehr braten als brennen. O mie mans 
dem bat das Liebfofen dieſes ſchwartzen Knabens die Schnee⸗weiſſe 
Binde der Jungfrauſchafft abgefnüpfft ! wie manchem Feufben Ans 
fang bat dieſes höllifchen Knabens Zuſpruch ein flinckendes End ange: 
hefftet! wie mancher ift nach vielem Sieg endlich diefes Bedienten der 
Gailheit ein Sclav / und ein Zier deſſen Goiegs Geprängs worden! 
O tie viele gehen in dieſem Streit ewig zu Grund / die lang beftändig 
— weilen ſie nicht wiſſen / oder nicht wollen die zugeſchoſſene Pfeil 
eraus ziehen und Die Medicin der Abtoͤdtung an venden! 


Groß ware der Sieg des groſſen Antonii gegen das Fleiſch / 
groß gegen die Welt / aber nicht weniger groß gegen die Hoͤllen / 
welche ſelbſt der Kriegs⸗und Siegs⸗Fahnen des H. Antonii dieſe Jahr⸗ 
Schrift beyfuͤgen muß: 

AntonIVs gLorlosIor AthLeta aDVersVs orCVM, | 

Antonius gtof gegen die Js. 

Es rottete fich ein gang Schwader Hoͤllen⸗Geiſter zuſammen / üb :rfielen 93 
ben Heil, Kämpffer mit aller Furi, wollten ion ni Gewalt aus 


ber Höhlen baben/ und weilen Antonius — Weiß weichen ur 
) 2 rid 


Pl. 


v 


26. 


ue. 


94. 


rec 
v. 


h. 9. 


y Januarius, | 


richteten ihn bie nohthende Geifter mit graufamen und langwierigen 
Schlägen Dergeftalten zu / daß er mehr tobt als lebendig bliebe; Was 
in diefem Streit Antonius? fhlaget nur zu gleich einem Amboß werd 
ich aushalten fehindet mich/ Glied⸗weiß sertrummert mich / in Stuͤck⸗ 
(eit zerfetzet mich / ſchuͤttet eure gange Zeughäufer voller Pfeil über 
mid) aus/ihr follt mich sum Ziel haben/ unbemweglich will ich euch ftehen. 
Für meinen Gbriftum achte ich Feine Wunden / ſcheue ich feine Streichy 
förchte ich Feine Peyn / befchloffen ift es (bon: flerben will ich / ober ob⸗ 
ſiegen Fein Gewalt trennet mıch von GOtt / und von diefem Ort: und 
follte ein ganzes Heer wider mich aufftehen / non timebit cor 
meum, fd wird fich mein Hertz nicht förchren, Pal. vig. fexto. 


Auf dieſes erſchuͤttert fib bie gan&e Höhle, und ftellet fich gleich: 
fam die gan&e HÖll in allerhand Gefpenfter und Geftalten der wilden 
Thier / Löwen Bärenz2c. Schlangen Drachen zc. jede fielen ihn mit 
ihren Waffen an/ zerriffen und zerbiffen ihn auf Das graufamfte. An- 
tonius in diefem blutigen Höllen - Sturm wurffe ihnen vor ihre 
Schwachheit / wie daß fü viele fid) wagten gegen einen ſchwachen Juͤng⸗ 
fing ; wo ift euer Witz? merckt ibr Dann nicht bie Gewalt GOttes? 
Signa Tau. Ezech. cap. nono. und fehe/ auf Machung Des Heil, Creutz⸗ 
Zeichens verſchwunde augenblicklich ber gante bolli(cbe Schwarm, unb. 
fahe der fieghaffte Rämpffer Antonius um fi einen hell: ftrahlenden 
Schein und in bemfelbigen Ehriftum JEſum / da fienge Antonius an 
in biefe Seufftzer auszubrechen: Ubi eras &c. Wo wateft du Doch/ 
O guͤtigſter Ef? warum bift du mie nicht ebenber zu Huͤlff 
kommen ? oder warum haft ou Dich niche gewuͤrdiget / dieſem 
meinem Streir beysuvoobnen? Antoni, antwortet Chriftue/ ich 
Yoate (lets 3ugegen/ und bin von deiner Seiten nie abgewie⸗ 
cben : ich bab dich wohl und mir Kuft gefehen/ wie mannz 
bafft ou gefocbren / eben Diefes ware mein Abſehen / daß dus 
verwunder würdeft / auf Daß ich Dich beilete/ Daß ou 302502 
ten fieleft / damit ich dir aufbelffre/ Dem bimmlifcben Troft 
mufte diefe Creutz⸗ Prob nothwendig vorangeben. Nun abet 
ſeye getroͤſt / lege mein Antoni, alle Sorcbt beyfeirs/ Fein Leyd 
folle Dir mehr widerfahren / und weil Du Dich in allem einen fo 

voffen Helden gezeigte haft / in toto orbe faciam te nominari, 
fl ou förderft bin meine Gnad genieflen/ und Die qange Welt 
felle ruhmwuͤrdig ven dir reden, 

Und 


Feftum Magni Antonii Abbatis, $3 


Und in allem biefem Streit und Treffen ware Antonius froͤlich 9p 
und wohlgemuth / wie von ihm begeugt Joan. Gerfon. Serm. 2. Faciem 
habebat dulcem, plenam fpei, & jucunditatis&c. Wer (oll fic) nicht 
verwunderen? in einen fo gefabrlicben Streit fid) einlaffen ? fechten 
wollen allein mit unzahlbaren bollifcben Geiftern ? und zwar frölich und 
unerfchrocken. Was waren dann Die Wehr und Waffen bes fieghaff- 
ten Antonii? was der Schild ? vas der Helm ? was feine Langen und 
Gegen; Pfeil ? Collum tuum ficut turris David, mille clypei pendent 
ex ea, omnis armatura fortium, fpricht der geiftliche Bräutigam zu feiz 
tier Braut Cant. quarto cap. Dein Zalk ift wie der Thurn Da; Cant, 4. 
pios / der mir feiner Dorwehr gebaut iſt Daran bangen 1000, "4 
Schilde, alle Rüftung der Starcken/ armatura fortium ; Durch diefe 
Schild verftehet Pagninus bie Gedult ; Dann gleichtvie Der Schild nur 
fib verhaltet im Streit defenfive : alfo ift die Gedult allein genug/ den 
Sieg und Triumph gegen feine Feind zu erhalten, und feine Seel zu 
beſchirmen / wie Ehriftus felbft gefprochen: Luc. vigef. primo. Luc.2g, 


In patlentla Veftra C ConCertatVrl ) pofsIDebItIs 
anlMas Veftras, 


Mit diefem Schild hat fich bewaffnet ber. ftreitbare Antonius, und al- 96, 

fo feinen Feinden ben Truß gebotten / und allenthalben dag Sieg— 
Kranglein Darvon getragen / und wohl verdient den Nahmen eines 
Grofjen/ groß in Dem Leben / groß in bem Todt / groß auf Erden/ groß 

in dem Himmel/groß in dem Sieg / groß in der Glory. Omnis, qui 
percufferit Jebu(zum, das ift/ Diabolum, in primis erit Princeps, & Dux. 
primi paral. undec. ben bat fieghafft erlegt 1. Paral. v1, 


DIVVs AntonlVs AnaChoretarVM PatrlarCha. 


Deßwegen Er auch die friumphirlihe Creugunb Siegs- Fahnen voran 
tragt allen unter der Creutz⸗Fahnen ftreitenden Chriftlichen Solda; 
ten, 

Antonius alfo im ıosten Jahr feines Alters gezeichnet mit dem 97; 
glückfeeligen Buchftaben T. Tau, durch welches Ereug-Zeichen Er (o 
offt bie höllifche Macht vernichtet/ allen Sturm aus⸗und abgefchlagen / 
wird zugefellet der unzahlbaren Zahl Der mit bem Tau vom Engel ge 
jeigneten ( Ezech. nono. Signa thau fuper frontes eorum, fuper quam Ezech, g. 
videritis thau, ne &c. ) ausermählten Kinder GOttes im Jahr €brifti v4 6 
35 1. den 16, Joornyng/ nad) Zeugnuß Des Y Hieronymi, MN 

3 ag 


1. Cor. t. 
9.23, 


2, Tim. 4. 
"2. 


98. 


f Januarius. 


Was fagen hierzu unfre Widerſacher / bie bas Ereuß-Zeicheny und bie 
fid mit Demfelbigen bezeichnen / verhöhnen und verfpotten ? £obet dann 
nicht baffelbige der uhralte Tertullianus, unb ermahnet zu folcher Ans 
dacht alle (romme Cbriften ? Mit Tertulliano ift gleicher Lehr der Heil, 
Auguftinus, Athanafius, und ungab(bare andere. Las fell ich von fol« 
chen Spöttern fagen? gnug iſt / was gefagt bat Der groffe Welt⸗Predi⸗ 
ger Paulus, prim. ad Cor. primo. Judzis quidem fcandalum, den Ju⸗ 
den zwar ein Aergernuß / oen Heyden aber ein C borbeit, 


Mit Paulo fonte fagen ber gtoffe Antonius: Bonum certamen 
certavi, fecundz ad Timoth. quarto. ^ cb bab einen guten Aampff 
gerämpffer / im erften Streit und Kampff wider die verführifche 
‘Welt, Curſum confummavi , ich bab meinten Lauff vollender / 
im Kampff und Streit wider Das verderbliche Fleiſch / Fidem lervavi, 
ich bab den Glauben bevoabret in dem gefährlichen Streit wider 
die Hoͤllen und redet ung alfo an mit ben Worten des Apoftels : In- 
duite vos armaturam Dei, ut potlitis ftare adver(us infidias Diaboli, 


Adipbeió.aq Ephef. fexto. feuffgend ſchlieſſe ich es barum: 


Progr. DIVVs AntonIVs AnaChoretarVM PrInCeps, 
Anagr. PriVs Votl anCeps VinCens à MVnDo trahar, 


Antonius durch feine Fürbitt gebe uns aus der Welt ju GOtt. 
AMEN. 

Feſtum 


23,53 (0) 8383 


Feftum Sandi Sebaftiani Martyris. 


Progr. Sebaftianus, 
Anagr. Ubi eft , fanas, 
Quot mala per malum genuit tri(tiffima Malus ! 
Nam mortis, vitae qua fuit, arbor erat, 
Savior hinc morbis tot mors dominatur in orbe: 
Quanta lues ? peftis quando fagitta volat? 
Aft volet , emiffam tua, Sebaftiane, fagittanr 
Mortis, quando voles, frangere. fola poteft, 
Adam hat ben Tod gegeben | 
Von dem Baum, der hat das Leben, 
Darvon alle Krandheit ift. 
Wo der Tod vergiffte Pfeilen 
Laͤſſet fliehen , bie Peft-Bäulen 
Heilt Sebaftian obn Friſt. 


f; 


20. Jan: 


39; 


THEMA. 


100. 


Jet 1. c. 
v, 6. 


Matth. $, 


v. 14- 
Qfes 14. 
v. 6, 


Eccli 59. 
V. I © 


4. Reg. 8. 


"wI5. 
101, 


r6 Januarius. 


(ren un 
THEMA. 


Ecce fagitta intra te funt. primi Reg. vig. v. 
vigef fecundo. | 


Siebe, dieDfeil liegen bieher, e$ ift nichts Hofes tors 
handen. ı.Reg.2o v. 22. 


Leichwie ein weit-ja Welt⸗beruͤhmter Apelles in Abcopierung 
eines groffen Alexandri nicht einen jeden fondern ben fubtiliten 
Penſel ergreift / und Die rarefte Farben ertodblet und ans 
wendet : alfo läffet fich ein Wohlredner ZEfchines fonderlich 
angelegen ſeyn / wann er die rifterlichen Thaten eines maͤch⸗ 
tigen Heldens bier auf Erden/ oder Die Tugenden eines Heiligen im Hims 
mel mit Lob» Sprüchen berfür ftreichen will daß er demfelbigen ein bez 
quemes Thema oder Vorſpruch auserlefe, Ich als ein unmündiger 
Lehr⸗Juͤnger / der ich wohlbefugt mit Jeremia fprechen muß : cap. primo. 
A, A, A! Domine nefcio loqui, fange an mit Dem A,B, C, ba mir das 
Roͤmiſche Marter-Buch seiget in dem 
A den H. Auguftinum, wo ich lefe bag auserlefene Thema : Matth, 
quinto cap. Vos eítis lux mundi , ibt feyd Das Kiecht ber Welt, 
Wohl Auguftinus ! Ein herrliches Aug und Liecht der Kirchen; bani 
leichwie das groffe Jounmelsz2lug bie untere Welt erleuchtet / die ins 
ernuß vertreibet : alfo hat erleuchtet die Kirchen Cbrifti Auguftinus, 
und die Sinfternuß Der Kegereyen weit vertrieben. In dem 
B den H. Bernardum, too ich fefe das auserlefene Thema: Ofea c. 
dec. quarto: Germinabit ficut lilium , & erumpet radix ejus ; ut Libani, 
ibunt rami ejus, Bernardus wohl ein Schnee-weiffe Lilien der Engli- 
ſchen Reinigkeit. In dem 
C den H. Chryſoſtomum, wo ich leſe das auserleſene Thema: Eccli 
quinq. Quafi vas auri folidum, wohl ein guidenes Geſchirr! wohl ein 
güldener Mund der Heil. Chryfoftomus, wo alle Wort guͤlden! ja über 
Gold Foftbar, In dem 
D ben H. Dominicum, mit bem Themate: quarti Reg. oct. fum 
fervus tuus canis , ich bin dein Rnecht / ein Juno. Wohl ein 
treuer und wachtfamer Hund in dem Hauß GOttes der H. Domini- 
cus. In dem Plo 
E bc 


Feftum San&i Sebaftiani Martyris. ry 


BE EEE — — — EDAD —— — — — ⸗ 
E den groſſen Propheten Eliam mit dem Themate Eccli quadr. Eedi 43. 
octav. Surrexit Elias Propheta, quaſi ignis. Wohl Elias ein euer /. 
ber noch in der Wiegen feurig geſehen das Feuer vom Himmel zu fete 
nen Dienjten zum öfftern gehabt hat. In dem 
F ben H. Francifcum Seraphicum , und das Thema Dan. tert. Dan. 3. 
Species quarti fimilis Filio Dei, welcher bie Wundmahlen Gbrifti (ez 9^ 
bendig an feinem Leib gezeigt hat. In dem 
G den H. Martyrer Georgium , und Das Thema fecundz ad ..adTim,z, 
Tim. fec. Labora ficut bonus miles Chrifli , der wie ein Soldat vitterz v. 3. 
(ic) geſtritten und als ein Blut-Zeug gelitten. Syn dem 
den H. Kanfer Henricum, und das Thema : Et ficut Lilia, Eccli Ecdi go. 
uinq. Gleich wie die Kilien/fp am fürüber lauffenden YOaffet ’% 
eben, Ein Lilien wohl Schnee⸗weiß an der Jungferſchafft. In dem 
I den H. Ignatium Lojolam, und das Thema primz ad Cor. primo. :. Cor, t; 
Fidelis Deus , (uper quem vocati eftis in Societatem Filii ejus JEluv.9. 
Chrifti. Wohl ein heilige Gefellfchafft gezeichnet mit Dem Thau, mif 
dem Zeichen ber Ausermwählten. In dem 
— .K ben 5. Kilianum mit feinen Geſellen und dag Thema fec. Reg. s. Reg 2$. 
vig. tert. Hzc fecerunt tres viri robuftiffimi, wo erfüllt worden: omne " 17*. 
trinum perfectum, aller guter Ding ſeynd 3. Cyn bem 102, 
L den H. Leonardum, und Da8 Thema Cant, primo: Nardus mea canc, ı. 
dedit odorem, beffen Tugend. Geruch dem Himmel lieblich / der Höllen v. 11. 
er(ródlid. In dem 
M den H. Martinum, und bag Thema Ifi. vig. oct. Pallium breveIfi. 18. 
utrumque operiet, als der fíd) und Chriſtum in ben Armen mit einem "2? 
Mandel bedeckt hat. indem 
N den H.Norbertum, und bas Thema Apoc. tertio: Qui vicerit, Apoc. 3. 
fic veftietur albis. An welchem alles weiß/ auffer der Schwärge Der" 5 
Demuth. In dem 
. . O bet 5. OthonemEpiícopum, und das Thema Eccliq uinquag. Ecdi 5e. 
Sacerdos Magnus, als groß im geben / groß in dem Todt / grof vor" 
GOtt / und den Menfihen. In bem 
P ben H. Philippum Nerium, und das Thema Ifaiz quinquag. fi. 56. 
fexto. Domus mea domus orationis vocabitur, deſſen Haug ein laute" ^ 
res Bettzund Gottes⸗Hauß. In dem y. 103, 
Q pen H. Quintinum M. und das Thema Apoc. nono. Quintus Apoc. 9. 
Angelus tubá cecinit. Wohl ein Engel mit feinem Tugend- Wandel," '* 


In dem 
| $9 R bot 


58 - Januarius. 


Pil. 68, R den H. Raymundum Conf. und dag Thema Pül. fexag. od. 
. 34. Exaudivit pauperes Dominus , & vinctos fuos non defpexit , Der be 
rd. fi) binden zu laſſen damit die gebundene aufgelöfet würden. 
n oem 
104. S den H. Sigismundum M. und das Thema primi Reg. duod, 
» M 12. Rex graditur ante vos, deſſen Königlicher Purpur durch fein vergoffe- 
nes Blut viel herrlicher. In den | 
Feci 50, T ben Thomam von Aquin, und Das Thema | Eccli quinquagef. 
“7. Quafi fol refulgens fic ipfe effulfit in templo Dei, dag erbellet aus der 
— güloenen Sonnen auf feiner Bruft. An bem. — 
Mattb, 10. V den H. VitumM. und das Thema Matth. dec. Qui amant Pa- 
*37. trem plusquàm me, non eft me dignus, ba er feinen leiblichen Bat; 
Maun,ó. fer als ein Kind verlaffen / Damit er Defto freyer fagen Fonte: Pater no- 
v.9. ſter, qui es in coelis. Matth. fexto. In dem 
peu: 25 W ben D. Wenceslaum M. und das Thema Deut, trig. tertio. 
v.21. Fuit cum principibus populi, & fecit juftitias Domini. Wohl ein 
Fürft in der Gerechtigfeit. In dem 
Eccli 49. X den H. Xaverium, mit Denm Themate Eccli quadrag. nono. 
*4^ Lux Dei veftigium ejus eft, ba er das wahre Slaubens-Liecht big in 
Indiam gebracht hat. Endlich in dem 


2, Par, 17. Z den H. Zephirinum P. & M. unb das Thema fec. Paral. dec. fept. 
"12 Magnificatus eft usque in fublime. Groß inber Kirchen/ groß in dem 
Himmel. 


Am heutigen heiligen Gefttag des H. Sebaftiani duͤnckt mid) das 

bequemite Thema zu feyny wie ich gemeldet: Ecce fagittz intra te funt, 

» Reg.20. & nihil eft mali, T. Reg.20. Daß es nun Fein böfes Zeichen roann die 

2 Straf Pfeil GOttes in ung/ indem fie zu unfrer Beſſerung / und in bem 

105. H. Sebaltiano zu unfrer Genefung/ will ich in gegenwärtiger Sermon er⸗ 
weifen, Favete. ; 

Es Fonte der fromme Syob in feinem betrübten Stand mit bem H. 

Püal.37.v.3. David wohl fagen Pal. trig, fept. Sagitte tux infixe funt mihi. Und 

Thr.g.v.ga. mit dem Jeremia Ihr. 3. Pofuit me quafi fignum ad fagittam. Es 

hat mich &.Ott gefegt als ein Zeichen Ziel und Scheiben feinen Pfei⸗ 

fen; dann ja alles von GOTT herrühret/ auffer der Suͤnd / es ſeyn 

Schmertzen / Peſt Kranckheiten und dergleichen Ubel / mit welchen Der 

fürfichtige Gott pflegt heimzufuchen bie fünbbafite Adams-Kinder zu 

ihrer Beſſerung. Dann obmooblen die Göttliche Straf: Pfeil dem 

menfchlichen Leib unangenehm und ſchmertzhafft ſeynd / fo ſeynd fie e 

er 


Feftum San&i Sebaftiani Martyris. 59 


der Seelen überaus nutzlich / gleichwie ber Medicus in 9(bfegung eines 

dem gangen Leib ſchaͤdlichen Glieds bag Brenn-Eifen anſetzt / (ebr ſcharf⸗ 

fe und widrige Traͤnck dem Patienten eingiebt / geſchicht diß alles zu 

feiner Geſundheit / obroobfen e8 ohne groffe Schmergen nicht abgeht. 

£y wie viele ſeynd auch unter den Ehriften/ welche in dem Wohlſtand 

gar nicht/ oder wenig an G.Ott gedencken / leben in aller Frech⸗ und 
reyheit / in Suͤnd und Lafter / liegen an ihrer Seel tobtfrand da 

— mie em erfahrner Leib⸗ja Seelen⸗Artzt / ſetzt einen ſolchen 106. 

GOtt⸗ Vergeſſenen aus dem vergnuͤglichen Wohlſtand in einen ſchmertz⸗ 

hafften Weheſtand / ſetzt an ihn mit unterſchiedlichen Brenn⸗Eiſen / nmt 

Ar /Verfolgung / Creutz unb Widerwaͤrtigkeit / mit ſchwehren 

und gefährlichen Kranckheiten / moie er heimgeſucht den verlohrnen 

Sohn / alsdann thut er ſeine Augen auf / der ſonſt Stock⸗blind ſeinem 

ewigen Untergang waͤre zugeloffen / gehet zuruck / reiniget fein Gewiſſen / 

kehret zu GOTT in Dem Weheſtand / von dem er in dem Wohlſtand 

(handlich abgewichen ware / wie ſolches bezeugt der Königliche Prophet 

David / Pal. dec. quinto : Multiplicatz funt infirmitates eorum, poflea ppt. j<, 

acceleraverunt, Und ſeynd (olde Kranckheiten bigroeilen ein rechtes v. 4. 

Prefervativ, damit ber Menfih eor dem Sündigen fi büte. Wie 

Paulus von fid) felbften fagt fec. ad Cor. duod. Ne magnitudo re-2.Cor. 12. 

velationum extollat me, datus eft mihi ftimulus carnis, Angelus Sa- "7 

thanz, qui me colaphizet. Nam virtus in infirmitate perficitur, Li- 

benter igitur gloriabor in infirmitatibus meis, in contumeliis &c. Ut ibid, v, o, 

inhabitet in me virtus Chrifli, 


Und gewißlich/ (o mir alle biefe Pfeil wohl betrachten / tet: 
den toir fehen / Daß fie von Der güfigen Hand GOttes abgefchof 
fen werben; nicht zu un(tem Untergang / fondern 9tuffommen / nicht 
ju unfrem Todt / onberi sum ewigen Peber/ wie GOTT felbften 
diefes befraftigef/ Ifai. quadr. quinto : Ego Dominus faciens h&clái.4g. v7. 
omnia, Ich bin der HERR / von dem alle biefe Pfeil herrüh- 
ren / wie befräfftiget wird Eccli und. Bona, & mala, vita & mors , gcei qx, 
paupertas & honeftas à Deo funt, drum fügt der Prophet Amos v. 14. 

3. cap. Si erit malum (cil. pena) in civitate, quod Dominus non Amos 3. 

fecerit? als wollte Er (agen: Gs ift Feines. Diefes hat wohl er; "5 

fennt ber Mayländifhe Sitter und Blut-Zeuge Chriſti / der Heil, 

Sebaftianus , deßwegen Er aud) bie Pfeily als von der gütigem 

Hand GOttes urſpruͤnglich / band bar "ut bie — 
2 et 


107, 


108, 


109, 


Prov.23. 
v. 16. 


Thren. 5. 
vi. 

Kai. 49. 
PT 


$6 Januarius. 


e" — ſeine Peiniger / als ausgeſchickte Diener des Hoͤchſten 
es. 

Wollte ich mich heut unterſtehen den Heil. Sebaſtianum in etwas 
zu vergleichen / (o wollte id) vorſtellen Chriſtum bloß am Creutz / und 
nackend an dem Baum den Heil, Sebaftianum, als zwey liebende Per; 
ſonen / die mit Liebs⸗Pfeilen gegen einander ſpielen und zielen / Deren 
der eine mit eroͤffneter Bruſt die von dem andern abgeſchoſſene Pfeil 
empfanget / mit dieſen Worten: Sume meas, fumámque tuas, mea vita, ſagittas, 
Non aliter nofter conciliatur amor, 


Cmm bin mein Pfeil/ gieb dein in Eyl / 
Ich auf dich fpiel/ der ich dein Ziel/ 
© Wunder-fihönes Kiebes-Spiel! 


Der hiebreihfte GOTT haltet jederzeit in feiner Hand einen ges 
fpannten Bogen/ und verlangt anderft nicht / als mit dem Pfeil (eie 
ner Lieb und Gnaden zu treffen unſre Hertzen / dahero voill Er uns 
fer Hertz als ein Ziel Zeichen und Scheiben gefest zu haben Prov. 
vigel. tert. Fili, prxbe mihi cor tuum , mein Kind / feße mir bein 
Herk sum Ziehl und Centro. Das bat gehorfamft gethan der Heil, 
Sebaftianus , Defmegen Er wohl (agen fónnen : Tetendit arcum 
fuum , & pofuit me quafi fignum ad fagittam. Thren., 3. Er bat 
feinen Bogen wider mich gefpanner / und bar mich feinem 
pfeil zu einem Ziebl geſetzt. Ja er fente (agen. Hai. quad. nono: 
Et pofuit me ficut fagıttam electam, in pharetra fua abícondit me. 
Er bat mich gefegr zu einem auserwählten pfeil / in (ei 
nem Rocher bar Er mich verborgen. Von ſolchen PWfeik 
Runden redet gar fihön Gregorius Niflenus : Preclarum vulnus, 
nennet Er fie / dulcem plagam , per quam vita ad interiora pene- 
trat. O quàm beatum , (cbrepf aus Der. Heil. Ambrofius, hac fa- 
gitta divini amoris vulnerari ! O wie glückfeelig ift. es mit e 
göttlichen Liebs- Pfeil oerrounbet werden. Die Liebs: Pfeil bat &briz 
flus in Das Joer& Sebaftiani abgefihoffen / und obwohlen Derfelbige 
mit den Pfeilen der Tyranney gang umftecft / waren Dod) viel Fräff- 
tiger bie innerliche Liebs-Pfeilen der göttlichen Lieb / mit welchen Cr 
füß verwundt / bie Aufferliche Pfeil nicht empfunden bat, (o Vi 
ni 


Feftum Sancti Sebaftiani Martyris. 6: 
nicht wuͤſte daß Sebaftianus ein Narbonenfifher Burger / aus Mays 


laͤndiſchen und Adelichen Eltern gebobren dag er einer aus den erſten 
Hof: Jerem des Kanfers Diocletiani, ein Obriſter über feine feibz 


Guardi, daß er (epe ein Mann von beften Jahren / wahrhaft in den 


Worten y gerecht in den Urtheln / vorfichtig im Rathgeben / ftreng im 
Setehlen / getreu im Vorbitten / nahmhafft in der Güte; ebrbar in 
itten / klar in den Tugenden / gottfeelig im Wandel / und heilig im 
eben, fo muͤſte ich ſagen / daß er mehr gleich ſeye einem Igel / als ei⸗ 
cheln / beſteckt ift, ah) 2: * 
Was ſchadts aber; warn ſchon dieſem goͤttlichen Liebs⸗Pfeil bip 


nem Menſchen / indem er mit ſo vielen Pfeilen / als der Igel mit Sta⸗ 


teilen anhängig ſeynd allerley seitliche &rüb(aalen / widerwaͤrtige Zus, 


fand / als ba ſeynd Kercker unb $5ánb; Raͤder unb Foltern/ Gal⸗ 
gen Feuer und Schwerdter / ec. Die Lieb GOttes ift alſo maͤchtig / daß 
fie alles dieſes Fan verſuͤſſen voie (agt Aponius: Martyribus convertun- 
tur amphitheatra in paradifum , craticule & fartagines in molliffi- 
mam plumam, liquefactum plumbum in balfamorum unguenta, ipfa 
quoque mors pro Chrifto fufcepta omni lapide pretiofiffimo pretio- 
fior reputatur, der Kampff-und Marter- Mag wird denen Heil, Marz 
tyrern verändert in einen Luſt Garten / der feurige Roſt in ein lindes 
Feder⸗Bett / bie Flammen in ein Goubroinb/ bie Kohlen in Nofen/ das 
jerlaffene Bley in einen Föftlichen Balfam ber Tod felbiten ift ihnen 
ein Freud / und fchägbarer als Edelgeftein. — — 

Weilen Sebaftianus andern Chriften mit &rmabnen zur Gedult 
in denen Peynen Fräfftig beyſtunde und zur ‘Beftändigfeit in den Glau⸗ 
ben wunderlich anflammte / erweckte der lendige Teuffel eine Aufruhr 
unter dem Volck / daß alfo Sebaftianus bep bem Kayfer Diocletiano 
ſtarck verfíagt; von Demfelbigen beruffen / mit reichen Verſprechungen 
vom Ehriftenthum abgemahnt / endlich mit vielen Trohungen ge 
ſchreckt / aber nicht bas mindefte abgeſchreckt DeBroegen er auf offnem 
‚Feld gebunden, bloß an einen Baum zur Scheiben ben Pfeilen aus 
gefeßt worden, Nas thut unter dem graufamen Pfei-Schieffen ber 
Heil. Sebaftianus ? toie verhaltet er fid)? tbut er vielleicht voancfen / der 
andere geftärckt ? mit nicbten/ veluti marpefia cautes , wie ein ftarcfer 
Felſen unter denen anfihlagenden Meer- Bellen mit Verachtung aller 
Kayſerlichen Snaden/ mit Dargebung Guts und Bluts / Leibs und £e 
bens brache et aus in diefe Wort: Chriftianus fum, fidelis Chrifti Difcı- 
pulus ich bin ein Ehrift/ und getreuer Junge €brifti Sw p " 
$35 andig 


110. 


III. 


^N 


P(3.7 5... 


II2, 


113, 


62 Januarius. 


- — — — — —— — —— ———————————————— a 
ftändig und verharelich / vielleicht dazumahl eingedenck Der Worten 
Scipionis, die er vor einem Treffen zu feinen Soldaten geredt hat: Per- 
feverate mecum, aut recedite, perfeverantia enim crit vobis in gloriam, 
fuga in contumeliam. 


Die Pfeil / bie auf ihn geſchoſſen worden von bent wuͤthenden 
Torannen/ nahme er auf als fpielende Pfeil der Goͤttlichen Lieb / die ihme 
dann diefe Liebe» Wort heraus gezogen, Plal. fept. tert. Sagitta tus 
infixe funt mihi, deine Pfeil / O liebreichſter SOFT! fted'en imn mir. 


Bas fagft bu aber, O Heil, Sebaftiane? Davidy als er biefe Wert 
gerebt/ verftunde de von jenen Pfeilen/ die ibme GOtt zugeſchickt. Se 
tvilft bu bani aud) Diefe empfangene Pfeil GOtt sueignen ? Ig / ja/ ante 
wortet biefer beftändige Martyr: Sagittx tuz, 6 Deus! infixa funt mihi, 
Die erfte und vornehmfte Urſach biejer auf mid) abgefchoffenen Pfeil ijt 
GOtt / Imperator, & alii fagittantes folàm (unt Miniftri ; Diocletianus 
und feine Kriegs⸗Knecht ſeynd nur lauter Inftrumenta und Werckzeug 
GHttes/ (agt ber Heil. Vincentius Ferrerius ; bie Pfeil welche Seba- 
ftianus an feinem fterblichen Leib empfangen, waren Feine Truͤbs⸗Pfeil / 
fondern Liebs⸗Pfeil / Feine fehmergliche ‘Pfeil fondern fpielende Liebs⸗ 
Pfeil, welche Gbriftus gegen ibm abgefpoffen / daß ih ibm alfo wohl 
zueignen Fan Das Symbolum, fd bie alten zwey liebenden Hertzen zuge⸗ 
(e&t: Pectus meum fcopus amoris , oder vielmehr mit Diefer Jahr⸗ 


Schrifft: 
En peCtVs, qVoD erlt nofttI sCopVs aptVs aMorlIs, 
Mein Herg zu einem Ziehl 
Der Lieb id) [chenden will. 


Alfo will Chriftus vom Creutz Yaum den an den Baum gebundenen 
Sebaftianum anreden: Siehe Sebaftiane! mein Hertz ftebt bir offen zu 
einem Ziehl Deiner Lieb; und entgegen Sebaftianus zu Chriſto: Siehe/ 
mein Heyland ! mein ganger Leib ſtehet bir offen ju einem Centro, 
ſwhieſſe nur her Deine Liebs⸗Pfeil und vertounde mein Derg. 


HoC plgnVs eft aMorls, non VVLnVs eft DeLorls. 


Keinen Schmerz empfindt bas Herg/ 
- KiebessSpiel wo bat das Zieht. 


O wohl 


Feftum Sancti Sebaftiáni Martyris. 63 
O wohl ein heiliges Fiebes-Spiel! indem Ehriftus und Sebaflianus ge; 
gen einander mit einander Der Liebs-Pfeil gewechslet; Sebaftianus fpiel- 
te auf Das Hertz IEſu mit den Pfeilen feiner eyffrigen und inbruͤnſti⸗ 
gen Begierden für Ehrifto zu leyden und zu fierben: JEſus aber auf 
das Hertz Sebaftiani mit Dem Pfeil feiner göttlichen Graben beftoe 
gen brache aus der Heil, Batter in die Dort des Heil, Pauli, fec, ad a. Cor. 7, 
Cor. fept. Superabundo gaudio in omni tribulatione, ich genieffe ein v-4- 
überflüßige Freud in aller Widernärtigfeit/ diefe eiferne vergiffte Pfeil 
thun mir gar Feine Schmergen bringen, diefer Pfeil⸗Hagel felbft ift mir 
wie ein Blummen⸗Regen / ja wie ein Manna-Than, 


Sch femme aber aud) zu einer andern. Urfach / warum unfer 114. 

dapfferer und Ehriftlicher Held Sebaftianus mit ſo viel Pfeilen beftecft 
if. Es hat GOTT noch andere Pfeil/ die Gr/toie ein anderer Gott 
Jupiter auf feiner gefpannten Sennen immerzu fertig haltet / und auf 
bie findige Welt abzufchiefien gefinnet ift. Und diefer Pfeil iff gemei- 
niglich dreyfach welchen Der ‘Prophet Gaab bem fündigen David in 
bre» Straffen geseigt hat / einen aus denfelbigen nach Belieben zu etz 
wählen / wie mit mehrerem zu erfehen 1. Paral. vig. primo: Trium 1, Paral. 21. 
tibi optionem do, unum, quod volueris, elige, aut tribus annis fa- v. 12, 
mem, aut tribus menfibus fugere hoftes , aut tribus diebus gladium 
Domini , & peftilentiam verfari in terra : Entweder Orey "Jahr 
Cbeutung und Hunger / oder drey Monath den Arieg und 
die Slucbt vor deinen Feinden / oder drey Tag oae Schwerdr 
des HERRLT/ oder die Peftileng im Land. Don diefen Pfei- 
fen des Goͤttlichen Zorns redet befagter David Pal. ſept. Nifi con- pata egg . e 
verfi fueritis , gladium fuum vibrabit : Arcum fuum tetendit, & pa- 
ravit illum , & in eo paravit vafa mortis, fagittas fuas ardentibus ef- 
fecit : Wann ihr euch nicht bekehret / fo bat Er fein Schwerdt 

ezuckt / und feinen Bogen gefpannt / und bat auf ibn qe 
iegt södeliche Geſchoß: feine Pfeil bar er sugericbc/ daß fie 

vennen, 


. . Durch diefen gefpannten Bogen wird von denen Heil, Vättern 
mögemein verftanden bie Allmacht GOttes / welche allbereit zur Ab- 
ffrafung der fündigen Welt fertig ftehet/ und ſchon ftraffen will / es 
feye bann dag fid) in das Mittel ftelle Die Buß. Durch bie tödtliche 
Geſchoß und Pfeil aber verfichet Gregorius Nyffenus die ee 

ete 


64. Januarius. 


fete Straffens als ba ſeynd Kriegs Dunger/ Theurung unb Pefts 
welche Straffen von dem Zorn GOttes gleichfam entbeinnen und aite 
geflamme werden / und erfehröckliche Niederlagen ber Menfchen 
(If. verurfachen. Was ift aber/ das den Zorn GOttes gegen ung al 
fo entzündet ? Anderft nichts. als die Suͤnd / wie die fünbbaffte Welt 
ED iil und befennen muf/ wie (agt der Poét in Diefem Zeit⸗ 

ers: 


Terra sVbeft teftIs, res eft teterrIMa peftls, 
E Vlilis proles, eV nisI faCta DoLes, 


Es die Welt muß felbft bcfennen / 

Daß die eff das Boͤſt zu nennen / 
Don der Suͤnd die wird geboren/ 
Buͤſſt du nicht / bift du perlobren. 


Apoc t. Der Heil. Joannes Apoc. cap. octav. ſagt bag auf ben Poſau⸗ 

*19 men; Schall Des dritten Engels ein groſſer brennenber Stern vont 

Himmel herunter gefallen / wie eine Fackel. Diefes ware ein ange: 

sundter Dampff oder ein Comet / tie vermeynt Cornelius à Lapi- 

de, und der Nahmen diefes Sterns ware Wermuth. Wo iſt er 

aber hin gefallen ? Der Heil. Joannes anttoortef / daß er gefallen 

auf den dritten Theil der Waſſer⸗ Strömen und Waffer + Bron- 

nen. Hierdurch ift bedeutet worden / wie Der gelehrte Alcazar fagty 

bie greuliche Pefty mit welcher GOTT die Hebräer geftrafft bat we⸗ 

gen ihrer Hartnädigfeit. Dann es ift befannt / bag auf ben Hun⸗ 

116. ger / welchen die Juden gelitten haben in ber harten Belaͤgerung von 

Tito unb Vefpafiano, ihnen auch ein ent(e&licbe Peſt uber ben Halß 

Matth. 24: kommen / wie ihnen Chriftus batte vorgefagt: Et peftilentia & fames. 
“7. Alſo bezeugt Jofephus und Eufebius Calarienfis. 


Warum wird aber bie Peſt bebeut Durch ben Cometen / ber in 
das Waſſer gefallen in denen Sfrömen unb S5ronnen ? Nach bent 
Buchftäblichen Verftand ift dieſes leicht zu faffen ; dann wann von bent 
Eometen und feiner Bitterfeit Die Waſſer vergifft werden / fo ift Fein 
Wunder, das diejenige Die darvon trincken Die Peſt ererben / und alfo 
(erben. In bem geiftlichen Verſtand aber wird barburd) angedeus 
tet; daß es leicht (epe/ Dag Die Peſt entſtehe aus bcr Faͤulung ber Fluͤſſen. 
Was fepnd dieſes aber fur Fluͤß? | : 

& 


Feftum San&i Sebaftiani Martyris. 6 


Es ſeynd unfere Seelen geiftlihe Waſſerfluͤß / welche ihren Urſprung 
haben aud Dem unendlichen Meer der Allmacht GOttes / welchen Meer 
fie wiederum zurennen (ollen mit beftanbigem Pauff des Sehorfams und 
Der Liebe. Oihr —— flieſſet ihr zu GOtt durch bie Ubung 
ber guten Wercken ? laufft ihr ſchnell fort auf bem Weeg ber Geboten 
GOttes ? wo iſt ber hefftige Antrieb der heiligen Lieb / welche die Stadt 
GoOttes erfreuet? Fluminis impetus lætificat civitatem Dei. Pfal. quadr. vta, 4$. 
quinto, Ah! manbaltet fid) auf in Narratheyen und Kinder⸗Werck / v. e- 
man bleibt ſtehen / und verharret in den Sünden / man ftebet muͤſſig obne 
Ubung der Liebyund guten Wercken. Da fehen wir die ftehende Waͤſſer / 
von welchen die Peftilengifche Dampff auffteigen. Was Raths? 

Wann der Hirſch mit bem Pfeil getroffen reird / lauffterverwundty / 117, 
unb fucht ſchleunige Hulffund Medicin , unfer andern ein gewiſſes Kraut 
dictamnum genannt/mwilder Poley: 


PeftIferIs MorbIs VeCors sI CorrVIt orbls, 
Deferat à Iona Vate petlta bona. 


Was fromm Jonas bat gerathben/ 

Daß die eff nicht möge ſchaden / 
Buß zu würden vor der Zeit/ 
lafft uns würden allbereit, 


Laſſet ung zur geſchwinden Buß greiffenyund alsdann unfere Zuflucht neh⸗ 
men ju Dent H. Sebaſtiano / da werden wir Hülff und Medicin finden ( 
dann ras heiſt Progr. Sebaftianus ? Anagr. Ubi eſt, fanas. 


Du haft das É eben vielen geben/ 
weil du fie haft geheilet 
von ſchwerer Pefk/dieihnen dern Reſt 
unfeblbar hätte ertbeilet, | 


Wann ber ergürnte GOtt feinen Ctrafpunb Pfeil⸗Bogen ergreiffet / 
un uber ung abfhieffen tvill/ ba ftellet fid) gemeiniglich darzwiſchen der H. 
Sebaſtianus. Ach! wie viele Laͤnder / Provintzen / ja gantze Königreich 
waͤren Durch bie leydige Sucht Der Peſtilentz zu Grund gangen / und gang 
ausgeoͤdet worden / wann nicht der H. Sebaſtian dieſem Pfeil des Goͤttli⸗ 
chen Zorns wäre geſetzt worden zu einem Ziel / unb Dem ſtraffenden Engel 
augefchryen hätte: 

S En me, 


$ 118, 


Izech. 22. 
v. 30. 


119. 


Num, 21. 


v, 9. 


66 "^^ Januarius. 


En me, ego fum, qui feci,in me convertito tela, 


Auf mich fibieffe ab die Pfeil/ 
und verfchone dem fündigen Theil. 


Sebaftianus wolein anderer GOtt Cupido, von welchen die Poeten dich: 
ten/ daß als einsmals Jupiter ergürnet ware/und mit feurigen Dfeilen her: 
ab unter bie Menſchen⸗Kinder fihieffen wollte / bat fich der Liebs⸗GOtt 
Cupido in das Mittel gefchlagen / und bat alle berab(cbieffenbe Pfeil auf 
SH biöffe und eröffnete Bruſt aufgefangen, Der H. Sebaftianus 
ſtellt fich gleichfam entgegen / wann Der er zuͤrnte GOtt wegen unſerer Suͤn⸗ 
ben bie Straff⸗Pfeilen auf uns loßſchieſſet toam Er bie gifftign Pfeil der 
abſcheulichen Peſtilentz auf un fliehen faffet/ba ftellet die Catholiſche Kirch 
entgegen den H. Sebaſtianum / Daß er toic ein anderer Liebs⸗-GOtt Cu- 
pido, bie fchon abgefchoffene Pfeil des erzuͤrnten GOttes auffange Se 
baftianus ift derjenige Mann / welchen Ezechias gefucht / aber nicht gefun⸗ 
den bat/bann alfo redet er cap. vig.fec. Quæſivi deeis virum, quiinter- 
poneret fepem,& (taret oppofitus contra me pro terra,ne difliparem eam, 
&noninveni : Ich fücbreuntet ihnen einen Mann / der einen Zaun 
Darzwifcbenniachse / und fich wider mich fteller für das Jano / 
Daß ich es nicht verderbre/aber ich fande keinen ben aber hat glück 
feelig gefunden bie Kirch, als nemlich Sebaftianumyund an ibm bie Wuͤr⸗ 
ckung und Krafit/diedas beſchaͤdigte Iſraelitiſche Volck an der vom Moyſe 
aufgerichteten Schlangen von welcher Num. vig. primo. Fecitque fer- 
pentem eneum &c. Moyſes machte ein aͤhrine Schlang / und rich⸗ 
tet fie auf zum Zeichen: Wann nun diejenigen / die gebiſſen waren / 
ſie anſahen / ſo wurden ſie geſund. Anagr. Ubi eſt, ſanas, Progr. Se- 
baftianus. Laſſet uns alſo unſere Suͤnd bereuen / und als dann unſere troͤſt⸗ 
liche Zuverſicht nehmen zu dem H. Sebaſtiano, & 


£CCeSebaftIanVs MoX PatronVs aDerit, & ſanablt. 


Durch fein Sürbitt Kr zur Stund/ 
wird uns machen ganz gefund. 
^in Göttes Yíamen / Amen, 


FE. 


Feftum Converfionis Sancti Pauli. 67 


— — — — —— — — — — 


Feſtum Converſionis Sancti Pauli. 


Progr, 1, Converſio Beati Pauli, 2. Saulus. 
Anagr, 1, Ubivas Ele&ioni paro, 2. Salvus, 


Paule rapax , rapbris, praedam dum quaris, & ipfe 
naon male praeda cadis, non bené qui fteteras, 
Paulus eris, qui Saulus eras , jam furgito Salus, 
Te cecidiffe bonum, difce ftetiffe malum. 
Difce malus, Gentes Do&or bonus ipfe docebis; 
Hoc cafu Ele&um vas tibi Chrifte paras, 
aule was ſuchſt du zu fangen, 
indem du wirft felbit gefangen ? 1307 
-. . von bem Fall nur (tebe auf, 
bid) der m wird beſſers lehren; 
du die Voͤlcker ſollſt bekehren, 
ſtehe auf, vollfuͤhr den Lauf, 
2 THE- 


63 ^07 Januarius. 

Vas ele&ionis eft mihi ifte, AG. c, nono, v, dec, 
quinto, 


Diefer ift mir ein auserwählt Gefag. Act. 9. v. 15. 


(79 Ann JEſu / der Sohn Syrach / bas greffe Welt⸗Auge/ den 
a Brunn und Urfprung Des Liechts/ Die groſſe Himmels⸗Am⸗ 
P) Y & pe die Sonn befrachtend / ba fie ihr güldenes Haupt erz 
4». hebt aus bem tiefen Meer der finfteren Nacht / ıch will (ac 
Esch, 43. it gen/ in ihrem Aufgang / da fie verkündiger die Herrlich⸗ 
vr keit GOttes / Eccli. quadr. tertio, in Diefem Lob⸗Spruch ausbricht:: 


Vas aDMIrablILe, opVs eXCeLfl, 


ibid. cod. v. Daß fie fepe ein wunderlich Gefaͤß / ein Werck des Allerhoͤchſten / 
fo Fan ich wol fingen mit dem Po&ten Virgilio Eclog. 4. Paulo majora ca- 
namus, und fügen: 


SanCıVs PaVLVs Vas aDMilrablLe gratlæ. 


Daß ber H. Paulus (epe in feiner Befehrung ein febr. verwunderbar⸗ 

liches Gefdg der Gnaden GOttes / da GOtt felbften dieſes ausgefpros 

49.9. chen Act. c. nono. Vas electionis eft mihi ifte: Paulus ift mit ein 

"I auserwaͤhlt Gefäß. ; 

— Wol vas admirabile, ein verwunderbarliches Gefäß / indem bie 

Beruffung Pauli viel verwunderbarlicher fic) bat zugetragen / al8 bie 

Beruffung aller anderen Apoſtel. Andere hat Chriſtus beruffen vor 

ſeiner wunderbarlichen Himmelfahrt / den Paulum aber nach derſelbi⸗ 

gen / ba cr das groſſe Werck ber menſchlichen Erloͤſung wuͤrcklich vol⸗ 

ſendet / als wann diefes noch allein ſeiner Kirch abgangen wäre. Wo; 

Ad Col.i. hin hat zielen wollen der H. Paulus ad Col. primo: Adimpleo ea, que 

^?4 gefuntpaffionum Chrifti in carne mea pro corpore ejus, quod eft Ec- 
clefia. 

Vas admirabile, tvof munderbarlich/ inbem der Sohn GOttes aus 
bem Himmel herunter geftiegen wegen des einkigen ‘Pauly da es ſo vie: 
le Mühe und Zeit gefoftet / big Er herunter Fommen auf diefe Welt 

„wegen des Heyls aller Menſchen / als wann Paulus allein ubtig / y 

. Feftum Converfionis Sancti Pauli. 69 


an flatt aller Chriſto feyn füllte, Und gewißlich nicht viel anderſt / dann 
an der Bekehrung Pauli tbáte hangen aus Verhaͤngnuß und Anords 
nung GOttes bie Belehrung der Heyden / Damit Die Bekehrung des 
eingigen Sauli waͤre em neue Belt Reformation, und Erneus; 
rung. TN 
2 Vas admirabile, wol verwunderlich/ andere feine Juͤnger hat Chri⸗ 122; 
ffus mit leichter Muͤhe und wenig Worten beruffen / zu⸗und an fich ge 
jogen/ entweder an dem Meer / ober ſonſt andern Ort / venite poft me, 
& fecuti funt eum. Matth. quarto. Paulum aber hat Er eon bem Joint 
mel beruffen / unb. gwar mit Gewalt mit Schrecken cum fulgure, wo 
wahr iff worden / was der Prophet Iſaias vor-und von ibm gefpro: 
chen bat c. und. — Spiritu labiorum fuorum interfecit impium, Saulum 
fcil. und bat erwecket einen Paulum, 


Tanta molis erat folum convertere Saulum, 


Quis loquetur potentias Domini? fragt bet H. David, Pfal. cent. quin- par, es, 
to. Wer Fan die mächtige Tharen des HErrn ausreden /und v. a. 
fein gang Lob verkündigen? Daß in (o Wunder⸗voller Veraͤnde⸗ 
zung und Befehrung Pauli die mächtige Hand GOttes gezeigt babe 
ihre Gewalt / bezeugt der H. Chryfoftomus mit dieſen Worten: Quis S, Chryfoft, 
loquetur potentias tuas Domine : Quod Paulum non es paflus deli- 
teícere, (ed orbi univerfo virum hunc in lucem exhibuifti, quis loque- 
tur potentias tuas Domine ? Wer wird O HErr ! gnugfam fónnem — 123. 
ausfprechen deine mächtige Thaten Daß bu den Paulum aus ber dicken 
Sinfternuß der Unmiffenheit und Irrthums geführt und als eine Sonn 
ber gantzen Welt angezundet haft ? Quis loquetur potentias tuas, da 
bu den Saulum in einen Paulum / diefen reiſſenden Wolff in ein (anfftz 
müthiges Schäflein/ biefen fo graufamen Feind unb €Derfolger Deiner 
Kirche in einen ſo eiffrigen Berfechter deines Glaubens / und Lehrer der 
Heyden veraͤndert haſt? 

Auf dieſes mein Propó ſagt mit wenig Worten febr viel Hugo 
Card. Ecclefiz, ſ. lumen, & columen Ord, S. Dominici über dag 43. 
cap. Eccli. alfo fchreibend : Vas admirabile B. Paulus, opus Excelfi , 
quiaimmediaté à Domino,(iné miniflerio hominis,eft converfus. . Wol 


Vas aDMlIrablLe, opVs eXCeLsl, 


Der zuvor ein verwerffliches / ift je6t ein vertounderliches Gefäß ; bet 
"n d 4ueot 


Matth. 4, 
v. 16. 


A&.9. 
V. 1 Js 


Act. o, 
v. I. 


126, 


A& 7. 
FR. 


7o Januarius. 


zuvor ein irrdiſches / ift jest ein himmliſches Gefäß; Der zuvor eim abe 

ſcheuliches / iſt mum ein guldenes Gefäß; Der zuvor ein nichtigesy/ ift num 

ein auserwaͤhltes Gefäß. Act.nono. — Vas electionis eft mihi ifte. Wo⸗ 

us alles Diefes ? Opus Excelti, eg iff ein QiBerd ber Graben GOttes. 
eiches alles ich in dieſem Seit; Vers einfchlieffen will; 


SaVLVs eras, MoDö PaVLVs erls, fat gratla feCIt. 


Der du wareſt zuvor Saulus/ 

wirft fepn ein bekehrter Paulus/ 
Gnug hier bat gethan die Gnad / 
oie Dich auserwählet bat, 


Wir wollen heut (eben bie wunderbarliche Allmacht GOttes an dem 
verfehrten Saulo / und in Dem befehrten Paulo loben die groffe Barm⸗ 
berGigfeit gegen alle Sünder, Zu folder Betrachtung mache ich alfo 
ben Anfang. Favete. 

, .„ Von dem Paulo vor feiner Befehrung redet der H. Lucas da er 
in denen Gefchichten ber Apofteln denfelbigen alfo beſchreibt Adt.c. no- 
no : Saulus adhuc fpirans minarum,& cadis in Difcipulos Domini &c. 
Saulus fehnauffer noch mit Droben und Morden wider die 
Jünger des HErrn ꝛtc. Das Wörtlein adhuc , noch / vas will eg 
anders anzeigen/ als den unverföhnlichen Haß und Feindſchafft des mit 
tenden Sauli gegen die ausermwählte Slieder Ehrifti FEfu ?: Dann fo er/ 
als ein reiffender Wolff / die Schäflein Ehrifti bißhero verfolgt/ (pirans 
adhuc, fo fucbte er je&t gegen diefelbige feine Blut⸗begierige Zahn zu 
ſchaͤrpffen. Spirans adhuc, Als Der H. Stephanus auffer ber Por: 
ten zu Jeruſalem verfteiniget wurde / ware unter den Steinigern auch 
einer Der feindfeelige Saulus / und zwar mit ſolcher Fun, Daß er ge 
toünftbt 1:0/ ja 1000. Hand zu haben damit er in bem Zuwer ffen fei 
nen Muth nur Fühlen mögte/ Deswegen er auch die Kleider der Steini- 
ger auf einem Hauffen unter währender Steinigung verwahret / Damit 
er in-und mit alien und jeden mógte zumerffen/ und toieroofen er gehört 
hatte bie Wort Des fterbenden Stephani : Ecce video cœlos apertos, 
& JEfum &c. fieffe er fib dardurch nicht fehröcken / redete fid) verftodit 
felbften su mit ben Worten des Virgilii: | 


Tu ne cede malis, fed contra audentior Ito. 
Saulus adhuc fpirans minarum, & exdis, mif hoͤlliſcher Furi le 
mache 


Feftum Converfionis San&i Pauli. 7I 


macht er fib auf Damafcum zu / dafelbften Brief zu begebren / unb 

freyen Paß / aller Drten bie arme Ehriften aufgufangen/ zu binden, und 

auf bie gewiſſe Schlacht Dank zulieffern. 

Als der oerftoctte Pharao mit vielen Straffen von G Ott gefchla- 

gen / Das auserwählte Iſraelitiſche Volck gleichwol aus der harten ' 
Dienftbarfeit nicht entlafien wollte / (pracbe GOtt zu deſſen Heer⸗und - 
Lehr⸗Fuͤhrer Monfi/ Exodi undec. Adhuc uná plagá tangam Pharao- Exodi ır. 
nem,& /Egyptum &c. Ich will den Pharao und fEayptennocb. "IT 
mit einer Plag angreiffen 2c. Als wollte Er fagen: ich will den Pha- 127. 
raonem mit einer noch feharpfferen Straf beimfucben / mit einer grau: | 
fameren Geiffel an ibn ſetzen / unb feine Hartnaͤckigkeit alfo bezwingen / 

daß er bie Sefangenfihafft aufbebe, Die Verbitterung in dem Her: 

gen des Wuth⸗vollen Saul gegen Ehrifto und deſſen Junger und €briftz 
glaubige wurde taͤglich / ja ſtuͤndlich groͤſſer Da ihn Chriſtus fo lang gedul⸗ 

tig erwartet / und übertragen. 

O wie groß ware die Boßheit und Verſtockung des Sauli! Chri⸗ 

ſtus dannoch erwartet ibn / gedultet ibn; ruffet ihn / bittet ihn / erhaltet 

ibn / beſchuͤtzt und beſchirmt ihn. Saulus adhuc verfolget feinen Ber 
ſchirmer / bekriegt feinen Erhalter / widerſtrebet bem Ruffenden / verflucht 

ſeinen Erloͤſer den Gecreutzigten; Und der ihn ſo lang mit Gedult uͤber⸗ 
tragen / mit Lieb beruffen / mit Guͤte erhalten / den ſucht Paulus mit 

neuen Ubelthaten zu laͤſtern: Saulus adhuc wurde in ſeiner Boßheit ver⸗ 
ſtockter / in feiner Feindſeeligkeit grauſamer / in feiner Gottloſigkeit un- 
baͤndiger. Wo mehr Chriſtus an ihn ſetzte mit Gutthaten / deſto heff- 128. 
tiger und eiffriger ware Saulus in ben libeLunb Miſſethaten / daß alſo 

von ihm und allen verſtockten Suͤndern wol und wahr geſagt hat der 
Königliche Plalmiſt, Plal. ſeptuag. ſept. In omnibus his peccaverunt ?Rl.?7. 
adhuc : Über dieſes alles ſuͤndigten fie noch weiter/ und glaub⸗ Nd 
ten nicht an feine YOunoer, D Sünder! O Suͤnderin! fieheft bu 

nicht in dem verftockten Saulo ein lebendiges Ebenbild deiner verftock- 

ten Halsftartigfeit/und verblendten Verftockung! GOtt von dir fo offt 
beleydiget/ erzuͤrnt und sur Nach aufgefordert/ gedultet und übertragt 

Dich / rufft Dich sur Buß / sur Befehrung/zur Befferung deines Lebens, 

Was aber du ? Saulus adhuc &c. bu verharreft nicht allein in Deiner 

alten Boßheit / fondern wirft von Tag böfer/ báuffeft Cóünb mit Sünd, 

Was wird e3 endlich mit dir vor ein End nehmen? wollte GOtt mit 

dem befehrten Paulo, 


In 


Num. I 6. 


Gen. 19. 


129, 


136, 


Job. 1$. 
Y. IQyt te 


72 Januarius. 


In fo verftockter Halsftarrigfeit Des Sauli / was thut Der bód) (te 
EHE? bat Er vielleicht feiner Gerechtigkeit das Rachſchwerdt in bie 
Hand geben/und ift gegen Den verblendten Saulum verfahren, wie ge 
gen Core, Dathan, und Abiron, Die Er durch bie Crb lebendig hat ver- 
fhlucken laffen? Num. dec. ſexto. Oder hat Er über ben Gottsläfte: 
rifden Paulum das Machfuchende Feuer vom Himmel fallen laffen / 
wie auf Sodomam unb die 5. Städt ? Gen. dec. nono. Diefes gat 
nicht. Welcher ben Himmel verlaffen hatte/ und auf dieſe Welt kom— 
men toare/ nicht (efbige zu richten/ zu ſtraſſen und zu vertilgen/ fondern 
* barmhertzig su erhalten / und ſeelig zu machen / eben derſelbige 
ieſſe ſich ſehen und hoͤren in den Wolcken / nicht als einen ſtrengen Rich⸗ 
fer / fondern als einen guͤtigen Vatter; nicht daß Gr den verſtockten 
Saulum zur wolverdienter Straff ziehe / fondern aus (einer grundlo⸗ 
fen Barmhertzigkeit verzeype v wird soar kommen und ihn zu Bo; 
ben werffen / aber damit Er ihm wieder aufhelffe / Gr wird ibn zuruck 
Balten/ und fihröcken/ damit er nicht tveiter feinem Verderben zulauffe/ 
Er wird ihn mit Blindheit fihlagen/ damit Gr ibm wieder erleuchte / Er 
wird ihm toͤdten / Damit Ex ihn wieder lebendig mache, Er wird ibm Fei 
nen Schaden zufügen / fondern mit lauter Gütigfeit ihn zum befjerem 
geben aufmunteren / deßwegen machte ihn GOtt ſtillſtehend mitten ift 
bem Lauff feiner Grauſamkeit / und Fonnte gleichfam an felbigem Ort / 
wo Ehriftus erſchienen / der bethörte Paulus dieſe Wort des Pocten in 
dem Sand lefen: 


Non pLVs VLtra Ibls, tanDeM perVerfe qVíefCe, 


Meiter nicbt/ bier ffebe ſtill / 
und hör’ an/ was Cbriffus will. 


Wer folle allhier nicht demüthigft aubeten bie Göttliche Allmacht? mit: 
ten in Dem Lauf haltet GOtt auf den wütenden Saulum / unb zeiget 
feine Macht / die Er übet gegen die verftockte Hertzen ber Sünder, dag 
fie nicht Fönnen ihre aefudbte Boßheit erfüllen ba Er fie auf bem Weeg 
ihres Verderbeng zuruck haltet, Ein folches Erempel feiner Almacht 
hat &Htt felbften dem Job vorgehalten ba Er fagt/ wie Er das Wuͤ⸗ 
ten des Meers niederlege/ und deffen auffteigende Wellen zuruck fehle; 
ge / da Gr denfelbigen entgegen fegt nicht eine Mauer von Stahl und 
Cifen / fondern vom geringen Sand⸗Staub / Job trig. oct. Polui ve- 


&em, & oftia, & dixi: usque huc venies, & non procedes amplius: hic 
confrin- 


Feftum Converfionis Sancti Pauli. 73 


confringes tumentes flu&us tuós, ich bab ee mir meinen Schran⸗ 
cken umgeben/ unb bab ibm Riegel und Thür gefegr/ und gez 
fage: fo weit falle du kommen / und nicbr weiter forrgeben / 
und allbier füllen deine aufgefebwollene Wellen zerbrechen. Er⸗ 
zeigt GOtt feine Macht in Niederlegung der ungeflummen Meerwel⸗ 
len fo bat Er felbige vielmehr gezeigt in Beztvingung Des verharten 
Der&ens des wuͤtenden Saulda Er mit feiner eingigen Stimm beffen 
Ungeftümm völlig niedergelegt, und gerfchlagen hat: Saule! Saule! quid Aag. v, 4, 
me perfequeris? Act. nono. Gnug ift es gewuͤhlet / ſtehe ſtill / und halte &c. 
weiter ein’ Mich und die Meinige zu verfolgen/und ob (bon du verftockt 
dich jederzeit haſt verlauten laſſen: 


Non Ita CeDo ferox, feD ContraaVDentIVsIbo. 


Mich kein Macht zurud wird haͤlten / 
bif das Biel ich bab erhalten. 


Sehe! polui ve&tem, & oftia,& dixi: usque huc venies: Hier ſollſt bu — 131. 
deinem Wüten ein End machen / bier folft bu bie Wellen deines unge: 

ummen Blutgierigen Gemuͤths völlig nieberfencteny hier folle Die Feind, 

aft in eine Freundſchafft / ber. Haß in eine Lieb das Wüten m eine 
Sanfftmuth verkehrt werden bier (oUft du Saulus werden ein Pau: 
[u8/ aus einem Feind ein Freund’ aus einem Verfolger ein Verkuͤndter / 
aus einem Iiyrannen der Ehriften ein Lehrer ber Heyden / aus einent 
Gefäß des Zorns und des Verderbens ein ausertodblt Gefäß / damit 
bu endlich erkenneſt und befenneft/ daß ich der HErr / und zwar ein grof- 
ſer / — HErr: Magnus Dominus, & laudabilis nimis. Pfal. pfal, av, 
quadr. lept. Y. 2. 
Und was hierauf der Rach⸗ſuchende Saulus : Stupens, ac tremens Aa N 

dixit: Domine! quid me vis facere? Alt. nono. Da fprachbe er mit ——— 
Zierern und Schrecken: HErr! was wilſt du / daß icb cbun (elfe? 
folle id) nicht allbier mit Verwunderung ausfchreyen ? 


MlrablLe DeXterze eXGeLff! 
Diefes Wunder bat gemacht 
GOttes Hand / und groffe Macht. 


Paulus mit dem Glank vom Himmelumgeben/ wird innerlich erleucht / 
ertennet bie Hochheit der Perfon 1 / erfenner feine ale 
arm? 


74 Januarius. Barmhersigkeit / jiebet zu Gemüth feine eigene Verſtockung / Gottlo⸗ 
ſigkeit Berfolgung/ und Undanckbarkeit / entfeget fid) ob ber Gróffe unb 
Diele feiner Miffethaten / 2c. unb meilen er nichts funde / mit Deme et 
fid) hatte entfchuldigen Fönnen / toirfft er fib völlig in bie barmhergige 

A&. 9. v.g. Arm Gbrifti JEſu / mit dieſen Worten: Domine! quid me vis facere? 
Act. nono. Als wollte er fagen: 


133. VoCI CeDo, DeVs, neqVe poft aVDentlor Ibo, 


O mein GOtt! gants id) verkehrt 
deine Stimm bab angehört; 
Weiter will ich mich nicht Eehren/ 
zu dir GOtt mich ganz befebren. 


Domine! quid me vis facere ? ich erfenne meine Suͤnd und Irrthum / 
Domine! mein HErr / und mein GOtt! mann Du mich wilft züchtigen/ 
fo muß ich toben deine Gerechtigkeit / bie ich auch preifen muß / fo bu 
mich wegen meiner Verſtockung in bie Hol verftoffen (oliteft. Lieben 
muß ich deine Barmhertzigkeit / fo du mir verfehonen und verzeihen wirſt. 
Sehe, ich unterwirff mich mit Leib und Seel deinem Góttliben Willen, 
Was ich bighero gethan / hab ich gethany als ein Feind Ehrifti JEſu / den 
ich Blut-begierig verfolgt mit Feuer und Schwerdt / den id) aber unwiſ⸗ 
fend verfolgt unb geläftert / ben befenne ich jest fußfallig meinen GOtt / 
meinen einigen HEren und Erlöfer, 

Ita CrVCIfIXVM aDorabo. 

Den gecreugigt ich geſchaͤndt / 

uno im rrthum nicht erfennt/ 

werd binfübro ich anbetten/ 
. der mich gütiaff tbut erretten. 


134. Bißhero bin id) geweſen ein Gefäß des Borna / des Neids / ber Schandy 
und aller Unehr / je&t erkenne ich mich ein Gefag deiner Grab und Barm- 
herkigfeitzhab ich bir biBbero mißfallen als ein böfes Gefaͤß / wuͤr dig zu vers 

Wwerffen / fo laffe dir gefallen mich zu machen zum Gefaß/ Das gegeblt werde 
AR.9. unter die Auserwaͤhlte. Alſo ift geſchehen: Vas electionis eft mihi ifte. 
"/f — Ad.nono. Diefer foll mir feyn / und ift ein auserwähltes Ge⸗ 
fap / meinen Nahmen gu fragen für den Heyden / and für den Kindern 

Iſrael. Wohl v 
a5 


Feftum Converfionis Sancti Pauli. 75 

Vas aDMirablLe, opVs EXCeLsI, pue 


Eccli. quadr. tertio, 


Wohl ein auserwählt Gefäß! 

der zuvor ruchloß und bófi/ 
Kin Gefäß der nao und f£bren 
wird geſchickt die Welt zu lehren. 


Es bat alfo der barmhergige GOtt gezeigt feine Macht und Gewalt / aber 

hierinn nicht vergeffen feine Barmbergigfeit da Er den Paulum durch 

feinen ftarcken Arm zuruck gehalten/daß er feine gang befchloffene Boßheit 
nicht vermögt bat auszuführen undzuvollenden. Es ſagt der H.Augu- 135. 
finus ſchreibend wider den Keger Julianum , bag e8 unter andern ein Zei: 

hen des Börtlichen Zorns / ja ber unfehlbaren Reprobation , wann GOtt 
zulaſſet / Daß der Menfeh in allem Boͤſen feinen Willen erfulle / und alles 
gefchehen laſſet / was er bo intentirt ; Daß hingegen e8 ein gewiſſes Zeichen 

eye eines Auserwaͤhlten und Kennzeichen der Barmherkigfeit GOttes/ 

0 Erden Sünder zuruckhalt / bie Gelegenheit benimmt / daß der Menfch 

einem (reden Willen nichtnachleben fan. Und diß iſt die Barmhertzig⸗ 

eit / welche GOtt verſpricht demjenigen / über welchen Gr (id) erbarmen 

foil. Laude mceáinfrenabote,ne intereas. Ifai. quadr. oct. — cb voill tai. 4$. 
Dich zu meinem Lob einsáumen / Daß du nicht su Grund geheſt. v. % 
Zu meinem gröfferen Lob und Nachdruck meiner Barmhersigfeit will ich 

bit einen Zaum anwerffen / ein Gebiß anlegen / Durch welchen bu wirſt zus 

pud gehalten werden / damit du Dich nicht ftur&eft in das ewige Verder⸗ 
ben. So ein freches und frifhes ‘Pferd Durch ſcharpffe Sporen angetrie⸗ 
ben über Berg und Thallauffen tbáte / unb wuͤrcklich beginnte über einen 

hohen Felſen hinab den letzten Sprung zu thun / den Hals absuftür&en 7 

thäteft du Fein groffe Barmhertzigkeit an ſolchen Vernunfftloſen Vieh 136. 
wann du e$ mitdem Zaum thäteft zuruck halten’ und erhalten von Der un: | 
fehibaren Stürgung ? Nicht weniger thäteft du an einen: wütenden Och⸗ 
fen / (o du in ſeiner Wuth ibn mit Stricken Ti bindenthäteft / damit er 
nicht mit voller Furi feinem Untergang zulauffen Eönnte, Auf gleiche Weiß 
batfic Ehriftus über ben Saulum erbarmt/ da Er ibi durd) ben himmli⸗ 
(ben Gang gefchröckt von feiner böfen vorgenommenen That völlig ab: 


ron und alfo zuruck gehalten Damit ernicht in vollem Grimmen fid 
urgenmochteinden Abgrund des ewigen Verderbens. GHft ftürgt 
ihn alfo auf den Erdboden / damit Er ſich TT ftürgen möchte in die zierte 

\ 2 e 

jer. 33. 
Y. 10. 


Aét. 9. €. 
v. I. 


137. 


Num, 22. 
v. 33. 


138. 


Num. 22. 
Y. 27. 


139. 


76 HU januartus. 


der Höfen; Er benimmt ihm das Geſicht / damit er auf oem Weeg feines 
eteigen Verderbens weiter fortzufchreiten nicht fehen möchte/ unb alfo 
weiter zu toten Feine Macht mehr hätte. — In bem Lauff feiner Gottloſig⸗ 
feit erfahe den Saulum / und in Saulo alle verftockte Sunder ber voz 
phet Sjeremias/unb bricht aug in dieſe Wort: Curfus eorum malus, cap. 


vig.tertio: Oder vielmehr: 
CVrfVs arDentls SaVLI Longe pefsIMVs, 


Saulus böfer nicht konnt Iauffen/ | 
als mit Drohen er thaͤt ſchnauffen. AG. nono, c. 


Dann (age an O Saule! wo wirſt bu endlich in ſolcher Furi hinlauffen ? 
ftürgen wirſt du bicb/unb Deinem ewigen Unheyl zueilen. O wie grof iſt ale 
fo die Barmhertzigkeit GOttes gegen dich / Der dir einen Zaum angeworf⸗ 
fen / und geworffen von dem Pferd auf die Erden / und alſo geſtuͤrtzt hat / da⸗ 
mit du Progr. Saulus aufſtehen moͤgteſt Anagr. Salvus, heyl an deiner Sees 
len / und geſund. d 
Curfus eorum malus,int einem folchen böfen £auff erfebe ich gleichfalls 
den Balaam der auf feiner Efelin hinaus geritten und wuͤrcklich auf bem 
Weeg mare fein böfes CGornebmen sum End zu bringen/ und Dem Volck 
GOttes uͤbels / böfeszuthun. Was thut aber 6 Ott 2 Er fommt dem 
felbigen vor / wirfft ibm ein Stein in ben Weeg / verhindert ihn durch einen 
eſchickten Engel/der mit einem bloffen Schwerot der Efelin (id) entgegen 
Hellete/und was gefchicht ? Num. vig. ſec. Cernens Afina Angelum ftan- 
tem in via evaginato gladio , avertit fe deitinere, &ibatperagrum. Ba- 
laam treibt alfo das G biet wieder mit Schlägen in den Weeg / unb tveilen 
er eng / und ber Engeldrohete Der Eſelin / nicht fortzugehen/ worzu fie aber 
$5alaam mit wiederholten Streichen nöthigen wollte, verlegte das beäng- 
(tigte Thier den Keuter an den Fuß mit Annäherung zu emer Mauer / 
und fele endlich garzu Boden. — Weilen nun Balgam febr enlete: Vehe- 
mentiüs edebat fuftelateraejus. CfGorauf bas Thier den Mund eröff- 
net/unb fid) gegen den Herrn beflaget : was hab ich Dann geſuͤndiget / daß 
du ſo ſcharpff gegen mich verfahreft ? 2. Was hierzu Balaam ? Erer 
grimmet noch befftiger / und ſchwoͤret den armen Thier : fo ich ein Degen 
hätte / wollte ich Dir Denfelbigen in das Ingeweyd ſtoſſen. Worauf ihm 
GoOtt die Augen eroͤffnet / daß er ben Engel geſehen / welcher ihm den Todt 
drohete. O du Ungluͤckſeeliger! ſprache der Engel / warum halteſt du das 
arme Thier mit Schlägen (o ſcharpff an / Das ich bir sum Heyl Bun 
alten ? 


Fettum Converfionis Sancti Pauli. 77 


halten? Ego veni,ut adverfarer tibiquia perverfaeft via tua. Nach Deiner 
verehrten und bethörten Meynung urtheileft bu / daß bir bie Efelin zu 
Schaden ſeye / und dich in Deinem Gluͤck verhindere / indem fie dich am Fuß 


inetwas befchädiget/ und fortzugehen verweylet. Sieheſt du nicht daß 


pir bas Thierdein Leben erhalten / indem es dich aufgehalten; dann waͤreſt 
bu einen Schritt und Tritt weiter forfgangen / hätte ich Dir diefes bloffe 
Schwerdt durch den Leib geſtoſſen. Erfenne alfo bie Barmhertzigkeit 
Gottes in dieſem / daß ſie dich verhindert / bag bu deine boͤſe Meynung 
nicht haſt ins Werck richten koͤnnen. 

O mein Chriſtliche Seellwie offt iſt dir alfo vorkommen die Göttliche 
Barmhertzigkeit / ba bu Dem Geitz Dem Wucher / Der Seilheit/ der Unge⸗ 
rechtigkeit ec. gang Gewiſſen⸗loß nachgiengeſt / bat bir GOtt einen Baum. 
angelegt / Er bat dich / wie den Saulum / zur Erden niedergeworffen / blinb/ 
arm und ſchwach gemacht / Er hat dir die Gelegenheit abgeſchnitten / und 
dir alſo das ſchaͤdſiche Meſſer aud der Hand genommen / Er bat bir auf ber 
Suͤnden⸗Straſſen einen Schlagbaum ber Verhindernuß vorgezogen/ 
alles dieſes hielteſt du unbeſonnen fuͤr dein Ungluͤck; Es hat der Allvorſichti⸗ 
ge GOtt bir bie Eſelin ſincken laſſen unter Deinem Leib / ba Gr bie Fuͤß atv 
gehefftet durch bas Podagra, bie Hand durch das Chiragra, Gt hat bir zu: 
geſchickt Seiten⸗Stechen / Fieber / und andere Kranckheiten / Er bat bit 
entzogen den Zugang zu Diefem oder jenem Haus / Er bat dich erarmet/baz 
mit du feine Mittel mehr hätteft Dem verdammlichen Spielen anzuhan: 

en. Was haftdu gethan ? alles mufte gethan haben Dein armer Leib / 
d unfer Seraphifcher Vatter Franciſcus pflegte feinen Efel zu nennen / 
denfelbigen baft bu angetrieben mit vielen Streichen mit Aderlaffen / La- 
xiren/ Brennenzc, weiler Durch Schwachheit deinem böfen Willen nicht 
wollte helffen einſtimmen / unb dich in dem Sünden: Fauffthäte retardiren/ 
und aufhalten. Thue aber Deine Augen auf / ſo wirſt du ſehen / daß dich 
nicht bie Efelin / bein Leib aufgehalten und von den Sünden zuruck gehal⸗ 
ten / ſondern der guͤtige GOtt durch deinen Engel / daß du wol ſagen kanſt 
mit dem H. Gregorio :- Gratias ago, quod cogit me non poffe,quod non 
debeo velle. T] 

Die Barmherkigfeit GOttes ift allein geweſen welche den Saulum 
zum Paulum gemacht und. aus einem Gefäß der Sünden ein auserwählt 
Gefäßder Gnaden. 


VısaDMIrabILe opVs eXCeLsl, ware alfo 
PaVLVs Vas Del InsIgne, & CLarVM, 
B 3 Dau 


ibid, 3$. 


140, 


141. 


78 Januarius. 
Paulus ein Gefäß gants Elar 
Gottes Wort begreifft fürwar. 


8. Chryfot. Yon welchem ausfprichf der guldene Mund : Sicut radiis folis orientibus 
bom. 4.de fuganturtenebrz, ferz latitant, recondunt fe fures, & latrones, fic predi- 
"i s. cante,fulgente,& Evangelium diffeminante S. Paulo, fugabatur error, ve- 
i ritäsqueremeabat,idololatria, ebrietates, commeffationes , ftupra, adul- 
teria, aliäque dictu foedadefecerunt, atque confumpta funt inftar Cerz 
ignis vapore pereuntis, & inftar palearum , qua fubito cremantur incen- 

dio. Es ware alſo 


Pauli. 3 Paulus durch Gedult bevoábrt/ 


ein Gefäß bleibt unverfehrt, 
a. Cor. 1, Wie er fefbften fagt ec. ad Cor.und. — In laboribus plurimis , in carceri- 


RE us abundantiüs,in plagis (upra modum,in mortibus frequenter &c. (8 
ware alſo und bleibt 
PaVLVs Vas Del InsIgne eLeCtVM. 
142, Paulus / Chrifti Wort gemäß/ 


bleibt ein auserwaͤhlt Gefaͤß. 
Shren.g, Wollte GOtt / daß oon uns nicht noch auf dieſe Stund ſeufftzete Jeremias 
v. 2. Thren. quarto:Filii Sion inclyti, & amicti auro primo, quomodo reputati 
funt in vafa teftea? O bafi toir würden mit dem Jo. Paulo ein aud: 
erwähltes Gefäß ! das gebe Ehriftus IE 
(us. Amen. 

Duo- 


DuodenäPrzdeftinationis Signa. 79 Duodena Prxdeftinationis Signa. - 
Duodecim caleftis Zodiaci figaris accommo- 


data, 
Singuláque fingulis menfibus fuo cum emble- 


mate prafixa, 

Januarius, 
S 
Sol occupat Aquarium. 
J. 


Prædeſtinationis Signum, 


AIC (VaVIter MoDeratVr affeCtIbVs. E J 
. For. 


Apoc. 2. 
Vs 17: 


Apoc. 2. 
v. 17. 


80 Duodena Predeftinationis Signa. 
muU du — — D 


Fortior eft, qui fe, quàm qui fortiflima vincit 
maenia, vincéris, ni dominére tibi, 
Dum Caro bella ciet, primis infultibus obíta, 
Ne vi&tas pudeat ferö dediffe manus. 
Vincenti dabitur, ficut Deus ipfe profatur, 
Calculus, & fcriptum nomen in axe novum. 
er fich felbften thut befriegen, 
hertzhafft gegen fid) obfiegen, 
ftárd'er it, als der im Feld 
wird geruhmt ein (tarder Held. 
Wann das Sleifd) sum Anfall blaſet, 
mit verflammter Furi rafet, — 
zeig im Anfang ibm die vis, 
alfo wird gedampfft die Dig. 
Dem DObfieger , wie G Ott zeuget, 
wird ein weifer Stein gereichet, 
neuer Nahm auch zugelegt, 
der im Stein i(t eingeprägt. 


— — — — — COT n MO Rn SEEN cams ame? — 


Februarius, X —. 
Sol in pifcibus, 
II, 
Pradeflinationis Signum. 
sVb pIfCIbVs nota DefpeCtVM tVI, 


Refpiciet Deus hunc, fefe qui defpicit ipfum, 
Defpice te, fic te refpicietque Deus. 

Y ermis homo nimium te cur extollere quaeris? 
Hoc quod es, hoc & eris, pulvis es, atque cinis, 

Ipfe Deus qui-depofuit de fede potentes, 
Corde humiles novit, dixit & cfle fuos. 


Oper 


Duodena Prxdeftinationis Signa. $1 


er fid) hier als nichts erfennet, 
den der höchite GOtt nur fennet ; 

der auf Erden fich veracht, 

wird von Gott febr hoch aeadt. 
Du O Menfh! ein Wurm auf Erden, 
warum fuchit erhöht zu werden? 

bit wirft werden, was du bift, 

bu nur Staub und Afchen Diff. 
Die demüthig, GOtt erfennet, 
und fein Auserwaͤhlte nennet, 

der den gucifer vom SiE_ 

hat geftürgt, gleich einem Blitz. Martius. 
v 
Sol in Ariete, 


ill, 
Predeflinationis Signum, 
EX arlete renVnClare DeCet oMnlIbVs. 


Quisquis amas mundum, tibi profpice , quó fit eundum, 
Ad coelum mundus non tibi monftrat iter. 
Coelum ut poflideas, opus eft contemnere mundum, 
Quod verbo docuit pr&fitit ipfe Deus. 
Qui me pluris habet fratres, matrémve, Patrémve, Matth. 16. 
Non eft me dignus, (unt facra verba Dei. — 
Wer mit Lieb der Welt anhanget, 
ſehe zu, wie weit er langet, 
dann die Welt nicht zeigt den Weeg 
zu dem Himmel,oder Steeg. 


L Wer 


£2 DuodenaPrzdeftinationis Signa. 


er in Himmel thut verlangen, 
und verhoftt ihn zu erlangen, 
muß verlaffen Gut und Geld, 
was die Welt fonft praͤchtig halt. 
Vatter, Mutter, Schweitern, Bruder, 
wer mehr fibágt , al8 GOttes Suter, 
meiner it nicht woertb , faat GOtt, 
der gehalten bif Gebot. 

Aprilis. 
vf 


Sol in Tauro, 
IF, 
Prede[linationis Signum. 
StVDloslor In bonVM affeCtVs, & profeCtVs, 
illud in Ele&o Signum tion vile probatur, 
Virtutis meritum fi Studiofus amet, 
Cujus ab affe&u profe&tüs cura, laboris 
nil horret, donec fic teneatur apex. 
Sit licet in terris, coelis mens femper inhaeret; 
Et fibi praefentem novit, amátque Deum, 


Gnaden⸗Wahl hat diefes Zeichen, 
dag man fucbt fid zu bereichen 

mit ber edlen Tugend-Gab, 

aud) beftändig bif ins Grab. 
Diefe Gab wer will erlangen, 
thut (id allzeit unterfangen, 

daß er täglich nehme zu, 

fcheut Fein Arbeit, hat Fein Ruh. 
Ob er fdyon auf Erden wandlet, 
mit der Welt bod) gar nicht handlet, 

feine Seel zu GOtt erhebt, 

alfo fchon im Himmel lebt, 


Majus, 


Duodena Pexdeftinationis Signa. 83 
Majus. 


I 
Sol in geminis, 
F, 
Prede[linationis Signum. 
FreqVens MortIs qVIbVsqVe Certa reCorDatle. 


Vive memor Mortis, memor ut fis, vive, falutis, 
Mortalis cüm fis, te tua morsque manet, 
Et incerta dies, quamvis certiffima mors fit, 
Omnibus obfcuras injicit illa manus, 
Non eft, crede mihi, fapientis dicere: vivam, 
Sera nimis vita eft craftina, vive hodie, 
Deiner Seelen Heyl zu achten, 
fleiffig tbu den Todt betrachten, 
bir der Tode iL zu gewiß, — — 
dig, O Menſch! gar nicht vergiß. 
Ungewiß bie Stund (id) zeige, . 
heimlich vvann der Tode einfchleichet, 
tie ein Dieb der Todt Fommt an, 
raubt, und vorat, und Flopfft nicht an. 
Wer weiß ift, ( iB glaub mir eben) 
ug nicht: Horgen werd ich leben, 
Büffe heut, ber Morgend⸗Tag 
it zu fpath, bringt ſchwere Klag. 


Junius, 


95 
Solin Cancro, 
FI, 
Prede[linationis Signum. 


FaX Interna Cor aD pVra ILLVMiInans, 
892 Lux 


34 DuodenaPrexdeftinationis Signa. 


PR una. 25, 

Lux interna tui fi percutit abdita cordis, 
Evigilare tua nota Salutis etit, 

Hac in luce tuos in celum dirige greffus, 
Ne te cum cacis Orcus in ima trahat. 

Eft lapfus facılis, facilis defcenfus averni, 
Nemo redire poteft, vel revocare gradum, 


innerlich wanns Herg empfindet 

ein Erleuchtung , die entzundet, 
Wache auf , bann diefes Liecht 
dir zu deinem Heyl anbricht. 

Diefes Liecht voann bu thuft rühren, 

fafit bid) zum Himmel führen, 
daß nicht ſtuͤrtze bid) die Hoͤll, 
ihren Blinden zugeſell. 

Leicht Fan dir der Fall gefihehen, 

leicht Fan man zur Höllen gehen, 
aus der Fein Erlöfung it, — 5 
diefes glaubt ein frommer Gfrift. 
Julius, 


& X 
Sol in Leone, 


Fil. 


Predeftinationis Signum, 
Vera peCCatorVM InnVE Vr Deteftätlo 


Ni male transa&te fit deteftatio vitae 
Conftans, non bene te poenituiffe liquet, 
Hic malé deflevit, mala qui deflenda priora 
Committit, conftans eft in amore dolor. 
Sic doleas, ut ames, fugias ut amando, dolenda, 


pos a Hoc cor contrifum refpicit ipfe Deus, 


— — — t À — 


& 


Duodena Pradeftinationis Signa, 


€» die Befferung des Lebens 
unbeftandig iſt, vergebens : 
fteiffeft Du dich auf die Buß, 
welche fteht auf ſchwachem Fuß, 
Wer begeht, was er bemeinet, 
indem gar Fein Neu erfiheinet/ — 
Wahrer Schmerk beitändig liebt, 
unb Gott nicht aufs neu betrübt. 
Wahre Lieb hat wahren Schmergen, 
100 die Lieb brennt in dem Hergen, 
was fimbbafft it, wird gemeit, 
folches Hertz ift recht bereut. 


— 


Auguftus. 


gp . 
Sol in Virgine, 


Vlil, 
Predeflinationis Signum, 
PerfeCVtorlbVs fVis IgnofCenDVM, 


Hic minimé clemens fibi fperet ab aethere Numen, 
Quem fibi clementem Frater habere nequit, 
Nec fibi dimitti fpe fubla&etur inani, 
Qui veniam Fratri perfidus usque negat. 
Dicitur ille Patris coeleftis filius, hoftem 
Læſus fincero pe&ore quisquis amat. 
Wie will hoffen GOtt barmhergig, 
der unmild , und unbarmhergig 
feinen Naͤchſten vor fein Sreund 
nicht erkennet, ja verfeind ? 


£5 

$s. 

Matth, & 
V, 1$* 


Matth. e, 
Y. 4. 


Dem 


86 Duodena Predeftinationis Signa. 


Dem wird nimmer GOtt vergeben, 

noch hier , noch im andern Leben, 
der dem Nächften nicht versepbt, 
lebt, und ftirbf in Haß und Neid. 

Wer verlegt, doch Fein Rach uͤbet, 

feinen Seind gleich bem Freund liebet, 
wird genennet GOttes Sohn, 
wird erhalten groffen Lohn. 
September, 


Sol in Signo libra, 
IX, 
Predeflinationis Signum, 
AffeCtVs erga paVperes, In DonIs CoMpafsIVVs, 


Qua manus Agricola concredit femina terrae, 
Hac cum multiplici faenore reddit ager. 

Quod quis dives opes inopi largitur, amore 
Chrifti; fertiliüs reddet in axe Deus. 

Cum claufis portis qui claudet vifcera cordis, 
Huic & coeleftis janua claufa manet. 


In bie Erden was geidet, 

TIn der Hoffnung nur beftehek,) 
hundertfältig , was aufgeht, 
bringt e$ doch , was ausgefät. 

Wer dem Armen hier im £eben 

aus Barmhergigkeit thut geben, 
nad) dem Todt im Himmels-Thron 
wird GOtt geben reichen Zohn. 


Piel, 


Duodena Pradeftinationis Signa. 


Welcher Menfch wird fónnen hoffen, 
daß ihm fteb der Himmel offen, 
der dem [emen fchlieft fein Hand, 
und das Her? O Ehriften-Schand! 


O&ober. 


87 


m | 
Sol in Scorpione, 
SE 
Pradeflinationis Signum, 
In qVoCVnqVe aDVerfo Mens sIbI Conftans, 


Tu quicunque voles cœleſtia fcandere Regna, 

Eft opus, ut placido pectore fata feras, 
Triftia, qua celía tibi Chriftus ab aethere mittit, 
| Perfer , in adverfis ipfe probatur homo, 
Nulla hic in terris requies, aut vita perennis, 
Sed fuperas arces incolit alma quies. 


Mit den auserwählten Srommen 
wer in Himmel fucht zu fommen, 
obfchon er es nıcht verfchuldt, 
trag die Zranafal mit Gedult, 
Hier was vor Trübfeeligfeiten 
dir begegnen, trag mit Sreuden, 
was von Ereuß, von Noth,und Leyd, 
6 ott dir ſchickt, nehme an bereit, 
Durch Greug wird der Mienfch bewehret, 
GOtt allein bie Ruh befchehrer, 
Was die Weit verfpricht für Sreud, 
waͤhret nur geringe Zeit, 


Novem« 


88 DuodenaPredeftinationis Signa. 


November. 
» 
Sol in Sagittario, 
XI, 
Prade[linationis Signum, 


FreqVentlVs fVMenDa faCra EV CharlIftla, 
Sedulus Angelica libes facra pocula menſæ, 
In Styge perpetuä ne cruciére fiti. 
Infelix Epulo clamat fitibundus in igne, 
buc. 16. Pellunt aeternam haec pocula fan&a (itim, 
"*^ Sumunt illa boni, fumuntque falute perenni, 
Sumuat aterná morte fed illa mali, 


Die das Blut des Lamms warhafftig, 
beffen mach dich offt theilhafftig, 
daß vom Durft nicht ewig bu 
werdit geplaget ohne Ruh. 
Diefer feld) den Durft vertreibet, 
Sn der Höll der ewig bleibet 5 
Rufft der Praffer nicht im Feur: 
Mich der Durit plagt ungeheur ? 
Diefen Kelch der Fromm aenieffet, 
woraus ihm dag Leben flieſſet, 
der Unfromme den auch trindt, 
doch dardurch zur Höllen (indt. 


December, 
p^ 
Sol in Capricorno, 
XI, 
Predeflinationis Sıgnum. 
sVCCVs In aVDienDo Verbo Del. 
Quis- 


Duodena Pradeflinationis Signa; 


Quisquis devotáà Divinum percipit aure 
Verbum, fi ex ipfo creditur effe Deo, 

Veridicum certae Signum tenet ifte falutis, 
Quem tenet attentum littera viva Dei, 

Hoc in te Signum fuper ut prætacta notetur, 
Aure, & corde frequens excipe verba Dei, 


Wann der ift aus Gott aebobren, 

und zum Himmel auserfohren, 
Gottes Wort der mit Andacht 
anzuhören fleiſſig tracht. 

Muß zur Gnadenwahl ein Zeichen 

aant unfehlbar an (id) zeigen, 
GOttes Wort der jederzeit 
anzuhören ift bereit. 

Thu daſſelbig nicht verachten, 

anzuhören foll(t nachtrachten, 
Daß du durch bie Snadenwahl 
werdſt gefellt zur frommen Zahl, 

FE- 


95 ^. Februarius. 


FEBRUARIUS. 


x 
Sol in Pifcibus, 
Signum Pradeftinationis, 
IE, I. 
Vilis fui æ⸗ 
Rimatio. 

Vilis fai effimatio. 
Wifi efficiamini ; ficut parvuli &c. Matth. 1$, v. 3. 


Refpiciet Deus hunc, fefe qui defpicit ipfum, 
Defpice te, fic te refpicietque Deus, 
YB.it. Vermis homo nimium te cur extollere quaeris? 
— Hoc quod es, hoc & eris, pulvis es, atque cinis. 
-19. Ipfe Deus, qui depofuif de fede potentes, 
— Corde humiles novit; dixit & effe fuos. 
Vide infra ; Februarius. 
Sym- 


Februarius, 9r 

Symbolum 1l. 


Non habitabit in medio domüs mez , qui facit 
fuperbiam, Pfal,cent, v. fept, 


Wer Hoffart treibet , der folle in meinem Haus nicht 
wohnen. Pfal, 100, v. 7. 


EX — 9d Zeugnuß gefebrter und bewährter Scribenten iff >; 
ED WEE] ber allgeit grünende_ Cypreſſen⸗Baum nicht nur von Cypreffas 
V TREE 71 einem angenehmen Geruch / fondern auch mit diefer femper vi- 
7| Tugend beadelt / daß er nicht nur in fich privilegirt/ "9 
Fe | uito befrent von aller Derfäulung / gar unverfehrt 
S fortwachfe fondern auch von andern Sachen den 
schädlichen Wurm der innerlichen Verfaͤulung kraͤff— 

| tigabhalte/und verfreibe, Durch diefen Baum wırd 
nicht unrecht verftanden Vilis (ui eftimatio, feine eigene Geringſchaͤtzung / 
welche den heimlich und innerlich nagenden Wurm des Hochmurhs 
gänglich tábet und ben Menfchen von feiner Hochfihägung zuruck hal: 
tet/ daß er an fich felbft vielmehr einen Verdruß als Wolgefallen ſchoͤpf⸗ 
fet. Gin ftindenbe Eyter⸗Geſchwulſt ift/ in fid) aufgeblafen feyn / und 
fich felbften gefallen, — Die Hochmuͤthige / fagt der Demütbige David / 
— bep mir verhaſt: Der hochmuͤthig von Augen ware / mit dem Pal. 100. 


ab ich nicht geſſen. Pal. cent. Und redet alſo fort: Wer Hoffart „NS. 


N 
SAM 
p 


tteibet/Ooet folle in meinem Haus nicbt wohnen, Plal. eod. ef 
wegen will unter bie Zeichen Der. Predeftination ober. Gnaden-Wahl iris 
ber H. Ambrofius aud) fegen bie Demuth, und feiner Geringachtung/ &gnum 
als das erfterund fürnehmfte, Signum electorum eft, malé de fe fen- przdeftina- 
tire. In Apol. de David cap. 9. & vulnus fuum agnofcere, Da hin: E 
gegen der H. Gregorius e8 halten till für ein unfehlbares Zeichen Der cu, 
Verdammnuß / aus Hochmuth feine Fehler nicht wollen erfennen/ und 
beftotveniger befennen : Reproborum proprium eft, (emper prava age- D. Grego- 
Ie,& nunquam, qux egerint, retractare. in cap. j. Job. Dann in a[; "** 
[em gehen fie ſtockblind drein und wollen zu Feiner Erfanntnuß font 
men ihrer verubten Ubelthaten / als etwan Durch bie Streich/ wann fie 
dardurch ihre Augen eröffnen, Die "mum hingegen balten "e 

2 i 


Fed. der Sohn Crab. Eccli. cap. tertio: Quantó magnuses, humilia te 
. 20 21. in omnibus , &coram Deo invenies gratiam , quoniam magna potentia 
4. Ueifolius.&ab humilibus honoratur: Ye gröffer du bift/je mehr dich 
aspere. demuͤthige in allen Dingen / (o wirſt du vor GOtt Gnad finden / 
&ions dann G OttcefTfacbt allein ifi groß / und wird von denen Demuͤ⸗ 
coanitio rbigen geehret. Gewißlich iſt in allem bie gröfte Vollkommenheit bie 
rn, Crfanntnup feiner Unvollk ommenheit / und iftderjenigeviellobwürdiger/ 
: welcher betracbtet unb befennet feine felbft eigene Schwachheit / als wel 
der ohne Erfanntnuß derfelbigen der Sternen Proprietát und Eigen: 

fchafft nad forídet/bie Gröffe des Himmels und ver Erden abmeffen und 

feiner felbften vergeſſen thut. Wer einen boben Bau aufführen will / muß 

uvor das Fundament tieff gruͤnden; hoch wollen ſteigen / iſt der verderbten 
menſchlichen Natur nicht ſowol angeflogen / als angebohren / ſolches aber iſt 

nicht ohne Gefahr des Falls / ann die Demuth die Leitern nicht unterſtuͤ⸗ 

get;hoch ift das obere Vatterland / aber Der Weeg iſt eng / und ſchmal / wer 
inbrünflig verlangt in fein Vatterland / tragt Fein Bedencken an dem 
CfGeeg/fagt ber H. Auguftinus de verb. Domini. Aber weinen follen wir, 

unb mit dem H. Hieronymo den gefahrlichen Zuftand beweinen derjeni- 

aen / welche zroar äufferlich fid) Demüthig anftellen / innerlich dannoch mit 
s. Hierony: bem Wurm des Hoffartsgenagtund geplagt werden: Multi ( fepnb die 
mus, Wort dieſes H. Lehrers) humilitatis umbram,veritatem pauci fectantur. 
vue. Epilt.27. Wenige ſeynd/ welche von Dergen demüthig fennd/ und Diefe 
ka. ſeynd / welche zur ewigen Glory pradeftinitt/ welche nemlicb fich deftomehr 
wüc, — erbemütbigen und verachten, too mehr fie fich betrachten/ und alfo höher | 
vor GOtt ſeynd / teo geringer fie fich ſcheinen vor ihren eigenen Augen, 

Diele wiſſen und erfennen viele Ding / Fennen fich aber felbften nicht / und 

feynd alfo verwerffiicher vor bem Angeficht des bócbften GOttes / wo mehr 

fie fich felbft achten, und hochſchaͤtzen. Die Demuth ift allein / welche vor 
Goit und ben Menſchen erhoͤhet / Gnad / Lieb unb Gunſt erhaltet / welches 
— Ear ausſpricht der H. Hieronymus Epift. 14. ad Celant. Nihil eft, quod 
Caffedo. itanos hominibus gratos faciat, & Deo , quàm fi vite merito magni, hu- 
p militatefimus infimi. Welches befräfftiget Catliodorus in Pfal. 6. mit 
6, diefen Worten: Magnus & tutusad Deum afcenfus eft propria vilitatis 
Humilitas agnitio. er ficb felbft erfennt/wirdvon GOtt erfennt, Defcendendo 

£519 corum alcenditur,die Demuth erhoͤhet / und macht ſeelig. | 


92 Februarius, 


——— — 


ti mit fid) felbften fharpffe Rechnung / beweinen ihre, auch verborges 
ne heimliche Fehler / weilen fie erfennen/ Daß GOtt nichts verborgen und 
unbefannt feye/noch (eon Fan, 


. Es ift ein heylſamer und heiliger Rath / welchen ung gibt IEſus 


Die 


Februarius. 93 

Die Demuthrfagt ber H. Gregorius,ift ein augen(cbeinlides Zeichen 

der Gnaden⸗Wahl eines Auserwaͤhlten / gleichwie Die Hoffart ein Zeichen 
ift eines Dermworffenen. Hier fiebeft ou / ſagt gemelbter H. Vatter ein 
augenfcheinliches Zeichen ber Gnaden⸗Wahl in der Demuthy und herentz & c. o. 
gegen der Verdammnuß in Der Hoffart. Evidentitfimum reproborum eh gi 
fignum eft fuperbia, & contra humilitas Electorum. lib. 34. moral.c.21. —' 
Dann wie Gbriftus gefagt : Wer ſich nicht benütbiget/ toie ein Kind / der 
wird nicht eingeben in das Reich ber Himmlen : Nifi efficiamini ficut par- Matth. 13. 
vuli, non intrabitis in Regnum coelorum, Matth. dec. oct. Diefer Urfa- a 
chen balber/fagt Werricus, bat fíd) Ehriftus nicht nur einen Hirten genen: 
net / fondern auch eine Thür zu den Schaafen / Ego fum oftium ovium. Joan. re. 
Joan.c.dec. Und zwar ausdiefer Urſach: Wer genau betrachtet die Ber " 7 
— eines veſten Schloß / der wird wahrgenommen haben / daß eszu , 7*.-— 

efferer ſeiner Bewahrung nur ein niederes Thuͤrlein zum Eingang habe. conum re- 
Wie wird dann ein groſſer Mann hinein kommen? Man ſiehet e$/ daß es probatio- 
Fan angeben, unb derſelbige hinein gehen / wann er fich buͤcket. Alſo follen nis. 
diejenige wiſſen / welche ſich geduncken groß zu ſeyn wegen ihres Adels / Ge⸗ 
ſchicklichkeit / oder Kriegs⸗Thaten / daß Fein andere Porten in den Himmel 
ſeye / als Chriſtus der Demuͤthige: Ego ſum oſtium, wann ſie ſich nicht buͤ⸗ 
cken / und demuͤthigen / fo werden fie Durch dieſes Thuͤrlein nicht hinein kom⸗ 
men. Niſi ergò incurvetur altitudo virorum, eos hujus humilitas non 
admittit, fagt Werricus: Quifehumiliaverit, exaltabitur , ſeynd bie Matth. #3. 

ort Gbrifti bey feinem Evangeliften Matthxo c. vigef. tert. * 
Wer ſich erniedriger/ wird erhoͤhet 
werden. 94. Februarius. 
ss Fiir Feftum Purificationis. 
Programa, Lumen ad revelationem, 
Anagramms, Lunam revelo , en mediat. 


€hiftus SiC 
Sol. 


Luna Ma» ee : : 
tia, Sol radiat juftis, aft peccatoribus ipfa, 

His prior ( excuffis, peccati note, tenebris) 
ut redeat Solis ( gratia) grata dies. 
Wie die Sonn ben Tag anzuͤndet, 
So den Mond die Nacht empfindet, 
Chriſtus ift das Sonnen Liecht, 
Leuchtet den Gerecht⸗ und Frommen, 
durch Mariam wir befommen, 
als den Mond das Gnadenliecht. 


Feflum Purificationis. 9 
THEMA. 
Pulchra ut Luna. Cant,6. v. 9, 
Schön wie der Mond, 


9 erften Buch Mofeift mit mehrerem zu erfehen / was Ge⸗ Gen, 1. cap. 
ftalten ber allmächtige GOtt / nachdeme Er Himmel und Er; 
den erfchaffen, am Sirmament des Himmels zwey Liechter am 
gezuͤndet / als luminare majus, ut preeffet diei, ein groſſes ibid. v. 16. 
Lliecht / dem Tag fürzufteben/ & luminare minus, und ein 
Elein Liecht / der Nacht fürsufteben, Gen. c. primo. Das groffe 
giecht ware bie Königin Der Planeten Die Solöftrahlende Sonn / das 
Fleine Liecht mare der Silber-farbige Mond. Daß in bem fittlichen 
und geiftlichen Verſtand Cbriftus eine Sonn / unb Maria ein Mond 
ſeye / erhellet Elar aus Göftlicher H. Schrifft und zwar von Ehrifto, als 
der Sonnen der Gerechtigfeit bey oem Propheten Malachia c. quarto. 
'Orietur vobis &c. Sol juftitiz, es folle euch / Die ibe meinen Nah⸗ Malach. a. 
men fotcbtet/ oíe Sonn der Gerechtigkeit —— Don Ma; "7? 
tia aber / als einem Silbersreichen Mond in dem hohen Lied Salomo- can: 6, 
nis c. fexto. Pulchra ut Luna,daß ſie ſchoͤn wieder fl fono. v. 9. 
Und nicht ohne ſonderbares Geheimnuß wird Maria bie glorwuͤr⸗ 
digfte Himmels-Königin mit einem Mond verglichen. Luna, feynd Die Maria 
Wort des gelehrten Georg. Veneti in Cant. 1. tom. 4. c. 38. folalter Luna. 
non incongrué à quibusdam dicitur. Nicht ohne Urſach haben aelebrz 
te C Belttoeifen; und Stern-Erfahrne ben Mond benabmfet ein andere 
Sonn / dann allen Cinfluf/ben er von ber Sonnen und andern Planes 
ten erhaltet, theilt Der Mond freygebig ber Erden mit; unb meilen ber 
Mond ein Mutter ift aller Lebendigen / wird Deffen Bewegung auf dag 
genauefte obfervirt : Luna Sol alter non incongrué à quibusdam dici- Do&ifi- 
tur, quia ea, quz Sol fuperius vi mafculiná generat, hzc ipfius, & alio- mus Georg, 
zum Planetarum foetum fufcipiens , inferiori mundo fibi vicino edit, Venetus. 
ldeo ejus motus pra czteris obfervatur, quafi omnium conceptum pa- 
rientis. a nun der Mond ein andere Sonn (o fehe ich / twarum bie 
Schrifft Mariam rübme / nicht nur als einen hellen Mond / fondern 
auch / als eine gülbene Sonn : Was ılt Das für eine) voelcbeberfür Cant. 6. 
ttítt / wie die aufgebende Morgenroͤthe / ſchoͤn wieder tT ono; "7: 
auserwaͤhlt wiedie Sonne 7 Cant. fexto, c. 
Was 


10, 


Lunz in- 
Auxusin 
fublunaria, 


S, Bernar. 
dus Serm. 
fup.magnif. 
II, 
Benignitas 
Mariz erga 
omnes, 


$. Germa- 
nus Con- 
ftantinop. 
hom; Y. de 
Zona & 
fafciis, 


56 Februarius, 


Nas ber Mond von der Sonnen und den WM aneten empfanger/ 
empfanget er der Erden zum Bellen / deswegen fet hinzu Derfelbige 
Venetus: Luna cum venere caput regit, cum Tauro collum, cum Ge- 
minis brachia, cum Cancro pectus, cum Leone humeros, cum Virgine 
Ilia, cum Libra, Sagittario, Capricorno, & Aquario alia membra, ltaut 
omnium fluxus ab eis fufcipiat , & tanquam rerum omnium inferio- 
rum mater in terras vicinas derivet. — O wie fihön erhellet alfo in Ma; 
ría die Eigenſchafft / Sorgfaͤltigkeit / unb Gurthätigfeit beg Mondg? 
Dann alles was Marid im Himmel von der Sonnen / ich will (agen / 
von GOtt / und andern Sternen, nemlich den Heiligen zufommt/ tbut 
fie alles; als aller unfer Mutter/ bie wir leben in Diefem Thal ber 2übe 
ren / mild-gütigft mittheilen allen Einfluß /_den fie von der Göttlichen 
Sonn empfanget / den Einfluß Der himmlifchen Freuden / des innerli; 
chen Seelen-Trofts / ber Suͤſſigkeit / des ſeeligen Lebens / empfanget fie 
gu unferem Qroft / zu unferem Aufnehmen und IBolfarth, Die Gina: 
Den bie fie erfiehet/ und CiGurcfungen in andern Sternen, in ben Hei: 
ligen / als bie Kraft und Tugend gefund zu machen / die Berrübte zu 
troͤſten / den Nothleydenden beyzuſpringen ben Armen aufzuhelffen / 2c. 
allebiefe und mehr andere unzahlbare Gnaden Einfluͤß ziehet fie zu ſich / 
unb theilt fie uns / als Kndern hertzmuͤtterlich mit. 

Das iſt / was der Marianiſche Sohn der hoͤnigflieſſende Lehrer Bere 
nardus von der muͤtterlichen Suͤſſigkeit Marid gefprochen : Omnibus 
aperis finum mifericordiz , ut de plenitudine ejus accipiant univerfi, 
captivus redemptionem, eger curationem , triftis confolationem, pec» 
cator veniam ‚juftus gratiam , Angelus laetitiam ; fileat mifericordiam 
tuam, ô Mater ! fi quis invocatam te in neceflitatibus meminerit de- 
fuiffe. Quis eft, fuper quem non refplendeat mifericordia Mariz ? 
Allen und jeden thuft bu auf den Schoß deiner mütterlichen Barmher⸗ 
kigfeit / OD Maria! Wer iſt / der (agen und Flagen Fan / daß er ohne 

roſt und Hülff von dir ſeye abgewieſen worden? Per te,öMaria! hz- 
reditamus mifericordiam miferi, fehrept Deswegen aus und auf Der H. 
Auguſtinus. Ja gleichwie ein Weib aus natuͤrlicher Lieb ihres Kinds 
nicht vergeſſen Fan/nunquid obliviſci poteft mulier infantem fuum? Eben 
fo wenig wird Maria.unfer vergeffen. Dieſes befräfftiget Der H. Ger- 

manus mit folgenden: Nullus eft, qui falvus fiat, nifi per te,ö fan& 
fima! Nullus eft, qui liberetur à malis, nifi per te, ô piitlima! Nullus eft, 
cui donum conceditur, nifi per te, 6 Caftiffima! Nullus eft, cui miferea- 
tur gratia, nifi per te, ô Honeftiffima | Dem ſtimmet bey ber Hippo- 
nenfi(de 


.. Feflum Purificationis. 97 


nenfiffe Biſchoff:: Tu Virgo es fpes unica peccatorum , bu O glor⸗8 Augufk- 
wuͤrdigſte Jungfrau bift bie einkige Hoffnung ber Sünder 7 wie Ich in nus Serm. 
gegenwaͤrtiger Sermon zeigen will. Attendite &favete. de Annunc, 

Die mütterlihe Sorgfältigfeit und forgfdltige Prote&ion Ma; fh 
rid über die Sünder bat der Jo. Geift wollen anzeigen / da Gr fie ung rare ran 
in der Schönheit des Monds / wie gemelbet/ vorgeftellt hat pulchra, cicadoerga 
ut Luna. Cant. fexto cap. ſchoͤn wie der Mond / als welche lumi- nos. 
nare minus, dasjenige Liecht / welches bie finftere Nacht erleuchten ſollte. Sant 6- 
Gen. c. primo. nemlich bie Suͤnder / welche in der Nacht der Suͤnd/ eye r. 
unb im Schaften/ ja Finfternuß des Tods fißen / und ſeufftzen um er: v. 16. 
feucht zu werden / wovon gar ſchoͤn Der gelehrte Hugo: Duo fecit AI- 
tiffimus luminaria, Luminare majus, hoc eft Chriftus, ut przeffet dici, Hugo Car 
id eft, juftis, & Luminare minus,id elt, Virgo Maria, ut przeffet nocti, “h. 
ideft, peccatoribus. O wol ein glückjeelige Wacht / welcher Diefer mild; 
gütiger Mond feine Onaden-Strahlen nicht entziehet! 

Nachdem es Gbrifto gefallen wollen’ feine Jungfraͤuliche Mutter I2. 
mit Leib und Seel in den Himmel aufzunehmen / bátte zwar die Welt Mariain 
Urſach gehabt, fich zu beflagen/ bag ihr ein fo heiliger Schag entzogen, calisexal- 
bierinn aber/ fagt Der Marianifihe Lehrer Bernardus, follen wir ung mehr ab pue 
erfreuen; als trauren ; indem Maria ung armen Sundern zu fonderba; "ne 
rent Troſt zu folcher Story ift erhaben worden: 5. Bernardus Serm. T. V pemar- 
de Affumpt. B. M. V. Advocatam pramifit peregrinatio noftra, quz qu, 
tanquam Tudicis Mater, & Mater mifericordiz fuppliciter, & efficaciter 
falutis noftr& negotia pertractabit. Dann daſelbſten iſt fie unſere maͤch⸗ 
fige Fürfprecherin und Advocatin bey GOtt / indem fie deffen gerede 
ten Zorn gegen uns Fräfftig befänfftiget, Plutarchus unter andern wun- 
derbarlichen Gebeimnufjen der Natur Lib. de provid. animal. fihreibt 
auch dieſes / bag das gefalgene Meer⸗Waſſer / welches fonft ungeſchmaͤ⸗ 
ckig und unferem Appetit gang zuwider / wann es in einem Geſchirr 
aus jungfraͤulichem Wachs purificirt/ und gereinigt werde / bas (auere , 1. 
Calf in den ſuͤſſeſten und lieblichſten Honig verändere/ und die Satur caus 
des Mannaͤ ober HimmelBrods an (id) nehme 7 ja Dem Trinckenden cefcic. 
nicht wie Waſſer / fonbern Meth vorfomme. Wolzuunferem Propo ; 

Es zeigte ſich GOtt im alten Teſtament gang bitter gegen dem Men- 
ſcheñ wegen deren Suͤnd aan& erbittert er fid) verlauten lieffe: Pereat oce 14. 
Samaria, quoniam ad amaritudinem concitavit Deum fuum, Oſeæ cap. v.1. 
dec, quarto, es gehe 3u Grund Samatia) oannes bat ibren Orc 
zur Bitterkeit gereiger / ihre Junge ET müffen zerſchmet⸗ 

tett/ 

98 . .. Febrüarius. 


tett/ und ihre (cbwangere Weiber müflen aufae(donicten wer; 

den / fie müffen Durchs Schwerdr umkommen. — £y wol ein ent: 

ſetzliche Bitterfeit dieſes Goͤttlichen Meers / aus welchem flieffen tháten 

nur bittere Waͤſſer des Zorns / und der Straffen! fo bald aber dieſes 

.. unbegreifflicbe Meer fich hat einfchlieffen und, fafjen laſſen von bem hei 

15. ligften Gefäß des Sungfräulichen Leibs Marid/ bat es Die vorige und 
Deuspes alte Bitterfeit des Zorns verändert in bie Süffigkeit der Coanfftmuth / 
Mirá" — pie Bitterfeit der fcharpffen Gerechtigkeit in Honig der Barmhergig- 


mitefcit, 


Esdras — Feit / welches gleichfam hat (agen wollen der Prophet Esdras lib. quar.. 


kb, 4. Secundum traductionem Vatabli: Mulier portentum parier, &in dulces 
aquas Salfa mutabuntur, es wird ein Weib ein Wunder qebábz 
ten / und die bittere Wäffer werden fich in füfie verkehren. 
as ware diefes Wunder anderft 7 als bas eingefleiſchte Göttliche 
Port?und alg biefes den Syungfráulid)en Leib Maria eingangen/ feynd 


die bittere Waͤſſer des Göftlichen Zorns / und gerechten Rachgier ver⸗ 
ſuͤſſet und in Sütigfeit und Barmbergigfeif verändert worden/ Kindul- 


ces aquasSalía mutabuntur. 


Don dem Rhinocerote, ober Naßhorn fchreiben die SRaturfünbie 


ger/ daß es von (o groffer Staͤrck (epe; dag es Feinen Menfchen ford 
te/ und in feinem £auff von Feiner Gewalt fich hintern / und zuruck hals 
ten (affe; babero eg auch genennt wird der Elephanten-Meifter / weilen 


16, €8 dem Elephanten obfieget. So aber bemfelbigen / auch wann e8 


Rhinoceros gantz crgrimmt ein reine Jungfrau entgegen kommt / wird e$ gankund 
manfuefcit e zahm / laſſet fich fangen, und binden/ und führen, wohin es bie Jung⸗ 


ad confpe- 
Aum Vir- a , daro ae eiue 
gii: 7" vor der Menfchiwerdung erfehröcklich und unuͤberwindlich jederzeit ger 


Job.39. weſen (en; Dabero Syob von ihm ausgefprochen: Nunquid volet Rhino- 
». 9. ceros ferviretibi, aut morabitur ad pr&fepe tuum ? Cap. trig. nono, 
Wird das Einhorn dir wol dienen wollen/ uno ficb aufbalten 

an Deiner Rıtppen 7 So ftarcf und unverföhntich ware GOtt / bag 

Er fid) weder von bem David / noch von allen andern Patriarchen’ und 
Propheten in feinem Straff⸗Weeg bat aufhalten, und befünftigen la 

y ein jeder förchtete fich zu ibm zu nahen. — Sehe aber !ein eintzige un⸗ 

eftecfte Jungfrau haltet und bindet ihn / macht ihn alſo guͤtig und fanfft- 
müthig/ daß er fid) Darnach von allen und jeden bat fangen und binden 

laſſen wie es gefchehen zur Zeit feines bitteren PafGons, wovon gar (on. 

Thom.de Thomas de Villa Nova Serm. 4. de Nativ. Dom. Quid filio Dei fi- 
Villa Nova milius, quam filius Unicornium? Captus eft & ipfe amore Virginis, & 
Maje- 


tau leiten will, Es ift nicht zu widerfprechen / daß Der bocbfte GOtt 


Feftum Purificationis. 99 


Majeftatis oblitus carneis vinculis irretitus? unde in Canticis quafi ca- Cant. 6. 
pturam fuam pr&videns ex amore ad Virginem clamat: Averte oculos 
tuos à me, quia ipfi me avolare fecerunt. Cant. fexto cap. Wende 
Deine Augen von mit ab/ Dann fie haben gemacht, Daß ich binz 
weg geflogen bin, nn ' à 
Die Sonn in dem Zeichen des Loͤwens fchärpffet überaus ihre 17. 
Strahlen und brennet ungemein/ in den himmlischen Zeichen aber Der Sol in Leo- 
Zunofenn ift ihre Hi temperirt/ und maflig. Die fharpffbrennendene arden- 
onn in Dem Löwen ware GOtt in dem alten Teftament / weilen Gr "^7 
jederzeit febr fireng und fiharpff verfahren gegen Die Suͤnder; da aber 
biefe Söftliche Sonn das Zeichen der himmlifchen Jungfrau betret: 
ten/da GOtt in dem Sungfräulichen Leib Mariaͤ die menfchlihe 92a: 
tut angenommen,ift Er gegen uns worden gantz mild / gnábig/ und bat 
hergig. Sol juftitix Deus nofter, (agt der JD. Antoninus 4. parte,tit. 15.5. Antonie 
€.22. In veteri Teftamento erat ut Leo rugiens, peccatores terribili- nus. 
ter puniens,fed in uterum Virginis intrans factus efttotus benignus, fua- 
vis, & humanus. 
Die tägliche Erfahrnus febret ung / daß die Kinder gemeiniglih 
eine Sympathiam, oder Gleichheit der Natur und Sitten haben mitibe 
ten Gitern/ober mit benjentsen/ welche fie auferziehen/ und nit der Milch 
ermábren/ dahero fihreibt Plutarchus in feinen Apophthegmatibus, daß 
die Natur Romuli unb Remi geneigt fep gewefen auf Rauben und Tod» 
ſchlaͤg weilen fie von einer Woͤlffin mit ihrer Milch auferzogen worden. 
Der König Agis ware fehneil im Lauffen / und Diefes hatte er von der 18. 
Milch eines Hirſchen / Die er getruncken; Caligula bürftet allzeit nach Generatio- 
tenfchen- Blut / weilen er Milch und Blut vermifchter getruncken, nesin Chri- 
Zwey Generationes oder Geburten werden in Chriſto gefunden, die ei? 9^7 
ne wird genannt Die ewige / bie andere die zeitliche. Won der ewigen 
redet der Pfalmilt: Ex utero ante Luciferum genui te. Pfal. cent. nono, "fil 199. 
Ich bab dich vor dem tTforgenftern aus dem Keib gezeuger, "? 
Bon der zeitlichen redet der H. Lucas: Ecce concipies in utero, & pa- Luc. t. 
ries filium. Luc. c. primo. Siehe! ou wirft empfabeninbeinem "3^ 
Leib / und einen Sohn gebähren. Bey ber erften Geburt ware 
die Säugamm Juftitia die Gerechtigkeit / wie bey Dem Esdrx zu [e im 
fen: Enutrivifti eum tuájuftitiá. Lib. quarto cap. oct. Du haſtihn auf v ; hu 
erzogen mit deiner Gierecbtiafeit. In der zweyten ware die Saͤugamm — ' 
mifericordia bie Barmhertzigkeit bie ec hat empfangen von Maria / als 
von ber Mutter der Barmhertzigkeit / wie Er felbft befennt Durch den 
M 2 Mund 


Job cap.31, 
v. i$. 


19, 
Deus olim 
feverus, 


Pía!. 93. 


Ve Io 


€ant, I, 
Y. 22» 


Richardus 
à S, Laur. 


20, 
Deus jam 
ſuavis, & 
mitis, 


Richard. à 
S, Vict. 


Eccl £o. 
Y. 6» 


Eccli. 24. 


Y, 19. 


100 Februarius. 

Mund des obs: Ab infantia crevit mecum mileratio, & de utero ma- 
tris mez egreffa eft mecum. Cap. trig. primo. Des Mitleiden ift 
von meiner Rindheir an mit mie aufgewachfen / ja es i(£ mic 
mir aus Zrfutterleib austommen. Dann Gott ware vor Zeiten 
fehr ſtreng / und procedirte nach ber Schärpffe der Gerechtigfeit/ aber 
anje&o faffet fic nichts anderft ſehen als Barmhertzigkeit / fo er aug der 
Sungfräulichen Bruſt Maria gefogen, — Ariftoteles meldet / daß vor 
Zeiten ein Laͤmmlein babe einen Löwen gebobren / ber gank ſanfftmuͤ⸗ 
thig ware/ indem Dod) ein Löw von ratur wild/und graufam. GOtt 
ware im alten Tefiament ein erfehröcklicher Löw allgeit nach Nach trado 
tend : Deus ultionum. Pfal. nonag. tertio. So bald ihn aber dag . 
fanfftmüthige Laͤmmlein Maria auf biefe Welt gebohren / bat er bie 
firenge Art vonfich gelegt / und welcher zuvor Himmel und Erben zitteren 
gemacht / lieſſe fich binden/und legen indie Krippen. 

Diefes bat Maria felbften andeuten wollen mit biefen Worten Cant. 
primo : Fafciculus myrrhz dilectus meus mihijnter ubera commora- 
bitur: Mein Beliebter ift wie ein 29n(cblein von Myrrhen / Er 
wird ficb zwifeben meinen Brüften aufhalten. Als wollte fiefa- 
gen / wie e$ auslegt Richardus à S. Laurentio lib. de laud. virg. Mein 
(Beliebter ware im alten Geftament eim bitteres Myrrben-Büfchlein / 
wegen Der firengen Gerechtigkeit bie Erübte gegen die Sünder; fo bald 
Gr aber in meinem Syungfräulichen Leib bie menfchliche Vratur angenom⸗ 
men und mit meiner $ungfraulichen Milch getraͤnckt / ift Er gank füß/ 
gnábig und barmber&tg worden. Fafciculus Myrrhæ fuit Chriftus in 
veteri lege, quia terribilis,(fagt oben gerührter Lehrer) fed inter Mari 
ubera factus eft dilectus,fuavis,& mitis. Mit welchem uͤbereinſtimmet 
Richardus à S. Victore par. 2. in Cant. cap.23. Carnalia inte ubera fu- 
xit Chriflus , & per te nobis fpiritualia fluerent ; In te ergó concrevit 
lac mifericordiz, & ex te nobis profluxit, ipa prius repleta es; & ex te 
nobis defcendit hec abundantia. Heiſt das nicht : Sicut plena luna in 
diebus fuis , wie der Mond mir vollem Schein ín feinen Cágen? 
Eccli. quinquag.cap. Was von der Conn bem Mond zuflieffer/theilter 
ber Erden barmhergigmit. BEN 

Und obſchon Maria ihre mütterliche Gnaden Strahlen über alle 
Menfchenbarmherkig ausgieffet / laſſet fie doch ihre (orgfüitige Lieb und 
Protection fonderfich verfpühren gegen Die arme Suͤnder / toie fie fid) felbz 
fien verlaufen faffet Eccli. vig. quarto. — Quafi Platanus exaltata fum jux- 
ta aquas, ich bin hoch gewachfen/wie em Ahorn nebendem Waſſer 

an 


"EM UT ov 


Feltum Purificationis. IOI 


andenStraffen. Von bem Ahorn⸗oder Mapholder- Baum fihreibt 

Plinius lib. 2.Hift. natur. daß er Blätter babe gleich Den Schildern. De Plinius, 

Platano autem accepimus, quod in fcutorum formam elatas habeat fron- 

des. Durch bie Waͤſſer werden verftanden Die Menſchen / wie bie Schrift 

fagt: Aqua multz populi multi. Gleichwie das Waſſer aber iſt von kal⸗ zr. 

ter Natuͤr / alſo ſeynd die Suͤnder in den geiſtlichen Sachen mehr Dann zu Maria pro- 

kalt / das Waſſer wird gum oͤfftern wegen ber Kälte in hartes Eyß ver⸗ mor ees 

kehrt / bas geſchicht bey Den verſtockten Suͤndern/ deren Hertz durch die 9 

Unbußfertigkeit in lauter Eyß verhaͤrtet wird / daß ſie nicht nur harter als 

jener Felſen / aus welchem Moyſes haͤuffiges Waſſer herfuͤr gebracht / nicht 

nur unbeweglicher / als jener Amboß/ auf welchem Tubalcain das erſte GU 

fen geſchmitket / ſondern vielkaͤlter / harter / unb unempfindlicher als jener 

Eyß / auf welchem jene leichtfertige Taͤntzerin Herodias ihren Kopff herz 

unter geſprungen hat. Danın Maria von ſich ſelbſten beseuget / daß fie 

ſeye ein Ahorns⸗Baum voller Schild neben ben Waͤſſern ber Sünder / 

will ſie uns damit troͤſten / daß (o offt bie Göttliche Gerechtigkeit den Bo⸗ 

gen ergriffen / die feurige Zorns⸗Pfeil sum Untergang der armen Suͤnder 

abzuſchieſſen / wir aber ſelbige nicht empfinden / und verſchont bleiben, fie ab 

lein dieſe angedrohete Straffs⸗Pfeil von uns abhalte; brum ſagt wol Ri- zchard. à 

chardus de S. Laur.lib. 12. de laud. Virg. Benè inſtar PlatanıMaria,quia s [aur. 

juxta populorum peccantium aquas protectionis fuz fcuto, precibus; & 22, 

interceflionibus judicis Dei iram retundit. 
Und in btefer Meynung werde ich beftentebr geftärckt / (o ich behergi- Jacob pu» 

ge / was fich zwiſchen bem Engel / unb dem Jacob hatzugetragen. Gen. Eom 

trig. primo. — Cyacob battebie gan&e Nacht mit bem Engel geftritten/und cos, jLe 

fénnte gegen bemfelbigen nicht einmal Meifter werden / ſondern mufte (id) 

gefangen geben / unb ubermunden befennen / big endlich die Morgenroͤth 

aufgangen/griffeder übertwundene Jacob den ſtarcken Engelaufsneu any 

meifterte benfelbigen dergeftalt/ daß Der Engel gesungen zu bitten unt, ., 

feine Dimiffion und Soßlaffung : Dimitte me, jam enim afcendit aurora. !bid. v. 26 

Was vor CBerbinbernuf empfanbebann Der Engel wegen der Morgen: 

röth?oder aus was Urſachen batte Er felbige su fórcbten? Der gelehrte O- 

leafter verfteht durch biefen Cotreitbenjenigen Krieg / welchen der gewal- 

tige GOtt fübret wider bei ſchwachen Menfihen 7 wie nicht weniger den 

Sieg / welchen Maria die Himmels-Königin erhaltet von ihrem erzuͤrnten 

Sohn zum Troſt und Auffommen bes funbbafften menfchlichen Ge 

fhlechts. Dann biefe aufgebenbe GiucEunb Geegen-bringende Mor; 

gentótbeift die Jungfraͤuliche Mutter Sen nachgeugnuß des T7 

3 en 


192 Februarius. 


———————————————— —— —————— 
Cant.ó. — ften Salomons / ba eralfofragt: Quz eftifta,que progreditur quafiau- 
v. 9. rora conſurgens? Cant. ſexto. Was iſt dieſe vor eine / welche her⸗ 
23. vor tritt wie die aufgehende Morgenroͤthe? Wie ein Morgenroͤth 
Mariaau- iſt ſie kommen uf dieſe Welt / aus weſcher darnach gebohren iff worden 
rora. Chriſtus die Sonn der Gerechtigkeit. Da alſo der erzuͤrnte GOtt wider 
ben Sünder ftreitet/legt fie fid) in das Mittel und überwindet; und da Er 
den undanckbaren Sünder ftraffen will/ (ucbt der Betruͤbte feine Zufiucht 
bey Maria, deffen Bittenund Begehren weil GOtt nicht widerftehen 
kan ,/ haltet Er gleichfam an / tanquam Angelus novi Teftamenti , als ein 
Gen. 32. Engeldesneuen Teſtaments: Dimitte me, jam enim afcendit aurora. 
"36. Entlaſſe mid nur/ toas Dubegebreft / dasfolledir gefhehen; begebreft du 
vor diefeund jene Sünder Verzeihung der Sünden ? welche fie bereut 
verlangen / füllen fie getröfterlangen ; Mache bem Liebs⸗Streit ein End/ 
dimitte me , dieweil du ein gnadenreiche Morgenroͤthe / unb meinevielgee 
liebte Mutter worden bift / welcher ich nichts abfihlagen fan, Hoͤret Die 
Oleaſter. ſchoͤne und troſtreiche Wort Oleaftri: Quódigitur magni Teftamenti An- 
gelum Victum fe effe afcendente aurorá confitetur , nihil eftaliud , niá 
quód Mariz afpectu Chriftus infirmum fe effe oftendat , & peccatori di- 
cat: dimitte mejam enim afcenditaurora. O wolein mächtiger Schuk 

24. und Schirm Mariaͤuͤber bie troſtloſe arme S 
ae Diefen gewaltigen Schug Maria / nicht nur über Die Fromme und 
tegit Gerechte / fondern auch über die Gottloſe und Sünder bat uns wollen zu 
omne, verſtehen geben Det Jo. Geiftmitdiefen Worten: Si ignoras te,ö pulcher- 
Cant. pimaintermulieres!Cant. primo. Aenneft ou dich ſelbſten nicbt/ou 
Wr. Schönfte unter den Weibern/als wollte Er (agen : Dein allerfchönfte 
Braut ! wann dir unbefar nt ift/moie mächtig Du fepft / und wie viel du ver» 
mögeft bey mir sum Troft und Hülff des menfchlichen Sefchlechts : Abi 
poft veftigia gregum tuorum, fo ttette hervor / und gebe hin auf die 
Sufftapffen oct Heerde. Gehe hin wie ein forgfältiger Hirt / und tra- 
enicht allein Sorg über Die gedultige und demuͤthige Schäflein / das ifty 
uber Die Gerechten/die Deinem Schuß fonderlich anbefohlen / fondern aud) 
i über die widerfpenftige und ftinctenbe Boͤck / das iſt / uͤber die Sünder/des- 
ibid. v. eo· wegen (e&t Er hinzu: Palcehedos tuos,weyde deine Boͤcklein / die ſchon 
Matth, 25. verordnet zu Den hoͤlliſchen Peinen / und ihren Ort ſollten haben zur lincken 
v.3). Hand: Statuet quidem oves à dextris fuis,hzdos autem à finiflris. Matth. 
25. vigel.quinto. Sie werden alfo durch deine mächtige Hand gewendet 
Maria pec- werden mit der Weyd Der Barmhertzigkeit / und Goͤttlichen Gnad / Krafft 
eret pas Deren / wann fie thun werden wuͤrdige Fruͤchte der Buß / werden 
ech⸗ 


Feftum Purificationis, 108 


— t nn — — — — —— nn 
Rechten geſtellt werden / und das ewige Leben erlangen. Alſo ſchreibt 
Guilhelmus, Author graviſſimus inc. r. Cant. Pafcehxdostuos, qui à Sailhelmus 
finiftris in judicio Dei erant collocandi , tuä interceflione efficies , ut co]- '? Cant. 
locenturädextris. Deswegen ermabnet treuber&ig Der H. Bernardus 
einen jeden Suͤnder / daß er feine Zuverficht zu Maria nehmen folle: Vade 
ad matrem mifericordiz , & oítende illituorum plagas peccatorum , &$ Bernar- 
ipfa pro te oftendet filio fuo pectus, & ubera, und fihlieffet endlich:Exaudi- * 
et utique matrem filius. S. Bernardus Serm. de Nativ. : 

Weheuns armen Sündern / fo wir nicht diefe mächtige Advocatin 
und Fürfprecherin hätten auf unfer Seiten / vor bem Goͤttlichen Richter, 
dann fie ift unter allen Heiligen Die eingige/welche fich dem Goͤttlichen Zorn 
widerſetzt und erlangt oor ung Verzeihung unferer Sünden, wie bezeugt 
ber Marianifche Lehrer/ Der fo. Bonaventura, lib. 8. opus. de fpe B. Virg. $. Bona- 
über die Wort des Ecclefiaflici: In plenitudine Sanctorum detentio mea. Et 
dec. quarto. "In der vollen Gemein der Heiligen will ich mich aufz lt 
halten. Nonfolüm, fagt diefer Seraphifche Marianifche febrer/ detine- "26 
tur, fed detinet ; Ante Mariam non fuit, qui ficdetinere Dominum aude- Maria iram 
rer. Wann nemlich ber gerechte / erzuͤrnte GOtt gegen Den Sünder feine Dei averdc. 
Straff⸗Ruthen ausſtrecket / faͤllt fie ibm in die Arm / und befänfftiget (einen 
zechtmäfligen Zorn : Non eſt, qui confurgat,& teneat te, ſagt Der Prophet 
I(aias cap. fexag. quarto. Es if keiner / der aufftebe/unb dich halte, ini. 64. 
So bald aber Maria aufdiefe Welt gebohren worden/ fagt der Jo. Bona- v. 7. 
ventura, detinet filium, ne peccatores percutiat, halt fieden Streich ihres 
Sohns ein / dag Er nicht vermag die Sünder zu zuͤchtigen. Wie Maria 
felbften beftättigt. Cant.tertio. Tenuieum, nec dimittam , ich bielte Canc. 2. 
ihn auf/und voillibn nicht laſſen. Welches profequirt der geiflreiche Y- 
Richardus à S. Laur.lib.2.de Virg. p. t. Tenuieum, ne fcilicet percu- Rich. à s, 
teret peccatores , nec dimittam , fed continuá precum inflantia furorem Laur. 
ipfius retinebo. 27, 

Don der mütterlichen CoorgfültigFeit Mariä gegen ung arme verfaf Maria juxta 
fene Suͤnder will ſprechen untere Muttter Die Chriſt Catholiſche Kirch/ 87 
da ſie uͤber die Wort des H. Evangeliſten Joannis, cap. dec. nono: Sta- dug n. 
bant autem juxta crucem JEfu Materejus, &SororMatris &c. Marid v.s. 
zum Lob / und ung zum Troſt fingt : Stabat Mater dolorofa juxta crucem la. 
erymofa,dum pendebat fius. In dieſer Evangelifchen Stel fragen nicht 
umfonft S. Bernardinus Senenfis, und Alexander de Ales , aufwas für ei 
ner Seiten des Creuges / unb Calvari⸗Bergs Maria dazumalen gefta 
ben ? ob fie qur rechten ober (incen Hand geftanben / Indem darvon die 

Coats 


104 Februarius. 


Evangeliften Feine Meldungthun ? fehlieffen endlich / und wollen behaup⸗ 
ten daß fieaufder (incfen Hand des Creuges geftanden / welches fie bez 
haupten wollen aus ben Q'Borten bes Propheten Davids / wann, und wo 
Pal, 141. er redet in der Perſon Chriſti: Confiderabam ad dextcram, & videbam,& 
"T — nonerat, quicognofceret me. Pfal. cent. quad. primo. Ich ſchauete 
zur tecbten/uno ſahe herum / da ware niemand/ Der mich Eennete, 
So Er aber feine Augen geroenbet hätte, würde Er feine höchftgelichte 
und betrübte Jungfraͤuliche Mutter erfehen haben / Die Er gefennt würde 
28. haben/wiefieihngefennt. Nun entftebet aber ein andere rag / warum 
Mais Gerie ſich Maria zur lincken Hand geftellt babebes Gecreugigten / unb nicbt zur 
ee: rechten ? Esiftbefannt/ Daßdierechte Seiten bedeute den Ort und Platz 
der Gerechten und Auserwahlten / bie (incfe Seiten aber den Ort und 
ag der Verworffenen und Suͤnder nach ben Worten des H. Evange- 
Mattl. 254 fiffen Mattheicap. vig. quinto. Statuet oves quidem à dextris , hzdos 
"3* — autemáfiniflris : Er wird fie ftellen / Die Schaaf zwar zu feiner 
Rechten / die Boͤck aber zur Lincken. Zudem fagt Der H. Bernardi- 
nus, daß Ehriftus am Ereus fein Angeficht gewendt hätte gegen Aufgang/ 
a Maria zur linden Hand geftanden habe, unb babe ihr Angeficht ger 
Aus Senen. mendet Aquilonem verfüs, gegen Mitternacht / Dann alfo urtbeiitbee 
fis, fagter H. Lehrer Serm. 1. deNom. Marizc. 3. Beata Virgo pingi debet 
adfiniftram crucis , quia Chriftus in cruce faciem tenebat ad orientem, 
Virgo vero ad finiftram,hoceft, Aquilonem; Warum aber diefes? ON. 
Bernardine! warum hatte Marig ihr holdfeeliges Angeficht gefebrt gegen 
Mitternacht? Du antworteſt mir : Ut oraret pro peccatoribus, Damit fie 
vor bie Sünder beten möchte/ Damit fiedich O Sunder ! vorallenbevor- 
ftehenden Ublen bewahren möchte / ſintemalen ab Aquilone, toic fagt der 
Jerem. 1. Prophet Jeremias cap. primo, pandeturomne malum , Das Ungluͤck 
"€ wirdfich von Mitternacht ausbreiten / faciem igiturtenebatad A- 
Maria Rei? Wilonem, fie Fehrte deswegen ibt Angeficht gegen Mirternacht/ Damit fie 
verlüsAqui. Me mifternächtige Wind ber Verfuhungen von Dir abhalten möchte. 
lonem, Faciem tenebat ad Aquilonem, Damit ſie nach vertriebener Kalt der Hart- 
näcfigfeit des Hergens dich sur Andacht wieder erweichen möchte, Ad 
Aquilonem, Damit der Eyß Deines feindfeeligen Hertzens endlich aufgeläft/ 
unb zur fihuldigen Ehriftlichen Lieb erwaͤrmet würde/ mit wenigen: faciem 
tenebatad Aquilonem , daß fie dir Gnab und Barmhertzigkeit bey GOtt 

erhalten möchte, A IUE 
Zum Beſchluß iſt keiner / der nicht verlange bas Leben, Maria iſt bas 
y: Er $eben, Quimeinvenerit, inveniet vitam. Prov. odtavo cap. Wer 


micb 
Feftum. Purificationis. 104 


m — — — — — — ú r— — — — ——— d 
mich findet / der wird das Leben finden. Ich betrachte hier den 
Abraham unb behertzige die Wort / welche er gu der Sara feiner Haus: 
frauen gerebt: Dic, obſecro, quod foror meafis, Gen. duodecimo, So Gea. ır. 
fage / Das bitreicboicb/oufeyft meine Schweſter. Warumdas! "ir 
O Abraham! oamic mir es wolfeyeumdeinerwillen/ &vivat anima 
meaob gratiam tui , und meine Seel leben möge dir zu Gefallen. 
Gleiches bitten wir fußfällig von dir O Maria! OD Mutter ber Barmher⸗ 30, 
tzigkeit! Die Egpptier/ich will fagenydie ſchwartze Höllen-Geifter ftellen ung Maria (oror 
aufdem Fuß nach / die Engel weichen von ung ab / die beiligfte Dreyfaltig- noſtea. 
Feit drohet ung den Tod Der ewigen Verdammnuß unferer Sünden bab 
ber ; wann du fagen wirft/daß du feft unfere Schweſter / ſo werden bie hoͤl⸗ 
liſche Geiſter augenblicklich ung verlaffen/ Die Engel werden fic zu ung ge: 
(ellen ber brepeinige GOtt wird fich über ung erbarmen / alfo rederder H. 
Bonaventura in Speculo : Dic, obfecro, quod foror noftra fis, ut Propter s nona- 
tevivantanimz noſtræ. DicchariffimaSara, quod ſoror noſtra ſis, ut vene. 
propter talem Sororem /Egyptii,id ef',Dzmones,nos revereantur, Ange- 
li nobis conjungantur,Pater,& Filius, & Spiritus Sanctus noflri miferean- 
tur, Bitten ato mit Bafilio Seleuc. orat. 1. deincar. V. Afpice nos de Bafıl, $e- 
coclo oculo propitio , &nunc quidem educ nos hinc cum pace. Ad Ju- leuc 
dicis autem thronum à confufione liberos nos fiífte, & ftationis tan- 
dem ad dexteram participes nos effice &c. Das hoffen 
wir zuſammen / O Maria! fegebargu — -— 
das Amen. 

106 Februarius. 
FeftumS. Blafii Epifcopi & Martyris. 


Progr. Beatus Blafius, 
Anagr, Sublatus abis. 
Infelix quisquis fibi quaerit in axe Patronum, 
Auxiliante Deo qui ferat altus opem ; 


41, Hac opis omnis inops gaudes , qui gutture preflo 


Blahus Læſus adis Blafium , nam citó laetus abis. 
"pan Efto Deo gratus, gratésque referre memento, 
NONE. Ut Deus in San&is glorificetur, Amen, 


Sseder fucht fid) ein Patronen 
in bem Himmel, too fie wohnen, 
wann er iff in Ach und Wehe, 
Blafius im Halstwehe wehret, 
Q Ott zu preifen drum 
und zu banden das gelchehe, — 
H E- 

Feftum S. Blafii Epifcopt & Martytis, | toy 
| THEMA. 
Alii datur gratia fanitatum, primae ad Cor. 


duod, | 


Einem andern wird gegeben die Gabe gefund zu ura- 
‚hen durch denfelbigen Geiſt. 1, Cor. 12, v. 9. 


NOU Bars ber Ktiegs-Gott/ und Mors der Todt fepnd zwar Elein 
DW [2 in bent QBort/ aber groß in der Macht, was al(o der Poet 
RR FI fchreibt von der Gewalt des Todes: | 
Contra vim Mortis non eft medicamen in hortis. 

Gar fein Braut iſt auf dem Feld / 
bas des Todts Gewalt aufhält. 


Das (age ich von bem Kriegs⸗Gott Marte : Contra vim Martis non eft vis arcis & artis, 3$. 

: , ; Contra 
Beine Wis / noch Deffung ift —— 
wider Martis Staͤrck und Liſt. E. trois 


$an&orum, 
Doch finde ich wider bie Gewalt des allgemeinen Menfhen-Stürmers 
des Todts Die frafftige Fuͤrbitt der Heiligenund das Gebet der Frommen 
twider Die Gewalt des geoffen Welt⸗Stuͤrmers Martis. 

Jericho ware fonft ein vefte/tolerbaute Stadt / eratclaufa & mu- „eg 
nita , (aat von ihr Die Schrifft/ Jofue fexto, fie ware mit hohen und’... 
ftarcten Mauren wol umgeben / und überaus beoeftiget / worauf fid 
bann ihre Innwohner verlaſſen / nichts Deftomeniger als ber ſtarcke und 
fieghaffte Joſue mit feinem Kriegsheer diefelbige berum gangen / und 
bie Arch auch berum getragen / ba fie Doch an felbige Fein Hand und 
Gewalt gelegt / omni populo vociferante, & clangentibus tubis, als die ibid.r. ac; 
Pofaunen ihren Schall hören laffen / Muri illico corruerunt, fepnd bie 
Mauren auf der Stell zu Boden gefallen; ebe Daß man fiearietivt/oder 33. 
einen Maur⸗Brecher angeftoffen/ ſeynd fie erzitterk; ehe eine Hand an Muri Jeri. 
gelegt worden ſeynd fie erfihüttert; ehe man bie Sturm ⸗Leitern angefegt/ 99 cat 
Gewalt gebraucht / ſeynd fie geſuncken / und — ^ia 

£ Don 


108 Februarius. 


Von einer weit ſtaͤrckeren und veften Mauer fpricht GOtt / da Er 
kr. ı. feinem Propheten Jeremiaͤ dieſes verfpricht Jerem. primo : Ego dedi 
*1* tehodie in civitatem munitam, & in columnam ferream, & in murum 
zreum: Ich bab Dich beut geben zu einer veſten Sradr/ unosu 
einer eifenen Saul / und zu einer äbrinen Mauer / welche weder 
mit Schlagen und Stoffen weder mit Stürmen und Anlauffen / we; 
ber mit Pfeil/ ober durch ander Gefchüg Fan gefällt werden. 
Es Fonnte demnach fagen gejagter Prophet Jeremias mit der 
€an.$. geiftfichen Braut Cant. oct. Ego murus, ich bin ein Mauer / eshat 
rn 36 GOtt mein Grfcbaffer zu einer Mauer gemacht / und veft geſetzt. 
Aber was für eine Sauer ? DVielleicht ein Mauer von Syericbe/tvelche 
feines Streichs und Anlauffs erwartet’ fondern zu Boden fallt. Voci- 
ferante populo , von Dem Geſchrey Des Volcks / von dem Schall Der 
Trompeten/von den Drohworten ber Tyrannen? mitnichten/fondern Sez 
remiasiftgeftanden/ und it nicht gefuncfen / er iff geftanden ut murus 
«reus,toie ein Mauer von Erg gegoffen. 
34: Solche ftatcfe / vefte / und unbetveglicbe Mauren’ Muri znei, wa⸗ 
Muri fortes gen bie ſtandhafftige Martyrer/ und Blutzeugen Chriſti / qui minas ju- 
= Marty dicum non timuerunt , bie fich mit nichten entfegt ab Den Drohworten 
7 der falfihen und heydnifchen Richtern / von weichen fie fid nicht ſchroͤ⸗ 
efen (affer / in murum zneum, zu einer Ahrinen Mauer fennd fie gefegt 
worden. Auf eine von purem Cr& gegoffene Mauer fehieffe man fo 
lang / und fo ftarcf man will / alle Gewalt / alles Geſchuͤtz ift ba umfonft/ 
es fennd nur Waſſer⸗und Lufftftreih. Es ſeynd auf die heilige Mar: 
tyrer (ofgangen fo viele Streich und Stöß / von erfihröcklichen Tor; 
menten/ Beinen und Marter feynd fie beftriffen worden / aber alle feinbz 
liche Gefchüg haben dieſe Mauren nicht allein nicht zu Boden tverffen 
koͤnnen fondern auch nicht das wenigfte beivegen/ led permanent ım- 
mobiles , fingt die Kirch, Dann GXOtt hat fie aeftellt/ und aufge: 
richt gegen allen heydnifihen Königen/ Voͤlckern und Fuͤrſten in murum 
æneum. 
Kai. 26. Ponetur murus & antemurale, obſchon / ſagt der H. Ambrofius, 
** —— bie Vormauer / das ift/Der von Erden aufgeführte Q'Gaal/ ber fterblicbe 
35. Leib in Den H. Martyrern ift geftüemt / berennt/ su Hoden gelegt/ unb 
$5. Marty-. serftöhrt worden / fo ift Dod) murus zneus, bie unfterbliche Seel unbez 
rur weglich verblieben unter allen Tormenten. — Juftorum animz in manu 
' Deifunt, &nontanget illos tormentum mortis, vifi (unt oculis infipien- 
tium morij,illi autem funtin pace. 
| MVII 


Feftum S. Blaſii Epifcopi & Martyris. 10% 


— — — 

MVrl aDeó Conſtanter StablLes, 
non EXpVgnablLes. 


Da ffanobafftig fie geffritten/ 
ba gedultig fie gelitten/ 
und gekaͤmpffet auf das bef£/ 
fFunden fie/ wie Mauren feff. 


In murum zneum. Jer. primo. Der grundgütige GOtt hat uns af Jer. r. 
ein wohl gegründte Schutz⸗ und Schagreihe Mauer gefe&t den glors Y !8- 
würdigen Bifhoff und Martyrer Blahum, und zwar in munimentum, 

jum Schuß und Schirm den Feinden aber in monumentum zum Schre: 

cen und Ruin / auf welhen wir Heyb ſtarcke Bollwerck bauen follen. 

Die Höhe alfo biefer auf den veften Felfen Gbriftum gegrünbter Dauer 

will ich abmeffen von bem tieffen Fundament Der Demuth zu unferem 

Troft und Lehr mit ihrer notbmenbiger Aufmerckfamfeit, Fa- 

vete, 

In Diefem erfcheinet die Demuth eines Menſchen / wann er in Be⸗ 36, 
trachtung des hoͤchſten unendlichen unbegreifflichen GOttes feine eige- Humilitas 
ne Nichtigkeit, erfennet / und fich alfo nicht nur gering / fondern gar dignofci- 
nichts ſchaͤtzet in-und vor ben Augen GOttes / von biefer rebet Der H. 
Jacobus c. quarto : Humiliamini in confpectu Domini , Vemütbiger Jac 4. 
euch im Angeficht oes „Eren/ Er fagtnicht/ im Angeficht der Men; "19 
ſchen / wie es machen bie Gleißner / dann folche Syemutb ift von GOtt 
vertoorffen / von welcher gefagt der Ecclefiatticus : Eft qui nequiter fe Eccli. 19. 
humiliat, & interiora ejus plena funt dolo, eg iff einet/ der ficb aus "3 
Schalckheit demuͤthiget / und inwendig ift er vollet Liſt. Des: 
wegen fagt ber H. Jacobus : Humiliamini in confpectu Domini, & ex- . 
altabit vos. Das befräfftiget ber H. Geift durch bie Feder des H. 

Lucz c. dec. odt. Qui fe exaltat , humiliabitur , & qui fe humiliat, Luc, 1$. 
exaltabitur : Wer ficb erhöhr/wird erniedriget werden/und wer Y1+ 
ficb erniedriget / wird erhoͤhet werden/alfo iſs: 


HVMILIs CorDe eXaLtablıVr, i 37 
Wer demüthig in ficb gebt/ — 


wird vom hoͤchſten Gott erhoͤht. 


Wo tieffer das Fundament eines Baus - / befto höher Fan ber Bau 
3 auf: 


rro Februarius; 


aufgeführt teerben. — Wo mehr (id) der Menſch in fich vernichtet, und 
too mehr fich derfelbige vor GOtt verdemüthiget / deſto mebr wird er 
von GOtt geehrt erhöht / unb mit himmlifihen Gaben und Gnaden 
i.Peng. Angefehen / das rathet ung der H. Petrus prima cap. quinto, Humi- 
r.6. — liamini fub potenti manu Dei , ut vos exaltet in tempore vifitationis, 
Demürbiger eucb unter die gewaltitehand GOttes / auf oaf Er 
euch zur Seit der Heimfuchung erhöbe, 


38. £5 wie tieff muß nicht geweſen ſeyn bie Demuth des H. Blaſii, auf 
S.Blafws welche, als das Grund⸗Feſt ber hoͤchſte GOtt ein fo groffen Zufluchte- 
un hu- Thurn der Heiligkeit gefet hat ! von der Wiegen auf ift mit Dem H. 

| Biſchoff und Martyrer Blafio bie Tugend fonderlich die Demuth auf 

gewachſen / in der Jugend aber in fo häuffige Bluͤhe der Gbrbarfeit / 
und Gottesforcht ausgefihlagen/ daß bie Stadt Sebaften fich glückfee- 
lig acbtete jo fie ibit zu ihrem Geiſt ichen Hirten haben Fónnte / wie fie 
ihn dann frübeseitig su folem hohen Ehren-Amt erfiefen / und gend, 
thiget / welches er endlich nach vielfältiger Q'Geigerung nicht ohne häufe 
figen Zahren-Guß angenommen hat / fich wol erinnerend der Wort 
Sap.G. — Sap. fexto: Judicium duritlimum his,qui pre[unt. Exiguo enim con- 
v6. ceditur mifericordia, einem geringen widerfahrer Barmbergigs 
keit potentes vero potenter tormenta patientur, aber Die Gewalti⸗ 
gen werden gewaltige Marter leiden. — Judicium duriflimum , 

39. Ein fehr hart Urtheil haven diejenige zuförchten/ biebag Regiment fuͤh⸗ 
—— ren / ſonderlich wann durch ihre ſorgloſe Hinlaͤſſigkeit einige Seelen ſeynd 
cem zu Grund gangen. 


durum. 

Es führte was reiffer zu Gemuͤth ber H. Blafius bie Wort GOt⸗ 
Ezech. 23. fe Ezech. trig. tertio : Speculatorem te dedi domui Iſracl. Audiens 
"DE ergo exore meo fermonem , annunciabis eis ex me. Si me dicente 
ad impium : Impie, morte morieris , non fueris locutus , ut fe cuíto- 
diat impius à via fua ; ipfe impius in iniquitate fua morietur , fangui- 
ibid, v,9, nem autem ejus de manu tua requiram. Wann ou es aber dem 
Gottloſen verkündigeft / daß et ficb von feinen gottloſen Wee⸗ 
gen betehren folle/und et bekehret ficb gleichwol nicht ven feiz 
nem Weeg / fo wird et in feinen Sunden fterben / dus aber haft 

Deine Seel errettet. j 
40, Aus Goͤttlichem Eingeben entwieche der H. Blahus aus ber Stadt 
Sebaften in ein vermildte Höhleg des Bergs Argei / wohin Ntek 

ey 


Feflum S. Blafii Epifcopi & Martyris. 111 


dort herum weydende und wohnende Wild ihme Heerd⸗weiß zulieffe / s Blaus fe 
die Heiligkeit Blaſii su beehren / mie dann auch in ihren Noͤthen Huͤlff recipit in 
unb Seegen zu ſuchen / ben fie aud) bey ibm gefunden mit fonderbarem Eremum. 
Troſt in ihren Leibs⸗Gepreften / daß alſo in der Warheit iſt erfuͤllt wor⸗ 

den / was David geweiſſaget Pfal. trig. quinto: Homines & jumenta Píal. 35. 
falvabis Domine, du wirft / HErr! oie Menſchen und das Vieh "7 
erhalten / und gefund machen. In allem zeigte fib das wilde Vieh) 

gegen dem H. Mann willig/ und gehorſam / wollte nicht abweichen, bif 

es den Seegen erhalten. Was jehlieffe ib hieraus, als Dag GOtt (ti^ 

ne treue und Demütbige Diener alfo erhoͤhe / und in Ehren halte / dag auch 

: Me Geſchoͤpff su ihren Dienſten fepn ſollen. 


HVMIEIs CorDe eXaLtabItVr, 


Dem frommen bemütbigen Blafio ware ein irrdifches Paradeiß Die Ein- 

öde / in welcher ibm alle Thier ( tie bem Adam im Stand Der erften 

Do) Seborfamf dieneten / und hatte bie Einfamfeit qu feiner gröften 
riebenbeif. ) 

Nun gefchabe es / daß bie beyde Kanfer Diocletianus und Maxi- — 4r, 
mianus ihren Landvogt Agricolaum, mie einen andern wüthenden Sau⸗ Perfecusio 
lum nacher Sebaften schickten in Armenien alle biejenige/ Die fich Chri- Chrifia- 
ften befennten / gefänglich mit fich zu bringen. Agricolaus mit feiner : 
unterhabenden Kriegs⸗Rott fielen gleich als rafende Woͤlff die Chri— 
fien an, und riffen viele fromme Chriften / viele (romme Schäflein aus 
dem Schaafitall Chrifti in die Gefängnuß. Da hingegen die Woͤlff 
mit bíntan gefegter Wild⸗ arm dem frommen Hirten diefer Stadt lieb 
fofenden / und fic) unterthänig erzeigten, Ware demnach der aber 
theuerliche Wechſel betauerfid) anzufehen / wie bie menfchliche Leutſee⸗ 
ligfeit in bie Srimmigfeit der Thieren / hingegen bie Orimmigfeit der 
Thieren in ein menfchlige Leutfeeligfeit verwandelt / und mithin gleichfam 
ein Menſch bem andern ein Wolff / unb der Wolff hingegen einem Men- 
(enum Menfchen worden wäre, 


ItahoMoaLII LVpVs,& Leo,non DeVs,non angeLVs. 


So cin Menſch den andern beiffet/ 
als ein Wolff mit 3ábn zerreiffet/ 
da er ibm ein Engel fein/ 
je (o gar ein GO Ott foll ſeyn. e 
’ $ 


424 
$. Blafius 
fuccurrit 
pauperi. 


Job. 36, 
wir. 


43. 
$. Blafius 
mänifeßa- 
tur. 


ihi 225, 
v, 18. 


44. 

8. Blafius 
rigide va- 
pulat, 


112 . Februarius. 


Es batte einem armen Weib ihr eingige8 Schweinlein der Wolff hin— 
weg geriffen / das betrübte ABeib nimmt ihre Zuflucht zum 9. Blafio, 
ber alfobald durch fein Gebet Den QGolff dahin bezwungen / daß er zur 
Stund den Raub unverlegt toiebergebraibt / und vor feinen Fuͤſſen 
miedergelegt. Hier ſtehe ich im Zweiffel 7 ob ich mich zu erft vermunz 
deren folle über bie Linfchuld Blifii , die unfere erfte Eltern durch dem 
Ungehorfam verlohren 7 Durch bie Gewalt das unvernünfftige Viehe 
im Geborfam zu haben / ober über den fchleunigen Gehorſam Diefes 
reiffenden Unthiers in CfGlebererftattung des geraubten Schweins. Lind 
was thuft du O verftoc ter Menfch ! du Mörder, Sieb; und Straffens 
Stauber ? Auf den Befehl Blafii geborfamet der Wolff / und gibt wie 
Der/ was er entfremdet/ und auf den Befehl GOttes bift Du/unb ver; 
bleibeft gang taub / willſt nicht zuruck geben / mas bu ungerechter Weiß 
haft an Did) gezogen / biſt alfo ärger/als ein CGernunfftofe Beſtia. Wif 
fe aber/ was fagt Der Ja. Auguftinus: Non dimittitur peccatum , nifi 
reftituatur ablatum. Wiſſe auch / daß bu endlich alles Lingerechtes muſt 
wieder heraus fpeyen / obwolen gar zu ſpath / nach den Worten Jobs cap. 
vig. Divitias,quas devoravit,evomet. | * 

, JBlafius durch bie Jagdhund in der Höhlen verrathen / wird ge 
faͤnglich eingezogen / und in Den Kercker geworffen / der ſchon lang mit 
Freuden erwartet hatte / an ibm wahr zu werden / was geſchrieben ſteht 
Iſaiæ vig. ſec. Coronans coronabit te in tribulatione, quaſi pilam mit- 
tet te in terram latam, & ſpatioſam, das iſt / de tormento in tormen- 
tum: Er wird dich rings berum mir Truͤbſaalen umgeben/und 
wird Dich wie einen Ball in ein groß und weir Land hinein 
werffen. Dafelbft wirft du fterben / und da wird der Wage 
deiner Herrlichkeit feyn. Deſſen er vergemwiffert durch den Herrn / 
der ibme Des Nachts zum drittenmal erfchienen/und ibn mit dieſen Wor⸗ 
ten aufgemuntert : Stebe auf/und chue mir Das gewöhnliche Prie⸗ 
fterliche Opffer abitatten. 

Diefes Dpffers Eingang und Anfang ware vor dem fanbbogt 
Agricolao, Der den N. Blatium im erften Gintritt auf das freundlichfte 
empfienge und grüffete / Deme aber ber H. Mann auf der Stelle be 
gegnete mit diefen Worten: GOtt ſegne Did) / Landvogt! auf daß er 
Dich aber fegnen möge/ fo ſehe zu bafi Du bie Teuffel Feine Götter nen 
neff / dann wer fie als Götter ehret dem werden fie zum Sohn Jen: 
cer werden. Was hierauf bie gefamte Kriegs Rott ? Auf den De 


fehl des ergrimmten Agricola fielen fie auf ihn als reiffende Woͤlff quf 


eam 


Feftum S. Blafii Epifcopi & Martyris. E13 


ein unjchuldiges Laͤmmlein. Et quà data porta ruunt , ein jeder ſchluge zu 

auf das befte; und fuchte ein jeder feinen Muth gu Fühlen rote er nur wollte 

und konnte. Was hierzu Blafius ? Inmurumzreum. Jer. primo. Ct Jer. v. 

ſtunde wie ein Mauer aus purem Erg unbeweglich / redete den Thrannen v. ít 

endlich alfo an: Du unfeeliger Seelen: Mörder! glaubft du hierdurch mich 

von meinem GOtt abzuwenden ? Nimmermehr; GOtt ſtreitet fuͤr michy 

GOtt ftárcfet mich / thue was du willſt. Non tribulatio, non perfecutio, Row 8. 

neque mors feparabit meà charitate Chrifti. ad Rom. o&. v3” 
Auf ſolchen Pruͤgel⸗Regen wurde er wieder in den Kercker verſtoſ⸗ 45. 

Ir / alloo Diejenige Dancfbare Wirtib / bie zuvor ihr Schwein wieder er; $. Blaius in 

alten aus des Wolffs Rachen durch bie Interceflion des H. Blafii, ihn be — 

muͤthigſt heimgeſucht / und liebreichſt gefpeift / gegen welche ſich Der 9. ^ 

Mann bebandt mitfiherem Verſprechen und Zuſprechen / andern Noch: 

duͤrfftigen dergleichen zu thun / er dargegen wolle auch ihr und allen / Die zu 

ibm die Zuflucht nehmen wurden / auch nad) Dem Todtin allen Nothfaͤllen 

behuͤlfflich beyſtehen. So lang er nun in ben Banden lage/ Fanıen täglich 

von allen Orten prefthaffte Menfchen in den Kercker / denen er gutwillig 

— das Gebet bie Sefundheit ertbeilte nad) den Worten des D, Luce 

cap. lexto. | ' 


VIrcVs De ILLo eXIbat , aC fanabat oMnes. 
Luc.6.v.19. 
Es gienge ein Krafft von ihme aus / unb macherfiealle gefund. 46. 
Dann alle und jede Die in ihrer Nothdurfft su ibme famen giengen frölich$ Blahus 
und wolgetröft surucf / wie dann ber Nahmen des H. Blatii ſolches troft- omnimus 
reichverfpricht/Dann was fügt das Programma: Beatus Blafius ? 088 Aua- le 
gramma antroortet ; Sublztus abis. 


Wer in Noͤthen zu ibm tritt/ 
wird erbórt durch fein Sürbit/ 
bann der 5. Blafius iff 
CVI Ver? Data eft gratla CVratlon VM. 
I. Cor. 12. V. 9. 
der von GOtt erhalten bat 
oicfe acoffe Gab und Gnad/ 
daß er uns mit Aülff beyftebe/ 
fonderlich in HSalſes⸗Wehe. 
P Aus 


47. 
8. Biafius 


mira pt&- 
ftat, 


48. 
8. Blafu 
conftans 
in pznis, 
Jer. 1. 


v, 18. 


Rom $. 
Y. 18. 


Mai. 4. 
Y, I» 


49. 
S. Blahum 
fequuntur 
feptem mu- 
heres, 


114 | . Febrüarius. .\x' 
Aus wol fehshundert Berährten will ich bif eintzige angeben. Es 
ware ein Knaͤblein / welchem unter bem Fiſch⸗ Eſſen ein Graͤdt in dem 
Hals ftecken geblieben ; diefes verſchwollene / und bey nahe erfticfte Kind. 
legte Die betrübte Mutter mit vielen Zahren dem H. Mann zu den 
Fuͤſſen / und ermeichte ibn alfo zum vaͤtterlichen Mitleyden / daß er 
alsbald GOtt gebetten ; nicht allem diefem / fondern auch ins kuͤnff⸗ 
tig allen und jeden/ fo in dergleichen Zuftand des Halswehe feine Half: 
fuchen würden / gnädigft zu erhören / und aus dieſer augenfheinlicher 
Todts: Gefahr zu erretten. GOtt erhörte Das Gebet feines Die- 
ners / alfo soar / Daß wer ſolchemnach durch Einſchluckung eines Bein: 
fplitters oder Fiſchgraͤdts m Die Gefahr des Erſtickens geriethe / Die 
Abledigung Defjelbigen alsbald empfande / als er den Nahmen und 
Huͤlff des H. Blafii nur anfienge herglich und ſchmertzlich anzuſchreyen. 
ie auch ſolches jener uralte Sriechifche Leib⸗Artzt Akrius beseuget / 
dag unter andern ein fehr bemehrtes Mittel-feye miber Das Haiswehe/ 
ober fo jemand in der Gurgel ein Bein oder Graͤdt ſtecken bleibe / 
wann man den 5. Blafium anruffe mit diefen Worten: Blafius der 
Martyrer und Diener Chriftibefieblees: weiche entweder oberz 
oder unter fich/ woraus zu fehlieffen/ Daß dieſes Mittel felbiger Zeit ſehr 
gemein muß geroe(en feyn. 
Aber weiter qu Dem glorwuͤrdigen Marter-Kampff des H. Blafii 
zu Fommen / wie er feine Mauer-ftarıfe/ ja er&ene Standhafftigkeit fe 
ben faffen / und in allen Beinen den Agricolaum nur trugte / lieſſe er ihn 
nackend ausfpannen / und in aller Furi mit Geißlen gerreifjen. Aber 
Blafius in murum zreum , als thate man die Pfeil loßſchieſſen auf eme 
aus Cr& gegoffene Mauer / wieche fo wenig/ als em Diemant von 
denen wiederholten Hammer⸗Streichen / lobte GOtt / dag Er ihn 
würdig gemacht / etwas zu linden / quia non funt condignz paflio- 
nes hujus temporis ad futuram gloriam. ad Rom. oct cap. 


Hier (eint bie Propheceyung Iſaiæ cap. quarto. erfüllt zu fenn : 

In illa dieapprehendent feptem mulieres unum virum : An demfelben 
Tag werden 7. Weiber einen Mann ergreiffen / und fagen : 
S.affe nut deinen Nahmen aber uns genannt werden, Dann 
als der fieabaffte Kämpffer voller Blut und Wunden wieder in Die 
Sefängnuß geführt wurde / folgten ihm auf den Fuß nach 7. andaͤchti— 
ge Weiber / die das in den Fußſtapffen reich binterlafjene m auf 
anu 


Feſtum 5. Blafii Epifcopi & Martyris. tI; 


ſammleten / und mit demfelbigen ihre Angefichter beftriechen / nicht der 
OfGelt/fonbern dem Welt⸗Herrſcher zu Gefallen, 


Was ſagt ihr darzu ihr üppige Welt⸗Docken / die ihr mit bet 
ott(ofen Jezabel mir Schminck eure Augen beftveichet / ober mit + ee-9. 
codiNen-.Koth / wie Antiphonus bejeuget / euer Angeficht färben, " 
Clemens Alexandrinus (agt : fo(cbe Weibsbilder 7 die fid) su ſchmin— 
den den Erocodilen:Koth gebrauchen, oder mit Meerfpinnen- Schaum 
fi) befchmieren feynd nicht ein-fondern dreyfach nicbt wert) / daß fie 
bie Sonn befihein. O wie viel lobwürdiger / ja mie piel glückfeeliger 
waren diefe ſieben Weiber / al8 Popza, Domitii Neronis des Kayfers 
Ehegemahl / bie aller Drten soo. trächtige Efelin nachtreiben lieffe / 
in deren Milch fie ihren Leib gleichfam beigete 7 bie Haut ihres An— 
gefichts folcher Geftalt auszudähnen / bie Runglen abzuebenen / und 
FR Weiſſe zu erhalten. O wohl mehr als ein ſtockblinde bot: 
eit! 

, Bon diefen 7. gemelbten Weibern wird ee / daß ihnen die 5% 
Goͤtzen vorgeftellt wurden entweder felbige zu verebren und anzubeten / Sepiem 
oder im widrigen Fall aufs graufamfte hingericht zu werden / tvare ih⸗ 
re Antwort: es Fönnte wol ein mehreres gefchehen / fo fern bie Goͤtzen⸗ in ide, 

Bilder von bem Staub rein und fein getvafchen wären. — Als nun dies 
Ken felbft zu wafchen anvertraut / und biefe fromme Weiber sum 

eich Fommen / wurffen und flürgten fie felbige in die Tieffe Des Waſ—⸗ 
ſers / (o beherkt/ als begierig den verdienten Lohn zu erhalten ihrer veruͤb⸗ 
ten ritterlichen That halben. 


Da ware nun das Feuer völlig im Dach / auf der Stell wurde 
ein Scheiterhanffen angezündet und denen ber&bafften 7. Amazones 
zugeſchryen / entweder den Göttern zu opffern / ober bie Krafft dieſes 
i gu empfinben / worauf eine aug denfelbigen aus Antrieb Des H. 
eifts obne weiteres Bedencken in die Flamm hinein gefprungen / Des 
ten 2. Fleine Kinder Der Mutter voebemütbig nachgefhryen / fie ale 
Waißlein nicht zu verlaffen / fie wollten mit-und wie Die Mutter fters 
ben / (epe fie ihnen ein Mutter geweſen zum zeitlichen fo folle fie ihnen 
auch ſeyn zum ewigen Leben/ welche fie aud) Durch Cntbauptung triunte 
phierlich eingangen. 
] I, 
Auf folches Pochen fienge der Nichter an rafend zu ſchreyen ? GU e fam- : 


ferme Hacken ber ! zerreiſſet die junge Hund (amt ben. alten in 1000. git Bust 
| 92 Stück "e 


i16 | - Februarius. 


€ tic; fehe aber / /O groffe Allmaht GOttes! indem fie Die Hacken 
anferen/ laufft an ftatt des Bluts bie fehneemweiffe Milch hervor / es ct 
fehienen bie himmliſche Heer Geiſter / heylen die Wunden / fpreihen be 
nen Blutzeugen qu : Friſch auf ihr tapffere Heldinen! frifch auf! ſtreitet 
männlich 7 bie Gron ift euch gewiß. Schryen endlich in ihrem legten 
Kampf frölih u GOtt / und danckten ihm / daß er ſie / alsunfchuldige 
Schaͤflein zu ſeinem Opffer wuͤrdig gemacht. 

Hierauf gienge es wieder loß mit neuer Furi auf den H. Blaſium, 
alles wurde verfucht / aber alles umſonſt. Ponetur murus , & ante- 
murale. lai. vig. ſexto. Er wird zu eine: flíauer und ot 
mauer gemacht werden. Die Bormauer / das ift/ fein fterblicher 
feib / wurde auf alle Weiß aeftürmt / berennt / zu Boden gelegt / alfo 
serftöhret / bag Fein Stück auf bem andern verblieben / es ift die Haut 
son Dem Fleifih / das Fleiſch von den Beinen / das bloffe Ingeweyd 
er su bem zerriſſenen Leib und Seiten heraus/nudata pendent vi- 
cera. 


BLasIVs aDftabat VeLVtI Marpesla CaVtes, 


Blafius dem Seifen gleich 
achtet Feiner Peinen-Streich, 


Es vermesnte der Qorann/ es wäre bie Veſtung erlegt und eingenom⸗ 
men. Was bat er aber getroffen ? nichts ald die Vormauer / bie 
rechte Mauer/dieunfterbliche Seel/Murus zreus ware die aͤhrine Mauer / 
welcher der Tyrann fo viel als nichts Fonnte abgereinnen. 

Endiich wurde der theure Vlutzeug geftürft in einen Teich. Und 
was gefihicht ? Als Monfes über das rotbe Meer feine Hand batte 
ausge(trectt 7 bat fid Waſſer zertheilt / und ift geftanden wie ein flarz 
(fe Mauer’ Exodi dec. quarto. Erat enim aqua tanquam murus à 
dextera eorum, & læva. — Et aque eis erant quafi pro muro à dextris, 
& à finiftris. Moyſes ift fiber hindurch kommen / Piis erat munimen- 
tum,faat Lipomanus, impiis autem monumentum,dann Die Egyptier dar 
(eloften geſuncken und ertruncfen. 

Der H. Blafius gienge auf benr Waſſer / als auf einem trucknen 
Pflaſter / fest fib auf ber Mitte des Waſſers nieder / ladet ein su olei 


70° cher That bie Goͤtzendiener / Deren 68, e8 gewagt / aber gefunden us- 
lai. 7. di in profundum Inferni. Hai. fept. Der H. Mann gehet endlich 
Y, M. 


tepteillig dem Tyrannen qu mit gant glangendem Angeficht / ion 
ur 


Feftum S. Blafii Epifcopi & Martyris. bir 


durch nicht das mindefte erleuchtet den Sentenz des Schwerdts über 
ihm faͤllete. Vor dem Streich aber teate Diefe Die [este Birt des N. 
Blahi : Verzeyhe O gütigfter GOtt allen denjenigen / bie mir fo viele 
Gutthaten / als Marter zugefügt. _ Verſage feinen einigen feine Bitt / 
ber mich in feinem Anliegen anruffen wird ; worauf diefe Stimm deut 
lid vom Himmel gehört worden : Dein Geber bab icb erbört / es 
ſolle alles geſchehen warum du mich erfücht haft, Nach wel: 
chem ihm ſein H. Haupt iſt abgeſchlagen worden, und Die Seelin Himmel 
gefahren/wohin ich meine Stimm erbebe: 
De CoeLIs BLasI qVasI MVrVs aheneVs efto. 
Wider alle unfere Seind/ 
die unſicht⸗ und fichtbar feynd/ 
wie ein Mauer Blafi ffeh/ 
uns errett aus allem Weh. Amen, 

— — 
1 LEREITTERNN W 


/ SO. KU ; 
ANNE, - 
E , AY 
3-^ 
4/4, x V 3a 
(Ira AS 
I (d [M NN M MUS 7) 
E an ut Hi y A S. a 
a) Vr), AL IIT TE 
L4 Vs pr 


— 
x 
c 


$9 5 Feſtum 


us Februarius. 
FeftumS. ApollonizV irginis,& Martyris. 


Progr. Magna Patrona Apollonia. KR 
4nagr, Agna in polo Patrona alma, 

Quisquis Apolloniam mireturinaxe Patronam, 
Que patrocinio fubvenit Alma fuo, 
$4, Quantumvis alii mordaci dente frementes. 
8. Ayolle- San&orum cultum fubfidiumque negent, 
beer Sentiet, expertus tremulos fub dente dolores, 
' .. Cum prompto coeli , quod tulit , auxilio. 
Obſchon mit Gifft:vollen Zähnen 
viele Spötter thun aushöhnen 
der Heiligen Huͤlff und Bitt, 
Apolloniam in Schmergen 
wer verebret bat von Hergen, 
bat erfahren ihr Fuͤrbitt. 


Feftum S. Apollonis Virginis, & Martyris. 119 

THE.M A. 


Ad aliquem San&orum convertere, Jobi quin- 
. . tO, v. primo. 


ende bid) zu einem or den Heiligen. Job s. v. r. 


Om beiliger Engel ware ber SRapbael / der das Gebet Tobia 
| GOtt dem HErrn inr Himmel bat sorgetragen / wie er felb- 
ftem fagt Tob. duod. Ego obtuli orationem tuam Domino, Tob 12. 
RE cb bab dein Beber für GOtt getragen. Ein Heiliger ift ^ 
gemwefen/und zwar Jeremias / von Dem der Hoheprieſter Onias 
ju dem tapfferen Kriegs-Fürften Juda geſprochen / fecun. Machab. dec, 2-Mach.rs. 
quinto. Hic eft Fratrum amator,& populi Ifrael: Hic eft, qui multum "!^ 
orat pro populo , & univeríà fancta civitate, Jeremias, Propheta Dei : 
Diefer ift ein X iebbaber der Bruͤder / und des gangen Dolch jp, 55. 
raels / der bittet fleiffig/und viel für Das Volck / und die gange e pro 
heilige Stade, Tjereitias der Dropbet GOttes. Heilige ſeynd jesranc. 
ne 24, Xelteften/ welche für den Thron des HErrn gefallen/ deren ein 
jeder hatte eine Harpffen / und gü(bene Schaalen voll des gufen Ges 
ruchs / welche fennd bie Gebet der Heiligen / welche fie täglich vor bem 
Thron des HErrn opfferten, Habentes phialas aureas plenas odora- Apec. 5. 
mentorum , quz funt orationes Sanctorum. Apoc. quinto. So bit-⸗ * 9 
ten bann für ung bie Deilige/ und erbitten ung Dasjenige/ fo ung gu une 
ferer Seelen Heyl Fan erſprießlich ſeyn. Und wer will daran zweiflen/ 
da auch die Lebendige fuͤr einander bitten / und zum oͤfftern einer dem an⸗ 
dern etwas erwerben thut. 

Alſo bat Moy es gebetten / Exodi dec. ſept. & trigeſ. primo c. Al. $6. 
ſo bat gebetten der David für das Volck / ſec. Reg. vig. quarto. Alſo > — —— 
hat gebetten der Hauptmann fuͤr (einen Knecht / Luc. lept. Alſo hat ge⸗ nete 
betten ber Paulus für alle die / ſo auf bem Schiff waren / Ad. vig. fept. 

Wie auch für bie Philippenſer / daß fie in der Sieb GOttes zunehmen 

‚möchten. Die Roͤmer bat er feíbft ermahnet/ daß fie ibm in dem Se 
bet hülffen. Ad Rom. nono. Zu bem Timotheo fchreibt er/ wie daß er 
feiner im Gebet gedencfe ohne Unterlaß. (ec. ad Tim. fec. 


Der 


154 Februarius. 


—————— —— M M — 

Der H. Cyprianus fchreibt zum Pabſt Cornelio, unb begebrt/baf 
bet / (o unter ihnen geftórben / nicht follte aufpóren für Bruder und 
Scheitern zu beten, ‘Der H. Bernardus fchreibt wider Die Keger zu 
feiner Zeit alfo : Sie verfpotten und / daß wir bey Der Tauff die Für: 
bitt Det Heiligen begehren / wollen alfo Ehriftum in beyden Ständen 
der Todten und £ebenbigen ausmufteren/ dann fieberauben bie Todten 
ber Lebendigen Fuͤrbitt. Vigilantius, ein Ketzer sur Zeit deg H. Hie- 
ronymi, fihreibt Diefes : (8 mögen bie Lebendige für einander betene 
aber bie ui GOtt verfihieden / koͤnnen folches nicht thun; reiber Diefen 
aber fe&t der H. Hieronymus Diefes : Haben die Apoftel und Marty: 
tet für einander beten Fönnen/ da fie noch im Leben geweſen / Da fieno 
felbft fur fich forgen mü(jen / wie vielmehr werden fie anjego Diefes verme 
gen/nadbem fieden Sieg und Triumph eriangt haben. 


En SanCtorVM preCes eXaVDItas, non Irrltas. 


Was die Heiligen gebetten/ 
haben fie von GOtt erbetten. 


Exod. 32.0. Der einkige Mann Monfes erlangt bey GOtt 60000. ftreitbarer Maͤn⸗ 
ner Verzeyhung der Stunden. Exodi trig. fec. Stephanus/ ein tad 
folger Chrifti feines HErrn / und erfter Martyrer / bererfür feine Ver⸗ 

AR.7.c folger/ Adt-fept. und follten fie jest bep Chriſto toeniger vermögen ? 
Paulus der 9fpoftel fpricht / e8 fepen ihnen 276. Seelen in dem Schiff 

Act. 27.c. geſchenckt worden / Adt. vig. fept. Und nachdem er je&unb aufgelöfet 
worden / und mit Ehrifto zu wohnen bat angefangen / follte er erft (ei 
nen Mund zufihlieffen / und für diejenige / bie in ber ganten Welt feiz 

57. nem Evangelio Glauben haben / nicht ein Woͤrtlein Fönnen fprechen ? 

Preces San. füllte der Vigilantius ale ein lebendiger Hund beffer feyn/ als eim todter 

&eram ef- fóto ? CfBol (aat alfo Der H. Auguftinus Serm. 24. fuper Joannem : 

Keacioresin Seelig (epmb die heilige Martprer / deren Gedaͤchtnuß wir nicht 

dum mora, vergeblich begehen / dann tir gedencken ihrer nicht alfo / mie der atte 

renurad. Deren / Die im Frieden ruben / Daß mir für fie bitten / fündern bie 

E ter- mehr / daß fie für uns bitten / Damit wir ihren Fußſtapffen nachfol- 


en. 

Es wollen aber mit einem Mund fagen/ und nrit einer Feder ſchrei⸗ 
ben unfere Widerfacher : Schmaählich/und höchft nacbtbeitig ift es dem 
hoͤchſten GOtt / als der allein will / und felle angeberten werden, Schmab- 
lich und hoͤchſt nachtheilig ift es Chriſto der Per einige Mittler yo 

Jen 


Peftum S. Apolloni Virginis & Martyris. _ rar 
(hen GOtt und den Menſchen / unb ift bie Anruffung der Heiligen an⸗ 
derſt nichtsy als ein Zeichen des Mißtrauens zu GOtt unb Griffe. Die 78. 
fen begegne id) aber in Chriſtlicher Sanfftmuth / und geftebe e8 gern /5ol Deo 
bag Gott allein folle angebetten werden cultu latriz , bag aber aud cer t- 
neben ihm die heilige Engel/ und andere abgeleibte Heilige GOttes nit ^ . 
Fönnen angeruffen werden; ift in Feinem Orth ber Heil. Schrift verbot: 
ten/ fondern vielmehr ung in Derfelbigen darzu gerathen. 


Daß aber dem Almächtigen GOtt ſchmaͤhlich ſeye / daß von uns 
neben ihm (Der von uns alleinig wird angebetten/ ) andere angeruffen 
werden / ober Dif ein Zeichen ſeye / daß Chriſtus Darburd ein Mittler 
wiſchen GOtt und dem Menfchen verachtet/ ober ein Mißtrauen auf, N” 
ibit gefegt werde / Fan auf feine Weiß vernünfftig gefagt werden ; Dann Sur non 
gleish wie es fein Zeichen ift; bap GOtt nicht mächtig genug feye/ un8 minuitur 
gu beſchuͤtzen und zu befehirmen/und ein Mißtrauen von feiner Allmacht per invoca- 

-verurfache/ indem Er bie Engel zu unfrem Schuß verordnet / nad) den ionem 
Flaven Worten bes Pfalmiften/ Pfal. nonag. v. undec. Angelis fuis Ense 
Deus mandavit de te, ut cultodiant te in omnibus viis tuis. Alfo ift v. i 1 
es auch Fein Zeichen daß wir, ein Mißtrauen auf G Ort und Goritum 
unfern Mittler fegen/ indem wir Die jenige anruffen weiche von GOtt 
uns zu ſchuͤtzen / und für uns zu befen verordnet feynd, 


Sollte dann der allertveifefte GOtt gefehlt, und ung verführt ha⸗ 
ben / welcher ausıruckiih den "Befreunden Jobs befoblen: Job quadr. fob.4r.v.&. 
primo :Ite ad (ervum meum Job. Opffert Die Schlacht⸗Opffer. Job 
autem fervus meus orabit pro vobis, &faciem ejus fulcipiam, . Was 
nun das Iſraeliſche Volck Den Samuelem gebetten / primi Reg. fept. t. Reg. 7. 
Ne cefles pro nobis clamare ad Dominum Deum noftrum , ut falvet"* * 
nos de manu Philiftinorum, das fchreyen mir in unfern Noͤthen und 
Aengften zu Der Heil. Apollonia: Ne ceffes &c. und daß unfre Birk zu 
ihr / und ihre Bitt yu GOtt für uns / nicht Erafftloß werde abgehen, will 
ich in gegentoartiger Predig erweiſen. Favete. | JI 


Wann ih aus bem triumphirlichen Marter-Leben der H. Jung⸗ 
Ener und glorrourbigen Martprin Apolloniz nur Diefe eingige beroiz. _ 
t That heut wollte an-und ausführeny wie baf fie aus innerlichem 
Antrieb des Geifts in bas eom Torannen ihr zubereites Feuer gang be’ 60. 
ber&t und unerſchrocken ſich felbften geftürgt hat / hätte ih ja MateriPoloni 
genug 7 ihr Lob uber alle Wolcken zu ergeben / und müffe mid) auch intus de- 
: Q biefemprzdice, 


61. 
Phœnicis 
ortus, X 
eccafus, 


jeb. 29, 
vi 


33% Februarius, 


diefem zu wenig bekennen / Dero Lob auszufprechen: und nuc Wunder⸗ 
poll mit bem Poeten fprechen: Sd us riii katie 


Quis fat Apollonia fandum depradicet aufum ? 
Qus canat ejusdem funera clara fatis? 
Der wird und wer bat befchrieben 
Gnugſam ihr Sieg-vollen Muth? 
Innerlich vom Geift getrieben / 
Sie (icb Fürst ins Feuers-Wuth. 


Daß ich alfo wohl unfere großmüthige Heroldin / und groß-betwehrte 
SNatrerin Apolloniam vergleichen fan mit Dem Vogel Phoenix , welcher 
durch bas Feuer zu einen neuen geben aufgebet und aufftebet/ welchen 
dann tiefe Zeit. Schrift zu ewigen Fahren mag bepgefügt werden: 


PhoenIX De oCCasV trIVMphantlor, 
Phoenix der in Slammen ſtirbt / 
Neues K eben fich erwirbt, 


Won diefem fihreibt ber Po&t: 


Phoenix fitne magis felix, an fit magis audax, 
Sub vario variat judice judicium, 
Non horret mortem, fed eam fibi provocat ultrö, 
Et genitor vita, Parcáque dira fuae 
Cunarum fap:ens (tru&or, textórque rogorum, 
In queis dum moritur, denuó mox oritur, 
Phoenix wo das Grab bereitet / 
Auch zugleich die Wiegen (clit / 
Wo er durch das Seur abfcheider/ 
Neues Leben auch erhält. 


Dahin hat vielleicht ziehlen wollen der Job mit diefen feinen Worten, 
cap. vig. nono, In nidulo meo moriar, & ficut palma multiplicabo 
dies. Palma aber ift in dem Griechiſchen Tert fo viel al Phoenix, Da 
bero Iefen viele biefen Sobifchen Spruch alfo : Et ficut Phoenix p: 

| tipli- 


Feftum S. Apolloniz Virginis & Martyris. 123 
tiplicabo dies, wie unter andern Tertullianus c. 13. de reſurrectione. 
Dem (epe nun wie ihm wolle / (o finde ich ein ſchoͤne Parallel und Gleich⸗ | 
heit zwiſchen Dem Phoenix und diefer fiegreichen Martyein. Obſchon 62. - 
der Phoenix quf etliche hundert Fahr fein Leben erflveckt / bleibt o diga 
doch big in das Grab em unverfehrte Sjungfrau : Apollonia ríutté cor araen 
pbiret alorreid) neben dem erhaltenen Marter Palm mit bent allzeit 
geünenden Kränslein der Syunofrduliden Neinigfeit/ und reinen Syung: 
freufbafft. Der Phoenix fäfjet ſich gat nicht/ oder gar _felten fehen: 
Apollonia entzoge fid) von aller menfchlichen Gemeinfchafft. Nebſt ans 
dern fchönen Farben glänget in Dent Phoenix die rothe: bey ber Heil. 
Apollonia finde ich nebft ber blauen Farb der Demuth / nebft der 
grünen der Hoffnung / bie Schneesmeiffe Lilien der Jungfrauſchafft / 
und die Blut⸗rothe Roſen einer Martyriny als welche fo offt das Mar⸗ 
ter-Rränslein verdienet hat (o oft ihr ein Zahn in ber Marker Darge- 63. 
ben. Dann fo nad) Zeugnuß Def Heil. Bernardi: Non eft dolor ficut Dolor dea. 
dolor eorum, Kein Godmer&en ift mit dem Zahn Schmergen zu ver⸗ tium facilé 
leichen was Penn und unbefhreiblihe Schmergen muß ausgeflanden "MW: 

ben die H. Apollonia, nod) ein fehr zartes Syungfráulein/ indem ihr 

ein Zahn nach dem andern ausgefihlagen wurde? 


. Was hat aber den Tyrannen zu folcher Marter vor andern anges 
tei&et ? Anderft nichts/ als ihr inbrünftiger Eyffer in offentlicher Ders 
Fündigung des Chriftlichen Glaubens. JEfum Chriftum, bezeugte bie 
Kirch / verum Deum colendum effe przdicabat, quamobrem omnes 
ei contufi, & evulfi dentes. Sie prebigte 9G (um offentlich/ und er- 64. 
mahnte alle / biefen allein feeligmachenden Glauben anzunehmen / und curs.Apol- 
wie viele Wort fie verlauten lieffe/ fo viele tödtliche Cotid) empfunden !oniz den- 
in ihrem Hergen die wilde und blinde Heyden / gierten wor Zorn mitte crul@? 
ben Zähnen und damit biefe Heil. Jungfrau ihre Zahn gegen fie nicht 
weiter fihärffen thaͤte haben fie ihr diefelbige mit geöfter Furi ausfchlas 
gen lafien. Warum aber haben fie ibr nieht gar bie Zung ausreiffen 
lafien? Damit fie/ wie fie ſuchten nicht gang ftumm mit derfelbigen Chri⸗ 
ftum verlaugnen fonte, 


Und das ware bie von der Höllen gefuchte Nach wider bie Heil, 
Apollonia, als welche in dem geiftlichen Leib Chriſti Dürdo ihre Predisen — . 
das Amt der Zähnen erfüllt hat. Danny wie (agt Der Heil. Auguftinus, S. Augu 
Dentes Ecclefiz funt, quorum authoritate ab errore gentilium praci-!a Píal. 3. 
Qa duntur 
324 .* Februarius, 


&r. duntur credentes, & in eam (Societatem,) qux Chrifti corpus eft, 
prxciduntur, His dentibus dictum eft Petro, ut manducaret ma&tata 
animalia. Et de his dentibus dicitur Ecclefix : Dentes tui, ficut grex 
tonfarum &c. 


Da alfo bie Heil. Apollonia das Wort GOttes predigtey erfüllte 
fie ben Dienft ber geiftlichen Zaͤhn fo Dem Teuffel dermaſſen bieſſe / Dag 
er bie Seinge angefenert/ Der beftändigen Vortragerin Des Nahmens 
und Glaubens Chriſti der Zahn mit Getoalt zu bevauben/ Damit fie fe 
E mit eem mercklichen Schaden der Höllen nicht weiter brauchen 
ónte. | 


Aber aud) auf ſolche Weiß bat et teiber feinen Willen diefer Jung⸗ 
frauen ben Palm⸗Zweig überlaffen müffen/unb uns geben einen augen: 
ſcheinlichen Beweißthum der Abftinenz, Morrification, Abtödtung und 
Maͤßigkeit diefer Syungfrau. Die hölkfche Schlang ift avgliftig genug/ 

Dens in- md beraubt fich nicht felbften Der jenigen CiiGafren und Werckzeug / die 

Arumen- ihr zu unfrem Schaden dienftlich. Solche Inſtrumenta feynd die Zähn 

tum gulz. jn pem menfchlichen Leib / Werckzeug sum Fraß / wodurch fic ber Menſch 
ftürget in viele Excefs, welche vieler Sund und Laftern Urſach feynd, 
Ras ift das dann / daß Der argliftige Feind der JD. Apolloniz benom⸗ 
men die Zahn, als ein taugliches Werckzeug zum Frog und Füllerey ? 
O diefes hätte ber Teuffel wohl unterlaffen/ roann er durch ſolches In- 
ftrument einen Sieg hätte verhoffen Eönnen. Da er alfo wuſte / wie 
mäßig und nüchtern in allem bie H. Apollonia, hat er fie ber Zahn bes 
rauben laffen zum offentlichen Zeugnuß ihrer Maͤßigkeit. 


Mit Ausreiffung der leiblichen Zahn wollte fib der leydige Teufel 
nicht faffen befriedigen / fondern fucbte auf alle Weiß fie der geiftlichen 
auch su berauben / die in dieſer Herotdin von folcher Starck Krafft und 

Eant4.r.2. Wuͤrckung / daß ihr der Dimmlifche Bräutigam das Lob giebt; Cant, 
quarto : Dentes tui ficut greges tonlarum, qua alcenderunt de lavacro 

Galaad, omnes gemellis fxtibus, & fterilis non eft inter eas, deine 

Zähne ſeynd wie die Heerde der geftbornen Schaafe / welche 

67° aus der Schwemme berans geben / fie tragen alle Zwillinge / 
Dentes in- und ift eines unfruchsbar unter ihnen, as feynd aber biefe 
terni medi- fuͤr innerliche geiftliche Zähnı ? Theodoretus nennct Diefe Die Betrach— 
tatio. fung: Meditationes tux, feptib feine Wort / quibus tanquam dentibus 
quibusdam corporea legis,tum fcripte , tum naturalis , craflıtudo, in 

cura 


Dentes my. 
&ii, 


Feftum S. Apolloniæ Vireinis & Martyris, 124 «ura fensüs extenuatur, & ad efcam fpiritualem idonea redditur &c. 


Dieweil die Zahn mit Keuen die Speiß zermahlen voie bie Mühl das 


Korn-Körnlein/ und zum Mehl macht, dahero die Schrifft Ecclefiaftes Eccl, ra. 
duod. Cüm otioíz fuerint molentes in minuto numero. Wann die "3. 


trinllerinnen in geringer Anzahl aufhören wird / bas ift/ wann 
im Alterthum bie Zahn abgeben werden / und zum Sveuen untauglich, 
Aiſo vergleicht der Heil. M. Ignatius die Zähn nut einer Mühlen: Den- 
tibus beítiarum molar. Alſo tbut die Betrachtung der Seelen-Speiß 
jerzund verfeuen/ wie fagt der Heil, Auguft, lib. deSpirituS. Meditatio 
eft occultz veritatis ftudioía inveftigatio. Wie gleichfam mit uͤber ein⸗ 
ftimmet der Heil, Bernardus : Sicut molendinum velociter volvitur, 
& nihil refpuit, (ed quidquid imponitur, molit, aut fi nihil imponitur, 
feipíum .confumit , fic cor meum femper eft in motu, & nunquam 
requieícit. | 


ConteXtVs DentIs MIſtICVs. 
^fnnerlidoe 3ábnsZArafft. 


Gleichwie bie Zaͤhn das Harte zermahlen und Flein machen, unb zum 
öfftern unter der bitteren Rinden ein füffen Geſchmack finden/ alfo thut 
bie Betrachtung viel harte Ding ergreiffen/ und wuͤrcket aus denfelbi- 
gen Der Seelen aus groffe Troft und innerlihe Sußigfeit. Meditemur 
duriora, fügt Tertull. de cultu formz, & non fentiemus. Und Seneca 
Ep. 77. Quz alii diu patiendo levia faciunt , vir fapiens levia facit diu 
«ogitando. Diele Sachen fommen bißmeilen unferer Einbildung vor/ 
als ſchwehr / unüberwindlich und unerträglich / welche durch bie Ver; 
feuung unb Zermahlung des Zahns der Betrachtung leicht und ſuͤß 
überftanden werden. Es legte Ehriftus den Juden vor das hohe ez 
heimnuß des Fronleichnams / Der Nieſung feines allerbeiligften Fleiſch 
unb Bluts / und Diefe Speiß Fame vielen vor/ gar zu hart zu Feuen/ Def 


68. 


Senfus den- 
tis myfticus, 


‚wegen fprachen fie/ Joan. fexto : Durus eít hic fermo, & quis poteft Joan. 6. 
eum audire? ls nun deßwegen etliche binteeg giengen und Gbriftug v 61- 


i Apoftel befragte: Et vos vultis abire? anttvorfete Petrus: Herr! 
bu haft bie Wort des ewigen Lebens / wo wollen wir hingehen? bie 
Wort alfo, weiche den Phariſaͤern hart fihienen/ nahmen bie Apoftel 
any als ein Lehr des ewigen Lebens / weilen fie durch bie Betrachtung 
bie Süßigfeit fchon verfofter hatten 


253 Alſo 


126 Februarius. 


m— — — — — n — — MM —— PM — 
69. Alfo Fommen vielen unerträglich vor Die Befehl des góttlien Ge 
d feß ; hart und abermahl hart kommt vielen vor / feinen Feinden verzeps 
detur duro, beit; hart und abermahl bart/ bas ungerechte Gut zuruck geben; hart 
ferme Dei. und abermahl hart, fid) der A ige Gelegenheit entziehen / ac. deß⸗ 
eai, 1, Wegen fagt der Königliche Prophet Phal. dec. fexto : Propter verba la- 
v4, biorum tuorum ego cuftodivi vias duras. So wir aber alles dieſes 
genauer unterwerffen bem Zahn der Betrachtung / wird ung alles Dies 
fes Hönig-füß vorkommen / wie dann folches bekraͤfftiget erflrerwehnter 
* isi David, Pfalt. cent. dec. oct. Quàm dulcia faucibus meis eloquia tua 
j 7 . fuper mel ori meo. Cin harte Sach fcheinet das geiftliche Cloſter⸗ 
Meditarie Leben die Armuth im Geift/ die Berlaugnung feiner ſelbſten / bie Ein⸗ 
dura reddic ſamkeit / das Stillſchweigen / Faſten ‘Beten / und andere dergleichen 
favis, Bußwerck; So man aber alle diefe Werck Durch bie Betrachtung - 
recht zerkeuet wird man barinn fpühren ein innerliche Suͤßigkeit des 
Geiſts und der Seelen/ Dabero bie Schrift eine Religion vergleiche 
Gant,6. mit einem Soufz Garten/ Cant. fexto. Defcendi in hortum nucum, 
"1 Dann gleichwie die Nuß mit einer harten Schaalen unb bitterer Rin⸗ 
den umgeben / einen füffen wohlgefchmackigen Kern in fich begreifft/ / 
alfo ein Seiftlicher Ordens⸗Stand fcheinet zwar von auffen rauh / hart 
und bitter / aber innerlich betrachtet / siebet nach fich ein himmliſche 
Bean. Süßigfeit. Wo dieſe abgehet / ift Fein Troſt zu ſuchen; deßwegen klagt 
UC unter andern der Prophet Jeremias c. duod. Defolatione defolata eft. 
omnis tetra, quia nullus «ft, qui recogitet corde. 


7T £y wie wohl ift mit folchen geiftlichen Zähnen verfehen geweſen bie 

$. Apollo. Weil. Apollonia; dann obſchon bas ihr angetrobete Feuer ſchiene ein uns 
nia dente. erträgliches Torment zu feyn / ware ihr Dod) tvegen reiffer und innete 
intere licher Betrachtung diß Torment ein froftreiche Abkühlung ihrer mit Lieb 
a Pro erbrandten Seelen dann alfo bezeugt von ihr bie Kirch : Comprehenfa 
’ ut combureretur, cum paulisper quafi deliberans, quid agendum ef- 
fet , ftetiffet, toas ware Diefed anderft/ als inrenbig Feuer Durch bie Ber 
trachtung/ was zu thun? Alacris in ignem fibi paratum, majori Spiri- 

tüs Sancti flamine intüs accenfa, fe injecit. Wie? hat fie fib dann gar 

nichts vor dem Feuer au ? Mit nichten; dann wie Plinius fchreibt/ 

unb mit ihm Ariftoteles Sect. 34. thut vielmehr die Kaͤlt / als die His 

den Zähnen einen Schaden zufügen. Alfo empfunde vielmehr die Heil, 
Apollonia bie Kält der verftockten heydniſchen Hertzen als bie Hik 

des hoch⸗brennenden Scheiter⸗Hauffens / und dig ift allein injufrer 

e 


FeftumS. Apolloniz Virginis & Martyris. 127 


ben ber innerficben Starck ihrer Geiſtlichen Zähnen / von melchen 
id) wohl fagen tan / Thren. quarto : Candidiores nive, rubicundiores Thren. 4. 
ebore antiquo. Wohl Schnee:weiß wegen der unverfehrten Crungfrau "7 
fhafftıroth wegen bes Purpurs ber Marter, | 
Indem aber die Natur fich entfegt vor Dem Tod felbften, alfo ſchei⸗ 
net ber Wahrheit zumider zu ſeyn toas man fehreibt von Dem Phoenix, 
daß er fich felbft bas Grab mache das Holg an uͤndte / und fich einaͤſche⸗ 
re; Scheint alfo nicht zuläßig zu ſeyn / fich felbften tvollen in die Flam⸗ 
men ftürgen/ wie gethan bat bie H. Apollonia. Was fie aber gethan 
bat; (age icb/ hat fie gethan aus Antrieb und Eingebung des H. Geiſtes / 
ba auch (o gelehrtey af$ bewährte Authores behaupten tollen / eg fepe 
zuläßig/ fich felbften entleiben/ um bie Beleydigung GOttes barburd) zu 
verbüten, Wie dann gethan haben viele heilige Jungfrauen / von wel 
chen meldef Eufebius lib. 8.hiftec.12.&17. Und Der H. Ambrof. lib. 3. 
de Virg. Und Palladius c. 150. : 
Es fagt aber der H. Auguftinus, wirſt bu fagen: Non à femetipfo, im is 
fed ab alio debet occidi, qui veftigia fequitur Chrifti. — Syft alles wahr, in. 
p aber Durch Trohungen und Antrieb des Tyrannen ein Martpr bem 
obt zulanfftz (pringt in Das Meer / Feuer / 2c. wohin er Dod) todre 
geftürgt worden, Fan ja wohl gefagt werden, daß folches der Tyrann 
gethan habe ; gleicbtoie ein Che- Mann fein Weib alfo verfolget in Der 
Furi, daß fie den Halß ftürtet/ er wohl die Urfach der Stürkung Fan 
gefagt werden. So aber Martyr fo viel ift und beift als einen Blut; 
eugen / was Fan für ein Elarerers Kennzeichen des Ehriftlichen Gau 
ens/ und ber toabren Tugend beygebracht merben/aí$ gern unb unge 
ungen ben Todt empfangen zur Beſchuͤtzung feines Glaubens / und 
as bat heroifch gezeigt bie Jo. Apollonia, da fie freymwillig gefprungen 
in das ihr zubereite Feuer / und Damit es nicht dag Anfehen gewinnen 
möchte / als batte fie folches gethan aus einem Unverſtand ober Sinn: 
loſigkeit nahme fie zuvor Rath bey GOtt durch innerliche Betrach⸗ 
tung / verfpottete die Trohungen des Tyrannen / und opffette fid) felb- 
fien in den Flammen auf / und zeigte Durch folche ritterliche Helden 
That, Daß die Inbrunſt der Görtlichen Lieb in ihrem Hertzen viel groͤſ⸗ 
fer ſeye / als bie aufferliche Feuer⸗Flamm / die der Tyrann ihren Leib zu 73. 
peinigen zugerichtet batte, — ! Mulieres 
In Sinbien feynd gewiſſe Voͤlcker / bey welchen diefer BR m in- 
vig: für ein Treu und Tugend gelobt wird mann fic) das Weib dent in 
zugleich fcepmoillig in den angeyünbten Scheiter Hauffen hinein ftür&t / poem oen 


AUT maritorum, 


128 Februarius. 


auf welchem ber entfeelte Todten⸗Coͤrper ihres Manns verbrennt toirb/ 
bie foiches unteriaffen 7 werden als Unehrliche verachtet und vermorf 
fen. Zu folcher Refolution werden gemeldte Indianiſche Ehe: Aßei; 
ber angetrieben durch Sordt einiger Unehr/ oder angefrifiht Durch dag 
£ob ber Umfiehenden/ oder aufgemundert durch die Gewohnheit Diefer 
Landſchafft; die. H. Apollonia aber angetrieben; aufgemundert und que 
gefrijcht Durch Die eingige reine Sieb ihres Himmliſchen Bräutigams hat 
freywillig durch bie Flamm fich Demfelbigen aufgeopffert. O dag 
wir auch mit gleichem Liebs⸗Feuer angezündet bereit wären, für Chrifte 
etwas zu lepden ! Apollonia, als ein Phoenix in den Flammen froͤlich 
Dan.3.v.24 [obte GOtt mit jenen Knaben in bem Babylonifchen Ofen / Dan. tertio: 
In medio flammarum laudantes Deum... 
7f* Unterfchiedliche mahlen unterfchiediiche Lemmata zu bem fterbens 
Lemmata pen Phoenix, Der eine: Perit, ne pereat. Ein anderer: Uritur, ut vivat, 
Phenics, Der Dritte; Vita mihi mors efl. Der Qiierbte : Ultró appetiit. Der 
Fünffte: Quas excitavi, patior; will ſagen flammas. Der Sechſte: 
Renovant,non extinguunt, fcil. vitun, Dahero Der Poet: 

Ut Phoenix moriens primos revivifcit in annos, 
In mediis flammis pott plurima facia renafcens, | 
Phoenix gang wunderfam in Siammen gang vers 


acbet/ 
Bald aber wiederum zum Leben auferſtehet. 


Mich buncfet aber; e8 wolle unfer Fungfräulicher Himmfifcher Phoenix, 
die H. Jungfrau unb Martyrin Apollonia mid) und bid) mit einer (otte 
derlichen Bey⸗und Zeit-Schrifft troͤſten. Wie lautet Dann diefe ? 


VsqVe Patrona tVos MVLtlpLICabo Dles. 


Deine Cág will ich vermehren / 
Wann du mich wirft fleißig ehren, 


Wunderbarlich ift gervefen das Leben und der Todf unfer Mannlichen 
Sungfeauen der Heil, Apollonig , viel munderbarlicher als Moyfis. 

jenes groffen Freund GOttes dann iff Diefer wunderbarlih gez. 

weſen / weilen er Dehl und Hönig aus einem Stein⸗Felſen bat füef 
. Deut. ^ fen gemacht / Deut. trig. fecundo. Eduxit mel de petra, EN de - 
V. 13. axe 


Feftum S. Apolloniz Virginis & Martyris. 129 


(axo duriffimo. So ift Apollonia nod) teunberbarlider / weilen 75. 
fie nicht aus einem Stein: yelfen / fondern aus ihrem Jungfraͤuli— 
hen Leib hat flieffen faffen den Menfchen auf Erden / anzudeuten / 
daß fie jenem mit Honig und Milch flieenben Land nichts nad 
gebe. Das Honig ift gefloffen von ihren Leffgen / da fie offentlich 
CHriſtum den Oecreu&igten verkündiget hat und obwohlen fie al: 
fer ihrer Zahn beraubt ware / hatte fie Dannoch durch innerliche 
Betrachtung ein völligen Guft und Geſchmack ber Himmlifhen ſuͤſ— 
fen Freuden. Das Oehl bat fie flieſſen laſſen im ihrem epffrigen 
Gebet / welches Apolloniam geftaͤrckt fo wohl toiber den Tyrann/ 
als das Feuer / in welches fie fich mit groͤſter Inbrunſt des Geiftes/ 
mit gangem Leib geftürgt hat / und Diefes iſt Die zweyfache Gron / mit 
welcher Apollonia auf ihrem Haupt nunmehro in ber himmlifihen Glory 
fieghafft pranger / als mit der Eron der Marter / und mit Der Gon 
ber Jungfrauſchafft. / 


Sch weiß wohl/ bag unterſchiedliche Heiligen aud) unterfchieds 
lihe Kriegs ; Rüflungen gebraucht und angewendet haben zu Be: 
ftürmung bes Himmels, Petrus und Andreas muften / daß bie 
Mauren zu der, Dimmlifchen Stadt Serufalem febr hoch / befroe: 
J fie die Laitern des Creußes an / Sturm ju lauffen. 

o iſts: 


Ver& VloLentI aD fe CoeLVM raplVnt, 76. 


Nur allein durch die Gewalt 
Alan die Himmels⸗Cron erhalt, 


Paulus wuſte wohl daß auf Der Himmels» Strafen viele Feind vario var 

und Räuber anzutreffen / deßwegen ergrieffe er das Schwerdt / und celum func 

ſuchte ſich vitterlich hindurch zu fihlagen ; Bartholomzus tvare nod) isset 

eimgebendt der QiGort und febr feines Himmliſchen Lehr-Meifters / 

Dag die Pforten des Himmels überaus eng / Damit er aífo deito 

ungehinderter mogte hinein geben, bat er fid) fo gar die Haut faf 

fen abziehen; Der Heil, Sebaltianus fieffe mit Pfeilen/ als Schwing: 

Federn fic beftecken/ Damit er defto beffer in den Himmel fih er 

heben mógfe ; Der Heil, Laurentius brauchte den glühenden Roſt 

ju einem Triumph⸗Wagen. Unſere die^ Helden⸗ müthige Jung⸗ 
[rau 


Apollonia 
marabilis. 


150 Februarius. 


frau Apollonia aber gebrauchte fich meines Erachtens gleichen Ders 
thels / wie Elias, der auf einem feurigen Wagen in das Paradeyß ge 
fahren dann durch bag Feuer will fie ung zu verjtehen geben, bag fie/ 

77. als ein Dbfiegerin ihrer Feind auf einem feurigen Triumph⸗Wagen in 
ben Himmel gefahren. | 


: Wann dann bem alfo; mie anderft nicht ift/ daß wir heuf bie 
—— Heil, Apolloniam mit dem Himmel theilen müfen fo laſſen wir 
tonam demſelbigen Die Seel Apollonie , und behalten für unà Apollonix 
algiur, Fürbitt / Diefelbige folle uns allzeit feyn als ein Föftliches feines 
Perlein m einem ſchaͤtzbaren Agnus Dei, (o wir heut Der Heil, Apol- 
loni an das Herk binden wollen / Damit fie unfer niemabfen ere 
geſſe fondern bey dem Allmächtigen GOTT uns bie Gnad ere 
werben: wolle/ ba& unſre Seelen jur Zeit des Abſterbens aud) mie 
sin ander von Lieb entzündter Phoenix gen Himmel hinauf fliehe / 
mit andern Ceeligen Bu (age ein fröliches Te Deum Laudamus, 
beffen. le&te * joe / in zternum, etoig / 


^ 
Feftum 


$89» (o) €889 ES... 


" Feftum Sand Scholafticz. T 


Progr. Scholaftica. 
Anagr. Schola cafti, 


Liligeri Schola fola Chori, Schola fola pudoris, 78. 
Quod docet ifta, decet, quod decet , ifta docet, S.Scholafti- 

Quod decuit, docuit devota Scholaftica, fponfas ca Agni 
Agni Difcipulas effe, fequique fuas. Spon, 


Hinc Schola cafti Agni eft, ex qua procul exulat haedus, 
Hic, Agnus fi fis, Crede, Scholaris eris, 


Mo des Laͤmmleins Feufche Tugend 
Wird gelehrt bie zarte Tugend 
Sf die Schul gang eu bewährt, 
Willſt du diefe Schul vermehren, 
Lebe Feufch , und thu anhören 
Was Scholaftica gelehrt. 
N 2 THEMA. 


132 Februarius... - 

THEMA. | 
Virgo cogitat, que Domini funt, quomodo pla- 
ceat Deo, ut fit Sanda Spiritu, & corpore, 
prima ad Cor, feptimo, 
Cite Jungfrau forget daft, mad des HErrn ift, daß 
fie heilig (e am Leid, und an den Geiſt. 1. Cor, 7, 
V» 34 | 


Cy) Om Jungfrau⸗Ehe⸗ und Wittwen⸗Stand redet ausfuͤhrlich 
G ber Lehrer ber Heyden/ ber Heil, Paulus in bem erften Send» 
Schreiben zu den Gorintbern im fiebenben Capitel / Dad) alfoy 
dag er bem erften / als Jungfraͤulichen Stand / vor den ane 
Dern den Vorzug gebe, Und zwar nad) beffen Wuͤrdigkeit. 
Gut C geftehe ih gern mit ermebntem Heil, Paulus, ) ift ber Gbeftanb / 
beffer aber ift ber Wittwen⸗Stand / der Jungfraͤuliche Stand aber ift 
79, der befte. Dann ift ber Eheftand cin Acker / fo ift der Wittwen-Stand 
Stats v; ein Garten / Der Ssungfräuliche Stand aber ein Paradeyß; Iſt der Ehes 
ginalis no. Fand ein Bley / fo ift der Wittwen⸗Stand ein Silber/der Jungfrau 
bilifómus Stand aber ein reines Gold ; Iſt der Eheftand cin Stern/ wohl offt 
nicht ohne Unſtern / ſo ift der Wittwen-Stand ein Mond/der Jungfrau⸗ 
Stand aber ein belle Sonn; ft ber Eheftand ein Gbeígeftein/ Tuͤrckeß/ 
fo ift dee Wittwen-Stand ein Rubin / der Jungfrau⸗Stand aber eim 
Diamant ; Mit Furgemy der Gbeftanb ift menfchlich 7 der Wittwen⸗ 

Stand heilig/ der Syungfrauemn Cotanb aber Engliſch. 


StatVs VIrgInVM fpLenDore AngeLICVs, 


Der C(unafcáulicb Stand und Krantz 
Engliſch if£/ das giebt der Glanz. 


80, inb wie nicht Engliſch ba CHriſtus JEſus ſelbſten / als der König 

. aller Kungfrauen bat wollen von Heil. Geift in einem keuſchen Jung: 
Status Vir- fraͤulichen Leib empfangen getragen; und auf bie Welt gebohren wer⸗ 
guum ^n" ben; an einer Sungfeäulichen Bruft gefogen und erzogen / und mit 
"o Sungfräuficherr Händen rollen eingewickelt ſeyn / ber auch die Zeit fei- 
nes Lebens ein reine Syungfrau geweſen unb verblieben/ und bie — 
einig⸗ 


Teftum Sancta Scholaflicx. 133 


Kemigkeit und Sungfraufchafft gehalten 7 und deſſentwegen billig 
genennt wird 


SponsVs, & Corena, qVIn & DeCor VIrgInVM, 


à Der Jungfrauen Bräutigam / 
C€ron / Zier iff das Goͤttlich Lamm. 


Und wie nicht Engliſch? Der Heil. Auguftinus will bebaupten/baf die gr, 
fürnehmfte Urſach geweſen (ene bag Ehriftus der HErr fo febr geliebet 

den Heil, Joannem ben Evangeliften/ dieweil er ein reine Jungfrau ge: Joannes 
tvefen und verblieben bif an fein End / babe auch deßwegen / als er am Evang. à 
Ereug fterben wollte / Demfefbigen auch / als einer Jungfrauen feine Chrito di- 
Jungfraͤuliche Mutter anbefoblen : Ecce Mater tua, Joan. dec. nono, lectus cur? 
daß Er Diefelbige befc:bu&en und befchirmen folle ; deßwegen fagt nicht Joan. 19. 
umfonft Chriſtus Matth. dec. nono. Non omnes capiunt Verbum hoc ,Y- 27. 
fed quibus datum eft, nicht alle beateiffen diefes Wort / fondern!" P» AR: 
denen es gegeben ift, Es ift aber gegeben denen (o e$ begehren/ — ' 
GOtt barum bitten und anhalten; Und diefe feynd/ Die fich felbften 
vet(cbnitten haben um oes Himmelreichs willen, wer es faffen 
mag / der falle es. ibid. v. 12. 

Und mie nicht Eng: er pA nicht bag bie Engel fonderl — 92; 
tbe Verehrer und Liebhaber feynd ber Jungfrauſchafft / ja Deren eyff/ 
rigfte Beſchirmer und Befchürer ? Bekannt ift; daß die Engel ber Heil, Yirsines av 
Agnes ein Kleid zubereit und zugebracht / bie Blöffe ihres Fungfräulicenn. — 
den Engekreinen Leibs zu bedecfen/ als fie von dem Tyrannen um Chri⸗ 
fti willen ihres Kleids beraubt worden / und nackend durch die Straf 

-fen geführt wurde, Bekannt ift/ daß die Heil, Cacilia von dem Engel 
fen beroabret worden / den fie auch Dem Valeriano, wie fie verfprochen/ 
darnach in groffem Glantz gezeigt bat; nachdem Er ben Heil. Tauff em: 
pfangen hatte. Weilen durch Diefe Englifche Geficbt Valerianus, wie 
Cacilia, die ewige Keufchheit verlobt/ Fame abermahl ein Engel zu ihm 
mit 2. Eronen im den Händen / bie ans Lilien und Roſen gar fehön zu: 
bereit waren / Die eine gabe er Der Heil, Cecilia, Die andere Valeriano, 
mit dieſen Worten: Diefe Cronen bervabret mit unbeflecktem Hertzen / 
und reinen Leib bann ich bab fie aus bem Paradeyß zu euch gebracht, 
Diefes aber follet ihr zum Zeichen haben / fie werden nimmermehr bey 

euch verwelden / nimmermebr ihren lieblichen Geruch verliehren / nie; 
mand wird fie (eben Fönnen/ als allein bie jenige/ bie ein ſolches Gefal⸗ 
len wie ihr / an der Keuſchheit haben, X (d 
3 ; D 


-— u . ^ 
134 Februarius. 


23. Und wie nicht Englifh ? es bat ja GOTT ben Jungfraͤulichen 


"ORE 
N 


Er Stand verehret mit Denen heiligften feutben / fo tvobl in dem Alteny - 
Ben als neuen Teftament, Und zwar in Dem Prophetifhen Stand im bent — 
Alten Teftament/ waren herrlich und berühmt Elias; Syeremias/ Eſaias / 

mit vielen andern Propheten / lauter Syungfrauen. Linter den Königlir — 
cen / Fuͤrſtlichen / Priefterlichen Ständen des Alten Teftaments ware — 


Melchiſedech / Der ein geoffer Prieſter im Stand der Natur ware, dig 
fer iſt/ wie der Heil, Ignatius M. begeugt/ ein Jungfrau geweſen unter 
bem Geſatz Moyfis. 
mM Don Joanne bem Srauffer/ und Borlauffer Chrifti/ reicher ein Ber 
Bapı Vitgo. ſchluß des Alten’ und ein Anfang des Neuen Teſtaments geweſen / zweif⸗ 
felt niemand; dann aus Zeugnuß der Evangeliſten iſt abzunehmen / daß 


et fepe eine Jungfrau verblieben. Als der allerweiſeſte König Salo⸗ 


mon von ber Fuͤrtrefflichkeit dieſes Stands reden wollte / ſpricht Er: 
Nichts ift alfo groß / das gleich mag gewogen / over gleich geſchaͤtzt wer⸗ 
den einer keuſchen Seel / ein ſolche ware im Neuen Teſtament / nebſt un⸗ 
zahlbaren andern bie Heil, Scholaftica, ein leibliche Schweſter des groß 
fen Patriarchen Benedicti, dag nun biefe gemwefen fey 


Virgo CorDe, Virgo Corpore, Virgo opere , atqVe 
ferMone. 


In Wort/im Werd ein Tungfrau rein/ 
Das foll heut meine Lob-Red feym. 


Favete, 


Ofez 2. Was Gott gefprochen durch den Mund feines Propheten Ofex 
"29. cap. fec. MS E. in fide, ich will dich mit im Glau⸗ 
gy, ben vermáblen, Das fam von einer jeden GOtt ⸗verlobten Jung⸗ 
oo. frauen gefagt merden/ welche fid) verbunden bat / ihrem Himmliſchen 
Omnis Vir- js tufioam beftändige Treu unb Glauben zu halten, im teibrigen Gall 
Ami. fie fich gu forchten bat / baf fie von ihme ewig verftoffen und verlaffen 


* 


Pla, 72 werde / wie foichen drohet Der Pſalmiſt Pfal. feptuag. fec. Perdidiſti 


omnes, qui fornicantur abs te, du haft alle umgebracht / Die von 
dir huren / und Dir meinepbig werden. 
O wie beftändig/ wie fteiff und vef tare ber Glauben unb bie 
Treu der Heil. Scholaftica gegen ihren Himmliſchen Braͤutigam? Ihr 
Hertz rare allein gericht zu GHOtt / ben fie aus allen ihren Krafften 
fieben tbáte/ und fid) mit Leib und Geel gant aufgeopffert/ ja ihr a 
9 


Y. 27. 


de c04 
y * Se " à : sch 


4 


* . Feftum Sandtz Scholaflicz, 135 
& Poi ———— 


voͤllig gefchenckt ihrem Erſchoͤpffer / ber ba gefagt Prov. vigef. tertio, Prev. 23. 

-Fili mit pr&be mihi cor tuum , mein Sohn! mein Cocbrer! giebe "? 


Per 
* 
é 


mit Dein Hertz / Dann es ift mein / ich babe es Dir erfchaffen/ und bit 


* 
à 
| 


" 


gegeben. Deßwegen verwahrte fie ibr Ders / als eine YOobnung / «16. y 


Kirch und Cabernccul des Heil. Seiftes/ allzeit rein/ fauber unb un: 


- beffecft; gleichwohl unaufhoͤrlich feuff&enb mit Dem Heil. David Pfal. Pal. «o. 
quinquag. Cor mundum creain me Deus. Schaffe inmir/ 49 Zr. !" 12 


ein reines Hertz / uno erneuete in mic einen rechten Geiſt. Dann 
ich weiß D HErr! bof du bid) Den Reinen allein wirſt su fehen geben, 
wie Du Diefes Den Unbefleckten verfprochen/ als bu gefprochen Matth, Matth. g, 
quinto cap. Beati mundo corde, quoniam ipfr Deum videbunt, fee "8 
lig/ oie eines reinen Hertzens feyno/oann fie werden rt an; 
auen: So ware bani Die Heil. Seholaftica Virgo Corde, ein wahre 
seine Jungfrau in ihrem Hertzen / Gemuͤth in ihrer Seelen. 

Was folle ich (agen von der Reinigkeit ber Gedancken/ indem fie 86- 
jederzeit allen unzuͤchtigen ungiemlichen / fleifchlichen Gedancken ben s.schoratti- 
Weeg völlig abgefchnitten / ihre Aufferliche Sinn und Sinnlichfeiten ca Virgo 
bergeftalt gedaͤmpfft und abgetóbtet/ daß fie gleichfam nach den Nor; ositatione. 
ten des Heil, Pauli primz ad Tim. quinto. Vivens mortua, in dem fe; TE 
bendigen Leib bem Zeitlichen gang abgeftorben / mit ben Augen wederv.z. 
(abe / mit den Ohren weder hörete/ noch fonft was empfinden thäte, 

Wohl ein lebendiges &yempel und Gyemplar nach ber Storm und Form 

der Lehr des Heil, Pauli primz ad Cor. fept. Virgo enim cogitat, qus r. Cor. 7. 
funt Domini, ur fit Sancta Corpore & Spiritu, ein Jungfrau forget ": 34- 
was des HErren ift/ daß fie heilig feye am Leib / und auch am 

Geiſt. Und wer wird alo widerfprechen/ dag fie ein GOtt⸗liebende 

reine Jungfrau geroefen ſey / mas angeher bie Gedancken da fie gewiß: 

lic) gemefen | 


xX norMa PsVLI DIsCIpVLa, — 
Nach des Pauli reinen Lehr/ "Perg 
Der Jungfrauen Zier und Ehr. ih 


Und fich im ben Worten (o Feufch und behutfam gehalten bat; daß nic 

mand toare/ Der von ihr/ tie von Der Judith / Das wenigſte Boͤß reden Judith, e, 

Fonte / wohl wiſſend die Ermahnung des Heil. Pauli ad Ephef. fexto. 

Aurerey /, und alle Unreinigkeit in Worten / Die zu der Sach kebel 5. 

nicht gehören / follen an uns nicht gebörs werden; Konte 9 tn 
wohl 


136 Februarius. 


Matth.25. ool fic) bie Heil, Scholaftica ben fünff weifen Syungfrauen zugefellen / 
unb mit wohlverfehener Lamp ihrem Braͤutigam entgegen geben und 


(agen: 
$8. Virgo CorDe, Virgo Corpore, Virgo opere, atqVe 
S.Scholafi. ferMone. 
Copa Mit Wort und Werck / mit Seel unb S eib/ 


Meinem Gefpons ich rein verbleib, 


Es lieffe die Heil. Scholaftica nie aug ihrem Hertzen kommen bie Lieb: 

reichite Einladung ihres Himmlifchen Braͤutigams: Ecce fponfus venit, 

Matth. 25, exite obviam ei, Matth. vigef. quinto. Deßwegen thäte fie fich täglich 

> in ,,, 8U feiner Ankunfft bereiten; unb feuffgete innerlich mit bem David P(al, 

= quadr, primo : Sicut cervus defiderat ad fontes, wie der Hirfeb bez 

ehrt den Wafler Brunnen / alfo begehrt meine Seel zu dir. 

ad Phil. r, ord vieffe fie mit dem Heil, Paulo: Cupio diffolvi, & effe cum 

Chrifto, ad Phil. primo. Syd) begebre zu fterben/ und zu fenn mit Gri 

fto meinem Bräutigam. Damit fie alfo Demelbigen nicht mit leerer 

Hand entgegen gienge/ bereitete fie Ampelen und Del, Die Ampeln 

nutzen alleın nichts / alfo der Glaub allein nichts’ alfo Die gute Werck 

AdHcbr.11. auch allein nichts: Sine fide enim impoffibile eft placere Deo, ad Hebr. - 
"^ undec. Ohne den Glauben ift es unmüglicb / tt. gefallen / 

fonft wären bie Philofophi aud) heilig / weilen fie äufferlich fromm / loͤb⸗ 

lich und wohl gelebt 7 den wahren Glauben aber nicht gebabt haben. 

Deßwegen müffen Ampeln und Dehl beyfammen feyn/ der Glaub mit 

der Ehriftlihen Brüderlichen Sieb und der Barmhertzigkeit / wie dann 

1.2dCor.12 dieſe befräfftiget der Heil. Paulus ad Cor. dec. tert. prime: Wann ich 

T batte allen Glauben / alfo / daß ich Berg verfegete/ uno bátre 

89. Die Kieb niche / (o bin ich nicbte. Syene thorrechte Sungfrauen 

Sind char; Hatten auch wohl den Glauben / da fie fagten: HErr! HErr! thue uns 

tateomnia Auf/ aber fie hatten Fein Oehl fie waren ohne gute Werck / mit Fur: 

cormunt, fem : Die Ampeln müfjen da feyn/ das Dehl muß da ſeyn / Das Feuer 

muß da ſeyn / alsdann leuchtet / glanget und fiheinet bie Ampel; Alſo/ 

Glaub und gute Werck / warn biefe bey einander feynd/ alsdann leuch⸗ 

tet der Menfih / von welcher Befihaffenheit Chriftus gefprochen hat 

Matth. 5, Matth, quinto : Sic luceat lux veftra, alfo leuchte und febeine euer 

u 2 Liecht für oen Menſchen / auf daß fie feben eure gute Merck, 

vs. Mn? bey feinem Gvangeliften Luca duod. Eure Lenden fellen feyn 

umgürz 


v, 23, 


Feſtum Sanctæ Scholafticz. 137 


umguͤrtet / uno brennende iecbrer in euren Haͤnden. Was wird 
durch die Umguͤrtung der enden anberft verftanden/ als die Keufchheit ? 
was Durd) bie brennende Liechter anderft/ als die gute Werck / die aus 
embfiger Sieb und Andacht geſchehen? | 

Ein folche mit Del reich verfebene brennende unb bell leuchtende s Kran. 
Ampel ein folches leucbtenbes und feheinendes Liecht ware durch ibr ca lampas 
anges Leben bie Heil, Scholaftica, welches Schnee: weiſſe Kleid / Dag ardens, & 

- fie im Heil. Tauff angelegt befommen / auf alle Weiß rein und unbe; lucems. 
flect zu erhalten fih möglichft beflieffen bat; durch ein weiſſes / aufeich: 
tige8/ frommes / unfohuldiges reinesfeben. Don diefem Kleid’ bap der 
Mriefter den neu-getaufften Kindern anlegt / lauten die Wort alfo: 
Accipe veftem candidam &immaculatam, quam praferas fine macula 

ante tribunal Chrifli, ut habeas vitam xternam. Don dem brennen: 

den fied)t aber: Accipe lampadem ardentem, cuftodi baptifmum tuum, 

& cùm venerit Deus ad nuptias, poflis occurrere ei in aula cxleíti, & 
vivas in fecula fzculorum, Amen. 

Sagt nun der Heil, Paulus fec. Cor. und. ^jcb bab euch ver; ?. Cor. 1r; 
ttáuet einem Mann / Daß ich euch ein reine Jungfrau Cbtri(to " ?: 
zubrächte. Und der Heil. Bernardus : Non enim a Deum dili- a m 
git, qui aliquid diligit preter eum, der liebet GOTT nicht in Keuſch⸗ corde di- 
beit/ ber etwas liebet neben ibme. So hielte Chrifto ihrem Himmli⸗ ligendus, 
fchen Bräutigam beftändige Treu und Glauben bie Heil. Scholaftica, 
liebte ihn allem aus gan&em Hertzen / ſchluge aus alle andere fleifchliche 
und weltliche Lieb/ chäte in allen ibren Wercken / was allein GHOtt ge 
fällig 7 übergabe ihren Leib / nad) ber Ermahnung des Heil. Pauli ad ad Rom. ra, 
Rom. duod. zum Öpffer / das Da lebendig/ heilig umo GOttr.i. 

efällig ift; und tbate fid) alfo hüten vor aller Unreinigkeit Leibs und 

er Seelen. Wohl ein treue Lehr: Schülerin des Heil, Pauli, der da 
fagt primz ad Theff. quarto. Auf daß ein jeglicher wiffe fein Daß t. Theft, 4. 
3u behalten in Heiligthum und Ehren / nicbt in fieifcblicber "+ 
Luſt / wie Die Heyden) oie von GOtt nichts wiffen. Wohl ein 
Braut Ehriftiywelcher fie bann mit dem Kränglein der Jungfraͤulichen 
Meinigfeit ihre Seel zu Frönen beruffen/ Cant. quinto: Romme meiz Cant, 5. 
ne Schweiter/ meine Brause in meinen Garten. ah 

Wohl eine Braut Gbrifti/ bie fid) allein ber Schönheit ber Ser , 2? 
fen beflieffen bat / Dann bie leibliche Schönheit ift betrüglid) ; wie fagt ae 
der Prophet Iſaias quadrag. Alles Fleiſch iff Heu / und alle feine querenda. 
Herrlichkeit ift wie eu Selo « Blum, C bat allein git yn lai, 49,v.G. 

| geliebt 

358 | Februarius. 


Far. s. geliebt bie Schönheit und Gerechtigfeit des Gewiſſens / und der Sees 
len, mie fügt der H. Auguftinus : Requirit non pulchram carnem, fed 
pulchram confcientiam, der HErr begehrt Fein schönes Fleiſch / fondern 
en rein Gewiſſen. 


Wohl eine Braut Ehrifti/ dann fie beflieffe fich Der Neinigfeit der 

E celen / dureh Leyd-Tragung und Bekanntnuß der Sünden ; dann fo 

bald ſie vermerckt daß ihre Seel etwan Durch den täglichen Sünden; 

€ taub verunreintdet/ und im geringften un(auber/ hat fie fidy unter: 

fanden / felbige auf der Cotell durch wahre Neu und Bekandtnuß zu 

reinigen und abzumwafchen / von welcher Reinigung Der Prophet ſagt / 
Mai.1. v. 1 . Iſaias nehmlich/ c» primo: Lavamini , mundi eftote &c. YOafcbet 
eucb / reinigger eucb / tbut eure böfe Gedancken von meinen 

23: Augen / laffer ab Böfes zu thun; wann eure Sünden febon 
$.Scholafti- Blůt⸗roth find / füllen fie Doch Schnee; weiß werden, Dann 
ca purz ſtu· gfeichwie eine Braut ihr Alngeficht waſchet / und in bem Spiegel fid) 
der con- be(bauet/ ob noch etwas ihrem Bräutigam mißfälliges in ihrem Anz l Petr. 1. 


kiendz. geſicht (enn möchte > alfo thäte fid) auch bie Heil. Scholaftica jederzeit - 


gar genau befchauen in Dem Spiegel ihres Gewiſſens bam Confcien- 
tia dicitur quafi cordis fcientia, Das Gewiſſen wird genannt Des Herz 


tzens Wiffenfchafft/in der der Menſch felbft fich lernt erfennenzund ab. — 


(o ſucht / fo er bemackelt / fich zu reinigen/ wie folches ermabnet Ifoderus : 
Ablue te lacrymis, lava te fletibus. 


Cant. 5v, T. Veni Sponfa, Cant. «. Wohl ein Braut Ehriftiy bie fich jederzeit 
befliefien aller Zucht und Gbrbarfeit/(o wohl in Den Worten / als in den 
Wercken. In den Worten zwar / indem flar erhellete ausihren Worten 
bie Engliſche Reinigkeit ihres Hertzens / dann eg fehlen nicht die Wort 
Ariftotelis : Qualis unusquisque eft, talia loquitur, talia operatur, ta- 
Mter vivit. Gin guter Menfeh bringt Guts herfür aus feinem Gars 
tei / der gut ift; ein böfer Menſch bringt Böfes herfür aus feinem bó 
fen Schaß / das ift; aus feinem böfen Hertzen. Derohalben/ lieber 
Ehrijt! halte Deine Zungen vom Boͤſen / und Deine Leffgen daß fie nichts 
betrügliches reden. Und was (oll ich fagen von den Eremplarifchen 

Wercken der Heil, Scholaftice? Dann gnug bat gefagt der Heil, Pau- 

Ad Ti.z Jus ad Titum fec. In omnibus pr&be teipfum exemplum bonorum 

*7. operum. Allenthalben (telle Dich felb(t sum Fuͤrbild guter Wer⸗ 
cken in Redlichkeis und Ehrbarkeit. Wohl 
ohl 


Feftum Sancta Scholaflic®. 139 


(000000 05 LOSCU —— —— — —r — — —ñ —ñ — — — — —— 

Wohl eine Braut Cbrifti/ bie fid) nicht nut beflieffen/ ihrem Braͤu⸗ 94. 
tigam entgegen zu gehen / als eine keuſche und reine fondern aud) als Verz diri- 
ein reiche Braut, Ihre Reichthumen aber waren diejenige / von welchen 9* ua" 
meldet ber Heil. Gregorius: Veræ divitiæ non funt opes, fed virtutes, "^7 
an welchen Reichthumen ber Himmlifche Brautigam ein fonderbahres 
Wohlgefallen bat/ fintemahlen bie Seel welche voller Tugenden ift; eis 
ne Braut GOttes / und Sig der Heiligften Dreyfaltigfeit iſt. Deßwe⸗ 
gen fagt Der toeifeSeneca: Nil virtute preftantius, nil pulchrius, quàm 
homo virtuofus, eft, quafi Deus in humano corpore hofpitetur. er 

Wohl eine Braut Chriſti/ nicht ſchwehrmuͤthig / fondern wacker nme 
und aufgemundert zu allen guten OBerden / nad) den orten Des num veloz, 
Ecclefiaftici trig. prime : In omnibus operibus tuis efto velox , S pccli a1 
omnis infirmitas non occurret tibi, mit allen Deinen Wercken feyev,iz.— 
fleißig / und nicbr ſaͤumig / fo wird oir Eeine Kranckheit begeg⸗ 
nen, ie ware in allem embfig und geborfam und folgte hierin voll 
kommen ihrem Bräutigamy Der barfagt: Will mir jemand nachfolgen/ Luc.9.r.23, 
ber verlaugne fid) ſelbſt / das ift / feinen eigenen Q'Gillen/nad) den Wor⸗ 
ten des weiſen Syrachs: Deinen bofen Begierden gehe nicht nacb/ gcci ig. 
uno wende Deinen Willen, decimo octavo cap. v, 30. 


Wohl eine Braut Ehrifti in beftändiger Treu und Glauben ge 
gen ihm / beftvegen fie ihr neben ihm niemand anberft gefallen lieſſe / 
als der fi) verlauten (affer Iſaiæ quadr. fec. Gloriam meam alteri nonái.42.v.3. 
dabo, beftvegen (ie ihn auch über alles (iebte; nad) ber Grmabnung 
des Heil, Pauli ad Coloff. tertio: Über alles babt bey eucb Die X ieb/ Ad Col, ;. 
Die da i(t Das Band der Vollkommenheit. Dahero fügt ber eil, v. 14. 
Auguftinus: Charitas eft, qua valet ad omnia, fine qua nih! valents, Auguft. 
omnia, nam ad quid valet cordis puritas, difciplinz mortalitas , hu- 
militatis obedientia, fi defuerit charitas. Und ber Heil, Hilarius: 96. 
Fruftra erit omnis operatio, fi non adeft Dei dile&io, bag iſt bie, . ,. i 
Lieb ift tauglich zu allem ohne welche alles nicht tauglich ift. Dam D aeo 
zu was Fönfe tauglich feyn des Hertzens Reinigkeit / die zuͤchtige CL ftigenccertaria. 
keit ber bemutbige Gehorſam / fo Die Liebe nicht wird da feyn? Der: 
gebens ift alle Arbeit wann oie Liebe nicht ba ifl... Darum ſagt der Heil, 
Paulus prima ad Cor. dec. tertio : Wann ich mir Menſchen uno i. Cor. 13. 
Engel Zungen redete / und oie Lieb nicht hab / fo bin ich wier. 1. 
ein lautenoes Ertz / oder Flingende Schelle. 

S2 Iſt 


140 Februarius. 


Sft num bie H. Scholaftica gemefen ein gehorſame Lehr⸗Juͤngerin 
des Heil. Pauli, fo ware fie nicht weniger ein fuͤrtreffliche Lehr⸗Meiſterin/ 
pag ich wohl (agen Fan: 


Erat Vera Maglitra, 
VeLVt erat DIsClpVLa, 


Was fie keuſch gelernet bat / 
Lehrte fie mit GOttes Gnad. 


..97. Was ware aber ihre Lehr? Progr. Scholaſtica. Anagr. Schola cafti. 
icbohfics gauter Lehr⸗reiche Unterweiſſungen zur Erhaltung Der reinen Jungfrau⸗ 
Be ſchafft. Wie lauten dieſe? wenig / aber kraͤfftig. 


DoCVMenta paVCa pro VlrgInlbVs, 


Documentum I 


Per das Kränklein der Jungfraͤulichen Reinigfeit erlangen will; 
muß eritlich die Gailheit des leifches mit Der edlen Tugend der Ab- 
ftinenz ober Mäßigkeit zaͤhmen / fid) mit Faften und wenig Speifen / 
fo viel e8 Dte Geſundheit erleyden mag / bebelffen. Dann nichts ift/ 
fagt der Heil, Hieronymus, das unfern Leib mehr zur Unreinigfeit des 
Fleiſches anrei&et / dann bie Unmäßigfeit überflüßigen Eſſens und Trin⸗ 

, Kens/und ift unfer Fleiſch alfo übel genaturt/ je beffer vois ibm aufivars | 
— je feindfeeliger es ſich gegen uns aufwirfft. Ein hartes Bein ere... 
* Halt das zarte Marck / die fpigige Doͤrner bringen zarte Roſen herfuͤr; 

Ein harte Schaal erhält die wohlgeſchmackige Nuß / durch cin ſtreuge 
Maͤßigkeit wird erhalten unfere Seel, 
Documentum II, 

Zweytens das Kränglein ber Jungfraͤulichen Neinigfeit zu erz 
fangen; muß man auf alle Weiß die Welt und Welt⸗Kinder mit allen ih⸗ 
ren unzuͤchtigen fleifchlihen Wolluͤſten ſcheuen / und gaͤntzlich meiden/ 

Eois; dann wer ſich zu Huren uno Buben geſellet / der wird zum 
wp Schalck / ſagt der weiſe Mann Syrach / cap. dec. nono. 
Documentum III. 


Drittens muß man überaus behutſam ſeyn in den Augen / bang 
wohl fagt der Poét, und mit Demfelbigen ber unbebutfame — 
un 


Feftum Sanélz Scholaſticæ. 141 


Sunt oculi fcopuli, qui me fecére nocentem. Das Aug iſt ein weites 

Fenſter wann es nicht wohl verwahrt und in Obacht genommen wird/ 

jo bringt es leichtlich den geiftlichen Todt/ Deftoegen faat die Schrift / - 

Eccli trig. primo: Nequius oculo quid creatum eft? Was ift böpEcch sr. 
fers erſchaffen / als ein ſchalckhafftiges Aug ? (ollen ung Defrvez " "5° 

gen mit allem Fleiß verhüten / daß wir mit unfern Augen nichts an- 99, 
ſchauen / welches Gefahr, Schaden und Verderbnuß der Seelen mit Oculus e 
fich bringt. periculofus, 


Documentum IV, - 


Dierdrens folle man fid) entziehen, fo viel es möglich ift von at 
len böfen Gedancken / Dann verkehrte Gedanken febeiden von 
G Ott / fagt der weife Manny Sap. primo. Für folche verkehrte Ge: Sap. v. g; 
dancken (ollen wir uns CHriſtum JEſum den allerfeufcheften Braus 
tigam für Augen ftellen / und bie Zuflucht nehmen zum Chriſt-eyff⸗ 
POR Gebet / und in Demfelbigen unfer Her völlig qu GOtt auge 
utter, 


Documentum V, 


Zum fünffcen fib laſſen eyffrigſt angelegen fern bie Leſung geiſt⸗ 
liber Bücher, Die heilige Cacilia (wie in ihrem Leben zu lefen fd 
bat das Evangelium Ehrifti JEſu in Ihrem Hergen getragen. ie H. 
yungfrau Theodofia wurde zu einem unzüchtigen Orth geführt, da fie 
olte ihrer Jungfrauſchafft beraubt werden, befchüßet fid) aber mit fei 
" qu Waffen / als daß fie mit bód(ter Andacht Die Heilige Evan- 
eclia (afe, | | 


Cin treffliches Exempel haben wir bey dem Heil, Auguftino, 160. 
biefer wurde Durch eine Dimmlifche Stimm ermabnet: Tolle, le-° Auguſti- 
ge ; tolle, lege. Cr hube alfo das Buch auf das bep ibme aufpei bri 
der Erden lage, welches waren die Gpiflelen St. Pauli, und DA er vertitur. 
das Buch eröffnete / lafe er zu feiner glückfeeligen Befehrung bie 
fe Wort ad Rom. dec. tertio : Non in cubilibus, non in impu- Amos 1g 
dicitis, &c. Nicht in Unkeuſchheit und Bailbeie / fondernv.iz * 
jiebet an. JEſum Cbriftum / und vollbringer nicht die Gorg 
des Sleifcbes. Diefe Lection wuͤrckte fo Fräfftig in der Seelen 
Augultini, daß er zus Stund auf ber Stelle anfienge zu weinen / und 

€ 3 beſchloſ⸗ 


101. 
Via cxli 
láctea, 


Apoc. 14 
Y, d. 


142 Februarius. 
befchleffe bey ficb alle Unreinigkeit zu verlaffen / unb feine Keuſchheit 
GoOtt aufzuopffern. d 

IVſtIs ergó opVs eft heC DoCVMenta feqVI. 


Wer die Reufchheit will ecbalten / 
Muß dann diefe Lehrſtuͤck halten. 


Und biefe fo heylwürckende Lehr bat die Heil, Scholaftica den Sybrigen 


mit folhem Nachdruck eingepflangt / Daß ein jede fich beflieffen/ für an⸗ 
dern den Palm-Zweig zu erlangeny Daß id) nicht unrecht bas ihr untetz 
gebene geiftlihe Gynzceum, ihr gefftlihe Zucht⸗Schul vergleichen Fan 
mit jenem Schnee weiſſen Himmels⸗Circul / fonft genannt Via lactea, 
die Milch⸗ Straſſen/ in welcher viele/ fo groß als Fleine hell-fihiname: 
rende Stern in fihöner Ordnung gefehen werben welcher Milch⸗und 
—— Geſellſchafft id) Dann dieſe Zeitzund Jahr⸗Schrifft bey⸗ 
uͤge: 


Vla VIrgInVM fpLenDore sVa LaCtea; 
Der Milch⸗weiſſe Himmels⸗Glantz 
Iſt der ſchoͤne Tungfrau-Ärans, 


Und auf dieſer Straſſen: Sequuntur Agnum, quocunque ierit, Vir- 
gines enim funt. Amen. 


A 3 S ca 

VG Sy N Nic? 4 
WIRT 

07 7 z 

 Feftum 


€289 (0) £989 143 


Feftum Cathedra Sandi Petri. T rud 
Progr. Cathedra Petri, 
Anagr, Hic radet petra, 
Hzc eft radendi Petro cofnmifla poteftas , 
Delendo maculas , vel retinendo, tuas, 

Si commifla doles, delende clavibus arctam 
His aperit , quibus & claudit, ad aftra viam, 

Ne per eas pereas, delenda piácla doleto, 


Corde obduratis janua claufa manet, ?- A 
(Ott hat die Gewalt gegeben eliviu 


Pctro nod) in feinem Leben, 
Das Gr bind⸗und Iofen Fat, 
Seine Sind wer wohl bereuet , 
Wird von ihm darvon befrepet, | 
Durch die Schluͤſſel, wie, und wann. 
THEMA, 


144. Februarius. THEMA. 


Conftituit eum Dominum Domüs fuz. Pfal, 
centef. quarto. 


Er verorönet iba zum HErrn über fein Hauß. Pfal, 
104. V. 21. 


Shl redlih unb aufrichtig redet und an ber kluge Reimen⸗ 
Dichter in einer feiner gebundenen Red: 


Si quá fede fedes, & fi tibi commoda fedes, 
Hac tu fede fede , nec ab illa fede recede. 


So bu baff ein guten Sitz / 
Weiche nicht/ wann du baff Wing. 


Hingegen aber ermahne ich: 


Si quä fede fedes, & fi tibi noxia fedes, 
103, Hac ne fede fede, fed mox à fede recede, 


So der Sig dir ſchaͤdlich iff/ 
Weich / ſo du verftändig biff. 


Sedes variz. Herrlich und heilig ift ber Sitz und Stuhl auf welchem gefeffen und 
gelehrt bat das. fihrbare Oberhaupt der flreitbaren Kirche, der Heil, 

Matth. 16, Petrus, welchem Gbrijtus die Qoerbeiffung gethan/ Matth. dec. fexto. 
“18. Tu es Petrus, & fuper hanc Petram zdificabo Ecclefiam meam. | So 
ſchaͤdlich als fchändlich ift Der Coi; und Gotubl/ von welchen meldet der 

Apoe.ꝛ. Heil. Joannes in feiner heimlichen Offenbahrung/ c. fec. Scio, ubi habi- 
v.13. — tas, ubi fedes eft Satan, Und fpricht Der Heil. Davıd Den jenigen fees 
Pfal, 1. v. 1. lig/ Der auf fülchem Stuhl Feinen Sig genommen Píal. primo : Beatus 
vir, &c. qui in cathedra peftilentiz non fedit. Seelig ift oer Mann / 1c, 

oct nicht figr auf dem a der gifftigen Spötter/ das ift/ fagt 

der Heil. Bafilius, auf dem Stuhl der gifftigen Ketzerey / wie folches bez 
Fräfffigen Hilarius,Hieron. und Auguft, Von folchem gefährlichen Stuhl 

eſal. 93 redet Der Königliche Pſalmiſt Pfal. non. tertio : Nunquid tibi adhzret fe- 
"309. des iniquitatis, qui fingis laborem in praecepto? Haͤngt oir auch der 
104. Stuhl oct Ungerechtigkeit an / der du Muͤhe im Bebor pu. 
te|t ? 


Feftum Cathedrx Sancti Petri. —— 145 


teſt? Wehe aber folcben Inſitzern dann Apoc. dec. fexto (efe ich vor sedes petti- 
ihrem Untergang: Quintus Angelus etfudit phialam fuam fuper fedem leatiz. 
beftix, & factum eft Regnum ejus tenebricofum. Und was gefihahe AP“ 16. 
den Nachfölgern diefer Beſtien ? prz. furore manducaverunt linguas ^ ^^ 
fuas prz dolore, & blafphemaverunt Deum coeli. Wohl ein gottlos 


fer Sitz! 


CatheDra perVersItatIs 
DeVotls eXeCranDa, 


Dep Verkehrten fucbern Sit 
Iſt der gróffe Aberwig. 


Don felhem Stuhl redet febr wohl B. Chryfologus , Ravenatium 
Antiftes : In Cathedra peftilentix fedit , qui fub fpecie fidei fcindit, 
rumpit, diftrahit unitatea. Unter andern folcher oerfebrten und bez 
thörten Seflionen tvare Synodus Dordracena, von welchem nicht unge 
reimt Der Po&t: 


Quid Synodus? Nodus; Fratrum chorus integer? zger; 105 
Conventus? Ventus; Seffio? Stramen , Amen. Guia 


Der Sitz unb Stuhl ber Peſtilentz ift auch der Sitz ber. hoffärtigen sur 
Amans-Brudern/ von welchen uns abmahnet der H. Geift Eccli fept. Eccli 7. 
Noli quzrere ab hominibus dueatum , neque à Rege Cathedram ho- ": 4 
noris, begehre Feine Herrſchafft vom HErrn/ noch vom AS 

mg oen Stuhl der Ehren, liber welche Wort Hugo Card. alfo res 

Det: Redarguit hic ambitiofos : primó qui fe ingerunt non vocati, 
babero fagt Die Schrifft: Noli querere &c. fecundó quia carnaliter, 

& à carnalibus promoventur , non intuitu Dei, fed fanguinis, unde 
dicit;neque à Rege Cathedram honoris. Auf biefem Stuhl feynd ge 

(effe bie Cbr 2 füchtige Pharifäer / von welchen Der Lehr: Meifter aller 
Demuth Ehriftus Matth. vig. tertio: Amant autem primos recubitus Matth, 23. 
in cenis, & primas cathedras in Synagogis. Wohl ein gefährlicher”. 9 
Sitz dann Superbia ante lapfum, Hochmuth gebet bem Fall vor: 


CatheDra sVperborVM Contentlofa, eXItIofa, 
Hochmuths⸗Stuhl 3um Sall fich neigt/ 
Wer nicht fallen voill / der weicht, 
€ Auf 


146 Februarius. 

106, Auf bent Stuhl ber Peſtilentz fí&en auch Die Gold und Geld -füchtige 

Cathedra Fucliones, unter welchen toare Mattheus vor feiner Bekehrung / von 

avaritie. welchem (agt der Heil, Chryfologus ferm.23. Mattheum publicanum 

divitie, fornace avaritie fic publicabant , facculorum ponderibus fic 

premebant, ut levari ad innocentiam , ad juftitiam furgere, ad virtu- 

tem progredi non valeret,unde & federe eum erat jam fubfidere, non 

Amos 9. federe. Non bie(em Sitz meldet der Prophet Amos c. nono. Avari- 

'— tia in capite. Und siehet ung guruck Der Heil. Lucas c, duod. Cavete ab 
vig. Omniavaritia, Wohl ein verdammlicher Git. 


CatheDra praVa aVarltlae eXsCInDenDa, 
Jes Yo der Geif bat feine Zunfft/ 
ea Weiche / wann du haft Dernunfft, 


vindi. Huf dieſem Stuhl figen_gleichfam bie Neidige, Zornige unb Nachgier 
rige welche Fein Sube haben koͤnnen / bif fie/ wie fie (agen ihren Bluts 
Job. 30. Durft acftillt haben von welchen Job fagt/ cap. trig. Quorum interio- - 
"27° — ra absque ulla requie, die inwendige Glieder fieden ohne einige 
Tob s 3. Ruhe. Don welchem ung Der (anfftmutbige Tobias abwenden milly 
c. tertio: Ne vindictam fumas. Wohl ein unrubiger Stuhl und enfe 
feglicher Sig! | 
108. CatheDra VInDICatIVa eXtIrpanDa. 
Wo Rachgier bat ihren Siß/ 
MAS Sörchte dich wie vor dem Blit. 
kıxuriz. Endlich figen auch auf biefem Sitz der Peſtilentz die Gailfüchtige Ga- 
Jac. 5. v. f-nymedes, von melchen fagt Der Heil, Jacobus cap. quinto : In luxuriis 
enutriftis corda. Wohl ein leichtfertiger Sig ! ein befudelter Stuhl! 


won welchem fid) zu verhuͤten auf alle Weiß / dann er vor allen Der aller 
gefährlichfte. 
CatheDra LVXVrIæ fataLlfsIMa, 
Slicbe der unfeufcber Sit / 
Dann ct iff voll gailer Hitz. 


Päl, 1. V. T: Beatus , qui in Cathedra peftilentie non fedit. Pfal. prim. Seelig iff 
ber jenige welcher weder (einen Coi gehabt unter ben Unkeuſchen / 
weder 
Feftum Cathedra Sancli Petri. 147 


weder unter den Machgierigen/ weder unter den Geitzigen weder unter 
ben Hoffärtigen/ weder unter andern GOtt⸗vergeſſenen ABelt- Kindern. 

Mit Fur&enr/ ber fern gewefen von jenem Sik ber Gpttlofigkeit/ von 
welchen die Schrifft fagt / Prov. nono: Mulier ftulta, & clamofa, ple- Prov. 9. 
náque illecebris, & nihil omninó fciens, fedet in foribus domüs fuz" !* 
fuper fellam in excelfo urbis loco, ut vocaret tranfeuntes per viam, & 

foli vecordi locuta eſt. Ein náttiftb Weib macht ein groß Ge⸗ 
ſchrey / fie ift voller Anreigung zum Böfen/ und weiß nirgends 
vor / fie fist in der Thür ihres Aaufes auf einem Stuhl am bo; 

ben Ort in der Stadt / Damit fie oie Leut antuffe/ welche Des 
Meegs fürüber geben/und fortsicben ihre Straffen, 

O wie anderft ift befchaffen der Sitz auf welchem Der Heil, Petrus 
gefeffen! wie Ehr-und £ebravürbiger ber Stuhly auf welchen Chriſtus 
Den Petrum, als das Haupt der fihtbaren ftreitbaren Kirchen gefeßt und 
verordnet bat zum HErrn über fein Hauß / conftituit eum Do- 
minum domüs fux, Píal. centef, quarto. Et Principem omnis poffef- Pl. 104, 
fionis fuz, und zum Oberſten über alles / was er batte/ über dag"?! 
gantze Ehriftenthumy oon welcher groffen Gewalt und HerrlichFeit ich in 
- gegentvartiger ein mehrers zu fagen mich bereite, — Favete. 

Ron denen Apoſteln Chrifti bezeugt biefes Der Heil, David, Pfal. Pal. 44. 
quadr. quarto : Conftituifti eos Principes fuper omnem terram , du“ 17° 
baft fie zu Sürften gefegr über den gangen Erdboden. Doc ift 109. 
einem jeden fein IBelt: Theil sugefallen/ als Toanni Afia Simoni und 7 
Judz Perfia, big auf Babylon; ben Philippo Syria; Jacobo minori und — —— 
Matthiz Judæa; Jacobo majori Hifpania; Andreæ Syria; Bartholomxo s, ^. 
Lycaonia bif in Synbien ; Thoma India; Mattheo ZEthiopia. Das 
Fuͤrſtenthum des Pauli ſtreckte fid) aus über alle Völcker unb Heyden, 

Die Herrfihafft Petri bat zwar erftlich zu Antiochia Sig und Beſitz oc 
nommen / Darnach aber zu Rom dem Dann wohl sufommt der Aug: 
ſpruch Davids/Pfal. cent. quarto : Conftituit eum Dominum domus PA. 104 
fux, (fcil. militantis Ecclefie, ) & Principem omnis poffeffionis fuz, 2t. 
(fcil. Chriftianorum, ) deffentwegen auch Principes populorum, bie Für: 
fien der Voͤlcker ( Apoftoli fingulorum finguli ) Haben fich verzPa 445, 
fammler zum GOtt 2(brabams / congregati funt cum Deo Abra- v. !o. 
ham, Chriſto / und beffen Stadthalter auf Erden Petro, und haben ihn 1x0. 
erfennt und befennt/ als den Oberſten unter den Fuͤrſten / und (so ge ad 
Dberhaupf. Princeps, 
T 2 Don 
148 Februarius. 

Yon bem. Syofepb / als Vice-König in und über gant Cappten re- 

giftrivet bie Schrifft / daß ibme der König Pharao Diefes Lob gegeben; 

Gen. quadr. primo: Num invenire poterimus talem virum, qui Spiri- 

tu Dei plenus fit? folle ich dann jemand finden Eönnen/ der dir an 

Weißbeir fürgebe oder gleich füge? oder (ollten wir wohl eis 

«3489. nen folcben Mann finden Eonnen / der mir dem Beift GOttes 

erfüllt (eye? Chriflus fuchte gleicbfall einen fülchen zu finden mit Dies 

fen Worten / Matth, dec. iexto: Vos autem quem me effe dicitis? Und 

Petrus ver allen; als ein anderer mit bem Heil, Geift erfüllter Syofepb / 
antivortete: Tu es Chriftus Filius Dei vivi. T 

Genef. 41. Da Pharao gefehen und angehört ben weiſen Geift in Dem Jofeph, 

v.39« redete er ihn weiter an: Quia oftendit tibi Deus &c. Dieweil die 

(Ort alles Eund gerban/ was du geteot haft / felle ich dann 

wohl jemand finden Eönnen/der dir an Weißheit fürgehe/ oder 

gleich feye? Sleiher Wort gebraucht fib Gbriftus zu Petro: Beatus. 

Matth. 16.es Simon Bar-jona &c. Matth. dec. fexto : Seelig bit ou Simon 

"7 parjonz, dann Sleifcb und Blur bat Dir Das nicht offenbabrer / 

iin fondern mein Batter / der im Himmel iſt. 

Auf die Weiſſagung Jofephs zeigte Pharao fid) febr gnaͤdig und 

Er alter wohlgeneigt gegen Denfelbigen/ und fe&te ihn zu einem bebollmaͤchtigten 

RN Herrn / Gen. quadrag. primo: Tu eris fuper domum meam &c. Du 

w40. felt über mein Hauß feyn/ und auf oen Befehl deines £l funos 

felle alles Vol gehoͤrſamen / allein mit dem einzigen Koͤnig⸗ 

lichen Thron will ich mehr fegn/ Dann ou. Auf die treue Bekant⸗ 

nuß Petri, was tbate Chriſtus für eine Erfannmuß?Etego dico tibi &c. 

Mattb. 16. Matth, dec. fexto: Und ich fage Dir: ou bift Dettus/ und auf dies 

id (en Kelfen will ich meine Kirch erbauen / und Die Dforten der 

Holen follen fie nicht überwältigen.. | 

Genef. AT. ey biefen gefchehenen Gnaden Stuͤck lieſſe e$ Pharao nicht berus 

v.41,&c. hen / fonbern repete den Joſeph weiter an: Ecce conítitui te &c- 

Siebe! ich bab dich gefegr uͤber gang fEgyprenlano, Und Er 

nabme den Ring von feiner Hand / und gabe ihn ibm in feine 

„and / tbáte ibi an ein weiß Seiden⸗Kleid / und bienge ihme 

eine guldene Rerte an den Half. O mas bat nicht Gbrifius Dent 

Matth. 16, petro zugefagt? Et tibi dabo claves Regni Coelorum &c. Und dir will 

*19- icb die Schlüffel des Himmelreichs geben. Und was du binden - 

wirft auf Erden / des folle auch im Himmel gebunden feyn/ und 

was du löfen wirft auf Erden / das felle auch im ime M Genef. 41. 
Y. 33. 


Matth, 16. 
*, I e 


Feftum Cathedra Sancii Petri. 145 

löfer feyn, Pafce oves meas. Joan. vigef. primo. Weyde meine Joan. 2r. 
Schaaf. Was benebens Der Pharao gethan/ift aud) Petro gefchehen Y 17° 8 
und feinen Nachfolgern in bem Apoftolitchen Stuhl/ dann es fagt wei: 

ter bie Schrift / Gen. quadr, primo: Dixit quoque Rex ad Jofeph : Gen. 41; 
Ego fum Pharao, ( jurantis hoc eft ) absque &c. Und der König "« 44» 43: 
fpracb ferner zu Joſeph: Ich bin Pharao / ohne deinen Befehl 

felle niemand feine Hand oder feinen Fuß regenin ganz Egypten⸗ 

lano, Und Er lieb ibn auf feinen andern Wagen fahren / und 

der Ausruffer rieffe aus für ihm ber / Daß alle die Knie biettez 

sen/ und wuͤſten / Daß Er über gang fÉaypteneA£ ano gefezt 

wäre. 

Unterfehiedfiche Cotübf werden gemeldet in Göttlicher Jo. Schrift, / 112. 
als Pontificia, Regia, Judiciaria, Doctoralis , Presbyteralis, Nummularia, "des varia. 
Der Hohepriefterliche Stuhl ware eim eingiger/ aufgerichtet von Moyfe 
unb Aaron, wie GOtt befohlen batte; und bat beftändig geftanden und 
beftanden big zu Chriſto / wohin er transferirt worden / wie befräfftiget 
der H. Paulus ad Hebrxos feptimo : Translato facerdotio neceffe eft, Hebr. 7. 
ut &legis translatio fiat, dann wann oae Dtieftertbum verändert " 12- 
wird / ift noͤthig / daß auch Das Gefeg veränderr werde: Sjft al: 
fo biefer Stuhl zu Gbriffo transferirt worden, und bleibt bey ibme ewig. 
Don diefem ware dieſes gefegt/ Deut. dec. fept. Si difficile judicium E Un 
apud te perfpexeris &c. Wann du fpühreft/daß ein Urtheil bey P = 
oit fürfäller/ das febwehr und sweiffelbafftiq ift/ zwifcben Blut geae T 
uno Blut / Handel uno Handel / Auſſatz uno Auſſatz / uno ſieheſt / diücia. 
daß die Wort der Richter in deinen Thoren ſich nicht verglei⸗ 
chen / ſo felt ou dich aufmachen / und zu dem Ort hinaus geben/ 

Daß der HErr dein GOtt erwaͤhlen wird / uno du felt zu den 

Prieſtern vom Befchlecht Levi Fommen/ und zu dem Richter / jy; x 

der Det Seít feyn wird/ und fie fragen / (o werden fie die War; ' d 

v deß Urrheils anzeigen. Du folt auch alles tbun/ was oie 
orſteher an dem Orr / Das der HErr erwählen wird / dir fa," '” 
en / und was fie Dich lehren werden. YTach um Geſetz: 

le alfo ihrem Urtheil folgen, Auch Davon nicht abweichen / 

weder zur tecbten / noch uc lincken. Wer aber boffártig ift/ 

und will nicht gehorſam feyn Dem Gebot des Driefters / wel⸗ 

cher zu Der Seit Dem HErrn Deinem GOtt Diener / und dem Ur⸗ — 

tbeil Des Richters / derſelbige — felle ſterben / und du lt ·* 

das Boͤſe aus Iſrael hinweg ſchafſen. 


T3 C3 


150 Februarius. 


114. Es feynd heutiges Tags in ber Chriſt Catholiſchen Kirchen fo viel 
SedesRo- Hoheprieiterliche Gig und Stuͤhl / wie viele Biſchoff / Doch ift zwiſchen 


mons Ferri denfelbigen unb ben Pabftlichen der Unterſchied wie zwifchen bem Petro. 


abilis. 


und andern Apoſteln / daß alfo ber Nömifche ber Paͤbſtliche eigentlich ges 
nannt wird wegen dem Vorzug / weılen auch der Heil, Petrus zu Rom 
nach dem Antiocheniſchen einen beftändigen Sig genommen, und den⸗ 
felbigen mit feinem Blut gegieret und befräfftiget. Diefen Sig bat Pe- 


trus befommen von Ehrifto / Ehriftus von Moyfe, und Moyfes von - 


GOtt. Diefen haben fic / aber mit ihrem gröften Nachtheil zugeeig⸗ 
Ezech. 28. net Die Tyrii, von welchen Ezechiel c. vig. oct. Dixifti: Deus ego fum, 
*2« & in Cathedra Dei fedi in corde maris, cum fis homo, & nonDeus, & 
dedifti cor tuum, quafi fit cor Dei. 
Zwey Stuhl finde ich auf welchen der H. Petrus gefeffen und ge 
lehrt / nehmlich zu Antiochia, wo die Glaubige zum erften feynd Ehriften 
genennet worden/ und dann zu Kom: 


115. AntloChena prlVs eXftrVCta fedes prIMa. 


S i : 

pis Petri Stuhl der s£rffe zwar 
prima tem- zu Antiochien wer. 

pore. 


Mare alfo der Antiocheniſche ber erſte Sitz / was bie BeitSzOrbnung 
betrifft; Der Nömifche aber der Fuͤrnehmſte wegen feiner Stabilität/ 
Hochheit und Wuͤrdigkeit. 


Ipfa RoMana feDes VtIqVe eXCeLLentlor. 


116. Rom vor allen bat die Ehr 
Wegen Petri Sig und Lehr. 


a ver Dan obwohlen der H. Andreas, was Angehef die Berufung, der Erfte 

cordi. unter denen Apofteln ware / ware er Doch nicht Der Erſte an ber Wuͤr— 

tate, digkeit unb Hochheit wegen des Amts / too ibme und andern Petrus vore 
gezogen worden. 

Nach der wunderbarlichen Himmelfahrt €briftt Anno 34. haben 
bie Apofteln bas H. Evangelium Ehrifti geprebiaet su Sferufalem und 
in denen angrängenden Orten. Cm Jahr aber 35. nach der Steiniz 

ung des Heil. Stephani, in der Verfolgung Sauli, feynd von Denen ere 
fen Gbriftglaubigen auf Die 15000. aus Judza verjagt worden / Die fi 
dann zu den Heyden begeben, Nachdem fid) num bie 12, Apoſteln 
in 


Feftum Cathedra Sancli Petri. 157 


m bie ganke Welt ausgetbcilt/ hat der H. Petrus in Samariam feine Ge 
fandtfchafft genommen reifete berum unb befuchte bie &brifttid)e Ber: 
ſammlungem biß er endlich zu Antiochia feinen Sig genommen und fid 
daſelbſt Anno 39. nieder gelaſſen und fid) von bannen Anno 45. auf Nom 
begeben; und dafelbft feinen Lebens-Lauff mit Der Marter⸗Cron geenbiz 
get im Syabr 69, E i 

Antiochia ware dazumahl von Denen Römern geſetzt / als bie Haupt: Ken 
Stadt in gang Syrien unb Palzftina, und fihiene deßwegen ein bequez quondam 
mer und nicht untaugticber Ort wo feinen Sitz nehmen thäte der Fürft metropolis 
ber Apofteln/ wo er defto füglicher ein machtiames Aug haben mögte — e 
auf bie Kirchen in gang Orient, wie er dann Durch fieben Jahr diefe ihm ^" 
bat auf das forgfaltigfte laffen angelegen feyn. Ware alfo biefer Sie 
nicht univerfalis, über bie gange Welt / fondern itur fedes provincialis, 
über bie Kirchen Syrie und Palzftinz. 

Die Gelegenbeit ju dem Stuhl des H. Petri su Antiochia gabe dieſe 118. 

$Segebenbeit : Da aus Judza ein groffe Anzahl Der vertriebenen Ehri- Antiochia 
fien in befagte Stadt fic) begeben und unter andern Verſammlungen scher 
der Heil, Petrus auch ber Antiocheniſchen Ehriftlihen Zufammenfunffe i 
zum öfftern zufprache / truge fich zu / daß der Landpfleger Dafelbften / 
Theophilus mit Nahmen / feines Sohns / der (dom vor 14. Fahren 
Todes verblichen / nicht vergeffen konte / und diefe feine innerliche Herz 
tzens / Wunde deßwegen Dem H. Petro entbecfte/ welcher aber den Der: 
ftorbenen Dur) fein Gebet wiederum zum Leben erweckt, und dardurch 
mit bem £anbpfleger gleichfam bie gange Stadt gum Chriſt⸗Catholiſchen 
allein (eeliamacbenben Glauben gebracht hat. Theophilus zur Danck— 
barfeit ließe alsbald feinen Dallaft zum Tempel weyhen / in Deffen Mit⸗ 
ten er einen Stuhl ließe auffrichten/ auf welchem ber Heil, Petrus durch 
fieben Jahr das Volck gelehrt/ und die Kirchen in Orient regieret hat, 
Da mir aber den Stuhl des H. Petri hachfenerlich begehen, verehren wir 
nicht (o wohl den von Holtz aufgerichten Sitz und Stuhl als die groffe 
Würdigfeit feines fo heiligen Amts/ die Heiligkeit feiner Lehr und Ger 
walt / der ibm eingebanbigten Schlüffel / telches alles in gemeldtem 
H. Citubl exerciret wird, Und glaube fiherlich mein Chriſt: 


CLaVIVM poteftas haVD VILIs, 
Groß iff der Schluͤſſel⸗Gewalt / 
Petrus die von GOtt erhalt. 


Nach⸗ 


152 Februarius. 


u Nachdem Chriftus Petrum und Andream vom Meer zu fib berufen 

mei mie Dem göttlichen Verſprechen / Menſchen⸗Fiſcher aus ihnen zumachen/ 

Cephas, veraͤndert Er dem Petro feinen Nahmen / mit Diejen Worten / Joan. 

Joan 1, primo. Tu es Simon filius Jonz, tu vocaberis Cephas, quód interpre- 

v.42: fatur Petrus. Hinführo wirft du nicht mehr Simon, fündern Cephas, 

Das ift/ Petrus, ein Stein/ ein Felſen genennt werden/ ein fo harter und 

vefter Stein: Felß / auf welchen die gange Kirch Chriſti ſtehen folle7 

Matth. 16.Matth. dec. fexto: Tu es Petrus, & fuper hanc petram zdificabo Eccle- 
"1& — fiam meam. 

Es gedeneft Livius der alten Nömer / wie fie fich einsmahls ent 
fchloffen/ in ihrem prächtigen Rathhauß Capitolio dem vermeinten höch- 
fien Gott Jupiter einen Tempel su bauen; damit ein fo groffer Gott ab 
lein Platz hätte bat man alle an felbigem Det fich befindende Goͤtzen⸗ 

— Bilder hinweg tragen laſſen; Ein Gott aber hat ſich geweigert / nehm⸗ 
mimus. ^ lif Deus Terminus, der Bann-Gott / den fie mit aller Macht von ſei— 
Bann nem Ort nicht Fonten bewegen / fo die Roͤmer für ein Zeichen hielten / 
Sort. — baf die Römische Monarchie unbeweglich feyn würde, 

Petrus, ein rechter Bann-Stein/ wird (o oeft und unbemeglich ge: 
(e&t/ daß weder Geuffel weder Hol ihn bewegen und übertesfrigen Fan : 
Tu es Petrus, & fuper hanc petram zdificabo Ecclefiam meam, & porta 
inferi non pr&valebunt adversüs eam. Wie meit wird fid) Diefe Kirch 
erſtrecken der Bann eines Lands erftreckt fic fo weit und breit, als fich 
beffen Bann Stein erſtrecken / fo weit fib Dann Petrus biefer Bann— 
Stein fehen und hören laͤſt fo weit erweitert fid) bie von Chrifto 
gepflan&te Kirch: Tu es Petrus, &fuper hanc petrram&c. —— 

Eines Gröfferen Nahmen führen fehägt fib mancher für Fein ges 
ringe Ehr wie jener gemeine Soldat in bem Kriegs⸗Heer Des groffen 

1.Cor. ro. Mexandri. Ehriftus wird ein Steiny ein Felſen genennt, Petra autem 
hes P ' erat Chriftus , prim ad Corinth. decimo. lino Simon Barjona wird 
121. en Gbrifto auch ein elg; auch ein Stein genennt: Tu es Petrus, & fu- 
Petrus perraper hanc petram &c. ft nicht dieſes ein groſſe Chr? Don Diefem te 
Det der Mayländifche Erg: Biſchoff: Ecce Petrus fub Chrifti nomine, 

quafi unus Chriftus, ac adeb omnium Dominus factus eft, ſchaue / wer/ 

und was Petrus : Cbriftus ein Stein / ein Felſen / Petrus ein Stein/ ein 

Felſen; Chriftus aller JóGrr/Petrus gleichfam aller Herr/ aber nur par- 
ticipative , Ehriftus aber effentialiter, Petrus unfer Dem rahmen G bri 

ftiy mit ibm aleichfam ein Gbriftus/ befommt die Gewalt auf Himmel und 
Erden / alles nach feinem Belieben zu binden oder aufjulofen / zu Ur 

Ima 
Feftum Cathedrz San&i Petri. 153 


m — — — — — — — —— — ——— — — — — 
was gebunden; ju binden / was geloͤſt. Tu es Petrus, das iſt / wie es der 
H. Leo auslegt: Cum ego fim inviolabilis petra, tu quoque petra ccis. 
22 bin ein unbeweglicher und unbeflecfter Selen / du gleichfalls ein 

yelfen. 
* Zu diefem End unb Wahr-Zeichen Tibi dabo claves Regni cœlo- 

rum, Matth. dec. fexto, überantroortet Gbriftus Dem Perro die Schluͤſſel Matth 16, 
Des Gewalts in der gangen Kirche / welche fid) von der Erde bif in Dim; ^ 1? 
mel erſtreckt. O Sütigfeit GOttes! Petrus ein armer Fiſcher bekommt 122, 
von dem Sohn GHDttes nicht einen allein / fondern zween Schlüffel — 
wird ein Cammer⸗Herr Gottes/ genennt allein Vicarius Generalis, ein Javiums, 
Gevollmaͤchtigter Stadthalter Chriſti im Himmel und auf Erden. Tibi Pec. 
dabo claves, deren zween ſeynd / wie der Engliſche Lehrer bezeugt / der 
Gewalt / und Wiſſenſchafft. Petrus hatte die Wiſſenſchafft der Himm⸗ 
liſchen Theologie: Tu es Chriftus &c. Den Gewalt zu binden ober zu loͤ⸗ 
fen auf Erden / was gelöft oder gebunden ift: Tibi dabo claves. — Syef 
wegen nod) auf heutigen Gag / nad) bem Benfpiel Petri, bie Römifche 
Paͤbſt zwey Schlüffel führen / deren Original Petrus von Chriſto em 
pfangen als ein Cammer⸗Herr Cbrifti. Das befráfftigen will vorge 
meldter Lehrer Thomas von Aquin, mit folgenden ; Unus eft Petrus, 
quem nobilitant fingularis primatüs infignia, Clavicularius Regni, fidei 
fundamentum. Petrus wird geadelt/ geehrt als der erfte und vornehm: 
fie Cammer⸗Herr des Reichs Der Kirchen Srundvefte des Glaubens / 

Felſen ver Kırchen/ und Stadthalter Gbrifti. i 

Die Gewalt des H. Petri erhellet auch gnugfam aus ber Excom- _ 123. 
munication oder Kirchen⸗Bann. Zur Zeit der Verftöhrung Jeruſa⸗ nn 
lems ſeynd in befagter Stadt auf die 480. Synagogen gezehlt wordenycizaru — 
aus welchen verftoffen werden / ware eben (o viel; als excommunicirt/ 

aus der Gemeinde Der Chriften ausgefchloffen/ und denen Heyden suge> 
fellet werden. Mit Diefer Anathemazion und Kirchen-Bann troheten 
die Syuben allen Denen jenigen bie Gbrifto anhiengen/ wie bezeugt der 
59. Joannes cap. nono. von jenem blind-gebohrnen Celidonio mit Nah⸗ J gun. 9. 
men: Jam enim confpiraverant Judi, ut fi qui eum confiteretur effe ^? 
Chriftum, extra Synagogam fieret, v. 34. Et ejecerunt eum foras. 

Entfeglich if Die Excommunication unb Kirchenbann / deſſen Gewalt 

Ehriftus denen Apofteln geben bat/ teie bezeugt Der H. Matthzus cap. Matth. ig, 
dec. oct. Quodfi Ecclefiam non audiérit, fit tibi ficut Ethnicus. Das v. 18 
ift; er (olle excommunicirt/ und von der Kirchen ausgefihloffen toerben/ 
gleichwie ein faules Glied von dem ur teib abgefihnitten wird / 

tvie 


124, 
Effe&tus 
excommu- 
nicationis, 


Joſue 7. 


V. 12 


* 
Excommu- 


if4 Februarius. 


wie ein raidiges Schaaf von ben andern wird abgefondert, Und fert 
Ehriftus Diefes alsbald Dargu: Amen dico vobis, quecunque alligave- 
ritis fuper terram, erunt ligata & in coelis, aus weichen Worten Chry- 
foftomus, Hilarius und Auguftinus fthlieffen wollen bie Macht unb 6e 
walt in Der Kirchen zu excommuniciren/ und den Kirchen⸗Bann zu ful- 
miniren/ mit welchem bie gefroffen/ mit nichten den göttlichen Gebeime 
nuffen beywohnen Fórmen/ weder fähig Der Ablaͤß/ weder theilhafftig 
des allgemeinen Kirchen⸗Gebets / ja/ (o fie darinn fterben/ ihre £eiber auf 
Fein geweyhtes Ort Fönnen begraben werden, 

O wie recht hat hiervon feine Feder flieffen laffen Theodoretus 
in c. 1. ad Timoth. Ab Ecclefiaftico corpore feparati, & diviná gratiá 
nudati ab adverfario crudeliter flagellantur , incidentes in morbos, & 
difficiles afflidiones, & alias calamitates. Und was dißfalls von Dem 
Volck Iſrael ift gefagt worden Fan von einem jeden Excommunicir- 
ten gefagt werden / Jofue fept. Non poterit Ifra&l ftare ante hoftes fuos, 
eósque fugiet, quia pollutus eft anathemate. Diefer Kirchen Bann ift 
das jenige Schwerdt/ welches Ehriftus ( Qui venit gladium mittere) 


nicatio no-Dem H. Petro hat eingehändiget / deffen fib gebraucht Der JD. Paulus 


bis timen- 


a. 
1. Gor. 5, 
Y. 4. 


primz ad Cor. quinto: Judicavi tradere hujusmodi Sathanz in interi- 


tum carnis, Sollen wir ung bann nicht frchten/ wann wir anhören 
bie Wort Auguft: Excommunicatio animz fupplicium: 


VnDe paVeat, & CaVeat ChrIftlanVs , ne flat ana- 
theMa. 
Birchen- Bann erſchroͤcklich iff / 
Foͤrcht⸗ und hüte dich/ © Chriſt! 
men, 

Feftum 


£382 (0) 6399 155 


| Feftum San&i Matthix Apoftoli. 25. Febr. 


Progr. Matthias Apoſtolus. 
Anagr, Jam polo thus aſtas. 

Aurum, Thus, myrrham, Regique, Hominique, Deoque 
Chrifto tresReges munera trina dabant. 

Aurum fi ft Amor, fi mortificatio myrrha, 
Thus ubi? Matthias fi tria dona dedit. 

Bina dedit, quoque thus, Chrifti dum paffus amore, 


Sic tria, nam Thuris, vi&ima fa&us, odor. 126, 
Gold / Weyhrauch, Myrrhen, drey Gaben — 
Die drey Koͤnig geben haben; Br 


Wann das Gold die Liebe ift, 
Wann die Miyrrhen Buß anzeiget, 
Hat Matthias drey gereichet, | 
Deſſen Tod das Rauchwerck it. 
Mz THEMA. 


156 Pebruarius. 


— — — —— 
THEMA. 


Ignis autem in Altarifemper ardebit. Lev. fexto, 
v, duod. 


Das Teuer aber (offe altzeit auf dent Altar brennen. 
Lev. 6. V, 12, 


Erckwuͤrdig ift unter andern toas von denen Hiſtori⸗Schrei⸗ 
eU © bern verfaffet wird / daß vor Zeiten bep ber Wahl eines Fürz 
JW PA fen der jenige allen andern vorgezogen worden / welcher. an 

DSF Schönheit andern vorzugehen oblerviret wurde; Dabero 

— ſpricht Pacatus in einer Lob⸗Red des Kayſers Theodofi: 
xm Virtus tua meruit imperium , fed virtuti addidit forma ſuffragium, 
fommofo- Deine Tugenden und fürtreffliche Qualitäten verdienten zwar / Did) zum 
zes, Thron zu erheben, dir Die Eron aufzufegen/ aber gleichwohl hat Deine 
(bone Geſtalt der Tugend bie Hand gereicht / durch welche beyde bu 

bift erhaben worden. Alſo Fan ich auch fagen/ obwohlen bie Apofteln 

wegen ihrer innerlichen Seelen- Schönheit zu der Apoſtoliſchen Wuͤr⸗ 

de erhebt zu werden gar wohl verdienten / fo bat es Doch ein Anfehen/ 

als wann Der Prophet Iſaias felbige unter Dem Symbolo Der Fuͤſſen 

Be &brifti erfehend/ über folche ihre Schönheit gleichfam in eine Verwun⸗ 
"SER berung waͤre verzuckt worden/indem er fagt/ cap. quinquag. fec. Quàm 
pukchri funt fuper montes pedes annunciantis, & przdicantis pacem, 

wie febön ſeynd auf den Bergen die Fuͤß Des jenigen / Oct verz 
kuͤndiget und prediger Den Frieden / Der die gute Zeitung verz 
Eindiger / und Das Heyl prediger / und fpricht zu Sion : dein 

GOtt wird herrſchen. Alſo iſts / wie (agt Der Heil, Paulus ad 


Bom 9. Rom.decabap- 
v, 15. 


PVLChiI sVnt peDes EVangeLIzantl VM, 
Schön und fein die Süß ficb finden/ 
Melche uns den Fried verkünden. 


— Uber bie Wort erfi-erwehnten Iſaiæ ſchreibt Hugo Cardinalis alfo: Pe- 
Bil des Chrifti funt Apoftoli, qui fuerunt pulchri, Die Fuͤß Ehrifti waren 
&goltol. pie Apoſteln / welche ſchoͤn geweſen. Weilen dann heut der Heil. Mat- 

tLias . 


Feftum San&i Matthix Apoftoli. 157 


ias zu ber Apoſtoliſchen Wuͤrde ift erhoben worden / (o muß ja in ihme 
ne geteefen feyn. Wer will dieſes in einigen 
Zweiffel fegen ? Schön und mwohlgeftalt ware ber Heil, Matthias an 
pent Leib, aber viel fehöner an der Seelen / als welcher mit ber gw 
gend ber allertieffften Demuth gegiebrt ware welche nicht allein Die 
Gott allerangenehmfte/ fondern unter allen Tugenden auch bie fihöns 
fte ift: Humilitas eft, fagt der Seraphifihe Lehrer Bonaventura, quid- 
quid in valore eft pretiofius, quidquid in decore eft gratiofius , was 
in dem Werth iſt das koͤſtlichſte / und was in der Schoͤnheit iſt das fuͤr⸗ 
trefflichſte / das iſt die Demuth / und dieſes will bekraͤfftigen Origenes 
mit folgenden Worten: Pretium. exaltationis humilitas , bie rechte 
Muͤutz / mit welcher erfaufft werden bie Hochheiten / bie Laiter / auf 
welcher wir fleigen Eönnen zu ben gröften Ehren / iff bie eingige Der 
dann der Heil. Matthias mit Diefer Münk wohl ift ver; 
fehen geweſen / und mit derfelbigen alfo bereicht / daß er fie auch (o gar 
in feinem Nahmen gefuͤhrt fintemahlen Der Yfahnen Matthias fo viel 


heift als parvulus, ober humilis , flein und demüthig / tie dann auch" 


Abdias fein Sebens-Befchreiber diefes von ibm fagt: Licet in lege eru- 
ditiffimus erat, nullatenus tamen extollebatur, fed juxta nominis fui 
Ethymologiam veré ſe parvulum , & humilem exhibere nitebatur, 
Obſchon Matthias in dem Gefeß/ und in denen Schrifften ber Allerges 
fehrtefte und Erfahrnfte ware, fo bat er fid) Doch niemahlen über ande 
re erheben, und für andern geoß machen wollen / fondern bat fih all 
zeit nac Ausweiffung feines Nahmens Demüshig erzeigt. Was aber 
bemütbig ift/ das ift ſchoͤn mas Flein iſt bas it hertzig / deßwegen ift 
Er aud) billig vor andern zu ber höchften Würde bes Apoftolats 
aufgenonmen worden, Quia parvulus erat, ideo affumptus eft ad 
Apoftolatum. 


HVMiILItas eXaLtat & CV(toDIt, 
Demuth tbut febr hoch etbeben/ 
por dem Sall befcbüt darneben. 


ie Lieb / bie Demuth, bie Wunderwerck / bie Heiligkeit / bie Thaten 
p Qugenden des Heil, Matthiz feynd dermaſſen groß / Daß / fo ich 


129, 
iumilitag 
virtutum 
maxima, 


130. 
Matthias 
idem quod 


13T: 
Propter hu⸗ 
militatem 
Matthias ad 
Apoftola- 
tum eft ele⸗ 
vatus, 


mich (don unterftünde mit dem Heil, Auguftino ir eine verwachſene / 
nicht = von bem unerſchoͤpfflichen —— entlegene Wuͤſten su geheny 
3 


(nicht 


€ant.I,v.5, 


132. 
Varia fibi 
Deus offer- 
ti voluit, 


Levit. 6, 


133. 
Cor homi- 
nis altare, 
ignis amor 
€ 


158 - Februarius. 


nicht zwar bafelbften das suunderbahrliche Geheimnuß ber allerheilig: 
(ten Dreyfaltigfeit zu begreiffen/) fondern blog und allein die Wunder⸗ 
werck und Ginaben des Heil, Matthiz mit nteinem fihwachen Verſtand 
zu faſſen fo bilde ich mir (dom ein / ich werde anhören müffen jene 
Stimmydie Dent H. Auguftino zu Gehör kommen / ba er das tveite und 
breite Meer in ein fo enges Grüblein einfihöpffen wollte : Facilias hoc 
immenfum mare in parvum hoc congeres foramen, quàm tu D. Mat- 
thi virtutes comprehendes. 

Wie? foll ich bann deßwegen gar erſtummen / und fein Lob mit 
Stillfehweigen vorbey geben? O Heil. Apoftel/ und treuer Blut: Seu 
gen EHrifti JEſu S. Matthia! Currimus in odorem unguentorum 
tuorum, Cant. primo. Der herrliche Geruch deiner Tugenden unb Hei— 
(igFeit ziehet mich zu dem jenigen Feuer / welches auf dem Altar Deines 
Hertzens jederzeit gebrunnen und geleuchtet bat; und Die Eiß-Falte Her: 
gen der Heyden hätte billig erweichen und ermärmen follen. Was 
num Dicfes für ein euer und Rauchwerck / till ich in gegentvartiger mit 
mehrerem erklaͤren. Favete. dio 

In dem Alten Teftament verlangte ber Allmachtige GOtt su un: 
terfchtedlichen Zeiten auch unferfchiedliche Opffer. Zur. Defterlichen 
Zeit begehrte er ein Sammy mad) Den Tagen Der Reinigung Turtel⸗ 
Tauben / oder fonft zwey junge Tauben. Allen ein Opffer iſt / welches 
GOtt von ung verlangt aufgeopffert zu werden alle Tag und Stund, 
orinn beftehet aber diefes Opffer ? vielleicht in unfchuldigen Laͤmm— 
fein / wie aufgeopffert Der Abel ? vielleicht in Korn: Sarben/ wie auf 
geopfert der Gain? vielleicht in vielem Viehe / wie aufgeopffert ber al- 
lertveifefte Salomon? oder etwann in Brod und Wein / wie aufgeopfz 
fert Metchifedech ? ober endlich in Gold, / Weyhrauch und Morrhen/ 
wie bie drey Weiſen aus Orient Dem neuz gebobrnen Welt Heyland 
aufgeopffert ? Nichts ift dergleichen. Sondern ber Göftliche Befehl 
(autet alfo/ Lev. fexto : Ignis autem in Altari femper ardebit, das Seuet 
felle auf dem Altar allseit brennen, Ein wunderbarlicher Befehl! 
warum / ober zu toas Ziel und Ende folle bas Feuer auf dem Altar all 
seit brennen ? Was ift bann Das für ein euer ? was für ein Altar? 
gewißlich Fommt mir diefes Feuer gar zu finfter vor / wuͤſte mid) aud 
nicht zu finden / wann mir bierinn nicht vorleuchten thäte der groffe 
Gregorius mit biefen Worten: Altare Dei cor tuum eft, in quo amo- 
ris ignis femper ardere jubetur, der Altar GOttes ift dein Hertz / 
in welcbem das Feuer der Goͤttlichen Lieb allzeir — 

elle, 

Feflum Sancti Matthiz Apoftoli. 159 


felle. O wie ſtarck branne dieſes goͤttliche Siebs-Feuer auf bem Altar 

pes Hertzens Matthiæ, da er Chriſto von Der Zeit feines Tauffs bif zu 

feiner Himmelfahrt eyffrigſt angehangen und nachgefolgt / ja von ber 

Zeit ſeiner Jugend an / biß zu dem Tod in ewiger Jungfrauſchafft 

und Keuſchheit gelebt / fein Fleiſch und Leib vielfaͤltig gezaͤhmet mit Fa; 

fen und andern Bußwercken/ auch andere aufgemunbert, gleiche QGaf: 

fen zu ergreiffen wider unfre (Feind / fonderlich adversis concupifcen- 

tias , wider Die BegierlichFeiten/qux militant adversus animam, prime 1. Pet, 2; 

Petri fec, unb wider Die Hol und Welt. WIN 

Saoo in dem Alten Teftament GOtt befohlen hat bag bas Teuer 

der Lieb unaustöfchlich brennen folle auf dem Altar unfers Hertzens / fo 

hat er dieſes auch mit wenigen befohlen in Dem Neuen / dann als eim 

Schrifftgelehrter an JEſum fegte/ mit biefer Frag / ibn zu verfuchen / 

Matth. vigef.fecund. Magifter! quod eft mandatum magnum in lege? Matth, 23, 

Mieifter ! welches ift Das gröfte Gebot in dem Gefeg 7 Sean "37 

aber Ehriftus geantwortet : Diliges Dominum Deum tuum ex toto 

corde tuo, & in tota anima tua, & in tota mente tua : Hoc eft pri- 

mum, & maximum mandatum , ou fell(t Ort deinen „ren 

lieben von gangem Deinem Hertzen / und von danger deiner 

Seel) und von gangem Deinem Gemuͤth / dieſes ift das erfte 

und fürnehmfte Geber, Welche Wort Hugo Card. alfo ausleget/ 

ba er fragt und antwortet : Quid eft diligere Deum in toto corde? 134* 

was heift und ift 6:0 S € von gangem Hergen lieben ? antwortet fich Quid fir 

felbften: Ut cor tuum ad nullius rei dilectionem magis fit inclinatum ‚ Deum ex 

quàm Dei, nec delecteris in mundi fpecie ampliüs , quàm in Deo, non 4,5 se 

in honoribus, non in auro, non in amicis , fed prz his omnibus à 

Deum ames , Daß nehmlich bein Hertz in Feine Sach mefrers verliebt 

fepe; als in GOtt. Nicht (ollft bu bid) in bie betrügliche Welt / ober 

fonft was irrdiſch ift mehr verlieben, als in GOtt / nicht in bas Gold, 

nicht in Die Ehren/ Wuͤrden / ec. nicht in Die Freund mehrerft/ fondern 

GOtt allein folle den Borzug in Deinem Hertzen haben. 

-. £ mie groß ware nicht Diefe Liebs-Flamm auf bem Altar des Herz ı 3r. 

tzens Matthiz ! Dbfchon er ware von groffem Gefihlecht/ groß an Neich- Humilitas 

ihumen / reich an herrlichen Gaben und Wiffenfihafft/ bat er dannoch 9: Matthiz, 

aus Lieb Chriſti alles unb alle verlaffen / folgte arm dem armen Gbriz 

fto nad) / fiol&irte mit nichten auf feme befchehene Election und Digni- 

tät, wie es bey uns Menſchen insgemein pflegt zu gefchehen/ wie mel: 

det das Sprichwort: Honores mutant mores, fed raro in meliores, 
fondern 
160 Februarius. 


: fondern hat fi) dem Spruch des weifen Manns durchaus gleichförs 
Ecli 3. mig gehalten/ da ex (agt / Eccli tertio : Quantó magnus es, humilia 
"?* — tein omnibus. So viel du gröffer bift / (o viel oemütbige dich 
in allen Dingen / (o wirft ou vor oem HErrn Gnad finden, 
Hatte alfo Matthias nomen & omen, wie dann Matthias Hebraice (o 
viel heift als donatus à Domino , vel donatio Domini, vel humilis, 
five parvus. Gin Gab des HErrn / ein Demüthigery ein Kleiner, 
Die ort des Englifehen Lehrers Thomz follen wir wohl zu Dergen 
nehmen: Vita cordis amor eft, & ideo impoflibile eit, ut fin® amore 
fit cor, quod quarit vivere , dag Leben des Dergeng ift bie Lieb / da⸗ 
136. bero ift es unmóglid)/ daß das Mer ohne Lieb (epe / welches zu leben 
Cornondi- begehrt, Derlangft du bann / O Menſch! ! zu lebeny fo thue lieber fies 
videndum. pe aber deinen Gtt allein vor allen Greaturen/ büte dich / damit bu 
Dein Hertz nicht gertheileft / damit das Ungluͤck dich nicht treffe, von 
welchem meldet erftermeldter H. Thomas: Divifio cordis caufat mor- 
tem. Die Zertheilung des Hergens verurfacht Den Todt/und zwar Des 
* ewigen Todt / welchen Hertzens⸗ und Seelen-Untergang der fromme 
is 19. Prophet Ofeas eorge(eben bat/ ba er geſagt cap. decimo : Divifum 
ron eít cor eorum, nunc interibunt, ibt Herz ift sertbeilt/ Jest werz 
den fie zu C tuno geben. Non vult Deus cor divifum , fed in- 
tegrum, feynd bie Wort Didaci Stelle, das gange Joerg verlangt Der 

wahre Liebs⸗GOtt. ö 
Und dieſes fein gantzes Hertz / gant ungertheilt bat Der Heil. Mat- 
thias GOtt aufgeopffert mit beftändigent Liebg 7 Feuer angeflammt/ 
com), Daß er fid) tvobl gebrauchen Finnen der Worten bep geiftreichen Tho- 
sefolucis, mæ Kempenfis : Si me vis effe in tenebris, fis benedictus; fi me vis 
effe in luce, fis iterum benedictus ; fi me dignaris conlolari, fis bene- 
dictus; & fi me vis tribulari, fis æquè femper benedictus. Diefe fei 
ne beftändige Lieb und unzertheiltes Hertz bat ber Heil. Matthias ge 
zeigt ın feinen unterfihiedlichen Neifeny die er Gbrifto Seelen su ae 
winnen / auf fi) genommen; in feinem Predig 2 Amt das er epfiriaft 
verrichtet; in Der Marter die er ausgeſtanden. Die Apoftolifche 
Predig z Pofaun hat die gange Welt mit ihrem Schall durchdrun. 
gen / bann fie waren gefcbictt / daß fie aller Greatur das Evangelium 
138. verfünbigten / babero die Apoftel nach Der. wunderbarlichen Himmel: 
S.Apoftoli fahrt Chriſti (id) in die Weit ausaetbeilt; alfo verfügte fich fchleunigft 
"ihn ber Heil, Petrus nacher Antiochien, Der Heil. Andreas in Achajam, 
fperhi, in Alam der Heil, Joannes, der Heil, Jacobus in Hifpaniam, in bie 
aber 


Feftum Sancti Matthix Apoftoli. 161 


aber Die heilige/ Bartholomzus und Thomas ; Matthias aber durchgienge 
ZEthiopiam und Indiam, und bat gemiglich Dafelbiten nicht wenige Be; 
ſchwaͤrnuſſen ausftehen müffen : Magnos labores pertulit peregrinan- 

do ex una regione in aliam per varia deferta immaniffimis feris re- 139. 
pleta, feynd bie Wort Laurentii Juftiniani Serm. de S. Matthia. Und s. Matthias 
alle (o beſchwehrliche Meißen verzichtete er mit bloffen Füffen / bloß multa pec- 
son aller menſchlichen Huͤlff und Beyſtand / in His unb Kälte. ser tol 
wird zehlen koͤnnen Die jenige Wacht / die er in dem Gebet ohne Schlaf 
suaebracbt ? wer Die Taͤg Die er ohne Speiß und Grand im Schweiß 

feines Angefihts GOtt aufgeopffert? wie viele wilde Thier feynd ihme 

in ben Wildnuffen aufgeftoffen ? und wie viele feindfeelige Menfchen / 

welche graufamer als Das wilde Vieh / bat er ın Gedult übertragen? 

in Städten und Dörffern/ su Waſſer und zu Sandy zeigte er feine eyf⸗ 

rige Beſtaͤndigkeit und befländigen Eyffer 7 allzeit unerfchrocken und 
unverdroßen. Magnos labores pertulit peregrinando. Es mare Det 

Heil, Matthias ein gewaltiger Prediger des Goͤttlichen Worts und 
Evangelii Chriſti Dann er prebigte in Macedonia unb India febr bi 

tzig difputirte gegen ben Hohenprieftern des Orths den er auch tiber 140. 
wunden. Er lehrte bie Prophezeyhungen von Chriſto / beftättigte bie; Zelus, & 
felbige mit Worten unb Wunder⸗Zeichen / gerounne Gbrifto fehr vieles Macchiz, 
Seelen / dann er in dem Geſetz des HErrn wohl erfahren / ſintemah⸗ 
[en er in feinen erſten Jahren unter einem hochgeachten Schrifft⸗ 
gelehrten mit Nahmen Simon / zu Jeruſalem ftudirt hat / und Dag 
Geſetz Moyſis / und Buͤcher der Propheten fieißig gelernet hat. 

Das Amt der Apoſteln ift geweſen die Verkuͤndigung und Aus: 
breitung des Heil, Evangelii Chriſti wie mit biefen Worten lehren 
will der Heil. Auguftinus : Apoftolis munus promulgandi Evangelii 
ab ipfo Domino fuit impofitum : Welches heilige Predig Amt ber 
Heil. Matthias auf bas inbrünftigte verrichtet hat, Apoftolatum ifle 
Sanctus fufeipiens obediendo , honorifice decoravit Evangelizando, 
befräfftiget Laurent. Juftin. Es haben zwar alle unb jede Apoftel in 
biefem ihrem angenommenen Hirten-Amt viel ausgeftandten / aber für 
allen bat in Judza gelitten der Heil, Matthias, allwo er allein gelaffeny 
Ehriftum verfündigte Den Gecreutzigten welchen bie Juden verwarfen. 
Judzis quidem fcandalum. primx ad Cor. primo. 


v. 23 
Wahr ift es / ſchreibt Baronius, dag nad) Ehrifti Himmelfahrt 


alle Apoſtel in Judaea. eine Zeitlang verblieben / und Das Evangelium 
x Ehrifti 


1. Cor, t! 


162 Februarius. 


— 


Chriſti verkuͤndiget / biß endlich fie; Die Verfolgung des Königs Agrip- 
ope su fliehen/in die gantze Welt zertheilt worden / auffer dem Heil, Mat- 
: dud thia, welcher allein in Judza lang verblieben, und durch IBort und Wun⸗ 
piuresad &- derwerck zum Catholiſchen Glauben viele befebret bat; unb deßwegen 
dem con. fehr viel gelitten. Und was bat er nicht ausgeftanben von denen ver— 
vett — fockten Hertzen der Juden / welche bie Apoſteln insgefamt nicht be; 
ringen fónnen / weder erweichen Das Blut EHrifti JEſu felbften? 
Und was folle ich (agen von feinem glorwürdigen Starter Kampf? 

day ba gienge bas Leyden erft recht any in Martyrio quod pertulit. 
Da der H. Matthias in Judza mit Predigen den Saamen des Goͤtt⸗ 

liben Worts ausfaste/ 


uc. 6.v,19. VIrtVs De ILLo eXIbat , aC fanabat oMnes. 
Lucz cap. fexto. 

142. Die blind waren / wurden ſehend / bie auffägig maren/ wurden gereie 
S. Matthias et / die von den böfen Geiſtern befeffen / wurden befrept/ bie Lah- 
wn, ^ — men tourben gerab/ bie Tauben hörend/ bic Cotumme rebenb / ja bie 
Derftorbene ftunben auf lebendig / dardurch die Priefter Der Juden 
durch teufflifchen Haß angetrieben / den Heil. Matthiam vor bem Ho⸗ 
henpriefier in vielen fälfchlich verflagten/ vourffen ibme offentlid) oor / 
daß er ein Chriſt / denen aber weißlich geantwortet: Chriftianum effe, — 
non effe criminis , fed glorix, daß der Ehriftliche Nahmen feinem ge- 
reiche zur Unehr / fondern zur geöften Ehr Ruhm und Glory, Es ſetzte 
aber der Hohepriefter mit Der Schärpffe an Den H. Matthiam,und be; 
fragte ihn / ob er wollte Buß wuͤrcken wegen Der ihm vorgeworfjenen 
fafter/ (o man ibm bargu Die Zeit geben wuͤrde? Abfit , antwortet der 
Heil. Apoſtel quod à veritate, quam femel inveni, per apoftafiam di- 
grediar, das fege fern von mir/ Daß ich von ber rechten Warheit / bie 
ich gefunden, erkenne und befenne, durch Gotts⸗raͤuberiſchen Abfall abz 
weichen felle; lieber will ich Leib und Leben dran geben / als mir Diefes 
kaffen in bie Gedanken Fommen. Thue / was und wie Du wilſt / du 
wirſt mich nicht im geringften bewegen. — 
Auf diefe gefafite Refolution beg Heil, Matthix , erbrannte im 
Zorn der Joobepriciler / fprache Das End -Urtheil: Matthias follte ges 
— fteiniget / unb darauf ihme Das Haupt abgefihlagen werden. Hat 
Martyrium num Der Heil, Stephanus viel gelitten / von den Juden gefteiniget / fo 
s, Mashie. hat nicht weniger gelitten Der Deil, Matthias, von denen Juden mit 


Steinen 


Feftum Sancti Matthie Apoftoli. 163 


—— — — — 


Steinen gleichſam uͤberhaͤufft. Hat viel gelitten der Heil. Paulus, da 
er fein Haupt bem Hencker bargereibt / fo hat gleiches gelitten bet 
Seil. Matthias, der fich fein Haupt bat laffen abfchlagen / gekoͤpfft wie 
Paulus, gefteiniget/ wie Stephanus , welche Stein/ sum Zeichen feiner 
Unfchuld/ er mit ihm gu begraben, begehrt bat. AH 

- glorwuͤrdigſter Apoftel! O bemutbigfter Matthias ! mif bir er- 
freue ich mich Deines Looß wegen Dag auf Dich gefallen Daß bu aus 
einem Fleinen Matthia ein arofjer Apoſtoliſcher Fuͤrſt worden bit. Ich 
wünfche die Glück der Stein wegen / bie auf Did) gemorffen worden/ 
bann biefe lauter Edelgeftein zum gröfferen Ziercarh der Marter-Eron. 
Ich wuͤnſche bir Glück zu Der Glory und HDerrlichkeit/die Du erhalten’ 144; 
unfer den Apoſteln bift Du ein Martyrer/und unter den Martyrern eit Applaudi- 
Apoftel; unter ben Gelehrten Demüthig/ und unter Den Demuͤthigen ge; tur S. Mat- 
lehrt / alfo ift wahr, und bleibt wahr: hix, 


HVMILIs CorDe eXaLtabItVr. 


"Mer demütbig in fib aebt/ / 
Wird vom höchften Gott erhöht. 


Anjetzo oeniefeft Du Das jenige fo bie eteige Weißheit feinen Dienern 
toarbafftig verforochen : Joan. duod. Ubi ego fum, illic & Minifter foan. rs. 
meus erit. Io ift Ehriftus ? Sin der Glory. Qo ift ber Neil, Mat- v. 16. 
thias ? In ber Glory gleichfalls. Jetzt evfabret er in Der That was Der 

Heil, Bernardus vor ben Dienern GOttes geſchrieben / bag GOtt Diez 

nen fo viel feyey als berrftben : Servire Deo regnare eft. 

O mein Ehriftliche Seel! Tene quod habes, ne alter accipiat co- 
ronam tuam, haft du niit dem Juda ein Biſthum / ein Apoftolat/ eine 
Gron? Tene, quod habes, verfcherge bie Ginab Gottes nicht / halte 
mit denen Händen Der Forcht und Beſtaͤndigkeit Die vorbereite Cron. 
Erinnert Dich ber Poét eineg guten Anfangs: 


Dimidium fa&i qui bené capit, habet, 


145. 
& erinnert Dich ebenfallg ein Philofophus des Endg : Refpice finem, — 
Anfangs betracht das End. Hoͤre was die bußfertige Bruſt Hierony- nat opus. 
mi in Reg. Mon. de pœnit. ausſchreyt: Non quæruntur in Chriftianis 
initia, fed fines. Paulus male incepit, fed bene finivit. Jude laudan- 
tur exordia, fed finis proditione damnatur. Als tvollte er (agen: Es iff 
| €2a3 wahr, 


164 Februarius. 


146. wahr / daß ein guter Anfang in einem Chriften Löblich (epe; bod) wann 
si finis bo-dag End nicht übercinftimmt/ift alles umfonft. Paulus hatte einen fünd- 
nus , omnia haften Anfang, hat aber ein lebwürdiges End genommen, Des Jude 
bona, Anfang ware zwar gut / aber ad)! bas CRD wie verdammlich und un 

glückfeelig! der Anfang ware Apoſtoliſch und heilig/ ba$ End aber vere 

raͤtheriſch / heyl⸗ loß und teuffliftb / und Matthias hat beffen Stell / Apo⸗ 

el. ros. ſtolat / Biſtthum unb Gron uberfommen, Epilcopatum ejus accipiat 
rd — alter. Pfal. centef. oct. 


1.Cor. Io. InDe qVICVnqVe ttat , VIDeat, ne CaDat. 


v. 12. primz ad Corinth. decimo, 


Dann du (feb(t/ fo ſehe zu / 
Gleichſam kanſt such fallen du. 


147. 
Qui fat, vi- Gedencke und beber&ige wohl / fo Judas Icariothes veriohren fein Br 
Suo ne Gum im Apoftolifchen Collegio, wann Eva im Paradeyß verlobren ihr 

erfte Unſchuld wann Lucifer im Himmel verlohren feine Giorn / wer 
wird nicht mit den H. Bernardo befennen müffen/ Serm. 54. in Car. 
In veritate didici , nihil effe zque efficax ad gratiam promerendam, & 
retinendam , & reeuperandam, quam fi omni tempore coram Deo in- 
veniaris,non altum fapere, (ed Deum timere. Nicht bodmütbig ſeyn / 
fondern Ott förchten/ und fein Heyl mit Forcht und Zittern roürcfen / 
ift ein Frafftiges Mittel bie Göttliche Grab zu gewinnen, warn man 
fie nicht hat ; su behalten / wann man felbige bat; voieber zu erhalten / 
148- mann man felbige verlohren. 
Humilitas Das Looß file auf den Demüthigen Fleinen Matthiam, deßwegen 


extollit. — Annumeratus eft cum undecim. Vom hochgehenden Juda meichet 
das göttliche Ginaden-Looß/ ut abiret in locum fuum , der Fall Judz 
macht aus 12, Apofteln 11. das £eof Matthiz aus r1, macht 12, O fancta 
humilitas ! ſchreyt aus ber Heil, Laurent. Juftin. de triumph. c. 4. Te 
noviffimam credens, cxteras honorabiliter antecedis; dum defcendis, 
afcendis ; dum gloriam fugis, acquiris. Die Demuth wird von die 
fem Heiligen für heilig ausgefprodben ;Diefe fchagt fich bie letzte unter ale 
len Tugenden / und wird in Ehren erhebt über alle; indem fie abfteigt / 
teigt fie auf; indem fie Die Ehr fliehet/ wird fie geehrt. Q'Gelobe Wahr: 
bei auch fo gar die Heyden erfennet/ Dabero als der uralte Abeltzweife 
Chilon befragt wurde: was GOtt in bem hohen Himmel vorhabe? 
gabe er Fein Heydniſche / fondern ein recht Chriftliche Antwort: Excel(a 
deprimit, depreffa extollit. GOtt unterdruckt das Hohe / und — 
as 


^ 


Feftum Sancti Matthix Apoftoli. 16y 


das Niedere / das ift ber Ausfpruch des Königlichen Propheten, Pfal.Pfal, 112. 
Cent. duod. Sufcitans de terra inopem. Das ift der Ausfpruch bes Y-7- 
Heil. Jacobi, cap. quarto : Deus luperbis refiftit , humilibus autem dat Jac, 4. v. 6, 
gratiam. Das ift ber Ausfpruch Smtarid/ ber allerdemüthigften Gottes: 
Gebährerin : Depofuit potentes de fede, & exaltavit humiles. Lucæ Lucæ r, 
primo. GOtt unterdruckt Das Hohe / erhebt Das Piedrige/ denen Gyez 52. 
mütbigen giebt er Gnad / denen Hoffärtigen toiber(irebt er/bie Mächti- ; 49. 
gen (e&t er ab vom Stuhl/ bie Demüthigen macht er groß. Demuth, 
Demuth / als ein Eräfftiger Magnet, siebet zu fid) Dag foo zum Apofto-. militas 
lat die Strick zum Marter⸗Kraͤntzlein die Gnad zur Glory, s 


In CorDe hVMlILes eXaltaV Ir, 


GOtt ecbebt / uno bat erhaben, 150 
Die fich verdemüthigt haben. | e 


Luc. cap. primo. 


Humilitas facit, fchreibt bie gelehrte Feder Jofephi Speranza, ut Deus 
gratias continere nequeat, bie Demuth macht / daß GOtt bie Gnaden 
nicht aufhalten ober verweilen Fam. Ich betrachte Den Feufchen Jofeph 
von feinen Neyd-füchtigen Brüdern in Egppten verfaufft/ ıch befrachte 
ihn weiter / da er aus dem Kercker/ wohin er unfchuldig geroorffen wor⸗ 
den / zum Thron unb Gron über gank Egypten-Land erhaben worden ; tva 
hat ihn erbaben ? Humilitas facit , ut Deus gratias fuas continere ne- 
queat. | 


| Ita 
EXaLtaVIt hVMiLes CorDe, 


Gott erhebt/ und bat erhaben / 
Die fid) verdemüthigt haben. 


ich betrachte ben ftammlenben Moyſen / welcher zuvor in ber Landfchafft 
Madian einen Schaaf⸗Hirten abgeben / wie er hernach ein Richter / ein Fuͤh⸗ 

rer / ein Regent worden / und zwar uͤber dreyſſig mahl hundert tauſend 
Seelen. Ja Monfes iſt fo hoch worden / daß er (o gar ein Vice-Gott 

auf Erden genennt worden: Conſtitui te Deum Pharaonis, ſagte GOtt 
quibm ich bab Dich beſtellt su einem Dott über den Pharao. Exodi Exodi 7, 
fept. Iſt hoch geſtiegen ein Gott (ep. Da Moyfes auf Dem ‘Berg Ne-v.1. 


bo geftorben / ift fein Leib yon bem Engel begraben worden im S bal 
UN S Moab, 


166 Februarius, 
rfr, Moab, ift gewißlich ein hohe Gab, Was bat ihm diefe erworben? 


— bie Demuth. 
miles. HVMILIbVs faVet & CaLls DeVs, 


Die demüthig feynd und Elein / 
Thut GOtt guͤnſt⸗und gnaͤdig ſeyn. 


Ich betrachte ben Petrum in feinem armen Fiſcher⸗Stand / ich betrachte 
ihn aber auch / als das ſichtbare Haupt und Stadthalter der wahren 
Chriſtlichen Kirchen. Gewißlich ſehr hoch erhaben! wordurch? durch 

Lec $.*« f pie Demuth / Die erſcheinet aus dieſen Worten/ Luc, quintóx Exi à me, 
quia homo peccator fum, js fEtr! gehe von mit hinaus / ich bin ein 
ſuͤndiger Menſch. Sehr wohl: 


SoLos In terra hVMlILes eXtoLLIt DeVs, 


der demüthig in fich aebt/ 
Wird fürwabr von Gott erhöht. 


Ich betrachte Mariam , bie unbeflecfte Jungfrau ein Tochter Der zwey 

GOtt⸗liebenden Cbeleutb/ Joachim und Annz, diefe wird den 25. Mertz 

an einem Freytag nach der Sonnen Untergang ein Mutter und Gebäh- 

rerin GOttes. O wohl ein Hoheit über alle Hoheit ! aber zuvor Die 

Luc. 1.7.38: Demuthy Luc. primo. Ecce ancilla Domini. Wie Maria felbiten bez 

ibid. v. 48. Fennt: Refpexit humilitatem ancille fuz. Und aus Ddiefer Urſach: Fecit 

49. | mihi magna, qui potens eft; bie Demuth / bie Demuth) ift und bleibt 

152. alſo Infinitus thefaurus, ein unendlicher Schatz. Sap. fept. Ja fie 
Sap 7.7.14 iſt / und bleibt 


Humilitas 
thefaurus 


s dei ciens. ThefaVrVs bonorVM In nVLLo DefiCIens; 
Matth. 19. v. 21. Marc. Io. v. 21. Luc. 18. v. 22. 
Dann 

Demüthiger Muth 
Bringt Ehr und Guf/ 
Macht freudig Blut / 
Thut allzeit guf. 
Quid humilitate ditius, quá Regnum coelorum emitur? 


3( 9$? € 


$, Bernard. 


Feftum 


238% (0) #383 167 


MARTIUS. 
V 


Sol in Ariete, 


Signum Pradeftinationis, 
III, 

x 
Renumciatio Omnium. 
Saudes, quia res tuas invenifti; non es triftis, quia te perdidifti, 8, Auguft, in Pfal.o1. 
Quisquis amas mundum, tibi profpice , quó fit eundum, 


ie : I, 
Ad coelum mundus non tibi moníftrat iter, Omnibus 
Coelum ut poflideas, opus eft contemnere mundum, — — 
— um eft, 
Quod verbo docuit præſtitit ipfe Deus. 
Qui me pluris habet fratres, matrémque, Patrémque, 
Non eft me dignus, funt facra verba Dei. Matth. 16 
Vide infra? Martius, Y. 37. 38, 


Sym« 


Luc. 14, 
Ve 33- 


2, 


Omnia 
propter 
Chriftum 
deferenda, 


168 Martius. Bm conl 


Symbolum II. 


Quas mihi fuerunt lucra, haec arbitratus fum 
propter Chriftum detrimenta, Ad Philip, 
cap. tert. v. feptimo. 


Was mir Gewinn war, das bab id) um Gbrifti mil: 
[eit fir Schaden gehalten. Zu den Philippern 
3 


FE Ur den gang entblöften/ und von allem Zierrath 
LANES beraubten Altar wird anderft nichts verftanben/ 
BV A2, B7] a[$ Renunciatio omnium , ein vollfommene Abfa- 
|» CS E gung und Verlaſſung aller zeitlichen / irrdifchen 
A IA unb zerganglichen Dingen / darzu uns anfrifchen 
Pa lwill Gbriftus / bie emige Wahrheit / bep. (einem 
VIGvangeliften Luca, capite dec. quarto: Qui non 
renu us, quz poflidet, non poteft meus effe difcipu- 
lus , der nicht allem abfaget / was er bat / der Fan mein 
Tünger micbr feyn. Er befiehlt allem und allem abzufagen / al 
fes zu verlaffen / alfo folle geſinnet ſeyn eim jeder vechtfchaffener 
Chriſt, er folle von Hergen fagen / ich will ſeyn / und lieber mid) 
befleiffen zu fern der aͤrmſte Irus , der gang entblöfte Codrus , als 
rei / unb ein Feind GOttes; ; ich will lieber beraubt feyn alles 
Guts unb Gelds / alles was die Welt geben und verfprechen Fans 
als fern ohne die feeligmachende Gnad GOttes. Stilpon, nach: 
bem fein liebes Datterland von feinblicber Macht eingenommen / 
nachdem et feiner geliebten Kinder beraubt / nachdem er feine Hertz— 
liebfte Ehe-Gemahlin verfobren 7 und fid) allein von Dem gemere 
nen Brand Cdannoch nicht in feinem Gemuͤth entriftet/) entzogen 
und gefragt wurde von Demetrio , ob er nicht alles verlobren? 
Pichts ; antwortet er / ift bep mir verlohren gangen / alles dag 
Meinige hab ich noch ; welches gleichfalls Bias gefagt / ba ibm at 
(e$ zu Grund gangen/ dann alles Diefes hatte er im Hertzen und 
mit reifferem Gemuth betrachtet / wie es zerganglich und ia 
id 
Martius. 16$ 


lich / und nicht nach bem äufferlihen Schein zu beobachten und zug, 
fhägen fepe. Das faffe ih mir ein Kennzeichen fepm eines heroi-Renuncres 
fben Hertzens / und generofen Gemutbs in einem Heyden / in ei-tio plena 
nem Ehrijten aber ein unfehlbares Zeichen der Pradeftination gum enum ri 
ewigen Leben. Der jenige flreitet unter der Creutz⸗Fahnen EHrifti jn 
FESU, welcher / nachdem er alles verlohren / fid) bertbafft vete 

lauten laffet : Omnia mea mecum porto , alles bas Meinige tra 

ge id) mit mir. Ohne Schmergen wird das jenige verlohren was 

ohne Sieb befeffen wird / wie fagt der Heil, Gregorius : Sin& do-5. Gregor. 
lore amittitur, quidquid fine amore poflidetur: Quz veio arden- 

ter diligimus habita, graviter fufpiramus ablata. Das jenige Gute / 

burd) welches ber Menſch allein tvarbafftig gut ift/ nimmt feiner uns 

gern any und niemand verliehrts ungern, Dann das jenige Fan mit 

nichten gut genennt werden/ weiches Dem Verluſt und Untergang ut 
terworffen ift/ welches Fan verlohren werden, 


O wie weit ware von diefem Weeg der Vollfommenheit jt o er 
ner Evangelifhe Juͤngling von welchem meldet der Heil, Evanscontem- 
elift Mattheus. Diefer hat groffe Begierd die Gbriftlicbe Q3ollz nenda pro- 
ommenbeit zu erlernen’ in feinem Hergen getragen; verlange Deg,pter Deum. 
wegen von CHriſto S & &1I felbft unterwiefen zu werden. Matth. Matth 19. 
cap. dec. nono : Magiíter bone ! quid boni faciam, ut habeam vitam v. 16. 
xternam ? Guter Meiſter! was felle ich qure tbun / Damir 
ich Das ewige f eben babe Mein Sohn! fpricht CHriſtus: Si.ibie. v. 17. 
vis ad vitam ingredi , ferva mandata, willſt du zum Leben einges 
ben / fo balte oie Gebote. Omnia hzc cuítodivi à juventute 
meá , Diefes alles bab ich von meiner Tugend auf gehalten. 
Gewißlich ein junger Heiliger ! und teer. follte fich nicht verwunde— 
ren ? Quid adhuc mihi deeft ? was mangelt mir nocb 7 ſtehen 
deine Gedancken / liebſter Juͤngling! noch zu gröfferee Vollkom⸗ 
menheit ? Vade , vende omnia , quz habes , & da pauperibus ibid. v, a1. 
& veni, & (equere me, ſo gebe bin/ vertauffe was du baft/ 
und gieb es den 2irmen / (o wirft du einen Schag im Him⸗ 
mel haben / und tomme/ und folge mir nach. Diefe Lehr 
fchiene dem Juͤngling zu fihmehr. Abit triftis, er Fehret EHrifto 
ben SRuden / und gieng traurig hinweg. Warumb aber mein. - 
Cyüngling ? dein Coffer ware groß/ Deine Begierden waren entzün, in vo cone 
‘Bet / den Gipffel eer Vollkommenheit gu befteigen / und jegt ent⸗ 
Y faͤllt &iana. 


370 Martius. | 
füllt bir das Herk/ refolvireft Dic; alle gefafte gute Gebanden fat 
len zu laſſen? Nato um 


nad Bedencket umb die Siebe GOttes was ift Doch bie Urſach? 
22 rat habens multas poffeffiones , Es ware Fein andere Urfach, 
dann diefe: Er hatte viele Güter / fole zu verfauffen / und das 

Geld unter bie Armen auszutheilen/ wollte dem Juͤngling zu ſchwehr 

fallen. Demnach wendet fich unfer Heyland und Geeligmacher zu 

feinen Süngern / und fprache: O wie fehwehrlich wird em Neicher 
ibid. 1,24 in den Himmel eingehen ! Facilius eft Camelum per foramen acüs 
tranfire, quàm divitem intrare in Regnum Cœlorum, f£s ift leicbz 

tet / daß ein Tameel ducch ein Nadel⸗CLoch hindurch gebe/ 

dann Das ein Keicher zum Himmelreich eingebe, Die Juͤn⸗ 

xia ger entfegten fib über Die Wort ihres Meifters / machten eine 
ibi. 1$ Confequenz, die nicht allermaffen zu loben : Quis ergó poterit fal- 
6. vus effe ? Wer Fan dann feelig werden ? Als wollten fie fa 

dius HM: Keiner / oder gar wenig, werden auf folcbe Weiß Dic eroige 
Cupit: Seeligfeit erhalten, Liebſte Juͤnger! ich fam ben Schluß- Grund 
Pom rein. nieht finden / oder wohin eure Gedancken ziehlen ? Meinem foeni 
denda, gen Gebunden nach follet ihr gefprochen haben: Unzahlbar viel wer; 
den dann feelig / gar wenig aber verdammt, dann bie Lehr-⸗-Wort 


eures Meitters lauten / bag (droebrlic ein SReider sum Himmel 


reich eingehet. Neun ift Weit-kuͤndig / daß ein Fleine Zahl mit 

Croefo groffe Reichtum befisen / aber unzahlbare mit Iro von 

. ber groffen Armuth gepreffet und gedrucket werden. Die Gedan- 

S.Augufin. Eon ber lieben Cyünger erkläret der heilige Auguftinus : Non at- 

tenderunt Apoftoli facultates , fed cupiditates , viderunt enim & 

ipfos pauperes , & fi non habentes pecuniam , tamen habere ava- 

ritiam , Die Apoftel reden nicht von den Reichthumen / fone 

dern von den Begierden / Dann fie haben auch bey denen 

Armen / und aller zeitlichen Miitrlen und Gütern entblóz 

fien / geigige und unerfärrliche Begierden erkenner und ger 

funden, Wollen alfo fagen : Quis ergó peterit falvus effe? 

. Wann ben Menfchen nicht die Neichthumen / fonbern bie uneitige 

rauci ele- Begierden / und Die zu diefen gar zu groffe Hertz Neigung verbammen/ 
Ri, unde? er wird dann feelig? 


i N Es 


. Mattius. 17 
—À — — — — — 
— — der Satan hin / vertrette die Stell und 
Merfon A Unglück = bringenden Botens ; ber Stammen und 
Saanıen des gedultigen Jobs ift nod) nibt gar ausgeftorben / es 
werden noch feines gleihen gefunden / die dem zeitlichen wiſſen von 
Hertzen gang und gar abzufterben. Es bringe der leidige Sathan 
eine Zeitung über bie andere; Er fihreye von weitem auf: dein 
Haab und Gutb ift alles im Rauch aufgangen / was wird er bó 
ren ? dieſes Ungluͤck ift mein Stück / batte id) es nicht verlohren/ 
vielleicht hatte e8 mich verlohren / jest Fan ich deſto unverhinderter 
dem Himmel zu eylen. Es hat mir GOTT eine zwar liebe Dod) 
gefährliche Bürde abgenommen, Ich fen es für feinen Schaden 
ala und auslegen / was mir GOTT gefest bat zum Mittel 
ber Seeligkeit. Und warum follte ich mich deßwegen bekuͤmmeren? 
Ich bab dieſe Ding mit Sorgen beſeſſen / bie zergaͤnglich waren/ 
pn fan ich mir allein leben : Ja&ura non eft, fed verlura, cum 
lucrum ingens difpendio levi comparamus, cum terr 
glebulis mercamur coelum. 
2e. 


(Zi 677 

SA e 

VA 


jl 
2/05 m md t ^ 
ERS 75 1 m TE 
ES N 

Y Feftum 


372 . . Martius, n 


m u — - 


FeftumS. Cafimiri,Regis Poloniz Filii. 
Programma. Cafımirus, 


Anagramma, Mac mirus, 
Intentum. MINI I Sot d EE. I qm 
íi ml C) & \ | 

a N^ ez JR 
—E L | (MR ^ ) "pen 
— | 


Il | 

LTDA yh x ANNE IN 1 | 
| IN e AR m 
ES 


u 


Ü 


cem 
i 
pmi | 


I 3 E 
Y f GE s j ä e I. A 
m | N = == B5 ” SG p 
INH y = DA 
Am T >= NUMBER 1 
ll 


| LX INS. í 
| AXI N | Ü aA i, | c" 
Ne = 7% WANN. : A NS 


emet). 


m | 
M 
\ Tm jl 


"y 
^ h [ G 
"T | AT: (4 \ C) 
^ LUTTE | E 


3. Sacrum pingue dabo , nec macrum facrificabo, 
$. Cafimi- Dum fua deferret munera, dixit Abel. 
zus Ifac Invertit qua verba Cain, dum perfidus inquit: 
"T Sacrificabo macrum, nec dabo pingue facrum, 


Vi&ima grata Deo ut caderet, fe fe obtulit Iſac; 
Ifac mire Deo te Cafimire dabas, 
Abel that das Beſte fehlachten , 
In der Heerd was er thut achten, 
Gains Gab die Böfte war, 
Mit dem Sfac thät fid) geben, 
Caſimirus GOtt im Leben, 


Ein Ott angenehmes paar. 
THEMA. 


Feftum 8. Cafimiri, Regis Poloniz Filii. 173 
! d. e MS inanis: x MTS 
THE AM A. 


Omnis autem ponderatio non eft digna conti. 
nentis anima, Eccli vigel, fexto, v. vigeſ 


Alles was man ſchaͤtzen mag, ift mit einer Feufchen 
Seel nicht zu vergleichen. Eccli 26, v. 20, 


In Greuel ift es vor GOtt / tas der weiſe Salomon fpricht 
Proverb. vigef. primo. Hoftiz impiorum abominabiles , quia Proy, 25. 
afferuntur ex fcelere , die Opffet oet Gottloſen feynd ein v.27. 
C Gre / dann fie werden aus Sünden -weopfferr, 
Das ift/ in einer Tod- Sind / das ift/ aus böfer Intention, 
zu einem bófen End, Das ift/ roie der aelebrte Salazar in Proverbia 
. quslegt : Victima furto ablata, dag ware / wie man fonft pflegt zu fa: 
gen: Das Leder itm, und Die Schuhe um Gotts tvillen geben; ben 
armen Pupillen und Wayſen das Ihrige nehmen / unb in der Kirchen 
Altar aufrichten / geiftliche Guter wiſſentlich unrecht befigen/ und emi 
ge Steffen ftifften. Teftamenta, und pia Legata, geiftliche Verſchaf⸗ ‚2° 
fungen untertufchen oder genieffen/ und darvon Allmofen geben/ Epi- give" 
' taphia oder Grab 7 Schriften aufrichten. Das heift Victima furto 
ablata , geftohlen und GOtt geben. Was hat ein folcher bey GOtt 
vor eine Verantwortung ? Die Schrift fagt Fíar : Qui offert ex fub- 
ftantia pauperis, ficut qui victimat filium in confpectu Patris, Wer 
ein Opffer tbur oom Burh der Armen / das ift/ als wann einer p. 
den Sohn für den Augen oes Darters tödter, Eccli trig. quarto. ,. , Pg 
So verhaffet aber bey GOTT bie Opffer ber Gottloſen unb Lin 
gerechten / fo angenehm feynd Demfelbigen gemefen die Opffer Der Ge— 
rechten unb Gottsförchtigen / von welchen gefagt der Prophet Ilias :1&i. 19. 
Colent eum in hoftiis. cap. dec, nono. Sie werden den „ren 11. 
ehren mir Öpffern und Gaben / fie werden auch dem SErrn 
Gelubde geloben und bezahlen, Alfo ware SOTT angenehm ,, 19 
das Dpffer Des Vatters der Glaubigen/ des Abrahams / da er auf — 
dem Berg Moria feinen geliebten Sohn / ben Iſaac / GOtt sum Opffer lium faum, 
dargeben / und zwar nach dem Willen unb auf den Befehl des hoͤchſt⸗ 
gebietenden GOttes: Tolle filium tuum unigenitum, quem diligis, 
Iſaac, & vade in terram vifionis, atque ibi offeres eum in holocau- 
ftum. Genef. vigef. fec. Nimm deinen ^ gebobrnen Sohn ps £8, 
3 oem ^ 


174 Martius. - 


den du lieb Haft, Den Iſaac / und gebe bin in Das Land des Ber 
ficbte/ und opffer ihn oafelbft zum Brand⸗Opffer. Und diefes 

* Dpffer bat Gott dermaſſen hoch geſchaͤtzt daß er ihm bargegen einen 

ibid. v. 16, reichen Seegen verfprochen bat, Quia fecifti hanc rem, & non peper- 

7. ciftifilio tuo unigenito propter me, benedicam tibi, Dieweil du das 
aetban baft / und haft Deines eingebobtnen Sohns nicbt vetz 
ſchonet / um meiner willen/fd will ich dich feegnen/ und mehr 
ten Deinen Saamen. 

Jud.1 I.cap. Alfo ware GOtt angenehm das Opffer des Kriegs⸗Fuͤrſten Jephte, 
der feine eigene und einige Tochter GOtt aufgeopffert/ Kraft des Ge 

y^ luͤbds bas er gelobet mit bie(et Worten: Im Sall ou oie Rinder 

ibid.v. 30, Amon in meine Hand übergeben wirft / wer alebann zum etz 

e (len aus der Thür meines Hauß berfür geben/ und mir enges 

ibid. v.34. gen Eommen wird / oen will ich zum 25tano2 Öpffer dem 

ibid. v. 39. HEren opffern. Judic. undec. cap. Und oa Jephte wiederum 
gen Maſpha Fame zu feinem Hauß / gienge ibm feine einige 
Tochter entgegen. Und er thaͤt ihr / wie er gelobt batte. 

Píal, 4. v. 6, Ermahnet nun ung ber Königliche Prophet David: Sacrificate fa- 
crificium juftitiz, Pfal. quarto. Opffert ein Opffet der Gerechtig⸗ 
keit, Was ift aber gerechter, als daß bu Dich Dem jenigen wieder ge 
beit der Dich bir gegeben bat ? was ift frommer und heiliger / als daß 
Du zuruck gebeſt tvas/ und wie bu e empfangen haft? das ift aber ein 

ee, Feufcher Leib/ und unbeffecfte reine Seel worvon D. Ihdorus Pelufianus 

J. 3. Epift. 75. pulcherrima victima eft, piam mentem, & caftam carnem 
habere, das fchönfte Brand⸗Opffer ift/ einen reinen; Feufcben und unbez 
flecten £eib und Seel haben / welches befräfitigt Der D. Geift: Omnis 

Ecdi 26. ponderatio non eft digna continentis anime. Eccli vig. fexto. Alles 

^79 oae man febägen mag / iſt mireiner keuſchen Seel nicht zu verz 
gleichen. Daß nun der H. Cafimirus, Cafimiri Königs in Pohlen St 
niglicher Bring / ein folches GOtt⸗gefaͤlliges Opffer aufgeopffert / nicht 
wie Abraham ben Syfaac/ nicht wie Jephte feine Tochter / fondern er fic 

gr. feibften/ will ich mit mebrerem erweiſen. Attendite &Favete, 

cingi Wie (bón und zierlich die äufferliche Geſtalt des göttlichen Tempels 

ma omni- zu Jeruſalem müffe gemefen fenn/ erfcheinet anugfam aus Der Verwun⸗ 

bus przfe- derung der H.Apoiteln/welche mit Fingern Darauf gedeutet/ und aller ver⸗ 
rende zuckt ge(agt: Magifter afpice, quales lapides, & quales ftructurz. £Tiei 
Iter! ficbe doch / wie Diefe Stein fo zierlich ausgebauen/ und in 

Marc &..1 einander gericht ſeynd. Marci oct. cap. fo Fan aud; ] * ispum qe * 

iſche 


Feftum $. Cafımiri Regis Polonis Filii. 175 


diſche Sefchicht-Schreiber/die Magnificenz unb Majeftaͤtiſche Gebaͤu die: 
(có Tempels nicbt gnugfamrühmen/ welches immer mehr und mehr zierli⸗ 
eher und Foftbarlicher ware / je mehr man fich genähert in Die innerfte 
Rohnungen/undSandtaSandtorum, allwo bie göttliche Arch geſtanden. 
Ja folhe Borforg hatte der Allmächtige GOtt gu ber imnerlichen Rei ,, 
nigkeit feines Tempels getragen/ daß er getvollt/ daß ein geheimer und ver: nomo cem- 
borgener Canal unb IBafferbach in den Vorhof der Priefter heraus lauf: plum Dei. 
fen ſollte Durch melchen alles Blut und Unreinigfeit der gefihlachten Thier 
follte abgemwafchen werden, allen unreinen Geruch zu verhuten, Et ecce 
aqua egrediebantur fubter limen domus ad orientem. Ezech. quadr. Ezech, 47. 
fept. Gleichwohl hat hierdurch ber Allmächtige Ott nicht (o viel ver⸗. .. 
langt / die innerliche Reinigfeit feines materialifchen Tempels, als Die Rei⸗ 
nigkeit feines geiftlichen Tempels, Neícitis,quiatemplum Dei eftis? prime 
ad Corinth. tert. Wiffer ihr nicbe/ daß ıbr einTempel&otres feyd 7 1. Cor. 3. 
daß alfo ber Menfch nicht allein in bem auflerlichen frontifpicio, und Por-7 
tal feiner Wercken von sierlicben / wohl ausgehauenen/ formirtett/ pro- 
portionirfen / unb dem Ehriftlichen Nahmen wohl anftändigen Goitten / 
fondern aud) innerlich in feiner Seel / Her und Gewiſſen aller fauber 
und rein feye/ worauf der Himmlifche Geſponß abfonderlich fein Abfehen 
bat. Omnis gloria ejus filis Regis ab intus. Pfal. quadr. quarto. Die Pſal. 44. 
Schönheit der Koͤniglichen Tochter ift von innen, v.14 
Alfo Fan ich (agen: Omnis gloria Cafimiri Filii Regis ab intus, alle s 3. 
Schönheit Cafimiri des Königlichen Sohns ware von innen. Was fun 
aber diefe für eine innerliche Schönheit? Quz funt interiora pulchritu- ab intus. 
dinis ? fragt Per hocherleuchtete Heil. C3atter und Kirchen-Lehrer Augu- S. Auguftin. 
finus? Confcientia, das gute Gewiſſen / antwortete er; ibi videt Chri- 
ftus, ibi amat Chriftus, ibi alloquitur Chriftus , dieſes fiehet Gbriftus an, 
mit biefem vebet Gbriftus/ dieſes liebet Chriftus. Und biefer innerlichen 
Schönheit des Grgelreinen Gewiſſen bat (id) von Kindheit auf an be 
“fieffen der Feufche Ca(imirus. 
Kaum Daß angefangen in Cafımiro das Vernunffts⸗Liecht aufzuge: 
hen / da ftellte fich (don bie liebFofende Welt / und legte ihm vor ihren Be: 
trug-vollen Kauffmanns⸗Laden der weltlichen Ergöglichfeit/ oon Dem ge 
fehrieben der H. Joannes der Evangelift/primz fecundo. Omne quod !- Joss s, 
eft in mundo, eft concupifcentia oculorum &c. Alles voas inder Welt" ' 
ift / iſt — oet Augen / die Hoſſart des Lebens/ uno 
Begierlichkeit des Sleifches. Sie legte ihm vor Reichthumen / Guth 
und Geld / Silber und Gold / Edelgeſtein und Perien/ dm. ; und 
^" emo⸗ 


176 Martius, 


14, Kleinodien. Sie (eate ibm vor Königlichen Purpur/ Cron unb Scepter/ 
Cafimiro allerhand Cbr und Ruhmſucht. Coiclegte ibm auch vor/bag kindliche Hertz 
mundus of* Defto ehender zu geroinnen und einzunehmen / Trummeln und Pfeiffen / Gei⸗ 

* genundHarpffen mir allerhand Saͤitenſpielen. Was hierzu Ca(imirus ? Si 

1.Joan: 2. quis diligit mundum, non eft charitasPatris in eo. prima Joan. fecundo, 
"1$. So jemand oieYOelc liebe/ in dem iſt nicht Die Lieb des Vatters. 
Alii divitiis inhxreant, honoribus inhient alii, raptentur alii favorabilig 
vitz fuavitate, Es mögen gleichwohlandere juchen Güter und Reichthum/ 
andere Ehren-Aemter, Würden’ Dignitäten und Hoheiten, Es mögen 
andere tappen nach allerhand Luſt und Eitelfeiten. Mihi vivere Chriftus 
eft, & mori lucrum. ad Phil. primo. Chriſtus ift mein Leben / und 
Sterbenift mein Gewinn, Einandern Kauffmann weiß ichy Der gefagt 
Luc. 19. hat: Negotiamini, dum venio. Luc. dec. nono. Handelt / weil ich vore 
"!* handen bin. Und diefer Kauffmanı hat feinen Laden in der Kirchen, rote 
ich hoͤre aus dem güldenen Mund Chryfoftomi hom. 33.incap. 12. Gen. 

Ecclefia Dei mercatus eft quidam fpiritualis, & par eft, ut ficut, qui ad 
nundinas veniunt, inde multis mercibus redeamus , Die Rich iff ein 

rechter Rauff;Plag. Und wo ſchickt fid) beffer bin ber Kirch- Tags als 

in die Kirchen / von welchen er feinen rahmen entlehner ? In der Kircheny 

da / da iftdierechte Meg. In biefer fuche ich einzumarclen/ was fagt erſt⸗ 

ge(aater Jo. Lehrer. hom. 5. de poenit. Quàm diu perdurant nunding 

iftz, falutem emamus, fe lang der Kirch-Tag waͤhret / fo lang unfer Hey: 

(anb feil bat, fo folle ibm der Menfch fein eigenes ewiges Heyl vor allen 

Tues, andern Waaren einfauffen, O wietvabr ifte8? Bonum eft viro portare 
ueste jugum ab adolefcentia ua. Thr. tert. Es iff gut einem Mann / wann 

15. €t Das Joch trágt von feiner Jugend auf. ; 
Anagr Cae Iſt in einer ausgegogenen Buchſtaben⸗Wechslung Cafimirus fo tef 
fimirus fg fac mirus, ein verrounderlicher Iſac / erhellet Diefes befto Flarer/ Die; 
Tac mires, weil er voie Iſac / von Jugend auf allen Tugenden ergeben/ wie Iſac den 

göttlichen Betrachtungen inbrünftigft_obgelegen/ wie Iſac Dem gottliz 
den Geſatz gan& unterthänigft gehorfamer. Und follte Calimirus Fein 
Iceın Caf vertounberlicber Iſac geweſen (eon / alg welcher fib ein freywilliges 
aii, Brand-Dpffer der Goͤttlichen Mayeftätaufgeopffert hat? Ja ift Cafimi- 
rus (o viel im Anagrammate, als calus miri, (o finde ich viele verwunder⸗ 
fiche Zufäll bey Calimiro, Iſt nicht cafus mirus, Da ich ſehe Thron und 
Gron/ Scepter und Koͤnigreich veracht unter feinen Fuͤſſen? Iſt nicht 
caſus mirus, da ich ſchon ſehe die Tugend in erſter Jugend bein Ste: 
pter führen / und Die Lafer veracht und verjagt Durch Die ro v 
sd 


Ad Phil, ı. 
v. 21. 


Feftum S. Cafimiri, Poloniz Regis Filii, 177 


ob ein G.Ott gefülliges Brand⸗Opffer / von bem ſingt und fagt ber 
oet: 
Sponte cadis , (ed amore cadis Cafimire pudoris, 
Mirus , te Chrifto mirificante cadis. 
Ein Kiebs-Öpffer thaͤtſt ou fallen 
AReufch / orum Cbrifto rbát(t gefallen. idi 

Daß Cafimirus aller Findifchen Leichtſinnigkeit gang abhold geweſen / Ut Datz canmirus 
aus eernün(ftig zu urtheilen/ dieweilen er in Der erften Jungfraͤulichen Un⸗ aunquam 
ſchuld verblieben/ und GOtt nie mit einer ſchwehren Suͤnd belepdiget bat, erarcer : 
Seine Tugend⸗Werck pflegte er fiftig unb (orgfatipsu bemäntlemund ju vers n. 97 
bergen/faftetegumeilen nit wiſſen anderer/andermahlen dergleichen Abbruch à 
zu verdecken/ wuſte er reißig eine Ausred su erſinnen / warum er nicht zur ger 
wöhnlihen Mahlzeit Éomme, Den Tag hindurch / ohne Stoͤhrung zu betten/ 
fehlupffte er in einen Winckeldes Königlichen Ballafts ; Bey Jracht aber fol- 
Ban fortzufegen/ ermartete er in feinem Bettlein / big alle in tieffen 

chlaff bearieffen / machte fich alsdann heraus / und wartete feinem Gee 
fpräch mit GOtt in ber Stile und Zinftere ab, Heiſt das nicht: Sacrificium, 
laudis honorificabit me ? Pfal. quadr. nono, Bey ben Andachten aber, 2249 
ware fein Enffer und Ehrerbietung im Betten ſehens⸗ und mercfwürbig; Er 
lage unbemeglich auf ben Knyen / mit niedergeichlagenen Augen und gemere 
niglich zuſammen gefihlagenenHanden auf feiner Bruft/dermaffen aufmerck- 
fam verſammlet und vertieft Durch Die reichlicheCinflüß der göttlichen ©nad/ 
dag man ihn manchesmahl gleichjam auffer fib verzuckt vermerckte/ und von 
diefer Inbrunſt ber Andacht bat er nie abgehalten Dann e8 bleibt wahr: 

Quo femel eít imbuta recens , fervabit odorem 
Tefta diu. 

Er ware kurtz gu melben dem Alter nach noch ein Kind was aber bie Weiß⸗ 17- 
heit betraffe/ ein gejtandener Mann welcher jedem lieb und werth / feinem SS RUN 
überläftig/welchen jedermann für einen Spiegelder Frommkeit unb Tugend ur 
hielte, Und dieſer Tugend⸗Wandel gabeflar anden Tag / daß das Hertz Cafi- tià magnur. 
miri gar nicht für Das Welt⸗Leben gemüngt waͤre / da ihn auch Der góttl. Geiſt 
durch innerlichen Trieb zu lauter himmliſchen Gedanken leitete/ wie er GOtt 
allein / als ein wahrer zy (aac/al8 ein lebendigesDpffer/leben un (terben mögte. 

Daß dem Vatter Der Slaubigen/ bem Abraham GOtt befohlen babe/ 
feinen geliebten Sohnyden Iſaac / aufzuopffern: Tolle filium tuum &c. Gen. Genef. a2. 
vig.fec. ift ein einhellige Lehr der gelehrten Scribenten. Gewißlich Fein gerínz 7 
ges Gebot, aber auch febr groß der Gehorſam des Abrahams/ wienicht mitte 
der der Gehorſam des Iſaac. Vielmehr aber erfcheinet alles Diefes in unſe⸗ 1 9- 
tem verwunderlichen Iſaac / in dem H. Caſimiro, wohl Ilac mirus, als welcher mue 

3 durchtum offa, »78 Martius. 


durch Fein göttliches Gebot genöthiget/ zu völliger Abtödtung feiner felb- 
ften fich freywillig GOtt aufgeopffert hat/ und fid) dargeben / als ein unbe: 
flecktes Brand⸗Opffer Durch Das Gelubb eroiger Keufihheit/ nach den Wor⸗ 
AdRom.12. ten beg Lehrers Der Heyden/adRom.duod.cap. Obíecro vos, ut exhibeatis 
"^ corpora veftrahoftiam viventem,Sandtam,Deo placentem, ich bitte eucb/ 
daß ihr eure Leiber zum lebendigen/ heiligen und GOtt⸗gefaͤlligen 
Tertullian. Opffer ergebet. Worvon ſagt ber groſſe Tertullianus lib. de Veland.Virg. 
da er geſagt / was die Jungfrauſchafft ſeye: Virginitas eſt curarum ſilentium, 
Mors carnis,virtutumPrincipatus,naturz oblivio. Deßwegen bat er verhofft 
vor GOtt ein folches angenehmes Dpffer zu ſeyn / da er fich verlauten laffen / 
8, Angufin.de utilitate jejunii : Excrucio me, ut ille pareat; do de me poenas, ut ille 
fubveniat ; ut placeam/oculis ejus, & delectem fuavitatem ejus. Nam & 
victima excruciatur ‚HP in aram imponatur. 

O wohl eit GOtt gefaͤlliges Opffer! O wohl cin GOtt⸗geliebter Iſaac, 
Cafimirus ! wohl Iſac mirus! ba er als ein Jungfrau lebt / ift er lebendig todt / 
und ba et lebendig todt iſt / ift er ein lebendiges Brand⸗Opffer. Der leibliche 
Tod ware noch nicht vorhanden / und bie Jun gfrauſchafft hatte ihn wuͤrcklich 
zum Brand⸗Opffer hingerichtet / derLeib lage noch nicht gefchlachtet/und das 
Fleiſch ware (bon abgetóbtet/ bie äufferliche Sinnlichkeiten lebten noch / und 
der innerliche Menfch ware unempfindlich die Seel ware noch nicht abgeſon⸗ 
dert vonder Gemeinfchafft des Leibs/und dag Gemuͤth ware gang abgeſtor⸗ 
ben den Welt⸗Freuden. Alſo lebte Der Geiſt / und ware gang unempfindlich 
zu dem Irrdiſchen und Zergänglichen, Ein wunderbahres Opffer Cafimi- 
rus, Iac mirus, würdig nicht allein das Opffer zu ſeyn / fondern auc zugleich 
der Altar / & victima, & altare, voie benahmſet ein GOtt⸗verlobte Srungfrau 

8, Hiero. ber H. Hieronymus, Epift. 8$. ad Demetrium. ier 
19. Die ewige Gron zu erteerben/ bat Cafimirus fich nicht ein geringes Foften 
—— laſſen / wohl wiſſend / daß ſelbige / und GOtt / der fie verſpricht / alles werth ſeyn. 
emnium bero er fich beflieffen/ if chan Tugenden nichtaufgemeinen Schlag / 
Audiohfh- fondern wie es feinem Fuͤrſtlichen Gebluͤth und Gemuͤth anftánbig/auf ab(onz 
siis, derliche Weiß vortrefflich su fepn. Der Betrachtung Des bitternLeydens und 
Sterbens Chriſti IEſu ware er alfo ergeben/ daß er dabey / fonderlich zur 
Rachts⸗Zeit / offt und viele mitlepdige Zähren vergoffen. Als eingmahls Der 
$5, Ephrem den G.Ottiebenben Einfiedler Julianum befuchte/ hat er unge: 
febr gefunden, bag in feinen Gebet-:Büchern der Nahmen JEſus / oder das 
Wort GOtt / in allen Blättern verderbt/oder gar ausgeloͤſcht fepe; über foL 
es verwundert fic) der H. Ephrem, und fragt wodurch Diefes gefihehen ? 
uis,obfecro,hofcelibros corrupit?quippe in quibus fcriptum eratChriftus 
Dominus, aut Jefus Chriftus, literarum elementa, deleta —J— Der 
romme 


Feftum S, Cafımiri, Regis Polonis Filii, 179 


 fromme Julianus wollte die Wahrheit nicht bergen, Fornicatrix mulier ad 
Salvatorem accedens, lacrymis pedes ejus rigavit: & ego, ubicumque fcrip- 
tum nomen Dei mei comperio, lacrymis meis rigo. Die groſſe Stadt-be; , Fe 
fanbte Sünderin Maria Magdalena hat mit ihrem Augen⸗Waſſer die Fuͤß ee 
Ehrifti JEſu benetzt / und mit ihren Haaren gefrucknet:und ich groffer Suͤn mis recor- 
der befleiffe mich den Nahmen JEſu mit einem Buß Zaͤhr su verebren dcus Jefa 
wohlwiſſend / daß dieſer vermagmeine Sünden auszulöfchen. Der fromme am 
Julianus tveinet in Anfehung des Nahmens FEfu/ ber GOtt / liebende $5; 
nigliche Pring Cafimirus weinet in Betrachtung des leydenden SEfu/ und 
wir verftochte Sünder Fönnen Fein ein&iges Tröpfflein fallen (affe; fondern 
ſchertzen und lachen zum oͤfftern / alſo zwar daß beyde Augen voller Waſſer 
ftehen/da bod) Ehriftusder Sohn GOttes viele tauſend Zähren für unà vers 
goſſen hat. O unver antwortliche Hartnaͤckigkeit unfers verſtockten Hertzens! 
Manches Welt⸗Kind will nod) zweiffien/ob es beſſer ſey mit Democrito 
zu lachen / ober Heraclito su weinen? von welchen folgender Vers; 
Ille nihil nifi rifit, & ifte nihil nifi flevit, _ 
I(léne ridendus ? flendus an ille magis? 
Das der beweint/ bet ander [acbt/ 
Sag / wer geſcheyder ift geachr? 
Der H. Auguftinus [oft biefen Zweiffels⸗Knopf auf mit diefen Worten: Ri- s.Auguftin, 
denthomines, & plorant homines, & quod rident homines plorandumeft, — 2r. 
Serm.45.de Santis, Etliche lacben/etlicbe weinen; daß aber auch ec; Multorum 
licbe [acben/ift su bevoeinen, Was verurſacht bey den Welt-Kindern fol, i5 de- 
des Geladbter?tarum erseigt man (o fröliche Gebärden und liebliche Minen? i 
warum bóret man aller Orten mehr fingen und fpringen/ als weinen unb be 
ten? vielleicht tbut folches das ruhige Geriffei/bie erhaltene Gnad GOttes / 
oder eine tieffe Betrachtung / daß wir alle durch das bittere Leyden und Ste: e 
ben FEfu feynd erloft worden? Weit gefehlt! man lacher/weilen man durch 
Schleicherey den Naͤchſten verftoffen/und zuhohen Q'Gürben und Dignitáten 
gelangt iſt. Man erzeigt froͤliche Gebaͤrden meilen man per fas & nefas dem 
Naͤchſten das Seinige bat abgeswackt/ man fingt und ſpringt / durch ſolches 
das gefährliche Venus-Feuer auszubreiten/ und allen fleifchlichen Geluͤſten 
Selegenheif zu geben. Aber ihr unbefonnene Cofmophili, lachet nur fort, 
Rifus veiter in luétum convertetur. Euer Lachen / euer Freud wird in 
Leyd verkeher werden. Jac. quarto cap. wann ihr von Dem gerechten Jac.4.v.g, 
GOtt hoͤren werdet: Ego quoque ridebo in interitu veftro. Prov. c. primo. bd 
ch will binfübro mit dem GOtt⸗liebenden Cafimiro tveinen, unb mich trózv. 26. 
en mit der Hoffnung der ewigen Freud / die mit und allen? Beinenben Chriſt⸗ 


liben Heraclitis verfpricht der goͤttliche —€— Lucz c. fexto : Beati qui Luc.6.v.a t. 
2 nunc 


22. 
Affectus 
Calimiri er- 
gà Mariam, 


23» 
. ©s cordis 
index. 


Matth, 1. 
4". Z4. 


Matth, 1 2» 
v. 3$. 


180 Martius. 


— — — — 5 


nunc fletis, quia ridebitis, ſeelig ſeyd ihr / die ihr jetzt weinet / dann 
ihr werder lachen / unb in Ewigkeit getroͤſt werden. 

Was folle ich (agen oon ber unbefchreiblichen Liebsneigung / und jarteften 
Lieb Cafimiri zu der Mutter Gottes? der Roſenkrantz / und die Buͤchlein / wel⸗ 
che entweder Gebet ober Lobſpruͤch von ihr enthielten / kamen ihm faſt nie aus 
den Haͤnden. Gr liebte fie, fo zart einem Kind feine Mutter zu lieben möglich 
pflegte fieauch in allen Geſpraͤchen feine Mutter zunennen/ und lieffe bey Aus⸗ 
fprechung dieſes Worts Tfatia je und allzeit folche Empfindlichkeit und 
wohlmennendeTreuhergigfeit ſpuͤhren / daß dieZuhoͤrer ſelbſt einen Troſt dar⸗ 
ob empfanden. Er ſuchte ſehr offt in dem Geſpraͤch die Wort auf das Lob Mar 
riaͤ qu lencken / wobey er (o dann niemaln bep ben gewoͤhnl. Namen und Ehren⸗ 
Tituln verblieben / ſondern gedachte allzeit andere und höhere Ehren⸗Wort 
aus / fie nach aller Moͤglichkeit groß zu machen / und ihre Hochheit an Tag zu 
geben / und ſchiene ibm ſelbſten verdrießlich zu ſeyn / daß er es mit Worten nicht 
gnugſam ausdrucken koͤnne / wie er e$ in den Gedancken hatte / unb Der Ver⸗ 
fianp nicht kraͤfftig gnug / fie su erheben / wie er gern wollte. Solches erhellet 
ja Sonnemklar aus jenem fo lieb⸗als ſinnreichen Lobgeſang und Hymno: 
Omni die dic Marix &c. Alle Tage fing und ſage Lob der Him̃els⸗Koͤ⸗ 


nigin c, welchen er zu Ehren der Mutter Gottes jelbft aufgeſetzt / taͤglich mit 
inbranftigen Liebs⸗Seufftzer gebetet und nach bem Tod mit ſich in das Grab 
hat nehmen wollen; wie er dann / als ſen Grab Anno 1604. iſt erneuert wor⸗ 
denyauffeiner Bruſt ift gefunden worden. Mich wundert gar nitbt/ bag Ca- 
fimirus, der ſoſchen Lobgeſang in Lateiniſcher Sprach aufgeſetzt / ber Engli⸗ 
ſchen Reinigkeit ſo ergeben geweſen. Er hat entweder ſchon zuvor muͤſſen 
gank Engebrein geweſen ſeyn / ober Durch. deſſen Wiederholung / Die des 
Gags oͤffter ware / ein ſolcher werden. 

Ex abundantia cordis os loquitur, ſagt Der H. Mattheus c. ſec. Sicut olla 
ex plenitudine retundat, (agt Hugo Card. wie Das gemeine Sprichwort fagt ; 
wannbae Herg voll iſt / laufft der Mund über. Bonus homo debono 
thefauro profert bona, & malus homo de malo thefauro profert mala , 
fennd die Wort Matthei cap. duod. was jeber für eine Müns in feiner Tas 
fehen haty Die ziehet er herfür/ mann ſchon lauter böfe Mine barinnen ift er 
wird Feine gute/ fondern lauter böfe herfür bringen, — Welcher dann nur 
ſchaͤndliche / unr eine Wort berfür bringe, der giebt yu erkennen / ba er in ſei⸗ 
nem Schag nichts, als lauter Koth und Spott geſammlet babe, Ex pulfu 
nofcitur,aug bem Klang erfennet man bie Glocken / ob viel Silber bey und 
unter der Materie. Die feuftbe Zung Calimiri thäte nur Elingen und fingen 
das fob Gttes unb Marid, Ex pulfu nofcitur, einguͤh⸗Schelle ober Saw 
Glocke hat einen ſchlechten Thon, weilen fie ift von ſchlechter Materi, Ex fer- 

| mone 


Feftum S, Cafimiri, Regis Polonia Filii, 1$1 


mone probatur homo, wie das Hertz / ſo der Mund / aus ber Sau⸗Glocken un 
unreinen Geſpraͤch wird mancher erkennt / wie er in feiner Seelen beſchaffen/ 
daß er ein Sau ſeye / und als ein Sau in die Kuͤchel der Hoͤllen gehoͤre. 24 
Aber wieder zu Dem H. Cafimiro ju Fehren/ vate derſelbige / ſeinen An⸗ caümirus 
dachten abzuwarten / mehr in Der Kirchen / als in (eines Vatters Pallaſt. Ich in templis 
mill hier nicht melden / wie offt ihn Die Nachtwaͤchter angetroffen / auf dem An; frequenti 
geſicht vor Der Kirch⸗Thuͤr liege / wohin er ſich auch oͤffters parfuß begeben ; ^" 
Ich will auch nichts melden / daß erben gantzen Vormittag mit Meß-hören 
zugebracht / eg kan Cafimirus ber Vatter/ und die Mutter Eliſabeth Zeugnuß 
eben voie offt fie nicht nur einen fondern mehrere Boten abſchicken muͤſſen / 
bie fie endlich Cafimirum vermögt/aus derKirchen zur Königlichen Tafelum 
Mittag-Zeit zu bringen. Ware alſo nicht vonnöthen zu fragen wo erfich (o 3 
lang aufgehalten? An nefciebatis , ware (eine Demüthige Antwort quia in Ute249; 
domo Patris mez oportet me effe? Und ob fihon Cafimirus bem Leib nach 
ware an der Tafel / ware dannoch fein Hertz noch in der Kirchen/ und feine 
Seel vielmehr oo fie liebte/ als wo fie lebhaft machte/ubiamabat,non ubi 27. 
animabat. Auf Das allergenauefte/ fo wohl Franck als gefund/ auch wider al⸗ Gafimirus. 
les Ginreben ber Leib⸗Artzten hielte Cafimirus Die von der Kirchen GOttes valde abf» 
angeordnete Safttag/ Deffen Speißund Srand nur nach der Nothdurfft ab⸗ 
gewogen / beffen Schlaff febr kurtz. Q'Beit mare er von jener allzu groffer ber 
Sinnlichfeit und Begierden Nachhängung/ durch welche fo manche lieber 
den Geboten der Kirchen eines für ein Ohr geben; als Dem £eib im geringe 
ſten wehe wollen gefihehen laffen. 
Nachdem ber tapffereKriegs-Hbrifte Urias dem König David mit meh; 
rerem unterthänigft angezeigt / wie es mit feiner Kriegs-Macht ftünbe/ fec. 5, Reg. 11; 
Reg. undec. und vom König Abfchied genommen; gebet er weiter nicht / 
bann nur für die Burg binaus/ dort [egt er fich nieder/ und fehläfft biefelbige 
Nacht auf ber Gaffen unter Dem frepen Himmel, Als er Deftveaen von dem 
David zur Frag geftellt: Quare non defcendifti in domum tuam? antwor⸗ 
tet er mit dieſem: Arca Dei, &lírael, & Juda habitant fub papilionibus &c. ibid. v, ti; 
Die Arch Gottes / uno gang jícaelbalten ficb imSelo auf unter den 
Gezelten / und mein Herr / der General Joab ſchlaͤfft auf der Erden / 
allda gedulden ſie ſich in Hitz und Kaͤlt / im Regen und Wind / und 
andernUngelegenheiten / und ich ſolle heimgehen in mein Hauß / und 
meiner guten Gelegenheiten pflegen in Eſſen und Trincken und 
Schlaffen/ & dormiam cum uxore mei? per falutem tuam, & per falutem 
animz mez , fo lieb ote Dein und mein Leben ift/ das thue ich nicht. eos 
Cafimirus ein Chriſtlicher Soldat unter unfrem General Chrifto S Gfu/ Soma 
eingedenckt / was dieſer Feldherr / famt allen dci 9fusertoablten ade fe in omni» 
3 en dus 

182 Martius. 


den und gelitten’ ben Himmel iu erlangen: Nonne hzc oportuit Chriftum 

Luc 24. pati, & ficintrare in gloriam fuam? Luez vigel. quarto : Refolvirfe fic gang 

*36. inb gar mit bem fromnien Uria: Dominus meus Joab fuper faciem terrz 

Mauh,4, manet. Mein GOtt und mein Heyland bat dort in Der Wuͤſten Matth. 

quarto cap. bey bem unvernünfftigen Vieh auf bloffer Erden unter Dem frey- 

en Himmel / im Regen unb Wind ein (o harte Siegerftatt gehabt. Dominus 

meus Joab &c. Mein gebenedeyter FEfus faftet 40. Tag und Nacht, unb 

ich ſollte mid nicht etliche Täg das Fleiſch⸗Eſſens enthalten fónnen? Domi- 

nus meus Joab &c. Mein gecreu&iater IEſus nimmt in feinem legten Endy 

in feinen fchwehren Todes⸗Aengſten / mit Eſſig und Gallen vorlieb/ und ich 

wollte nur Das befteGffen und Trinefen! Dominus meus Joab &c. Mein Er⸗ 

föfer Hanget fo hart ausgefpannt/ mit Dörnern aecrónt/ am gangen Leib zer⸗ 

fleifcht und verwundet, an bem harten Holg des Creutzes gang verlaffen/und 

ich follte mir nie wehe gefchehen laffen! Dominus meus Joab &c. Chriſtus 

gebet aufeinem fo rauhen Weeg in (eme Glory / und ic) wollte in Kutſchen 

und Wagen in den Hiinelfahren! Per (alutem animz mez non faciam rem 

hane, bey meiner Treu das folle in Ewigkeit nicht gefchehen. Non funt cogi- 

if: tationes mez cogitationes veſtræ, neque viz mez viz veſtræ, (ed ficut exal- 

15$. 5$: tantur cceli à terra, fic exaltantur viz mex & viis veftris. Ifai quinq. quinto, 

Ihr legt mic vor ein iradifche Königliche Gron WWolluft dieſes Lebens 2c. 

— Regnum meum non e(t dehoc mundo, mein Reich ift nicht von dieſer 
v.26. *^ Welt. Joan. dec. oct. cap. 

27. Don Godefrido Bullionio meldet Cornelius à Lap.in c. 27. Luc. Capt& 
Godefridus Hierofolyma coronam recufavit auream, dicens : Non decere Regem Chri- 
Bullio, re- ftianum coronáaureainfigniri in ea urbe, in quá Chriftus geftäffet fpineam, 
cat coro» als biefer Die Stadt Jeruſalem eir genommen / hat er fid) nicht wollen Frönen 
seam quare? laſſen mit einer guͤldenen Cron / ſprechend: Es gegiemet fich nit/bag ein Chriſt⸗ 

licher König prange mit einer guͤld enen Cron m jener Stadt / in welcher fein 

Heyland und Erlöfer ein Dörnere getragen hat. Dihr Kinder der Heiligen! 

eure Vor⸗Eltern haben vor Zeiten fo viel firenge Faftenzugebracht/ darınn 

fie auf dem harten Boden lagen/ gelebt in ftrengem Abbruch / bie Welt verz 

achtet den Himelzu gewinnen. Zum Beyſpiel follte uns allein gnug fepn der 

$5. Cafimirus, welcher in Anfehen der Himmliſchen Glory Das irrdiſche Reich 
verachtet / fich felbften gang abaefterber damit er ewig leben mögte/ und wir 

wollen nut in Roſen liegen/ingucter ſchwimen / in allem voll aufbaben. Was 

QE s für eine Schand ift es/baf auch ein Königlicher Printz Die ſtrenge Faſten gez 
omnibus halten’ ihr aber beſchwehret eure Gewiſſen mit allerhand Ausred. Bey was 
nos excufa- Zeichen wollt ibr/ dag man euch in der andern Welt erfenne? Erubefcite 
mut. (fagt Julius Firmic. de errore profanarumReligionum)erubefcite,ö 7 feri! 
um- Feftum S. Cafimiri, Regis Polonis Filii. 183 
fummitatem, aliter vos Deus fecit, cum cohors veftra ad Dei judicantis tri- 
bunal accefferit,nihil vobifcum deferctis,quo Deus,qui vos fecit,cognofcat, 
ihr follt euch ſchaͤmen des Nahmens / ben ibr tragt / eures Tauffs / Den ihr eme 
xfangen / auch eure Bekantnuß / die ihr führer / weilen ihr Demfelbigen (o 
ſchlecht gemäß lebet. GOtt hat euch qu einem andernZiel unb End er(cbagen/ 
wann ihr einmal oor bem ftrengen Richterſtuhl Gottes erfcheinen ſollt / werdet 

ihr kein Kennzeichen an euch haben / mit dem ihr euch werdet moͤgen zu erkeñen 

geben. Ich will allhier nichts melden wegen Kuͤrtze der Zeit von der Roͤmi⸗ 
ſchen Kirchen Hochſchaͤtzung / von bem ſteiffen Glauben / kindlicher Hoffnung/ Rs 
und unverfälfhter Lieb des fromen Cafimiri gegen GOtt / bann wo Feine (ol; „ 2 
ehe Sieb getve(en waͤre wäre getoiflid) bie Gemeinfchafft der Vereinigung m 


in omnes 


und DerträulichFeit in bem Gebet unb alemGottesdienft noch (o [angmierig/ benc&cus, 
noch fo vielfältig gerefen. Den Wittwen / Waiſen / Krancken / ja allen und je⸗ 

ben Nothleydenden mare er ein Bruder unb Vatter / ware viel lieber mitten ^ 

unb unter Diefen/ aló unter Den Mächtigen und Sroffen bey Hof. 

Wie hoch er die Neinigfeit und unverfehrte Jungfrauſchafft geſchaͤtzet, nach/ bem 
angezogenen Themate ; Omnis ponderatio non eft digna continentis anime. Eccli vigef, Ecch 26, 
fexto. Alles was man fcbásen mag / ift mit einer keuſchen eel nicht zu verz v. rq. 
gleichen ; hat er in feiner legten Krandheit alfo zu verftehen geben, baf fich, gleich: 
wie damahls der gange Königliche Hof, alfo_die gange Ehriftliche Nachwelt hoͤch⸗ 
fiend darüber verwundert, und zu gleicher Schäßung kraͤfftig angeſporrt morden. 

Es lage diefer iredifche Engel fo gefabrlid) Franck, und alfo, daß Feine Hoffnung des 
Auffommens, als mit Mäfigung ber Jungfraufchafft, mit Annehmung des Eheflandg. 

Diefer ware der Kath der Leib⸗Artzten, zu dieſem trieben ihn an, bie fonft viel bey ihm 
vermoͤgten, man legte ihm vor Gron und Reich, bie in &efabr ſtunden, es perorirten mády 

tig die häuffig vergoffene Zähren der Gitern. Was hierzu Cafimirus? D unbefeunene 30. 
Sugend! nebme hier cin SSepfpiel ; Cafimicus fagte unverhohlen heraus: Malo mori, Caliniras 
quàm fzdari, er mode lieber nicht nur ein, fondern Hundert leben laffen,als folches auf cafitaris 
EM Weiß erhalten. Wann er anderſt folches nicht erhalten koͤnte, babe er gnug 96 amantiffr- 

v bee un peris den Himmel nicht migfallen bet Entfchluß, ebenber zu fterben, mus, 

el | t zu toerben. —*. E: 

Meilen num das legte Stündlein vorhanden, und er feines Hinfcheiden vom inv 
mel berichtet, unb fid) mit den H. Sacramenten verfehen,ergrieffe er die Bildnuß deg 
Becreutzigten, und brache aud im diefe legte Liebs-Seufftzer: 2D. füffeftee JEſu! du 
ſtreckeſt barum deine Siem am Greug aus , damit du meine arme Seel empfangeſt 
D gütigfter Heyland, ed feynd deine 5. Purpurfarbe heilige Wunden 5. fchöne rothe 
Petſchier, welche für mich bey GOtt deinem Himmilifchen Valter gnugiame Buͤrg⸗ 
ſchafft leiſten; O guͤtigſter GOtt! ber Baum, an, dem bu hangeſt, wird hoffentlich mie 
ein Steg unb Weeg ſeyn in die Glory. Friſch auf, meine Seel! bie du jetzt verlaſſeſt, 
werden in ber Glory mit der Zeit mit die GOtt loben, lieben und benedeyen in Ewig⸗ 
keit. So ſeys dann, D JEſu! Dir lebe ich ,.D JEſu! Dir ſterbe ith. O quàm pul- 
ebra &c. Sap. quarto. O wie fcbón ift ein keuſch Geſchlecht / das mit Tugenden Sap. 4, V.Ie 

Eucbtet/ dann feine Gedaͤchtnuß iff unfterblich / dieweil fie bey 
GOtt uno oen Menſchen bekandt ift, Amen. 


Feftum 


L4 


13 84. « Martius, 
Feftum Sandi I homz Aquinatis. 
Progr. Beatus Thomas de Aquino, | 
Znagr. 1, Homo natus quafi debeat. 2, Hoftia quam natus 
debeo, 3, O quantum habes! ifta Deo, 


(a o 


qu ; 
4 Ss Mr 
N\ Y 
"LN 


\ 


41. Quamvis natus Homo nafcatur filius irae, 
$. Thomas Non tamen in nato noxa Joanne fuit. 
Tics um Improbus Angelico doceatur in ordine n&vus, 


Hunc tamen Angelicus Dottor abeffe docet. 
Debet homo, quod fecit Adam, fed Originis anfam 
Pravenit ipfe Deus, quod docet Angelicus, 
Wie durch Adam aroar verlohren 
Sn der Erbfuͤnd fepnb gebohren, 
Dhne die Joannes war, 
Dhne diefe aud) aebobren , 
Scheinet Thomas auserfohren, 
Das fein Leben lehrt fuͤrwahr. 
THEMA. 


* 


Feftum Sancti Thome Aquinatis; 18g 
à; THEMA. 
Sicut Angelus Dei, primiRegum vigef. nono, 
ie ein Engel GOttes. T. Keg. 29. v. o. 


21. 
G5 gibt aute und böfe Engel; ber böfen meldet bie H. Schrift Dancur be- 
auf ramal/ ber guten aber auf ızımal. Ein guter Engel mare/ n & mal 
welcher den gefangenen Petrum aus Kercker und Banden ge T 

Re führt hat / wie zu leſen Alt. duod. Ein böfer Engel ware, von Aa. ra. 
welchem redet Der H. Paulus, fec. ad Corinth. duod. Ange-2.Cor. 12 

lus Satanz, qui me colaphizet. So ich heut reden folle von bem Eng * 

liſchen Lebens⸗Wandel des Engliſchen Lehrers Thoma von Aquin, wuͤr⸗ 

be ich mich ja nicht verreden / wann ich ihn vergleichen würde mit Dent 

Propheten Syeremia / von bem GOtt felbften geſprochen Jerem. c-pri- 1. t Ve 

mo: Sanctificavi te,ich bab dich gekennt / ehe ich Dich in fTfutterz 

leib bereiter babe/ und cbe ou aus Mutterleib ausgangen biſt / 

bab ich dich aebeiliget. | 

- Sy Monfes auf den Befehl GOttes an bem Tabernarkel2. von 

Gold gefhlagene Gberubin gefe&t babe / (efe ich Exodi vigel. quinto :Exed. 26. 

Duos quoque Cherubin aureos, & productiles facies. Da gleichfalls "1% 

der König Salomon 2. andere Cherubin/nicht een Gold / fondern von 

Dliven.Holg habe verfertigen faffen; lefe ich im stoepten Buch der $57 

niglichen Chronic cap. tert. Fecit etiam Cherubin duos opere Sta-2 Par. 3. 

tuario. Alfo werden gefunden güldene und höfgerne / gefdlagene unb — 

geſchnitzte gemahlte / bod) aud) wendete Engel. Solche waren bie „na na; 
bey bem Abraham geftanden bey feiner Hütten, Gen. dec. of. Beyx piai, 
der Agar in der Wuͤſten. Gen.21.v. 17. Bey bem Balaam in dem 

engen Weeg. Num.22.v.22. Bey dem Jacob auf Der Leiter. Gen. 28. 

v.I2. Bey und mit dem Tobia auf der Reiß. Tob.5.&6.c. Bey 

den 3. Knaben in bem Babplonifchen D fen. Dan. 3.v.49. Bey denen 

Propheten Habacuc und Zachariay bey der Königin ber Engeln Maria. — 54. 

Luc. 1.c. Bey denen Hirten, Luc.2.v.13. Bey den 3, Marien bey Angelıho- 

dem Grab Chriſti. Luc. 24.v.23. & Joan. 20. V. 12. Bey Petro, und miaibas ap- 

Joanni,Philippo,und Cornelio, und andern ungahlbaren, Unter ande ^ ^ 

(ber; welche nicht zwar ber Natur nad fondern wegen Engliſcher Rei⸗ 

nigfeit und Unſchuld wol Engel Fönnen genennt werden / wie Achis den, 2... 3a; 

David genenner bat ; Sicut Angelus Dei = primi Reg. vigef. a d P * 
a Jj 


Matth. 22. 


v. 36. 


35. 
Virginkcas: 
Angelos 
facit, 


186 Martius, 


Iſt nicht ber le&tere Thomas von Aquin, ber Englifche Lehrer/ wol ein 
ngel in Ben Sitten / ein Engel in feinem tugenbjamen £ebens/2Bane 
del,fonderlich megen feiner Keuſchheit / und Syungfráulicben Reinigkeit, 
í ie Jungfraͤuliche Keuſchheit iftlzwelche aus Menſchen Engel macht/ 
intemalen 


VIrgIn VM eXCeLLentla 
non enarranDa, 


Jungfrauſchafft (o hohe Zier 
sicht zu preifen nach Gebühr. 


Es rede hier Seleucienfis Antiftes S. Bafılius de Virg. alſo fchreibend ;, 
Si in refurrectione neque nubent , neque nubentur, [ed erunt ficut An- 
geli : In oer Auferftebung werden fie weder zur Ehe nehmen/ 
noch ſich nebmen laffen/jonoetn fie werden feyn wie oie Engel 
GOttes im Himmel. Matth, vigef. fec. Eflicientur filii Dei ; Et hi 
profectó, qui virginitatem fervant, Angeli funt, qui viventes in carne 
corruptibili mortalium vitam illuftrando tuentur. Sunt autem Angeli, 
non ex infimo quovis ordine,fed certe illuftriffimi, &nobilifmi. ($8 


- befráfftige diefes Antiftes Ravennas S. Chryfol. Serm. 143. mit dieſen 


36. 
Caftus he- 
mo Ange- 
lis fortior. 


Apost. 14. 
T. 6. 


Worten: : Semper eft Angelis cognata virginitas:in earne prater car- 
nem vivere,non terrena vita eft,fed cocleftis. Et fi vultis fcire: Ange- 
licam gloriam acquirere, majus eít,quàm habere: Effe Angelum felici- 
tatis efl,virginem effe virtutis. Ein Jungfrau (epit; und verbleiben ift 
mehr als ein heroifehe Tugend / welche öfters micht ohne Blut er und 
behalten wird. Daß hierinn Der Menfch es an der Cotarc den Engef 
vorthue / will bebaupten ber H. Bernardus Epift. 42. Quidcaftitate de- 
«oriusque Angelum de homine facit? differunt quidem inter fe homo 
udicus,&angelus fed felicitate,non virtute;fed etfi illius caflitas felicior, 
a tamen fortior dignofcitur. | 
Wann af(o/ nach Elarem Ausſpruch bes H. Bernardi, bie Syungfráue 
fiche Keufchheit nicht nur den Menfihen den Engeln gleich macht / (on; 
bern auch flärcker / als bie Engel felbften / folle id) bann nicht wol von 
unferem Englifehen Thoma fagenfönnen/mas ich lefe Apoc. dec, quarto: 
Vidi Angelum Dei fortem volantem per medium coelum, voce magnä 
clamantem. Und finde alfo zroifchen einem Engel und bem Engliſchen 
Thoma ein völlige Gleichheit / wie fagt Ovidius lib. r. met, 


Terren& nil fzecis habentes 
ei 


Feftum San&i Thom» Aquinatis. 187 


Drirdem aufferlicben Unterfehied der Flügel / wie ich dann fagen tvill mit 
biefer zweyfachen Zeit-und Sahr- Schrift: 


AngeLVs e(t ThoMas, DepICtas sI eXVIt aLas, PIE 


Der Engel wird Thomas feyn/ eft Angelus 
der beraubt oer Fluͤgel fein. 


EXCeLfas ThoMas sI InDVIt, AngeLVs eft, 


Thomas wann in Stügeln ſteht / 
als ein Engel vor uns geht. 


O H. Thoma! der du antonomaftice inggemein Engliſch / als eigen ge 
nennt wirft; O Englifcher Lehrer! DO eingefleifehter Engel Thoma von 
Aquin! Nomen & omen habes Angeli, ein Engel wirft Du genennt/uno 
ein Engel bift du / wie aus Deinem Englifhen Leben Elar zu erſehen / wel⸗ 
ches ich ihnen bann / viel leichter zu betrachten / als nachzufolgen / m gegen⸗ 
waͤrtiger vorſtellen will. Favete. 
„Wer wird in eintzigen Zweiffel ſetzen koͤnnen / daß bet Menſch durch ug, 
Huͤlff Ber Goͤttlichen Gnad zur Engliſchen Gleich⸗ und Hochheit gelan: omine: 
gen und aufſteigen koͤnne weicher beyfallt den Worten Tertulliani: Si Deigratiä 
Angeli factam, tanquam homines, in eadem ſubſtantia Spiritüs, carna- ad UM 
lem tractationem ſuſceperunt, cur non & homines faéti tanquam An- "runder 
geli in eadem fubftantia carnis fpiritualem fubeant difpofitionem ? Das poffunt. 
iſt / was Ehriftus gefagt Luc. vig. Filii refurrectionis erunt zquales Luc. zo, 
Angelis in coelis. Worüber wol Engliſch ber). Thomas Aq. Perdo- "36 
num gratix homines mereri poffunt tantam gloriam , ut Angelis zquen- 
tur fecundüm (ingulos Angelorum gradus. 
... Der H. Thomas von Aquin, da er in dieſer armfeeligen, Sterb- 
fichFeit unter den Menfchen wandelte / teare fein Leben voegen ber Un⸗ 
fhuld und nahmhafften Tugenden mehr Englifih als menfihlich/ daß ec 
wol unter denjenigen den Vorzug batte / von welchen fchreibt Vincen- 
tius Bellucenfis: Homines pro qualitate meritorum ftatuendi in ordi- 
nibus Angelorum. Kaum daß das Englifihe Kind Thomas amgefart 
gen zu laufen und zu fallen; und noch nicht wuſte zu unterfcheiden unter 
fhwarg und weiß / gut und boͤß / Tugend unb Untugend / fo verfpührte 39. 
man fdpen in Demfelbigen die mehr dann Findifche Zuneigung zu den Buͤ⸗s. Themas 
ern / befjen eingige d und Ergöglichkeit were Bucher aufju-infamad- 
thun / in denfelbigem qu biaͤttern ſelbige "i (ib ju tragen / mit den Augen peel 
| à 2 Wu. 


348 Martius, 


zu durchlauffen / als haͤtte es voͤlligen Verſtand davon / durch dieſe Fonnte 

man es ſtillen und befriedigen / wie mit mehrerem bezeugt von ihm Thom. 

ge Truf. in vita S. Thomz Aquin. Dum emitteret vagitus, & lacry- 

mis terram humectaret, flatim tamen libro aliquo propofito , vagitus 

omnes, & lacrymarum imbrem comprimebat, adeo; ut ficut alii pueri 

ludo obleéctanturita ipfe dele&taretur afpe&tu librorum , eorumque foliis 
volvendis. Was ware biefes für ein Vorſpiel? 

Bekannt ift / bag bie Bienen mit vollem Schwarm den Leffsen 

des noch unmundigen Pindari zugeflogen/ (o bang ein Zeichen Carmina 

40. pandendi Pindaro initium. Gleiches wird gelefen von Platone: Dum 

Examen mater eum in myrthetis denfis & fpiffis repofuit, examen apum in os 

apum futu" eins infidere coepit,Platonis eloquentie augurium. Gleiches fagt Pau- 

En EN linus, Nolanus Epifcopus, und andere Heiligen von dem H. Ambrofio: 

cud Examen apum circa os apparuit magni viri , melliflui fermonis praía- 

gium. 


sl VnVs VngVIs CLaré proDIt LeoneM, 
89 allein die Löwens-Alsu : 
2 ibn vorffellet gar genau. 


Indem in feinem unmündigen Alter "Thomas fo groſſes Vergnügen qe 
babt bat in Denen Büchern was wollte es anberft anzeigen / und ung 
lehren / als daß er mit ber Zeit im ber Kirchen GOttes em groffer 
Heiliger Lehrer fenn und leuchten werde / und (con Dazumal mit jenem 
Engel nicht unrecht Fonnte verglichen werden / von welchem meldet ber 

Apoc. io. H. Joannes Apoc. dec. c. Et vidi alium Angelum, & habebat inma- 

2. u [ua libellum apertum. Das Buch welches GOtt Joanni einhaͤn⸗ 
Apoc to, digen wollte mufte gehen Durch bie Hand bes Engels’ Apoc.dec. Ac- 
v. 8» cipe librum apertum de manu Angeli. Omer alfo Bucher som Him⸗ 
idn.g. mel verlangt / ber ſuche ſolche Durch die Hand ber Engeln ; Et abii ad 
Angelum, dieens ei,ut daret mihi librum. Indem Dann der. H. Tho- 

mas noch ein unmündiges Kind Die Buͤcher allzeit vor feinen Augen und 

4r. in feinen Händen habenmufte, Obledtatus afpectu librorum,& eorum 

Angeli cum foliis volvendis, muf ich ihnen befennen einen irrdiſchen Engel; Et vidi 

kbri, Angelum,& habebat in manu fuä librum apertum. 

Als die hochgräflihe Citer Thomz EP er und 

. mehr als menſchliche Inclination zu den Buͤchern in ihrem Soͤhnlein ver⸗ 

—merckten / uͤbergaben fie ihm alſobald der Zucht und Lehr ber Geiſtliches 

Ord. S. P. Benedicti auf dem Berg Caſſino. Hier mug ib mich € 


Feftum Sancti Thomæ Aquinatis. ^59 


lich billich verwundern / wie Daß doch bie höchftzanfehnliche Eltern des 
Thoma denfelbigen fo bald von fih zu laſſen / und fo tveif zu vergeffen/ 
über das Herg bringen Fönnen. Zweyrens:warum unter allen (einen , .4?* 
Brüdern Thomas allein ber geiftlichen Zucht anvertraut worden ? Das Ketisione 
allein hat gethan bie Göttliche Fürfichtigfeit. Ob (don nun dem eib monus 
nach Thomas converfirte unter ben Geiſtlichen / ware er Doch durch ſtaͤte Caini tra» 
Betrachtung mit feinen Gebanden in denn Himmel. Quamvis parvu- — 
lus eſſet, nihilominus tamen res paulò altiores, & cœleſtes ſemper inqui- — 
zebat à Magiílro fuo. 
Es hätte Philippus, Macedonum Rex, eit fonders Dergnügen ae 

fchöpfft ait (einem Sohn Alexander, wann felbiger/wie andere feines 9tL 
ters fi unter Denfelbigen mit Linken und Degen geübt hätte; und als 
ibn ber Königliche Herr. Vatter einsmalsmit Wortendarzu anfrifchte/ 
gabe Alexander dieſe hochverfiändige Antwort: Ich wollte / und würde — 42- 
mich gereißlich von folchem Exercitio nicht ent(dütten / wann ich meineg Alexander 
gleichen vor mir hätte: Si Reges habiturus effem zquales. Und dep- se. NR 
wegen verlieffe Thomas Das vätterliche Haus / bie Geſellſchafft feiner —— 
Bruͤder / geſellet fib zu Denen Geiſtlichen des H. Benedicti, Damit er amas, 
zeigte / daß er von GOtt geſegnet; geſellet ſich der Engliſchen Verſamm⸗ 
kung zu / Damit er (id) gantz gleich machen thaͤte Durch Engliſche Gedan⸗ 
cken / und Engliſches Leben. I5 m, 9 

Nachdeme nun unfer irrita Tugend höchft adelicher 'Tho- 
mas durch etliche Jahr unter ber Dbficht befagter frommen Geiſtlichen 
auf bem Berg Catlino geftanben / und Denfelbigen Das Vale gegeben⸗ 
ſuchte ec feine Reiß meiter fortzufegen ; wohin aber ? ich erinnere mich 
allhier / was der Poét Ovidius de ponto vonder Süffigfeitdeg Vatter⸗ 
fonds in feinem Dichtaeift aus ber Feder flieffen laffen : 


Nefcio quä natale folum dulcedine cun&os . 
Ducit, & immemores non finit cffe fui, 


alfo iſts: 
DVLCe foLVM VIVentI patrla, 44- 
Es iff mehr bann zu befandt/ —— 
wie fo ſuͤß das Vatterland; inh 
Ja fein Sins fi fo vermeffen/ 
der daſſelbe s vergeſſen. 45- 


"483 Ziehet 


199 Martius. 
.. " e € , . 
Multi in Ziehet bic dann alfo/ O Engliſcher Juͤngling vom dem Berg Caffino 


cerraspro. DIE füffe Gedachtnüß des Watterlands ? die Lieb der Eltern unb Gefchwi⸗ 

fedi, ſtern? Nein / ſagt Thomas, ich gedencke in Regionem longinquam. Luc. 

ES 19. dec. non. in ein fernes Land. Indem ich mich erinnere; daß Abra- 

Gen. p, Ham vorzeiten in ein fremdes Land gereift / unb Dafelbften den überrei- 

chen Seegen GOttes erhalten. Gen. duod. Ich erinnere mich / daß 

Jacob in ein fremdes Land gereift / und daſelbſt erlangt was er in fet: 

Gen.29.c. nem Vatterland nicht hätte hoffen Fönnen, Gen. vigef.nono. Ich 

erinnere mich/ bag Syofepb in ein fremdes Land gereift / und in felbigenn 

folche Gluͤckſeeligkeit erfahren / bie ibm fein Vatterlaͤnd weder verfpre- 

chen; vielmeniger hätte geben Fönnen. Gen. quadr. primo. Zu folcher 

Exod. 4.c, Reiß frifehet mich an der reifenbe Moyfes, Exodi quarto. Der reifen: 

a 5.c. De Tobias, Tob. quinto. Der reifende Elias, tertii Reg. vig. primo. 

3ER (5o demnach / O Engliſcher Süngling/ deine Reiß fo veft aeftellt ift; und 
zwar in regionem longinquam. Wo / und welches ift Dann Diefeé fetz 

46. mere Land? | 

rn Es will hier der feomme Thomas mit Stillſchweigen antworten 

Bingkagı faffen Tertullianum. Mas fagt dann diefer ? Tranfire de mundo ad 

abire, quid ? ervitium Dei eft abire in Regionem longinquam, id eft, proficiíci in 

coclum , bie Welt verlaffen/ fid) in einen geiftlichen Drdens-Stand zu 

bem Dienft GOttes begeben / ift in fernere Länder reifen 7 das ift Die 

chnurgerade Straffen zum Himmel nehmen. Deswegen will unfer 

Junger Graf Thomas von Aquin fagen:das Cloſter⸗Leben it mir das aller- 

füffefte Land / das Clofter-Leben folle mir fern ein Altar / auf dem ich 

mich felbft als ein unfchuldiger Iſaac aufopfferen will / wie mir GOtt 

1.Par. 16, zuredet primi Paral, dec. fexto: Levate facrificium , & venite in con- 

"29 (petu ejus, & adorate in decore fancto, noch in eurer ſchoͤnen und bluͤ⸗ 

henden Jugend kommet vor mein Angeſicht / verehret mich euren GOtt / 

und ſchencket euch mir zum beliebigen Opffer. Das Cloſter⸗Leben ift / 

was ich ſuche ber Ordens⸗Stand folle ſeyn mein Wehr umd Waffen / 

. womit ich Die unruhige Welt / das verfuͤhriſche Fleiſch / und den argliſtigen 

— Teuffel uͤberwinden will / ware alſo Thomas 


ſecrat. AthLeta eXIMIVs ab aDoLefCentla (Va, 


or erſter Tugend er gelehrt 
zum Leid⸗und Streiten gant bevoebrt, 


eti "T dann auf (o (romme Reiß O Gottsfoͤrchtiger Thoma! The- 
mas 


Gen. 41. c. 


Feftum Sancti Thoma Aquinatis, 191 


mas hatte Caffino faum ben Nucken gefebrt/ da fiehet er fid) (bon um 
um einen Weegweiſer / unb erfiebet nicht eine an einem Stock ausge 
fireckte Hand / fondern feinen am Greu& ausgeftrec ten Joeptanb / und 
nimmet zu reifferer Betrachtung ben Titul des Creutzes: LN. R. I. O! 
(agte er innerlich / biefe 4. Buchftaben zeigen mir den rechten Weeg / 
bann was wollen (ie anberft fagen/ als I. ito. N. Neapolim. R. religio- 
mem.l ingredere. In Neapel Ruhſtadt if. 1, ito, gebe Thoma von 
deinen hochgräflihen Stammen / von deinen hohen Blutsverwandten / 
von deiner hergliebften Frau Mutter. — 1, ito, gebe/aber nicht wie Abra⸗ 
bam mit Sack und Packy nicht tvie Abraham mit deinen Blutsfreun⸗ — 49, 
den nicht als wie Abraham mit geoffem Derfprechen zeitlicher Güter. Spretis 
L ito, gehe von der Welt in bie Religion/von den Weltfreuden zu Dem omnibus 
Creuß/l, ito, gebe in Hunger unb Durſt / in Durſt und Hitz in Dig und eom 
Faͤlt / i Kält und Angft / in Angftund Noth in Noth und Jammer / in 9 

ammer und Elend/in Elend und Armuth / in Armuth unb allen dir bevors 

ehenden Trangſeeligkeit. 

Wie betrabt/fo gefchehen : Ivit Neapolim Religionem ingreffus, 

er fest fein Reiß fort nad) der berubmten Stadt Neapolis , allwo et 
ohne Rathfragung / ohne Beurlaubung / ohne Confens und Vorwiſſen 
feiner Sräflichen rau Mutter, fein Graͤfliches Reißkleid mit bem fchlechs 
ten, Doch fihneemeiffen Habit des H. Dominici vertaufcht / und aus eis 
nem Cavalier ein armer Seiftlicher wird/und ware Faum biefen Jo. Or⸗ 
den eingetretten/ba fahe man (bon an ihm ein Exemplar aller Tuͤgend / 
bann in ihm ware Der sete Glaub und Giottesbienft in dem Grunds 
riß / die Ehrbarfeit in bem Original, bie €fGeifbeit in dem Urfprung/ ja 
alle Tugenden gleich als in einem Stammen⸗Haus vorhanden. Und weil 
er mit höchftem Soft feiner Seelen fahe ben groffen Tugend-Eiffer in 
feinen geiftlichen Mitbruͤdern / von welchen David fpricht Pfal. oct. ter- gto. vs, 
tio: Ibantde virtutein virtutem. — Seflicffe er fich auf Das möglichftenach: 


zufolgen / was vollfommenes er in andern vermerckte / dahero 49. 
» Thomas 
Cre(Cebat De VIrtVte In VlrtVteM, roficicbas 


dies, 


in der Tugend wuchs er fehr/ 
wurd vollflommner mehr und mehr. 


Eins ifl / was in mir Nachdenckens verurfachet / warum doch der H. 

Thomas, da er von Denen Geiftlichen des Bergs Catfini fich beurlau- 

bet / feine Zuflucht genommen ju Dem Orden des H. BR o 
rac 


5% 
$. Thomas 
ingreditur 
ordinem $, 
Dominici, 
Cur? 


Apoc. 19, 
V. Io 


192 Martius. 


— — — — — — — — — mn — — — 
Urſach aber erklaͤret mir bie Eigenſchafft jenes Vogels Afterias genannt / 
Cem Neigerart/) dieſer tragt fo groſſe Lieb und Neigung u bem Pla⸗ 
net⸗Stern Mercurio, daß / fo bald er denſelbigen nur erblicket in ſeinem 
Aufgang / er Das Neſt mit feinen Jungen verlaſſe / und fid Freuden⸗voll 
demſelbigen in die Hoͤhe entgegen ſchwinge. So bald Thomas den hell 
glantzenden Stern auf der Stirn des H. Patriarchen Dominici ver⸗ 
merckt bat / verlieſſe er alle unb alles / was er ſonſt vou Hertzen fiebte/ 
und ſchwingt fich mit den Flügeln feiner H. Begierd zudem Heyl⸗Stern 
bes H.Dominici. 

Sa nicht nur ein folder Sterndiebender Afterias ware der fron 
me Thomas , fondern aud) in der reinen Lieb GOttes brinnender Phæ- 
nix, welcher fic freptoillig auf Den Scheiter⸗Hauffen / Das iſt zu bent 
Creutzes⸗Joch des H. Ordens verfüget / unb an dafielbige mir feinen 
fiebreichen Hepland durch 3. Nägel Durch) bie 3. Ordens Geluͤbd fich 
unaufloͤßlich bat angenagelt von denen Flammen der Goͤttlichen Liebs⸗ 
Neigung und innerlihen Here- Bewegungen gang eingenommen / bat 
et fid zur ſchwartzen Kohlen und Afıhen der niedertraͤchtigen Demuthy 
als ein GOtt wolgefaͤlliges Schlacht-Dpffer verbrennt. Dann gleich? 
wie man pflegt bie glühende Kohlen mit fhmwarger Afchen zu bedecken / 
und zu verhillen/ alfo hat der H. Thomas fein weiffes Ordens. Kleid mit 
einem ſchwartzen Mantel / ich will (agen/bas in feinem Hertzen brennen: 
de Göttliche Liebs- Feuer / bie Weiſſe feiner Unſchuld und Heiligfeit / 
ben Gant feines hochadelichen Stammens / mit der Schwaͤrtze feiner ſelbſt 
eigenen Verachtung / und tieffſter Demuth wollen verhillen, 

Iſt nun der H. Thomas ein Engel / und zwar ein ſtarcker Engel / 
vidi Angelum Dei fortem. Apoc. decimo. ſo laſſet uns aus unzahlba⸗ 
ren andern ein Probftück (eben feiner Staͤrck. Thom. de Truf. fchreibt 
folgendes : Neque veró adhuc fratrum malicia,& indignatio deferbue- 
rat, (ed potiüs in ejus cubiculum fzminam quandam non minus pro- 
cacem, quàm formofam induxerunt, ut poffent S. virum à fuo inflituto 
deflectere, & revocare. Auf Anlaß feiner übelgefinnten Brüder wird 
ein fo freches als freyes Weibsbild in das Zimmer eingelaffen / indeme 
Thomas yon feinen Brüdern inDerhafftgelegt. Was gu folcher Ber; 
ſuchung unfer Englifcher Thomas? Er wuſte gar qu wol die Ehriftliche Er⸗ 
mahnungdes Pogten: | 


Quid facies , facies Veneris fi veneris ante? 
Ne fedeas, fed eas, ne per eas pereas. 


Und 


Feltum San&ti Thom Aquinatls. 193 


Und weilen zu fliehen nicht müglich/ ergrieffe er einen Feuerbrand und, IT 
jagte dieſen Höllenbrand dem Teuffel zu. Sagt nun der H. Hieronymus : ume. 
Virginitas Angelos facit, fo zeigte fib Der D. Thomas hierink al6 einen cione fuga. 
ſtarcken Engel / ber aud) nach erhaltenem Sieg und Victori, nad) dem 

Kampf und Streit/ bie Gron und Belohnung erhalten / indem er zum 

Zeichen feiner Engelreinen und unverfehrten Keufchheit von denen Engli⸗ 

fien Geiftern mif einem himmlifchen Gurtel umgeben worden/ und diß 

billig/ fintemalen j 


poft LaboreM DVLCIs qVIes pVgnantIbVs, 
& 


poft pVgnaM Corona DabItVr VInCentibVs, 


Auf die Arbeit folgt ber £obn/ 
nach dem Streit gibt man die Cron. 


Wol Thomas ein ſtarcker Engel/der es in diefem Streit vielen beruͤhm⸗ 
ten Kriegsfürften bat vorgethan/ und für allen den Siegspalm Darvou 
getragen/roie fagt der H. Chryfologus: Bellagentium legimus fuperäffe 
quàm plurimos, quos tamen pugnas carnis legimus non viciffe, & au- 
divimus eos dediffe delictis pectora, qui doría hoftibus non dederunt, 
ftetiffe inter fevientes gladios, & inter enervata lenocinia corruiffe. 
Hier (oll. und Fan ich nicht vergeſſen / was zu lefen in feinem Leben / daß / 
als Thomas noch ein unmündiges Kind toare/ und noch bie (üffe Muts 
ter: Milch zur Speiß genoffe/ truge fib zu / bafi er einen Zettel in die 
Hand befame / auf welchem mit (dónen Buchftaben gefchrieben ware — ga. 
der Englifche Gruß! bie Amel wollte dem liebreichen Kind den Zeftel S. Thomas 
mit Gewalt aus der Hand nehmen/das Englifhe Kind aber fchube be: — 
haͤnd ben Zettel in ben Mund / ja verſchluckte ibi augenblicklich. Owol 3 
ein Engliſche Speiß ber Engliſche Gruß! mel ein verborgenes Geheim⸗ 
nuß! wann nach Lehr der Weltweiſen das genoſſene wird verwandelt in 
Die Subftanz des Eſſenden: Convertitur in fubltantiamı aliti, und Tho- 
mas ift geſpeiſt worden mit der Speiß des Engliſchen Gruſſes / folget 
baraus/baf er qus einem Menſchen in einen Engel ſeye verkehrt worden / 
und folgends ſeine Lehr ein Engliſche Lehr / ſeine Schrifften Engliſche 
Beten / feine Tractat und Bücher Englifhe Bücher genennt mer- 
en. 
Aber (age an mem Engfifiher Thoma ! wie bat bir dieſe Speiß ae 
$5 ſchmaͤckt? 


Pi. 44. 
v, 2: 


Luc.2. 
v. 28. 


$3: 
$, Thomas 
varia fcri- 


pht, 


194 —. Martius. 


— — 


ſchmackt was für Wuͤrckungen bat fie bey bir ausgefocht Was angebet 
den Geſchmack dieſer Speiß/antwortet Thomas, qr: W ngebet 


In Ipfo gVıtVre qVas! MeL DVLCe. 
Apoc. Io. V. 9, IO. Ezech. 3. v. 3. | 


Süß der Hoͤnig / ich zwar weiß/ 
füffer iff doch diefe Speiß. 


Mas angebet bie Wuͤrckung diefer Speiß: Erudtavit cor meum verbum 
bonum: fTíein „erg bat heraus gevoorffen ein qutes Wort, Pfal. 
quadr. quarto. Die & peif ware / die verſchluckt worden/das Programma: 
Avc Maria gratiá plena Dominustecum. Luc.fec. Und mas mare das 
aus Dem Hertzen Thomz eructirfe gute XBort ? Dad zweyfache Anagram- 
ma: 1. Ejavir Angelicus puram amat, admonet. 2. Doctrinà Angelus 
ejameamavitpuram. Wol ein gutes! wolein heiliges Wort. O mie 
ſtarck bat dieſe Engliſche Speiß eructiret! Eructavit von GOtt unb feiner 
Weſenheit: DeDeotrino,&uno. Eructavit vonder allerheiligſten Drey⸗ 
faltigkeit. Eructavit von ben H. Sacramenten in genere & ſpecie. Eru- 
&avit von ber Goͤttlichen Gnad / von der Menſchwerdung / vonder Goͤttli⸗ 
chen Anſchauung / von der Gnaden⸗Wadhl / und vielen andern mehr / & 
quod eructavit, was der H. Thomas geredt / was er gelehrt / was er ge⸗ 
ſchrieben / das ware Engliſch/ welches alles Chriſtus ſelbſt mit feinem Goͤtt⸗ 
fichen Mund approbiret / und mit dieſen Worten unterſchrieben: Bene 
ſcripſiſti de me Thoma. 


DoCtor VtlaVe ILLVMInatVs, 


Wolein Lehrer bócbft bewehrt/ 
von den Himmel felbfE geehrt, 


. Was von den Enge fagt der Englifche Lehrer : In Angeli cognitione 


non potefl effe deceptio,& falfitas, das (age id) von Thomaund femer bine 
terlaffenen Engliſchen Lehr / von Chriſto feibft unterzeichnet : Bene fcripfifti 
de me Thoma. Als Thomas in feinen erften geifilicben Fahren etliche 
Stuͤcklein Brod heimlich den Armen zuzutragen Willens ware / unb von 
feinem Obern unverhofft ci (eben; und gefragt wurde, was er verborgenes 


8. Thoma tragen thaͤte / und Thomas antwortete: Rofas porto,id trage ofen; (che 


panem qmnu- 


under alſobald veränderten fib Die Stuͤcklein Brod in bie fehönfte 


satin rolas, wolriechende ofen. Und wie bas? teeilen Thomas ein Engelware, In 


Angeli cognitione non poteitefle deceptio,& falfitas. 
e Ich 


Feftum Sancti Thomz Aquinatis, 195 


Ich will allbier nichts melden / was von Thoma fagt S. Vinc. Ferrar. 
Quando orabat in Eccle(ia , Fratres aliquoties obfervabant eum, & vide- 
bant ipfum elevatum àterra. Ich will aucp mit Stillſchweigen vorbey gez 
ben Dasjenige/ reas von ibm fihreibt Surius , daß ein Gottsfoͤrchtiger Die: 
ner GOttes / mit Nahmen Paulus Esquilinus,Diefeé gefehen: In Cenobio — fj. 
Neapolitano in vifione imaginariavidit Thomam in frequenti auditorio $. Themas 
legentem, & Apoftolum Paulum ingredientem in Scholas. Ich will auch —— 
nicht ſagen / bag er bißweilen 4. zugleich in Die Feder dictiret babevon un: 
terichiedlichen Materien. Bon allem diefem folle heut Feine Meldung ge 
ſchehen / ſondern allein gefagt werden / was id) gum öfftern gefagt ab : 


AngeLVs eft ThoMas VIrtVtIs LVCerenIDens*, 
ThoMe Ita LVCentI qui tVDet, AngeLVseft, 


Thomam wahrer Tugend-Glantz 
als ein Engel zieret / 

Welcher Thoma gleichet gantz 
gleichen Nahmen fuͤhret. 


O 5. Thoma! ficut Angelus Dei, wie eit Engel GOttes. primi Reg. vig. r. Reg. 19. 
nono. Oſtarcker Engei Thoma! vidi Angelum Deifortem. Apoc. dec. ,"-?* 
Sir allen deinen Worten unb Wercken haft Du bid) gezeigt als einen En- Pr I 
gel / erwerbe uns diefe Gnad / wie wir Demütbiaft bitten; auf daß / bie wir 
Feine Engel / bir in Gelebrtbeit und Weisheit gleich ſeyn Fönnen/ aufs toe 
nigft wir alfo teben mögen / daß tir nach Dem Tode mit dir in der 
Englifihen Geſellſchafft GOtt ewig qu [oben route 
oig werden. Amen. $552. Fellum 


196 Martius. 


— — — 


Feſtum Divi Jofephi, Sponfi B. M. V. 
Progr. San&us Jofephus. 
Anagr, His tu fane Scopus, d 
$i Leäus Lethi, thalamus tumulique figuram 

Exprimat, in Le&o funeris efto memor, 

Quisquis & in Domino moritur, fcriptura beatum 
Pradicat, hac vitae meta , fcopusque tuæ. 

8, Jophu Mortis ab hoc pun&o ne fors moriturus aberres, 


eint Sit Jofeph mortis meta, fccpusque tuae, 
um, Grab und Bett einander gleichen, 


Sn bem du wirft Tods verbleichen, 
feelig der im Herren flirbt, 

Aufdag dahin unfre Seelen 

mögen zielen, und nit fehlen, 
Joſeÿh uns die Gnad erwirdt, 

FeftumDivi Jofephi,Sponfi B. M. V. 197 


— — — — qm 

THEMA. 


Jofeph autem vir ejus cùm effet juſtus. Matth, 
cap, primo, 


Aber Joſeph ihr Mann , dieweil er gerecht mare. 
Matth. 1, v. 19. 


Ann bie Bücher des Briechifchen Po&ten Homeri , Ilias ge; 
nannt/von ber Zerftöhrung Troja, in bem Bezirck einer ge 
ringen Nuß verfafit worden, (o Fan ich fagen/ Dag das höchft 
verdiente £ob/ Preiß / Ehr / Ruhm / Wuͤrde / Heiligkeit und 
Hochheit des groffen Ehr⸗und Nahrvatters CHriſti Syefu 
unſers H. Schug-Patrons Jolephi babe der JD. Evangelift Matthäus 
einfchrencfen wollen in biefen wenigen C'Gorten ; Cüm effet jultus,diez 
zoeil er gerecht ware. Matth. c. primo. (rage ich aber : Quid eft Mach, 1. 
juftitia ? Was ift die Gerechtigkeit? So antwortet mir der Jurift? v 19. 
E(t conftans & perpetua voluntas, fuum cuique tribuendi : Die Bez 
rechtigkeit ein beſtaͤndiger unb immetvosbrenoet Will / einem 
jeden das Seinige zu geben. So nun den H. Joſeph die Schrifft 
feibft lobt, als gerecht / ſo muß fie deſſen Gerechtigkeit vorgezogen haben 
der Buß des Davids / bem Glauben des Abrahams / bem Gehorſam 
des Iſaacs / der Lieb des Jacobs / der Gedult des Jobs / der Sanfftmuth 
des Davids / der Frommkeit Ejechiaͤ. 
Vir caput mulieris, ſagt der groſſe Welt⸗Prediger Paulus ad Epheſ. Ad Eph. s. 
“ap. quinto. Das Haupt eines Weibs iff der Mann. Esfuchte "2 
alſo GOtt ein tauglichesy gleiches gebührendes Haupt für Maria der — * 
Jungfraͤulichen Mutter feines geliebten Sohns / als gegen Deren Ge mulieris, 
rechtigkeit nichts ware bie Freygebigkeit einer Saraͤ / bie Eingezogen⸗ 
heit einer Rebeccaͤ / bie Zuͤchtigkeit einer Efther die Staͤrck einer Ju⸗ 
dith / bie Gottſeeligkeit einer Annd. Mariä alfo ein wuͤrdiges Haupt 
auszufuchen, betrachtete zwar GOtt in dem Propheten Iſaia ein groſſe 
Inbrunſt / die er liebte; er betrachtete in dem Propheten Elia einen ſtar⸗ 
den Eiffer / den er lobte; er betrachtete in dem ‘Propheten Daniel ein 
koͤwenmuͤthige Staͤrck bie er preifete ; diefe und andere betrachtete zwar 
6 Ott / achtete aber feinen aus ihnen für würdig, ein Mann, und fot 
gends ein Haupt Maria zu feyn. Faciamus adjutorium fimile fibi. gen. 2. 
Gen, c. fec, Laſſet uns eine Huͤlff ET Die ibim/ja — v. 18. 
3 eye, 


198 Martius, 


$8. (eye. Und diefes Haupt / biefer Gehuͤlff zu feyn ift von ber allerbeiligz 
N, ften Syrepfaltigteit erwahlt worden cie is Berechte; Cüm effet ju- 
ftus, wie ibm Dann dieſes ber Engel angezeigt hat: Jofeph Fili David! 
noli timere Mariam conjugem accipere. Matth. c. primo. Joſeph ou 
Sohn Davids! förchte dich nicbr Mariam dein Eheweib zu die 
zu nehmen, Iſt Maria nun eine Zier / und Geſchirr aller Reinigkeit / 
ift Maria ein Glantz und Crantz aller Jungfrauſchafft / ift Maria ein 
Bild und Schild aller unbefleckten Schönheit / iſt Maria mit einem 
Cant.2. Mort eine unverfehrte Lilien : Sicut lilium inter pinas, Cant. fec. c. (ic 
bibe: amica mea: Wie eine Lilien unter den Dörnern iftyalfd ift. mei⸗ 
ne Freundin unter oen Töchtern; Faciamus Adjutorium fimile. Als 
fo bat auch GOtt ihres gleichen ausertodbit ein fehneeweiffe Lilien den 
Gerf. deNa- J), Joſeph. Sicutdecuit, ut tantá puritate Maria niteret, quá fub Deo 
iv. Virg. major nequit intelligi, (tie Gerfon fihreibt/ ) ita decuit, ut S. jofeph 
tantä przrogativä polleret. Und wer wird zweiflen Fönnen am Diefer 
Prerogativ und Vorzug des H. Jofephi vor allen Heiligen in der Jet 
figfeit indem ber H. Seift ibme bas Lob gibtyund ausſpricht / als ges 
Matth 1. recht: Jofeph cüm effet juftus, Matth.cap.primo. Und zwar antono- 
^19. — maftice, aldetváre biefer den Heiligen fenft gemeine Seabmen ihme bent 
H. Syofepb eigen/ nad) Zeugnuß des H. Hieronymi, gleichwie Abraham 
ber Gaubige/ Sjacob der Fromme / Iſaac Der Gehorſame / Daniel der 
S. Hierony- Weiſe / David der Coanfttmütbige ift benabmfet worden / Jofeph vo- 
mus, cari juftum attendito. Bedencke eg wol / und laffe es Feines weegs aug 
ber Acht Zyofepb wird der Gerechte genennt ; Warum aber diefes? 
Jofeph vir. Propter perfectam omnium virtutum poffetfionem , frage nicht / und 
suofiffimus, zweifle nicht/weiien er alle Tugenden vollfommentlid) befeffen hat. Wie 
glückfeelig nun Der gerechte Joſeph in Dem Feben/ in bem Sterben/und 
. nac) dem Todt / und daß wir durch Die Friftige Interceflion und ftarcfe 
Fuͤrbitt des H. Joſephs auch glückfeelig fepn Fönnen in dem Leben / unb in 
bem Todt / will ich in gegenwaͤrtiger Lob⸗ und Liebs-Sermon mit mehrerem 

eriveifen, Favete. 
Gen. 3$. Syn feinem erften Buch ersebfet Moyfes Gen.c. vig. oct. von dem 
vi. — grofjen Patriarchen Jacob / als er fi) entfchloffen / nacher Mefopotas 
mien zu reifen / daß er von Der Nacht überfallen / genöthiger worden 
auf der bloffen Erd feine fiegerftatt zu nehmen. Und fiehe ! in dem 
60. Schlaff fiehet er ein wunderbarliche Leiter / unb auf und anderfelbigen 
Jacob fca- auf⸗ und abfleigen die Engel GOttes / & Dominum innixum fcalz, und 
lam vidit. GOtt / der fico geleinet auf biefe Leiter/als wollte er mit UR 
| rmen 


Matth, t, 
v. 20. 


n" 


.. FeftumDivi Jofephi, Sponfi B. M. V. 199 


Armen ben frommen Jacob in feine Glory empfangen/und aufnehmen. 
So id) / wie ich folle; den HH. Vaͤttern Glauben zumeffe / (onbertic 
dem Tritienſiſchen Abbt Ruperto, werden durch die Stafjein/ Spriſſel 
and Sproffen Diefer Leiter verftanden bie Heilige und Auserwaͤhlte von 
dem erjten an big zu Dem legten. Wen vermepnen fie aber derunter 
diefen ber erfte und fuͤrnehmſte Staffel gewefen ? Geber Acht (agt an⸗ 
gezogener H. Kirchen Prælat Rupertus, wer IEſum auf feinen Armen _ 61. 
trage, & Dominum innixum fcalx, auf deffen Schultern fid) fo oft das er 
holdfeelige JEſus⸗Kindlein aufgeleint/ Diefer ift der JD. Joſeph / Joſeph a piss 
der gerechte / al(o auch Syefepb der vollfommenfte und grófte Heilige 
aus allen/ propter virtutum omnium perfectam poffeflionem. S. Hie- S. Hieron, 
ron, Dieſer Meynung fennd infonderheit Joannes Gerlon, Bernardi- 
nus de Buíto, Carthagena, Ifidorus, Iſolanus, und Francifcus Suarezius 
der berühmte Welt⸗beruffene Theologus. Sagt nun der H. Paulus : 
In ore duorum vel trium teftium ftat omne verbum. fecunda ad Co- 2. Cor. 13. 
rinth. dec. tertio, In stoeper ober Dreyer Zeugen Mund (olleeinjegli "^ !' 
ches Wort beftehen / fo Fönnen ja gnugfam bezeugen die ausbündige 
Gerechtigfeit Des gerechten heiligen rofepbs/biefe p. Zeugen neben JE⸗ 
fu und Maria / welche zweifelsohne feynd omni exceptione majores. 

. Andern Heiligen und guten Freunden hat Cbriftus nur einen Theil 
WW N. £eib$ zu berübren sugelafjen/ als bem H. Joanni Baptiftzfein — 62. 


[TES 


eiligftes Haupt in bem Jordan / Joanni Evangeli(tz (cin heiligfte Bruſt 8 Jofephus 
in dem legten Abendmahl; — feine heiligſte Seiten / Mariaͤ Mag; aliis Sandis 


dalenaͤ ber groſſen Buͤſſerin feine heiligſte Füß / aber bem H. Joſeph kelicior. 

at er ſich gang unb gar / und zwar dergeſtalten übergeben / daß er hat 

oͤnnen ibm liebkoſen / mit ſeinen Armen umfangen / auf ben Haͤnden 
herum tragen / ſo offt es ihm beliebet. Unus eft, & fecundum non ha-Eecl. 4. v.8, 
bet. Eccl. quarto,er ift allein / der Feinen bat feines gleichen Feinen in 
der Ehr / Feinen/ nebft Maria, in der Glory und Herrlichfeit/ Feinen in 
der Heiligkeit / feinen in der Gerechtigfeit. Jofeph cùm effet juftus, 
und wer will bierinn zweifien/der in feinen Zweiffel (e&en Fan bie C/Borf 
des H. Bernardini Senenf. Quomodo poteft cogitare mens difcreta, S. Bernard, 
quód Spiritus ſanctus tantá unione,conjugii fcil, uniret menti tantæ Vir- Senenf. 
pnis animam, nifi ei virtutum operatione fimillimam, unde credo, Jo- Jefephe. 
ephum fuiffe munditfimum in Virginitate , profundiffimum in humi- j 
litate, ardentiffimum in charitate, altifimum in contemplatione, ut effet 
adjutorium fimile Virgini Mariz. Hat jener Wolredner das groffe 
£05 Philippi des Königs in Macedonien in diefen Worten ne 

cten / 


239 Martius. 


— ncn —— — , )01 :.1, ,) ?PAAot'L 

63. den; unb bif zum hoͤchſten Ehren⸗Gipffel erhöhen wollen / mit dieſem 

Laus Jole- Schluß feiner Lob⸗Red: Hoc dixiſſe fufficiat, filium te habere Alexan- 

phiädlio. drum M, cui tota hc mundi machina, nec primum fimilem vifa eft, 

. nec habere fequentem, fo Eönnte zu deinem höchften Lob £) glorwuͤrdi⸗ 

ger Joſeph / anug (epn/baf du gum Sohn habeſt / nicht den groſſen Welt⸗ 

Monarchen Alexandrum, ſondern ein Nehr⸗und Ehrvatter ſeyeſt Chri⸗ 

Abe. 19. fti $jG(u/ Regis Regum, & Domini Dominantium. Apoc. cap. dec. 
"1^, nono. 

Kaum ware Maria angelangt in den Haus Zachariaͤ / Faum hat 

Maria ihren Mund eröffnet / Faum hatte Maria ihre Baaſe bie Gli 

Lw.:. ſabeth gegrüffet : Exultavit infans in utero ejus, & repleta eft Spiritu 

"4* — Sancto Elıfabeth. Luc. cap. primo. So ift das Rind in Mutter⸗ 

leib vor Sreuden aufaefprungen/und Eliſabeth ift erfüllt wors 

oen mit Dem H. Geiſt. O wann ein eingiger Gruß Marid den H. 

Joannem von aller Mackel der Erbfünd gereiniget/ unb in Mutterleib 

bat machen auffpringen / was für Freud und Reinigkeit wird in Dem 

Hertzen und in Der Seel des feeligen Joſephs gewuͤrckt haben Durch ife 

re tägliche Converfation Maria / welche ibn fo offt mit höchfter Lieb / 

Reverenz und Ehrerbietung gegrüffet hat ! So auch Elifaberh von beni 

Luci, Gruß Mariäiterfüllet worden mit dem H. Geiſt / die da gefprod)en:Bene- 

v41 — dictatuinmulieribus,& benedictus fructus ventris tui. Lucz cap. primo. 

64. Warumfollte nicht auch erfüllt feyn worden mit Dem H. Gift ber Jo. Jo⸗ 

Jofephbe. ſeph von dem Sungfräulichen Gruß (einer reineften Gefpong / bie er fo offt 


nedidus per wird gebenebept / und mit Clifabetb gefprochen haben: Benedicta tu &c. 


atiam, 


Wiewol man aud) (agen Fan und folle/es fepe ſchon zuvor Der H Jofeph 
in (einer Dermählung mit dem H. Geift erfüllt worden / und Marıq 
ihme bie Gnad und Volle des H. Geifts zum Heurath-Gur habe mite 
gebracht. Iſt alfo der H. Syofepb mit allen Gaben und Önaden Des 
59. Geifts erfüllt geweſen / und ift glaublich / bafi er geteefen (epe der aC 
ferreinefte / der allerfrömmfte / und tugendreichefte unter allen Adams⸗ 
Kindern ; bann wann ein Kind bie Wahl haͤtte / ihm feibiten einen Datz 
ter zu erwählen / roürbe es freplich ja den Allergerechteſten erwaͤhlen: 
teilen dann Cbriftus felbiten ibme diefen Ernehr- Vatter ausertiefen / 
fo wird er ja ben Alterheiligften ausertvábft haben ; Qui fimilitudinem 
exprimeret Sponfi ad Sponfam, ber Marıq gang gleich, Wonder Hei⸗ 
ligfeit Maria Eönnt ihr abmeffen Die Heiligfeit des Cyofepbs / welcer 
ein roürbiger Geſpons Mariaͤ ware, Daß alfo in und an bem H. Jo⸗ 
ſeph ift erfüllt worden/ was von Joſeph gemelder wird im fuͤnfften or 

Qii$ 


Feftum Divi Jofephi, Sponfi B. M. V. 201 Mofis cap. trig. tertio: Benedictio illius,qui apparuit in rubo, veniat Deut. 35. 
fuper caput Jofeph, der Seegen desjenigen / der im Buſch erſchiene " * 
komme auf das Haupt Joſeph. Ach moni unſer Seraphiſcher H. — 
Vatter Franciſcus in Ausſprechung des allerheiligſten Nahmen IEſus nediaus 
ſolche Suͤſſigkeit empfunden / daß er darnach bie Lefftzen qu lecken vfleate/ per Chri- 
und in einer Predig in der H. Weyhnachts⸗Nacht vor lauter Ermei; am 
chung des Hertzens dieſen allerheiligften Namen FEfu nicht hat Fön- 
nen ausſprechen / fondern allein gefagt : ba8 Svinblein von Bethlehem / S. Fraaci- 
Chron. p. 1. 1. c. 79. Was für Süffigfeit muß gehabthaben ber 5, cs. 
Joſeph / der ſolchen H. Nahmen mit gröfter Ehrerbietung fo offt genannt 
bat? Wahr iff es / daß bie Ausfprechung/und bie Gedaͤchtnuß dieſes beiz 
ligften Nahmens füß unb tróftiid) fepe, Aber / aber / (aat Der H. Ber- S. Bernac- 
nardus : Sed fuper mel & omnia ejus dulcis prafentia, füf unb lieblich ^ 
ift feine Ned / aber über alles annehmlich feine erfreuliche Gegenwart. 
Und wer bat diefe füffe Gegenwart JEſu mehr genoffen / als eben der 
H. Joſeph / ber JEſum jeund allemeg bep fich gehabt, Eteratfubditus 
illi. Luc. cap. fec. v. j r. 

So nun fo ficbzunb troſtreich ift gewefen bie O egentvart IEſu bent 
heiligen Joſeph in bem Leben / wie überglückfeelig muß fie ibm getvefen 
ſeyn in dem Todt / ba er in Mitten SyGfu unb Marid feinen feeligen 
Seift aufgeben: Beati qui in Domino moriuntur. Apoc.cap. dec. quar- ^Po*- 14. 
to. Medium tenuére beati. Und follte der Todt bes feeligen Jofephi "!* 
nicht überglückfeelig gewefen ſeyn bem Chriftus der Brunn alles Trofts 
in feinen zeitlichen Hinſcheiden ift mit Maria bey⸗ und auf der Seiten 
geftanden ? Ach! wie anderft ? Benedictio illius,qui apparuit in Rubo, Deut, 33. 
fuper caput Jofeph. Deut. cap. trigef. tertio. Ware alfo der feedige 1% 
Joſeph in feinem Sterbftündlein zwiſchen JEſu und Maria / a8 zwey 
liebreichfter Cherubin/de medio duorum Cherubim. Exodi vig. quinto, Exod. 25. 
die ibme mit ihren Flügeln Schuß unb Schirm gaben / in medio fui; zo, 
fan&tificantes, Ifa. vigel. nono. ote ihn in Mitten ihrer feeqneten/ v. 23. 
Daß ich von ibme wol fagen Fan: Medium ejus mané, & medium ejus Levit. 6. 
velpere. Lev. cap. fexto. Er ware mitten unter ihnen manéin feinem." 29- 
Leben / & vefpere, und in feinem Ableben medium tenuére Beati, als c 
welche überglückfeelige Sy fus und Maria bem feeligen Joſeph auf Det rrinicas 
Seiten een / tool eim heilige erfchaffene Dreyfaltigkeit IEſus / Mar creata, 
ria / und Joſeph. 

ualis vita, finis ita, gluͤckſeelig in dem Leben 7 glückfeelig in Dem 
Todt. Und was ſolle ich ſagen von der rents des — en 
C ep 

202 Martius. 


fephs in Dem andern Leben ? wann Gbriftus die erige Warheit eim 

Joan. 12. Herr und Herrfchender gefagt bat: Ubiego fum, illic & Minitter meus 
*29. erit. Joan. cap. duod. Wie groß mug im Himmel / unb mie vielver- 
mögend vor GOtt feyn Der JD. Cyofepb ? bat ber eingebobrne Sohn 
GoOttes / unb zufünfftiger gerechter Richter zum öfjtern ausgeſprochen / 

daß er das Urtheil fällen wolle nach den Wercken ber Barmherkigfeit/ 

als der nicht werde alsdann vergeffen einen in feinem Nahmen darge— 

reichten frifchen Trunck Waſſer/ ja biefen verfpricht er gleichfam mit et 

Matth. 10. nem Eydſchwur: Amen dico vobis,non perdet mercedem fuam. Matth. 
v.a2. decimo. Und wie Er weiter alle (olde Gutthaͤter anredet/und in feine 
67- Glory einladet: Venite Benedicti Patris mei, percipite Regnum vobis 
e paratum à conftitutione mundi: Efurivi enim & dediftis mihi mandu- 
magna, care,fitivi & dediftis mihi bibere : Hofpes eram, & collegiftis me,nu-- 
Matıh:25. dus, & cooperuiftis me. Matth. vig. quinto. Wann felde ftattliche 
v4 — Ofieberoergeltung geſchehen wird allen Gutthaͤtern fo wird Der H. Jo⸗ 
feph derjenige fepm/ Der vor allen andern den beften Theil in Der Glory 

sieben wird/ wie aleicbfam der Egyptiſche Joſeph einen befondern Theil 

€en.48. auſſer feinen Brüdern von dem Datter Jacob erhalten hat : Do tibi 
waa. partem unam extra Fratrestuos. Gen.quadrag.oct. Sintemalen alle 
andere Guttbáter haben die Werck der Barmherkigfeit nur geübt. an 

fremden Leuten / zwar aus £ieb/unb im SRabmen JEſu / Joſeph aber hat 

fie geübt an ber Perſon Gbrifti/ und feiner gebenebepten Mutter ſelb⸗ 

fin, Dader Herr auf diefe Welt kame / ware er ein Gaſt / ein Fremd⸗ 

ling niemand wollte ihn kennen / vielweniger jur Herberg aufnehmen: 

Jos.r. Mundus eum non cognovit, in propria venit, & fui eum non recepe- 
v1» — runt, non erat ei locus in diverforio. Joan. primo eap. Er iſt kom⸗ 
men in das Seinige/und bat kein Ort gefunden / wurde auch von 

68. den Ceinigen nicht erfannt. Der gerechte Syofepb allem bat ibm bie 
Fofsphicura Herberg verfchafft/ fo mol anheims/ als in Der Fremde / er hat geforget/ 
dejffu. wie er ihn unter ein Dach gebracht bat. Er Fame auf die Belt arm/ 
nackend und bloß / da bat fib Fein Menſch feiner Kleidung halber bez 

Fümmert aufer Joſeph und Marie. Niemand als Joſeph Fonnte (az 

*L127. gen: Labores manuum mearum quia manducabis : Die Arbeit mei 
"2 ner Hand wirft ou genieffen. Pfal. cent. vigef. ſept. Ich halte al 
fo andächtig barfür/ dag zwifchen der Belohnung Joſephs unb Der an⸗ 

dern Gutthätern ein folcher Unterſchied (epe / als ba ift ein Unterſchied 

zwiſchen Der Perfon Gbrifti mit Maria / unb Denn Der andern armen 

Leuten. Unfer Here aber und unfere rau fennd unendlich beffet/ * 

andere 


Feftum Divi Jofephi, Sponfi B. M. V. 203 


————————— — — — — —— —— —— — — 
Andere arme Leut: fo folgt Dann Dag Die Belohnung Joſephs aud) un⸗ 
endlich herrlicher in der himmliſchen Glory / als die Belohnung anderer 
Gutthaͤter. a 69. 

Abraham / dieweilen er einmal 3. Engel tra&irt 7 befommt eine Opera bana 
Sohn / in welchem alle Geſchlechter geſegnet. Obededom / dieweilen er recompen- 
bie Archen in fein Hauß aufgenommen / wird mit allem Seegen begluͤck⸗ſata bene. 
ſeeliget; Loth mit ben Seinigen wird von Der entſetzlichen Feuers⸗Brunſt 
su Sodoma erlediget / weilen er zwey Engel ın feiner Behauſung behal⸗ 
ten. Rahab / weilen fie die Ausſpaͤher des Joſue verborgen / erhaltet 
mie den Ihrigen Gnad und SSarmbereigfeit, Der Sohn jener Wit 
tib zu Sarepta wird wegen Des frommen Gafts Già vom Todt zum 
geben erweckt; die Sunamitin erlangt duch Eliſaͤum ihren Saft einen 4 Reg. 4. 
Sohn zum stoeptenmaf, Dem Haus Zachäi wiederfahret Heyl / wei: 
len Ehriftus nur einmal Dafjelbige eingetretten/ wie wird er bann Speiß 
und Tranck / Schweiß, Mühe und Arbeit bem H. Syofepb in dem aiv 
dern Leben fo reichlich bezahlt haben. Wann Ehriftus will / daß / wo 
er iftyauch fein Diener ſeyn folle: Volo Pater,ut ubi ego fum,illic fit & Joan. ı2. 
Minifter meus. Joan. cap. duod. Um wie viel mehr / wo ich bin / da v. 26. 
tolle auch mein Vatter feyn. Sicut focii Paſſionum, ita & confolatio- * 
num. fecundz ad Cor. primo. Sein Apoſtel / Fein Syünger / Fein Ber”, » * 
freundter bat mit Chriſto und Maria mehr gelitten / als der H. or 
ſeph / gelitten mit Chriſto / und wegen Chriſti/ 20. Jahr Armuth / Sor⸗ 
gen; Muͤh und Arbeit / Verfolgung / das ſiebenjaͤhrige Elend in Egypten/ 
ita & conſolationum, alſo wird er auch vor allen andern alldorten der 
gluͤckſeeligſte ſeyn. 

Non perdet mercedem fuam. Matth. dec.cap. verſpricht Der fret Matth. ro. 
gebigfte GOtt reiche Belohnung der erzeigten Gbrift(icben Barmher⸗ v. ao. 
gigfeit/wie wird er nicht vergolten haben Dem H. Joſeph / der ihm und _ 70. 
feinen menfchlichen Leib unzahlbare groffe Gutthaten ertote(en bat ; Dann Deusremu- 
wer bat das Göttliche Kind in Mutterleib erhalten? Joſeph; dann der ^ 
die Mutter erhält erhalt zugleich aud) das Kind. Wer bat dem füffelten 
Syefulein bie Herberg gefucht in Dem Falten 2'Ginter zu Bethlehem ? Jo⸗ 
ſeph. Wer hat offt mit eigenen Händen diefen himmlifchen Fuͤrſten ge 
ſpeiſt und getrándt ? Joſeph. Wer hat dieſes allerheiligſte Kind von 
den blutduͤrſtigen Händen Herodis errettet? Joſeph. Wer hat mit groſ⸗ 
ſen Sorgen und Aengſten dieſen himmliſchen Knaben geſucht / und nach 
3. Taͤgen gefunden in dem Tempel su Jeruſalem? Joſeph. Wer hat 
JEſum uno Mariam mit Dem Schweiß feines Angeſichts ernaͤhret? 

ca Joſeph. 


204 Martius. 


— 244 Lee RAR a icai otia PANNE EN I 
Cjofepb. Ver hat beebe in allen Gelegenheiten / zu aller Zeit/ mit aller 
Lieb erhalten / defendirt/ und befcbüt? Joſeph. O mie wird dann fo 
reichlih GOtt ibme diefe vätterliche Lieb belohnt haben in der Glorn ! 
71. von Diefer redet deswegen gank fect aus Bernardinus de Bufto : Nul- 
Jokphin ]us Sanctus major eft in coelo poft B. Virginem S. Jofepho, e$ ift Fein 
— groͤſſerer und höherer Heiliger im Himmel nad) Maͤriam / als Joſeph⸗ 
y.Maria, fintemalen alle Heilige in dem ewigen Freuden: Saal feynd geroefen 
Diener GOttes / Joſeph aber ein CGatter. — Iſt alfo im Himmel GOtt 
ber Hoͤchſte / nach GOtt Maria / nach Maria Joſeph / Ott in der Mit: 
ten / Maria auf Der rechten Seiten / Joſeph auf der lincken; GOtt uͤber 
elle nah ibm Maria über alle / nach ihr Joſeph über alle Heilige erz 
hoͤht / und zwar wie billig. Gs ift zwar viel/ein Q3orbebeutung Gbrifti zu 
ſeyn / wie 3006; es ift viel / ein Vorkuͤnder und Vordeuter Chriſti su ſeyn / 
mie der Prophet Iſaias; es ift viel / em Statthalter Chriſti zu ſeyn / 
wie Petrus; ein Juͤnger Chriſti wie der H. Martyrer Ignatius; ein 
Copey und Contrafait Chriſti / wie unſer Seraphiſcher Vatter Fran- 
ciſcus; Es ift auch viel eine Wuͤrthin und Gaſtgebin Chriſti zu feyn / 
wie Martha; eine Braut GbriftU wie die H. Wittib Eliſabeth; ein Dier 
ner und Dienerin Chriſti / wie Auguftinus, Benedictus, Monica, Schola- 
ſtica, doch mehr / ja vielmehr iſt es ein Vatter und Nehr⸗Vatter Chriſti zu 
ſeyn / wie Joſeph. Ich laſſe hier den Schluß machen Iſidorum Iſola- 
num 4. par. c. 2. wie / und too et dieſes ſchreibt: Joſeph VirginisSpon- 
fus, velut alter Jofeph , geminä donatus Stolä, (cil. beatitudine animæ, 
& corporis, Chriftum Regem Regum ad cœlos alcendentem, affocia- 
vit,& primus poft Chriftum Regem Kegum fedit ; Confidera, obfecro, 
dignum Veneratione Parentem , quantis honoribus ac beneficiis incly- 
tus filius profequatur, cogente naturä „ fuadente ratione, ac moribus 
predicantibus ; Quid ergó de Chrifto, Deo vero,ex quo omnis boni- 
tas in caelo, & in terra nominatur, dicendum erit? Was faaen hierzu 
andere hocherleuchte Scribenten ? Der gelehrte Suarez anttvortet diefeg: 
3. part. q. 29. art. 1. & 2. difp. 8. fect. 2. Non exiftimo effe teme- 
rarium, neque improbabile, fed pium potius, & verifimile, fi quis for- 
taffe opinetur, Sanétum hunc reliquos omnes in gratia , ac beatitudine 
antecellere,quia ex Scriptura nihil efl, quod repugnet, neque in Patribus 

72. aliquid reperio. 
Jofeph Pa- Syd werde alfo nicht fehlen 7 (o ich nechft Maria den heiligen So: 
vcre ma ſeph nicht allein nenne; unb eerebre/ als Den höchften Heiligen / fondern 
mus. Juch ala ben höhften Patron und Norhhelffer der Menſchen bey Gott 
'anm 


Feftum Divi Jofephi,Sponfi B. M. V. 264 


dann gleic)toie ber König Pharao bem Syacebiftben Syofepb allen Ge; 

walt gegeben hat über Egypten / alfo Sy fus bem Syofeph über Die ganke 
‚Belt / alfo Dag ich wiederholen muß bie Lehr des Englifchen Lehrers 
Thomz son Aquin : Quibusdam Sanctis datum eftin fpecialibus cau- s, Thom. ia 
fis przcipué patrocinari. Etmelchen Heiligen ift von GOtt bie Gnad 4.difp.as. 
‘ertheilt worden in gemiffen und befondern Anliegen zu helffen : Sicut S. 9.3: 2: *. 
Antonio ad ignem ; at fanctiffimo Jofepho in omnium neceflitate, & ^* ? 
negotio conceffum eft opitulari, & omnes ad fe pie confugientes de- 
fendere, fovere, & paterno affectu profequi. Anderer Heiligen Hülff 

ift eingefshräneft/ und limitirt hat ibr Maaß und Ziel, — 9tl(o hilfft Or- 

ulia in bem Augenwehe / Aurelia in dem Gehör / Agatha in Beaͤngſti⸗ 

gung des Hertzens / Apollonia in den Zähnfchmergen/ indem Halsmwehe 73. 
Blafius, im fhmerglichen Podagra Julianus, in der Uberröthe Antonius, Patroni 
in ber binfallenben Kranckheit Valentinus , an bem Stein Florentius, 2r?» 
Martinus in dem ieber/ ben Gefangenen hilfft Leonardus , denen mit 

der Peſt Behafften Sebaftianus, denen mit dem Darmgicht Geplagten 
Erafmus, denen Unglückfeeligen wegen verlohrner Sachen Antonius Pa- 
duanus , denen Gebährenden Ignatius Loyola , denen Unfruchtbaren 
Franciícus Paulanus, den Schiffbruchsgeydenden Nicolaus , den Fleinen 
Unmündigen Vitus, den Sterbenden Barbara , Wilgefortis (alias Küm- 
mernus ) den Betrübten unb SSetrangten 2c. Aber Der H. Jofephus ak 

lein hiffft allen in allem / daß ich roolfagen Fan: 


Hic unus modios mille falutis habet. 


Diefer ift in allem/unb vor alle ein hoͤchſt bewehrter Patron, babere tveiz 
fen EHriftus felbften Diefe8 bem Jo. Joſeph verfprochen/ wie es bekraͤff⸗ 
get IGidorus Infolanus in Hifl, orient. 3. p. c.9. Ero auxiliator omni 
homini in Ecclefia juftorum, qui in die memoriz tux 6 Jofeph ! facri- 
ficia Deo obtulerit, & qui meditabitur in vita tua, & in laboribus tuis. 
Das hab ich erfahren, fagt bie H. Therefia, alsich mich auf einem febr 
hohen Berg mit etlichen Elofterfrauen alfo verirret / daß ich im augere 
mu Gefahr Leibs und des Lebens Derfelbigen mit nichten entge: 
en Fonnte / weder entgangen wäre / fo mir nicht der Jo. Fofeph aus 
dem hohen Himmel zugeſchryen hätte, und mich von der Gefahr erbab 
ten, Sa das muß ich geftehen/ (aat gleichfals befaate Therefia, Daß ich 
nimmermehr etwas von bem H. Joſeph verlangt / fo ich nicht getröft 
erlangt hab. Das haben mir erfahren / fagen jene 2, Religiofen bey 
P. Joannes de Fano, die wir mit — auf dem Meer m 
£3 itten / 

206 Martius. 


— — 


litten 3. Taͤg unb Naͤcht auf einem Holtz hin und her geſchifft/ durch 
die huͤlffreiche Haͤnd Joſephi ſeynd erhalten worden. Das bab ich er- 
fahren/fagt jener Religios Ord. S. P. Benedicti, de quo Magiíter Gra- 
. Uanus Carmelita, Der ich nach Monte Serrato nach verrichteten Geſchaͤff⸗ 
S. fofephus fen zuruck reifen wollte, in einem finfteren Q'Galb gezwungen zu uͤbernach⸗ 
fsloccur- ten itt welchem ich den wilden Thieren unfehlbar wäre qum Raub und 
f Speiß worden fo mir nicht ber H. Jofephus, als mein befonderer Pa- 
tron, angeruffen wäre zu Hülff kommen / dann e$ erfchiene mir zum groͤ⸗ 
fien Gluͤck im hoͤchſten Unglück ein ehrwuͤrdiger greifer Mann mit einer 
ſchoͤnen anfehnlichen Jungfrauen / die ein Hleines Kind im ihren Armen tru 
ge/figend auf einem Gel. Diefe 3. begleiteten mid) gang fiber biß zu Der 
Clofter⸗Porten / allwo fie augenblicklich verfihwunden, Was waren Diefe 

3. anber[t/ale JEſus / Maria / Joſeph? 
GOtt erzürnte fid) einsmals nicht wenig über bie ſuͤndhaffte Stadt 
Jeruſalem / alfo; daß er beſchloſſen nicht allein Die Stadt / ſondern auch 
gantz Judaͤam su vertilgen / wie er dieſes gezeiget dem Propheten Za- 
chariaͤ Durch 4. gewaltige heydniſche Kriegsheer / fo dieſen feinen Wil 
len ſollten exequiren. GOtt aber durch gemeldten Propheten bittlich 
erſucht / und beſaͤnfftigt gabe Befehl / es ſollten dieſe Heer ohne Weil 
wieder zuruck kehren; weilen aber dieſe Feind gleichwol verweilten / und 
Land und Leut groſſen Schaden zufuͤgten / hoͤret den Ausgang ber Gaz 
Zach. i. chen, Etecee! ſagt Zacharias / Zach. cap. primo, oſtendit mihi Do- 
*19- — minus quatuor fabros. GoOtt ſchickte 4. Schmidt / oder 4. Holtzhauer / 
oder 4. Zimmerleut. Als nun Zacharias deſſen bie Urſach fragte; er- 
hielte ex Die Antwort: Venerunt ifti,ut dejiciant cornua gentium, quz 
75 levaverunt cornu ſuper terram Juda, ut diſpergant eam; Ein wunder⸗ 
Quamor liche Sach!was werden dieſe 4. Zimmerleut thun gegen der Macht 4. 
fabriligna- gewaltigen Kriegsheer? anderſt iſt ein Hauß aufbauen / und anderſt das 
rii potentes, Kriegsheer in eine Ordnung ſtellen; anderſt iff fechten mit Wehr und 
Waffen, anderſt bie Ar und Beil in Der Hand fuͤhren; ein anders iſt ei⸗ 
nen Baum fällen / unb ein anders Die Macht eines Kriegsheers untere 
brechen. So Gott eine Engliſche Macht zum Succurs geſchickt haͤtte / 
waͤre einige Hoffnung zu machen geweſen zum Sieg / Triumph / und Vi- 
&ori. Gleichwie GOtt nichts unmöglich / alſo bat Er Durch dieſe 4. 
Zimmerleut den Hochmuth der Feinden gebrochen / die Gewalt unter⸗ 
brochen/die Haͤls gebrochen. Gin groſſes Wunder! aber weit groͤſſere 
S. Mierony- ſehen wir / als Zacharias geſehen / ſagt der H. Hieronymus. Quz mi- 
zus, sa? qua majora? Cüm unius tantüm Fabri opere quatuor fint inimico- 
rum 


Feftum Divi Jofephi,Sponfi B. M. V. 207 
zum capita ventilata. Cd) [affe bier reden die ganke Ehriftliche Welt / 
Die gante Cbriftenbeit /in Der Ehriftenheit Defterreich in Defterreich 
die Kayſerliche Reſidentz Stadt Wien / ob nicht Diefer eingige D. Zim⸗ 
mermann der H. Joſeph zum öffteen die Hörner des Tuͤrckiſchen Monds 
abgeftüget/ den Türefifchen Biuthund geftür&et / ungablbare Vietorien 
wider denfelbigen der lieben Gbriftenbeit in Die Hand gefpielt/ nicht al; 
[ein Die Hörner Des feindlichen Hochmuths abgehauen / (onbern auch die 
Porten eröffnet gu Den gröften Sieg und Triumph wider diefelbige. 

9m zweyten Buch Der Königen fefe ich unter andern Ehren-Tiz x. Reg. 2% 
tuli des Davids auch Diefen : Ligni vermiculus, daß er genennt wird / v. 9 
ein Holzwurm / fecundi Reg. vig. tertio. David fedens in cathedra, 
fapientiffimus Princeps inter tres: ipfe eft quafi tenerrimus ligni vermi- 
culus : f£t (affe auf dem Thron / der allecweifeffte Surft unter 
Oreyen, Er ware wie ein überaus zartes Holzwuͤrmlein. Wor⸗ 
über id) mid) billig verwunderen thäte / fo mir nicht Rabanus bie Ei: 
genfchafft des Holgwürmleins vorbildete, dann obſchon biefes febr zart / 
feit und ſchwach / durchnaget und durchlöchert es Dannoch bas allers 
ſtaͤrckſte Holtz und Baͤum / daß endlich bie grofte Bauüber einen Hauf⸗ 
fen fallen. Alſo obſchon David ſubtil, klein und ſchwach / oder demuͤ⸗ 
thig / ware er dannoch gegen ſeine Feind ſehr ſtarck / und erſchroͤcklich. 
Das bekraͤfftigen bie uͤberwaͤltigte Staͤdt / die verheerte Veſtungen / der 
ee ah. / ber gedemuͤthigte hochmuͤthige Goliatb/ Det 


zerriffene Loͤw und Baͤr. 2 76. 
Sollte ich wool eine Unehr ermeifen bem H. Joſeph / (o ich ihme s. Jofepkus 
befagten Davidiſchen Ehren Titul zumeffen thaͤte Dann er ware Ligni ligni ermie 
vermiculus, al$ welcher in Dem Hol durch fein Handwerck eines Zim⸗ l9 
mermanns nicht nur fid) / fondern auch fein allerreinefte Ge(pons Ma⸗ 
riam und Zy&fum zu erhalten / bie tägliche Nahrung gewonnen hat. 
Ligni vermiculus, ein fhlechtes armes Holswürmlein fihiene er vor der 
Welt / ein gemeiner verächtliher Zimmermann wie dann ChHriſto vor; 
geworffen worden: Nunquid hic eft Fabri filius? Matth. dec. tert. Iſt Matth. 13. 
diefer nicht der Simmermannez Sohn 7 Er (diee ein nichtiges " 55: 
— / aber wie erſchroͤcklich iſt er worden den Feinden der 
hriftenheit / welche durch deſſen Huͤlff oon ber Ottomaniſchen Pfor⸗ 
ten nahmhaffte Sieg darvon getragen daß et billigſt für einen Holtz⸗ 
Patronen des H. Roͤmiſchen Reichs ift erfiefen worden / unb heut alg 
ein allgemeiner Patron der Chriſtenheit angeruffen unb verehret wird / 
ſonderlich in der Stund des Tods gegen den allgemeinen Feind "t 
menſch⸗ 


g Tet 4. 
V. $. 


Gen. 39. 
Y, ge 


Joan, I4. 
V, I3. 


Joan. 16. 
Y. 27. 


Gen, 4T. 
y. 5$* 
77. 
Jofeph o- 
mnibus 
opitulatur. 


Num. 23, 
v. 10. 


Matth. 2, 
v. 14. 


ibid, v. 15. 


78. 
S, Jofephus 
frater no⸗ 
fter, 


208 Martius. 


menfchlichen Seelen / gegen den höltifchen Loͤwen / qui circuit quzrens, 
—*— devoret, primæ Petri cap. quinto, ſonderlich in dem Sterbſtuͤnd⸗ 
em, 


Gluͤckſeelig alfo in der Welt die Ehriftenheit / glückfeelig in ber 
Ehriftenheit diejenige Staͤdt / glückfeelig in den Städten bie Gaffen/ in 
den Gaſſen die Häufer/ in den Haͤuſern die Innwohner / wo diefer H. 
Patron eiffrigft verebret wird, Don bem Haus des Putiphars mel: 
der bie Schrifft : Benedixit Dominus domui 7Egyptii propter Jofeph, 
& multiplicavit tam in zdibus,quaminagris. Gen.trig. nono. tt 
machte fein Bur greöffer in Haͤuſeru und Aeckern. Co ber free 
gebigfte GOtt fo reichen Seegen mitgetbeilt wegen des Joſephs feines 
Knechts / was wird er nicht tbun in Anfehen Joſephs feines Vatters? 
Indem uns EHriftus felbften dieſes verfpricht und qufagt: Si quid pe- 
tieritis Patrem in nomine meo, hoc faciam , ut Pater in filio honorifi- 
cetur. Joan. dec, quarto. &o ibt oen Vatter etwas bitten wetz 
oet in meinem Namen / ſo wird er es euch geben / das will ich 
tbun/ Damir der Dattec im Sohn geebret werde, Und meiter: 
Si quid petieritis Patrem in nomine meo,dabit vobis. Toan. dec. fexto. 
Dahero rede id) alle an mit dem Trofifpruch des Pharaonis / den er 
feinen nothleydenden Untergebenen geben hat : Ite ad Jofeph. Gen. 
quad. primo, In allem Anliegen, in Armuth / in Krandheit/ um Cre 
haltung ber Zungfräulichen Keufehheit xc. Ite ad Jofeph ; gebet bin mit 
vollem COertrauen su Joſeph / fonberfid) in den gefährlichen Todsnoͤ⸗ 
then / Ite ad Jofeph. So ibt feuff&et moriatur anima mea morte ju- 
ſtorum. Num. vig.tert. und verlangt in Dem le&ten Streit befc:buet und 
beftbirmt zu ſeyn /Ite ad Jofeph. 


Hat dann nicht ber Himmel felbften/da e8 geheiffen: Futurum eft, 
ut Herodes quxrat puerum ad perdendum eum. Matth. fec. cap. zu e's 
nem Grretter und Erhalter des leiblichen Lebens unfers Heylands er: 
wählet ? Angelus Domini apparuit in fomnis Jofeph, dicens : Surge, 
& accipe puerum,& matrem ejus,& fuge in /Egyptum, Matth. cap. fec. 
Unfer Seel wird am End auch verfolgt werden / feelig über (eefíg / ber 
alsdann ben H. Syofepb sum Beyſtand hat. DannesfagtBernardinvs 
de Bufto : Cùm Chriftus duas claves haberet Paradifi, unam Matri ſuæ, & 
aliam Sponfo ejus Jofepho. 


Als 


Feftum Divi Jofephi, Sponfi B. M. V. 209 


Als Jofeph in V. T. bie forgfältige (ordbt vermerckte in feinen 
Brüdern wegen verübter Untreu 7 machte er ihnen ein neues Herk / 
forechend : Accedite ad me,ego fum Jofeph Frater vefter. Gen. quad. Gen. 4«. 
quinto. Eben diefen tróftlicben Zufpruch hören wir von Jofepho, nicht v.4. 
nur: Ego fum frater, fondern aud) Pater vefter. O Sünder! gut Derg! 

bu feyft mit Sünden befihwert / wie du toillf : Accedite ad me, ego 
fum Pater vefter. Wiſſet aber / was jagt der Jo. Joannes : Si quis di- r. Joan. 3. 
ligit mundum , non eft charitas Patris in eo. prime Joannis fecundo. v. is. 
Damit diefe Lieb beftändig bep uns fepe / bitten wir : Memento noftri 
B. Jofeph, & tuz orationis fuffragio apud tuum putativum Filium in- s, Bernar. 
tercede, fed & B. Virginem fponíam tuam nobis propitiam redde, qua Senendr, 
mater eít ejus, qui cum Patre, & Spiritu S. vivit & regnat 
per ſæcula fzculorum, 
Amen, 


MW ESSE * bia oz P AA — tg s 
TES. 11/4, WE i ; D 
2 DEE SUN aea es 

2 7 M N 2 E 4 NS EN ) 
| VW | 

^ RW ALZA NNI I DE 

5 2) f 7, V = 

[ 7, ES AK E. ZA 2 ’E 
DARIN 697 / ACER 
// di 

> 
LTR 4 RL > 
RAN ZT, 
—— IR SE), 
— 


ES 
tlt 

(í 

—9 


22 * SR 

DIFF 
I»apn- Mt 

N 

M 


N Y 

me, 
NS 
> i) 


j) 
/j 
"d 


i LA) rf 
f: Wr 


> — 
PAS 
"V 
MN 
MW j 
—BW 1 > 
NAHE 

DO» Feftum 


2310 Martius, 

Feftum Magni Patriarchz Benedidi. 


Progr, San&us Pater, & Patriarcha Benedi&us, 
Anagr, Cecteri Patres Patri fub(unt, hac cedant, 


x 


" Fu FE VN 
A A m — — D — > ) S 
ES - m YA Mer 
ar IN " g 
2 a? Y Sarg 
= ZU ANE SO 
| 


Ut plures ab eä revirefcunt arbore rami, 
. A Cui debet florem reddere quisque fuum 5 
$, Benedi- In plures Benedidte tuus fic pullulat Ordo, 
utu ^7 Quorum jure Patres Te, Patriarcha, colunt, 
w Quodque Tibi fubfint, fummi benedi&tio Patris 
Concetlit , cedant hac ratione Tibi, 
quie die Ziveig vom Baum entfproffen, 
Wie die Fluͤß vom Meer gefloffen, 
Fhrem Fd A geben Gr: 
Alſo viele Ordens: Männer 
Benedi&i feynd Bekenner, 
ehren ihren Vatter mehr, J 

Feftum Magni Patriarch Benedicti. 211 
THEM 4. | 


Erit tanquam lignum , quod plantatum eft fe- 
cus decurfus aquarum. Pfal. primo. 


Gr wird ſeyn wie ein Baum, der auf den Waſſerbaͤ— 
hen gepflanget ift, der feine Frucht gibt zur red) 
ten Zeit. Pfal.ı.v.3. 


7€ 7*-EW Alomon , humanz fapientix miraculum & oraculum , eitt 
Mex. Qbron und Gron aller menfchlichen Weisheit / ba er reden 
ea YE will von dem rechten Tugend: Qßeeg / ben bie Gerechten je 
derzeit zu halten fich beflieffen / und von Demfelbigen Feiner 
Nagel breit abgemichen ſeynd: Juftorum,fegt er dieſe Wort / Prov. 4. 
ſemita quafi lux fplendens procedit, & crefcit usquead perfectum diem. v.18. 
Prov. quarto. Die Bahn der Gerechrenglanger voie das Liecht / 
ttebet fort / und wächft bip auf denvollen Cag. Welche Wort, 80. — 
obroolen ber allertveife(te Saiomon verftehen will von allen denjenigen, —— uh 
toelche bier auf Erden die Strahlen der Tugenden weit und breit aus lax 
gebreitet haben / bif fie endlich unter die Schaar der Heiligen verfegt ' 
worden / allwo fie feuchten, wie bie Sonn, in alle Ewigkeit / wie begeugt 
der H. Matthzus dec. tertio : Fulgebunt jufti ficut fol in regno Patris Matth, 13. 
fui:3Die Gerechten werden leuchten/wiedie Sonn / in oem Reich "49 
ihres Vatters / fo Fan Doch eor allen diefes gefagt werden von dem 
geoffen Datter und Patriarchen Benedicto, deffen gan&es Leben ein bell 
glangendes Tugend-Liecht / welches allzeit mehr und mehr gemachfen / 
big es Fommen zum vollfommenen Tag der Heiligkeit, und al(o Die gan⸗ 
ke Welt erleuchtet hat, Ja / ſicut Sol oriens, voie Die Sonne / wann keeli a6; 
fie am böchften Ort GOttes der YOelt aufgebet. Eccli vig.fexto. var. 
Bon welchem ich wolgegruͤndt dieſe Jahr⸗Schrüfft fegen Fan: 


SoL ab ortV (Vo LVCIDI(sSIMVs. 

| gr. 

Diefe Sonn (wie Sonnen-Elar) 5. P. Bene- 
2 ictus Sel 

vom Aufgang vollfommen war. ei. 


Dann gleichwie die Sonn / ein Monarch ber Sternen /ba fte von Auf⸗ 
gang big ju Mittag fortſchreitet / jetzt e Theil der Erden / jene ein 
2 | anders 


32. 
Exczcatur 
eculus So- 
lem infgi- 
&i£R 53 


Bharci €. 
% 24 


&useft ar- 


ibo. 


AIAX Martius. 


—— —— —— — — —— 


anders mit ihren Strahlen erleuchtet / erfriſchet und aufmuntert / bif fie 
endlich zur Mittagszeit ben hoͤchſten Grab erſtiegen / alle Berg unb Thal 
mit ihrem Glantz und Schein begluͤcket / und anfuͤllet unb alfo Den Tag 
volfommen ung anzundet / unb ibr von Vollkommenheit des Liechts 
nichts abgebet/ alfo Der H. Benedictus, nachdeme et als ein ſchoͤne Sonn 
der Welt aufgangen 7 ift Die Bahn der Tugenden alfobald eingangen/ 
auf derfelbigen fortgefehritten 7 Die Strahlen ber Tugenden ausgebrei- 
tet/und ein heilige Tugend» Begierd im vieler Hersen angezuͤndet; als 
er aber bie Höhe der Vollfommenheit erftiegen / bat er folchen Gang 
ber Heiligkeit von fih geben bag ihn bie weite und breite Welt erfenz 
nen und befennen müfjen ein £ebrer aller Tugend / einen Altar und 
Schasfaften ber Heiligfeit / ein Führer und Vorgänger unter den 
dE Heiligen GOttes / bafid) nicht fehlen werde/ wann ich 
age: 
BeatVs BeneDICtVs PatrlarCharVM AntesIgnanVs, 
Benedi&um belt darfür 
els der Patriarchen Zier. 


Ich muß geftehen / daß mir in Dent Eintritt meiner vorgenommenen 
fehuldigen Lob-und Liebe-Sermon von biefem groffen Patriarchen / von 
dem H. Benedicto ergangen / was pflegt su gefihehen demjenigen, der 
mie offnen unbeweglichen Augen bas groſſe Himmels-Liecht die Sonn 
anfchauet/ dann fo bald er bie Augen von derfelbigen abtwendet/ wird er 
das Geficht alfo verändert befinden/ daß ez nichts fehen Fan e$ (epe ban 
was gröffes / daß das Geſicht ausfüllen. Nachdem ich mich eine Zeit; 
fang im Betrachtung dieſer heil leuchtenden und höchfterleuchten Que 
gend⸗Sonn Benedicto aufgehalten, bin ich Durch Den Giant feiner Heiz 
fiafeif alfo verblendet worden daß ich gleichfam erblindet/geffehen mufte 
mit jenem Evangeliſchen Blinden / Der von Cbrifto befragt Marci oct. 
Quid vides ? Tas fiebeft bu? geantwortet: Video homines,veluti ar- 
bores ambulantes , ich fehe bie Menſchen tvíe die Baum daher ge» 


em. 
à ie das? felle ich dann ben H. Benedictum für einen Baum an⸗ 
(eben ? alfo eröffnet mir meine Augender H. Bernardus mitbiefen Wor⸗ 
ten : Arbor fuit S. Benedictus , grandis, atque fructifera, tanquam li- 
gnum, quod plantatum cft fecüs decurfus aquarum. [bi planta , ubi. 
decurfus aquarum ,. quia ibi copia gratiz fpiritualis : Wol ein hoher / 
; tool Feftum Magni Patriarche Benedicti. 213 


wol eim fehöner/ wol ein herrlicher (rudtbarer Baum! O mietieffiware 
diefer Baum gemwurgelt in Der Demuth ! O wie hoch gegipffelt in den 
Derdienften! O tie weit ausgebreitet in die vier Theilder Welt durch bie 
yon ibm berftammenbebeilige Orden! mit kurtzem: 


Arbor fplfsI(sIMa feCVs DeCVıfVs aqua, 


Ein Baum am Waſſer reich und breit/ 
hat diefer Baum fich ausgebreit, 


ift nuit der H. Benedictus ein herrlicher fruchtbarer Baum / gepflans 
get auf denen Ißafferbachen / was wird dann durch dieſe Waſſerbaͤch 
verftanden? Rivi aquarum,fagt Matth. Bredenb. dona funt gratiz Spi- 
ritüs S. quibus vir juftus perpetuo irrigatur. Daß nun ber H. Bene- 
di&us ein (older Gnadenreiher Baum nach ben QGorten Des Pfalmi- 
fien Pfal. primo : Tanquam lignum,quod plantatum eft fecüs decurfus Phal. x. 
aquarum,toillich imgegentwärtigererweifen, Favete. J. 3 
Was der hoͤchſte Ott von und zu. Dem Abraham geſprochen hat / 
Gen. duod. Magnificabo nomen tuum,erisque Benedictus: Ich will Gen. 12. 
dich zum groſſen Volck machen / uno ich will dich ſegnen / und "7 
deinen Nahmen groß macben/ uno ou ſollt geſegnet ſeyn; Das 84. 
Fan ich (ager von dem groſſen Ertz⸗Patriarchen Benedicto, erisque Be- 5. Benedi- 
nedictus, du ſollt gefegner feyn / als welcher von GOtt felbften den ses femper 
Namen Benedictus empfangen ; det Benedictus gefegnet und gebene "us 
dent noch in Mutterleib / Benedictus gefegnet im feiner Geburt / bene- 
dictus in feiner Syugenb/ benedictus in den Dörnern/benedidtus in fei 
ner Sungfräulichen Reinigfeit/benedidtus in allem 4. Theilen ber Welt / 
benedictus im feinen geiftlichen Kindern‘ benedictus im Leben und Todt/ 
im Himmel und auf Erden. Wol ein von GOtt geſegneter gebene 
bepter Baumy Magna arbor & fortis. Dan. quarto, Wol ein Baum / Dan. 4: 
ven bem id) (agen fan : v. $. 
Arbor eXIMIA rore gratIae abVnDé LoCVpLetata, : —— 
us arbor⸗ 
Dieſer Baum hoch / weit besvoeigt/ 
Iſt vom Gnaden⸗Thau bereicht. 
Dann er iſt qui non abiit in concilio impiorum, qui non ftetit in viapl, r; 
peccatorum, qui non fedit ir cathedra peítilentiz, id eft, in obícznita- v.s. 
tismagifterio» Pfal. primo. Deßwegen ihme wol zugeeignet toirD : 
DS 3 Beatus 

” 


214 Martius, 


Beatus vir; Dann nach frommer Meynung Guarrici Abbatis,ipfe profe- 
&o fuit vir Benedictus. Und wie bat nicht Diefer von GOtt gefegnete 
Baum fid) ausgebreitet in die ganke Welt eom Aufgangbiß zum Nie- 
bergang der Sonnen ? Wie herrlich und heilig feynd die von ihm ent- 
fproffene Zweig / die von ibme berftammenbe Religiones, und Congre- 
gationes, als Caffinenfis, Camaldulenfis, Vallis umbrolana, Ciflercienfis, 
86. Humiliatorum, Cxleítinorum, Cluniacenfium,Grandimonteafium ,Oli- 


Religiones vetanorum,von allen Denen wol kan gefagt erben: 
2 S. Benedi- 


&o deriva- oDor arbVftorVM non eXpLICablLIs, 


je Der entjproffnen Zweig Geruch 
auszufprechen nicht genug. 


Rom. ır. Dann wann Der Flare Ausforuch iſt des H. Pauli ad Rom. undec. Si 
"16. radix fancta,& rami,ift Die Wurgel beilig/ fo feynd auch die Zwei⸗ 
ge heilig, fo (age ich / daß die vom heiligen Benedicto berrührende Re⸗ 

hgionen anderſt nichts / als heilig: 


Vt raDIX fanCta, fVnt & raMI fanCtl, 


Wie die Wurtzel / fo die Aeſt 
gruͤnen heilig auf das beſt. 


Und wer wird dieſes in einigen Zweiffel ſetzen / ſintemalen 
RaMI (Vnt frVCtVs honorls, atqVe DeCorls. 


Eccli 24. v. 22. 


Seine Aeſt feynd Srucbt der £br/ 
und der fchönen Tugend-Kehr, 

vau Kor. Die Früchten / welche biefer gefeegnete Baum gebracht hat fepnb fe 
dicens" viele Millionen ber Geiftlicheny welche in Der Kirchen GOttes mit Lehe. 
Benedii, und Heligfeit geglanget haben, Die ‘Früchten fennd mehr dann 15700, 
Doctores, die Früchten fegnb 1:2. Kayſer / unb eben fo viel König 
18. Römische Päbft / 200. Garbindl / mehr ald 1600, Ertz⸗Biſchoͤff / 
mehr al8 4000, Bifchöffyeine Million 5600. canonizirte Heilige. Und 
tie Fonte es anderft ſeyn / dann diefes ft Der Baum / von welchen. _ 
Matth.„, EHriftus gefprochen bat Matth. fept. Arbor bona bonos frudtus fa- 
"7. cit,non poteltarbor bona malos fructus facere. Die natürliche und 
eigent: 


Feftum Magni Patriarchz Benedicti. 215 


n Früchten Diefes Baums aber fennd befjen umgablbare Tugen⸗ 

en. 
Benedictus aus bem hochgräflichen Sefihlecht von Nurfia,Anno 480. —— 

gebohren / deſſen Herr Vatter Euprobius, deſſen Frau Mutter Abundan- nediai, 

tia Riguardata, von dem Kayſerlichen Stammen der Roͤmiſchen Annicier, 

von welchen noch wuͤrcklich bas Durchlauchtigſte Haus von Oeſterreich 
entfprieffet/ und ent(pringet/) gehet er aus der Stadt Nom / dahin er 

von (einen hochadelichen Eltern zu bem Studiren verordnet worden / frey⸗ 

willig beraug/ und verfügt fid) in bie Wuͤſten Sublacus genannt; mie ein 

anberer Joannes Baptifta, allda bat er mie ein hellglangende Sonn, ba 

fie Faum berfür gebrochen die güldene Strahlen feiner Tugenden der: 

geftalt ausgebreitet/und fehen laſſen / daß jedermänniglich leichtlich ſchlief⸗ 

fen konnte / und Sonnen⸗klar abnehmen/ Benedictus werde mit Jahren 

den hellen und völligen Tags in Die Dazumalen Durch aberglaubige Srrs 89. 

thum gang verdunckelte Welt einführen. — Syft alfo nod) in den jungen 3. Benedi- 

Ssahren an Benedicto erfüllt worden was (agt Der J9, Ambrofius : Non Fusannis 

eitlaudanda canities annorum, fed fenectus morum, acta enim Senem fa- er 


siunt, bann eg ift und bleibt wahr und klar: Rex, 
Non feMper hIC CapVt fanIVs, qVod eft fenlVs, 


Graue Haar die machen Ealt/ 
Tugend macht die Tugend alt. 


€? fame Benedictus in feiner noch zarten Jugend an ben Scheidweeg / 
ber zur Rechten fubret zur Tugend / zur Lincken aber zu den Laſtern ; 
der zur Mechten für bie Augen legte bie Bußwerck / zur Lincken aber bie 
weltliche Wolüften und Uppigfeiten. Es hat fi) aber Benedictus nicht 
fang/al8 Hercules befonnen / was für eine Strafen er antretten follte, go, 
fondern ift ohne Verzug eingangen Die Tugend-Straffen/ und alfo fein s. Bencdi- 
gantzes Leben in Tugenden und Wunderthaten alfo zugebracht/ bag ey Aus Virtu- 
ein Verwunderung der Natur / ein Erempel und Exemplar Der Geiftlich: 1 man 
keit / und ein 12jábriges Q'Gunber Der Welt worden iff, Mi ras 

In ber blühenden Jugend ware Benedictus fehon ein vollkomme⸗ 
ner Mann / in den Fahren jung / alt an Dem Verſtand / gering in der 
Perſon / groß in ber Vollkommenheit / daß ich von ibm wol ſagen Fan, 
was eie Göttliche —— ſagt von Dem Tobia / Tob. primo: Cámque Tob. x. v.a. 
eflet junior omnibus, nihil puerile geffit in opere, ob er (on ware der 
Juͤngſte / bat er bod) nichts Findifch an fid fehen laſſen. Kan alfo pe | 

wol 


Dan. 4. 
V, $8. 


9I. 
S. Benedi- 
ctus tenta- 
tionum Vi 
OF. 


Ezech. 47. 
v. I 2. 


Gal,e,v.22. 


S. Benedi- 
€tus arbor 


c ARR TEE — 
TVLIt IVgVM ab aDoLefCentla (Va, 


Er noch jung des Creuses Bahn 
mit IEſu that fretten an, 


Arbor magna, & fortis, Dan. quarto. Ein groſſer und ſtarcker 
Baum, Die Gröffe biefe8 gefegneten SBaums baben wir gefehen in 
denen weit ausgebreiten geiftlichen Aeften, Die Stärcfe hat erfahren 
Totila der König’ Apollo der heydnifche 9(bgott/ unb Satan der höllis 
(tbe Geift felbften. Der Satanyfage ich / bat feine Stäref erfahren der 
allzeit von Benedicto zu Schanden ift gemacht worden / fo wol da et 
ibm bas Klöckiein zerbrochen in der Sublacanifcben Spelundfen / 
als da er ihn ver(ucbt in der Geftalt einer Amfihel / ober da erihn 
erſchroͤcken wollen brullend wie ein Loͤw. Totila der König bat e8 ere 
fahren, indem er bem H. Benedicto zu Fuß gefallen/ und feinen Fehler 
befennt bat; der Albgott Apollo hat e8 erfabren/inben Benedictus def 
fen Bildnuß auf dem Berg Caffino geftürget und zu Boden gefehla- 
gen / unb sertrümmert. Wie dann nicht weniger feine Starck erfabe 
ven hat jenes freches Venus-Bild/ welches theils durch verführifche Aus 
genwincker / theils Durch Die liebEofende und fehmeichlende Wort gefucht 
bat den jungen / ſchoͤnen / fehr Feufihen Syüngling sut Unfeufchheit anzu: 
reißen. à 
Don Betrachtungder Höheund Stärcke diefes gefeaneten Baums 
will ich mich etwas näher machen zur Beſchauung der Frucht beffelbiz 
gen/ wovon ich [efe Ezech. quadr. fept. Non deficiet frudtusejus, auf 
dem Ufer am Bach su beyden Seiten werden allerhand frucbtz 
bare 25áume wachfen/ von denen wird Fein Blat abfalfen / und 
ihre Stücbten werden nicht abnehmen. as erfehe ich aber für 
Früchten an diefem gebenedeyten Tugendftamm ? Eben diefelbige/ von 
twelchen meldet Der H. Paulus ad Gal. quinto : Fructus autem Spiritüs 
eft:charitas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, 
manfuetudo,fides,modeftia, continentia, caftitas, die Frucht us iia 
eifte 


Feftum Magni Patriarchz Benedidi. 217 


M —— — — — — — — — — —— — 


ein Wurtzel / ſo bekenne ich / daß ſelbiges nirgends den Safft der wahren 
Freud finde und ſchoͤpffe / als in dir. Non foris in vanis, ſagt Die Gloffa über 
den beſagten Pſalmen / (ed intus, ubi habitabat Deus, quærenda eſt lætitia. . Fru&us 

Fructus Spiritũs, pax. Auf die Früchten der Freud folgen Die Fruͤch⸗ Pax. 
ten des Friedens. Iſt ein rare Frucht / und an keinem / als an den Baͤumen 9f 
des Lebens zufinden. Wilde Stammen/und unfruchtbare Gehoͤltz / ſo nur 15:77. 
gum Brennen dienlich / wiffen nicht vondergleichen Frucht / wiefagt Iſaias v ao. 
quing.fept. Noneftpax impiis dicitDominus , oie Gottloſe haben S. Benedi- 
uno gebenkeinen Stieden, Solche Frucht-und Friedenlofe Baͤum / ja * Low 
höltwürdige Stauden waren jene ZuchtlofeReligiofen/ die aus Haß unb paratum 
Neid Dem JD. Mann ein ſcharpffe ifft-Porrion zugebracht / Der aber bag agnofcit, 
Geſchirr burd) das D. Creut Beiden in Stück zerfpringend gemacht, unb | 
im Frieden von ihnen wieder abgeroicben in feinevorige Einöden. 96. 

Spiritüs fructus, patientia. Owie herrlich warenicht dieſe Frucht 4. Frutue 
ber Gebult in Benedicto ! Owie willig hat er nicht allein die Verfolgung pattentia. 
Florentii erdultet/ da erdasihm zugeſchickte vergiffte Brod liebreich ange⸗ 
nommen fondern auch ob allen Widerwaͤrtigkeiten (id) erfreucte / alles 
Creutz lieblich angefehen / herglich umfangen / und mit dem Paulo (ec. ad | €, 
Cor. duod. für Den gróften Schag geachtet: Placeo mihi in infirmitatibus ^, 7, 
meis,in contumeliis,in neceflitatibus,in perfecutionibus &c. 

€e Fructus 


218 Martius. 


97. Frudtus Spiritüs,Benignitas,die Frucht des Geiſts ift Sreunblicbz 
5, Fructus. Eeit.Siefe Freundlichkeit iſt nachLehr der Theologen eine ſittliche Tugend / 
Benignitir durch welche der Menſch fo wol in feinen Worten/ als Wercken / gegen de⸗ 

nen / mit welchen er umgehet / ſich gantz ſanfftmuͤthig verhaltet / wie er dann 

ſeinen Bruͤdern / obwolen er von ihnen verneidet / in aller Sanfftmuth be⸗ 

vial. i3. gegnet mit denen Worten bes ſanfftmuͤthigen Davids Pfal. dec. tert. O 
quàm bonum, & quàm jucundum habitare fratres in unum ! 

98. Fructus Spiritüs, Bonitas, eine Frucht ift aud die Guͤtigkeit / um dieſe 
“N hat aebetten Der Jo. David Pfal. cent. dec. oct. Bonitatem,& difciplinam, 
fll 113. ' &fcientiam doce me, quia mandatis tuis credidi : petiit eandem edoceri, 

v.66. fagtBellarm. erga proximum,uterga illum talis fit, qualem erga fe Deum 
experitur. Diefe ift warum Benedictus den Todt feines Todr-Feinds 

Florentii mit Vergieſſung haͤuffiger 3àbren angebórtbat. — 
= Fructus Fruétus Spiritüs , Longanimitas , ich febebenebeng die Frucht Des 
ef Longa- Geiſts / die Langmuͤthigkeit. Zwey C tüct werden zu diefer Tugend ere 
amt — Corbert/bie Verharrlichkeit / und die Hoffnung. Wer lanamütbig mill (epr 
muß auch in Mitrender Srübfaalen / Aengſten und Noͤthen verharrlich 
hoffen. Verharrlich bat gehofft Der glaubige Abraham / bann obſchon 
GoOtt das ibm gethane Verſprechen wahr zumachen/und im Werck su er: 
füllen/auf die so. und mehr Jahr hinaus verfchoben/hat doch Abraham an 
der Göttlichen Zufag Feinen Zweifel gefe&t/gum Wahrzeichen feiner Ver⸗ 
harrlichkeit beftändig gehofft und dardurch gefegnet zu werden verdsenet, 
Kom.4. Inrepromiflione Dei non hefitavit difidentiä,fagt der H. Paulus, ſed con- 
20. fortatuseftfide, dans gloriam Deo, plenitfimé [ciens , quia quzcumque 
promifit,potens eft & facere. AdRom.quarto. Obſchon die Welt und 
bie. Höllwider Benedictum fid) aufleinete / die Ißelt durch Schaͤnd⸗und 
€ dmábe CS Gert; bie Hölldurch viele Verſuchung / ware die beftanbige 
Job. i3. Refolution Benedietimitdem Job c. dec.tert. Etiamfi occiderit me , in 

"i$. ipfoíperabo,&ipfeeritSalvator meus, 

bu „ ., Fructus Spiritüs;Manfuetudo;mol ein heilige Frucht bie Sanfftmuth! 
Meet dieſe will uns lehren ber Meifter aller Tugenden / JEſus/ Matth. und. Di- 
tud feite Ame,quia mitis [um, &humiliscorde ; Diefe hat völlig begriffen/erz 
Matth. 11. [ernt/ unb an fic gezeigt Benedictus, Dann er ware mitis in voce, mitis in 
"^29. faciemitisin verbo, mitisinopere. Dashatneben andernerfahren der 
König Totila, mit Dem Totila ber Priefter Florentius, Der ihm ein vergiff 
tes Brod zugefchiekt/gegen welchen er fid dannoch bedanckt / mit Florentio 
feine eigeneMitbrüder/dieihme Gifft eingefcheneft/die er ſanfftmuͤthig an: 
aerebt ; Brüder! GOtt verseibees euch / wie habt ihr mir mir ver; 
fahren wollen? Frudtus 


Feftum Magni Patriarch Benedicti. 219 
Fructus Spiritüs, fides. Die Frucht des Geifts ift endlich der Glau⸗ 101. 
ben/von welcher Frucht meldet der H. Jacobus c. fec; Quid proderit Fra- S RD we 
tres mei ! fi fidem quis dicat habere, operaautem non habeat? Nunquid jc ,. 
poterit fides falvare eum? £5 wie vollkommen fehe ich diefe Frucht in Diejen v. 14. 
gefegneten Baum!Benedictus viel ftarcfer im Slauben ala Moyſes. Mop⸗ 
(e$ auf GOttes Geheiß und Zufag follte auf den Felfen fehlagen mit feiner 
munderthätigen Ruthen / und aus dem harten Steinweiches Waſſer flief? 
fen machen/Exodidec. fept. Sume virgam,quä percuthifti fluvium ; Ego Exod. ı7. 
ftabe tibi coram fuper petram Horeb,percutiésque petram, & exibitexea 5 
aqua. G6 Ott wollte gegenmoártia ſeyn G Ottbefableed / unb Moyſes 
ſchluge dannoch mit einem Fleinen Mißtrauen,Benedidtushattevon GOtt — 102. 
weder einen Befehl / weder einige Zufag und Berfprechen / und dannoch $ Beneditu 
befiehlt er den Seinigen sur äufferften Waſſers Noth / aus einem trucknen Fra des. 
Seifen hauffiges Waſſer zu ſchoͤpffen / moie fiebann auch mit geöfter Wun— 
der gefchöpfft haben / wie bezeugt Vinc.Ferr. Statim fons aqua dulcitlimse 
prorupit,qui adhuc durat. 
-— MWarenichtgroßder Glauben in Benedicto , ba er durch feinen See 
gen einen febr grofjen und ſchweren Stein fo leicht gemacht 7 daß er ohne 
Beſchwernuß fich bat forttragen faffen/Der fonft unbeweglich? Ware nicht 
groß fein Glauben / da er einverblendteg Feuer ausgelöfcht/ und felbiges zu 
erkennen feinen Brüdern die Augen eröffnet ? ware nicht großfein Ölau- 103. 
ben/daer einen jungen Bruder, der von einer eingefallenen Mauer zu todt s, Benedi- 
gequetfcht worden/ zum Leben Durch fein Geber wieder auferroecft 2. ware Aus patrat 
nicht grof fein Glauben / ba aufdeflen BefehlMaurus über bem Waſſer ""* 
gebet/aí8 aufdentruckenen Erdboden ? Ware nicht groß fein Glauben / 
da ein Gag mit Oel auf emen harten Felfen geworften/ unverte&t erhalten 
toirb?ba er von GOtt reiches Delerbitter und erlauget / wie auch hauffiges 
Setreyd ? sch will bier nichts melden von feinem Prophetiſchen Seit / 
nichts oon demjenigen / wie er einen flüchtigen Bruder mit Schrecken wie 
Der ins Cloſter gejagt / wie er den Untergang des Elofters zu Caflino vor» 
gefagt/ wie er die Seel (einer Schweiter Scholatticz in Geſtalt einer weil 
fen Taub in Dinmzelfliehengefehen ꝛc. Herrlich alfo waren die Früchten 
dieſes Baums / daß ich wolgegründt jagen fan: 
NeV:IqVaM frVCtVs DefIClet. 
Ezech.47. v. 12. 
Seine Srucbt niemal vergeht/ 
elicit Glorsund Slorreid) ftebt, 
Ger 


220 Martius. 


104 So viel uns nun follen zur Nachfolgung anreitzen bie reiche Früchten bie 
Flos arberis (e$ gebenebepten Baumes Des JD. Benedicti , (o ciet unb ſtarck folle unfere 
eandidus & Augen; Hertz und Gemuͤth zu fich reiffen bie ſchoͤne Tugend⸗Bluͤhe dieſes 

"Baums; in mas für einer Farb ſteht und beſteht aber dieſelbige? Quafi flos 
rofarum. Eccligo. v. 8. Et quafi lilium. Eccli 39. v. 19. Weiß und 
roth / roth und weiß ıftfie, 

Den böfen Feind waren fo heilige Früchten ein fpigiger Dorn in den 
Augen/und damit deren nicht mehrere mbgten aufgehen fuchte er Die Bluͤ⸗ 
he zu unterdrucken/ unb welckend zu machen / griffe an feine Engliſche Rei⸗ 
nigkeit / erweckte in ihme ſolche hoͤlliſche Inbrunſt / Daß Der keuſche Bene- 
dictus allbereit zu erwegen begunte / ob er nicht Kutten und Höhle zugleich 
folteverlaffen. Der gütigfte GOtt aber verlieffe ihn nicht / firedite ihm 
„205: feine Hülffreicbe Hand dar / gabe ihme ſo viele Kräften / Daß er mit dem 
Ausinspi- SUID des fteiffen Glaubens und Bertrauens die hoͤlliſche ‘Pfeil Fonnte 
nisfe volu- Auffangen/ und von dem Hertzen ablehnen. Erermunterte ſich al(obalb/ 
tat, wurffehinmeg alle Kleidung / fpringt nackend in einen Dornbuſch / weltzet 
ſich (o lang in demſelbigen herum / bif Fein Singer breit vom Blut und 
Wunden frey verblieben / unb ſolcher geftalt durch die Wunden Des Leibs 
bie gefährlichfte Wunden der Seelen verbütet bat. Haben alſo Die ſcharpf⸗ 
fe Stachelnder Dorner vertrieben den Luſt⸗Stachel zur Geilheit / und 
wolite feinem Leib nach ſolchem Blut⸗Baad der Luſt ju ſuͤndigen gar nicht 

mehr kommen. Bleibt alſo wahr: 


rLos arborls MIrè aLbVs, & rVbICVnDVs, 


& 
a Ita CanDIDVs, & rVbICVnDVs, 
Spiritüs, cae Cant. 4. v. 10. | 
qi Des Baums Bluͤh iff roth und weiß/ 
Gleicher Lilg⸗und Rofen reif. 
Und das waren Die Früchten der Keufchheit und Neinigfeit : Fructus au- 
yp tem Spiritüs, caítitas. Ad Gal.quinto. Von welcher fagt ber H. Mat- 


Math, s, thzusc.quinto: Beati mundo corde,quoniam ipfi Deum videbunt. Da 
u mit die Brautin bem hohen Lied Salomonis Diefe unſchaͤtzbare Tugend 
ungeſchwaͤcht moͤgte darvon bringen / hatfiezuibrer Verſicherung fich fol⸗ 

gender Seftalten ausftaffirt: Ausihren Haͤnden / fpricht ihr Bräutigam, 

feyen Myrrhen gefloffen/welches ein Safft/fo nichts vermefen oder verfau- 

len laffet. Ihre Lefſtzen feyenmit einer rofenfarben Binden verbunden ges 

wefen/ welches ein Merchzeichen ihrer Zuchtigfeit im Reden ware, Rp 

ugen 


fällige Benedictus in den Himmel qangen. 

Pas werden die Engel Dem o. Benedicto nach feinem feeligen Hin⸗ 
tritt und ewig glückfeeligen Eintritt in die ewige Glory anderft zugeſchryen 
babemals : Benedictus, qui venitin nomine Domini? Baͤum feynd wir / Matth; 2. 
wollte & Ott! daß wir waren fruchtbare Baͤum / und ung mógte zugeruffen „9 

werden mit ber Seit: ingredere Benedicte Domini , das gebedurch — 
deine grofjeInterceffion , GOtt Vatter / Sohny ho 
unb H. Geiſt. Amen, 


€t geo Feftum 


E i I 09. 
Maria por» 
«us falutis, 


222 Martius, | 


—— 


Feftum Annunciationis B. Mariz V. 
Progr. Annunciatio Mari. \ | 


Anagr. 1, Maria in nocte janua, 2, à mari in no&e janua, 
3. Ia mari à noGe janua, 

*N 


Aquora dum fragili fuperavit naufrage l'gno, 
In portu portam Nauta Salutis habet, 
Mundus hic innumeris metuendus fyrtibus horrens 
Eft mare , quanta finu, quótque pericla foret ? 
Felix cui portus tutae fit porta falutis, 
Vita porta fuis certa Maria favet. 
3 den Port nad) viel gefahren, | 
Wann der Schiffmann einthut fahren, 
find fein Heyl ein fichres Ort; 
Sn bem Welt Meer voll gefahren, 
wie mancher hat erfahren 
Mariam ein Gnaden-Port? a 
Hä- 


Feſtum Annunciationis B. Mariz V, 223 


——— 


"THE M A. 
Ave , gratià plena, Dominus tecum, Luc, 1, 
ae 

Sen gcariif die bu voll Gnaden bift, ber HErr ift mit 
| it. 


Leichwie dienachtliebende Fleder-Mäuß bas fiecbt haffen und 
fliehen / alſo unterftebet fib manche blinde, ja verblendte Sie: 
der ja Gifft-volle Feder⸗Mauß zu ſchaͤnden und zu ſchmaͤhen 
Mariam / das himmliſche Gnaden ⸗Liecht / unter welchen nicht 
Der letztere Petrus Pfeudo-Martyr, der feine ſtumpffe / ſtumm / 
und dumme Feder ſpitzen will gegen Die Hochheit der Himmels⸗Koͤni⸗ 
gin Marid / indem er ihr verneider den wolverdienten Lob⸗und fiebgz 
Sritul/mit dem fie begrüffet die Chriſt⸗Catholiſche Kirch : Salve Regina, 
Mater mifericordiaz : Gegruͤſſet ſeyſt du Koͤnigin / ein Mutter der 
Barmhertzigkeit. Dann uber dieſes Evangeliſches Woͤrtlein: Mu- 1, , 
lier, YOcib/ Joan. c. fec. & c. dec nono, fegt er an (cine nicht fo wol ſchnee⸗ v.a. à 
weiffe Schwaanen⸗als kohlſchwartze Mabenfeder mit Diefer Stag: Haec Joan. 19 
mulier? Diefes Weib / wie Fan fie eine Königin’ eine Mutter der Barm⸗ " 26 
hersigfeit von den Roͤmiſch⸗Glaubigen gefagt und titnlirt werden ? Sal- 
ve Regina, Mater mifericordie. GOtt iff allein ein König über Him⸗ 
mel und Erden/Rex Regum,& Dominus Dominantium. Apoc. c. 19. Apoc. rg, 
€ Ott ift allein Pater mifericordiarum , der 3Datter der Datmbetz "16 
gigteit / und GOtt alles Troſts. fec. Cor. cap. primo. So ill, 2^" 
bann bie Kirch Durch biefen Titul eine Göttin aus ibr machen ? Deus — 
eft proprié Pater mifericordiarum , non ergó licet Mariam vocare Ma- Petrus Pfeu- 
trem mifericordiz, ni(i divinis honoribus eam ornare velimus. Wie —— 
fan fie gefagt werden vita, dulcedo & fpes noftra? fahrt er fott;/bae — ^» 
E cben/eü(fiabeitiuno unfer Hoffnung? Chriftus nennet fid) (elbft 
das ?eben : Ego (um via, veritas, & vita,Joan. dec. quarto, fo fan bann Joan. 14; 
Maria bas Leb en nicht ſeyn. Der einige ewige Batier iftber eintzige Urhe⸗ 6. 
ber alles unſers Troſts / fo wird dann übel Maria genennt bie Süffigfeit, „, 119° 
Deus eft Auctor con(olationis , nonigitur Maria dulcedo nominari po- iex m 
teft;nifi Deo afferaturzgualis Mit biefen und anbernebmáb«Gxbriften ° 
hat fich biefer unserftanden bie Herrlichfeit und Hochheit Mariaͤ zu oer 
(margen. Ron 


224 Martius. IIl. Von dieſem wende ich mid) / und (aae gleichwol mit allen Nebt- 
Maria Regi- gfaubigen mit Mund und Hergen : Salve Regina, Mater mifericordiz, 
82195 vita, dulcedo, & [pes noftra, falve. Gegruͤſſet fenft du Königin der 
Barmhertzigkeit: das Leben, Suͤſſigkeit und unfer Hoffnung/ falve, (ey 
gegrüft. Salve Regina! Dann fo Gott felbften die Heilige / bie nur 
Math, e. GOttes Diener’ König nennet : Beati pauperes Spiritu, quoniam ipſo- 
“3. — rum eft Regnum colorum ; Warum follte nicht Maria ein KRöniginy 
als ein Mutter GOttes / Fónnen genennt werden ? Diefes befräfftigen 
Belarm, Die Wort Bellarmini: Omnes Beati Reges funt, propterea Maria cum 
Cl fit veré Mater Regis Regum, Reginz appellationem fingulariter mere- 
ASP tur, So fepe dann gegrüft Du. Königin. Salve Mater mifericordiz, 
QiOtt ift eut Vatter der Barmbergigfeit / unb Maria ift ein Mutter 
ber Barmhertzigkeit bann wann GOtt genennt wird cin Vatter ber 
Barmhersigfeit / weilen er ſeine Barmhertzigkeit ergeigt: warum folle 
Maria nicht gleichen Lob⸗Nahmen der Barmhersigfeit. führen Eónnen/ 
als die durch ihre mütterlicbe Fürfprechung vor ung Gaben + Gnaden 
und Barmbhersigkeit von GOtt erhaltet ? Sch laffe dieſes abermal bee 
Fräfftigen mit den Worten Bellarmini: Maria Mater mifericordiz, quia 
Chrifti eft, per quem mifericordiam confecuti fumus: Tum quia mife- 
ricordiam nobis quotidie à Deo precatur: tum quia valdé mifericors. 
Und gewißlich ift Maria veré valdé mifericors , dann / indem fie iff ein 
fo groſſe Königin / was fie von GOtt hat das Leben und bie Couffig: 
keit / theilt fie uns lieb⸗ muͤtterlich mit. Wiederhole alfo die vorige Wort: 
Salve Regina, Mater miſericordiæ: Gegruͤſſet ſeyſt du Koͤnigin der 
Barmhertigkeit. Und daß fie ein folche allzeit geweſcn / nod) heut 
ſeye / und ins kuͤnfftig ſeyn werde / will ich mit mehrerem erweiſen. Fa- 

vete. 

Vielleicht aber kan oder will vielmehr Petrus Pſeudo-Martyr mit 
andern unſern Widerſachern nicht faffen wie Maria Dod) koͤnne geſagt 
werden vita, das Leben / wie wir fie gruͤſſen: Vita, dulcedo, & fpes hoſtra 

Prov.$. fajve. Deme ich dann mit andern vorleſe die Wort Prov. oct. cap. Qui 
"35- me invenerit, inveniet vitam : Wer mich findet / Der wird bas Leben 
ibid, v.56. finden / und Heyl ſchoͤpffen vom HErrn. Wer ſich aber an mir 
112, verfündiger/ der wird feine Seel verletzen. Alle die mich haffeny 
Maria vita, die haben oen Todt lieb. Wer Mariam findet / Der findet das Lebeny 
bie uns das Leben gebohren. Der Seraphiſche Lehrer betrachtet nicht ohne 

Urſach den geoffen Patriarchen Abraham / al8 ec nach verlaffenem feinem 
Batterland / wegen Theurung ausden Land Chanaan gewichen in Egh⸗ 


ptei 


Feftum Annunciationis B. Mari V. 225 


pten / und wegen Der Schönheit feines Weibs Sarai ſich förchteterer moͤg⸗ 
te Leib und Leben einbüffen/ fpracheer : Dic, obfecro, quod (oror mea fis, Gen. 12. 
ſage dech / das birre ich dich, Onfeyft meine Schweiter. Gen.cap. "IF — 
duod. O 2braham! fo dem Leben in Gefahr ſtehet / was wird es dir mi⸗ 
tzen / wann Sarai ſchon fagt/fie feye deine Schweſter? Viel wird es mir nu— 
ten / ſagt Abrahamy& vivar anima mea ob gratiam tui, damit ea niit wol 
ergehe un deinetwillen / und meine Seel leben moͤge / dir su gefal⸗ 
len. So Sarai fid ausgeben wird für meine Schweſter / wird fie mit 
bas Leben erhalten. 

£y Maria bu Mutter der Barmherkigfeit / wir fliehen zu bic in fier? 
fter Demuth / ſehe / Die Egyptier / die hoͤlliſche Feind ſtellen uns nad fie fuz 
chen das Leben unſerer Seelen / es wollen uns verlaſſen die himmliſche Gei⸗ 
fter / die hoͤchſte Dreyfaltigkeit will wegen unſerer Suͤnden den Sentenz |, 
Des ewigen Todts über ung ergehen laſſen / ſage / O Maria ! bu ſeyſt unſere Maria iococ 
Schweiter / unſere Befreundin / dann alſo wird ung das Leben aefdyencftaottra. 
werden. So die hoͤlliſche Geiſter hoͤren werden / daß du unſer Schweſter 
biſt / werden ſie von uns fliehen / die himmliſche Geiſter werden ſich zu uns 
geſellen / die allerheiligſte Dreyfaltigkeit wird fid) unfer erbarmen. O Sara 
noſtralruffet auf der H. Bonaventura: Dic, obſecro, quod foror noflra fis, S. Ponaven- 
ut propter te vivant animæ noſtræ. Dic chariſſima Sara, quodforor no- 1," "es 
ftra fis,ut propter talem fororem Ægyptii, id eft, Dzmones nos reverean- ^ ^" 
tur, Angeli nobis conjungantur, Pater, & Filius, & Spiritus S. noftri mife- 
reantur. Dubift unfer Jungfrau / unſere Königin/unfer Leben / unſer Mut: 
ter der Barmhertzigkeit / ja portus & porta miſericordiæ, ein Port und 
Pforten der Barmherzigkeit. 

Fin Schiffmann der der Wind und Sternen unerfahren/ &d mit 
vollen Seeglen in das gefährliche Meer begibt wird gat bald von einem 
Ungewitter überfallen / und in die äufferfte Gefahr geſetzt. So er aber 
Flug und verftändig / was thut er bey folcher Gefahrswollen Begebenheit? 
Er ziehet die Seegel zuſammen / kehret das Schiff surucf/fabret rider dem 
Port zu / von dem er abgewichen / damit er fic und das feinige Schiff / und 
das / und die im Schiff ſeyn / in Sicherheit bringe/ und bey bem Leben erhal 
te. O Suͤnder!O verlohrner Sohn Luc. dec. quinto, Du biſt geweſen wie Lue. 15. c. 
ein ſchwaches / Doch mit oem Suͤnden ⸗Laſt hoͤchſt beſchwaͤrtes Schiff / Na- 
vis,quz pertranſit fluctuantem aquam. Sap.quintoc. Wie ein Schiff / Sap. 5. 
bae über bae ungeſtuͤmme Waſſer hindurch faͤhret. Du biſt ven *10. 
pem ſicheren Port / und oon der Pforten des vaͤtterlichen Hauſes abgewi⸗ 
chen / haſt das Schifflein deiner Seelen mit vollen Seegeln unb boͤſen Bes 

Ff gierlicpe 


326 Martius. 


Ee.i;. gierlichkeiten / in denGefahr⸗vollen Meerhafen biefer Weit anlauffen Laffen: 
vij — Profectus eftinregionemlonginquam.Luc. dec. quinto.f£t 3oge über 
Selo ineinweirgelegen Land, Dieweil du aber das sufünf tige Uns 

gewitter nicht vorgeſehen / haſt du Dich in groffe Gefahr begeben/du haft an 

gefangen an denen nothmwendigen Lebens Mitteln einen Mangel zu leyden/ 

das völlige Ungewitter bat Dich überfallen / die IBind aus dem Abgrund 

der Höllenhaben das Schifflein deiner Seelen auf allen Seiten befit'ittem/ 

ibid, v. 16, und bift ung alſo zum erbarmlichen Exempel werden, Diſſipaſti ſubſtan- 
17.&e — tiam,vixiftiioxuriofé. Cupiebas faturare veniremfiliquis, Dixifti: fa- 
.114. mepereo. So unverſtaͤndig aber bu abgewichen / fo Fiug und verſtaͤndig 
nr Pe Lift ou wieder zuruch gewichen. Surgam, &iboadPatremmeum. Du 
ABO reve?" haſt pich wieder zuruck begeben zur Pforten des vätterlichen Hauſes. O 
wie fec ift nicht dieſer Juͤngling in den Hinwesgehen? wie keck in dem Zu: 
ruckgehen? Ergiengevom Vatter/ was für eine Keckheit? und wag für 

groſſe Vermeſſenheit / den er zuͤrnten Datrer nicht betrachten /fandern frech 

und frey demſelbigen unter die Augen gehen? O Suͤnder! O Suͤnderin! 

bu biſt durch bie Suͤnd ſchaͤndlich von GOtt abgewichen / unb weilen du 

115. mit dem verlohrnen Sohn vivendo luxurioſè, deine Guaden⸗Subſtanz 
Mane por- verſchwendet / Suͤnd mit Suͤnd gehaͤuffet / nun gang entbloͤſt oon allen 
us & Por Gaben und Gnaden / wegen boßhaffter Gewohnheit im Suͤndigen an Der 
Beſſerung deines Lebens ver weiffleſt / unb alfo dir nicht getraueſt / GOtt 
deinem erzoͤrnten gerechten Richter unter die Augen zu kommen / ach! faſſe 

ein Hertz / laſſe den Muth richt ſincken in den Abgrund Der Verzweifflung / 

Maria iſt ein ſicherer ort / und Zufluchtsort ber Barmhertzigkeit für ſol⸗ 

che zerſchlagene ſchwache Schifflein. Sagt von beim Vatter des zuruck⸗ 

ibid. v. ao. kehrenden verlohrnen Sohns Der H. Geiſt: Mifericordiá motus, ſein 
Vatter ſahe ihn / da er noch von ferne ware / und ward mir Barm⸗ 
hertzigkeit bewegt. Sehe / es wird Maria Die Mutter der Barmher⸗ 

hzigkeit dich barmhertzig anſehen / unb dir bey ihrem Sohn als Patrem mi- 
fericordiarum , einem Vatter der Barmhertigkeit / Die vorige Gnad 

und vaͤtterliche Huld wieder erhalten durch ihre müfterliche Fuͤrſprechung. 

Und alſo Maria (alve Mater miſericordiæ, fey gegruͤſt du Koͤnigin und 

Murter oer Barmhertigkeit! Maria, ſagt der N. Ephrem, meus eft 

portus, wol ein Port unb Pforten Der Barmhertzigkeit / lalve, fep gegruͤſt! 

Pl’, 40. Beatus,qui intelligit (uper egenum,& pauperem, fagt der Königliche 
Te Prophet David, Pal. quadr. Seelig ift/der Verſtand bat/uno ficb 
annımme um den Dürfftigen und Armen. DDavid! was braucht 

es viel Verſtands / viel Nachſorſchens und Nachſuchens wegen Mi. 

it Feftum Aanunciationis B. Mariz V. 227 


Wir ſehen ja ſolcher ovug vor ben Augen; fo einer Faumhalb bedeckt um 
einen Heller um ein Stücflein 95rob/ um ein heiliges Allmoſen anhalt / da 
ift ja fich su bedencken / gar nicht vonnoͤthen / ob Diefer ein Armer unb Noth⸗ 
leydender ſeye. Nichts deſto weniger fagft du / und fprichft denjenigen fee 
lig / der fid) auf Die Armen verftehet. Wie dieſes gu verfteben/legt ausund 
erfläret S. Petrus Damianus , Da et meldet von zweyerley Armen / als von 
ben offentlichen Gaffen-Armen / bie oon Haus ju Haus geben/ und offent—⸗ 
fich ihre Noch erklären. Andere aber feynd heimliche Armen / die heimlich 
der Schuh truckt / diefich ſchaͤmen von Thür zu Thür ju gehen / und das nern 
feynd Die rechte Armen / uͤber welche man fid) vor allen erbarmen fol. Und pasan, 
wer biefe? bie Haus⸗Armen / ſagt dieſer H. Datter ; von ben erftenvals ofz opus. a. c.r. 
fentlichen Armen braucht es weiter Feines Nachdenckens / bann ſie melden c6. 
ficb (elbften any vemmótben ift es aber; daß man Bedenckens und Paxhdenz Pauperee 
ckens trage wegen ber Haus⸗Armen. | Super pauperes pannofos, fehreibt "^ - 
er/& bulgiolos, perásque geítantes intellectu non indigemus; fuper ipfos 
autem pauperes debemus intriníecus intelligere , quorum in fuperficie 
non poffumus miferiam przvidere. Non eftqui intelligat fuper egenum 
& pauperem. O wie viele ſeynd / welche menig/ober garnicht foicher Er: 
barmnuß würdigften Haus⸗Armen fid) erinneren ! unfece Augen 
Den nicht al(o erleuchter / Daß fie foiche heimliche Noth anfez 
en/unfer Herz nicht alfo barmhertug/ oap es mir fy na an oetiniz 
chen Armen ein Chriftliches tTfitleioen trage! 
Das tbut aber Maria unfer Mutter Der Barmhertzigkeit 7 wein‘ 
. &Htt als einem Efaren Spiegely unfer heimliche Noth und berborgeuco 
Anliegen wol fiebet / barmhergig betrachtet / und im allent mitleydentlich se 
bepfpringt/ und muͤtterlich su Halfffommt / wiebegeugtder H. Bonaven- 
rura : Beata Maria eft, que intelligit(uperegenum & pauperem. Es iſt 
Feine Noth / Feine Trang⸗und Trübfal in der Welt / diefienichterfenne, —— 
und ſuche zu helffen. Electa ut Sol,fagt der himmlifche Braͤutigam ausz ^" 7 
erwaͤhlt wie die Sonne. Cant.c. fexto. Daß eine groffe Sleihheit ^" 
ſey zwiſchen Maria und Der Sonnen / iſt Sonnen fiar. Gnug könnte allbier 
ſeyn bie Gleichheit welche anziehet Thomas de villa nova : Tolle folem, ro... 
quid in mundo,nifi tenebrz ? 'Tolle Mariam , quid in Ecclefia,nifi caligo ? v. N. 
Das groffe Himmels⸗Liecht beftrahler mit ihrem Gan bie hohe Berg / fie 
erleuchtet bie tieffe Thaͤler / fie gievet Die Himmei / mitihrem günftigen Eins 
flug macht fie fruchtbar ben Erdboden / macht zeitig Die Früchten / erquicfet 
pie Blumen. Eben biefe Himmels-Ampelzieher mit ihren higigen Cotrabz 
len hinaufdie Dunjten von der Erden / 2 die Wolcken / viti" 
1 12 eal 

11 8. 
EF:Aus 
Selis. 


Pfal 1$. 
v. 7. 


Cant. 6. 
v. Q. 
119. 


Maria Sol. 


Xuc. I4. 
v. AO 


320. 
$perandum 
xi Maria, 


228 Martius. 
ben Regen / wo die Sonn fich zunahet/erhiget ſie wo fie abweichet / macht 
fie kalt / und Sinfternuß/ indem Meer gebähret fie die Perlein/ inben Ber; 
gen kocht fie aus das Gold, bif(ft zur Geburt des Menfchen / unterſcheidet 
pic Zeit / und Stunden’ Jahr / und Monaten/ muntert auf/ und macht fro 
licb bas menfchliche Hertz / macht fingen Die Voͤgel / erleuchtet in und niit ib: 
rem Aufgang / erhiget in ihrem mittlern £auff qur Mittags⸗Zeit / locker am 
zum ſuͤſſen Schlafinihrem Untergang, Kurk und wol hat hiervon ges 
fprochen der Königliche Prophet David : Noneft, qui fe abícondat à ca- 
loreejus. Pfal.dec.oct. Es iſt keiner / Der fich für ihrer: Hig mag 
verbergen, Es iſt nichts auf der weiten und breiten Welt / daß nicht von 
ber Sonnen fein Auf⸗ und Zunehmen habe. 
£y Maria ich will jetzt nicht weiter gehen / und fragen / warum bu von 
bem hoͤchſten GOtt electa, utSol, gleich wie die Sonn auserwaͤhlet? 
Cant.c.fexto. Was bie Sonn an Deni Firmament dieſer unteren Welt 
iſt / das biſt du bem Menſchen in Der himmliſchen Glory. Wie die Sonn mit 
ihrem Glantz alles erleuchtet : alfo ſieheſt bu alle an mit deinen muͤtterlichen 
barmhertzigen Augen. Wie die Sonn zum Aufkommen aller Sachen befoͤr⸗ 
derlich iſt / alſo kommeſt bu allen und jeden zu Huͤlff; Die ſich durch die Suͤnd 
von bir entfernet / erleuchteſt du; oie fic qu bir nahen, entzuͤndeſt bu mit Dent 
veabrenGyeuer Der ieb;oen Krancken gibft bufcrdfften/Gotácc£ den Schwaz 
chen / den 9temen bilffft du / die Betruͤbte tröfteft du / allen allen Fommeft bu 
au Huͤlff: Non eft, qui ſe abſcondat à calore ejus. Keinenverlaffeft bu, 
O wie troͤſtlich redet hiervon der gelehrte ldiot: Beatiſſima Virgo Maria, 
ſicut eſt omnium Regina, ſic eſt omnium Patrona, & Advocata, & cura eſt 
illi de omnibus, longè enim poſitos illuminat radiis ſuæ miſericordiæ, ſibi 
propinquos per fpecialem devotionem confolationis ſuavitate, præſentes 
fibi in patri excellentiá glorix,& fic non eft,qui fe abícondatà calore ejus, 
id efl,à charitate, & dile£tioneejus. Gleichwie Der Vatter feinen verlohre 
nen Sohn von fernen (ebenb suc Barmhersigfeit ift bewegt worden, vidit 
àlongé. Luc. c.dec. quinto. alſo fiehet Maria uns auch barmber&ig am. 
In dieſem Sonnen ⸗Liecht an ich mich nicht gnugfam ergó&en / und 
wie willich / vote folle ich fo halb von demſelbigen abweichen ? Maria it die 
Sonn / eledtaut Sol, boffet ihr Gerecbte / muntert euch aufihr Suͤnder / 
kommet alle / Maria thut keinem ihre Suaden-Strahlen entziehen. Dihr 
Suͤnder! wahr iſt es / daß ihr ein Greul dem Himmel / ein Abſcheuen allen 
Creaturen / ein Verachtung den Heiligen / ja euch ſelbſt durch bie Suͤnd ber 
ſchwerlich unb verdruͤſſig worden ſeyd. Sehet ju eurem groͤſten Troſt / 
Maria electa ut Sol, auserwaͤhlt wie die Sonn iſt der soos 
arme 

Y 


Feflum Annunciationis B. Maris V, 229 


— / fie fan und wird euch nicht verfagen ihren mürterfichen 
dug uno Schirm Maria nimmt auf unb an fo die Sünder/als Gerech⸗ 
te, Und wie anderſt? rhut das groffe Himmels⸗Aug bie Sonn nicht auch 
en(cben bie Sünder? tbut nicht die Sonn fo wol mit Regen befeuchtigen/ 
utit ihrer Hitz erwärmen / mitihrem Einflu (o wolfruchtbar machen die, u... 
Aecker der Unglaubigen als der Glaubigen / Der Gottloſen als Gottsfórd * 
tigen / der Boͤſen als Guten?Was brauchts viel Srageng:Solem oriri facit 
fuper bonos & malos, ſeynd die klare ort des 5. Evangeiiften Matthzi you, ii 
c. quinto, Der feine Sonn über oie Gute und 2Sofeaufaebenlaffet, v.45. 
Die Sonn ijt erfchaffen zu befiheinen Berg unb Thal / zu befcbeinen Gute 
unb Boͤſe. Maria die Sonn ber Barmhertzigkeit fiebet nicht an O Sün- 
der ! deine Gottloſigkeit / deine Sund und Lafter / fondern vielmehr deine 
Schiwachheitund Armſeeligkeit / ergeigt fich gütig gegen alle/ entzündet die 
Gerechte 7 erleuchter bie Sunder/ muntert auf die Fromme / erhaltet bie 
Gottloſe. Ich affe bier feblieffen den JD. Bernardum: Quemadmodum Sols. Bernar- 
fuper bonos & malos indifferenter oritur: fic Maria quoque praterita dus, 
non difcutit demerita,fed omnibus fefe exorabilem,omnibus clementifli- 
mam przbet , omnium denique neceffitatibus ampliffimo quodam mife- 
returaffe&tu, O du wahres barmhertziges Somen-Aug! alle / und alle 
thuftdu anfehen / und den du anfieheft / über ben thuſt ou dich erbarmen. 
Vidensàlongé. Luc. c. dec. quinto. Luc, 1$. 
Daß Maria bie allerfeeligfte Syungfrau unb Mutter des Herrn auf v 20. 
Erden jederzeit barmhertzig gerefen/und Deswegen ein Mutter DerBarım | 121» 
hertzigkeit Fan genennt erben entftunbe Daraus / weilen fie wuſte / wie ei one 
nem Trübfeeligen um bas Hers ift/fiebat wol gelernet / wie fie Dent Elenden corais cu 
helfen ſolle / als welche allerfey Elend erfahren. Woher ift Der reiche Mann 
gegen bem armen Lazaro fo wild und unbarmhertzig geweſen / dieweil er um 
keine Armuth gewuſt / ſondern lebte täglich herrlich/und fiheinbarlich? Luc. Luc. 16, e. 
dec. fexto. Solte aber nicht etwan Maria in bee himmlifchen Glory fo 
boo erhaben / von uns ihre barmhergige Augen abwenden ? und da fie un: 
aufhörlich anfchauet den Brunnen der unerfchaffenen Goͤttlichen Schön; 
eit / wird fie ung in dieſem armſeeligen Zahren-Thal vielleicht wenig anz 
bauen ? Wer weiß / ob fie nicht die himmlische Freuden dahin vermögen, 
daß fie wenig gedencke andas Leid der Menſchen? O das iſt fern von Mas 
sin/ wo höher fieift in der Glory / befto aütiger und barmber&iaer ift fie ge: 
gen uns Menfchen : Noneft,qui fe abfcondat à calore ejus. Pfal. dec. oct. Pfal, 18, 
Bleichwie die Sonn deſto hitziger iſt / wie bóber fie fteiget: alfo wie viel groͤſ⸗ v7» 
fer bie Glory und Freud Mariaͤ in dem Himmel it / deſto gröffer ſt ihre 
Barmhertzigkeit gegen uns arme Menſchen. 
Ff3 Und 


Cant. 6, 
v. 9. 
122. 
Martia Lu- 
2. 


Ruck 5.’ 
v, IQ. 


S. Bonae 
vent, 


123. 
Maria tota 
demens, 


Deut. 31. 
v. 39* 


230 Martius. 

Und dieſes erhellet Soonnen-Flar aus dem / was von diefer feiner Jung⸗ 
fräulichen Braut fagt GOtt. der H. Geift/ Cant. fexto cap. Pulchra ut 
Luna, electautSol : Schön wieder fTjono /. auserwaͤhlt wiedie 
Sonn. Zu erſt nennet er fie einen (cbónen Mond / und barauf eit augere 
wählte Sonn. Diefes Flarer ju verſtehen / ftellet ung bie Schrift vor bie 
fo Feufche als gortsförchtige Ruth / gütig und barmhergig vare ſie / ba fie 
noch army aber viel barmhertziger / da fiereicher worden / wie ihr 3905 das 
Lob gíbt/ Ruth.c.tertio. Benedidta filia! priorem milericordiam pofle- 


-riore fuperäfti: VAT ki biſt du von dem „ren / meine Tochter! 


bu haft es der erſten Barmhertzigkeit mir der legrenzuvor getban. 
Wo reicher / deſto guͤtiger. Maria ein Mond und Sonn zugleich, ba ſie noch 
aufder Welt lebte / ein Flarer Mond / pulchraut Luna: ba ficaber in ber 
himmliſchen Glory / ein Strahl⸗reiche Sonn / electa ut Sol;unter Den Mens 
ſchen noch lebend / barmhertzig; unter den & erapbinen herrſchend noch 
barmber&iger. Gleichwie nun das Liecht der Sonnen viel groͤſſer ift / als 
das Liecht des Monds / um deſto groͤſſer iſt auch die Barmhertzigkeit Ma⸗ 
tià in ihrer Herrlichkeit / ein Mond im dieſem Leben auf Der Welt / ein Sonn 
in dem ewigen Leben in dem Himmel. Deßwegen macht dieſen frommen 
Schluß ber H. Bonaventura: Magna fuit erga miſeros miſericordia Ma- 
rie adhuc exulantisin mundo , fed multò major erga miferos eſt miſeri- 
cordia ejus regnantis in coelo , dieweil fie jest in GOtt als einem Spiegel 
vollkommener erfennet unfer Yeoth und Anliegen. Nam quemadmodum 
Sol, fahret fort diefer Marianifche febrer / lunam fuperat magnitudine 
fplendoris, fic priorem Marix mifericordiam fuperat magnitudo fuperio- 
FiS, 

Chriftus Judex, &Redemptor eftjuftus & mifericors , fagt Richar- 
dus,ideo aliquando dicit: Nondum venithora mea. Joan.c.fec, Nam 
propter peccata veftra, &juftitiam meam non efthora miferendi. AſtB. 
Virgo totaclemens , tota mifericorsait: Semperefl hora mea miferendi 
tui, Was thuſt du dann O Sünder! warum (tebeft du nicht auf mit dem 
oer(obracn Sohn von Dem Suͤnden Stand? fiehe auf / und fage: Surgam, 
& iboad matrem meam, weilen fie ein Mutter ber Barmbersigfeit/ allzeit 
mir barmhertzig zuſpricht: Semper eilhorameamiferenditui. Und diefe 
Barmbergigkeit Maria lege mir vor Augen das fünffte Buch Moyfis cap. 
trig. fec. wo ich dieſe Wort leſe: Ego occidam, & ego vivere faciam, id 
teill tób£en / unb ich willlebendigmachen. — Percutiam, &ego fanabo, ich 
ill (cblagen/ und ich will beilen / &non eit, qui de manu mea poffit 
ecuere , uno ift Eeiner / Der aus meiner Hand erretten koͤnne. Ich / 


jagt 


Feftum Annunciationis B. Marix V. $31 


fagt die Göttliche -Gerechtigfeit wegen unfer Sünden zur billigen Nach 
aufgefodert/ Ego percutiam, ich vill den Sünder tébten/ ıch vill ibn ſchla⸗ 
sen mit Peſt / und andern Krankheiten : Etego fanabo, fagt Maria, ic 
tvill bem fihlagenden Engelinden Streich fallen / wie ber Engeldem Ab: 
raham / und wiedieferden Iſaac / alſo will ich den Sünder bey Dem Leben 
erhaiten.. Ego , fagtdererzörnte GOtt / ichwillden verftocften Sünder 
hinunter ftür&enin ben Abgrund der Höllen / deducam ad Inferos. primi r. Reg. 2. 
Reg.cap.fec. Etego reducam, fagt die Barmhertzigkeit Mariaͤ/ ich will "6 
mich Defjen annehmeny und ibn erhalten. Ego occidam, id) will die Suͤn⸗ 124. 
ber gang vertilgen (agtbie Göttliche Gerechtigkeit : Et ego vivere fa- Yaraab. 
ciam , ich will fie erhalten / (agt Die Marianiſche Barmhertzigkeit. Sy berar, 
fehe die gemachte Wunden meines Sohns / unb Deffen ocrgo(jenes Blut 
mit Fuͤſſen getretten/ fagt GOtt ber himmlifche Battery ideo occidam, (o 
folleder Counber fterben z und ewig verderben: Cebean / jagt Maria, 
meine Sungfräuliche Bruͤſt bie Dein geliebter Sohn gefogen / Ego vivere 
faciam, fo bitte ich Dann Daß Du bem Sunder verfchoneft. Ich ſehe / fagt 
G Ott der Vatter / meinen Sohn getraͤnckt mit Gall und Effig / percu- 
tiam , fo willich Dann dieſe Gottlofe ftraffen und fhlagen mit Hungers- 
Noth: Etego ſanabo, ich bitte/bag du ihn verfihoneftsjagt Maria. Der 
Sünder fagt GOtt / verbarret verftockt in feiner Boßheit / willnicht auf 
hören zu fündigen, Ego percutiam, fo muß ich ihn bann ftraffen: Et ego fa- 
nabo, und ich toill nicht aufhoͤren zu Dir zu ſchreyen / und für den Sünder zu 
bitten / fact Marin. Solle dann der Sünder ungeftrafft bleiben ? (aat 
G3 Ott/ego percutiam : Solle dann mein mütterliche Interceflion von dir 
verſchmaͤhet werden? fagt Maria egofanabo, Ich will mich alfo des 
Simders nicht mehr annehmen, ihn femen Feinden überlaffen/ Ego occi- 
dam, ſagt bie Goͤttliche Gerechtigkeit: & ego vivere faciam, und ich will 
den Sünder aufrund annehmen, denfelben befchügen unb befchirmen, fagt 
die Guͤtigkeit Mariä, Et ego viverefaciam, wie weiter fagt Richardus à$. Rich. às 
Laurentio : Sepe, quos juftitia Dei damnat, Matris mifericordia liberat 5 (aur.lib, r 
Quia juítitiaDei, & mifericordia Mariz v'dentur ficaltercari: Dicitjufli- delaud, 
tia Dei:Ego occidam ; Mifericordia Mariz refpondet: Etego vivere fa- Virg. 
«iam. Juftitia Dei exclamat: percutiamsmifericerdia Mariz fubjungit : & 
ego fanabo ; dicit etiam mifericordia Maris : Et non eft,qui de manu mea 
peccatores pofliteruere, Und was (olle ich hier anberft fchlieffen/als Dich 
fußfällig O Maria begrüffen ? Salve Regina Mater mifericordiz,gegrüffet 
* bu Königin der Barmhertzigkeit. Vale6 valde decora, &pro nobis 
Chriftum exora, ſeye gegruͤſt © Maria, pulchra ut Luna, ſchoͤn ur 4d 

ond. 


232 Martius, 


Mond. Seyhye gegruͤſt O Maria ! ausermmablt wie Die Sonn/& pro no- 
bis Chriftum exora, nunc &in horamordasnoftre , £) Maria troͤſte uns 

mitbem Amen. Ehe ich aber auch ſchlieſſe mi dem Amen / 
So fallt mir bey / was von pem Egyptiſchen Feufchen Syofepb bie 
Schrifft erzehlt / dieſer batte feine Bröderin tbe Vatterland wieder zuruck 
gehen laſſen / mit dieſem eydlichen Verſprechen / Daß fie mit fic bringen foll- 
ten ihren juͤngſten Bruder den Benjamin. Als mim Joſeph aebórt Daß 
lc allbereit gucucf kommen / fagt der heilige Text / Dag er fib gum Fenfter 
Get. 42-. begeben / & attollens oculos Jofeph vidit Benjamin fratrem fuum uteri- 
"pas num. Gen. quad.tertio. Und Joſeph hub feine Augen auf / und 
Dileaos fabe Benjaminfeinen leiblichen Bruder. Was ift das / (agt und 
przalis fragt Der H. Ambrofius, tvaren bann nid)toer Brüder eilif / und Joſeph 
videmus. As allein ben Benjamin; Es ware ja aud) ba fein SOruber ver Kubeny 
der ihn gefucbt von ben Blufgierigen Händen der andern zu erreften/ eg 
mare Da ber Simeony Der Judas / und Die andere / warum hat er dann ak 
fein ben Beniamin gefehen/ der doch der Kleinite ware ? Ach das iſt nichts 
neues/ was man liebet/ bas fiebet man am erften / ohne Benjamin Fonnte 
Joſeph feine Brüder Faum anfibauen / da Benjamin der Oxeliebte gegen: 
wärtig ware/thäte Joſeph auf ihn allein feine Mugen werffen. Morale eft, 
S. Ambre» ſagt der D. Ambrofius, utquosdiligimus, eos videamuspr&cxteris, & 
fus, quos animi intentio tenet,priores eos obtutus offendat oculorum. Vi- 
dit igitur Benjamin Sanctus Jofeph , quem tenebat animo , quem oculis 
I26. requirebat, quo abfentes fratres pené& non viderat. Es genieffet Maria 
— videt alle himmliſche Freud unb Ergoͤtzlichkeit / ſie ift umgeben mit ben Engliſchen 
*9"5 Schaaren / ſie wird bedient und geehrt von den Heiligen / und gleichwol 
bat ſie ihre muͤtterliche Augen allzeit aufuns arme Menſchen / ſiehet an un: 
fer Armſeeligkeit / viderälonge, ac) ihre Augen ſeynd voller Lieb und 
Barmhergigfeit / Deswegen fiehet fie uns any hufft uns aus allen Noͤthen. 
—— Videtälonge, Luc.dec.quinto. Was ſchlieſſet aber hierauf S. Petrus 
S.Perrus Damianus? Amornonnifiamorerependitur;Scio Domina, quiaamas 
Dam, nosamoreinvincibili. Ergò ô fideles!eam amare pro viribus ftudea- 
mus. linbíaffetuns nimmermebr aua Dem Hergen kommen / was fügt 
ber H. Anfelmus : Impoſſibile eft,quod illi, à quibus Virgo Maria oculos 

127. mifericordiz avertit,falventur. 

en Alle Figuren der H. Schrift / welche auf Marian: deuten / wollen 
rcerdie uns klar und wahr anzeigen / Daß fie fepe Mater mifericordiz, voller Gnad 
und Barmhertzigkeit. Was will uns anderft zu verſtehen geben der H. 
Geiſt / da er ſie begruͤſſe mit dem Nahmen einer Tauben ? Veni columba 
mea. 


Feftum AnnunciationisB. Maris V. 232 
——n—n— ———— — — — — — — 


mca. Cant.cap.quinto. Thue mir auf meine Schweſter / meine s. 
Freundin / meine Taube / meine Unbefleckte / dann mein Haupt ift. "7 
volThaues. | Oculi tuicolumbarum. Cant. primo cap. — Oculi ejus Cant. r. 
ficutcolumbz, Cant.quinto. Gleichwie jene Noemi(dbe Tauben in ifa, v. Ir. & 
rem Mund gebracht hatden Oelzweig / alfo bat Maria in ihrem Mund jag 4 
lauter Barmhergigfeit. Maria, fepnb Die Q' Dort Des H. Bonaventurz , caa: «. 
velutalteracolumbaramum olive, qux fymbolum eft mifericordiz, vi- v. 12. 
rentibus foliis portans. - Wollen wir nicht nur Den Mund / fondern das * Bona- 
gantze dn Mariä betrachten / Pulchra ut Luna. Cant. fexto cap. cn 6 
o ift fie (on wieder Mond / undgleichwieder Mond unter Den fieben vo. 
Planeten Der ndcbfteber Erden ift / alfo iſt uns Maria vielnaher mitibrer 
Barmbhersigfeit. AffimilaturLunz, (agt Bernardinus de Buflis , quia Bern, de 
ficut Luna exomnibus planetis eft magis terrx vicina, fic ejus mifericor- But 
dia prz omnibus aliis eít nobis intimior. Betrachten wir die Haͤnd 
9Xarid/fo fagtvon denfelbigen ber Jo. Geiſt: Manus ejus tornatiles aure. Cant. e. 
Cant. quintocap. Ihre Hand feyno / als warn fie aus Bold ge; "1 
drehet wären voller Hyacinthen. Gleichwie aber / was gedrehet 1259. 
wird / am geſchwindeſten verfertiget wird / alfo ſeynd bie Hand Matid nusgrario- 
überaus behand / uns ju Dülffsufommen. Tornatiles dicuntur manus, 
Marie , (aat Rich. àS. Laur. Quiaficut ars tornandi promptior eft aliis 
artibus, fic Maria ad benefaciendum promptior omnibus Sanctis. Und 
dieſes bat befräfftiget ber Erg-Engel Gabriel mit Diefen Worten: Aver ,. 
gratia plena. Luc. c. primo. voller Gnad unb Barmhertzigkeit in den v. ig. 
Händen voll in bem Mund / voll in den Augen / vollin dem gantzen Ange⸗ 
ſicht / voll an Leib und Seel. ES 

Bon Der Ruth meldet Die Schrifft/ daß fie diejenige Aehren / welcher, 2, 
bie Schnitter ftehen laffen auf Dem Ackeryhabe zufammen und aufgefamm:cap. 
let / und daß 55005 ihr diefes gar nicht für übel genommen, Es ſchickt der 129. 
höchfte GOtt feine Schnitter in diefe Welt / ex ſchickt feine Prediger und Ruck cotli- 
gehrer / bafi Die bußfertige Sünder durch fie geſammlet in das ewige Les! feicer. 
ben mögten eingebracht werden / aber es feynd nicht weniger alfo verftock- 
te Sünder / welche weder mit Bitten nod) mit Drohenfich bewegen und 
befehren laffen. Dahero werden fie in dem Feld Der Boßheit und Hart 
nácfigfeit von G Ott und feinen Dienern verlaffen / und als verlaffene 
feichte / ja leichtfertige Aehren zum Raub dem Vieh / ja ben höllifchen 
Raubvoͤgeln uͤberlaſſen. er wird fich forgfältig unterftehen/ Diefe vere 
laſſene Aehren sufammen su fammlen ? Wer wird foiche wiederum brin 
geninden Schooß der Kirchen / und Gnaden / daß fie wuͤrdig werden ein 

Gg Brod 

$$. Bonar. 


130, 
Maria ve- 
Jox ad fuc- 
. eursendum, 


234 Martius. 


— SINN 
Brod ju werden auf ber himmlifehen Tafel? Sehet eine forgfäliige Ruth; 
Sehet die Barmhersigfeit Marid / Diefe dieferhut dieſe verworffene/ 
dieſe verlafjene Kornährleinzufammen fammlen / diefe / dieſe nimmt Die 
Sünder auf / be(dbu&t und beſchirmt fie in ihrem mütterlichen Gnaden⸗ 
Schooß / wiefagt der JD, Bonaventura: Ruth in oculis Booz , Mariain 
oculis Domini hanc gratiam invenit, ut fpicas , id eft,animas 4 Mefforibus 
derelictas ad veniam colligere poffit. | O veré magna Mariz, gratia quá 
multi ex eis ad mifericordiam colliguntur, quià predicatoribus , & Do- 
&oribus tanquam incorrigibiles relinquuntur. Die Barmhertzigkeit 
Mariaͤ erbaltet nicht wenige aua ben Coünbern / welche (onjt als verlohren 
von den Heiligen verlaffen werden. Wird nun Muth verdoimetfchet z 
Videns, & feftinans, fd (aat vorgefagter Seraphifcher Lehrer : Maria eft 
Ruth videns noftram miferiam, & feftinans ad imponendam fuam mi- 
fericordiam. 


Nachdem der gewaltige GOtt in jenem weltbefannten Sündflug 


die gantze weite und breite Welt nicht nur völlig unter das Waſſer gefeft 7 


Gen. 9. 
V. 14. 


ITT 
Maria miti- 
gat iram 
Dei 


huc. I. 
Y. 48. 


fondern alle lebendige Ereaturen mit unb wegen Des Menſchens / aufjer 8. 
Perſonen / jammerlich fincten und ertrinctenlaffen / fuchte der gerechte 
Noe Den erzurnten G Stt mit Berföhn-Dpffer zu verföhnen / deme dann 
GoOtt endlich troftreich diefe Derbeiffung getban : Cüm obduxero nubi- 
bus ceclum , apparebit arcus meus in nubibus , & recordabor fxderismei 
vobiscum. Gen. nono. Wann ich oen Himmel mir Wolcken üs 
berzieben werde / alsdann ſolle mein Bogeninden Wolcken ficb 
febenlaffen / und er ſolle ein Zeichen feyn des Bunds zwiföben mie 
und der Erden. EswillGDtt (agen/fo ich wegen der Sünd der Welt 
gerecht ergüent Die Wfeil meines Zorns über bie Menfchen abbligen will / 
und ber vielfarbige Regenbogen fib mir entgegen ftellen wird / ſo wiſſe/ 
wie ich die heilig verfpreche / daß fib mein gerechter Zorn in Sanfftmuth 
und Gutigfeit / mein ftrenge Öerechtigfeitin lauter Barmhertzigkeit vers 

änderen werde. 
Mein GOtt! ſolle bann ein in feinen Farben betrüglicber Stegenbee 
gen; ein blofier Gegenfibein von ber Sonnen, bey dem hoͤchſten GOtt (e 
gielvermögen / daß er nur angefeben den Zorn GOttes fittfam lege / und 
follen vor GOtt nichts vermögen das Bitten und Beten Der Heiligen ? 
Das ju (agen fee fern von einem rechtglaubigen Chriſten. Ber ift dies 
fer mächtige Negenbogen anberft / als Maria / als welchedurch ihre Dez 
muth den höchften GOtt auf diefe Erden gezogen, Keſpexit hamilita- 
tem ancillz fux,quipotens eft, Luczcap.primo. O toieofftbat GOtt 
dieſen 


Feftum Annunciationis B. Mariz V. 25f 


—À —EESSFEPECHP RP QU E —— M ———— — — — UID CEDERE — 
Diejen unb dieſen Sünder / dieſes unb dieſes Haus / Stadt unb Land mit 
ſcharpffer Straff anſehen wollen / da er aber dieſen himmliſchen Bogen 132. 
or fich gebogen geſehen / Da er geſehen feine Mutter auf gebogenen Knyen Maria arcus 
vor den Sünder bitten bat ſich fein Zorn verändert in eine Guͤtigkeit, und" 
ift alfo bem armen Sünder verfchonet worden. Ita ait Eminentiflimus 
Hailgrinus : B. Virgo velut arcus coeli gloriofa refulget : Dehocarcu di- 
citurad Noé : Ponam arcum meum in nubibus coeli, & recordabor fxde- 
ris mei, quodpepigitecum. Ipfaenim in cœleſtibus affumpta elt, ut re- 
cordetur mifericordix,quam humano generi promifit. 
Der Apocalyptifche Adlerfchreibt unter anbern wieer fid) in den 
hoben Himmel erhaben und dafelbft gefehen ein Weib mir der Son, ^Poc 12. 
. nenbeEleider/ und daß der Mond unter ibren Süffen / und aufibz "^ 
tem Haupt eine Crone von 12, Sternen / unb dasıft / wasmich foit 
Berlich verwundert, was / und wie er fihreibt : Und fie war ſchwanger / 
; uno fierieffelaur: Cruciabatur, ut pareret, Apoc. duod. Oa fie in Die ibid, v.2. 
- Kindsnorh Fame / unoin Schmergender Geburt ware. Was 
iff das? Maria die ohne den geringſten Schmertzen das eingefleiſchte Wort 133- 
auf dieſe Welt gebobren/folle in diefer Geburt gefränckerfeyn ?. Alſo ijt8 ; Maria nova 
und wiedas ? als Maria vermilliget ein Mutter des HEren zu fenn / bat!" 
fie zugleich wollen (epn em Murter Der Menſchen / fagt der Jo. Bernardi- 
nus, nicht nur Der Gerechten / ſagt die. N. Brigitta, fondern auch der Suͤn— 
ber. So viel ſie iſt eit Mutrer Chriſti / und der Gerecbten / gebähretfie 
ehne alle Schmergen: fo viel fie aber ift ein Mutter Der Sünder, cruciatur 
ut pariat, Daß fie den Sünder Gbrifto gebaͤhre / leydet fie Schmergen. O 
Sünder! O Sünderin!du verurfacheft Marid nicht wenige Schmertzen. 
Maria teill dich Sünder! Ehrifto/ dem Himmel gebaͤhren / und Dem ewi⸗ 
aen Leben, und du willſt der Hoͤllen bem Satan ja qum ewigen Todt ges 
bohrenmerden. Ach! fehe zu, daß du Diefer Mutter Der Barmhertzigkeit 
die Schmertzen nicht vermehreft durch deine Hartnäckigfeit. Sage end- 
lich / ſurgam, & ibo. Luc. dec. quinto. Due. 1$. 
Oo (otf du aber hingehen ? Wohin bie 3. Werfen geführt bat der ^! 
himmlische Stern / von welchem fihreibt Der 5. Matthaeus : Ecce ftella an- Matth. 2. 
tecedebat eos,donec veniens ftaret fupra , ubieratPuer. Matth. (ec. cap. "9 
Biß ec ſtunde darüber / Dadas Kind ware. Warum ſagt nicht der 
Gvangelift/ daß der Stern geſtanden über bem Goͤttlichen Kind ? Eshat 134. 
ber Stern (agen wollen / fagt Euſebius Emiſſenus, ich zeige euch Den Ort / ad Mariam 
too bas Goͤttliche Wort gebohren / da ſuchetes. Wo ware aber der neu⸗currendum. 
gebohrne Heyland dazumal anderſt / als eben indem Schooß Mariä’ fo ift 
Gg2 dann 


Eccli 14, 


Y. 14. 


236 - A Martius. 


dann der Stern geftanben über Maria ? Stella fupra ftellam , bann Ma: 
riaift der helle Meerſtern. Damerdihr das Kind finden in den Armen 
feiner Mutter; O Sünder ! fuchft bu JEſum / ſo fuche ihn durch Mariam / 
fupraubipuer. Da wirſt du finden Buld und Barmhertzigkeit / Maria 
Mater mifericordiz, P 

Maria grati plena, Maria ift voller Gnaden als Spiritus S. fuperve- 
nietinte, Luc.cap.primo. ber welcheder Jo. Seiftmit ber Völle (eie 
ner &nabenfommenift. Deſcendit (icut pluviain vellus. Pfal. fept. pri- 
mo. Er iſt herab kommen wieder Regen auf oae Sell, Wie ein 
Segen báuffig fállt auf Die IBoleund Schwamm / und von denfelbigen 
ſtarck an⸗ und eingezogen wird / alfo ift mit reicbftem Goͤttlichem Gnaden⸗ 
Regen Maria befeuchtet worden ; aleichteie aber ein voller Schwamm 
durch geringe Berührung das Waſſer reichlich wiedergibt / und flieffen 
laſſet: alfo freygebig tbeilt ung Maria mit die Gaben und Gnaden / bie fie 
von GOtt erhalten / &non definam usque ad futurum fzculum. Eccli 
cap.vig.quarto. Non definam, fagt Hugo, mileriis (ubvenire, pro pec- 
catoribus orare &c. Etegonon definam, Maria ! dich zu loben/ Dich 
qu lieben/ und Damit ich Dixh recht liebe definam , fo will ich bit zu Lieb auf 

hören qu (ünbigen / urmihi fis, & maneas mifericordie mater, 
nunc & in hora mortis noflra, 
Amen. APRI- 
— — — 


APRILIS. 
“ 


| Sol in Tauro, 
StVDloslor In bonVM affeCtVs, & profeCtVs, 
Signum Pradeftinationis, 
IV, 


235% (0) £989 237 


fignum 

propenfz 
veltnra:r H 
in bonum. 

Voluntatis in bonum propenfio. 


Illud in Ele&o Signum non vile probatur, 
Virtutis meritum fi Studiofus amet, 
Cujus ab affe&u profe&áüs cura, laboris 
nil horret, donec fic teneatur apex. 
Sit licet in terris, coelis mens femper inhaeret, 
Et fibi pr&fentem novit, amátque Deum. 
Vide infra? Aprilis, 


693 Syma 


338 27^ Aprilis ^ 
m n 


Symbolum IV. 

Inclinavi cor meum ad faciendas juftificationes 
in eternum propter retributionem, - Pfal. 
dec. o&. v. cent duod. 

Mein Derk bab ich geneigt, deine Sakungen ewiglich 


zu halten, um der Belohnung willen. Pfal, ug, 
V.«-1I2, 


= Uri) den Ancker wird verftanden voluntatis inbonum 
m» s propenfio, Der geneigte Willen zu allem Guten wel⸗ 
SO EA chek fid in Demienigen am meiften zeigt / wann fich 
M Biber Menfch fteiff und veftoornimmt/ nimmermebr in 
4 cin ſchwere Suͤnd zu vermilligen/ obfchon er an Haab 
er unb Gütern’ an Leib und Leben gán&lidben Verluft 
_ BR Heiden müfte ; defjen Willens ware der H. David / 
den er erklaͤret in feinem hundert und achtzehenden Pſalmen: Juravi, 
Pía.rr8. & ſtatui cuítodire judicia jultitiz tuz : Ich bab qefcbworen / und 
9$ einen Vorſatz gemacht / die Rechte deiner Gerechtigkeit zu bez 
— UH wahren. Und diefes ift das dem hoͤchſten GOtt hoͤchſt gefällige Dyf: 
= ii | ! 
bons, qui? fer nach Zeugnuß Des N. Gregorii: Nihil offertur Deo ditius bont vo- 
Greg. hom, luntate, voluntas autem bona eft nulli, quod pati non vis, facere nulli, 
$. in Evang. quod tibi jufté impendi defideras, denegare, Hierinn aber beftehet 
der qute Will / anderen erweiſen / was bu eerlangft/ von andern Dir erz 
wieſen zu werden / und Dasjenige feinem andern zufügen / vas bu von 
andern nicht leiden wilft. Das ift / mas faat Der H. Joannes primz 
1. Joan. 3. tertio: Quod fi cor noftrum non reprehenderit nos,fiduciam habemus 
V - 2 2 3 
apud Deum : So uns unfer Herg nicht ſtraffet / ſo haben wir ein 
Dertrauenzu GO Ott, 

: Gg felle ein jeder fündige Menſch tool behergigen / was (aot Lu- 
Signum re- dovicus Granatenfis :: Reprobationis fignum mihi certum videtur , fa- 
probationis cilitas lethaliter peccandi fine doloris fenfu , [eícbt im eine Todt⸗ 
gravius pec. [UND verwilligen / uno den Sall ſchmertzhafft nicbt empfinden/ 
eandi. febeine mir zu feyn ein unfeblboree Zeichen oet v 

5ar 


Aprilis, 239 


— — — — — — — —— — — 

mez,)repofui. Da fprache ich: Ich komme / im Anfang Des 

Buchs iſt von mir geſchrieben / daß ich deinen Willen verrich⸗ 

zen ſoll; Mein GOtt! ich Habs auch gern gerban / und dein 

Gefeg ift mitten in meinem Hertzen. Und iff mehr dann zu bib 

(ig; daß der Göttliche Will die Regul / Richtſchnur / und Ancker fepe 

des menfiblichen : Der Epictetus differt. 3. c. 26. fagt: Schhabganke| + . 
lich bey mir befchloffen / und bab meinen Willen bem Góttticben gleich: pri nd 
fórmig gemacht. Will mir GOtt eine Kranckeit über ben Hals (Dicis none 
den ? (o will ich auch / volo; daß ich mich etras groffes unterfangen/ cumDivina, 
und anfangen folle? volo, fo will ich auch ; dag ich etwas erlangen und 

erhalten folle? volo. Will GOtt / daß ich e$ nicht erlangen folle? no- 

lo,(o will ich auch nicht ;Daß ic fterben folle? volo, fo will ich auch’ und 

giebe mich gang willig drein, Wer wird mich alfo zwingen und trins 

gen Fönnen aufler GOtt / und meinem Willen ? Es ift billich zu be; 

meinen / Daf Die wilde und blinde Heyden fich fo Chriftlich haben lei⸗ 

ten laffen, und bie Ehriften blinb und taub noch fehen/ noch hören wol- 

fen: Fiat voluntas tua, (O mi Deus!) tua voluntas fiat, ficut in coelo, Matth 6 
& in terra. Matth. c, fexto. Mein liebfter GOtt! dein Will gez jte 
ſchehe / wie im Himmel / alfo auch auf Erden, Wir follen ung 

alfo aufmunteren laffen durch die Wort des Gottsförchtigen Macha- 

bzi primi Mach. tertio : Accingimini & eltote filii potentes, ut pugne- 1. Mach, 5. 
tis adversis Nationes, (contra infultus vitiorum, ) ficut autem fuerit “ * 
voluntas Dei in ccelo,fiat , umgürrer euch / und feyd rapffere 
Männer , und halter euch bereit gegen Morgen frühe wider 

diefe Voͤlcker / (gegen Sund und Safter/) zu fEreiten/ Doch wie es im iid. v. 60. 
- $jimmel gefällig iſt / alſo geſchehe es, 


Die Uhren in den Städten, die richten fich alle nach bem fauff unb 
Schlag der groͤſten Der Dom-Uhr / warum follen ſich bann nicht rich» 
ten alle menichliche Willen in den Willen des höchften GOttes? * 

aber 


£49 Aprilis. 


aber biefe8 GOtt gefalle/ ift nicht auszufprechen. — Sym biefem erfreuere 
x fib GOtt / als hätte er den gröften Schag gefunden ; Inveni, (aot Gt/ 
T = David, filium Jeffe, virum fecundüm cor meum, qui faciet omnes vo- 
. luntates meas , Adt. dec. tertio. Ich bab den David gefunden / 
Velle opor- ver Sohn Jeſſe / einen Mann nach meinem Hertzen/ der allen 
te; quod. meinen Willen chun wird. So hat dann GOtt lang gefucht/ und 
Deusvult, ſucht annod) einen folchen willigen Menfihen / der allein will und nicht 
will / was GOtt will und nicht will, Und wann GOtt einen folchen 
gefunden / fdrept Er vor Freuben aus: Inveni, qui faciet omnes vo- 
luntates meas, Deswegen fid) der Sohn GOttes völlig bem Willen 
Joan, 6, übergeben GOtt feines himmlifchen Batters: Defcendi de coelo, non 
"3$. ut faciam voluntatem meam, fed voluntatem ejus, qui mifit me : Ich 
bin vom Simmel herab Eommen/ nicht meinen YOillen su cbun/ 
ſondern oen Willen desjenigen/ der mich gefande bar. D wie 
weit ift hiervon derjenige 7 welcher nicht nur fich nicht lencfen laffet 
i einen Augenwincker / fondern auch auf gegebenen Befehl wider⸗ 

rebt. 
Prov. I4. Sapiens timet, & declinat à malo, feynd die Wort des meifeften 
v16. Salomons / Prov. dec. quarto. Stultus tranfilit & confidit, oer YOeife 
ſtehet in der Forcht und weicher vom Boͤſen / aber ein Narr 
fahrer binourcb/uno ift kuͤhn das iff der Weeg einer fEbebrez 
cherin / welche iffer/ und wiſchet das Maul / und fpricbt : Ich 
Prow30. babe nichts Böfes gethan / comedit & tergit os fuum, & dicit: non 
"29 {um operata malum. Prov. c. trig. Wer folches böfen Willens ift / 
Malus oí. der verpfändet feine Geel dem Teuffel/ und lachet bargu/verticbret den 
lumamar, Himmel / und empfindet den Schaden nicht / oder achtet den Verluſt 
bonum bo- des Himmels weniger / als nichts. Die Auserwählte hingegen verhärz 
nus, ten ihr Herk im Guten/ fórdyten fo gar den Schatten der Sündy har 
ben an demjenigen gar Feinen Wolgefallen was GOtt mißfaͤllt / feynd 
nur dahin bedacht/ wie fie GOtt allein gefallen mögen / obwolen fie als 
len Menfchen mißfallen, Ich faffe gleichwol in dem Werth und Ge 
wicht den Spruch der Griechen: Ne quid nimis, ne quid minüs, vez 
der zu viel/ weder zu wenig ift eben recht. Du aber / O gerech⸗ 
ter GOtt! Du halt befohlen/deine Gebor vollEsommlich zu bal» 
ten. Pfal. centef. dec. od. Tu mandafti mandata tuacuftodirinimis. 
GOtt will zu aller Stund / unb auf alle Gelegenheit feine Diener be 
reitwillig haben / welche auf den geringiten Anſtoß auf einen Tag roof 
tau(enoma( soiberbolen: Quod vult Deus, was/und wie GOtt e 
Dan 


PAl.118, 
v, 4. 


Aprilis. TENER id 
Dann was folhe Menſchen / die eines fo guten Willens ſeynd / wollen / 
das till aud) GOtt / und ift ihr beftanbiger Will / und fromme Hart⸗ 
naͤckigkeit nicht wöllen ohne den Wilien GOttes / Deswegen ſchlagt ibit 
alles aus nach ihrem Willen und Woͤllen / dann fie verlangen nichts 7 
als daß fie fid) dem Willen GOttes gleichformig machen. Dann ee ift 
ihnen nicht unbefannt/ was Der H. Hieronymus Paulz gefchrieben bat s. riereny- 
von dem zeitlichen Hintritt Blafilla : Bonus eft Deus, & omnia, quz mus deobi- 
bonus facit, bona (int, neceffe eft. Nec illi bonz voluntatis homines t" Blaſillæ. 
pro malc habent, quidquid à Bono Deo eſt. Sani funt? gratias refe- " Te 
runt Conditori ; languent? & inhoc Domini Dei fui voluntatem agno- urne, — 
fcunt, & laudant. Charorum orbitas irrogatur ? plangunt, quod acci- peo, 
dit, (cd quia fic placere nórunt Domino, animo fuftinent zquiflimo. 
Unicus rapitur filius? durum quidem, fed tolerabile, quia fuftulit ille,qui 
dedit, Imminet dura pauperies , aut gravior pauperie morbus? con- 
temptus affligit, aut contumelia? injuriarum agmen laceffit? alias fibi 
voces elabi non finunt, quàm iftas : ficut Domino placuit, ita bene fa- 
&um eft, etiam in hoc laudetur Deus, ifl eben fo viel: was Der gute GOtt 

tbut/iftalles gut. Und bag ift Der veſte Ancker / an Cem fie fich gruͤn⸗ 
den/undachten alles Ubel vor kurtz / auf welches 
folgt ein beſſeres End. 

5 b Feftum 


242 | Aprilis, 


FeftumS. Francifci de Paula, Minimorum 


Fundatoris, 
Programma, Beatus Francifcus de Paula. 
“Anagramma, Luna perfe&a caufas fubdi, 


A N 


Luna velut reliques inter micat ipfa planetas, 
In minimo minimus ftátque Planeta loco, 
$. Sic inter reliquos, quos Santa Ecclefia cactus 
dou de Magnificat, minimus praminet ordo facer, 
yaraturcum Qui fub Francifco de Paula prcdiit, etfi 
Luna, - Nomine fit minimus, maximus eft meritis, 
Wie der Mond der [cate ſtehet, 
unter den ‘Planeten, gehet 
er vollfommen doch im Schein, 
Alſo ift Francifci Orden 
der allermindefte worden, 


groß im Gant, im Nahmen Fein, 

THEB- 


Feſtum S. Francifci de Paula, Minimorum Fundatotis, 243 


— — 


— — 


THEMA. 


Minimus erit in mille , & parvulus in gentem 
fortiffimam. lfai.60, v. 22, 

Der Serinafte ſolle zu tauſenden werden, und der Klei⸗ 
neſte zu einem ſehr ſtarcken Volck. Ich der HErr 
will ſolches zu ſeiner Zeit eilend ins Werck rich⸗ 
ten. Iſai.ſexag. v.vigeſ.ſccundo. 

cchwach erkennen / auszuſprechen die Wuͤrdigkeit der Geiſt⸗ 
lichen Drdens-Ständ, Pas ift wuͤrdiger / als Die Socie- 
tät JEſu? dieſe ift ein Arlenal und Ruͤſtkammer / aus welcher die Ca⸗ 
tholifche Kirch Die befte Waffen und Schild wider bie Keger nimmt / 
ja ber Thurn Davids; ex quamille clypei pendent. Cant. quarto. Darz Cant. 4. 
aus bangen tauſend Schild/alle Rüftung der Starcken. Wit 
Was ift würdiger/ als Der Drden des H. Benedicti? biefer ift der, I; o 
gebenedeyte Berg Sion. Pfal.fecundo. SuperSion montem ſinctum ann, 
ejus,cen dem vor⸗ und wahrgefagt der Prophet Ilaias, cap. fec. prxpara- pat. 2. 
tus mons domus Domini in vertice montium. v. he 
Was ift wuͤrdiger / al8 der Orden bes H. Auguftini ? biefer ift ber Mair? 
heilfame Schwennmteich zu Jeruſalem / Joan. c. quinto. von welchen js se; 
die Schrift regiftriret : YOer der Erſte ware/derindenTeichbinab — — " 
ſtiege / nachdem das YOaffet bewege worden / der ward geſund / iid v. ge 
mit was Kranckheit er auch behafft ware. 
Was iſt wuͤrdiger / als Der Orden der Carmeliten?diefer ift die Stadt 
der Zuflucht / Deut. dec. nono. über welchen ſonderbaren Schutz unb Deut. 19- 
Schirm haltet die allerfeeiiafte Himmels⸗Koͤnigin / von welcher vedenvund "^ 7 
auf welche deuten Fonnendie Wortder Jo, Schrift / primi Machab. deci- 1. Macha, 
mo: Erathxc eis ad refugium. 10, Y. 14. 
Was ift teürbiger/als ber Orden bes H. Bernardi? diefer ift ber ſchoͤ⸗ 
ne Garten 2(sveri/Elth. c:feptimo. — (uf beffen Thuͤr icb efe diefe Wort / Efb.7. 
Jud. dec. quarto: Ecce examen apum, ftebe! oa it ein Bienenfcbwarm Jud : 
uno Hoͤnigroß indem Mund des hoͤnigſlieſſenden Lehrers Bernaidi. "E 
952 Was 


2.44 | Április, 


num, 
10. as ift würbiger/als ber Orden des H. Dominien dieſer ift das Pa⸗ 
Gen. 2. cip radeiß des Wolluſt. Gen. fec. vor welchem ich zwar nicht fehe fteben cinen 
Gen. 3. Cherubin mit einem flammenden Schwerdt / ol aber das wachſame 
"O^ Huͤndlein Dominici, welcher nicht von denjenigen ftummen Hunden / 
tà.«6. von welchen meldet Iaias quinq.fexto: Canes mutinon valentes latrare, 
v19 die nicht bellen fóanen/fonbern aus der Zahl berjenigen/ weiche fich des ar⸗ 
Lucıs. men Lazari erbarmet: fed & canes veniebant. Luc. dec. fexto. und (eine 
v21, Codwáren gelectet, 
Oma? ift wuͤrdiger / als Der Orden des H. Vatters Francifci Seraphici? 
dieſer beſitzet zwar weder Wieſen / weder Aecker / dannoch ift er jener Acker, 
Deut:$. den Gott geſegnet hat Deut. vig. oct. cap. von dem mod heut wahr ges 
v. 3 macht wirdy Luc. oct. Etortum facit fructum centuplum, der Saamen 
pa? i bringt bunbertfültige Frucht. 
al. Ras ift endlich würdiger/ als ber Orden des N. Francifci de Paula? 
Die Kürgeder Zeit vergönnet mir nicbt/oor heut zu reden von bem H. Or⸗ 
den der Serviten/Barnabiten/ barmber&igen Brüder/und anderer heiligen 
Drdens: Männer / weicheder Welt den Rucken gezeigt / den engen und 
Matth, 7. rene Weeg / der 3um X eben fübrer/ eingetretten, Matihæi cap. 
Y. 14* eptimo. 
i4 : Francifcus Seraphicus nennet feinen Order Fratrum Minorum , der 
Luna pa. Mindern SSrüber/Francifcus dePaula aberFratrum minimorum, Der mins 
nerarum — Deflen, Unter denfieben Blaneten ift der mindefte und unterſte der Mond / 
minimus, welcher vor allen am erften und bäldeften feinen Lauff vollendet. Dann in: 
dem / die gantze Himmels⸗Kugel zu umlauffen / der PlanetSaturnus zubringe 
eine Zeit von 30. Jahr / Jupiter von zwolff / Mars von 2. Jahr / bie Sonn 
von 365. Taͤg / unb etliche Stund / wieviele Taͤg uno Stund ſchier auch 
erfordern Venus und Mercurius, fo vollendet dieſen gantzen Himmels— 
£auf am gefehmindeften der Mond in Der Zeit von 27. Täg / und wenigen 
Stund. Iſt nun unter den Planeten der Mond der Mindeſte / und unter Den 
heiligen Geiſtlichen⸗Orden Dersdrden Des. Francifci ponPaula Der minbez 
fle / fo Fönnte ich wol ſagen / daß er (epe Der Drden bes Monde / aber in (ei 
nem vollkommenen Siecht und Schein / von welchem fagt der Prophet Je- 
je. 31. remiasc.trig.primo. Ordinem Lunz,& Stellaaum,&c. Den Mond 
"3$. ſamt den Sternen in ihre Dronung zum Liecht oet Y Nacht. ya 
Ecliso, quafi Luna plenain diebus ſuis. Eccli cap. quinquag. Wie oer Voll⸗ 
*6, — mono/ wann cc leucbtet in feinen Cagen, Der in bem fiecbt der Hei⸗ 
ligfeit , und indem Glantz der Vollkommenheit nie wird gemindert mere 
- —F den / wie vorgeſagt Der Prophet Iſaias cap. fexag. Lunæ lux non minue- 
tur, 


L 


Feflum $. Francifci de Paula, Minimorum Fundatoris. 245 


tur, der Mond wird nicht abnehmen / Dann der HErr wird ibm 

zum ewigen Liecht feyn. Sicut Luna perfecta in eternum. Val. Pial.'gg, 
octog. oft. Er wird wie der Mond ewig vollEommen bleiben/ v.38. 
ja im Glan&ber Tugenden von Tag su Tag vermehret werden, Erit lux js; * 
Lunæ, ſicut lux Solis. Iſaiæ cap. trigeſ. v. 26. 

Obwolen ber Mond unter den Planeten ber unterfte undniedrig — 13, 
fie / und alfo der nächfte bey der Erden tbut er dannoch fich gegen der Luna in. 
unteren Welt am günftigften zeigen / Dani was andere günftige Pla⸗ fublunaria 
neten der Grben ſchencken tvollen/ empfanget zuvor Der Mond/ unb tbut genios 
darnach mit reicherem Einfluß Der(elbigen das Cnipfangene mittheilen. 

Jenes Weib / welches Der Apocalyprifche Adler gefehen/ Apoc. duod. Apoc, ts, 
ware mit ber Sonne befleibet/ unb Der Mond ware unter ihren Fuͤſſen. "1 
Mulier amicta fole, & luna fub pedibus ejus. Wird num durch diefeg 

Weib verftenben die gloroürbigfte Himmels⸗Koͤnigin Maria / und 

durch bie Sonn Chriſtus / mie fagt Der Prophet Malachias cap. quarto : Malacb. 4, 
Orictur vobis timentibus fol juftitiz. So Fan ich wol agen; daß der "s. 
Mond bep ben Syüffen Mariä (epe der heilige Orden Francifci de Paula, 

als weicher bie von Ehrifto durch Mariam erhaltene Gnaden den Men _ 
ſchen reichlich mittheilt. Daß alo Francifcus der Kleinfte und Groͤſte 1;.;r,, 
ber Niedrigſte und Höchfte/ der Mindefte und Stärckfte/ will ic in gegen: inaximus, 
waͤrtiger mit mebrerem erweifen. — Attendite & favete. 

Gewißlich ift Fein Geringes/ fo nach Zeugnuß ber H. Schrift der 
Beringfte wird zu taufenben: Minimus erit in mille, líaiz fexag. & par- Iſai. 6o. 
vulus in gentem fortiffimam. Daß Samfon mit eines Eſels⸗Kinba⸗ "*2 
cen taufend erlegt / ift viel / bod) fib Darüber nicht alfo zu verwunde⸗ 
ren / Dann er roare der ftärckfte Fuͤrſt / Deme der ſtarcke GOtt (olde 
Kraͤfften batte zugelegt. Jud. dec. quinto. Daß aber der Mindefte Iud. ze, 
fi) gegen taufend ſtelle / das ift noch mehr und fehler unglaublih. Daß "'!* 
ber König Saul groß von Statur getvefen (epe / zeiget und bezeuget 
die H. Schrifft : Altior fuit univerfo populo ab humero, & furfum, !-Reg. e. 
primi Reg. dec. Er ware höher / als Das gange Volck / vonder "** 
Achſel an und über fich, Doch tourbe diefe Höhe / Gröffe und 
Staͤrcke des Saulis nicht von allen hoch geacht 7 welche fi) verlauten 
fieffen : Num (alvare nos poterit itte ? So affó Saul unter allen der ibid, v.a7, 
Groͤſte / von andern dannoch ift verachtet und verfehmäher worden / 
was Lob wird Dann suroachfen Francifco , da er ift ber Mindefte und 
Kleinfte? Und dannoch will ich behaupten : Minimus erit in mille &c. Ifi, 60, 
IR, c. fexag. v. 22. 
$553 Vor 


246 Aprilis. 


nen — — 


c en a en — —— 

14. Vor Zeiten ware unter den Staͤrckſten der Hercules der Staͤr 
Ne Nercu- Ceſte / als welcher nicht nur ſieghafft triumphirt über die Dienfchen, ſon⸗ 
les contra dern auch grauſamſte wilde Thier / und Abentheuer / und dannoch lautet 
dues, ba? Welt-befannte Gopricbioort : Ne Hercules contra duos ; Diele 
Hund fepnd des Haaſen obf, Wie dann ber Mindefle gegen taus 

(enb ? Nicht aus fid und feinen eigenen Kräfften/fondern durch Den Beys 

ibid, eod. v. fand GOttes / wie der HErr felbften fagt : Ego Dominus fubito fa- 
ciam iftud, ich oet HErr will fölches eilend ins Werck richten, 

Dann was cor den Menfchen ſtarck ſcheint zu fepn/ift oor GOtt fo viel 

1. Cor, 1, Als nichts; voie ingegen fagt der H. Paulus,primz ad Cor. primo. Quod 
vs, — infirmum eft Dei, fortius eft hominibus, Die Schwachheit GOttes 
ift ſtaͤrcker dann die Menſchen. Diefe Warheit erbellet in dem 

Fleinien und (broaden David / Dann als er fich bereit ftellte / allein einen 
Zweykampff einzugehen mit bem groffen Sleifchthurn dem Goliath / woll⸗ 

te Diefes Dem groffen / Doch Eleinmürhigen König Saul nicht nur vers 

1.Reg, 17. meffen/ fondern auch unmöglich vorfonmmen : Non vales refiftere Phili- 
"33? ſtæeo iíti, nec pugnare adversus eum, quia puer es, hic autem vir beila- 
tor ab adolefcentia fua. primi Reg.dec.fept. DuEanft diefem Phi⸗ 

liftet niche Widerftand tbun/ nocb wider ibn (iteiten/ dann du 

bift ein junger Anab / aber diefer ift ein Kriegsmann von ſei⸗ 

16. ner Jugend auf. IBol thäte dem David biefes migratben der Koͤ— 
Fortis Da- nig Saul, bann er förchtete/ wie billig; ein grefje Verſtoͤhrung in Dem 
—* we. gangen Kriegsheer wann David würde bea Kuͤrtzern ziehen. David 
lieſſe ſich aber von feiner geſchoͤpfften Meynung nicht zuruck ziehen / hiel⸗ 

iid, v, 4,, Fe deſto inſtaͤndiger an / mit Erzeh ung feiner geſchehenen SXittertbaten / 
wie er einen Bar und Loͤwen hertzhafft angangen / bey bem Kin ergrif⸗ 
fen / erwuͤrget unb um bas Leben gebracht. Aber mein großmuͤthiger 

David! ein anders ift ſtreiten mit den / wiewol wilden Thieren / ein amne 

ders mit Menfchen / und star mit einem Rieſen / oer nicht. nur ſtarck/ 

fondern aud) mir ift den Kampff antretter wird, Nichts Defto weni: 

ibid,v.36, ger verbleibt beftánbig in feinem Vorhaben der David: Ks follauch 
dieſer unbefchnirtene Philifter feyn / wie einer aus denfelbigen, 

Hoher biefe Stärck des Davids ? Der H. Hieronymus antwortet 
dieſes: Quod Spiritum Sanctum acceperat , expertus auxilium Dei in 
Hugo Cara, Leone & Urfo. Hugo Card. aber feßt biefe3 : Audacter fe obtulit ad 
fingulare certamen , non tam victorix cupidus, quàm ultionis blas- 
phemiarum Dei. &o vieler taufend Philiſter Staͤrck beftunbe indem 

eingigen Goliath / indem nun David dieſen triumphirlich erlegt / bat 
er 


$. Hierony- 
mus, 


Feftum S. Francifci de Paula, Minimorum Fundatoris. — 247 


er. über das gane Heer den Sieg erhalten ift alfo fo klar als wahr / 
pos faiad gemahrfaget: Minimus exit in mille, & parvulus in gentem 
ortiflimam. 


Als Gedeon / ein Sohn Joas / mit Korntreſchen befchäfftiget ware / 

fame zu ihm ber Engel des HEren, grüffete ihn fprechend : Dominus Jud. 6. 

tecum virorum fortitlime, der HErr ift mir Dir/durallerflärckejter ^ 12 17 

Mann, Jud. texto. Was hierauf Gedeon? Si Dominus nobiscum, „17° 

‚ tur apprehenderunt nos hzc omnia? fein lieber Herr! warn der gen“ en 
Here mit une ift / warum haben uns dann alle diefe Ding ü, — 

berfallen!? wo ſeynd feine Wundercharen ? Und ber HErr fprache: 

Gehe bin in dDiefer deiner Staͤrcke / fo wirft du Iſrael aus der ibid v. 14, 

Hand Madian erlöfen, Der Engel (aate zu ibm : Virorum fortif- 

fme , bu alierftärefefter Mann; und was Gebeon ? Ecce familia mea v. 15. 

infima eíl, & ego minimus in domo Patris mei, fiebe mein Geſchlecht 

ift das geringſte in Manaſſe / fo bin ich auch der Beringfte in 

meines IDattere haus, Et ero tecum, fprache ber HErr/ und Ge: 

deon mit geringer Mannſchafft überwunde Madian / und Amalech / 

welche verſammlet waren / ut multitudo locuftarum , tvovon ſchoͤn mel: 

bet Didymus in catena: Pote(las Dei eſt, quæ minuit,& protegit, dann Didymus in 

wo Gott gegentodrtig iff / minimus erit in mille, & parvulus in gen- Catena. 

tem fortiffimam. — 


| EI 

Francifcus de Paula, geboren in Calabria; allo er das Grund: S E 
feft feines heiligen Ordens gelegt / erbabe fid) in Sicilien / wo ibme lanus nafci 
Meer unb Wind gebarfomet / Fame auf Neapel; mo er bem König "" 
Ferdinando viele fanfftige Sachen geweiſſaget / be(ucbte Rom / wo er 
ton bem Statthalter Ehrifti in groffen Chren gehalten / $oge endlich 
in Franckreich / alloo er den Lebens⸗Lauff beilig vollenbet / ber Mindefte 
bem Nahmen nach / ber Gröfte in den Tugend: Thaten/ und vielen 
Wunderwerck. O Demutbiget Francilce ! fo du mir er(aubeft/ will ich 
deren etliche zur gröfferen Ehr GOttes / der folche durch bid) feinen des 
müthigften Diener gewuͤrcket / mit kurtzem angeben, pfallemus virtutes Ff. 20, 
tuas, P(al.vigefimo. | "id 


C? hat fib bas Iſraelitiſche Volck / tole billig / nicht tvenig ver; 
wundert über ihren wunderthäfigen Heerführer und Lehrer/ ben Mops 
fen / gis fie gefehen / baB er aus einem harten Selfen das meihe Waf 
fer haͤuffig berfr gebracht 7 wie darvon Meldung tbut des Königliche 

Pfalraift: 


248 Aprilis, 


pat 7y. — P(almitt: Eduxit aquam de petra, & deduxit tanquam flumina aquas. 
r.16.— Pfal. feptuag. fept. — Francifcus, af ein anderer Moyſes / bat mit feinem 
á * Stab dreymal bie ausgedörrte Erden berübret / und auf der Stell 
alter Moy. drey Brunnen erweckt / aus welchen nicht nur frifches / fondern aud) 
fes, heylwuͤrckendes Waſſer haͤuffig gefloſſen iſt; der Nabuchodonoſor mit 
den Fuͤrſten ſeines Reichs konnte ſich nicht gnugſam verwunderen / als 
Daniel.j.c. tt. geſehen / was geſtalten ber Daniel mit feiner Geſellſchafft mitten in 
den reiſenden Flammen / als in einem kuͤhlen Luſtgarten ſpatzieren / und 

gantz unverletzt wieder heraus gienge; gleiches hat gethan der H. Fran- 

ciſcus, welcher in einen feurigen Ofen hinein gangen / unb in demſel⸗ 

bigen ein geraume Zeit verblieben / ohne die geringſte Verletzung ſeiner 

Kleider ; Verwundert haben ſich Die Menſchen uber Gregorium den 
Wunderthaͤtigen / welcher einen Berg auf ein anders Ort verſetzt hat; 

dieſes hat auch Francifcus gethan / auf deffen Goftgefälliges Gebet bie 

"Berg fo weit gewichen / bag ein Platz erkleckte zur Auferbauung eines 

groſſen Convents ; feynd andere Heilige über Fluͤß und Waͤſſer gait» 

gen / und ſeynd nicht gefuncken : fo ift Francifcus mit feinem Geſellen 

auf (einem ausgebreiten Mandel ohne Gefahr gefahren über dns Goicis 

liani(cbe Meer; haben andere ABunderthätige Den Blinden wieder ges 

ben das Liecht der Augen ben Tauben das Gehoͤr / ben Gichtbrüd)tis 

gen die ver(obrne Gefundheit / bie Befeffene von den höllifchen Geis 

ftern befreyt : hat gleiches gefhan Francilcus , der auch viele Todten 

zum Leben aufertoed't bat andere zu gefchweigen / babero er von bent 
Statthalter Chriſti / von bem König in Franckreich / und von andern 

Con Füriten unb Prälaten wegen feiner grofien Heiligkeit in gróften Chren 
kei. Hchalten worden ; Und ob er (con ware auf der höchften Staffel bet 
Tugenden und Heiligkeit / teare Doch Die Tugend ber Demuth in und 

bey ihm fo groß / daß er mit dem ‘Paulo in aller Gelegenheit verlaufen 

(ife : Ego (um minimus , ich binder Mindeſte unter allen Menſchen . 

bod) auch Maximus,der Gröfteaus allen Sundern. 


Jener Blinde / welchem der Heyland mit fo vertwunderlicher 

Manier das (fibt erftattet / inden er ihm eine durch Speichel 
befeuchte Erden an die Augen gerieben als er von Chrifto befragt 

Bare,g. — worden / mager febe ? gabe eim artliche Antwort : Video homines 
v4. — velutarbores,&c. Marcioct.cap. Ich febedie Leut/wiedie Saum 
taber geben. Diefer Blinde hat nicht ubel von Der Farb idis in 

e 


Feftum S. Francifci de Paula, MinimorumFundatoris. — 249 


m ——— ——— —— — — — — — — 
ber Wahrheit ſeynd bie Menſchen den Baͤumen ähnlich / und dem 
Holtz / (enberli Dem Pantoffel Holtz / Deffen Natur ift/ Daß es allzeit 
im 9Caffer oben ſchwimmt: alfo ſeynd wir Menfchen gefitt-und geſinnet / 
Daß wir nur nach Höhe trachten/ babero Der Welt ihre Pradicata fid) 2T. 
mehreften Theil auf Die Berg retiriren und will niemand anderſt a(g Hominum 
Dark von Backs Berg / Boͤcker von Boͤckers⸗Berg / Buck von Budke- class Spire 
Berg heiffen/ und fingt die Melt lieber den Alt als den $5a6 / und ' 
—— jeder lieber intoniren das Gloria in Excelſis, als das De pro- 
undis. 

£y Miracul! O Wunder über Wunder! Francifcus und Fran- 
ciſci⸗Orden / und dieſe Ordens⸗Regel / und bie dieſer Regel zugethane 
Geiſtliche zeigen der Welt das Widerſpiel / indem fie mit feinem an- 
dern Nahmen prangen / als Fratres Minimi, bie mindeſte Bruͤder / wel⸗ 
che aber nicht minder der Catholiſchen Kirchen nutzen / als andere Or⸗ 
den / Dahero deſſen fob dieſe wenige Blaͤtlein nicht fähig zu faſſen / fort 
dern darzu vonnoͤthen gantze Bücher, Es wuſte wohl dieſer heilige 22. 
Ordens⸗Stiffter/ dag auf Die Vigil und Faſttaͤge ohnfehlbar das Feſt Eine. dei 
folge / Dahero ex den Seinigen ein immerwährende Faſten auferíegt/ na, 
Damit fie Defto ficherer Das ewige Feſt zu gemarten hätten, (o gar hat 
er in feiner Regel Schmaltz und Butter verbotten/ Damit fie etwann 
in Widerkaͤmpffung der femdlichen Anftog nicht / voie. Die Hutter an 
der Sonnen, beftehen mögten. Und Fan auch wohl feyn/ daß deßhal⸗ 
ben der Heil, Fundator die einige mit ftrenger Faſten ausgemergelt/ 
damit fie nicht faift würden weilen die Porten des Himmels gar eng/ 
Angufla porta, Matth. fept. und feifte Schnteer- Bauch kuͤmmerlich hin; Matth 7. 
ein Eönnen. Uns folle gnug fep / Daß dieſe fromme Ordens Leuth Fei " '* 
nen andern Ehren-Titul wollen annehmen / als Fratrum Minimerum, 
ber mindeften unb geringften Bruͤder / als welchen allein / und ihres glei- 
chen Gbriffus den Himmel zugefagt bat/ Matth. dec. ot. Nifi efficia- Matth, 18, 
mini, ut parvuli,non intrabitis in Regnum Coelorum. Es (eye oann/ Y $ 4 
daß ibt werder / wie die Rinder/ (o werder ibe zum Himmel⸗ 
reich nicht eingeben, Wer fich Dann (cibft demuͤrhiget / wie 
Dis Kind / der ilt der Gröfle im Himmelreich. Und faͤhret alfo ibid. v. . 
fort: Qui fufceperit unum parvulum in nomine meo, me fufcipit. Wer 
ein ſolch Rind aufnimmt in meinem Nahmen / occ nimmt micb 
auf. Warum / und wie folle er Chriftum aufnehmen? iff Dan Chr» — 23. 
fius nicbt ein anderer Menſch / als ein Eleines Kind ? das Kind WE ein Carius 
Geſchoͤpff / Ehriftus der Schöpffer ; bag M ift ein purer xe em — 

i — 


240 Aprilis. 


Ehriftus Menſch und Gott zugleich; das Kind leydet in unb an allem- 
Mangel Chriſtus ift der Reichſte / aber es (aat Chriſtus welches wohl 
zu beobachten / nicht daß er gleich fepe einem Kind / fondern daß er in 
pemteibigen fepe : Qui lufceperit parvulum, me fufcipit, Wer ein (oL 
ches Kind aufnimmt / der nimme mich auf. Ach diceret, fagt der 
Abbt Pafchafius , me fufcipit, quia in talibus ipfe fum, qui feipfos ita 
dejiciunt , ut propter me ad tantam Innocentiam redire velint. ee 
24. fig ſeynd ble Kleine/ feelig Die Kleinefle unb Mindeſte veefcbe GOtt zum 
Qui parvos Gaſt haben! mas follen folche nicht vermögen / welche mit GOTT al(o 
lam laſcipit, pereiniget werden ? D Neil, Francifce! du bajt kein / ja der Kleinefte ſeyn 
e wollen / bamit Du gang und gar vereiniget wuͤrdeſt mit unfrem Erloͤſer / 
CUT" qui parvulus natus eft nobis , oet ale ein Eleines Rind uns ift gez 
Ilai.9. v.6. bohren worden, Ifai. nono. 

Quam diu feciftis uni de his Fratribus meis minimis, mihi feci- 
Matth. 25. ftis , feynd oie Wort Chriſti / Matth. vigef. quinto. So weit ihrs eiz 
"49. sem gaetban habt aus Diefen meinen gerinaften Brüdern / fe 
Habe ihrs mir gethan. (o alfo bie geringite Brüder fepnb bie 
mindefte und geringfte Bruͤder Francifci de Paula, fo feynd fie auch 
Brüder Gbrifti/ Der Diefes ausgefprochen. Seynd fie aber Brüder 
Ehrifti / fo fepnb fie nicht klein fondern groß/nach Zeugnuß des Ertz⸗ 
Engels Gabrielis , welcher unter andern von Ehrifto aud) dieſes gemel⸗ 
Lac.rv.33. det hat: Hic erit magnus, & filius altiffimi vocabitur, Luc. primo. 
Diefer wird groß feyn / uno ein Sohn des Höchften genenne 
werden, So dann groß ift dee Sohn GOttes / und Diefer eur Bru⸗ 
ber ift Det. Kleineſten warum felle Der H. Datter Francifcus de Paula, 

als ber erfte Bruder JEſu nicht groß ſeyn? 
Exod. 11. Groß wurde genennt Moyfes, Exodi und. Fuit Moyfes vir Magnus 
*$. interra/Eeypt. Moyſes aber ware für den Rnechten Pharaos 
nis/ und für allem Dolch in Egyptenland / ein febr anfebnlicber: 
flíann. Was groß ift/ Fan nicht verborgen werden, obfchon Moy⸗ 
ſes / als ein Eleines Kind in dem Bimſen Koͤrblein verborgen lage. Groß 
wurde Job genennet/ dann alfd fast von ibm die Schrifft: Erat vir ille 
Jeb. 1. * 3 magnus inter orientales, Job cap. primo. Diefer fTfann ware groß 
25. unter allen / Die gegen Aufgang voobneten, Wie aber groß/ ber 
2, von allen verlaffen/ voller Geſchwaͤr auf einem Mift-Hauffen fiset ? In 
Viri Magni. piefem Paß muß man das Aufferliche nicht anfehen / nicht quantitatem 
molis, fordern quantitatem virtutis, die Gróffe der Tugend. Moyſes 
war Flein von Geburt; gro aber in den Thaten und Tugenden / je 

a 


Pafchafius 
ibid, 


Feftum S. Francifci de Paula, Minimorum Fundatoris. 251 


alfo bezeugt bie Schrift: Fuit Moyfes vir Magnus valde in terra /Egy- 
pti coram [ervis Pharaonis, & omni populo. ob zwar mare febr ut fupr?. 
groß an Gütern unb caabfitaTten/ ban er ware reicher als alle / deß— 
wegen aber lobt ihn bie Schrift nicht/ ale groß / fondern dieweil er um 
ter Den Neichthumen diefer Welt Tugend-reich : Vir erat in terra Hus, 
nomine Job, & erat vir fimplex, & rectus, ac timens Deum, & recedens á Job. 1. v. r. 
malo, Es ware ein Mann in dem Land Jus; mit Nahmen Job / 
und derfelbige Mann ware einfaͤltig und aufrichtig / und foͤrch⸗ 
tete GOtt/ uno enthielt ſich vom boͤſen. Hugo Cardinalis be Hugo Card, 
trachtet hierin bie Tugend des Jobs / und beftändige Frommkeit / 
Erſtlich von wegen des Sands: Vir erat in terra Hus, nehmlich im 
Land der Heyden: Sicut lilium inter fpinas. Cant. 2. v. r. Wie die Lilien canc, vr, 
unter ben Doͤrnern / alfp ware Job gut unter Den 38(e / weichen ihre 
Boßheit nicht anftecfen Fonte/ als wäre er einSalamandra, son welchem 36. 
fihreibt Ariftoteles, Daß es im Feuer vom Feuer lebe ohne eingigen Scha— JE 
den, Zweytens von wegen der innerlichen Seelen: 3ejcbaffenbeit; ^ 7*9 
dann er ware fimplex, aufrichtig im Hergen/ Redtus & timens Deum, 
Er fórdtete GOtt / und enthieife fid) von aller Boßheit und Ungerech— 
tigkeit / dieſes waren bie geiftliche Neichthumen / welche ihn vor GOtt 
groß machten / von welchen gefagt Haias cap. trig. tertio. Divitiz falu- Ifa, 33. v.6. 
tis fapientia, & (cientia, timor Domini thefaurus ejus , Reichthum 
des Heyls/ Weißheit und Krkanenuß / die Sorcbt des HErrn 
wird fein Schag feyn. Der Heil. Gregorius obfervitef ein befon- 
deres bey diefer Geſchicht Des Jobs / dann nachdem ber Heil. Geift die 
Tugend Des Jobs von innen abgemeffen/ (e&t er aud) von auffen den 
Maaßſtab an und fagt: Natique (unt illi feptem filii, & tres filiz. Job. Job, 1. v.a. 
cap. primo. Und es wurden ibm fieben Soͤhn / und 3. Töchter 
gebohren, Warum werden bie Kinder mit der Zahl gefegt ? Diefer 
Heil, Lehrer antwortet: Quia (xpe ad avaritiam allicit cor Patris fe- ,, Giie 
cunditas prolis, Wegen viele Der Kinder wird Das vátterlide Merk expot. lib. 
‚nicht felten zum Geis gezogen. Werfen aber auch Job bierin fid) von Job. 
der Tugend nicht abgewendt/ wird Dardurch feine Heiligkeit defto gröf- 
fer gemacht. Erat vir ille Magnus inter omnes Orientales. 

Daß alſo erhellet/ ( haben fie zweiffelsohn erſehen /) Dag bie Groͤſ⸗ 
fe nicht beftebe in quantitate molis, fed virtutis. Roboam wollt gröffer 
ſeyn / als fein Koͤniglicher Vatter Salomon, weilen er feinen Fleinften Gut 
ger dem gangen Arm deſſen weit vorzoge 7 wie su fefen im Dritten Buch 
per Könige cap. duod. da er fib aber gar zu groß gedunckte qu ſeyn / 1. Reg. 12. 

qaia befun, 11. 


252 Aprilis. 


aep mendi ————— Am — ]— — — — 
37, befunde er fid gat gu klein zu ſeyn indem alle Stämme Iſrael von 
ioi abgewichen / und Den Jeroboam zum König gemacht. Indem alfo 
den Menfihen groß machen nicht die Gaben Der Natur / fündern ber 
Gnad / maͤchten Den Monfen groß Die Zeichen die er in Egypten getban/ 
den Job aber die Unſchuld des Lebens/und Die Forcht GOttes. Und 
follte deßwegen Francifcus wegen feiner Tugenden nicht groß geweſen 
(con ; obſchon er fid) nennete Minimum, den Mindeften? Herde ibm 
alfo Fein Undild antbun fo ich ihn beni Senffr-Körnlein vergleichen tbáe 
te/ welches swar bao Kleinfte ift in dem Gewicht und Angeficht/ aber am 
Tugend und innerlicher Krafft fehr groß und wichtig / voie Gbriftus 
pod 13: ſelbſten es gelobt hat Matth. dec. tertio. Melches zwar Das Alei 
3% nefic i(t unter allen Sgamen / aber warn es gewachfen ift / fo 
ilt es groͤſſer / dann alle Kraͤuter / und es wird ein Baum daraus / 

alſo / daß auch die Vogel des Himmels kommen / uno wohnen 

unter feinen Zweigen, Groß / wie gefagt/ift an Krafft und Tugend 

bas Senfft⸗Koͤrnlein / es trucknet aug die boͤſe Feuchtigkeiten / es erwaͤr⸗ 

28. met den Magen / es giebt den Speiſen einen guten Geſchmack / andere 
es QTugenden zu gefchweigen. Alſo ware befipaffen Der Demutbige Fran- 
Franc TON" cifcus, welcher vor feinen Augen klein ja gar nichts/fich in Die Wuͤſte- 
parvus, Nicht wuͤſt / und Einoͤde begeben ; voir auffen ſchiene er zwar gering/ aber 
sagnus co- poit groß bag göttliche Liebs-Feuer in feinem Hertzen geweſen / wer wird 
ramDeo. eg Förmen mit Worten ausfprechen ? Die His des Senfft -Körnleing 
ift innerfich umb groß / Das innerliche Liebs- Feuer Francifci gegen GOtt 
und den Nächften unausfprechlich. Der Geſchmack der göttlichen Ber 
trachtungen in der Seelen Francifci ware weit über den Geſchmack des 
Saftund Krafft⸗vollen Senfft-Körnleins / der unermüdete Fleiß und 
forgfäftige Sieb ın Befehrung Der verfisckten Sünder trucknete aus in 
pero Hertzen die ſuͤndhaffte Feuchtigkeiten. Da fehen. wir / wie Fran- 
a ber Mindeſte / fo. groß geweien auch aus dem. kleinen Senfftz 

oͤrnlein. 

Ita ut volucres cœli veniant, & habitent in ramis ejus, Matth. dec. 
tertio. Das Senfft⸗Koͤrnlein wachſet auf zu einem Baum / und breitet 
aus feine Aeſt. Francifcus der Kleine / aus Lieb Der Bruͤderlichen Lieb / 
verlaͤſſet die Einoͤde / und bauet eine Kirch naͤchſt Paula, allwo er den 

29. Grundſtein gelegt feines niederträchtigen Drdens. Aber wie? und auf 
Sram Mas für Weiß? bat er vielleicht in Diefem Grundſtein gefucht bie Tiefe 
m der Wiſſenſchafft? Das micht, dann er bat nicht ſtudiret. Vielleicht hat 
abore, er dardurch geſucht Ehren / Wuͤrden und Digaitàten ? Mit nichten / 

dann 


Vitus red. 
dit magnos. 


Mateh:I 3 
1,32%: 


FeftumS. Francifci de Paula, Minimorum Fundatoris, E32 


dann er wollte ver Mindeſte fep / und ber Mindefte verbleiben / und 

feinen Orden den Mindeiten genennt haben. O mindeftes Senf: 

‚Körnlein! Betrachtet aber auch den Baum / und verwundert euch über 

deſſen Aeſt / bie fic) weit und breit ausbreiten/ deren Zahl faft ohne 

ziel, Dann zehle mie Die Stern am Sirmament/ (o wirſt du auch zeh⸗ 

len bie Heiligen aus dieſem mindeften Orden. Wie viele Blut⸗Zeichen 

m Hiſpanien von denen wilden Mohren umgebracht ? wie viele in Teutſch⸗ 

fand ? wie viele in Franckreich? wie viele in Engeland? Wer wird eh: 

fen alle Beichtiger/ Deren nicht wenige (o wohl an Gelehrtheit/ als Kir: 

hifihen Ehren⸗Aemptern groß gewefen ? Wer miro seblen die unzahl⸗ 

bare Zahl ber (S.Otbverfobten Jungfrauen / welche in dem feben/ unb 

nach dem Tode mit Ißunder-Zeichen geleuchter/ Dem Goͤttlichen Lamm 

auf dem Fuß nachfolgen: Quocungus ierit? wo es hingehet? Apoc. Apoc, 14; 

dec. quarto. | ^ Boum Y. 4. 
Daß ein keuſcher Menſch wohlmit einem Engel Eönne verglichen 

werden, lerne ich aus ber Lehr Chriſti ſelbſten welcher von feinem Tauf⸗ 

fer und Vorlauffer dieſes klar ausgefprochen : Matth. undecimo cap. Matth. sr; 

Ecce ego mitto Angelum meum ante faciem tuam, qui preparabit viam * 19» 

tuam ante te, fiebe/ ich fende meinen Engel für deinem Anger 30, 

ficbt ber / der deinen Weeg für dir bereiten folle. Zu meinento e dic. 

Intent redet gar ſchoͤn der güldene Mund: Omnes quidem virtutes fpi- e. pul s 

rituales funt Angelice : precipué tamen caftitas res eft angelica, per tg 

hoc enim foltım fingulariter homines Angelis comparantur, alle Qu; $- Chryfeft- 

genden zwar Fönnen Englifch genennt werden / unter Diefen aber batbem "2 

CBorjug bie Keufchheit/ als welche vor allen den Menfchen Englifch macht; 

Gleicher ——— Meynung iſt Abulenfis über die Wort EHrifti bey 

bem Matth. c. vig. fec.. 1n refurrectione enim neque nubent, neque nu- Matth. 22, 

bentur, fed erunt ficut Angeli Dei in coelo. In der Auferftehung v. 3o. 

werden fie weder zur Ehe nehmen) noch ficb nehmen laffen/ 

fondern fie werden fern wie die Engel GOttes im Simmel, 

Licet alia fint opera perfectiora, & magis meritoria apud Deum, quàm Abulenfis; 

abftinentia à venereis , tamer nihil eft, quod hominem magis fpiritua- 

lem reddat. Wohl ein eingefleifehter Engel Francifcus , von welchem 

bezeugt bie H. Roͤmiſche Kirch / daß er ein unverſehrte Cyungfrau verz 

blieben / perpetuam Virginitatem fervavit. — : Brev, Ro⸗ 
Sft nun Francifcus wegen feiner Englifhen Neinigfeit ein Engelman- 

ju nennen fo kommt er mie oor tete jener Engel/ den Syobannes in fei 

ner heimlichen Dffenbahrung gefehen hat SM cap. welcher mit Apoc, 10.- 

3 ben." 2v 


254. : Aprilis. 


31, Dem recten Fuß ftunbe auf bem Meer / mit dem finden aber auf der 
Franc. Paul. (Ftben / deſſen Angeficht glangte wie die Sonn, Durch Diefe Füß vere 
Angelus ffeher der (sbrtvürbige Beda die Derfündigung des H. Evangelii/ und 
AdRom.ro.jtvar nach Der Schrift: Quam Ipeciofi funt pedes Evangelizantium 

“15. pacem, Evangelizantium bona! Und wie (aat der gecrónte Pſalmiſt: 
Pl 44, In omnem terram exivit fonus eorum. Pfal. quadrag. quarto. In wel⸗ 
"17. chem bas Meer mit eingefchloflen ift/ fo ſehe ich wie Francifcus mit einem 

Fuß geftanden auf der Erden / und mit dem andern auf dem Meer. 

32. Den Lincken bat er gefet aufdieErden/da Er bie Welt mit allem Gut 
Emsdem And Geld verachtet/ einen emigen Stoß geben; und alle Woluͤſten unter 
due 47 die Fuͤß gebracht / wie ihm Leo Decimus Papa in Bulla Canonizationis 

1 bas Lob giebt : Admirabilis erat vita ejus aufteritas, in pueritia, ado- 
Leo Deci- lefcentia, juventute, fenedtä, & decrepita cjus xtate, inter labores, je- 
musinCa- junia, abftinentias,innumerasque. corporis macerationes, eundem penè 
Don modum vivendi fervavit, A 

Warum aber hat diefer unfer Seraphifcher Engel Francifcus den 
rechten Fuß geftellt auf das Meer ? wegen Der mehreren und gröfferen 
Gefahr bie eor der Erden Dag Meer mit fid) fubret / mie folches bez 

Ecch 43. Fräfftiget ber Sohn Syrach / Eccli quad. tertio : Qui navigant marc, 

V6 — enarrant pericula ejus, welche nbet Das Meer fahren) oie reden 

von der Gefahr. Deßwegen fet er Den rechten / als ſtaͤrckeren Fuß 

auf das Meer und den lincken / als fchroacheren/ auf bie Erden/ wo Fein: 

Beda in ſo groffe Gefahr. Wie fagt obgefagter Vener.bilis Beda : Fortiora 
Apoc.cap. membra in majoribus periculis , altera in competentibus fiftuntur. 
1°. Gyen ftärckiten bat Francifcus gefe&t auf bag Meer/ welches er/ wie ae 
fagt/ auf feinem Mantel überfchiffet/ welche Starck er von GOtt allein 

hatte, O Francifce! Vatter der Kleinen / ja Mindeften/ du bift jegt 

groß in der Himmliſchen Glory / Ora pro nobis, bitte für 
ung/ und befräfftige es mit Dent 
Amen. 
€289 (o) £369 | 255 


— Feftum Beati Georgii Martyris. . 24.Apit. 
Progr. Beatus Martyr Georgius, 
Anagr, Mars ortu egregius abiit. 
| SS : N "" p 
— — 


Fortior eſt qui ſe, quàm qui fortiſſima vincit 


Mænia, dum de Te prima trophæa dabas 33; 
Purpureus, proprio dein tincte cruore Georgi $.Georgius 
Mars ibas, Martyr dum cadis egregius. Pino 
* 


Hinc Tibi furrexit ( dum fic cecidiffe decorum eft ) 
Laurus, palmaris palma , corona decens, 
er fid felbften thut befrieaen , 
Und in diefem Krieg obfiegen, — 
Iſt der ſtarckſte Held im Feld, 
Da Seorgius fein Leben 
Ein Blut-Zeug für Chrifto geben, 
War er ein fiegbaffter Held, 
THEMA. 


256 | Aprilis. 
THEMA LH 


Labora, ficut bonus miles JEfu Chrifti, fec, ad 
Tim, fec cap. 


Arheite, wie ein guter Kriegs-Mann EHrifii JEſu. 


2. F'imé2:w s 


„34 Leichwie dieſe zwey Wort / Militia und Malitia nur ein einkie 
Mn. ger Buchſtaben unterfiheidet/ alfo bat vielleicht der Poet Ges 
| : legenheit genommen / eon Dem Krieg nicht alfo wohl zu ute 

theilen/ unb feine Meynung mit dieſen zu offenbahren: — 


Nulla falus bello. 


Heyl und Frommkeit weicht im Rrieg/ 
Suͤnd und Boßheit hält den Sieg, 


Ja noch diefen Ders beyzufügen: 
Nulla falus, pietäsque viris, qui caftra fequuntur. 
Als wollte er (agen: 


In dem Krieg fein Tugend iff / 
Wo regiert Boßheit und Bi 


Daß man alfo billig zweifflen koͤnte ob aud einige fromme gewiflen: 

haffte und gottsförchtige Soldaten in dem Krieg anzutreffen. Dieſen 

Zweiffel aber benimmt uns Cbriftus die ewige Wahrheit felbften bey 

Math.g. feinem Evangeliften Matthzo cap. oct. ba er Das Lob jenes Evangeliz 

”ı0 ſchen Hauptmanns mit Diefen Worten herfür geftrichen : Amen dico 

Danos &, Yobis,non inveni tantam fidem in Ifrael, warlıch / (age ich euch/ ſolchen 
r — Vx carts Agree i | 

boni, pique groſſen unb ſtarcken Glauben bab ich nicht in Iſrael gefunden. Gienge 

milite dann der Todt Chriſti nicht wehemuͤthig zu Hertzen jenen Soldaten / bie 

auf bem Calvari⸗Berg, mit Longino ihrem Hauptmann auf ihre Bruſt 

Marciıs. geſchlagen / unb reumuͤthig geſprochen Marci dec. quinto : Verè hic 

v.39. homo filius Dei erat ;, Warlich dieſer Menſch ware der Sohn 

GOttes. Ware nicht ein frommer und gottsfürchtiger Mann Cor- 

nelius Der Hauptmann / von welchen bezeugt der 9, Lucas. Act. p 

et 


Aor, Io. 
Y ' g* 


Feftum Beati Georgii Martyris. 257 


der ware gottſeelig / und fórcbrec GOTT mit feinem gangen 
$5auf / und gabe dem Volck viele Allmofen / und betet immerz 
dar zu GOtt. * 
Durchgehe id) das Alte Teſtament / fo finde ich im demſelbigen ei 
nen hershafften David, einen großmüthigen Joſue, einen dapfferen 36. 
Jephte, einen goftsförchtigen Judam Machabzum , diefe waren Sol: — * 
daten aber alle fromme / gerechte und gottsfoͤrchtige Soldaten. Dur: "n^ 
ſehe ich das neue Teſtament / ſo ſtellet ſich mit ſeiner gantzen heiligen Ge⸗ 
ſellſchafft ein Mauritius, neben Dem ein Sebaſtianus, ein Florianus, ein 
Adrianus, Damianus, Julianus, Claudianus, Gratinianus, Cre(centianus, 
Severianus, Herculeanus, und ungab(bare andere / bie geteefen alle heili⸗ 
€ Soldaten welche unter bem enfernen Joarnifd ein guldenes Gewiſ⸗ 
en/ bey Der Kriege-Fahn die Creutz-Fahn / unter denen feindlichen Pfei⸗ 
len die Liebs Pfeilen zu GOtt / unter dem Schüffen die Schuß⸗Gebet / 
unter Denen Kriegs-Flammen die Inbrunſt zu G tt getragen haben. Br 
Labora ficut bonus miles JEfu Chrifti. fec. ad Tim. fec. Es will 2 Tim. 2. 
alfo der Heil. Paulus nicht/ dag man den Harnifch gar folle ablegen und " 3* 
dem Krieg auffünben/ fondern bearbeite dich fromm zu ftreiten/ tie ein 
guter Soldat Chriſti JEſu: 


Labora DeVoté, sICVt bonVs MlLes IrzsV, 
Mir IEſu frommobapffer fEreite/ 
Mit JIEſu gedultig leyde. 


Kriegen iſt nicht auf Spaß und Kurtzweil / ſondern auf Muͤhe und Arbeit —— 
angeſehen; Ein Soldat muß fein Abſehen ſetzen / nicht auf Freuden / ſon⸗ patiendum. 
Dern auf Leyden / Daß er wolle Hunger und Durſt / Hitz und Kälte, Schlaͤg 
unb Stoͤß ausſtehen / deßwegen ſagt ber Heil. Paulus, bag Timotheus, 
als wie ein guter unverdroſſener Soldat ſolle arbeiten. Labora, das iſt 
ſo viel geredt nach Auslegung des Heil, Chryfoftomi, als thaͤte er ihm 
fagen: Tu igitur mala patere, dann fi mala pati regalis eft militis, non 
mala pati non eft militis. Und ein folcher heiliger unb goftsförchtiger 
Soldat ware ber Dapffere Ritter / unb groffer CBorbitter bey 6 .Ott/ 
der H. Georgius ; wie Ehriftlich nun derfelbige geflritten/ und wie ritter- 
(ich. gelitten, / will id) in gegenmwärtiger erflären. Favete. 

Woann dann der Heil. Georgius follte ein guter Soldat Ehrifti wer⸗ 
den mufte er vor allen Dingen lepben / zu welchem dann ber Allmäch- 
tige GOtt ibm überfiüßige Gelegenheit an m geben bat/ u 

| | ohne 


258 | Aprilis. 

ohne Streiten unb Leyden Fan man das Himmliſche Jeruſalem nicht ere 
halten, ber diefes zu feinem Troſt ewig befigen will / mug felbften Hand 
anlegen / und mit femen Feinden fid) vorbero wacker brum fehlagen; 
Wohl fagt alfo Der Poét in feiner gebundenen Rede: 


Non nifi per magnos voluit Deus effe labores 
Ad fua Regna viam, 


38 
Permundi Oder wie Der Heil. Gregorius hom. 37. in Evang. rebet ; Ad magna 
erucemad premia perveniri non poteft, nifi per magnos labores, ift eben fo viel: 


eol lucem. 
per CrVCIs VIaM VenlıVr aD aftra. 


Durch Creug / durch Muͤhe und Arbeit 
Selanget man zur Seeligkeit. 


Job. 7... 1. Job / eit Exempel und Exemplar der höchften Gedult / hatte Fein geringe 
Erfahrnuß in bem geiftlichen Kriegs-Weſen / von Dem er begeugt / cap. 
fept. v. primo: Milıtia eft vita hominis fuper terram. Dann die jeni⸗ 
ge / bie zum Kriegs» Stand beruffen werden obſchon fie feynd vom 

3e. hoͤchſten Stammen und Saamen / als groffe Surfen und Graffen / da 

Militem — fie wuͤrcklich zur Fahnen geſchwohren / muffen feyn hertzhafft / nicht zag⸗ 

portet Te haft y an ftatt der Decken ergreiffen Den Degen / Die Biquen vor Dag 
Picketen / bann die SBecfelbauben weiß nichts von der Schlaffhaubenz 
das Zeughauß nichts von bem Zechhauß / kurtz darvon / fie müffen wiſſen 

3.Reg, 37. zu (epben und zu ſtreiten. Alſo lefen wir primi Regum cap. dec. fept. 
das David, der Sohn Iai,fehr jungs fehön, zart und delicat geroefen/ alg 
et aber gegen den groffen Philiftärfchen Fleiſch Thurn firerten ſollte unb 
wollte, joge er an / an ftatt Des Pantzers und Kriegs⸗Helms des Sauls / 
ein männliches / unerfchrocfenes Gemuͤth / und flritte alfo ber&bafft vor 
das Volck GOttes. — 

Mann jener Durchleuchtigſte und Großmuͤthige König in Arago⸗ 
nien Alphonfus (mie von ihme Eneas Sylvius glaubwürdig bezeugt, ) 
bem Altmächtigen GOtt für Drenfache empfangene Guttbaten auch Öreys 

40. mahl täglich Danck gefagt: Krftlich / daß er ibme die groffe Gnad ger 

Bro nib than, und ihn qu einem vernünfftigen SDtenftben erfchaffen: Svoeytens/ 

Deogratiz. Daß er ihm unter Denen Menfchen einen Gbriften bat faffen werden: 
Drittens / Daf er ihn unter denen Chriften qu der Königliihen Würde 
erboben ; (o hat der Heil. Georgius fatt(ame Urfach/ GOtt eteig zu prei⸗ 
ſen / daß er ihm hat. (affer. auf Erden einen Soldaten werden / und ie 

unfer 


Feftum Beati Georgii Martyris, 259 
unter Denen Soldaten einen fo groſſen Heiligen’ und unter denen Heili⸗ 

gen einen dapfferen Feld⸗Herrn und Kriegs: Furften unter ber Stans 

Dart und Ereuß- Fahnen Gbrifti JEſu. ws t 
Es ware der H. Georgius ein gebohrner Cappabocier/ reiches und $.Georgius 

Adelichen Herkommens / unb von Kindheit auf ein Gbrift. "Sein mu: nobils 

thiges Hertz / und auserlefene Leibs⸗Kraͤfften machten ihm in blühender Cappadox. 

Jugend einen Luft zum Krieg alloo e8 ihm Durch das Mtannliche 

Wohlverhalten unter dem Heer Des Kayferg Diocletiani fo weit gelun⸗ 

gen / daß er fib endlich zur höchften Staffel eines Feld - Obriften ge: 

ſchwungen / zugleich aud) bey Dem Kayſer in fo grofles Anfehen und 

Hochſchaͤtzung geft&et / Daß biefer auf Die Klugheit und Dapfferfeit 

Georgii eiit groffes Abfehen machte / und fib am wenigften einbil- 

den Fonte daß Georgius dem wahren Ehriftenthum zugethan wäre; b^ 

Indem nun diefes Witterichs einiges Suchen / Begierd und — u quzric 

gen dahin zielte/ wie er Das Chriſtliche Weſen gang zu Grund richten adem Chri- 

und, vernichten mögte/ auf baf alfo feine Goͤtzen Defto mehr angefeben / Ri funditüs 

von jebermänniglich verehrt’ und ohne einiges Widerfprechen angebetet deem ; 

würden / bie feinem blinden Wahn nach das Roͤmiſche Neih allein 

&bü&ten und flü&ten. Demnach verfammiete er einen groffen Nath / 

entdeckte darinn feine vergiffte Meynung/ und bey fid ſchon gefafften 

Schluß / mit Feuer und Schwerdt zu verfolgen Die jenige/ Die fic) Chris 

ften befenneten. In dieſer höllifchen Verſammlung wollte ein jeder 

ber erfte ſeyn dem Svapfer Das Placebo zu (piefen / alle und jede lobten 

das Kayferliche Intent, als gerecbt/ fromm und heilig / als ein ihren Götz 

tern höchft angenehmes Werck / verfprechen insgefamt unb beſonders / 

ihre Kräften nad MöglichFeit beyzulegen. Was hierzu Georgius, bet 

diefer Raths⸗ Verſammlung mit einverleibt ware ? fein Schluß ware 

(bon im Hergen gemacht / lieber taufendmahl zu fterben; als nur ein 

Pragel-breit von dem wahren Glauben abzumeichen. Was tbut alfo 

Georgius, ba von ihm begehrt wurde/ fein Sentiment gleichfalls zu erz 

klaͤren / zu (agen / was / und mie er gefinnet? 

Veritas , bie liebe Wahrheit iff sar eine dem Himmel angenehme Woo. 
Mutter gebähret aber bey der Welt ein unangenehme Tochter / als — 
ben Haß / wie ſagt bas allgemeine Sprichwort: Veritas odium parit, ric, 
und ic) fage: 

ApVD CVnCtos Verltas aVDIt oDIofa, 
Allenthalben und bey allen 
Thut die Wahrheit bócbff miffallen. ; 
| $fa Als 


260 Aprilis, 
Mes 5o Alſo gicbt Zeugnuß Uter andern unzahlbaren der Prophet Ifaias, cap- 

^!^ quinquag. nono. Veritas corruit in plateis , die YOabtbeit ift auf 

der Gaſſen zu Boden gefallen/ Vieleicht ift (ie geftolpert über das 

Corpus Juris. Wird etwann die Wahrheit Dias finden in denen Staͤd— 

44. ten? Ad) in wie vielen findet man nicht einallegirtes und affigirtes Edict: 

Veritasnul- Si quis veritatem dixerit, frangetur ei caput. Solle fie wohl bey Koͤ⸗ 

zes niglichen Höfen fiber und offentlich erfcheinen dörfen ? Ach nur ver- 

blumbt unb bemäntelt/ wie erfcheint 2. Reg. 12. c. alfoo der Nathan 

bem König David feinen ſchwehren Ehebruch und Todtſchlag nur in ei 
ner Gleichnuß vorgetragen hat, C'Garum das ? darum: 


nVLLI eheV aMICa nVDa Verltas, 


ea ssh blofje Wahrheit geigt/ dem ſchlagt man ben Fidelbogen unt 
a8 Maul. 

Ehriftug redete mit Deren Pharifaern von ber Wahrheit: Si veri- 

Joan $. tatem dico vobis, quare nom creditis mihi? Joan. oct. c. Und wie haben 

"46. Sie ihn angehöret ? Sie haben es Ehrifto mit bem Teuffel gedandkt: 

Demonium habes. Vielleicht wird aufs wenigft im den Schulen bie 

Wahrheit gelehrt und angehört ? Aber z ach lepber ! da höret man von 

nichts / als nego, concedo, diftinguo, probo. Man ftubiret / man di- 

fputiret Tag und Pacht, früh unb fpath unb dannoch fagt ber groffe 

febrer der Voͤlcker / S. Paulus, findet man ehender dag Vacuum, den 

Motum perpetuum , Da Infinitum divifibile &c. und dergleichen ae 

z.Tim.3. ſcheide Narren⸗Poſſen / als bie C'Gabrbeit/ fec. ad Tim. tertio: Semper 

T addifcentes, & nunquam ad fcientiam veritatis pervenientes. 1Inb wie 
fiehts um die Wahrheit in bem Krieg? — | 

«x ini... C$ belägerte der groffe General Holofernes bie Stadt Bethulia. 

mica Marti. Diefer (aft zum Kriegs⸗Rath anfagen / wie es zu thun wäre / wie Die 

Stadt aur füglichften einzunehmen ? ille gaben ihre Vota, und Feines 

ware beffer / als des Achiors, dann er fagfe Die gründliche Woehrheit. 

Wie ij man ihm aber deßwegen begegnet ? Diefer Dapfiere Soldat 

ie tvurbe auf Det Stelldem Regiments: Profoßen übergeben der ibn durch 

Ju n > feine Knecht an einen Baum binden laffen. Judith. cap. fexto : Servi li- 

1 gaverunt Achior ad arborem manibus, & pedibus, damit er von dem 

wilden Thieren zerriſſen würde, Was ware die Urfach eines fo ſchweh⸗ 

ren Urtheils? Ach! er bat das Maul zu weit aufgethan/ er bat fib mit 

der Wahrheit verrebt/ inbent er afío redete: Si digneris me audireDo- 

minc mi! dicam veritatem in conípectu tuo... Dieſe Wort festen c 

Hole- Feftum Beati Georgii Martyris. 26r 


— — 

Holofernem völlig in bas Harniſch / daß Achior ſein aͤrgſter Feind wur⸗ 
de, ber zuvor fein beſter Rath und Freund ware, Mox ut factus eit 
Achior veritatis amicus, factus eftHolofernis inimicus. 

Was Achior erfabren/ ein Kriegs⸗Rath Holofernis, das hat, unde 
zwar ein mehrers erfahren Georgius, ein Kriegs⸗Rath Diocletiani, tve[zImperator; 
chem Georgius herghafft widerſprochen / e$ lauffe fein Beginnen wider sontradicir, 
alles Recht und Gerechtigkeit / er finde die Chriften unſchuldig / ihren 
Glauben recht und (oblid/ ihr Thun unſtraͤfflich ihre Satzungen fromm 
gegeindt unb heilig / fehe Demnach nicht / wie ihnen mit Fug ein Leyd 

önne zugefügt werden/ es wäre dann man wolle wider GOtt und die 


To. 


46. 
eorgius 


helle Wahrheit Die Waffen ergreifen — il: 

Auf biefe Wort Georgii fienge ber gefamte Kath an nicht anberft 
zu wüthen / als wollten fie den Himmel flürmen / Diocletianus nichts 
deſto weniger/ obrooblen im Hertzen ganfs ergeimmet/ fucbte mit freund» 
lichen Worten bas Herk Georgii zu erfundigen / redete ihn deßwegen 
mit folgenden an: So viel aus Deinem Mund erbellet/ bif du nicht at E. Lum 
(ein ben Ehriften febr geneigt, fondern/ wie es ſcheint in Herkei ein congrerur 
rift. Alſo iſts antwortet Georgius, Chriſtum erfenne und befennere Chrikia- 
ich. Iſt Diefes aber der Danck / ſprache Der Kanfer / für die Ehr und num. 
Reichthum / womit ich dich begnábiget bab ? ift Dir Das bobeGbrenz2(mt 
- im Krieg deßwegen gegeben; daß Du unfre unfterbliche Götter hindan 
fegeft / Denen ich wegen fo glückfeeliger Regierung zu aller Danckbars 
Feit verbunden bin ? Jab ich Diefes an Dir verdient 7 indem ich bid) naz 
eher Hof berufen; fo viel anvertraut / zum: geheimen Nath gemacht / zu 
folchem Anfehen erhoben / daß bw num alle folche Gnaben / als ein 
Schwerdt rider deinen (o treuameinenben Kayfer menbeft ? Aare dir 
dann unbefanbt mein unverföhnlicher Haß wider die Ehriften/ als das: 
unlaugbare Sifft des gemeinen Weſens? une 

Was hierauf Georgius? Er fpührte ſchon daß bas Donner- Wet: 48. 
ter allbereit anbrechen mollte / begegnet Diocletiano in aller Sanfft-Georgius 
muth und Sreundlichfeit :Unuberrindlicher Kayſer! was du würcklich Dioelerigg 3 
erwehnen rollen / iff mir Feineswegs enthalten : Die Gnaden / die bu "Eu. 
mir toiberfabren faffen / feynd und werden bey mir int unfterblichen An- — ^ 
dencken verbleiben / ich werde von der Treue niemahlen ausfeen / zu 
welcher ich mich einmahl verbunden / dann was unterbrochen werden 
fan/ift fein wahre Treu. So ift mir aud) (fo wahr mich mein GOtt 
liebet/ ) dein Wohltahrt und Leben lieber / als mein eigenes. Mein 
tägliche Bitte iſt / Diefes für jenes zu ſetzen s A gear zu einem x^ / 

iu RET Ho tz 


49. 
Georgiusin 
carcerem 
ligatus in- 
truditur, 


Píal. ox. 
Y. 1 ge 
so. 
Virtus et 
palma. 


ST 
Georgius 
rotztor- 
mentum 
fultinet, 


261 Aprilis. 


Holg ober unbefeelten Meta / fondern zu dem foabren lebendigen 
Gott / der Himmel und Erden erhaltet und cin gerechter Behereſcher 
ift alles deffen/ was ſterblich und unfterblich ift oefjen Wohn⸗Sitz ber 
Himmel ift, Kurs Davon: : 


DeorVM, qVos fíngItIs, CaVLa, non aVLa eft, 
KZurer falfdben Götter Saal 
Iſt ein wuͤſter Goͤtzen⸗Stall. 


Hierauf brache bas Ungewitter völlig aus in ein entfegliches Blitzen 
und Donnern das Feuer, fehluge aus in völlige Flamm / Georgius wur⸗ 
de auf den Befelch des würhenden Tyrannen geworffen in Den abſcheu— 
lichften Kercker / mit. eifernen Banden gefeffelt/ auf ber Erd ausge 
ſtreckt unb mit einem fihrwehren Stein auf Dem Halß beſchwehrt / gleich: 
wohl wurde ibme bie Srepbeit nicht genommen alfo beſchwehrt⸗und ges 
bunbener fein Joerg zu GOtt zu erheben dann es bleibt wahr: Virtus 
premi poteft, non opprimi. Cjnbeme ift Die Ehriftliche Tugend nicht 
ungleich dem allzeit arünenben Palm⸗Baum / welcher / wo mehr er ge 
truckt wird / defto mehr und ftárcfer feine Aeft ausbreitet/ unb fich em 
por erhebet/ davon redet ber gecrónte Prophet Pfal. nonagef. primo. 


IVſtVs CeV paLMa fLoreblt, 
& DVrablt, 


Und ber Poet: 


Stat Conftans VlrtVs, ftat sICVel fronDea MyrtVs. 
Wie der Palm: Baum grünend ſtehet/ 
So die Tugend ffard beſtehet. 


Des andern Tags wurde Georgius teieber vorgeftellt / und weilen er 
von feiner gefaften Meynung nicht abweichen wollte/tourde ein feharffes 
Sab, mit Meſſern um und um beftecfet / auf feinem Leib umgetrieben / 
wodurch das Fleifch gang und gar gerfegt worden. Unter diefer Quaal 
hörte ber tapffere Held diefe Stimm vom Himmel: Förchte dich nicht/ 
Georgi! frifch auf/ ıch bin bep bir: 
TV neqVe CeDe M.LIs, VeL Contra fortIVs Ito. 
Worauf ibm ein Englifcher Geift in weiſſen Kleidern erſchienen / ae 
tróft / geſtaͤrckt und freundlichft zugefprochen / wodurch dieſes "e 
iche 


Feftum Beati Georgii Martyris, 263 


o 
fiche Torment der Heil, Georgius mit folder Standhafftigfeit ausge — ga. 
fanden / wordurch viele befehrt/ unter welchen aud) bie beyde Burger; Unde phe 
meifter felbften/ Proteus und Anatolius, stocp anfehnliche Männer, moc(, res convere 
che alfobald unter dem Schtwerdt ihr Leben dargeben. Obwohlen dar 2" 
ergrimmte Kayſer fib felbften für Zorn nicht Fennete/ refolvirte er (id 

dannoch / andere Saiten aufyufpannen / fette an den beftändigen Blut: — 
Zeugen / er follte endlich in fich geben / von feiner Halßſtarrigkeit abfle-o@ermtur 
ben / er biete ibme an alle erdenckliche Gnaben/ Ehren und Meichthu;Georgie in- 
men / nichts folle ibme abgehen / fo er fid) nur zum Kanferlichen Aillennumerz di- 
bequemen wolle, Nun / gedachte Georgius , ift bie befte Gelegenheit, 95 9 
bem Kayfer die Kraft meines lebendigen unfterblichen Gottes Far vor 

die Augen zu legen/ fprache Deßmegen: Wohlan / D Diocletiane !ift mir 

erlaubt in Den Tempel deiner Ootter zu geben / um zu fehen/ was und 

wie deine Goͤtter ſeynd? Ja / ſprache ber. Kayſer / vermeinenb / Geor- 

gius ſeye endlich witzig worden / und alſo mit Zulauffen des gantzen 

Volcks wird Der Tempel eroͤffnet / Georgius tritt hinein mit ernfthaff- 

ten Geſicht / ſtellt ſich vor der Bildnuß des Apollinis, redet ihn an: Biſt 

du der jenige / der von mir ein Opffer verlangt / das allein dem HErrn 
gebuͤhret ber Himmel und Erden erfbaffen ? machet hierauf dag 
Creutz⸗Zeichen gegen Dem Bild / und ſiehe Wunder! da fangt der ver 
bergene Teuffel mit uͤberlautem Zetter-Gefhrey ju ruffen: Nein / nein/ S4 
ich bin Fein Gott / es ift Fein anderer Gott / als Chriſtus den bu ehreſt. Ad vocem 
Wie Darjjft bu mir dann noch fo keck vor Augen ftehen / ber ich Den cue 
wahren Gott ehre? Auf biefe Wort Georgii fangen an alle Goͤtzen erztaola, 
ſchroͤcklich zu heulen, fid) felbften zu ſtuͤrtzen auf bie Erden/ und in 10co, 

Stuͤck zu zerſpringen. 


Da ware alles in voͤlliger Wuth / die Goͤtzen⸗Pfaffen girrten mit 
den Zähnen und ſchriehen Mord und Rach / das Volck geriethe in ein 
perbittertes Sauffen / riefen den Gottebiener in-höchfter Furi für ben 
Kanfer / ſchreyend eines Schreyens: da habe er feinen fauberen Opffe⸗ 
rer wieder / er fepe ein Zauberer / ein Verſpotter ber Götter, ein Moͤr— 
der ihrer Heiligen Schuͤtzer / tauſend Todt fepe er ſchuldig / ſterben und HA, S 
verderben folle er. — Diocletianus ohne Dem ein geimmiges Thier / nod) adiudicatur 
wilder. gemacht Durch bas Ruffen der Goͤtzen⸗Pfaffen / weilen viele Hey ent. — 
den offentlich Chriſtum befenzten/ zwifchen Wuth und Sorgen, ergrief- 
fe der Kanfer den kuͤrtzſten Weeg / und befahleman folle Georgium hin- 
führen, und enthaupten, i" 
as 


264 — Aprilis. 


Was hierauf der flarefmüthige Geergius ? In feinem Hergen 


fprache er frohlockend: | 


DeCertabo VeLVil bonVs MiLes IesV , * 
DVM eXípeCtat Corona IVſtitlæ. 


Streiten will ich wie ein Chriff / 
Wir die Eron verbeiffen iff. 


6. , \ 

— s. Da Georgius ben Nicht-Plag eingetretten bittet er die Schergen um 

Georgius einen Fleinen Verſchub des legten Streichs / big er feine Seel GOtt 

un völlig befohlen babe welches ibm auch geftattet worden. Fallet ben 

uad) auf feine Knie / erhebet Hand und Augen gegen bem Himmel’ und 

fpricht nut tieffem Goeuff&en folgendes Sebet: Mein GOtt und mein 

HErr! ber du bift von Ewigkeit / zu dem ich meine Zuverficht gehabt 

von Kindheit any erbóre mich / der du bift der ewig⸗ waͤhrende Schatz / 

bie unausbleibliche und teabrbaffte Verheiffung deiner Diener; und als 

Paficrates den Denen bie Dich lieben; auch fo gar mit reichlichen Gaben vorfoms 

apud Li- meſt / ehe fie dich bittlich erfuchen. O HErr! der Du mich gewuͤrdiget / 

pom, &Sur. Dich zu befennen in meinen Peinen/und bie Gedult verliehen/ bif zu Diez 

fem meinem End/nehme nun auf meine Seel, fehüge fie für denen höL 

liſchen Straſſen⸗Raͤubern / und begnädige mich einer Stell unter denen, 

die Dir gefällig gedienet haben. Verzeyhe denen abgöttifchen Heyden/ 

was fie mir Leyds angefüget/ unb noch verüben gegen diejenige / fo Dei 

nen H. Nahen anrufen. Ertheile ihnen dein Göttliches Liecht auf 

daß fie bie Wahrheit erkennen / meilen dein Will / daß alle follen ſeelig 

werden. Meiche deine hülffliche Hand allen Den jenigen / bie deinen 

$ — Nahmen anruffen / Deine Heilige lieben / ein Verlangen zu ihnen tragen / 

decollarur, UND ihrer gedencken / auf Daß (ie auch ben Fußſtapffen ihres Glaubens 

folgen moͤgen / und endlich gewuͤrdiget werden / in Deinem ewig⸗waͤhren⸗ 

den Reich ihnen beygeſellt zu ſeyn / dann dein iſt das Reich / und Ehr in 

lie Ewigkeit Amen. Strecket auf dieſe Wort fein heiliges Haupt him 

und empfienge den Schwerdt⸗Streich mit unerſchrockenem Muth den 

23. April in Der Perſianiſchen Stadt Diofpoli, ober wie andere wollen, 
zuMelithena in Armenia. 

Sap. 10. Das ift/tva8 fagt der D. Text Sap. dec. cap. Certamen forte dedit 

12 — jlli, ut vinceret. fÉinen ſtarcken Streit bat er ibm gegeben; das _ 

mit ev oen Sieg etbielte. | 

CertaMen CertaVIt DIVVs Ge; rglVs, 


Geor- 


.. Feftum Beati Georgii Martyris. “265 


Georgius hat ritterlich geſtritten / Georgius bat ftandhafftig gelitten, 
und zwar: i | 


DeCertaVIt VeLVt MILes IesV, 


Wie ein guter und frommer Kriegs⸗Mann Chriſti Sj G(u. So giebts dann, ER, 
auch fromme/ gereiffenhaffte und gottsförehtige Soldaten dann: ini mie: 


BeLLVM non VbIVIs Dira BeLLVa, * 


Zwar im Rrieg manch wildes Aind/ 
Do man doch viel fromme find. 


Ein (older mare neben viel taufend andern der H. Georgius, der wohl 

(agen Fonte mit bem H. Paulo, fecunda ad Tim. quarto : Bonum certa- 1. Tim, 4. 
men certavi, curfum confummavi , de reliquo repofita eft mihi coro- "7 
na juftitie. Deme id) dann zum ewigen und unfterblichen Lob bepmable 

eine ftarcfe unbeweglihe Saul in Mitte der Feuer-Flammen mit biefet 
Jahr⸗und Zeit⸗Schrifft: 


CoLVMna Deo sVo InnIXa, ab Igne non Læſa. 59. 


$. Georgius 
Es komme über mid) alle Graufamfeit der Tyrannen / unb wann ich columna 
ſchon gefihlagen werde / mie ein Kieffelfteiny fo werd ich Doch allzeit Die tmmobilis, 
Seuer-Funcken Der Lieb von mir geben; und mann ich (bon gefrucft und 
gepreft werde, wie ein Wein⸗Trauben / fe will ich alleit von mir rinnen 
[affen den lieblichen Wein der Gebult ; Bann ich (don zerfreften wer: 
de / wie eine Blumen / fo will ich Doch den Geruch eines gottfeeligen 
Wandels allgeit/ und nur Defto mehr oon mir geben, Mit einem Wort: 
Stabo veluti marpefia cautes. O H. Georgi! ber bu in Deinem legten 
Gebet diefe Stimm vom Himmel gehört haft: Veni dilecte mi, ut me- 
cum epuleris in convivio meo, quod autem poftuláfti , fcias impe- 
träffe. Erhalte uns ( Georgius Anagr. gregi tuo, ) bie Gnad / hier rite 
terlich zu ftreiten / und gebultig zu lepben / bamit wir Dorf 
mit dir ewig xum gecrónet werden/ 


* 


el Feftum 


266 Aprilis, 


ji, — Feftum Sandi Marci Evangeliſtæ. 


Progr, Marcus Evangelifta. 
4nagr, Mars avet Angelicus, 

Queis fe defendant, fua funt fcriptoribus arma; 


Angelicis fua funt bella parata viris. 
Angelus ut levibus fe librat in aéra pennis, 
£o; &riptores Libri, fic calamique levant. 
&Macsi Marcus ab Aligero fic tollitur usque Leone, 
Leone füb- Mars Evangelicus Scriptor ut Angelicus. 
— Die Seriventen thun erheben 
Ihre Sedern, wie thut geben 
Hohen Flug der Fluͤgel Schwang, 
Marcus vom Flug ſtarcken Löwen, 
Gleichfalls fic) empor thut heben, 
Hat gleich andern femen Gang. 


THEMA. 


Feftum Sancti Marci Evangeliftz. 267 
T HE M 4. 


Et facies Leonis à dextris ipforum quatuor. 
Ezech, cap. primo, 


Zur rechten Seifen der vier Thiere ware eines Löwen 
Angeſicht. Ezech: 1. v. to. 


As von CbrifIo bem Lehrer aller Wahrheit gefihrieben der 
59. Matthzus cap. dec. tert, Sin parabolis non loquebatur Matta. 13. 
eis, ohne Gleichnuffen redete er nicbc/ bas Fan i" 34 
fagen / de fcriptoribus Ecclefiafticis , Marci quarto. Si- Mara 4 
né parabola non loquebantur, dann mann fie wollten bag v. 34. 
wohl⸗verdiente Lob ber Heiligen mif lebendigen Farben berfür ftreiben/ — e, 
gebrauchten fie fid) ber Gleichnuſſen / verglichen fie bald einem anwach⸗ Meraphore 
fenden Fluß / mit ber Beyſchrifft: Vires acquirit eundo. Bald einerfcriptoribus 
Waſſer-Corall / mit der SSepfbrifft: ZEthere durefcit. Bald einen familiares 
€ diff; mit der Zufehrifft: Adverfo flante. Bald bent Amarant, ober 
Tauſend⸗ſchoͤn / mit der Zufchrifft : Nunquam languefcit. Bald einer 
ofen: Cum lenitate afperitas. Bald einem Weinſtock: Recia ube- 
rior. Bald einem Paln-Baum: Inclinata refurgit. Bald einem Pi- 
no, oder Zien- Baum: Recifo cortice viret. Bald einem Hirfch: Dant 
animos vires, Bald einem Felſen: Duritie flammefcit. Bald dem 
Olympo: In fublimitate fecuritas, Bald dem Gold: Donec purum, 
Bald einer Flamm: Donec quiefcam , nefmlid) in ihrem Centro, tooz ._. 
hin sielen die Wort des H. Pauli, ad Phil. primo : Cupio diffolvi & effe 4d Phil. r. 
cur Chrifto, É " = 
Vergleichen nun etliche einen beftanbigen Diener GOttes mit eirsanaicom- 


nem Quell reichen Brunnen / fo fihreibe ich Darauf: parantur. 
In aVCtV IDeM, aC In haVAaV. 
Mie ich bin in den suflug / 
So bleib ich in dem Yusguf. 63. 


Dann ein teabrer Diener GOttes allseit unveraͤnderlich fid) zeiget / bag onse - 
Waſſer ber Srangzunb Trübfaalen nehme zu / ober ab / deßwegen ift bie 
treuameinenbe Ermahnung Laur. Juftin, Ne extollaris in profperis , ne- 
que frangaris adverfis, nec fecuritate "TT defperatione intereas. 


2 Ders 


268 Aprilis. 
64. Vergleichen andere den Diener GOttes einem unabnehmenden Meer/ 
— fo ſetze ib darzu: 
VnDa neVtlqVaM sICCabltVr, 
Vrie das Waſſer ibm abgeht / 
In oer Voͤlle (fete beſteht. 


e 
Dann obreob(en der Diener GOttes von allerhand Ungluͤcks-Winden 
hin und her getrieben wird / (0 werden ibm Doch mit nichten ermanglen 
pie goͤttliche Gnaden-Waſſer / wie begeugt Der Heil, Paulus ad Rom. 
quinto : Gratia Dei, & donum in gratia unius hominis Jefu Chrifti in 
6j. plures abundavit, 

Dergleichen andere ben Diener GOttes mit einem ſtarcken Meer⸗ 

Scopulo. Felſen / ſo haue ich Demfelbigen dieſe Wort ein: 


ADVersIs neqVe LeVlter fLeCtor, MInVs frangor, 


Gar nichts iff / das mich bewegt / 
Meniger zu Boden let. 


Dann eim wahrer Diener GOttes flebt in den Derfolgungen / wie ein 
x ſtarcker unbeweglicher Felſen in den Meers⸗Wellen / dahero fib verlans 
md ten laſſen Der Heil, Paulus, ad Rom. oct. Si Deus pro nobis, quis eon- 
EE nos? 
„Vergleichen andere ben Diener GOttes mit einem Adler / fo füge 
T y ich hinzu: 


NeC arDorIbVs sVIs obeft zftas, 
NeqVe frIgore sVo noCet hyeMs, 


Dann der Gerechte foͤrchtet weder die Sreng⸗ und Rauhigkeit ber Wir 
derwaͤrtigkeiten / weder bie hitzige Verfolgungen Der Tyrannen / wie bez 
bMS fráfftiget ber Jo. Joannes prime quarto : Timor non eft in charitate, 
' * — fed perfecta charitas foras mittit timorem. 
67. Vergleichen andere ben Diener GOttes mit der Sonnen fo fe&e 
sh —— id) biefe Qu(cbrifft: | 
DIVes hIC In qVeMCVnqVe. 
Allen tbeilt fie mit ihr £iecbt/ 
Ihren Glanz entziehet nicht. 


AdRom, 5. 
Y. lf. 


ean 


Feftum Sancti Marci Evangeliftz, 269 


—— m — —— —— — — 
Dann gleichwie bie aufgehende Sonn allen und jeden ihren gülbenen 
Glantz reichlich und freygebigſt mittheilt / alſo ſagt von dem Gerechten 
aller Gerechten der Prophet Malachias cap. quarto: Orietur vobis ti- Malach, 4. 
mentibus nomen meum Sol juftitiz. v. 2. 
So wir beut aber unfre Augen fehlagen tvollen auf bie Prarogativ 
des 5. Marci, fo kommt ung vor/toas er felbften fragt cap. quarto: Cui Marei 4. 
parabole comparabimus? em föllen wit ibn vergleichen Keiner "39 
Sach / dunckt mich füglicher / als einem geflügelten Loͤwen wie vorgefez 
ben und vorgefagt bat Der Prophet Ezechiel cap. primo: Et facies Leo- Ezech. 14 
“nis à dextris ipforum quatuor. Obwohlen num viele Eigenfchafften” 1% 
an bem $ótven gefunden werden welche ung den H. Marcum vor Augen 
ftellen koͤnten will ich bod) aus allen nur brep anziehen, alg vigilantiam, 
pie Wachtfamfeit/ fortitudinem, die Staͤrcke & gratitudinem, und bie 
Soandbarfeit, Von ber erften wird gefagt : Caput Leonis denotare 
poteft Vigilantium, eò quod dormit apertis oculis, Com der zweyten: 
Leo fortiſſimus ad nullius pavebit occurſum, Prov. trig. Von Der drit⸗krov. 30. 
ten: Egregium quidem gratitudinis Exemplum eſt. In bem ich alfo "39 
den Anfang machen teill von ber Wachtſamkeit / Attendite & Favete. 
Leo, auf Griechiſch / ^£», zeigt an eben bas jenige/tvas Rex, ein $062 
nig/ deßwegen tragt Der Low allein ein Gron auf bent Haupt / deßwegen 
auch viele Kanfer Leones fi) haben nennen laffen. Man fagt/ dag 
das Schiff zu Grund gebe an bem Ort / mo fich ein fehlaffender Sin 
aufhält, mo aber ber Loͤw erwacht / epe es fiber. Es fagen auch die, 68-, 
Naturkuͤndiger: Dormit Leo apertis oculis, daß ber Fön mit offnen Au⸗ Leo visit 
gen fehlaffe/ daß ich obl (agen Fan: 
gXCVbat VIgIL Leo, non DorMIt. 


Der Löw feblafft nicbt/er allzeit wacht/ 
Es fey bey Cag/ oder bey Nacht. 


Dann es it Fein Thier dem Schlaf alfo zumider/ und dem Machen al 
fo zugethany wie Der Loͤw: Modicé dormit, babere in Mycenator denen 
Tempeln Löwen geftellt wurden / anzuzeigen bie Wachtfamkeit deren 
Vorſteher: Tanquam divinorum cuftodes, Dabero der Poet: 
Eft Leo, fed cuftos, oculis quia dormit apertis, 
Templorum idcirco ponitur ante fores, 69. 


1 Le . 
Die Egyptier ftellten bas Haupt des Löwen zum Zeichen ber Wachtſam⸗ boil ife 


Feit / Dahero der Löw der Sonnen ijt zugeeignet worden : Quippe qui templi fo. 
$[5 patenti, res cui à 


270 : Aprilis. 


Gn 


patenti, igaeóque oculo terram conípectu perpetuo, atque infatigabilt 

intuetur. Wohl bat alfo Diefe des Löwens Wachtſamkeit nadbaefofat 

jener Derfianifche König’ roelcher feinem Cammer⸗Diener den ernfthake 

ten Defelch ertheilt/ bag er bey Zeiten ihn mit Diefen Worten von Dem 
— ſonſt notchwendigen Schlaf aufweckte SurgeRex, ac negotia cura, Deßs 
wegen Homerus aus feiner Feder flieſſen laſſen: 


"e Non decet integram no&em dormire Regentem 
Imperio populos, & agentem pectore curas. 


Daß diefe Des Loͤwens Eigenſchafft und Wachtſamkeit an-und von fid 

habe zeigen wollen der allerweifefte König Salomon / begeugt das dritte 

3. Reg. 10. Buch ber Königen cap. decimo: Leones ftabant juxta manus fingulas, 
"!9 &duodecim Leunculi ftabant (uper (ex gradus, hinc atque inde. 


Das Der H. Marcus ein wachtfamer Loͤw aetvefen fey/ erkläret ber 

Apoc. 10. H. Evangeliſt Joannes in feiner heimlichen Dffenbabrung cap. dec. da 
"* er ihn als einen Engel eorftelit geſtalt dieſer Worten: Vidi alterum 
En, Angelum. Dann ber H. Marcus ware ein Engel wegen feiner Jungfraͤu⸗ 
ui Angelus ficben Reinigkeit. Deßwegen (agt der N. Laur, Juftin. Angelus fuit 
Eortis, S. Marcus, quia degens in carne, Angelicam ducebat vitam. Fortem 
vidi, (agt erwehnter H. Goangelift. Das ift mit fonderlicher Staͤrck bes 

gabt/ welche Dem Löwen fonderlich eigen if. Defcendentem de coelo, 

als der vielmehr himmmliſch als irrdiſch. Amictum nube, der mit eiz 

ner Wolcken bekleider/ dann er ware aus ber Zahl Der jenigen/ von 

Hai 60,r.8. welchen gefagt I(aias cap. fexag. Qui funt ifti, qui ut nubes volant? Er 
batte auf feinen Haupt dag Zeichen des Friedens / einen Regenbogen: 

Iris in capite ejus. Diefen Frieden truge mit fic) der Löw De8 H. Marci, 

feinem Evangelio einverleiber/ dann indem er ju Alexandria gebunden 

lage in der Gefaͤngnuß / ift ibme von bem ſtarcken Löwen aus Dem Ge; 

ſchlecht Syuba/ von Cbrifto JEſu / anbefohlen worden biefen Frieden al⸗ 

Apoc, 1€. [enfbalben zu verfündigen/ mit diefen QBorten: Pax tibi Marce, Evange- 
"7. — Jifta meus. Diefer Engel hatte in feiner Hand ein Buch: Habebat ma- 
nu fua libellum, dag ware das Buch des H. Cvangelii/ welches er be 
fohrieben. ilnb damit Sonnen-Elar erhelle/ bag Durch Diefen Engel ver; 
ftanben werde Der Loͤw des Heil, Marci, (e&t Der Heil, Joannes hinzu Die 
Stimm des Engeld : Und er rieff mir lauter Stimm), als wann 
ein Löw brüllet, Et clamavit voee magnä, quemadmodum Leo ru- 
git. Alles dieſes bekraͤfftiget D. Laur. Juftin. mit folgendem: Ipfc e 


? 

ibid , v. 2. 


Feftum Sancti Marci Evangeliſtæ. 271 


— eſt, id eſt S. Marcus, quem Joannes myſterialiter prævidens ait: Vidi al- 

terum Angelum per medium cæli volantem , habentem Evangelium 
«ternum, Apoc, decimo quarto. Deffen Wachtfamfelt zu ſchlieffen aus Apoc. 14: 
dieſer Wort- Wechslung: Progr. Divus Marcus Evangelifta. Anagr. "* & 
Sum vigil ad eventas curas. 

Nachdem der H. Marcus feinem H. Lehr-Meifter Petro etliche Jahr 72. 
für einen Dollmetſcher gedienet / tragt ibme diefer endlich auch ein be; S. Marcusia 
fonders wildes Feld auf; dafelbften einen Weingarten des Herrn angu SEP 
legen / nehmlich Das Egyptenland / welches voller Finfternuß des Aber: | 
glaubens/ nicht Das geringfte Fuͤncklein einiger Erfanntnug GOttes hat: 
te, Marcus erhebt fic alfo von Rom / nimmt fein gefchriebenes Evange⸗ 
fium mit ſich / macht den Anfang zu Cyrene und Pentapoli, und andern 
Städten mit beglückten Fortgang, und bringt mit Wort / Werck und 
Wunderthaten unzahlbare zum Ehriftlichen Glauben, Waget ſich alsz 
dann in die Haupt⸗ Stadt Alexandria, alltvo bie Deydnifche Finfternu 73. 
am allerbictften und gieffet feine Tugend⸗Strahlen / als eine neue aufz Multum 
gehende Sonn allba verwunderlich aus / er bauet bie erfte Kirch unter proficit — 
beni Nahmen Des H. Petri, und legt Dardurch den Grund: Stein des “andre, 
Alexandrinifchen Patriarchats. In dieſem Orth mare bie Seelen-Erndf 
ER reich / e8 Famen unſaͤglich viele sum Heil, Tauff / fo Juden als 

ptier, 

—— bald ber ſunge Loͤw Durch Die Geburt das Tag⸗Liecht zum erſten⸗ 
mahl anſchauet / fangt er gleich Darauf an zu fehlaffen durch drey Täg 
und Macht; der alte Loͤw aber/al ein Liebhaber der — des 
Schlaffens des Jungens uͤberdruͤßig / fangt an entfeglich su brüllen/ und 
erweckt alſo den Schlaffenden / wie mit andern erzehlet Pierius: Tribus 
diebus, & tribus noctibus dormit, tum deinde Patris rugitu, tanquam 
tremefacto , concuffodue cubili catulum dormientem expergefacit, 
Alexandria ift von dem König Philippo Macedone zu Ehren feines Sohns 
Alexandri alfo benahmfet worden; Yon Olympia der Mutter aber gez 
nenne worden Leontopolis, quafi lexna, wegen eines Traums / ben fie 
gehabt in Der Geburt Diefes groſſen Heldens. Die Söhn aber / oder 
pie Inwohner dieſer Stadt lagen in dem tiefen Schlaf ber Abgörter 
ven / als halber Todt / der Marcus aber/ als ein twachtfamer ów/ da er 
angefangen feinen Mund zu eröffnenzdas H. Evangelium zu predigen/ 1 
bat fie aug Diefem tobtlicben Schlaf auferweckt / Dag fie endlich nach ar 
pertriebener Finſternnß Der Abgötterey ihre Augen aufgethan / das Diet inse 
des wahren Glaubens auf⸗ und angenommen haben/ wie Diefeg — 
19cg 


272 Aprilis. 


figen Hieronymus, und Petrus Damianus : Deus omnipotens tantam 
Verbi virtutem contulit, tantam predicationis gratiam prerogavit, ut 
emnes tunc ad fidei rudimenta confluerent. Es lieffe der H. Marcus 
durch gank Egypten / erbauete viele Elöfter und Gotts⸗Haͤußer / triebe 
«ug die hoͤlliſche Geifler aus ben Leibern Der Befefleneny heilte die Preß— 
7 haffte / machte gefund Die Krancke / erweckte Die Todte zum Leben ; Mit 
oU t kurtzen Worten: Omnibus omnia Marcus erat. Diefes fagt bie Heil, 
opitulacur. Feder Laurent. Juftiniani: Invocat illum oppreffus, & levamen fentit: 
Ejus implorat auxilium Infirmus, & fofpitatem recipit: in mari , in foli- 
tudine, in periculis, inter latronum acies exoratur, & juxta fidelium 
6 pofcentium fuffragatur vota. 

suot, |. Der. 9. Marcus tvare nicht nur ein wachtſamer / fondern auch ein 
ef&Leo Weraus ftarcter Loͤw: Nec eft fatis Leonem vigilantem effe, nifi & for- 

fori, tiflimum fe fe pr&beat, bem ich wohl diefe Zeit⸗Schrifft bepfügen Fan: 


xXCeLLIt fortItVDIne MagnVs, 


Stard an Rräfften/ ſtarck an Muth / 
Sich der Löw erzeigen tbut. 


Als der König in Macedonien anfangen wollte bie Stadt Alexandriam 

zu erbauen / wollte er / und befable/ daß die Baumeifter mit Stalb und 

Gyps ben gangen Umfreiß der vorhabenden Stadt beftreuen fellten7 

weilen aber des Kalchs und Gyps zu wenig an der Hand mare/ ge 
brauchten fic fib im übrigen des Meels / welches aber von denen Voͤ—⸗ 

geln erfehen und aufgezehrt worden / Deffen der König berichtet / fraget 

feine Philofophos,, was Diefes bedeuten würde/ welche aber daraus eim 

6. gutes Zeichen prognofliciret/ und dem König geanttvortet/ daß Diefe 
Alexandrie Stadt zu einer gewaltigen Handel⸗Stadt werden werde / unb an £ebens 
provider de Mitteln niemablen abnehmen. So wir aber unfre Gemuths- Augen 
nr fpii- werffen auf das jenige/ was Der Heil. Marcus Diefer Stadt geiftlicher 
"U^ Weiß hat sugebracht/ (o fehen wir klar / daß alles dieſes fepe erfüllet 
worden. Dann mit was für reicberem Uberfluß ber Srüchten hätte 
Alexandriam verfehen Fönnen der H. Evangelift/ als ba er fie gefpeift 
und verfehen mit Dem Korn der Auserwaͤhlten / ich will (agen / mit dem 
allerheiligften Fleifch und Blut Chrifti JEſu? Konte alfo wohl fagen/ 
was Sy(aac gefagt dem Efau von feinem Bruder Jacob / Gen. vig. fept. 
Frumento, & vino ftabilivi eum. Konte alfo Der H. Mareus Die Stadt 
Alexandriam anreden mit den CiGorten Des Propheten : Frumento & 
vino, 


Genef, 97. 
v. 38. 


Feftum San&i Marci Evangelifte. 273 


vino, id eft, frumento corporis, & vino Sanguinis Chrifti, feynd die Wort 
Pafchafii , ftabilivi te. 

Wider bie Staͤrck bes Loͤwens des H. Marci ware nichts die Staͤrck 
des höllifihen Löwens : Qui circuit, querens quem devoret, primx Petri 1. Pest. s. 
quinto. Dann tvo fid) Der H. Marcus nur hören und blicken lieſſe verz 9 
lieffen fie sur Stund ihre Wohnungen/ wie (agt Procopius: Demonum 
fimulacra, quz illic colebantur, exterminavit, queque in illis inerant , greus fre- 
folo adzquavit. Diefe umgefehrte Welt fonte der Teuffel länger nicht mic de ido- 
. ertragen / reitzete deßwegen die annoch verſtockte Abgötterer any den N. lis profira- 

Mann aus bem Weeg zu raumen / und bas Licht auszublaſen Das er "^ 

ihnen zum ewigen Heyl vortruge. 

Nachdem der Heil, Marcus in gang Egypten den Kirchen völlige 
Vorſehung gethan / wie es einem treuen forgfältigen Seelen-Hirten an 
ficbet/ und von Pentapoli zu Alexandria wieder ankommen / da erfchallet/ 
der jenige laffe fid) abermab( blicken dem fie ſchon längft Den Todt ges 
fh wehren / man fucht ihn auf/ und trifft ihm den 24. April an einem 
Sonntag an dem Altar anzunter bem H. Meß⸗Opffer / man wurff ihm — 79. 
alfobald einen Strick um ben Halß / fehreiffte ihn Durch die vornehmteS. Marcus 
Gaſſen der Stadt / bif er am gangen Leib mit Blur überzogen roare / "P^" 
unb dieſes geftbabe an einem groffen Feſt⸗Tag der Egyptier / Das fie zu 
Ehren ihres Abgotts Serapidis hochfeperlich begiengen. Linfer biefent 
Wuͤthen fagte Der Heil. Mann unablägigen Danck dem Höchften für 
Diefe Gnad / wird darauf geworffen in einen ſtinckenden Kercker / allwo 
ihn die Engel troͤſteten mit dieſen Worten: Marce, du Diener GOt⸗ 
tes / dein Nahm ſteht in dem Buch des Lebens verzeichnet / und 
zwar in der Zahl der Apojleln/ dein Andencken wird nie ausge⸗ 80 
loͤſcht werden. Die Ertz⸗Engel werden Deine Seel in den Him⸗ ap Angelo 
mel tragen/ und dein Leichnam wird auf Erden nie auffer acbtiacinr, & 
Fommen/ (onbern feyn in fferer Beehrung, Worauf er mit era, & Chrifto. 
benen Augen und Händen GOtt Sand gefagtı und erfiebet den Welt— 
Heyland ſelbſten / und stvar in der Geſtalt / als er ibit noch auf Erden 
wandlend gekennt / Diefer redet ihn an mit freundlichen Angeficht: Mein 
fÉvangelifi Marce ! der Fried feye mit oir / und Marcus antwortet 
mit Freuden: Nein HErr j£ (u Chrifte! dur bift Der wahre Stie^. 
Kaum ware ber Tag angebrochen/ da renneten in geöfter uri Die un- ST. 
danckbare Vatter- Mörder wieder Dem Kercker zu / rieffen dem Heil,Inter rape 
Dann aus dem Srercfer / von einer Gaffen fehleiftten fie ihn in Die anni 
dere/ und zwar fo lang; big er feine Seel aufgeben. Es wurde ein ^c 

Mm groſſes 


la _____________ MM 
groffes Feuer aufgericht/ biefen JD. Leib zu verbrennen / GOtt aber ſchick⸗ 
te ein entfegliches Donner⸗Wetter / durch welches die unmenſchliche Hey⸗ 
den verjagt / denen Chriſten Gelegenheit iſt gegeben worden / den Heil. 
Leichnam zu entziehen und mit Lob⸗Geſaͤngern zu begraben / von wannen 
er nacher Venedig gebracht / und in ſelbige mit Koͤniglichen Koſten er⸗ 
baute Kirch verſetzt / biß auf heutigen Tag verehret wird, Es fuͤhrt alſo 
dieſe QGelt/berübmte Stadt einen Loͤwen in ihrem Wappen / mit dieſer 

Uberſchrifft: Mein Evangeliſt Marce, der Fried ſeye mir dir. Ge 
-fitten hat ev Den 25. Aprilis Anno Domini 64. Anno Neronis Imperata- 
ris octavo. : IPTE ; 

— _ Wunderlich ift/ daß jährlich an biefem Tag feines Leydens ein ge 

auinem Miles Kraut aufwachft an Dem Orth / too Der H. Marcus fein Blut ver: 

Wila, — goffen/ welches, wann es zertretten / oder abgerifien wird / bauffiges Blut 
flieffen laffet : In loco, per quem tractus fuit, fi quis in die pafhonis 
fuz herbam ibi nafcentem laceraverit, fanguinem vivum emittit. Petrus 
de Natal. lib. 4. c. 86. Bon dem ſtarckmuͤthigen Löwen fagt Rupert. Abb. 
in Apec.1. 6. c. 1. Ad vocem,five rugitum Leonis omnia contremifcunt, 

Kinos & cuncta animantium natura terretur, juxta illud: Leo rugiet, quis non 

wt. ! timebit? Amos c.tert. Von dem Todt des N. Marci fagt erſt⸗angezoge⸗ 
mer Petrus de Nat. daß in demfelbigen die Erd fich erſchuͤttert als von 

83. bem entfeglichen Brüllen des Loͤwens bewegt: Cüm gentiles vellent 
Leone tu- corpus ejus comburere, (ubito aér turbabatur , grando exoriebatur 
te tr€- - E = 5 5 

E un an. fonitrua intonabant, fulgura corrufcabant, ita ut multi timentes corpus 

malia. — dimitterent, O wie hat nicht biefer Loͤw gebrüllt wider Die verftockte 

Sünder! er brüllt noch biefe Stund in feinem Jo. Evangelio. Hoͤret / 

hoͤret / wie er brüllet in feinem vierdten Capitel : In quacunque menfu- 

ra menf fueritis, remetietur & adjicietur vobis. Hoͤret / höret ihr uns 

6,7. *- H« gerathene Soͤhn / toie er brüllet/ cap. fept. Qui maledixerit Patri, vel 
Matri, morte morietur, Höret/höret ihr GottFlaͤſterer! voie er brüllet 

8.3.1:2% cap, tert. Qui blafphemaverit in Spiritum Sandtum,non habet remiffio- 
nem in xternum , fed reus erit delicti. Hoͤret / höret ihr Verſtockte! 

s, $. v.18- was / und wie er brüllt/ cap. oct. Adhuc cxcatum habetis cor veftrum, 

$4. &non auditis! Höret an ihr Hoffärtige! was / und tie er brüllet/cap. 

s. 10. Y-44- dec, Qui voluerit fieri major, erit vefter Minifter, & qui veluerit in- 

as i fle, erit omnium fervus. Höret an ihr Geitzige! 

rogic uilnic CE MD DEMRUS 1 Hoͤret an ibt Geitzige was / 

tenue. — unb wie er bruͤllet in gemeldtem zehenden Capitul: Facilius eft Came- 

«.10.v.25:Jum per foramen acüs tranfire, quàm divitem intrare in Regnum Coe- 

c.13. ^6. Jorum. Hoͤret an ihr Gleißner! wie entferlich er brüllet/ cap. dec. tert. 

Mul:i 


Marcı 4. 
v. 25. 


Feftum Sandti Marci Evangeliftz. 275 


Multi venient in nomine Dei dicentes: quia ego fum, & multos fedu- 
cent. Höret endlich an ifr Verachter des H. Evangelii! was er bruͤllet 
cap. dec. fexto. Qui non crediderit, damnabitur. O wohl ein erſchroͤck⸗c. 16, v. 16. 
liches Brüllen/ das einen jeden von Dem Böfen abſchrecken / und aus dem 
tödtlichen Sünden-Schlaff aufwecken (elite, 

Den Schluß mache ich mit der Tugend der Danckbarkeit / welche 
unter andern Eigenſchafften in dem Löwen gefunden wird/ welchem ich 
bepfügen Fan: 


DoCtVs, fe fe gratVM eXhlbere benefICIo, "TD 
Der Löw fich dandbar ftellet ein / Los aed cl 
Und laſt nichts unvergolten feyn. ingratus, 


Don dem Abt Gerafimo wird geleſen / als er an bem Ufer eines Fluſſes 
fpagieren gangen (epe ibm ein Loͤw entgegen kommen / und habe dem; 
jelbigen feinen von einem eingetreftenen Dorn verwundten Fuß vorge: 
zeigt / auch gleichfam mit flehentlichen Weheklagen gebetten/ Damit er 
ibme doch folchen fehmergenden Dorn zu Beförderung feines vorigen 
Gangs mögte heraus ziehen., Da num gemeldter Abbt den Dorn fitt: 
(am heraus gesogen/ bat ber Loͤw zur Bezeugnuß feiner ſchuldigen Danck⸗ 
barfeit7 für die ibme erwiefene Gutthat von (einem Argt nimmermehr 
abweichen wollen, bat fid) nach bem Todt Gerafimi auf deffen Grab ge 
legt / fo lang verblieben, biß er vor Traurigfeit geftorben. Acceptum " 
beneficium, fügt Seneca, æternæ memorix infigendum eft, E. 


Diefe Ermahnung Senecz ift zu unferer Lehr und Unterweiſung / nicht Benehcia 
bem 5. Marco, als welcher biefe des Loͤwens Eigenfchafft/ die Sreygebig- non funt 
feit und Gutthaten gegen fih mit Danckbarfeit zu vergelten mer E 
fterfich von fid) verfpühren laffen, Unter andern hat fih ber 9, Marcus. — 
danckbarlich erzeigt gegen feinem Lehr-Meifter/ Dem H. Petro, Deme zur 87. 
Schuldigfeit er die von ibm zu Alexandria auferbaute Kirch / bie Peterg- S. Marcus 
Kirch nennen laffen/ wie meldet der H. Damianus Serm. 2. de S. Marco: eratum fe 
Hoc itaque modo Alexandrinam fundavit Ecclefiam, eamdue non — VEL. 
fed magiftri nomine titulavit , ut ad honorem B. Petri fedes Apoftoli- trum, ' 
ca nuncuparetur. Welche Kirch nach Der Römifchen zur felbigen Zeiten 
pen Vorzug batte in der gansen Welt / wie fagt ber Heil, Damianus: 

Ecclefia Alexandrie przcellit illam Antiochiz , ficuti Romana Alexan- 


drinam. 
Mm a Gegen 


276 Aprilis. 


88, Gegen biefe Stadt bat fi) ber H. Marcus gleichfalls Danefbarlich 
Etergà — eingeftellt / weiten fie bißhero feinem Leib einen Orth zu ruhen vergoͤn— 
AU" fef indem er ſelbige mit einem unausſprechlich fieblihem Geruch ange 

' . füllt; als (eine heilige Gebet von dar nacher Venedig verfegt rourben ; 
Cüm tolleretur Corpus ejus Venetias alportandum, odor totam Alexan- 
driam perfudit, Ja ba deffen 9. Reliquien ein lange Zeit zu Venedig 
zwar aufbehalten/aber an einem folhem Orth verborgen lagen/ der Fer 
nem ogenbabr / und Deptvegen viele Bet⸗Taͤg angeftellt wurden / den 
Orth zu erfahren/ lapides à columna profilierunt, & arcam, ubi cor- 
pus ejus latebat, omnibus evidenter oftenderunt. 

89. Es batte Der N. Marcus fich ſelbſten den Daumen von ber rechten 
S eres Hand abgefihnitten aus Demuth / Damit er zum Prieiterthum nicht ere 
bi prafein- hoͤht wuͤrde / zu Dem er fib gang unwuͤrdig ſchaͤtzte weilen aber der H. 
direx hu- Petrus, als deffen Lehr-Meifter fehr wohl mufte um die Fromm⸗und Hei⸗ 
militate. — [jgfeit Marci, bat er ibm den Daumen wunderthaͤtiger Weiß wieder an» 

geheilt; Was tbut hierauf Der danckbare Marcus? Er ergrieffe bie Fe— 
Der/ und hat nicht nur den Daumen fondern feine aan&e Hand zu Dei 
Dienften des H. Petri danckbarlich gewidmet in Befchreibung Des Evan 

9o. gre damit er alfo ben Willen feines Meilters erfuͤllete und fich bands 
s. Pero boarlich einftellete. Ja es ware der 5. Marcus bem H. Petro ein fo lieb⸗ 
cumprimis reicher Juͤnger / daß er ibn in feinen Send-Schreiben nur feinen Sohn 
charus. nennet / und forderft (id) deffen bedienet als eines Dollmetfchers ; wann 

nemlich Petrus in einer anderen Sprach redete/ oder ein Gebeimnug in 

Kürke vortruge/mufte alsdann Marcus, Der ein ungemeiner Wohl⸗Red⸗ 

ner/ und faft eine übernatürliche Zierde im Neben hatte/ Daffelbige den 
Woͤlckern in ihrer Sprach auslegen/ und mit mehrerem ausführlich ers 

klaͤren. Da hernach die Nömer/ welche von dem H. Petro befehrt wor⸗ 

-91. den / das jenige/ was er ihnen vorgeprebigt/ gern hätten su befferer Ber 
2 E haltnuß auf das Papier gefegt gehabt/ erſuchten fie den JD. Marcum, bie 
Be Mühe auf fic) qu nehmen / worinn er ihnen auch toillfabrem / unb bag 
Evangelium Evangelium verfaffet / fo getreulich / als er Daffelbige vom H. Petro ges 
höret / weiches Danach der Heil. Apoftel gut befunden / Apoſtoliſcher 

Wuͤrde und Amts wegen befräfftigetzund befohlen/ in Der Kirch vorzu⸗ 

(een, Diefes Evangelium/ (agt Der 9. Hieronymus, ift ein Furker Ber 

grieff des andern/ fo Der Heil. Matthzus gefchrieben/geftalten in dieſem 
weitläufftig enthalten / was jenes mit wenig Worten giebt/ aud) wohlein 

mehrers zuweilen be» S. Marco zu finden/ welches Der H. Matthzus gar 

nicht aureget / oder nur Fur andeutet toa? Marcus weiter — 


e Der Königliche Prophet redend von ber Eigenſchafft feiner Zungen/ 
vergleicht felbige einer Feder / Pfal. quadr. quarto : Lingua mea calamus 
fcribe velociter fcribentis. Wie diefes ? bie Zung rebt / bie Feder 


Feftum Sancti Marci Evangeliftz. 277 


Pfal. 44* 
v.2 


fhreibt in der Stille; bie Zung laufft geſchwind / die Feder gehet lange Lingus diz 


fam; bie Zung gehört für Das Gebór/ bie Feder für Das Geſicht. Viei—⸗ 
leicht bat dahin gegieblt Der David/ was ſagt Hugo Cardin. Calamus 
Ícribe, id eft, Spiritüs Sancti, quafi dicat: non loquor à me ipfo, fed 
à Spiritu Sancto. Alfo ware die Zung des H. Marci ein Feder / unb bie 
Feder eine Sung des H. Geiftes/ber in sertbeilten feurigen Zungen über 
denen Apofteln am H. Pfingſt⸗Tag erfihienen iſt. Alſo will fagen durch 
feine Feder der H. Bafilius : Lingua juíti cordibus credentium Verba in- 
Ícribit vitz æternæ, tin&ta quidem nom attramento, fed Spiritu Dei vi- 
ventis, Unter andern Brudern und Bruderſchafften finden fid) auch 
etliche/ Die fich nennen: Fratres Marci, Marcks⸗Bruͤder / welche fechten 
mit allen/ und allenthalben in Lieb unb Ginigfeit/ dann eg giebt zweher⸗ 
len Fechter als : Pugiles plumarii, Seders echter / und Marcks⸗ 
Bruder. Es mögen die Feder⸗Fechter mit Ihren Federn fliegen; / wo⸗ 
hin fie wollen/ich halte e$ mit den Marcks⸗Bruͤdern. Der H. Marcus 
bat mit feinem H. Evangelio gefteitter wider Die Feind Ehrifti in aller 
Lieb / und bat anberft nichts gefucht/ als Unitatem fidei, ad Ephef. quarto. 
Unitatem fpei , & Unitatem charitatis, Diefe laffet uns ſuchen / 
fo werden wir mit ihm ewig belobnet werden / 
AMEN 


? 

Mm 5 Feftum 


citur calae 
mus, 


93. 
Mars Evans 
gelicus ha- 
bet Fratres 
Marci, 


Ad Ephef. 4. 
Y, lj 


878 Aprilis... 
7° 


Dies Parafceves. 
Progr. JEfus patiens, Maria compatiens. 
Anagr, An paílionem iftius mare capict? 


Juftitize folem Chriftum, Lunámque Mariam, 


94 
Chri — 7 
fol, María Difcipulos ftellas Biblia facra docent. 
Lun,Rele — In cruce fol ater, tenebris obdu&tus obibat, 
—— Sub cruce Luna gemens ſanguinolenta ftetit; 


Conftans cum Luna ftetit unica ftella Joannes, 
Ifcarius crepuit, caetera lux latuit, 


Als die Sonn am Greus thät ſterben, 
Thät der Mond fid Bluͤt roth färben, 
«3G fus ift das Sonnen Liecht, à) 
Maria ber Mond verblichen, 
Als die Juͤnger all aemicben , 
Sie verließ oannes nicht. 
TREMA. 


Dies Parafceves, 279 
THEMA. 


Magna eft velut mare contritio tua, Thren, cap, 
fecundo. 


Dein Elend ift groß, tuit das Meer, Thren. 2. v. 15. 


fti requirit 
eb en MUR ontideran- 
„Bernar- ris lacrymas 

leydentliche Freund ſeyd. Dann fo ein groſſer Herr ftirbt/ fo die jem⸗ 96. 
ge/ aus deſſen Freundſchafft zu ſeyn / erkennt werden/ welche weinen [COMI 
und Qraur fragen: alſo fagt Der Heil. Bernardus, wann bu ein wahres core 
Glied Ehrifti deines Haupts bift/ beklage mit Seufftzer und Zaͤhren ben 
anfchuldigen Todt des eingebohrnen Sohns GOttes / thuft du Diefes 
nicht OD undanckbarer Menſch! fo gicbft du zu erkennen / daß bu aus ber 
Art geſchlagen / und nicht achteft Deinen Chriftlichen Adel, PE - 

. Und wer follte Fein Kindliches Mitleyden tragen mit Maria in. 97. 
Betrachtung des herglichen innerlichen unbeſchreiblichen Cxpmeriéné 7 Mrs, 

en 


Joan. 19. 
v, 29. 


Cant.4.v.9. 
98. 
Maria nos 
ad compa- 
tiendum 
invitat, 


Luc.t. v.2 8. 


Thren, c. 1. 
v. 2. 


* 
"Marix ave 
converfum 
in Ve, 


280 Aprilis, 


ben fie leyde wegen des Leydens ihres allerliebften Sohns den fie fo 
keuſch empfangen; fo Freuden-voll gebobren fo liebreich auferzogen ? 
Sie fahe ihn gebunden, und fonte ihn nicht aufflöfen ; fie fahe ihn gantz 
verwundet / und Fonte ibme bie Wunden nicht verbinden; fie (abe Das 
Blut herab rinnen/ und Fonte eà nicht abtrucknen ; fie (abe das Haupt 
geneigt / und Fonte Daffelbige in ber Ohnmacht nicht halten noch ihre 
muͤtterliche Hand demfelbigen unterlegen; fie (abe ihm weinen, und fonte 
ihn nicht troften/ fie hörete ihn fehreyen : Sitio, mich dürſtet. Joan. 
cap. dec, nono. und fie fonte ihn nicht traͤncken. Was wäre ale - 
Wunder getvefen fo ihr muͤtterliches Hertz für Schmersen in Stud 
gerfprungen waͤre. 

Miferemini mei, faltem vos amici mei! O ihr Ehriften! alfo von 
GOtt geliebt/daß ihr durch bas Blut feines Eingebohrnen von Erig- 
feit geliebten Sohns erloͤſt toeinet mit mir. JEfu fili mi! Fili mi JE(u! 
Du Liecht meiner Alugen/ bu Troft und Hofinung meines Lebens/ der 
Du heut für den Sünder am Greu& gelitten und geftorben : Vulneráftt 
cor meum, Cant. c. quarto, Du haft mein Ders verwundet mit dem 
Schwerdt des allerbitferften Schmergens/ follen dann nicht einige fepn/ 
bie durch Deinen Todt fo theuer erfaufft/ mit bir und mir ein Finbli 
ches Mitleyden tragen ? Freylich ja; £5. fihmerghaffte Mutter SEfu 
Mariay warum füllen wir mit die nicht trauren und weinen/ indem Die 
gehabte Freud des Englifchen Gruffes in lauter Leyd und Bitterfeit 
deines Syungfráuficben Hertzens ift eerfebrt worden. Dann follte ich 
dich heut tollen begrüffen mit dem Ave, fey gegrüft/Lucz c. primo. 
fo wirft du mir antworten: fehe/ ich bin voll des Schmertzens-Wehe; 
follte ich fagen : Gratia plena, voller Gnaden / fo wirft du mir antz 
worfen: alle SSitterfeit bat mich umgeben und eingenommen : Omnes 
amici mei fpreverunt me, & facti funt inimici. Thren. c. primo. Alle 
meine Steuno haben mich veracbtet / uno feynd worden meine 
Seind. Sollte ich (agen : Dominus tecum, der SErr iff mit oit/ 
(o wirft bu antworten: Men Kind ift mit Gewalt oon mir geriffen 
worden/ und an den fchmählichen Ereuß-Galgen in meinen Augen auf 
gebendt worden. Sollte ıch fagen : Benedicta tu inter mulieres, fe 
erde ich hören: Welches Weib bat fo viele Trang- und Trübfaalen 
ausgeftanden / als ich ? (o viel Hohn und Spott erlitten von den Ju— 
ven, al$ ich ? Sollte ich (agen : Benedictus frudtus ventris tui, fo wirſt 
bu mir zeigen Deinen Sohn unter den Mördern an dem fehmahlichen 
Creutz⸗Holtz als wollteſt bu (age : Quomodo benedictus ? mie ine 

nebept ? 


Dies Parafceves, 281 


nebeyt ? da geſchrieben ſteht: Maledictus à Deo, qui pendet in ligno. 
Deut. c. vig. primo. Wer am Holtz banget/iff von GOtt ver; Deu. t. 
fluche. Aſſo iſts O Maria! Magna velut mare contritio tua. Thren, 7.27 
cap. fec. iDein Elend ift groß / wie das Meer. Diefes wollen tvir, ,2 ^" 
mit mebrerem heut betrachten / zum hertzlichen Mitlepden bewegt qu ^ 
werden. In welcher tröftlihen Hoffnung ich fortfahre im Nahmen 
JEſu des Leydenden / und feiner mitleydenden Mutter Marid. 
Da ich anfangen will zu reden von dem ſchmertzlichen Leyden Chri⸗ 
ſti / und bem hertzlichen Mitleyden feiner Jungfraͤulichen Mutter Marid, 
finde ich mich in denen Gedancken etwas verſtoͤhrt / und weiß nicht / ob 
wir den heutigen in ſich gantz traurigen Tag in Leyd oder Freud begehen 
ſollen. Ich betrachte den H. Petrum an dem Creutz / den H. Paulum 
unter bem Schwerdt / ben H. Stephanum unter den Steinen / den H. og 
Laurentium quf dem Roſt / und Diefer und anderer glorreicben Matter omnialı- 
Sag begehet die Kirch mit Pomp und Freuden / fie fingt: Gaudeamus gent in 
omnes in Domino diem feftum celebrantes. Und da leydet das Haupt morteChri- 
aller Martyrer ba thut die Kirch trauren e8 erflummen die Orgeln ya 
es ſchweigen ftill alle füß-Flingende Seiden-Spiel es willfich Feine Glock 
óren laffen. Sim Summa / alles ift beftür&t und traurig. Warum das? 
Fragens und Antwortens⸗wuͤrdig. ad 
Es haben gelitten andere Blut⸗Zeugen / aber wegen ihrer felbftenp, o. as: 
damit fie durch ihr £epben in das Himmliſche Paradehß mógten einge: Martyres 
ben; und weil fie dardurch Das ewige Leben erworben haben, alfo erfreuen propter fe, 
toit ung mit ihnen unb wünfchen ihnen Gluͤck. Chriſtus aber hat ge; 
litten wegen unfer Sund / nicht (einettoeaen / wie fagt der Prophet 
Haias cap. quing. tertio. Vulneratus eft propter iniquitates noftras, at- lla $3 v. g. 
tritus eft propter fcelera noftra. Und wie follen wir alfo heut koͤnnen 
feötich fep ? warum follen wir nicht trauren ? So du / O Ehrift! ein Ubel 
eerübt bátteft / bewegen Dein Vatter oder Mutter haben fterben muͤſ⸗ 
fen, bátteft du ja Urſach gnug dich zu beftürgen wegen ihres Tods. Nun 
bab ıh und du / O Sünder ! ung verfündiget/ und deßwegen muß ſter⸗ 
ben unfer Vatter unfer GOtt. Und indem alfo der vermenfchte GOtt 
(epbet/unb Maria mit leydet wegen des Menſchen / was folle der Menſch i 
nicht tbun? Don bem Adam wird geleſen / daß er 1co, Jahr beweinfo ne. 
habe ben Todt feines Sohns / des unfhuldigen vom Cain umgebrachten dum de 
Abels/ meilen er/ ber Adam durch feine Suͤnd ein Urfach und Gelegen-palione — 
heit zu biefer Mordthat gegeben bat, Und wir follen nicht weinen, da Chrilt. 
wegen unferer Sund der Sohn GOttes T— wird? Deßwegen 
Nu fagt 


283 Aprilis, 


In Serm. dc (aot ber H, Anfelmus: O Fili Dei ! O JEfu pie! quo tua defcendit hu- 

«cna Dom, militas ? quàm laté tua diffunditur charitas? Ego inique egi; & tu fu- 

fines poenitentiam : Ego inobediens extiti, tu obediens factus pro 

3. Bernard, me fcelus luis. Drum feuffget der Neil. Bernardus alfo : Vs mihi, fa 

non flevero, quia requiretur fuper me fanguis ilie juftus, qui effufus 

eft per me in terra. Andere Heilige haben nur einmahl gelitten, Chris 

(tug leydet noch fiünolid von denen undanckbaren Sundern, von denen 

(aot der Heil, Paulus : Rurfum crucifigentes Chriftum in femetipfis. 

Ad Hebr.6. A d Hebr, cap. fexto. Wie fid) Chriftus felbften beflagt bey feinem Pros 

pal.ce, pheten: Super dolorem vulnerum meorum addiderunt, Pfal. fexag. oct. 

v27. Cie baben über den Schmergen meiner Wunden nocb binsu 

8,Sernard, getban, Und bey bem Heil. Bernardo : Nonne fatis pro te ô pecca- 

103. tor! vulneratus fum? Nunquid pro iniquitate tua fatis afflictus fum? 

len cur addis afflictionem afflicto. Magis aggravant me vulnera peccati 
enno cri- : \ . T e S à) e. ur h 

sißgimus, tui, quàm vulnera corporis mei. So ein Fuͤrſt ein König tödlich ver⸗ 

vounbt wurde, und Diefer in Weinen und Seuffker ausbrechen thäte/ Du 

aber fein Diener / fein Sclav / ja fein Bruder wuͤrdeſt nicht allein nicht 

bewegt / fondern thäteft noch lachen / tangen unb fpringen + follteft bu 

nicht billig des Königs Zorn und Ungnad bir über ben Halß laden? 

Und was thuft du / D Sünder ! indem der König aller Königen am 

Ereug hanget / weinet und feuffget tödlich verwundet, und star wegen 

deiner Stnd ? Bewegen dann dein verſtocktes Hera nicht jene göttlis 

che Troh⸗Wort: Omnis anima, quz afflicta non fuerit die hac, per- 

— ibit de populo fuo, Levit. vigef tertio. Welche Seel ſich an dem⸗ 

79 ſelbigen Lag nicht peiniget / oie felle von ihren Dolcfern untere 

eben. 

icai pss einen follen wir heit unb trauren; dann fo die Crfabrnu Ich. 

comparitur ret / daß ein Glied an dem Theil nehmet was das Haupt lepdet/ und 

corpori. ein Glied mit Dem andern bie Schmergen theilet/ wie fagt der H. Pau- 

1.Cor. 12. Jus, prime ad Cor, duod. Wann ein Glied etwas leyder/ ſo ley⸗ 

„26, den alle Glieder mir ihm; oder wann ein Glied geehret wird/ 

fe erfreuen ficb alle Glieder mit ibm/unb dieſes zwar, fo die Glie⸗ 

der gefund/ und nicht aetóbtet/ und todt ſeynd dann em Glied mit Dem 

Gicht eingenommen / tbut der andern Glieder Schmergen mit nichten 

empfinden. O mein Gbrift! fo du ein wahres / gerundes / lebhafftes 

iid, v. 37. Glied Chrifti JEſu bift/ (nun feyd ibe aber der Leib Ehrifti/und 

Glieder mir einander/ ) (o muß Pu heut Schmiergen empfinden / ine 

dem das Haupt leydet / unb zwar der Glieder wegen / wie dic) und "" 

ermah⸗ 


Dies Parafceves, 284 


ermahnet der Heil, Apoftel ad Phil. (ec. Fratres hoc enim fentite in ^d Pal. 
vobis, quod & in Chrifto JEfu. Ihr ſollet gefinner feyn / daß " 
auch in Chrifto IEſu ware, Und hieraus Fanft du / mem Chriſt! 
fehlieffen / ob Du ein lebendiges ober todtes Glied Cbrifti JEſu ſeyeſt / 

b bu nicht nur habeft bie Aufferliche Geſtalt eines Glieds / und nicht das 
d —— ſo du nehmlich empfindeſt ein Chriſtliches Mit⸗ 

n ober hicht. 

So bu aber gern weinen wollteſt / und Fonteft nicht weinen mas "n 
ift ba zu thun? fo muft du dich Darzu zwingen durch Gaften/ Gaftepen um eh 
Geißlen / Dileipliniven/und Bußwerck / werden gleichwohl deine Augencum obli- 
mit 3àbren nicht flieffen wollen’ wird dein Joerg gleichwohl unbeweglich viti. 
bleiben fo ftelle e$ GOtt beim; ber ben guten Willen für das Were 
annehmen wird/nach.den Ißorten des H. Augullini : Coronat Deus in-5. Auguft. 
tus voluntatem, ubi non invenit facultatem. O fo es dann fündhafft 
ift/ heut Fönnen/ und nicht wollen jum Mitleyden bewegt werden / was 
(oll ich (agen von dem jenigen + welche fo gar nicht ber groffen Guttbat 
ihrer Erlöfung eingebenct leben? O unerhörte Undanckbarfeit ! Ingra- 
tus eft, (agt Der weife Seneca, qui beneficium negat fe accepiffe, quod Seneca lib, 
accepit, ingratus eft, qui diflimulat, ingratior, qui non reddit, ingra-** benet. 
tiffimus omnium, qui oblitus eft. Alſo gefihicht eg bey vielen: Jultus 
perit, & non eft qui recogitet in corde fuo. I(ai.quinq. feptimo. Der lſai 57.4.1. 
Gerecbte kommt um / und niemand iſt / der es in feinem Hertzen 
bedencke. 

Non eſt, qui recogitet der 100. harten Backenſtreich / die er in ſei⸗ 
nem H. Angeſicht empfangen hat. 

Non eft, der zu Hertzen führe Die 120. harte Schlaͤg und Stoͤß / 106. 
bie er empfangen an (einem Halß. "m Chri- 

Non efl, der betrachte Die 32. ftinefende Speigel/ bie er mif uner, ^ etes 
fortem Spott in feinem H. Angeficht empfangen. 

Non eft, ber mitleydentlich Daran gedencke / daß er unfertivegen 
183.mahl als ein nichtiger Erdwurm auf die Erden geworffen/und mit 
Füffen getretten worden, 

er empfindet es ſchmertzlich baf er bey ben Haaren und Barth 
unmenfchlic) gesogen worden 558.mabt? 

er behergiget/ daß er in der Geißlung durch 5475.Streich / 6656. 
Wunden empfangen habe? 

Weer behertziget bie Schmergen der Dörneren Gron, dardurch 


ihme auf bie 1000, Wunden ſeynd gemacht worden? 
nz Mer 


284 Aprilis. 


Wer die 62. harte Hammerfchläg/ burd) welche ibme Händ und. 
Süß an ben Creutzbaum angenagelt worden? 

Non eft, qui recogitet. Sollen dann die 730005. Bluts⸗Tropffen / 
die Er in der entfeglichen Beißlung empfangen / nicht mächtig genug 
ſeyn / das Stahl-harte Hertz des Sünders zu erweichen unb zu bewe⸗ 
gen? Es wird beroegt bie Sonn, und verfinftert fid) / die Erd wird bes 
wegt / und erfchüttert fich / Die Felfen werden bewegt / und zerfpringen/ 

so 197* der Vorhang wird beivegt/ und entzweyet ſich bie Gräber werden be- 
non Chrito Wegt/ und eröffnen fi. Solus mifer homo non compatitur, pro quo 
compatitur, Chriftus patitur ! So ift bonn der Menfch härter als bie Felfen/ uns 
bemeglicher als bie Erd / unempfindlicher als bie Todten / bie aus den 
a Gräbern heraus gangen? Döreft bu Dam nicht / £ Menſch! Ehriftum 
: ' bir und mir zuruffen bey Dem Heil, Bernardo : O Homo! vide, quz 
pro te patior; ad te clamo, qui pro te morior. Vide clavos, quibus 
confodior. Vide poenas, quibus afficior; non eít dolor ficut ille, que 
crucior: Et cam fit exterius tantus dolor, interius eft gravior, dum te 

* ingratum experior. 
à Pro omnibus mortuus eft Chriftus, ut & qui vivunt, non jam fibi 
pes "t vivant, fed ei, qui pro ipfis mortuus eft. fec. ad Cor. quinto. Chriſtus 
ift vot alle ree auf Daß die jenige / welche [eben / nicht 
108. mehr für fico ſelbſt / fenoern für den leben/ der für fie geftors 
Chrifus ben ift. Chriſtus ift für alle geftorben. Ja / alfo glauben wir veltiglich, 
mortuuseft, Mas folgt aber aus tem? hören fie nur die Stimm des groffen Heil, 
ur nos vie Pauli, diefe fringt in unfer Here hinein gleich einem Donner. Ut & qui 
“m — vivunt &c. Diefes folgt Darauf fagt er / daß diejenige/welche leben/ 
jegt ihnen felbft nicht mebr leben follen / (onbetn oem jenigen / 
der für fie geflorben iſt. O heiliger GOtt! fagt hierüber der Heil, 
Francifcus Salefius, was ift nicht biefes für ein ftarck-eintringende/ und 
in Sachen der Lieb gang unfehlbare & luf Red ? Cbriftus IEſus 
ift für uns geſtorben / feynd bie eigentliche WortSalehi:&r bar une 
durch feinen Tode Das X eben gegeben: wir leben/ weil Er ges 
ftorben i(E: Er ift für uns und um uns/ und in uns geſtorben. 
Jetzt aber macht er den Schluß, und die Folg : fo iſt alfo unfer Le⸗ 
ben nicht mebr unſer Leben/fondern oes jenigen/ der uns das 
eben durch feinen Todt erworben bat; deswegen müffen wir 
jege nicht mehr für uns felbft leben fondern für ibn nicht meht 
in uns/ ſondern in ihm / nicht mebt wegen unfer / fondern we⸗ 
gen feiner, In QiGabrbeit/ dag ift ein tounber(amer SSetveigtbum / 
ein 


Dies Parafceves. 285 


ein eintringenbe Prob / ein fehr ſtarcke Schluß⸗Red / alfo zwar / bof fid) 
anfte Lauigkeit nicht fo leichtlich wird ausreden oder verantworten 
nen. 

Und werden mir Dißfalls noch mehr in bie Enge getrieben durch je; 
nes Aelt-berühmte Erempel der Ehegemahl Tigranis , des Königs in 
Armenien. Diefer / wie Xenophon berichtet / ward in einer Feld: 
Schlacht überwunden von dem König Cyro, ber ihn auch / (amt feiner 
Gemahl gefangen befommen / und mit fid) geführt hat. Cyrus ver; 
merckte einftens / daß biefe zwey Ehegatten einander über alle maffen 
Lieb und werth batter fragte aifo den Tigranes, was er geben tvolite / 
feine Ehefrau lof zu fauffen ? Er antwortet: fein Neich wollte er orum 

eben / (o e$ noch fein waͤre meilen er e8 aber verlohren/ wäre er ec __ 

bietio/ fein Blut und Leben batfür herzugeben. An Diefer fo getreuen , 199 
Lieb hatte Cyrus ein folcbes Wolgefallen / daß er fie beyde nicht nut cerusrigra, 
Tof gegeben, fondern aud» in ihr Reich wieder eingeſetzt. Hernach aber nis in uxo- 
fragte Tigranes feine Gemablin / tvas fie von Der Großmuͤthigkeit / Be⸗ rem. 
ſcheidenheit und Guͤtigkeit Des Königs Cyri halte unb gebencfe? worauf 
die Königin alfo anttvertete : Ita me devinétam habuifli, ut nunquam 
oculos , aut mentem in alium defixerim, quàm in eum, qui me, & fan- 
guinis, & vitz, (uz impendio redimere paratus erat. f mein allerlieb- 
fter. Geſponß! (agt fie/ ich Fan bir in Wahrheit nicht fagen / vas mich 
geduncket von der Großmürhigfeit / Hochheit und Befcheidenheit des 
Königs Cyri, bann in Anſehen der fo ſchoͤnen fürtrefflichen Lieb mit wel: 
eer bu dein Blut und Leben um meine Freyheit gebotten haft habe 
id) Feine Augen’ Verſtand und Herz mehr gebabt / auf etwas anberft 
ju mercken. Gank und gar hab id) mich auf deine Sieb verlegt / wei— 
len aud) bu gang und gar Dich anerbotten haft mich (rep zu Fauffen, 

O Ehriften! mit was für einer Schand muß nicht unfer laues Pe; 
ben diefe Antwort anhören? Was ift das jenige/ das Tigranes gethan 
für fein Ehegemahl / gegen dem jenigen/ was Chriftus SyGfus für unfre 
Seelen gethan ? Tigranes hat zwar fein Blut und eben anerbotten/ 
unb teietvoblen es ihm Grnft mare, fo ift es Dod) weiter nicht kommen/ 
als zu Dem Anerbiethen / aber Gbriftus XC (us hat in der That ſelbſten 
fein Blut und Leben für und dargeben. Tigranes fürchte fein Ehege- 
mahl nur zu erretten von der zeitlichen Geſangenſchafft / aber Chriftus 
JEſus hat ung erlöfet von der Ewigen. Tigranes hat das Blut und 
Leben eines Menfchen Dargebotten nur um bie Freyheit des Feibs/aber 110. 
Ehrifius JEſus bat in der Wahrheit uc GOtt und Menſch — — 

n 3 en 


& 


i iR nes, 


286 Aprilis. 


ben fein Blut und Leben für unſre Seelen. So mm die Ehegemab- 

lin des Tigranis fic) alfo höchlich verpflichtet zu ſeyn erachtet / daß fie 

ihre Augen und Gedancken auf Feine andere Lieb mehr wendete; wie 

febr ſollen wir nicht verbunden ſeyn / unfer Lieb und Hochachtung an Fein 

erſchaffenes Ding mehr zu bencfen ; und zwar um fo viel mebr / weilen 

ja JEſus unfer liebfter HErr unendlich mehr für uns gethan hat, G5o. 

(eye e$ dann / es folle binfübro Fein Werck / Fein Wort / Fein Gedancken / 

Fein Athem ⸗ſchoͤpffen / Fein Leben mehr ſeyn / welches fic nicht gantz ver⸗ 

lege auf eine eyffrige Lieb des jenigen / der uns ſo zarthertzig biß in den 

Todt geliebt hat: Ut, qui vivunt, non jam ſibi vivant, ſed ei, qui pro 

p $. ipfis mortuus eft. (ec. Cor. quinto. Iſt es nicht wahr AA. bag fid) all 

5: da feine Theilung machen laffet / bann ihr febet Flar wie billig das 

irr, Leyden Ehrifti JEſu unfern gangen Willen für fid) verlange. Ges 

Chit hoͤret bann nicht Die Beuth dem jenigen/ Der fie zur Beut gemacht? 

rocumcor ein ift ber Gefangene anderfi zugehörig / als der ihn von der Ge 

pei. ^ fangnug heraus lofet ? Deme zu folg muß unfre gange Weſenheit vers 

wendet werden auf bie Lieb unb Dienft Chriſti JEſu / ber uns durch deu 
unendlichen Schatz feines Bluts (of gefaufft und erlöfet hat. 

Und zwar um defto mebr/ fo wır betrachten das bittere Meer (eis 

91. 68 nes fepben8 / wie er felbften (agat: Veni in altitudinem maris. Pfíal, 

«3. fexagef. octav. Ich bin in die Tieffe des Meers Eommen/ das iſt / 

fagt Lyranus, in profundum perfecutionis amarz , in die Tieffe der 

fid va, bitteren Verfolgung / welche durch bie Waſſer verftanden wird / wie 

112. furg vorher gemeldet wird: Salvum me fac Deus. Hilff mir O Herz! 

Palo Chri- nehmlich von Den Peynen und Schmergen/ bie mich überhäufft/ quo- 

fi mare, niam intraverunt aqux usque ad animam meam, dieweil Die Waſſer 

feynd hineingangen big an die Seel / das ift; die Verfolgungen Der 

Juden bif sur Scheidung meiner Seel von dem Leib. Endlich (agt 

"f er: Veni in altitudinem maris, & tempeftas demerfit me, und das 

Ungewitter ur mich verfencEec; das ift / bie Bitterfeit Ded Ley⸗ 

bens / dardurch ich dann meinen Geift am Greu& aufgeben. — Wie er 

PL, 87.7.8: weiter ung anzeigen till Die Groͤſſe feines Leydens / Pal. octog. ſept. 

Super me confirmatus eft furor tuus, das iſt / rigor juſtitiæ tue. Dein 

Grimm ift über mich beftättiget/ das ift Die Schärffe unb Strenge 

deiner Göftlihen Gerechtigfeit / deßwegen du haft wollen mich [eye 

den lafjen für die Sünde der Menfchen & omnes fluctus tuos in- 

duxifti fuper me, und dur haft alle YOcllen über mich gefüber/ 

das ift/ alles Seyden. Dann meilen un(re erfte Eltern fid gr allen 

innen 


Dies Parafceves. 287 


Sinnen fid) verfündiget batten/alfe hat Chriftus in und an allen Sin; 

nen gelitten / für felbige gnug zu thun. Es haben fih Adam und Eva 

verſuͤndiget Durch bie Augen / ba fie gefehen : Quod lignum effet pul- 

chrum vifu. Gen. tertio. daß der Baum febon ware für den Au⸗Gen. ;. v.6. 

gen / und luftig ansufcbauen : Alfo bat Cbrifius gelitten an und 

mit feinen Augen / indem Gr mit verbundenem Angeficht allerhand 

Schmah und Spott ausgeftanden hat. Lucz vigef. fec. Es hatteLue. 22. 

fid der erfte Menfch verfündiger in und durch das Gehör / inbem Er 

das Zureden der Schlangen angehört ; Non moriemini , eritis ficut 

Dii, mit nichten werdet ihr des Todes fterben/ ihr werder (eyn6enct 5. 

als wie die Börter. Deßwegen bat Gbriftus auch durch bas Gig". 0. 

bór leyden wollen, da man ibit geláfert und gefehmähet : Dzmonium jean. g. 

habet. Es batte fib. der Menſch verfündiget in und durch ben Gewas. - 

tud) ; bann wie bie Aepffeldes Paradeyß waren von einem fehr edlen 113. 

Geruch, ift zu glauben, bag fid Eva durch ben Geruch Diejer verbot, Chriftus 

tenen Frucht gleichfalls babe laſſen verführen und einnehmen / toieDosios 

dann zu geichehen pflegt; Daß man fid) mehr ergöget an dem Geruch enübus, 

des Dbfty als an bem Geſchmack / und ehe man ben Apffel verfofter / qvia per eos 

guoor an Demfelbigen zu riechen pflegt ; Und deswegen bat auch Ehri⸗ re 

ftue gelitten in und an dem Geruch durch bie abfcheuliche Speichel in [ 

ber armfeeligen Gefängnuß / auf dem ſtinckenden Schind- Raßen deg 

Calvari⸗Bergs. Es bat fich Der Menfch verfündiget durch das Ge: 

fühl / indem er feine Hand ausgeſtreckt zu Der verbottenen Frucht / 

und deßwegen bat am Creutz Ehriftus auch feine Hand ausgeftredt / 

hangend zwiſchen bem Ubelthäter wegen der Ubelthat Add, wie hiers_ _ 

von meldet Der Heilige Hieronymus : Extenfio prime manüs ad Hierom, 

lignum mortem apprehendit : extenfio fecunde manüs vitam, qux 

perierat, invenit. Et ficut illa fructum deccrpfit: ifta fructum ute- 

ri Virginalis affixit, Es bat fib. der erfte Menfch in und durch ben 

Geſchmack serfünbiget; dann alfo ift gefchrieben: Sie nahme von 

feiner Frucht / und affe/ auch gabe fie ihrem fTíann davon/ ! 

der auch af. Genef. tertio. Dahero aud) Chriftus in und burd)Gen. 2. v6, 

ben Geſchmack gelitten hat da er mit Gall und Efig ift getränckt 

worden : Vinum cum felle miftum. Matth. vigef. fept. nd wei⸗ Matth, 27, 

ken Adam alle Glieder unb bie gantze Natur verdorben/ und demv.34. 

Sobt unterworfen bat; bat EHriftus an allen Gliedern lesben 

wollen / deßwegen er ani fihmerslichen Greu& aus und wy vie 

ben hat ; Confummatum eít, Es ift vollbracht / bas 1 í ni Joan. 19, 
abe Y. i9. 


288 Aprilis. 


xr4. habe alle Peyn / Starter. und Schmergen ausgeftanden in meinem 

Chritus gangen Leib / in oculis effufionem lacrymarum , in auribus audi- 

en tum contumeliarum & blaíphemiarum , in genis moleftiam ala- 

^embrs Darum, in naribus faetorem fputi , in ore amaritudinem aceti & 

fellis, in manibus vincula, in pedibus aflıxionem plagarum , in 

toto corpore flagellationem , in opere, detraxerunt pradicationi, 

converfationi , miraculorum operationi. Attende anima mea ge- 

nus mortis Chrifti, fuit enim turpiffimum, viliitimum, & acerbif- 

fimum. Patere igitur Domine Deus meus in latere, in manibus, 

$,Augaftin,in pedibus , ut acceleres homini medicinam. Hzc S. Auguftinus. 

Es bat ChHriſtus gelitten an (einer Cbr unb heiligen Nahmen / in 

und an feinen Kleidern von denen er entblöffet/ in feiner Seelen 

betrübt big in den Todt / im Fleiſch gam& vermunbt und zermar⸗ 

tert / in (einer Mutter durch das Mitleyden/ in feinen Juͤngern / 

von welchen er verlaffen. Difcipuli omnes, relicto eo, fugerunt, 

E LS Matth, vigef. fexto. In feinen Freunden / von welchen er verach⸗ 

Thr.1,v.2, fe. Omnes amici mei fpreverunt me. O etviger. Vatter! was 

irj. dft endlich übrig / welches / unb im welchem dein Sohn und zwar 

Homonon für uns Sünder / nicht gelitten. O Menfch ! befleißige Dich alfo 

üácingratus CHriſto für ſolche Lieb dankbar zu ſeyn / mit_bemfelbigen ein Find« 

tesi fide Mirlepden zu fragen; demielbigen gu Dieniten alle Kräfften 

der Seelen, alle Glieder des Leibs aufzuopffern. Wirſt du hierin 

Esech.3. Heine Schuldigfeie nicht in Obacht nehmen: Requiretur fuper te fan- 

"1529. cuis ejus juftus ; Zehlet nun ein Menfch nad) Der Lehr Alberti M, ig 

ipee Leib 276. Beiner / in deren Zufammenfügung ber Menſch leyden 

Pül.zt- fan / (o beflagt fib Chriftus bey feinem Propheten David : Dinume- 

yt raverunt omnia offa mea. Sie baben alle meine Gebeine gech? 

v, ig. v. 16. let / 2 2 all mein Bebein iff zerſtreuet 2 2 mein Rrafft iſt verz 

ootret wie ein Scherbe / und meine Sung klebt an meinem 
Rachen. 


So ift dann CHriftus geftorben / und zwar / tie gefagt / für 
ung Sünder ? Alfo iſts JESUS bat fein Leben vollendet / wie 
fommt8/ bag teir noch (eben Fonnen ? wie iſts / Daß wir nicht vor 

1:6. Leyd flerben ? Der Vorhang im Tempel wird zerriffen/ wie kommt 
Homo, es Dann; O Suͤnder! dag bu nicht aud) einmahl den Deck-Man⸗ 
verarurad tel Deiner Suͤnd durch eine rechte Beicht zertrenneſt? Die Sons 
pafionem ne wird verfinftert / warum willff bang ou immerfort fo. Flar Pr Dies Parafceves. 289 


Bell hervor feinen mit Deinem Adel, und andern Hochheiten ? Die 
Gräber thun fid) auf / und warum geheft du dann nicht endlich hersor 
aus dem Grab deiner Sünd ? Die Felfen zerfpringeny und warum jetz 
- feringet auch nicht einmabf Dein Hers vor Neu ? O mein GOTT und 

mein HERR ! bu haft uns durch deinen Propheten verfprochen / hinz Ezech. 36. 
weg zu nehmen das fteinerne harte Herk / und zu geben eim gelindes! 26 
freifchernes Joerg. Auferam cor lapideum de carne veftra. Ich ver: 

fange aber beut/ D HERR ! bafi Du von ung nehmeft das feifcberne 

Hertz / das unbereglich bleibt / und uns an ftatt deſſen mögteft geben 

ein fteinernes Hertz / damit e8 für Neu zerfpringen mogfe mit den Sel 

fen/ bie aus Mitlepden fic) zerfpaltet haben. Petra fcife (unt. Matth. Matth ili 
vigef. feptimo, | EDU 

Es fchreibt Marlianus , daß zur Zeit Vefpafiani bey bem Roͤmi— 

fen Rath ein Wort: Streit entftanben / welcher bod) der befte wäre 

unter fo otelen / ja ungablbaren Göftern, Einige gaben ihr C'Bort dem 
Maͤchtigſten andere dem Reichſten / andere dem Weiſeſten / Feiner 

aber wurde aus biefen angenommen / indem fie dem gemeinen Weſen 
‚nicht alfo anftánbig / fondern einer, vielmehr wider Dem andern ſeyn 
würde / und alfo bie Ehrfucht einführen würden. Der Rath Fonte — 

alfo in biefer Sach nicht fprechen. Es ftellte ſich unterdeffen ein Füng rr7. 
(ing für bie Rathsherren/ der hatte an feinem Half hangen eine Blat⸗ Quis Deo- 
ten / worauf abgeseichnet ware bie Bildnuß des jenigen GOtts / der "m a 
vor allen wollte vorgezogen werden. Dieſe Bildnuß zeigte einen Mens Vg e oanis, 
fen / beffen beede Arm an ein Creutz ausgefpannt waren / und auf 

per rechten Hand waren zu lefen biefe Wort? Promitto, ich verfpriz 

cbe. Auf der (incen aber: Expecto, ich erwarte, Die Seiten [tuin 

de offen / unb zwar fo weit / bag man bif in das Hertz hinein fehen 

Fente/ allwo zu seien das Wort: Remitto, ich verzeybe, An ftatt 

ber Gron aber tvare gefihrieben: Deus clementiz, der GOtt der Guͤ⸗ 

tigkeit. Kaum hatten Die Raths-Derwandte diefes Bild betrachtet, 

ba (offen fie einheilig/ und gaben den Vorzug dem Gtt der Guͤtig⸗ 

keit. Ein 6 Ott/ fagten fie / ber fo liebreih im Verſprechen / der fe 
gedultig im Warthen / ber fo barmhertzig im Verzeyhen / der ift ohne 
Zweiſſel der befie GOtt / dann türwahr der befte Gott ijt bie Guͤtig 

feit feibften. Wer ift diefer GOtt der Gütigkeit anderſt / ald Ehri- 

fius JCfus ? mer ift am Das Creug anderft ausgefpannt / als dieſer 

Here ? Ber verheiffet bie Schäg feiner Gnad und Gloͤry mit einer 

fo unendlispen Gute? Promitto; er T fo liebreich auf die Suͤn 
| 9 der? 
390 Aprilis. 


der? Expecto? Per verzephet bem Menfihen mit einer (o unendlichen 
Erbarmnuß? Remitto ; EHriftus KEfus ift der wahre GOtt der Güs 
tigfeit. Wohlan dann, Chriſtliche Seelen ! fommet / Fommet alle zu 
diefem GOtt der Gütigfeit / bie ihr auflägig fend von der Suͤnd / wa- 
(bet cud) in dem Jordan des Bluts Chriſti; Venite, venite, bie ihr 
m euren Anmuthungen blind feyd / femmt unb erlanget euer Geficht 
bey bem Geheimnuß⸗ vollen Schwamm: Teich Siloé. Ihr an bofen 
Sitten Crfrandte / kommt zu Diefem Lieb;vollen Teih/ und werdet 
gefund dann allda babt ibr funff offensftehende Porten zu eurer Ges 
nefung. Ihr verbarrte Diamant Fommt ber; dann ba ift das Blut 
. des Lamms / fo euch erweichet, Kommt ihr Durſtige nad) ber Geredy 
tigfeit / bann ba ftehen jet bie Brunnen des Heylands offen. . Some 
me/ O verlohrner Sohn! Fomme wiederum in das Hauß Deines Dat: 
ters / fiebe er ftrecket beede Armen aus / Dich zu empfangen. Expectat, 
Er wartet auf dich. Remittit, Er verzeyhet bir vatterlich all dein Ver: 
brechen. Promittit, €t verfpricht Dir Die vorige Huld / Gnad / Guͤtig⸗ 
e. unb Barmbersigfeit. Was ift nun zu tbun ? veas unfre Schuk 
igfeit? à 

mn ^ i Gebet zu, fagt der tieff-gelehrte Jeſuit Cornelius à Lapide, mas 
ub , eir gu tbun ſchuldig / in Anfehung bes Bluts des Cingebobrnen Sohns 
ad conipe- GDttes ; wann aud) Die unvernünfftige Elephanten durch bie Blut⸗ 
&um Gan. Farb alfo angebe&et worden / Daß fie in Spieß und Schwerdt hinein 
guinis. getrungen / und durch das Blut angefrifibt / wider ihre Feind acfttitz 
ten und felbige überrunbten / wie aus der göttlichen Geſchicht⸗Ver⸗ 
faffung der Machabaͤer zu er(eben : Et Elephantis oftenderunt fangui- 
1. Mach. 6. em uvz, & mori, ad acuendos eos in prelium. primi Machab. fexto. 
*3* Und denen Ti baben fie aeseigt das Blur von Grau 
ben uno Maulbeer / felbige zum Streit anzureigen. — Quid nos 
facere oportet intuentes Chriftum , fagf Cornelius , qui pro nobis 
omnem fanguinem fuum fudit, vitamque in cruce profud:t ? Was 
follen wir thun / fo wir Cbriffum anſehen / welcher fuͤr uns all 
fein Blur und Leben an dem Ereng für uns vergoffen bat? 
Was (ellen mir anderft tbun/ als zu einem Streit und Krieg richten 
und rüften ? aber wider was für einen Feind? O Seelen! fraget nicht 
119. viel; wider Die jenige / welche Cbrifto unfrem Heyland das Leben fo 
Krater vin- ungerechter Weiß genommen. Es faffet fib. dieſe unite Dbliegenheit 
— gar ſchoͤn erklaͤren durch den traurigen (yall Andreæ, Koͤnigs in Sici⸗ 

em IIar + ' AUT . ^. ; í 
EPA lien. Diefer/ wie Summecius erzehlet / ward verraͤtheriſcher 


Dies Parafceves. 
um das eben gebraht / und zwar von einem Banditen / den die $6 
nigin Joanna feine Gemahlin fen darzu verleitet Deren Wuth aud 
fo weit kommen / daß fie den entleibten König an einem Strick zu ei⸗ 
nem Fenſter hinaus hat hencken laſſen / ſeinen Feinden zum Gelaͤchter. 
An dieſer Unthat bat fi) gantz Europa geſtoſſen. Ludovicus, König 
in Ungarn / ein Bruder des ermordten Königs macht fid auf / dieſe 
grauſame Boßheit zur gerechten Rach zu ziehen; ziehet mit einem groſ⸗ 
en Kriegs⸗Heer auf Neapel; Damit aber jedermaͤnniglich erkennete 
bie Urſach feiner Ankunfft / lieſſe er, auf alle (eine Schiff ſchwartze Fah— 
nen ausſtecken. Kommt endlich für die Stadt / in welcher dieſe gott⸗ 
loſe Königin mit andern Mördern fid) aufhielte. Allda lieſſe er in An- 
geficht der Königin einen ſchwartzen Trauer⸗Fahn aufrichten / worauf 
die Bildnng des ermordeten Königs. Diefe Fahnen begehrte den 
Todt aller Deren; bie an bem Todt des Königs / und an der Verraͤ⸗ 
fherey Theil hatten. Die verrätherifche Königin ftellte fib zwar zur 
Gegenmehr / allein der Muth Ludovici, und deſſen gerechter Eyffer 
wurde Herr und Meifter/ übermeifterte bie belägerte Stadt / befame 
die Königin mit allen Mördern bey bem Kopff / lieffe Die undanckbare 
nion an eben Demfelbigen Fenſter heraus bencfen/ und alle Moͤrder 
invicbten. » 4 : | 
O Eatholifche Ehriften! O dag wir mit gleichem Eyffer Nach be — 12e. 
gehrten wider den ungerechten Todt CHrifi JESU unfers beften Vndieanda 
sBruders ! wir haben zwar diefe heilige Faften-Zeit feine Toͤdtſchlaͤger 
aufgefucht heut-fehen wir aud) den ſchwartzen Trauer- Fahnen: Vexil- 
la Regis prodeunt, mif welchem die Kirch biefe Rach (affet ausruffen. 
Man zeiget uns aud) bie Bildnus unſers Königs unſers entleibten 
Bruders / wie er an oem ſchmaͤhlichen Greugz Galgen banget. Wo 
feynd bie Todtfihläger ? Zu Jeruſalem werdet ihr (agen: day ba haben 
ibit ermordet bie Soldaten / die Hencker / bie Richter / bie Füdifche 
Priefter, Gemach ! gemach ! die Mörder fepnb nicht (o weit hinweg; 
Gehe nur ein wenig tn Dich felbft / fo viel Sünden du finbeft/ fo viele 
Todtſchlaͤger findeſt du. Die Wort des Apoftels feynd fo klar / als wahr: A4 Rom 
Traditus eſt propter delicta noftra, ad Rom, quarto cap. Eriffgev.ae. 
ſtorben wegen unfern Sünden. Die Mithelffer bey diefer Moröthat 121. 
ſeynd geweſen bie boͤſe Anmuthungen und Begierden / ber eigene ABilly Quis Chri- 
per Hochmucth / dieſer Geld⸗Geitz / Diefe LInfauterfeit/ diefer Zornmuth / nr occi⸗ 
und alle andere after / haben ſich wider. Das Leben des Eingebohrnen ^" 
Cebu GOttes / SyGfu Ehrifti unfers Srimigé zufammen aa 
Oo 2 on- 


20Y 

292 Aprilis. 
Convenerunt in unum adversus Dominum, & adversus Chriftum 
ejus , fie feyno in eins 3ufammen Fommen wider den „ren 
P2. v.2 und feinen Befalbten/ fagt der David, Plal. fee. Was ift übrig, 
als daß wir unverzüglich zu denen Waffen greiffen wider die Sund, 
biefen Todtſchlag zu rächen ? Auf/ auf zur Wehr wider Die Lafter! bie 
— Suͤnden insgeſamt bie muͤſſen ſterben / es ſolle ſterben der eigene Will 
pias mit all feinem fündhafften Anhang. Und weilen fie unfern König an 
mofros, ein Creutz hinauf gehenckt baben fo follen ebenfalls alle unfte Begier⸗ 
den an das Ereuß der Buß gebencft werden, Dann auf diefe Weiß 
werden wir jeigen / wie Der Apoftel fagt/ daß wir es recht aufrichtig 
und redlich mit EHrifte Sy&(u halten: Qui funt Chrifti, carnem fuam 
crucifixerunt cum concupifcentiis fuis. Welche auf der Seiten 
Chriſti ae / baben ibt Sleifcb an oae Creug gehenckt / mit 
63.,.v.24. den Laftern und Begierden, ad Gal. quinto cap. Diefen fo gerechten 
Krieg mit groffem Muth fortzufeßen/ Liget uns heut die Kirch / unſre all⸗ 
gemeine Mutter / das Blut Chriſti JEſu / welches ja uns beſſer anfri⸗ 
ſchen folle; als das Blut bie Elephanten der Machabaͤer / wie ung 
$. Ausufti. daͤnn mit folgenden anreigen will Der Heil, Auguftinus : Infpice vulne- 
Vir —— pendentis, ſanguinem morientis, pretium redimentis &c. Caput 
habet inclinatum ad oſculandum, brachia extenſa ad amplexandum, 
cor apertum ad diligendum &c. CfBorgu ich ihnen wünfche bie be 
thränte Augen Mariaͤ Magdalena, das betrübte Angeficht Petri, bag 

mitleydentliche Hertz Mariaͤ / mit dem ſieben⸗ fachen 
Schmertzens⸗Schwerdt durchſtochen. 
AMEN. 

MAJUS, 

Animus ad mortem paratus, 


Vive memor Mortis, memor ut fis, vive, falutis, - 
Mortalis cum fis, te tua morsque manet, 
Et incerta dies, quamvis certiffima mors fit, 
Omnibus obfcuras injicit illa manus, 
Non eft, crede mihi, fapientis dicere; vivam, 
Sera nimis vita eft craftina; vive hodie. 
Vide infra ; Maj. 


Oo 5 Sym- 


488» (o) 8383 | 293 
MAJUS. 
II 


.. Sol in Geminis, 
Signum Pradeftinationis 


294 Majus. 
Symbolum V. 


O mors! bonum eft judicium tuum homini in- 
digenti, & qui minoratur viribus, dete&o 
atate, Eccli quadr, primo. v. tertio, 


O Sob! gut ift dein Urtheil einem Menfchen, der Man- 
gel leydet, und der anKraͤfften abnimmt,Syr.4uv.3. 
zu Se Urch ben Todtenfopff wird vorgebildet: Animus ad 

Ra EN X 


mortem quamcumque illam, femper paratus, das zum 
Todt bereitwilliges Gemuͤth / e8 mag nun biefer fepit 
geftaltet/ wie tt gefällig iſt. Zu biefem will ung 
Ehriften treuhergig anmahnen Chriſtus bey feinem 

— T. DISC 
. 2, tatur à nuptiis, ut cum venerit, & pulfaverit, confeftim aperiantei. Ihr 
—— id ſollt den Menſchen gleich feyn/ voelcbeauf ihren Herrn warten/ 
femper pa- ME s ; 
ran, wann er Eommen und anklopffen wird / fie ibm alsbald aufz 


Bene vivens Und 1008 ift Dann endlich das jenige/ welches wir fürchten durch ben zeitli⸗ 
dene mori- (hen Todf zu verliehren? das Leben; und. was iſt baffelbige? Gin Meer 


Majus. 295 


Ren mit den Worten be H. Pauli, ſecundæ ad Corinth. quinto : Scimus, 2. Cer. e.- 

quia fi terreftris domus noftra hujus habitationis diffolvatur, quod zdifi- *- . 
-&«ationem ex Deo habeamus, domum non manu factam, fed zternam in 
. calis, dann wir woiffen/ wann unfer irrdiſches Hauß dieſer Woh⸗ 

nung zerbrochen wito/ DaB wir alebann ein Gebaͤu von GOtt 

haben / ein Hauß / das nicht mit Händen gemachr/fondern ewig 

ift im Simmel, Ein Menfch/ der zum Todt alleStund bereit ift; vebet 

mit fid) (elbften alfo: Was folle mir das Sterben frembb vorfommen? — 4. 

Warum felle ich mid) vor dem Todt ent(e&en ? id) gehe ja feinen andern Abibimus, 
. eg cin; als welchen alle eingangen/ bte vor mir geftorben feynd/und cina 27 

gehen müfjen/ weiche mir werden nachfolgen. Was mill i) mir ein bez " 
ſonderes in Diefem GalL ? ic) will mich alfo gern und willig zu Dem jeniz 

gen relolviren/ was id) auch ungern ergreiften müfte. Syd) weiß ja / daß 

Das jenige leichter zu gefchehen pflege/ was mit Willen gefchicht ; bann 

10 der Willen ift/ da iſt kein Nothzwang. Und toas mill ich mich in 

diefem viel waigern und widerſetzen / indem ich Durch ben Todt aufbóre 
ſterblich zu ſeyn bas ich ungern geweſen bin? Non fic odi quietem, ut _ 

uam malorum ferias, fo fern bin ich nicht von der Ruͤh / daß ich 

‚nicht fuche das Port und End der Arnfeeligfeit. Und warum folle ich 

mich nicht von Hertzen erfreuen in Betrachtung / daß der Tod allen zeit: 

lichen Elend die Thur fehlieffe/ und. bag nach bemfelbigen der Tag erfok 

ge/welchen Feine Nacht mehr finfter machen wird. 

Cine erwuͤnſchte Bottſchafft / fo mich mein König beruffen wird / und ’ 
dieſen meinen Kercker auffihlieffen/ und von diefer Gefangenſchafft mich 
befreyen wird; Diele Sachen merde ich alfo aufgetóft erfahren / welche 

‚ich nod) gebunden auf Feine Weiß / und mit feinem Fleiß erlernt hätte, — 
Ein Voͤgelein / nach eröffnetem Käfige, wird nicht hinaus getrieben fone, f«.. 
„dern fliegt frey felbften Dason alfo mill ich mich felbft gern und freytwils posue cos 
fig erſchwingen us Das obere Vatterland / ber ich dieſes mühfeeligen Pe: abmitra« 

bens ſchon lang uͤberdruͤſig. Wegen des Orts / und wegen der Qeit ms. 
meines Tods will ich mir Feine graue Haar wachfen laffen/ e8 richte und 
fon ber jenige nach feinem Willen / und thue mit mir nad feinem 
Wohlgefallen/ ber mich erſchaffen unb bif auf dieſe Stund gnaͤdigſt erz 
halten bat. Sein göttlicher Will ift mir die Richtfehnur des Todts und 
des Lebens. Steht e$ dann nicht in dem Willen Hand und Gemalt 
des Haffners/das Geſchirr zu geftalten nad) feinem Gutgeduncken / und 6. 
pag Gemachte wieder tu zerbrechen ? Ein Geſchire/ und zwar ein fehr Pore& Deus, 
gebrechliches Gefaͤß bin sch gemacht von der Hand des San Gr, Mod vuls, 
oͤpf⸗ 296 Majus. ſchoͤpffers teas will id mid) bam unverftändig bef(agen / (o der jenige/ 
der mid) gemacht/ wieder gerbrechen/und zum Gefäß ber Ehr und Glo— 
ry machen will und aus mir Armen Schwachen und in Diefee Welt 
Ungluͤckſeeligen / einen Gluͤckſeeligen in dem andern Leben /und zwar in 
alle Ereigfeit? Will er / daß ich (eben folle/ fo fang er will / will ich auch; 
des Todes Aufſchub verlange ich nicht / fo gar auf ein einkigen Augens 
bli. Mein Anfang und End hanget und berubet bep ibm / mas er 
über mid) eerbangen wird / will ich nicht allein gern fondern froͤlich und 
getroft auf-und annehmen : Mihi vivere Chriftus eft, & mori lucrum. 
Ad Phil. primo. Dann Chriftus ift mir Das Leben / und Sterben 
ift nein Gewinn. 

P. Drexelius in prodromo 2. c. 3. $. 6. fehreibet von einent/ wel 
cher in feinem Studier-Stüblein unverfebené tobt iff gefunden worden / 
ber or fic) bie Heil. Schrift offen batte liegen und mit feinem fodten 
PT. Finger zeigend auf diejenige Wort / bie toit [efen bep Dem toeiffen Mann: 

"7 Sap. quarto : Juftus fi morte przoccupatus fuerit, in refrigerio erit, 

7. wann (don Der Berechte vom Todr e wird / fo wird 
Mortisho- €t Doch in der Erkühlung feyn. Iſt derohalben ratbfam/ Daß ich 
raümcera, mich zu allen Stunden bereit mache; dann wann ſchon der gaͤhe Todt 
mid) gähling ſollte überfallen/ fo wird es mir Doch vielmehr nutzen / alg 
ſchaden / wann ich anberft wohl bereit bin. Desmegen folle mir nim 
mermebr aus den Gedancken kommen / was uns Ehriftus felbften freu: 
herkig ermahnet / Matth. vigef. quinto : Vigilate, quia nefcitis diem, 
neque horam. Wachet / dann ibt wiffer weder Jahr noch Mo⸗ 
Nu 13. nath / weder Tag noch Stund ; Lind Marci dec. tert, Vigilate, nefci- 

35. tis enim, quando Dominus domüs veniat, ferb an mediä nocte, an 
Galli cantu, an mane, Wachet / dann ihr wiffer nicht / wann Der 
HErr eures auf Eommen wird/ob er kommt Abends/ oder zu 
fTíittag ; ob er Eommt/ wann der Hahn. Fräher/ oder Des Mor⸗ 
cene, SD Gott! bid) liebe ich / und begehre bey und mit dir zu feyn/ 
ich folge deinem Göttlichen Willen / unb deſto bereitroilliger / um deſto 
naher du zu dir beruffeft. — Alſo / mein Chriſt! wird der Tod felbft leicht 
überwunden wann wir an denſelbigen / ehe er anfommt/ ges 
dencken / und alſo nicht förchten, 

ad Phil. r, 
Ve 24. 


Matth, 25. 
V. 12, , 


Feftum 


FeftumInventionis Sancte Crucis. 297 


. Feftum Inyentionis Sandz Crucis. — sw 


Programma, Inventio fan&a crucis, 
Arsgramms, In cruce fanat, fic venito, 


V 


Eneus ut ferpens, virus ne ferperet ultra, 
Nec foret à morfu mors, medicina fuit; 
In cruce (ic Chriftus, pomi qui fadus ab Efu 
Morfus ut occideret, vita, falüsque fuit, 
Si fors à morfu peccati vulnera fentis, g. 
Ecce medens JEfus , ito, venito citd, —— 
Wie die aͤhrne Schlang thaͤt heilen | 
die vergiffte Schlangen Beulen, 
alfo deine Suͤnden Biß 
wird am Greug dir JEſus heilen, 
fo verwundt nicht wirft verweilen, 
drum zu eilen nicht — 
P 


298 Majus. — — — — — 


THEMA. 


: Qui me invenerit, inveniet vitam , & hauriet 
falutem a Domino, Prov, oct. cap. v. trigef, 
quinto. 


er mich findet, bet wird das Leben finden, und Heyl 
ihöpffen vom HErrn. Prov,g. v.35. 


— Icht gering iſt geweſen der Schmertz und, Traurigkeit jenes 
en Evangelifihen Weibleins / ba fie bas Unglück gehabt / und eis 
* ( nen aus allen ihren Edelgefteinen/ den fie vor allen hochſchaͤt⸗ 

te/oer(obren ; toie groß ware nicht ihre Sorgfältigfeit in Suͤ— 
chung des Verlohrnen? wie groß aber auch Die Freud / daſie 
nach langem unb fleiffigem Suchen den Verlohrnen wieder gefunden ? 
fie ruffte zufammen ihre Freundin und; Nachbarin / redete ihnen mit 
Luc.i6. Frolocken zu Lucz dec. quinto : Congratulamini mihi , quia inveni 
v. 9. drachmam; quam perdideram, etfteuet eucb mit mir/ Dann ich bab 
den Groſchen gefunden/ den ich verlobten harte, Urſach haben 
wir / uns zu erfreuen / und zu frolocken wegen eines lang, verlohrnen / 
doch endlich wieder gefundenen höchfifehägbaren Edelgefteing / welches 
viele hundert Jahr in der Erden vergraben / unb verborgen gelegen, 
Dielleicht entftehet in eurem Hergen bie heilige Begierd zu fragen, 
Quz gemma hzc? Was ift dieſes bann für ein Perlein? was für ein 
Kleinod ? Der H. Petrus begegitet ung bierinn mit folgenden : Non 
corruptibilibus, auro, vel argento, redempti eftis,fed pretiofó fanguine 
Agni immaculati Chrifti. prima Petri primo. | «Dann ibt feyd niche 
jo. mit »ergánglicbem Bold oder Sılber ecloft / fonoern mit oem 
CruxClrifti theuren Blur Chriſti / als eines unbeflecEren uno unmangelbaffz 
abacus, — gen Lamms. | 
Es ift ein allgemeiner Gebrauch / Daß man bas Geld zehle auf ei 
nen Tifch oder Tafel / diefe Tafel iff gemefen das Creutz Ehrifti beg 
HErrn / auf welchem er geseblt und besahlt bat das Looß Geld unferer 
Erlöfung/ da er fo viele heiligfte Blutstropffen —ñ— daſelb⸗ 
matih, a ſten zu zehlen marem, Sehe aber! ber ſchalckhafte Knecht / fer- 
v1. — Vus nequam; foditinterram, & abſcondit pecuniam Domini fui, Matth. 


vig. 


1. Petr, I. 
v, 18, 19. 


FeftumInventionis Sancte Crucis. 299 vig. quinto. Er gienge hin / uno qrube ibn in oie Erden / und 
verbatg das Geld feines Herrn. Diefer ware bas neidhaffte Fir 
difche Volck / dieſes nicht befriebiget durch den ſchmaͤhlichſten und ſchmertz⸗ 
haffſten Todt Chriſti / fuchte deſſen Gedächtnuß gang aus den Hertzen 
der Frommen ju bringen / und deſſen Nahmen gaͤntzlich auszuloͤſchen / 
batte Deswegen das Creutz Chriſti tieff in die Erden begraben. Die 
v Schag dann wiederum zu fiber und an das Tagliecht zubringen/ 
ellte fich ein anderes forgfaltiges Evangelifches IBeib / und mit dem 
wahren Glaubens-Liecht fucht fie forgfältig / und findet das Gefuchte 
glückfeelig ; Wer Die(e? Die fromme Mutter des Kayfers Conftantini — rr. 
Magni,die Gottsförchtige Jelena ; dieſe im Schlaf von GOtt ermah; 9. Helena 
«et ; dieſen H. Scha des verborgenen Creuges wieder aufzufüchen / Hrifire- 
verfügte fid) nacher Jeruſalem / ſuchte fo lang / biß fie das Verlangte peri, 
erianget/das Verlohrne gefunden/ das Verborgene heraus gegraben/ 
und der gangen Welt wieder vor Die Augen geftellt / als nemlic) das 
beilige Ereug Ehrifti / unb füllen wir uns Deswegen nicht herglich er: 
freuen/und frohlocken ? Was bat aber bie fromme Helena barburd) ge 
ſucht / und darinn gefunden ? Qui me invenerit, inveniet vitam, & hau- Prov. . 
riet falutem à Domino. Prov. octavo, Wer mich finbet/oet wird "35 
Das X eben finden/ und Heyl (c:bópffen vom HErrn. Und mas ift 
fuͤſſer / als das Leben ? was ift erwünfchlicher/als das Heyl? 
Vielleicht wirft du fagen / Daß Diefe je&t angesogene Wort zu vers 
fiehen feyen von der Ieisheit/ wie fie verftanden ber allertveifefte Sa— 
fonton, Alſo iſts / dann Chriſtus ift die Weisheit des Vatters/ Sapien- 
tia Patris, der uns die bitterfte Waͤſſer des Todts / als ein andere Moye_ 
ftd / durch das Holg des Creutzes verfüffet hat, Exodi dec. quinto, Fredi.te«, 
Don diefem Holg reden bie Wort / Sap. dec. quarto. Bean Sap. 14. 
gnum , per quod fit jultitia, gefegner iff das Holtz / dardurch ge "7. 
ſchicht / was reche iſt. Obwolen zwar durch Diefes Holtz / dem Buch 12: _ 
ftaben nach / verſtanden wird bie Arch Noe/ durch welche das menſchli-gu Cane 
che Geſchlecht in der allgemeinen Suͤndfluth ift erhalten worden / ſo wa⸗ ia. 
re doch ſolche Erhaltung des menſchlichen Geſchlechts / die durch dieſes 
Noetiſche Holtz geſchehen iſt / nur eine Figur des andern geſegneten Holg/ 
nemlich pes H. VM deffen Erfindung wir heut hochfeyerlich begez 
hen. Don diefem Holtz redet (ebt wohl Venerabilis Hugo Cardin. Hugo Can 
Lignum eft crux Chritti, per quam facta eft juftitia, quia per crucem nid 
Dominus julte Diabolum debellavit, & fuum populum liberavit. Syag —' 


uns nun biefer gefundene Schatz bie Schäß Des Heyls und des fe 
Pre bens 


I3. 
Signum fa* 
lutis. 


$. Ambro- 
fius, 


14» 
Crucis en« 
comia. 


300 Majus. 
bens zugebracht 7 will ich mit mehrerem erweiſen. Attendite, & fa- 
vet 


e. 
C50 id) all dasjenige betrachte was die Welt fonft groß unb hoch 
fchäßet / und fe&e es gegen dem H. Creug Chriſti / fo mug id) ſchlieſſen 
mit Dem Poeten: 


Cedant cun&a cruci, cedant miracula Chrifto, 
Unum pro cundis fama loquatur opus, 


Dann diefes H. Ereußzeichen ift Fein Zeichen Des eitefen Prachts/ und 
serganglichen Ehr/ fondern ein Zeichen und Werckzeug bes Heyls / nicht 
mit Silber und &old prächtig / fondern mit dem beiliofien Blut des 
Sohns GOttes berótbet / Damit es ein Kennzeichen wäre der Goͤttli⸗ 
chen Lieb gegen ung Menſchen / ein Zeugnußunferer Erlöfung’ eine Sieg⸗ 
Fahnen ber von Gbrifte gegen die Furften der Finſternuß erhaltenen 
Victori. Von biefer reden Die QGort des H. Ambrofii :. Quid egifti 
Diabole,ut abfconderes lignum, nifi ut iterum vincereris ? Vicit te Ma- 
ria,que genuit Salvatorem, & quz fine diminutione Virginitatis edidit 
eum , quicrucifixus vincerette, & mortuus fubjugaret, vinceris & hodie, 
ut mulier tuas infidias deprehendat. 

C$ ſcheint daß GOtt auf ber Welt nichts mehrers geliebt / und 
gefuchtyals das Greu&. Kaum daß er das groffe Welt-Bebäu erſchaf⸗ 
fen / da wollte er in dem Paradeiß ſchon fteben haben den Baum des 
Lebens / als ein Vorbild des Creutzes / das Creutz bat Er gezeigt feinem 
Patriarchen Jacob / als er ibm vor bie Augen geftefit jene ſchoͤne Lei⸗ 
ter/deffen Höhe fich erſtreckte biB in den Himmel; bas Creutz bat Gr ge⸗ 
zeigt feinem getreuen Albgefandten dem Moyfi da Er ihm jene wun⸗ 
bertbátige Ruthen eingebändiget / mit welcher er fo viele Wunderzei⸗ 
chen gewuͤrcket bat; das Creug bat Er gezeigt feinem Diener dem Aa— 
ven dureh eine andere Ruthen / welche, da fie gang bürr/ Krafftzund 
Safftloß/ angefangen hat zu geünen/ und zu blühen; bas Creutz hat Er 
gezeigt feinem auserwöhlten Iſraelitiſchen Volck in jener aufgerichten 
aͤhrinen € chlangen ; Durch deren Anfehauen fie von ihren Wunden ge 
heit wurden; dieſes Creutz bat gefehen Der Prophet Ejechiel / als einen 
fehönen Baum aufeinem hohen Berg ; das Creutz hat gefehen der Noe 
an und in feiner Archen / in welcher das menfihliche Sefchlecht von dem 
Untergang erhalten murde; das Creutz bat gefeben der Propher Iſaias/ 
als einen Schluͤſſel Davids / Durch weishen der verfähloffene Himmel 
wieder eröffnet würde ; das Creu& bat gefehen der Prophet elíjius / 

a 


Feftum Inventionis Sanctæ Crucis, 201 


als ein SSettfein/auf welchem ba er feine Gliedmaſſen ausgeſtreckt / ben 
perftorbenen Knaben zum Leben wieder erweckt hat. Alfo inbrünftia bat 
der liebreichfie GOtt bas Greu& / ba e8 nod) nicht ware/ geliebt; daß 
Er auch in be(jen bloffen Figuren fein Wolgefallen zeigte/ und diefelbige 
feinen liebwertheſten Sreunden zeigte / um fiegur Hoffnung aufjumunte; 
renun der gangen Q'Belt vor Augen flellte die Zeichen der kuͤnfftigen Frey⸗ 
heit / und allgemeinen Erloͤſung. 

Da nun bie lang erwuͤnſchte Zeit anfommen / daß die Hoͤll tnb 
ber Todt follten überrounben werden; wie vorgefagt €briftus durch den 
Mund Ofez cap. dec. tertio : Ero mors tua,Ó mors ! morfus tuus ero 
Inferne; Da der Sohn GOttes Menſch worden / Deus immortalis! 
wer wird ausiprechen Fünnen / wie febr Er Das Creutz gefucht / geliebt, 


Ofez 13, 


Y. 14» 


und geehrt habe? Als er / gls Das Göttliche Liecht: Ego fum lux mundi, Joan. 8, _ 
Joan. octavo, bie gange Welt erfeuchten wollte / mufte bas GreuG Dep. V. 12- 


‚Leuchter feyn ; als er (id) GOtt feinem himmliſchen Vatter / als ein 
Brand⸗Opffer aufopffern wollte / ift das Creuß der Altar geweſen; da 
‚Er für den Menfchen fterben wollte / iff das Greu& das Bett gewefen, 
auf welchen Gr feinen heiligen Geift aufgeben; da Er aller Welt Suͤn⸗ 
den / und feine allerheiligfte Verdienſten vor dem Richterſtuhl der Gött- 
lichen Gerechtigkeit abrodgen toollte/ ift das reus bie Waagfchüfel 
geweſen; da Er bie Gewalt des höchften Königs im Himmel und auf 
Erden nehmen wollte, ware das Greu& der Thron und fein Königlicher 
Sitz; da Er fid mit ber Kirchen / als feiner eingig geliebten Braut ver: 
maählen wollte, ware Das Greu& Das Braut⸗Bett; ba Er beftritte die 
mächtige Feind der menſchlichen Natur / ſo ware das Creutz das Schwerdt/ 
mit welchem Er den hoͤlliſchen Goliath ſieghafft uͤberwunden hat; Und 
ſo groß ware die Lieb in dem Hertzen Chriſti zu dem Creutz / daß Er an 
demſelbigen hangend / ein Creutz mit feinem ausgeſpannten Leib hat formi- 
ren und geſtalten wollen / daß es alſo das Anſehen hat / daß Chriſtus ohne 
das Creutz nichts gewollt habe. 

Ja es will noch heutiges Tags Chriſtus ohne Creutz in ſeiner Kirch 


if» 


T 
nichts gethan haben. Will einer durch ben H. Sauff in bie Chriſt- Sine cruce 
€atboli(cbe Kirch eingeben ? fo muß er mit Dem Ereuß bezeichnet (enm ; nihil hodie 


Will er durch Das Jo. Sacrament der Firmung in dem angenommenen e 


Glauben geftärckt werden? fo wird ibm gemacht das Ereußseichen ; e 
bet er sum H. Sacrament ber Buß / und begehrt bie Loßſprechung fei 
ner Sünden? wird gleichfalls über ibn gemacht das H. Ereußzeichen; 
Das Ereng iſt das Zeichen der Mini ce / das Creutz 
P 3 ver⸗ 


tin Eccle» 
a 


£7, 
Crux pre. 
feretur in 
extremo 
indicio, 


198. 
€rux ho- 
noribvs 


affecta. 


$. Chry- 
foft, 


& Auguft, 


302 Majus. - 

EMI" TRETEN TEE REr mr DIE — — — —— — — 
verknuͤpffet bas Ehe Band / das Creus ftärcket die Sterbende / Das 
reu wird bey allen Sachen, die dem Goͤttlichen Dienft gewidmet wers 
ben/ das erſte unb bag fe&te feyn das Ereus ift ein fiberer Schild ge— 
gen ben Anfauff ber hoͤlliſchen Beifter ; Ja ohne Ereug will Chriftus 
sicht ſeyn auf Dem Altar / voie viele Creu&er werden nicht gemacht uns 
ter ben H. Meß⸗Opffer ? da wird Er wiederum aufs neu gebobren / 
nicht zwar / daß Er aufs neu lepde,Cobmwolen Gr 1ooomal bereit toáre/ fo eg 
vonnoͤthen wärey) fondern feine Sieb zum Creutz erweiſe / und diefelbige als 
fen Ehriften Höchft anbefehle. 

Das Ereuß / fagt Det H. Auguftinus , tvirb vorat getragen reete 
den / toam Gr fommen wird/ ein Richter Der Lebendigen und Todten. 
Ja wie fehr ebret nicht GOtt bas Greug/ an welchem fein ewig geliebs 
fer Sohn gefterben / indem / nach gemeiner Sehr der Theologen/ dieſes 
Creutz nach der allgemeinen Auferſtehung in den Himmel mit groͤſtem 
Triumph wird eingetragen werden? Das Creutz ſehen wir auf der drey⸗ 
fachen Eron des Roͤmiſchen Pabſis auf den Infulen ber Biſchoffen / 
auf den Eronen ber König und Kayfer/ von welchen bem Creug fondere 
Ehren-Zeichen zu gefchehen pflegen. md ift diefes nichts neues / forts 
dern ein altes / ba der Stapfer Conftantinus Magnus diejenige Fahn / 
welche vor Den Römifchen Kayſern pflegte getragen;uno von bem Krieges 
Volck fonderlich verehrt zu werden, in der Geſialt des Creutzes bat for- 
miren laſſen / und den Kayferlichen Befehl ergeben laſſen / daß binfübro 
aus Ehrerbietung zu bem H. Ereutz / Feinem Übelthaͤter die Straff des 
Ereuges werden follte / damit bie Menfchen das Ereuß hinfuͤhro nicht 
fliehen / ſondern ſuchen / nicht haſſen fondern lieben / meht fcheuen/ ſondern 
moͤglichſt verehren moͤgten. Ca toas nod mehr iſt / die zwey Gottsfoͤrch⸗ 
tige Kayſer Theodofius und Valentinianus , weiche ſonderliche Sorg 
trugen / und eyfferten für Die Chr des hoͤchſten GOttes / haben auf das 
ſchaͤrpffſte gebotten bantit Feine Creutzer auf bem Erdboden in Stein 
ausgehauen wuͤrden / und alſo mit Fuͤſſen getretten einige Unehr leyden 
muͤſten. So hoch ſchaͤtzten vor Zeiten die Roͤmiſche Kayſer das body 
ſchaͤtzbare Creutz / daß fie viel lieber ſahen das Creutzzeichen auf ihrer 
Stirn / als die Cron auf dem Haupt / dahero als ſie die Gottgeweihte 
Kirchen eintratten / legten fie Die Cronen ab / und bezeichneten ſich mif 
biefem Heylzeichen. Wer follte alfo mit Dem güfbenen Mund in biefe 
Port nicht ausbrecjen: Hoc maledictum, hoc abominabile, hoc ex- 
tremi fupplicii fymbolum, crux , diadematibus & coronis clarius eftfa- 


ctum ! Wer follte mit bem H. Auguftino nicht ausfchrepen : p^ in 
ronte 


Feftum Inventionis Sanctæ Crucis; 303 
fronte Regum crux illa fixa eft , cui aliquando inimici infultärunt ? 


er follte nicht fagen mit Dem heiligen Hieronymo: Jam Regum pur- 5. Hieron; 


puras , & ardentes diadematum gemmas patibuli falutaris pictura con- 


decorat ? 
Was will id) aber (agen von der wunderbarlichen Krafftund Wuͤr⸗ 


19, 


ckung des H. Ereuges ? nichts Fan gewißlich Demfelbigen in Krafft / Magna wir. 


Stärd, Macht und Tugend gleich entgegen geſetzt viel weniger vorge: 
zogen incen, Zeugen fepnb bie zwoͤlff er(te Shen der Kırchen/ oie 
12, heilige Apofteln / melche fo glor-und fiegreich gegen bie Welt ain 
derſt nichts gemacht hatyals bie Macht des Ereußes ; Zeugen ſeynd bie 
befaunte Blut-Zengen Chriſti JEſu / fo viele taufenb Martyres, welchen 
Staͤrck und Muth in den Tormenten geben bat bie Krafft des heiligen 
Ereuges ; Zeugen feynd bie Beichtiger / welche durch Die Krafft bes 
Creutzes inwendig geftäreft aller Welt Macht den Trug gebotten ba 
ben ; Zeugen feynd bie erleuchte Lehrer Der Kirchen welche allein von 
biefem Brunnen Des Creutzes alle ihre Gelehrtheit gefchöpfft haben ; 
Zeugen fepnb bie Jungfrauen / welche bie Englifche Reinigfeit ihres Le; 
bens dem Zeichen bes Heils / und ewigen Lebens / bem Heplbringenden 
Creutz zuſchreiben müflen. 
Sagſt du aber in deinem Hertzen: was ift ſchwaͤcher ? was gerin⸗ 
er?was verwerfflicher als das Creutz? (o (age ich / daß bie Staͤrck 
ey in der Schwachheit / ber Glantz in der Dunckelheit / bie Ehr und 
Zier in der Schmach und Verachtung / die Schönheit in dem trüben, 
bie Freud in bem Send / bie Dochfihakung in der Vernichtung, — Ich 
laffe allhier veden ben 45. faurentium / Der auf bem glüenden Koft/ als 
auf einem blühenden Roſen⸗Bett gautz füß und fittfam eingefchlaffen ; 
Sd) laſſe reden Die heilige Caͤciliam / welcher die glühende Blech und 
Blatten viel füffer vorkamen / als ber füß-riechende Balfam Der Helend; 
Sid) laffe reden die heilige 9(pellonian/ beffen feurige Zang ihrem Mund 
ware cin Sreuden-voller Gefang ; Ich [affe reden den H. Stephanum, 
beffen zugewworffene Stein in Der Dein uber Zucker und Donig ihm (ug 
vorfamen; Mit Furken Worten / wann reden follten alle heilige Blutzeu⸗ 
gen &brifti / reas würden fie anberft reden / ja mit einem Mund auffa- 
gen undbefennen / alsbagdas Ereug Chriſti ihnen in Pein und Marter 
alle AM — Frohlockung / Freud, Suͤſſigkeit / Sieg und Triumph 
ebracht habe. E 
? Indem id rede von Sieg und Triumph / will ich nicht reden von 


Conítanuno dem groffen Kayfer / deme das Greug allein Die Yes e 
| yn 


tus crueis, 


20. 
Crucis efe- 
etus admie 
randi, 


uw 
rux vi- 


23. 
Crux con- 
fortat, 


1. Cor. 1. 
*,23. 


S, Auguft, 
23. 


$04 Majus. 


und Sieg toiber Maxentium und andere feine Feind indie Hand gefpieft 
bat; Sch will nicht reden von Oswaldo bem König in Engelland / ols 
diefer wider Die Unglaubige in das Feld gezogen / bat er vor angeben: 
ber Schlaht das H. EreugZeichen gum Kriegs⸗Zeichen ftellen und aufs 
ticbten laffen und hat in dem Werck triumphirlich erfahren / Daß Das 
Creutz warhafftig fepe ein gluͤckreiches Siegszeichen; Ich till auch nicht 
reden von Dem Kayſer Theodofio , welcher Durch bas feinem geringen 
Kriegsheer vorgetragene Ereus-Zeichen mit Eleiner Macht ein nahm 
haffte Victori darvon getragen hat gegen Eugenium den Tyrannen / 
und feine unzahlbare Mannfchafft ; Verſchweigen folle ich nicht den 
StammenBaum des Dfterreichifchen Ertz, Hauſes Rudolphum, wel⸗ 
cher mit bem eingigen Creutz die Frechheit des Rebellifchen Boͤhmiſchen 
Königs Ortocari nicht nur unterbrochen fondern völlig geftürgt hat ; 
Verſchweigen folle ich nicht Carolum Quintum, ein ftarcfe Säul diefes 
Ertz⸗Nauſes / welcher in unterfchiedlichen‘Hegebenheiten mit diefemEreugs 
Zeichen feine Fleinmütbige Kriegsmacht aufgemuntert/ unb fieghafft ges 
machthat ; Gnug ſollte allein feyn Joannes Auftriacus , welcher bie von 
Sybro Paͤbſtlichen Heiligkeit ihme zugefchicfte Creutzfahnen auf dem fürs 
nebmften Kriegs⸗Schiff ausgefteckt/ Die Tuͤrckiſche Macht ber&bafft bes 
ſtritten und glorios überwunden bat. Ich will mit Stillſchweigen nes 
ben bem Kayfer Ferdinando viel andere vorben gehen / die ihre Sieg⸗ 
Fahnen zur Danckbarfeit dem Ereug gewidmet / und Demfelbigen ag 
ihr Glück zugeeignet haben. DOW 

Wbollte GOtt / daß beutiges Tags, ba fich aller Orten neue Auf 
rubr anfpinnen wollen wider bie Ehrift-Eatholifche Kirch bie Ehriftliche 
Fürften mit dieſem Pantzer ihr Herg / mit dieſem Helm und Boöckels 
Hauben ihr Haupt ihre Hand mit Diefem Schwerdt betvaffmen tbáten/ 
um fid den Spöttern und Aushöhnern des Creutzes zu zeigen / wie ibs 
nen Das heilige Ereuß in das Hertz gewachfen /tvie fie ohne Scheu mit 
bem H. Paulo das Ereug liebten / das Ereuß lobten das Greu& und 
ben Gecreurigten lehrten/ und verehrten prime ad Cor. primo: Prz- 
dicamus Chriftum crucifixum, Judxis quidem [candalum, gentibus au- 
tem ftultitiam, wir preoígen oen — Chriſtum / den Ju⸗ 
den zwar eine Aergernuß / den Heyden aber eine Thorheit. Es 
fragt Deswegen nicht umſonſt der H. Auguftinus: Cur lignum, ubi fixa 
fuerunt membra patientis, etiam cathedra fuerunt Magiftri docentis? 


Ceux cache O (5 wir begierig ſeynd in der Schul Gbrifti zuzunehmen / ſo laffet uns un⸗ 


dra decen- 
tis, 


ſere Augen / Dergund Gedancken (lagen auf Diefe Ehr-und go sei 
| antzel / 


Feftum Inventionis Sandtz Crucis. | 5 $6$ 


— — — — — — —— — — M — — — — — — — — 


Cantzel / dann unſere Schulift das heilige Creutz / dieſes legt uns aus Das 
wahre Liebs⸗Geſetz / damit wir unſern Hochmuth niederlegen / dieſe zeigt 
uns die wahre Gedult / auf daß wir in Creutz und Widerwaͤrtigkeit die 
Achslen ungedultig nicht zuſammen ziehen / dieſes zeigt uns die Weiß und 
Manier zu ſtreiten / Damit wir nicht kleinmuͤthig unſern Feinden uns ſpoͤtt⸗ 
lich gefangen geben / das Creutz ſchreibt uns vor die koͤſtlichſte Medicin und 
Artzney gegen Das Seelen⸗Gifft Die Suͤnd / vertreibet bie Traurigkeit aus 
bem Hertzen / muntert ben Geiſt auf / vertreibt bie Schlaffſucht / iſt ein Mut⸗ 
ter der innerlichen Freud Der Seelen / ein Grundſaͤule des Glaubens / ein 
ſtarcker Ancker ber Hoffnung / ein Zuͤndel ber Lieb / ein Spiegel ber Chriſt⸗ 
Gedult / ein Schluͤſſel des Himmels / der rechte Polar⸗Stern unſers 
Lebens. 
Nach dem entſetzlichen Poſaunen⸗Schall an jenem allgemeinen Ge⸗ 
richts⸗Tag / nach der wunderſamen Urſtaͤnd Der Leiber / nach oer erſchroͤckli 24. 
chen Trenn⸗ und Scheidung der Gerechten von Den Gottloſen / wird alfo- riri sn 
bald das groffe Zeichen im Himmel erfiheinen / und jar eben daffelbige ^" n 
Zeichen / fovor dieſem auf Dem Calvari⸗Berg aufgerichtet ward / (o dann 
Den Serechten sum Troft / ben Softlofen aber zur fonderlicher Straff ae 
reichenwird. Die Coacb ifi Flar aus den Worten des H. Evangeliften : 
Tunc parebitfignum filii hominis &c. Matth. vig. quarto. Alsdann Match. 24. 
wird das Zeichen des Menſchen Sohn am Himmel erfebeinen, "9 
Der mehrere Theilder heiligen Vaͤtter halten darfuͤr diefes Zeichen mer? 
deinder Warheit / und an fich felbften eben Das Creutz ſeyn / rooran der 
Welt⸗Heyland für unfer Heyl mit geneigtem Haupt feinen Geift aufge: 
ben. Diefem nach dann wird gemeldtes Greu&/ebe dann der Richter am 
Fomme/ eon den Engeln dahin getragen/ und im Angeficht aller Welt auf 
geteilt werden / als ein Zeichen unferer Erlöfung/ als ein herrliches Siegs⸗ 
Zeichenyein edles Kenn-und Wahrzeichen feiner Lieb gegen ung, Es wird 
aber dieſe Sreusfahne ausgeftreckt/ und der Welt fuͤrgeſtellt werden/ eben 
andem Gerichts⸗Tag / ein wenig zuvor / ehe fic) Der Richter auf feinen 
Thron zu Gericht fete. 

Etliche ſeynd Der Meynung / es werde ſamt dem Ereuß aud) ber übri- 
ge Paflions-Zeugyoder Waffen / als Die Lantz oder Speer / bie Saͤul / bie 
Ruthen und Geißlen / Doͤrner ec. vorgezeigt werden. Dieſer Meynung 25. 
ift der Engliſche Lehrer Thomas nicht übel gewogen / ba er alfo ſchreibt: Omnia Paf- 
Venite Domino adjudicum &. Wann der HErr zu Bericht fommt/ cu en 
wird das Creutz und andere Paffions-Zeichen gezeigt werden. Andere snarebune 
meynen / wann das Greug gezeigt wird/ aud) eie Stirnen Der vini in judicio, 

q erteabls 


Apoc, 7. 
Y. 3: 


Matth. 24: 
y. 39. 


a6. 
Crux im- 
pium con- 
demnabit, 
$. Auguſti- 
aus Serm, 
139. de 
semp, 


37- 


Crux ubi 


eontra pec» 


«atorzem; 
quis confo- 


labitur ? 


^ 
erwaͤhlten durch Sutbun ber Engeln / mitbem Creutzzeichen bezeichnet 
werden / dann alſo habe der H. Joannes aus Prophetiſchem Seiftvorge- 
ſagt / und vorgeſehen / da er bie Engel nut einander reden hoͤren: Signemus 
fervos Dei in frontibus eorum, Apoc.fept.c. Laſſet uns oie AAnecbe 
unfers Ortes an ibren Stienen zeichnen, Werden Demnach alle 
Auserwählte das Ereußgeichen an ibren Stienen ausgedruckt baben/ und 
an diefem Zeichen ber Diet feine Schaaf / Der Meifter feine Lehr⸗Juͤnger / 
der Richter feine Auserwaͤhlte / der Obriſt (eine Soldaten / der Q3atter (tie 
ne Kinder erkennen. 

So bald nun das Creutzzeichen mitten in den Luͤfften mit wunderſa⸗ 
men Schein umgeben aller Welt wird ſichtbar worden (epi / alsdann / 
ſpricht der H. Evangeliſt: Plangent omnes tribus terræ. Matth. vigeſ. 
quarto. werden heulen alle Geſchlecht der Erden / das iſt: alle Gottloſen 
werden in Anſehen des Creutzes gleichſam ſchwierig / und wuͤtig in ein uͤber⸗ 
fautesFlägliches Zettergefchrey und Gebeul beraus brechen / daß in hohen 
Luͤfften erſchalle. Der H. Auguſtinus redet von dieſem Geheul alſo: Als⸗ 
dann werden heulen alle Geſchlecht der Erden / indem ſie ihren Anklaͤger / 
das iſt / das Creutz ſehen / und Zeigern dieſes Klaͤgers / hre Suͤnd und Blind⸗ 
heit / erkennen werden. Es heulen aber Die Gottloſe / weilen [ie bie Werck⸗ 
zeug ihres Heyls / wie ingleichen die Wundmaſen Chriſti fo wol / al ihre 
Suͤnd unb Laſter / fo darzu Urſach gegeben / vor ihren Augen (eben muͤſſen. 


Als sum Exempel / Judas der Verraͤther wird ſehen / Daß er durch feine 


Verraͤther ey Chriſtum ans Creutz gebracht; Der reiche Mann wird fehen/ 
daß er durch fein Praſſen Chriſtum durchnagelt; ber Hoffaͤrtige wird fer 
ben, erkennen / unb bekennen / daß er Durch feine Chren⸗Puncten / und Spi⸗ 
zen / der Geitzige durch feine Duet und Betruͤgerey / ber Ehebrecher Durch 
feine Lüften / ber Schläger und Rauffer mit feinem Degen und Dolchen 
babe Ehriftum durchſtochen; Ein jeder Gottloſe und Sunder / wie viele 
Streich er Chrifto geben/ wieviele Dornſpitzen er in fein Haupt gebructt/ 
geſteckt / wie ſchmertzlich und ſchmaͤhlich er ihn verwundet habe, 

Wird alfe das Creutz / fonften ein wahres Lieb⸗ und Fried⸗Zeichen / ein 
Troſt ber Betruͤbten / ein Zuflucht uno Steuer der Zaghafften und Klein⸗ 
muͤthigen / anjetzo gantz verkehrter Weiß / den Sundern em Vorbot und 
Anzeigen alles Ubels / ein Schrecken Der Gottlo(en / em Loſung des Kriegs / 
ein Zeichen der Kuin, endlichen Untergangs / und ewigen Verderbens ſeyn. 
So wirft ou dann O Sünder ! Feine Zuflucht / Feine Aufnoch Unterhalt 
mehr haben; Deine gantze Hoffnung ift but / Fein Fliehſtadt / Fein Mittel 
Hilff ned Rath / demnach das Holtz der Erloͤſung der Baum pops 

i u 


Feftum Inventionis Sandtz Crucis. 305 


und Lebens felbften wider dich ruffen und ſchreyen wird / nicht zwar / wie ſon⸗ 
ſten / die Stimm der Gnaden / ſondern der Rach. Wann dann das troͤſtliche 
Ereug-Hols ſelbſten ſchroͤcken thut / was wird und Fan bann ſtaͤrcken und 
troͤſten / wo das Zeichen aller Barmhertzigkeit Muth⸗und Geiſtloß machet. 
Was wird oder kan da Hertz und Muth machen? wann das Blut Chriſti 
ſelbſt wider uns ſchreyet? Wer wird alsdann für ung reden / ruffen und bit- 
ten? wann in ber tieffen Wunden / und innerſten Hertzen JEſu / wo fenft 
wohnet Die Lieb und Barmhertzigkeit / Feine Gnad mehr zu finden / wo will / 
und wird mans Dann ſuchen? 
Co wird dann das Ereug gezeigt und vorgewieſen werden zum gröfe 
m Ereuß ber Verdammten und Gottloſen / abfonderlich Deren Juden / 
0 vor dieſem ihr Crucifige , creukigeihn / creusige ihn / fo meifierlich ge 
ſchryen / bann aud) deren Gott⸗ und bepllefen Ehriften und Ereusfeinden: ; 
inimicos Crucis Chrifti, ad Philip.tertio. (oben HErrn aber⸗und aber; Ad Phil. 3. 
mal gecceufiget / Damitbeyde erfennen und befennen müffen / daß dieſes "' * 
eben bas Creutz fepe; am welches ſie ihn gehefftet. Was werden an jenem ag. 
Tag alle Juden / Heyden unb Abgoͤtter fagen / wann ſie das hochheiligſte Crux mor- 
Creutzholßz in hohen Luͤfften ſchweben und mit (o groſſem Glantz umgeben, t — 
fehen werden? Meyneſt dunicht / daß fie alfo (ager und fragen werden: ZA" inn 
dann biefes Das Holg / teormit bie Porten ber Höhlen zerbrochen / wor⸗ 
durch die Vorhoͤll erſchoͤpfft und ausgeleert/ die Himmielaufgefperret/ die 
Feind überwunden/die Teuffel gemeiftert/der Todt übertwdltiget/ bie Goͤ⸗ 
gen zu Boden gefchlagen/alle Abgöfterey abzunb eingethan worden ? Iſt 
Diefes dann das triumphirliche Holtz / wormit Der Chriſten⸗GOtt ihme die 
gantze Welt unterthaͤnig gemacht hat? Iſt dieſes bas Siegzeichen / durch 
welches Er allen Gewalt im Himmel und auf Erden an ſich gebracht hat? 
Data eft mihi omnis poteílas in caelo, & in terra. Matth. vigeſ. oct, Matth. 2. 
Y. 18. 


cap. 

Ich mache den Schluß mit ben Worten des Geiftreichen Stanjhurfti 
Soc. JE(u in Libello de quatuor noviffimis. Diefer Zeit und Lebens: 29. 
Friſt iſt Das Creutz ein ‘Daum des Heyls / daran firecet Ehriftus unter —— 
Heyland und Seeligmacher feine Hand und Arm aus / uns zu empfangen / — 
cce ie Er fein Haupt / uns ben Kuß su geben / und unfere itt qu be- vocat. 
liebigenydaränruffet Er ung allen zu : Venite ad me omnes, qui laboratis, Match. rz. 
&oneratieflis , &ego vos reficiam. Matth.c.undec. Rommer alle ^ *? 
su mir / die ihr mie Muͤhe und Arbeic beladenfeyd / uno ich will 
euch erguicken. Daran (aret Er ben koͤſtlichen Balſam feines theuren 
Bluts herab flieſſen / unſere Wunden qu bep(en / Daran zeigt Er uns fein 

242 offen 

308 Majus. 
offen ſtehendes Hertz / ung in deffen innerften Grund zuverbergen / und zu 
fehägen vor dem zufommenden Zorn ; neben bent Creug ftebet feine Syunge 
fräuliche Mutter für uns zu bitten, 
An jenem Tag aber wird nichts dergleichen mehr an bem Ereuß zu 
3o. finden und zu erwarten ſeyn / dann / viel anders zu gefihweigen / wo wird 
Inexremo olsdann bie gebenebepte Jungfrau und ausermählte Sebährerin GOt⸗ 
etin tes (eon? wo die offen flehende Seiten? mo das abrinnende beiligfte Blut? 
aullamte wo das geneigte Haupt ? wo dieumfangende tem ? Ja &briltus felbft / 
U wowird Erfeyn ? Hoͤret / wie Dfeas der Prophet (o wunderlich redet: 
Oſeæęg. — Vadentad quaerendum Dominum , &non invenient , ablatus eitab eis. 
"6. Ofegc.quinto. Biewerdenbingeben/den HErrn zu ſuchen / und 
werden ibn nicht ſinden / Kr ift von ihnen hinweg genommen. 
O wol ein hartes Wort! Beſſer iſts dann / damit wir ung in Anſehen jenes 
Ereug-Zeichens wegen des dardurch erworbenen Heyls su erfreuen / und 
su frohlocken haben / daß wir mit dem heiligen Paulo ſprechen Ad Gal. c. 
fexto: Abſit mihi gloriari, nifiin cruce Domini noſtri JEfu Chrifti : Es 
fevefernvonmir / daß icb mich ruͤhme / ale indem Creug unfere 
HEren IEſu Chriſti. Laſſet uns dieſes unſers Heylands in Ehren hal⸗ 
ten / (o (angber Tag des Heyls in unſerem Himmels⸗Circul nod) ſcheinet; 
Laſſet unà anjetzo mit gantzem Leib / mit gantzer Seel / und gantzem Hertzen 
zudem Creutz und Gecreutzigtem wenden / und mit der Kirch unſerer lieben 
Mutter ſingen und ſagen: 


Quarens me ſediſti laſſus, 
Redemifti crucem paſſus, 
Tantus labor non fit caflus. 


Mich füchend faffeff mid und matt; 
Dein Creut$ mich A£rr eclófet hat/ 
So groſſe Muͤh und Arbeit dein 

laß nit an mir verlohren feyn. 


EUR, & ir bitten dich durch eben Das Creutz / welches Du mit gebogenem Leib, 
De gebudtem Hals, gedruckten Schultern mit Dörnern gecrónten Haupt / 
eru, — Hift hart beſchwehrtem / verwundt⸗und zerfleiſchtem Rucken / mit Blut 
rinnenden Füflen/ mit weinenden Augen / mit feuffgendem Hertzen um 

fers Heyls wegen burd; Die Gaffen und Cotra(fen/ big auf Den (nerf 

bafften Calvar⸗Werg / mehr kriechend / als gehend getragen haft; Aber: 

mal bitten wir Durch das heilige Creutz 7 welches du mit deinem beilie 

gen 


AdGal.6, 
v. 14. 


FeftamInventionis Sancte Crucis. 309 


sen Schweiß befeucbtiget/mit deinem heiligen Blut und Thraͤnen be: 
goſſen; durch das Ereuß/an welchem du den Vatter gebetten für Deine 

Feind / dem Schächer verfprochen das Paradeiß / und endlich Deinen 
allerheiligften Geift in die Hand gemeldten deines himmlifchen Vatters 
aufgeben hafty Durch dieſes Creutz / fpriche ich 7 ja dieſes Greug felbften _ 32- 
bitten wir / mwolleft uns am Tag des Gerihts ſeyn und Dienen laſſen tie 
zum Inftrument und Werckzeug / nicht des Todts / fondern Des Lebens/ 1 
nicht des Verderbens / fonbern Des Heyls / zum Schlüffel/ nicht der Hoͤl⸗ 

fen / ſondern des Himmels / wie Du uns troͤſtlich verſprochen haft: Qui 

me invenerit, inveniet vitam, & hauriet falutem à Domino. Prov. cap. yin 
oc. Wer mich finder / der wird das Leben finden / und Heyl " 
fcbópffen vom HErrn. Sa ich bitte abermal/ und taufendmal mit 
dem hönigflieffenden Bernardo : Crucis odore vivifica Spiritum meum 

S. Bernare 


Domine, à peccati morte refufcita : Crucis virtute ab aftutiis Satan q,.. 
me cuftodi,ac me conforta, ut jugum mandatorum tuorum fuave mi- 
hi fiat, & onus crucis, quod poft te me jubes bajulare,hume- 
ris animx mez fit leve, & levamen, 
Amen, 


2 
E 


7 

iv NS 
7 A 
(7X Mm : 
d My 
7 V E^ d 6077 — AN 
n M H- 
2 K 


TI, 
: d 
7 


C 
a 
: 


& 
— 
— dee Aui. 


Sc, 


LETTER 


Shi 


Sa WS WEN / 
: > 3 N N VU : 
N ELE à y % 
N NN TS - * Sy ^k 
"S Xa ] 
* M N 
" 4 I a. , 
I M) R E 
—9 APR. a NN 
RR ANNI 
N, K^ c 
— Y, 
- NM 
ex 
^ MN 
£13 Feftum 


210 Majus. 
4959-6009 0303 0399 0309 £369 0209 0209-0309 0989 6260 23 
im. — Feftum Beati Joannis Nepomuceni. 
Patroni Boëmiæ. 


Programma, Beatus Joannes Nepomucenus, 
Anagramma r, Szvä in nece ob munus potens. 
|. 2, Avcas in nece ob munus potens, 


Cüm de Secretis ar&um natura figillum 
Imponat, magis hoc quodque Tribunal amat, 


33. Hinc peccatorum Confeffio fa&ta tuorum 
Pro fecreto 


—— Sub quovis cafu ſtrictĩùus ora ligat. 
nis mortem Secreti hoc munus mavult fervare Joannes, 
bis Joan- Sicque mori , malé quàm vivere, ficque loqui, 


Ass, 


Die 


Feftum Beati Joannis Nepomuceni, 311 


Die Natur wann thut verſieglen 

was acbeim , den Mund verrieglen, 
dig vielmehr der Beichtſtuhl will: 

Diß Sigill um zu verwahren, 

will oannes fromm erfahren x ot 
Zodtes otf aud) in der Still, 


THEMA, 


Secretum meum mihi, Ifaiae vig, quarto, v, dec, 
fexto, 


Mein Geheimnuß (oll Det) mir bleiben. Ifa. 24. v. 16, 
Abd unb gleichfam unzahlbar mare das Kriegsheer ber Ma⸗ 
dianiter / welches gleichwol Der ftarcfmütbige Gedeon aus Ber 
fehl / und mit den Beyſtand GOttes hertzhafft angegriffen/unb 
fieghafft in Die Flucht geſchlagen / unb zwar mit feiner geringen 347 
Maͤcht / die nur beitunde in 300, Mann / ba Dod» bas Buch DER populo&, 
Richter cap. (ept.regiftrirt/ unb meldet von bem Läger Der Madianiter: 
Alle Dölcker vom Aufgang lagen zerſtreuet im Thal / wie ein Judic.y, 
Aauffen heufebrecken/der Cameelen waren auch unzahlbar viel/ Y- 12 
wie des Sands / der am Ufer des Meers liege, Groß / und gleichlans 
unzahlbar ware gleichfalls Dag Kriegsheer Xerxis, mit welchem er Gries 
chenland überzogen/von welchem fehreibt Quintus Curtius, daß ein ganker 
Waſſerfluß nicht gekleckt hatte/allenund jeden den Durft su loͤſchen / wann 
fie / wie die Soldaten Gedeonis, zum Waſſer wären gefuͤhrt worden; und 
folle Xerxes bitterlich geweint haben / als er auf einem hohen Berg ſtehend / 
aͤuſſerlich dieſe ſeine Kriegsmacht mit Augen angefehen / und innerlich bez 
hertziget / daß aus einer (o unzahlbaren Zahl kein eintziger nach 100. Jah⸗ 
ren werde mehr uͤbrig ſein. | 
Was ift aber das Kriegsheer Xerxis? Was dag Kriegsheer ber Ma⸗ 35» 
Bianiter gegen denjenigen Unzahlbaren / Die ber Apocalyptifche Adler A nsu 
hen gezeichnet in bem himmlifchen Heer / wo er verzeichnet 144000. AUS je⸗ 
bem Geſchlecht / und Darauf ausfagt: Poft hzc vidi tubam magriam,quam Apoe. 7, 
dinumerare nemo poterat, ex omnibus gentibus & tribubus. Apoc. fe- v.9. 
ptimo. Sagt number H. Joannes , daß fieniemanb habezehlen Éónnen/ 
f» darff ich mol (agen; X 
&ACL- 


312 Majus. 


EXerCItVs BeatorVM à foLo Deo enarrablLIs, 


Wie ffard der Seeligen Wacht/ 
zehlt allein GOttes Allmacht. 


Ad Rom. 8 Von diefen redet Der Lehrer ber Voͤlcker der H. Paulus ad Rom. od. 

"3° 3 Quos Deus predeflinavit, hos & vocavit,& quos vocavit,hos &juftifica- 

vit, quosautemjuftificavit, illos &glorificavit. Was follen wir dann 

Darzu fagen ? Es (agt Hugo Cardinalis : Wann der beredtfamfie Cicero, 

oder Demofthenes , ober einer ber heydniſchen Wolredner fid) unterfan- 

gen wollte die Lob⸗ und Liebwuͤrdige Thaten Der Heiligen GOttes herfür 

ju ftreichen/würde et gleich im Anfang feiner Nede erlügen und erftummert 

AdRom ,, muͤſſen / und mit bem H. Paulo ausfihreyenadRom.und. Oaltitudo di- 

v3; Vitiarum fapientiz, & fcientix Dei, quàm incomprehenfibilia judicia ejus, 
&inveftigabiles viz ejus! 


‚ Und wie anderft? biefe Wahrheitzeigt ung das glückfeelige König: 
reich Boͤhmen unter andern in denen Heiligen / welche es verehret als 
Schuß-und Schagreiche Landg-Patronen / unter welche es fonderlich seb 

36. det S. Adalbertum Pontificem & Martyrem. S. Vitum M. S. Wences- 
$5. Patroni laum M. S. Sigismundum M. S. Procopium Abbatem. SS. Cyrillum, & 
Boemie, Methudium, S. Ludmillam M. D. Ivanum primum Boémiz Eremitam. 

Wie bani auch BB. fex Fratres Martyres Vitum, Joannem , Matthaeum, 
Benedictum, Ifaacum, & Chriftinum 5 B. Hroznatam, € familia Gutten- 

fteiniana oriundum; B. Woizlavam ejusdem fororem; B. Miladam foro- 

rem Boleslaipii Ducis ; B. Zdislavam , é familia Baronum Berikarum 
oriundam ; B. Agnetem, Primislai Regis Bo&mix filiam, & Amabiliam, 
Wenceslai fecundi filiam. — Quorum poftremorum nomina, licet in 

Albo Sanctorum necdum recenfeantur,extant tamen inlibro vitæ. Von 

Ecciga. welchen ich tolfagenfan/mas ich fefe Eccli quadr. quarto : Corpora ipfo- 
14. ruminpacefepultafunt, & vivent nomina eorum in «ternum ; Und alfd 
dem wegen (o vieler Seeligeny g(ücffeeligen Königreich Böhmen gum un- 

37. fterblichen Lob beyfügen diefe Jahrſchrifft: 


Felix & 
— di- TeLLVs BoheMa SanCtls VbIqVe DIVes, 
mia, Gluͤckſeelig das Boͤhmiſch Reich/ 


Das an Aeiligen (o reich, 


" 'wete. 


Feftum Beati Joannis Nepomuceni. 31% 
Du wirft vielleicht bep dir fagen: tvo bleibt bann der H. Joannes Elee- 
mofynarius Nepomucenus M. der wegen feines Stillſchweigens in dem 
hohen Himmel höchft angefehen / und bey der Ehriftlihen Nachwelt 
ein unferbliches Lob verdienet bat ? Sollen dann deffen herrliche und 
heilige Tugenden mit Stillſchweigen vorbey gangen werden? Mitnich- 
ten. Zu dir febre ich mich heut 6 Joannes Nepomucene! ber du auf 
Feine Weiß / weder Durch reiche Verfprechungen / noch bur ſcharpffe 
Bedrohungen bid) haft bewegen laffen / Deinen Mund zu eröffnen’ um 
das bir in der Beicht Anvertraute zu offenbahren / durch deine Fräff 
tige Fürfprechung bey GOtt dem Allmachtigen erhalte mir heut die 
Gnad / meinen Mund zu eröffnen / damit ich von dieſem hohen Sigill 
nachdrücklich fagen möge zu gröfferem fob des höchften GOttes / zu gröfe 
ferer Hochſchaͤtzung (einer Chriſt⸗Catholiſchen Kirchen / und zu Deiner 
fchuldigen Ehr / wie ich flebentlid) bitte / und getroft fortfahre. Fa- 
Unwiffender mug nothwendig ſeyn / als jener blinde Bartimzus, Marci Marci to; 
dec. filius Timzi, derjenige Menfch / beme noch nicht Sonnen-Flar vor v. 46. 
Augen Eommen ift der Nahmen und Ruhm des H. Joannis von Ne- 33. 
pomuc, fintemalen heutiges Tags in der rechtglaubigen Ehriftenheit 905. 
Faum eine Stadt anzutreffen/in der Stadt faum eine Kirch und Bru⸗ 
cen / wo nicht deſſen Bildnuß entweder ausgehauener/ ober gemahlter ubivisoß» 
anzutreffen. Und woher diefes? Die Urfach will ung vor Augen legenrin — 
der Chronift in und mit Diefer Zeit⸗Schrifft: 


PatronVs DefaMa & faLVte fVaperICLItantIbVs, 
Welchen ber teutfche Poét bep(c&t: 


Ruff ihn an/ er ſchuͤtzt fuͤrwahr 
deine Ehr / die leid Gefahr. 


Indem ich aber aleich im Anfang meiner fehußdigen Lobrede meine Au⸗ 

gen werffe auf Die Bildnuß biefe8 heiligen Martyris, fo gefchicht mir / 

was fich zugefragen mit dem groffen Monarchen Alexandro M. Diefer 

ritte einft einer groffen Statuen vorbey/ unb vermerckte/ bag ſelbige an⸗ 29. 

fienge zu ſchwitzen / befragte alfo (eine Weiße / was diefes andeuten teo Statua ſu- 

le ? deren einer aber antwortete (nell Darauf ohne weiteres Sepp /9e corum 

den / oder viele Umſchweiff: O Rex Alexander! multis Oratoribus & y cur 

Hiltoricis facta tua heroica fudorem caufabunt,nam quicunque illalin- 
^r guá 


814 Majus. 


LIEZEN sap Reges tamea X MEN necs s 
euá feu calamo decantare volent , id fine magno labore efficere haud 

poterunt. Ich muß geftehen/und geflehe e8 aud) gern bag obnegrot 

fe Muͤhe und Schweiß dasruhmmourdige £eben bes H. Joannis nicht mit 

einer Feder zu befihreiben / was wird es bann Fofren/mit dem Mund nach 

Wuͤrdigkeit vortragen wöllen ? giis 

Apoc, 5. Es hat ber H. Joannes Evang. gefehen ein Buch in ber rechten 

*h Hand Gottes / welches er ung zeigt in feiner heimlichen Offenbahrung 

Cap. quinto : Et vidi in dextra fedentis fupra thronum librum. Es 

ware auffen und innen überfhrieben / fcriptum intus & foris , und bey: 

4o. nebens verfiegelt mit 7. Siegeln: fignatum figillis feptem. — Was die⸗ 

Humanitas {eg für ein Buch fene/ eröffnet uns der H. Bernardus, und (agt : Es (epe 

— pie Menſchheit Chriſti des HErrn: Humanitas ejus ipſe eſt liber. Dies 

ígiisi. ſes Buch iſt innen und auſſen geſchrieben. Es ift inwendig geſchrieben 

ptem, i feiner gebenedeyten Geel / und auswendig an feinem heiligften Leib mit 
den Buchitaben Der allerfürtrefjlichtten Tugenden. | 

Wann aber biefes Huch verfchloffen und verfiegelt iff / teie wird 

es Fünnen gelefen werden ? rote werden wir wiffen Fónnen / was darin⸗ 

nen begriffen i$? Send ohne Sorg / fagt et fi gemelbter H. Lehrer, ber H. 

Bernardus, dann bag Buch / nemlich Chriſtus ſelbſt bat das Buch feis 


— nes Lebens aufgethan: Liber ipſe dignus eſt aperire ſeipſum. Wollt 
ande Ihr wiſſen / warn dieſes geſchehen ? Es bat fiib gufgethan / ſagt Ludo- 


apertus, vicus de ponte, iti derjenigen Dredig / die Chriſtus auf Dem Berg ges 
Natih.5. c.than / bann alldorten bat er eben diejenige Tugenden gelehrt / bie er 
m feibft aeübet bat. O mie (bón ! wie Geheimnuß-voll feynd ba alle Si- 
fij v3. eil dieſes Buchs aufgeloͤſt worden! Beati pauperes Spiritu ſeelig ſeynd 
E — die Armen im Geiſt Matth. cap. quinto. Da ſahen wir offen das 
ES erſte Sigill der Armut) und Demuth: bani um unfertwillen ift Er arm 
aperta, worden / und bat fich erniedriget. 

Y. 4. Beati mites, ſeelig feyno oie Sanfftmuͤthigen. Hier (eben wir 
bag anber Sigill, welches Gr geoffnet / ba Ct die grófte Verachtungen / 
Schmach unb Unbilden gang fanfftmüthig übertragen bat. | 

A Beati,qui lugent, feelig ſeynd / Dieda lego tragen; Dieſes iſt das 
dritte Sigill,welches Er aufgethan / indem Er unſere Suͤnden beweint hat / 
als wann es ſeine eigene Suͤnd geweſen waͤren. 

* 6, Beati,qui efuriunt, & fitiunt juftitiam, feelig ſeynd Die hungerig 
uno Dürftig feynd nach Der Gerechtigkeit. Dieſes vierbte Sigill 
bat Shriftus aufgethan / indem fein liebſte Speiß und Tranck mare der 
Will feines himmliſchen Vatters. 

cats 


Feftum Beati Joannis Nepomuceni. $14 


Beati mifericordes, feelig feynd oie Barmbergige/ biefes fuͤnff⸗ bid. v. 7. 
teSigill bat Chriſtus aufgethan / inbem Er jedermann Guts getban/ audp 
feinen Feinden und Verfolgern felbftan. 

Beati mundo corde, feelig ſeynd / Die eines reinen Hertzens v. 8, 
feynd. Dieles iff das ſechſte Sigill, welches Gbriftus aufgethan hat mit 
der größten Reinigkeit / f» wol des Leibs / als der Meynung/ die Er bey 
allen feinen Wercken gehabt bat. dita 

Beati pacifici, ſeelig feynd oie Sriedfame. Hier iff das fiebende v.9. 
Sigill auch offen / weilen befannt daß Chriſtus nicht mehrers gefucht/ 
als bie Menfchen mit GOtt auszufßhnen / und Fried zu machen auch 
unter den Menfchen/fo wol mit (nti febr/al8 feinem H. Exempel. Und 
dieweilen in Ubung dieſer Tugenden nicht geringe Beſchwernuſſen ge⸗ 
funden werden / ſo bat Er diejenige ſeelig geſprochen / die olche Beſchwer⸗ 
nuſſen uͤberwinden / und Verfolgung leyden wegen der Beharrung in 
ber Tugend und Gerechtigkeit: Beati qui perſecutionem patiuntur pro- v. 16. 
pter juſtitiam. 

Sagt num ber H. Paulus fec. ad Cor. quarto: ut & vita JE(u ma- s. Cer. 4. 
nifefletur in corporibus veftris, Damit das Leben KEfu in euren Ißer," 1o te 
cken erfcheine/ und in euch offenbahr werde / fo ware Das Leben des H. pcs 
Joannis Nepom. dem Leben Chriſti gang nuchgebildet/ an welchen: id M hin 
gleichfalls erfehe bie 7. oórberübrte Sigill heilig eröffnet / al8 das Sigill e& cum fe- 
Des Friedens / das Sigill ber Engliſchen Neinigfeit/ bag Sigill Der Ehrift- ptem figil- 
ficben Barmhersigfeit gegen bem Naͤchſten / das Sigill der heiligen Be⸗lis. 
gierd zu aller Gerechtigfeit / das Sigill des inniglichen Mitieydeng mit 
allen und jeden Suͤndern / das Sigill ber Sanfftmuth / und endlich bas 
Sigill der Sottgefälligen Demuth, und Armuth im Geiſt. Alle diefe 
Sigill bat ber H. Joannes aufgelöft/ und zur Chriftlichen SRadfolgung 
uns fürgelegt/ Damit wir feine Tugenden in uns ausdrucken. D! wie 
glückfeelig bat er fich gefihägt in der Armuth und in der Verachtung 
ber Ehren / und Hochheit? O! wie bat er geliebt und übertragen mit Ge 
dult und Sanfftmuth bie Schmach unb Unbilden ? O!wie bat er be 
meint fo Die (eine / als die Sünden anderer ? fein Speiß und Tranck 44. 
ware das Göttliche Geſatz / die Barmhertzigkeit / und Lieb und das Mit- Qu« ill 
leyden gegen dem Nächten ware unbefihreiblich / bie Meinigfeit Deg vırwolus 
Zeibs und der Seelen ohne Mackel / der Fried mit GOtt / und init dem Pt 
Naͤchſten / auch mit fib ſelbſten / beftánbig/ bann bie Yegierden und An- 
muthungen waren Der Vernunfft völlig unterworfen, Et alius liber 
apertus eſt. Obwolen nun dieſe NEG 7. eröffnete Sigill den * 

ra me 


4 


45. 


Sisillum 


eunfefho- 


fus non 
aperien- 
aum, 
Man 24 
Yo 16. 


mit dem Propheten 


316 Majus; 


— — — —— — — (C mn |" — 
melecóffaen/ unb alſo ſeelig machen / (o finde ich dannoch ein Sigill, welches 
geſchloſen dem H. Joanni die Pforten des himmliſchen Jeruſalems auf⸗ 
geſchloſſen / und Die uͤbergluͤckſeelige Marter⸗Cron aufgeſetzt hat. Was 
ift aber dieſes für ein Sigill/Sigillum confeflionis , Das Sigill der Beicht / 
weiches er auf Feine ABeiß hat eröffnen woͤllen / Leib und Leben Deswegen 
aufgeopffert / und Be im Leben und Todt ſich bat verlaufen laſſen 

ala cap. vig. quar. Mein Geheimnuß felle bey 
mie bleiben/fecretum meum mihi. 
Es ſchreibt und lehret unter andern ber Eriechifihe Po&t: 


Kaurroy Gira 0 AnAGr d s pa mens, 
Welches nach bem Lafeinifchen Poäten fo viel/ als: 
Satius tacere , quàm loqui, qua non decet, 


Yfocrates lib. ad Demonicum:Sermonum depofita, inquit, fidelius, quàm 
pecuniarum effe cuftoditores, Daß mai vielmehr bep fid) behalten und 


6. ' , 
— nen auf alle Weiß bewahren ſolle das ibm anvertraute Arcanum , als Das bep 
seyelanda, ibm deponirte Geld / dann viel groͤſſeren Schaden nach ſich ziehet das ent; 


Prov. 1$. 
u 


deckte Geheime / als ein geraubter dat, Aber: 
non CVnCtls In VIta (Va Dat VM. 


Alle haben nicht die Gab 
ſtillzuſehweigen biß ins Grab. 


Als Euripides (wie Eraſmus meldetlib. 8. Apophtheg.exStobzo,) Vox 
andern veracht wurde / daß er aus dem Mund nicht alſo wol rieche; alſo 
iſts / antwortet ev / nam multain ore meo computruerunt, dann viele Ge⸗ 
heimnuſſen in meinem Mund verfaulet ; Er wollte ſagen Daßer Das ihm 
Anvertraute in feinem Dergen getreu behalten / und niemand geofrenbabe 
ret;was aber im Derfchloffenen lang aufbehaltenwird / bas pflegt zu vers 
faulen. — Ita Erafmus. 

Als oor Zeitender berühmte Poét Philippides biefe Gnad von bert 
Koͤnig erhalten / zu begehren / was er nur wuͤnſchte; Er ſollte alles erlangen/ 
was er wuͤrde verlangen / ſprache er in tieffſter Demuth: alles werde ich 
danckbarlichſt von eurer Majeftät annehmen / allein bitte ich / mir nichts 
Geheimes aͤufzutragen. Es wuſte woldiefer kluge Mann / daß Die anver⸗ 
traute Secreta tm Hertzen allzeit unruhig aufwallen / und ba Hertz antrei⸗ 
ben zu ihrer Offenbahrung / linguaSapientium ornat fcientiam, — 

e 


: Feftum Beati Joannis Nepomuceni, 317 


der H.David von fid) geſprochen / Pfal.trig. oct. Pofui ori meo cufto- * 3% 
diam,obmutui,&nenaperuiosmeum. Dashattrefflih wolanfich ger " J 
zeigt Der JD, Martyr Joannes Eleemofynarius, patriáà Nepomucenus , Ca- 6. von 
thedralis Ecclefiz S, Viti in arce Pragenfi Canonicus, Reginx Joanna Nepom, 
W enceslai pigri Conjugis Confeffarius,, der in feinem Tugend; C Gappen Can. & 
dieſe Wortführte; In hlentio, & infpe eritfortitudo veftra. Hai. trig. —— 


cap. m Stillſchweigen und in oer Hoffnung wird euer Staͤrck zo, 


eyn. v, 14 
Alsdann wird die Pforten einer Veſtung bebutfamer aufgetban / fo 

der Herr der Veſtung in Erfahrnuß kommen / Daß Der Feind auf bie SDforz 

fen ein wachtſames Aughabe. Unfereunfichtbarliche Feind fellen wacht: 

famnach ber Pforten ungers Munds / Deswegen (ollen wir auf fleiffiger 

Wacht (teben / teieuns ermabnet der tvacbt(ame Job cap. quadr. Me- Job. qo; 

mento belli, nec ultraaddasJoqui , gedencke an den Streit/ und rede hin⸗ *27 

fuͤhro nicht mehr. 


NeC VLterlVs, DVM fapls, LoqVarIs, 


alt bey dir / was du gehört/ / 
Wer nicht fehweigt/ der iff betborf, Ue 


Secretum meum mihi , gefchiwiegen bat der H. Joannes Nepom. und hat 
dasjenige ſtandhafftig behalten in feinem Dergen / toas ibme bie Königin 
in Der Beicht geoffenbabret / barmals Dec König Wenceslaus tbeils aug 
fbànbzunb ſchaͤdlicher Gifferfucbt / tbeifó aus teuffliſchem Fuͤrwitz von 
Joanne nicht (o wol verlangte / als Gottsraͤuberiſch befable / offentlich qu 
bekennen / was ibm bie Königin in geheim gebeichtet/ widerfegte fich dieſem 
böfen Beginnen des Königs Joannes auf alle Weiß / mollte lieber Leib 
und Leben dran geben/als hierinn im mindeſten dem König willfahren / und 
Das geringfteoffenbahren. — 
Diefe fromm gefafte Refolution des Gottsfoͤrchtigen Joannis ſetzte 
den König in völligen Harniſch / welcher dann auf der Stellbefahle, Joan⸗ 
nen Durch die Solter- Band zur Bekanntnuß zu zwingen. Der Befehl 
des Königs wurde alsbald vollzogen / und toas waren unter bem entfesli- 
een Tormentiren Die Wort Joannis? Secretum meum mihi , fecretum s 4 » 
meum mibi. Es iſt einmal beſchloſſen mein Geheimnuß bleibt bep mir / dd 
und füllte id) geprefit werben, wie der Trauben unter Der Sälter / follte ich ram urge- 
geſchlagen werden / wieder Flachs durch Die Hechel / (o werde id) dannoch tur ad com- 
beitändigverharren; Seszetum meum mihi. &flionem, 
QU Wars 


318 ; Majus. 
— — —— — — — —— Una y ire E a 
Ware alfo der gänsliche Schlug Syoannis: 


Sperno Tyranne MInas, qVasVIs ego fperno rV Inas, 
Integrltatls ego CorDe sIgILLa tego. 


Aomm Cyrann fomm 1inaebeut/ 
fo mit Waſſer / als mit Seur/ 
nit wirſt öffnen dns Sigill 
meines Hertzens / ich ſchweig ſtill. 


Levit. 10, Im dritten Buch Moyfis cap. dec. ſagt ber D. Text von dem Aaron: Da 

"3? das Aaron hoͤrete / ſchwieg er ſuͤl. Im erſten Buch Samuelis cap. 

J. Kes 3. tert. meldet die Schrifft von Dem Samuele : Und Samuel befoͤrchtet 

"1$. ficb / Das Geſicht dem Heli zu vermelden. Don dem Saul leſen 

— 19: wir primi Reg. dec. Aber voñ dem Wort vom Königreich / Das 

U^ Samuel zu ihm geredet batte/fagteeribm nichts. Ss ſagt David 

Fal.z1. von ſich ſelbſten Pfal. trig. primo : Dieweil ich geſchwiegen hab/ ijt 

— mein Gebein veraltet. Von Sobna , und feinen Mitgeſellen erzehlet 

li, 36. der Prophet lIſaias cap. trig.fexto : Uno ſie ſchwiegen (t / und ant⸗ 

21. worteten ihm nicbt ein Wort / Dann der A omg batte bepoblen / 

uno geſagt: Gebet ihm keine Antwort. Es konnten allebiefe (agen: 

4g, Secretum meum mihi, unſere Geheimnuſſen bleiben bey uns / und ob ſchon 

Viri Glentio Diele Geheimnuſſen eine Zeitlang in bem Grab des Stillſchweigens ver; 

eeiebres. borgen gelegen / feynd fie doch endlich an das helle Tagliecht Fommen / und 

offenbabr worden / nimmermebr aber dasjenige / roas Dem 5. Joanni iit 

ber Beicht als geheimes anvertraut/ ware alſo Der Gortsförchtige Joan- 

nes vielverjchwiegener als Sobna, viel beftändiger als David / viel gez 

treuer als Saul vielbehutfamer als Samuel / viel lobtourbiger als Age 

14038. ron/ daß er wolfagen Fonnte mitdem David / Pfal. trıg.oct. Humiliatus 

Y. fum, & filui , obwolen ich bin hart gepeiniget worden, filui, fo bab ıch gleich» 

woldas Geheimnuß in meinem Hertzen verfihloffen gehalten / & filui, und 

Je. s. hab beſtaͤndig ſtill geſchwiegen. Und warum ? Dominus Deus meus ſi- 
vie — leremefecit. Jerem. oct.cap. 

Es wollte der himmlifche Braͤutigam feine geliebte Braut [oben / er: 

Sant. 4. oͤffnet ſeinen Mund / und bricht aus in Die(e Wort Cant. quarto: Sicut 

"3. — vitta coccinea labia tua , Deine Leffgen feynd wie eine rofenfarbe 

Haube. (C epnb nun der ?effeen 2/ warum (e&t er Dann auch nicht >. 

Hauben / ficut vittz coccinez , 2, Hauben wie 2. Sefißen ? Die Urſach 

fiheint Diefe zu (ern : Wann die Leffgen zugefihloffen ſeynd / (o mu 

; ie 


Feftum Beati Joannis Nepomuceni. 319 


fie nur eine zu ſeyn / und alfo nur eine rofenfarbe Haube; fo lobt dann yo, 
der Bräutigam feine Braut von den Leffsen / nicht warn fie eröffner Laudatur 
jum Reden / fondern wann fie gefchloffen zum Stilfchweigen anzuzeis es, 
gen / wie GOit das Stillfhtveigen liebe und [obe / daß ich alfo tvolbez iis lauta. 
fügt von dem N, Joan. Nepom. jagen Fan was (c5hreibt ber H. Hiero- 

nymus ad Marcellam de Alella Virgine: Habebat filentium loquens , 

quia cüm nihil loqueretur , plus de propria diceret fanctitate , quàm lo- 

quendo poffet explicare. 

Ariftoteles der groſſe Weltweiſe von einem befragt/ quisarcanum 
fermonem fervare poflet ? Wer das ibm anvertraute Secret am ficherz 
ften bep fich behalten thäte ? gabe bicfe Eurge Antwort : Qui ignitum, IT . 
quoque carbonem linguä retinere poteft. Ant.inMelif.p. 1. erm. 73. rvandıren 
der nemlich einen gluenden A oblen indem Mund halten Eönnte, nacifmus, 
Einen glüenden Kohlen in den Mund beftändig halten ift viel und ein 
groffes / Das hat gethan der H. Joannes , da er auch burd) das Feuer 
gepeinigt das Geheime nicht offenbahren wollen / ift alfo auch feine bes 
ftändige Treue / unb freue Beflandigfeit wie das Gold durchs Feuer 
geprüfft worden, ficut aurum per ignem, Dat aber Die Capell ritterlich 
ausgehalten / Dag er wol (agen Fonnte; igne me examinäfti, & in 
me non eft inventum mendacium, in mir iſt Peine Untreu gefunoen 
worden, 

Weilen dann der unmenfchliche Wenceslaus aud) Durch bie Ge — r2. 
walt bes Feuers Den fromm⸗verſtockten Mund Des verſchwiegenen Joan- S. Joannes 
nis nicht konnte auflöten / fubte er auszulöfihen diefe glüende Kohlen eb ror 
der heilig-halgitarrigen Verſchwiegenheit / und mit Der(elbigen das Le; —— 
bens⸗Liecht befahle alſo Joannem in die Moldau zu ſtuͤrtzen; Der tyran⸗ 
niſche Befehl wurde auf ber Stell auf das grauſamſte vollzogen/ Der, 53. 
fiumme Berenner/ unb Blutzeugen Chrifli twurde von ber Brucken incor Mol. 
das Waſſer geftürst / die Lebens Fackel zwar ausgelöfeht/ der glüende danam, 
Kohlen des wundermurdenden Stillſchweigens aber nicht/ der himmli⸗ : 
(be Liechter anzündete/welche auf dem Flug erfchienen/und Elarseigten/ 
wo Der H. Leib begraben lage/heift das nicht Joan. cap. primo ? 


LVX In tenebrIs LVCebat, & tenebrae IpfaM Joan, 1. 
non apprehenDebant. v5. 


Und was waren bie Wort Joannis in diefer feiner Stürkung ? Laetatus 
fum in his,qua dicta funt mihi:in domumDomini ibimus.Pfal.cent.vig.pr. 


Frey⸗ 


$50 | Majus, 


LS) — HÀ —À aao ee 


Freylich ja letatus fum ! und woher diefe Freud? 


De hoC LatatVs (VM, qVla sILVI. 
Pfal. 106. v. 30. 


Mir bat diefe Sreub bereit 
diefe mein Derfchwiegenheif. 


Es haben die Fuͤrſten / Koͤnig und Kapyſer ihre herrliche Gaben, mit wel 
chen fie pflegen reich zu beſchencken diejenige / bie entiweder in Dem Feld 
ihre vitter(icbe Kauft mannhafft gezeigt/ oder buta) ihren Verſtand und 
Klugheit fi) um das Vatterland wol verdient gemacht haben / nid 
weniger iff gegen Die Sybrige danckbar unfere Mutter die Chriſt⸗Catho⸗ 
fife Kirch, In den Böhmifchen Annalibus wird gelefen / Daß einft 
ein blutiger Krieg entitanden inter Uladislaum Boémix Ducem, &Ste- 
phanum Ungati Regem. Indem aber bie Böhmen Durch Die Macht 
2 — ber Ungarn genótbiget / ſich ſuchten Durch bie Flucht zu lalviren / hielte 
Boémomg Stand unb veſten Fuß ein gemeiner Soldat / ſonſt ein Müller feines 
eontra Un. Handwercks / ftrifte mannbafft mit der Fauſt / und animirte mit Wor⸗ 
garosper ten feine Mitfnecht alfo auf / bag fie mit friſchem Murh an den Feind 
moliorem ſetzten / bi auf das Haupt ſchlugen / und den völligen Sieg erfochten. 
eulitem. $55 nun der Fürft den Murb:vollen Kriegsknecht für fich ſtellen lieffe /- 
und zum Zeichen feiner Gnad feine Hand ausflvecfte gegen ihm / und 
diefer gleicbfam gegen ben König / (abe er / eie der Soldat 3. Finger 
verlohrenyund das warme Blut noch aug ben Wunden ranne/ weiches 
absumifchen/ dee Soldat 5. Linien / 3. Strich in feinem Kock machte/ 
welches Der König erfehend / feinen Bruder alfo anredete: Sobeslae ! 
mein Bruder! mit was werde ich Eönnen Danckbarlich begegnen Der 
GrofmütbigFeit diefes Menfchen ? woraufSobeslaus: mit anderſt nichts / 
als was er felbften gezeigt an und in feinem Kriegs-Kleid. — 
jf. Mit ber Marter⸗Cron pflege Die Kirch zu beebren bie Blutzeugen 
S.Jean. Chriſti / diefen Ehren-Crang hatverdientund erhalten Der H. Joannes 
d pes Nepom. Da cr wegen bes Sigills Der Beicht / bag er mit nichten eröffnen 
£51 * QUT - , 

Many, wollen / ſein Blut und Leben dargeben, 
Don diefem Sigill ber Beicht / ober vielmehr oon der Beicht redet 
$6. der, H.Iidorus : Confeffio fanat,confeffio juftificat,confeflio peccati ve- 
Bene&cia /— piam donat , omnis fpesin confeflione confittit , in confeffionelocus cft 
conicfie» miſericordiæ, nulla tam gravis culpa, quz per confeffionem non habeat 


* veniam. Indem alſo bie Beicht eim fo groſſer Schatz ift / (o "d 
eda 


Feſtum Beati JoannisNepomuceni. — 328 


Schatz mit geöfter Sorgfältigfeitverwahret werden, Der H. Lauren- 
tius ift nicbt nur des Glaubens Chriſti wegen / fondern auch aus Urſach Det 
Kirchen Schaͤtz hart genrartert worden : nicht von wegen eines irrdifchen 
sergänglichen/ materſaliſchen Schages / fondern eines befferen Seiftlihen 
bat der 9, Joannes die Marter durch Feuer und Waſſer erhalten. Gluͤck⸗ 
feelig alfo bift bu / O Königreich Boͤhmen / inden du worden biftein Mut: 
ter eines (o groffen Sohns! 
O Confeffarie! ó Confiliarie! 


CLar& EXeMpLar habes, In eo qVoD rltè feqVarls, 
Ihm zu folgen ſtellt ficb Elar 


Joannes zum Exemplar. 
Aem ich bann nicht (age / was Chriſtus gefagf zu jenem Geſetz⸗Ge⸗ 
ebrten: 

TV VaDe, & (pro faLVte tVa) faC sIMILIter, 


Gehe bin / und gleiches tbu/ 
vor dein Seel/ und Seelen Ruh. 
Sagſt dunun: Vadam & faciam, ich will gehen / und ein gleiches 


foile gefchehen / fofege ich zum Schluß 
Das Almen. 

Ss Feſtum 


$7. 
[oannes 
Exemplac 
Confefla« 
riorum & 
Confilia- 
riorum, 


Lur. fe, 
Vo 3 


ey. 
Js" 


322 


Majus. 


37. Ma Feftum Sandi Brunonis Epifcopi, 
Progr. Beatus Bruno, 
Anagr, Bonus lurba, 

\ 3 Ei 


Hac eft cura boni Paftoris maxima, pafcat 
Ut fibi commi(fas, & tueatur oves, 

Hinc arcendo Lupos, dum fana in pafcua tut& 
Ducit oves, Paítor ftat Bonus ecce gregi. 

Paftor Bruto Bonus Divini pabula verbi 
Participando gregi, fit Bonus ipfe fuo, 


s®- Seine Scyäflein zu erhalten, 
6. Bruno thut ber Hirt den Wolff abhalten, 
ig führt auf qute QGepb die Heerd: 


Bruno that mit Wort und Wercken 
fein vertraute Schaflen ftärden, 
als ein treuer Dirt bewährt, 
T M k- 


THEMA. 


Ego fum Paftor bonus, Joannis dec. cap. 
Sch bin ein guter Hirt, Joan. 10, v. 15 14. 


A Gbriftus ber himmliſche Wächter / von welchem fagt der 
H. Prophet Daniel cap. quarto : Vigil & fandtusde coelo de- Dan. 4. 
(cendit, fibe ein Wächter und Heiliger kame vom oim?" !? 
mel betab/ uas qu wachen fo offt ermahnet / ai Matth. 24. 
V.42. BC. 25, V. 13. C. 26. V. 38, & V. 41. Marci 13. v. 33, & 
v. 35. 37. c. 14, V.24,38. Wie dann aud) Luce 21. v. 36. Vigilate, 
wachet / nimmt mich nicht Wunder / fintemalen derjenige nicht mug 
ſchlaͤfferig / ſondern munter unb wachtfam feyn/ Der feines Amts und Be⸗ 
ruffs der Gebühr nad) abtearten und nachkommen will. "d 
Quibusex 


QaVIbVs pro Lege, Rege, aCgrege VIgILanDYM. officio 


Dore Geſetz / Aönig/ Gemeind/ vigilendums 
die zu wachen feyno vermeint, 


Vigilate, wachtfam muß (epi ein Lager und Kriegsheer / Damit fieniht — 6o, 
etwan von dem argliftigen Feind überfallen’ unterdrucft und zertrennet Vigilandum 
werden. Alfo follen wir toacbt(am feyn als geiftlife Soldaten / ange caftris. 
fehen / daß wie nicht nue mit einem fondern vielen Feinden zu flreiten 
haben / wie bezeugt der H. David/Pfal. quinq. quinto : Multi bellantes prj zz. 
adverfum me, viele ſtreiten wider mich / vornemlich aber Die Welt / v. 5. 

Das Fleiſch / und der. Teufel / unb werden bißmweilen in folche Enge ae 

tcicber Dag wir mit der beaͤngſtigten Sufanna gesungen werden gage 

bafft aus zuſchreyen Dan. dec.tert. Anguíliz mihi undique. Dan, 13. 


Y. t2. 


Vigilate, munter und wachtfam müflen fern bie Schiffleuf/ damit ' 

» € > — T c ee, OI. 
fie nicht von ben ungeftummen Waſſerwellen übermältiget / oder von yigitandum 
den Meer⸗Raubern angeloffen / beraubt verderbt/ und gefangen ters Naucis. 
den. Was ijt die Welt anderſt / als ei ungeflümmeg wildes Meer/ | 
wie fagt David Pal. cent. tertio: Hoc mare magnum , & fpaciofum rál. 105, 
manibus, eae Meer / das (o groß und weit iſt. Gleichwie Das "25 
Meer voll der groſſen Felfen und Klippen s / fe die Schiff zerreiſſen us 

282 und 


324 Majus. ; 


——— — —— — —— —— ——————— 
$2. und zerſchmettern; vol der gefährlichen Wuͤrbeln / bie die Schiff mit 
Mondus ef Gewalt an fich ziehen, und zu Boden verfenc'en ; voll der Meer⸗Raͤu— 
FU* persfo bie Schiff berauben : al(o ift die Welt voll der Gefahren, voller 
S ier unb tIngesieffer/ daß bacon wol fpricht Dez H. Paulus mit feiner 
8. Cor, 11, eigenen Erfahrnuß fec. ad Cor. und. Pericula in mari, pericula latro- 
37. num &c. Es ift Gefahr in bem Meer / es ift Gefahr in der Melt 
Gefahr an allen sdrten 7 Gefabr auf allen Seiten. Groſſe Fiſch und 
Hecht die freffen auf bie Fleinere, Homo homini lupus,homohomini 
diabolus. Nonae divites opprimunt vos per potentiam , & ipti tra- 
Pe hunt vos ad judicia ? ſagt der H. Jacobus cap. fec. Seynd nicht 
UP? S bie Reichen/die euch üiberwáltiaen; Die cucb sicben oot die ez 
richt Und follen wir in und unter fo viel 1009, Gefahren ſchlaffen / 

und nicht munter und wachtfan ſeyn? 

63. "Vigilate, wachtſam und forgfaltig muͤſſen fenn die Kaͤmmerling / 
Vigi'ancum oder Leibs⸗Guardi-⸗Knecht der Königen und Herren / weiche mit allem 
— —— Fleiß zuſehen muͤſſen / das ihr Herr und Koͤnig nit etwan in feinem 
RT J„allaft uͤberlauffen unb molettirt werde. Deswegen David zu denen 
1.Reg.26. fihlaffenden Dienern des Königs Sauls fagte primi Reg. vig. fexto : 
1516. Warum baft du Abner Deinen Herrn den A enig nicht verwah⸗ 

rer? So wahr der SErr lebt / ihr feyo Rinder des Todts / die 

ibt euren Herrn den König / Den Befalbien des HErrn / nicbr 

vetwabtet bat, Geiſtlichet Weiß feynd wir alle Kaͤmmerling / und 

Leib Guardi bes ewigen Königs, den wir m unſern Hertzen tragen fühz 

A ren/unb verwahren follen / wie fagt der N. Toannes Apoc. vig. primo. 

Po?" Er habitabit cum eis, fihe oa oen Cabernacul Ortes bey denen 

Wíen(cben / und Er wird bey ihnen wohnen, Deswegen follen 

wir wachtfam zufehen/ daß wir nichts Ungebuͤhrliches begehen/ daß mi 

der GOtt und fein Goͤttliches Gebot qt; wachen follen reir / wie ung 

1. Cor. 16. ermahnet der H. Paulus prime ad Cor. dec. fexto: Vigilate, & ftate 

"!$ in fide, viriliter agite, & confortamini in Domino , & omnia veilra in 

charitate: Wachet / fteber im Glauben, bandler mannlich / uno 

fcyo ſtarck / und alle euce Wercken geſchehen in oec Lieb, Dann 

704 burd bie Sieb wird oer HErr verwahrẽi / und / wer in der Lieb bleibt/ 
64, Der bleibe in GOtt / und GOtt in ihm. primz Joannis quarto, 

Vigilan- Es gehet endlich bas Vigilate fonberli bie Sitten an / alswelche 

dum Pafto. Tag unb Nacht / frühe und (patb ein wachtſames Aug haben müffen 

son de — über ihre Heerd. Wie dann zu lefen Luce fec, cap. daß die Hirten 

EE des Nachts auf bem Feld wachten / und hüteten ihre ie 


Feftum San&ti Brunonis Epifcopi. 325 


nen der Engel des HErrn erſchiene / und die Cheburt Chriſti verfünbigte, 
Wann nun diefes Gebot elle ungehet : Unicuique mandavit Deus de 
proximo fuo , paf wir alfo fucben jollen unfers Naͤchſtens Wollfahrt / 
Heyl und Seeligkeit / und anderſtwo: Diliges proximum tuum ficutte 
iplum , ou follft Deinen Nachſten lieben als dich feib(ten / wann 
du dann fehen wirſt / daß dein Naͤchſter etwan irr gebe; follft du als ein 
liebreicher Hirt ihn ermahnen/ und ſuchen wieder auf den rechten Weeg 
zu bringen / bann Pelig ifi Der Menſch / der eine Seel erhält / vor welche 
Ehriftus fein roſenfarbes Blut vergoffen hat. 

Obwolen alio ein jeder guch wegen feines Nächften Sorg zu tra⸗ c. 
gen ſchuldig ift/ (o hat doch dieſe Schulbigkeit Fein andern Grund / als vigilzadum 
Die Sieb / aus Schuldigkeit aber / die berrübret aug der Gerechtigkeit / cumprimis 
und ven Menjchen verbindet unter Dem Verluſt feiner Seei und See; — 
ligFeit / müffen beſonders ſorgfaͤltig wachen unb wachtſam forgen Diegus 
Seelen⸗Hirten / als ba ſeynd bie Pfarr⸗Herren / unb Biſchoͤff / intemalen 


CVratl faCerDo:es oVIVM VerI paftores. 


Diefe beftellt ſeynd über bie Heerd Chrifti des HErrn / deswegen fagt 
der H. Iidorus, wird die Seelſorg in der lateinifhen Sprach senennt : 
Cura,eó quod cor urat: Dieweil fie das Hers brennet. — Wie nun der 
Fleiß unb Die Coorafalt in Dem Hertzen des H. Brunonis jederzeit / wie 
ein Feuer gebrunnen/ wie — er für feine Schaͤflein gewachet / wie 
liebreich geweidet / wie wunderbarlich erhalten/und noch erhaltet / will id) 
in gegenwaͤrtiger erklaͤren. Favete. 


Gluͤckſeelig und uͤbergluͤckſeelig halte ich denjenigen Hirten / begluͤ⸗ 
cket und uͤberbegluͤcket dieſenige Heerd / und liebe Schaͤflem / deren Hertz 
ber Hirt / und das Hertz bes Hirten bie Schaͤſlein ſeynd unb von Her; 
tzen ſprechen / wie die Braut im hohen Lied Salomonis cap. ſec. Dile- Cant. a, 
&tus meus mihi, & ego illi, (o lieb als uns ber Hirt bat/ fo lieb haben *46 . 
wir auch ihn / er fft unſer und voir ſeynd fein’ & nos oves pafcuz ejus. Pfal.99. 
Pfal. non. nono. Ylfo unb ſolcher Geſtalt / baf ber Hirt alie8 gibt/ "3: 
was er hat / Haͤnd / Ffͤß / Zung / Hertz Leib und Leben ; Lind berentgegen , 6°“ 
bie Schäflein bereit ſeynd / bem Hirten za geben / alles was fie haben, — 
Milch / Woll / Haut / Fleiſch / Blut uno Leben. Wer iſt / der nicht weiß, Rorem in- 
was Die Liebs⸗Wechslung für eim Nutzbarkeit bringt / (o tol dem Hir⸗ ten& oves. 
ta / als den Schafen? 

S83 Die 


3:6 Majus. 
Die wahre Sieb des Hirten gegen den Schaͤflein unb der Schäf- 
fein gegen den Hirten niname ich ab von jener Gleichnuß / welche der 
2.Reg.ı2. Nathan Dem David vor die Augen geftelit bat / ibme Darburd) fein 
ſchweres Verbrechen vorzuſtellen. Ein Danncich ftelle gleichfalls durch 
diefen einen hiebreichen Hirten vor/) batte ein eingiges Schaflein / wel 
ches er alfo hers-inniglich geliebt bat / und ibn ebenfalls das geliebte 
Schöflen / bafi es nieinalen von ihme gewichen / mit dem Hirten bat 
| es geſſen mit Dem Hirten bat es getruncten/ und bep bem Hirten bat 
wid,v.z eg geichlaffen : Erar de menfa illius comedens, & de calice bibens, & 
in finu illius dormiens. Ach! wag für ein treuer Hirt ware ber Jo. 
Bruno ! wer toill stoeiflen an feiner Sieb ? Der alleinydeme die Sorgfäls 
As, "i forgfältige Lieb Brunonis gegen feinen Schaͤflein nod) unbes 

aunt ift. Hyd 
Mc .. Unter andern lobwürdigen Qualitäten und Eigenfchafften welche 
ae ein guter Dirt haben fole/ ift Die Lieb / und zwar eim folche Lieb / daß der 


Paftoris DIE bereit fene; fein Seben für das Heyl Der Schäflein gutwillig Dargus 

amoreft, geben / wie befräfftiget Der Jo. Text Joan. dec. Bonus Paftor animam 

Joan, 10. fuam dat pro ovibus fuis. Eine merckwuͤrdige Frag wurde vor Zeiten 

^l^ ventilirt unter den Weltweifen / wen man jollfe auftragen und am 

weiſeſten anvertrauen bie Negierung und Verſorgung des menfchlichen 

Geſchlechts? Etliche legten ihre Vota und Etimmen den Weiſen zu 7 

bie an Klugheit und Verſtand es andern vorthaͤten / und fihiene dieſer 

Rath von den Weiſen nicht unweiß zu ſeyn / gegründet indem Spruch 

68. Phocicis des MWeltweifen / ber alfo lautet : Sapientia gubernat agros, 

Cuigeneris naves,& civitates. Und Diejer ihr Schluß fteiffte fid) ur Diefer Muth» 

Ama: maſſung / Dieweilen bas menfchliche Geſchlecht begabt mit Der QXernungit/ 

adminiftra- alſo folle es von feinem andern beherrſchet werden / als welcher an Ders 
tio, ſtand / Klug⸗ und Weißheit excelliret. 


Mit dieſen ſcheint es zu halten der Varro, welcher ein ſolche Ober⸗ 
hand nennet Magiftratum , daß alfo feinem andern bie Herrſchung zus 
komme / als Dem Magiſtrat. Plato wollte noch höhere Gedancken faffen/ 
indem er die Verwaltung des Menſchen nicht einem Gelehrten und 
Weiſen / ſondern Gtt allein zumeſſet / und gabe dieſe Urſach: Die Ver 
ſorgung des Viehs wird keinem andern Vieh aufgebuͤrdet / obwolen 
es auch das Allergeſchickſte waͤre / wie ſagt Cicero von dem Elephanten: 
Elephante nulla Belluarum prudentior, fein geſchickters Thier unter 
pen vierfüfligen iſt als der Elephant / und dannoch macht man feinen 

Elephan- 


Feftum Santi Brunonis Epifcopi, 327 


— — 


— —— — —— — — —H M — e ——— —— 
Elephanten zum Hirten ber Thieren / alfo will der weiſe Plato fagen z. 
Gleichwie derjenige / fo uber Das Viehe herrſchen folle/ Fein Viehe it 
ſondern ein Menſch / alfo fede über die Menſchen herrſchen fein Menſch 
fondern ber mehr als ein Menfch iſt / und alſo GOtt. Schoͤne und ſehr 
weiſe Meynungen. * 

Zwey Stück werben ſonderlich erfodert von unb in derjenigen /,. 69 
der bas Oberhaupt ber andern feyn fol/als erftlich/ bag er was mehr / Dao dehce- 
was groͤſſers ſeye als diejenige welche ju guberniren ibme anvertraut negenc. 
werden. Zweytens / Daß er alfo befchaffen/ daß ein Beyſpiel/ einen 
Spiegel ibn erkennen Die Untergebene / mit folcher Natur/ mit folchen 
Sitten-Saben bereicht/ Daß er wuͤrdig einer Nachfolg allen denjenigen, 
denen er eorgebet bann wer wollte folgen einem; ber mangeihafft/ ta: 
delhafft und unvollfommen ift? Muß alfo ein Regent begabt feyn mit 
allerhand Tugenden/Sitten/ guten Qualitätenyund aller Vollkommen— 
heit voll ſeyn. Es nennet fih Chriſtus felbften einen Hirten’ und zwar 
einen guten Hirten Joan. dec. Ego [um Paftor bonus. ChriftumFsen. 1o. 
aber nennet Der H. Petrus prima quinto den Erghirten/ den Fuͤrſten“ 16 14 
der Hirten: Cüm apparuerit Princeps Paftorum, ift er der Hirten Fuͤrſt/ p. Pea 5 
fo hat ernoch andere Hirten unter fid) / unb unter Diefenwareder H.Bru- v. 4. 
no einer der Fürnehmiten. 

Muß ein vorgefeßtes Oberhaupt mas mehr feyn/ als bie tIntergee 
bene / fo flamnete Der H. Bruno ber nicht nur aus hohem Fuͤrſtlichen E 
Hertzoglichem Stammen unb Saamen / fondern auch eon Käpferlichem . X 
Gebluͤth bam (ein Herr Vatter ware Conradus M. Hergogin Karnd⸗ men. 
ten der ein leiblicher ‘Bruder gemefen Conradi II. Kömifchen Kayfers/ Brunonis. 
welcher ein gebohrner Joer&og aus Francken ware / ware alfo der H. 

Bruno eit: edler Franck / und gebohrner Hersog in Francken feinem Ge; 
fehlecht nad). Seine Frau Mutter ware ein hochgebohrne Freyin von 
Querfurt / von welcher er neben vielen fchönen Tugenden auch cin anz 
me Herrſchafft ererbet bat/bie er/al8 er 1033, Bifchoff zu Wuͤrtz⸗ 

urg/ und Hertzog zu Sraricfen ertodblt worden / Der hohen Dom-Kırchen 
son ihm auferbaut freywilligſt verehrt har. 


Es bat &.Ott der H. Geiſt / qui, ubi vult fpirat , Joann. tertio, Joan. " 
gleich mit ber Murter- Milch biefe Göttliche Principia, und eroige Weis: v. 5. 
heiten eingefloft / daß nemlich GOtt allein ber erfie Urfprung und Anz 
fang fene aer Ereaturen / daß alle Gefchöpff dazu gewidmer fepen / 
daß fie Ihre ganke Subftanz, (amt ihren Operationen uno Wuͤrckun⸗ 
sch 


328 Majus, 


21. gen allein su GOttes Cbr / als ihr einiges End dirigire und richten 
S.Brunoà ſollten / Daß Fein andere Glückfeeligfeit im Joimmel / weder auf Erden 
nn 5 I! als GHtt lieben; unb GOtt gefallen. Alſo bat ihn gleich fein bo: 
an hes Gemutb dahin getrieben wie er allzeit GOtt lieben 7 und wie er 

ihm gefallen mogte / Dahero waren niemand Die Gebot Gottes lieber/ 
als dent Bruno; niemand ware anbádtiger / ald Bruno; niemand ware 
im Reden bebut(amer / niemand in den Sitten annehmlicher / niemand 
im Hertzen fanfftmürhiger/ als Bruno. GOtt allein ware der Zweck ſei⸗ 
ner Begierden/ GOtt allein ware der Grund feiner Hoffnung/ GOtt 
allein ware fei Troft im Leyden / GOtt allein ware fein Urfach üt 
Freuden / G Ott allein ware fein Urſach und Argument, daß er die Welt 
verlafen/ ein Seiftliches und Priefterliches Leben angefangen’ damit er 
von allen weltlichen Sorgen entbunben fein ganges Hertz / fein gankes 
Gemuͤth / fein gan&e Seel zu ott richten mögte / wieer dann allzeit fein 
gantzes Leben durch ohn unterbrochen gethan hat. 

Allhier entftebet die fromme Frag / warum Der H. Bruno des Bis 
fchöfflichen Amts Befchwernuffen auf fich genommen/ unb den Bifchöfle 

-,, lichen Dirten-Stab ergriffen? 

Ofiicium 


Epilcopi QVID ergó , VeL qVaLe PaftorIs offICIVM ? 


d? : : 
m Worauf berubet dann das Amt eines Seelen⸗Hirtens? 
Es antwortet der teutſche Poët: 


Wachtſam hüten insgefamt 
die Aeerd/ift des Hirten Amt. 


Es fagt der H. Bernardus , und mit ihm Hugo Card. daß nicht ohne 

Iur dr Geheimnuß geſchehen / das Chriftus zum drittenmal gefagt zu dem H. 

v.1$,:16,1?.1 £10 : Pafce, Daß er menden folle; Dann e8 toare eben fo viel/ als paíce 

exemplo, pafce verbo, pafce orationis fuffragio. Wende fie mit dem 

Erempel werde fie mit der Fehr / wende fie mit bem Gebet, Wann 

.73. bu mic) liebeft Petre, (o erzeige Diefes in bem Seelen-Eiffer / weyde fie 

Cristripli- nicht nur mit Dem guten Exempel / pafce exemplo, nicht allein mit dem 

— Gebet, palce orationis futfragio , ſondern auch mit dem Wort Ot: 
te8/ paſce verbo. 

Nachdem der H. Bruno, paftor bonus, als ein guter Hirt das Bi⸗ 

Beech.gg, ſchoͤffliche Hivten-Amt angetretten / waren feine erſte liebreichſte Abort 

v. 15. — Ezech. trig. quarto: Ego paſcam oves meas, ich will meine — 

ein 


Feftum Sancti Brunonis Epifcopi. 329 
lein felbften weyden, Es fagt der H. Bonav. Dominus cognefcit 
oves fuas colore,ut olim fuas Jacob, Der HErr erkennet (eine Schaͤf⸗ Gen. jo. eip. 
fein an der Farb / gfeicbtoie Der fromme Patriarch Syacob Die Seinige 
erfennet hat. Dann etliche aug. diefen feinen lieben Schäflein ſeynd 
ſchneeweiß durch bie Unſchuld und Reinigfeit / andere aber feynd rotd 4. 
durch bie Sieb GOttes und des Naͤchſtens. Etliche feynd gefprengelt Oves varia- 
son allerhand Tugend» Farben, Etliche aber feynd auch ſchwartz / und jh. celo- 
deren trifft man aller Orten an. Wer ſeynd aber Die ſchwartze Schaaf? — ' 
Ach! bie Sünder und deren iff die gröfte Zahl, Woher aber die 
Schwaͤrtze? Von anderft nichts/als von der Sund; über dieſe harfich 
ber gütigfte Seelen⸗Hirt bef(agt/ba er gefragt und gefagt/Amos nono: Amosg; 
Nunquid non ut fili /Ethiopum vos eftis mihi filii Ifrael? ihr meine vr. 
liebe Kinder! ihr (epo mir ja worden / wie bie ſchwartze Mohren, Als 
tvollte er fagen/ wie Cornelius gloffirt: Eratis olim filii Abraham, can- 
didi ut Angeli, jam per peccatum facti eftis nigri ut /Ethiopes, & quafi i 
Dzmones. Macht aber bie Suͤnd allein ſchwartz? Nein / der Teuf: Peccatum, 
fef bilft meifterlich Darzu/ wie der H. Greg. anjiebet: Rapit oves, cum & Dzmon 
hunc ad luxuriam pertrahit , alium ad avaritiam accendit , alium in fu- ovesdeni« 
perbiam erigit, alium per iracundiam dividit,hunc invidiä ftimulat , il- 87^ — , 
lum in fallacia fupplantat &c. Der bóllifcbe Wolff ergreifft die 
Schaaf / indem ec Diefen zur Unzucht zieber / einen andern mit 
. dem Geig entzünder / Oiefen zue Hoffart aufticbtet/ jenen zer⸗ 
theilet durch oen Zorn / Diefen zum Neid antreibt / jenem einen 
Betrug eingibt zc. 
Solle dann aud) der verliebte und forafältigfte Seelen-Hirt Bru- 
no biefe ſchwartze Schaaf, die Suͤnder / geliebt / geſucht / und für fie 
Sorg getragen haben ? Mehr dann zu gewiß: Ego pafcam, ego quz- 
ram, ego curabo. So er (abe ein irrgehendes Schäflein / oder hörte 
Daffelbige mit bem büffenden David reumuͤthig blaͤrren: Erravi, ficuc Pal. rrt. 
Ovis, quz periit. Pfal. cent. dec. oct. ch unglückfeeliger Menfch has " 176. 
be durch meine Sünd und Lafter geirvet/wie ein verlohines Schafen 
uche deinen Diener. Go bald biefe Fläglihe Stimm und Seuffger 
in feinen Ohren erfchallen / waren feine Lieb-volle Gegen-Seuffker : 
Ego paícam , kommet / ich will euch Fried und Ruhe in dem beängftig- Ezech 34. 
ten Gemiffen / und barburd den ewigen Frieden und Ruhe ver(ipap e EP 
fen. Venite, Die ihr vielleicht durch Mißhandlungen eure Lebens ver: vage s 
lobrer gangen ſeyd / reficiam, ich tvill euch mit Lieb auf und annehmen; 
Venite,die ihr vielleicht aus dem Parade und aller himmliſchen Gnad 
It ver⸗ 

2530 Majus; 


Je, verſtoſſen palcam, ich will euch wieder rröften ; Venite, die ihr von bent 
Solicimde vergifften Biß der alten Schlangen / und von bem Stachel des Todts 
$.Bruno- beſchaͤdiget / reficiam , ich will in eure Wunden Wein und Del gieffen/ 
nisde md bepl(am verbinden. Alſo bat ber H. Bruno feine Schäflen mit 
gt —— (orcfültiger Sieb / und fiebreicber org ſelbſt geweydet / ihnen bie Ger 

wiſſens⸗Ruhe verſchafft / was verlehren/ wieder geiucht ; tvas verftoffen/ 
wieder herbey gebracht ; was befthadigt / verbunden; was ſchwach und 
Franck / geftärcft und gefund gemacht mit einem Cort: Pavit verbo, 
avit exemplo, pavit orationis fuffragio. Und obwolen er nachmals 
fich feines Bifchthums Tag und Nacht mit groͤſtem Fleiß und Sorg ame 
genommen/obmolen er von dem Roͤmiſchen Kayſer mit denen beſchwehr⸗ 
uichſten Derrichtungen faft alleseit beladen ware / fo rare bod) unters 
deffen fein Sottliebendes Gemütb ohne Unterlaß zu & Ott gericht, 
aan fagt ſonſt: Verba movent, exempla trahunt, das ift/ fagt der 
Chroniít: 


EXeMpLa pra VerbIs VaLent, & zeDItfCant, 


Zwar die Wörter lebren qut/ 
848 Krempel ziehen tbut, 


77. Es hatte gefehen der Prophet Ezechiel / daß mitten unter den hellſchei⸗ 
Animalia nenden Wolcken fid) erzeigt fimilitudo quatuor animalium. Nach 
— welchen gleichfalls erſcheinte Kota una, ein Rad / und zwar hatte es das 

ie. Anſehen / als waͤre Rota in medio rotæ. Et totum corpus oculis ple- 
num in circuitu ipfarum quatuor; ilb der gan&e Leib derfelbigen Dies 

ren mare um und um voller Augen. Der H. Gregorius liefet : Incir- 

cuitu ipforum, das iſt / animalium, id ett, animalia plena erant oculis 

Ezech. 1. in circuitu , & ex omni parte refpiciebant rotas , obwolen Der H. Hie- 
Y ii18ronymus permeynt/ daß bie Augen um bie Raͤder geweſen: Cümque 
ambularent animalia, ambulabant pariter & rotz, & cum elevarentur 

animalia de terra, elevabantur fimul & rotx. Mit fur&em : Quocun- 

que ibat Spiritus, wohin gienge Per Geift Der Thieren. Es folgten bie 

Raͤder oder Waͤgen den Thieren aller Sorten nach da fie Dod) weder 

mit Stricken noch Bänden waren Daran geſpannt / fondern allein Spi- 

78. ritus vitzerafinrotis. 

Superior Durch biefe 4. Thier verftehet literaliter Hugo Card. die 4. Mo; 
debet ha- narchien / moraliter aber einen Pralaten ober Vorfteher / Der 4. unters 


serqU- (biebficbe Gefichter haben folle/ als faciem hominis per manfuetudi- 
nem 

Feftum San&ti Brünonis Epileopi. 331 


En rn 


Lm cd 


nem mentis, faciem Leonis per audaciam feveritatis, faciem bovis per 
laborem affiduz orationis , & faciem Aquilx per arduitatem contem- 
plationis. Sonderlich aber follen bie Vorgeſetzte und Regenten / bie 
Haussätter unb Eltern fepn voller Augen in circuitu, Damit fie auf ab 

(eit Seiten / bie Räder und den Karren / ihr anvertrautes Haus / Ge⸗ 
meinde anfchauen / und ein wachtbares Aug Darauf haben. Daß nun 

bie Mäder / obtoolen fie mit feinen Stricken waren Dram gefpannt / je 

Doch cum animalibus euntibus ibant, & cum ftantibus ftabant, & cum 
elevatis elevabantur, barburd) wird uns angebeutet/ daß roo Die Bor: 
gefegte/die Eltern und Hausvätter durch ihren Geiſt werden hingelrier — 7o, 
ben unter fih/ ober ober fib/4u bem Guten ober Boͤſen / zu Den Laſtern Exempla 
ober Tugenden / zu der Andacht ober Leichtfertigfeit/ Dahın auch folget trabuat, 
ber Gift be8 Lebens / und freye Willen ber Untergebenen / nicht daß 
Diefer Wagen/ das gantze Haus, Familia, ober Gemeinde oon Den Vorz 
geſetzten mit Strick und Banden werde nachgezogen / fondern fie wer: 
DA gezogen durch das Erempel Der DVorgefegten/ cum euntibus 
ibant Ac. : 

Diefe 4. Geſichter zeigte an fib der H. Bruno , und zwar faciem 
hominis, dann wer ware fanfftmüthiger ? faciem Leonis, dann wer 
ware ernftbaffter ? faciem bovis , wer ware mühefeeliger/ und endlich 
faciem Aquilz, dann wer ware tiefffinniger/ und fuͤrſichtiger alá Bruno — 80. 
in feinem Biſchoͤfflichem Hirten-Amt ?, Er bat auf bas vollfommenfte 7. Poo 
erfüllt die (cbóne Lehr des Jo. Pauli , bie er geben Dem Tito mit Diefen (.o une 
Morten c.2.v.7. In omnibus te ipfum prxbe exemplum bonorum Ad Tit a, 
operum,in doctrina, in integritate, verbum fanum, irreprehenfibile &c. v.7. 
Damit derjenige / qui ex adverfo e(t, vereatur, nihil habens malum di- 
cere de nobis, und diejenige / Die neben; und unter ung feynd/ von/ und 
Durch ung/nicht geaͤrgert / ſendern auferbaut werden. 

In doctrina , was folle ich fagen von der ausbünbigen Gelehrtheit_ 8T- 
Des H. Brunonis? In feiner garten Jugend bat er fib (on laffen ge as 
fagt fepn Die Wort des H. Hieronymi : Nil turpius eft, quàm nafcen- magis illu» 
di fclicitate fupra plebem eminere, & eidem poftea per infcitiam ſub- frat. 
jici,ab cäque gubernari , nichts beglicher ift; al durch ein adeliche Ge 
burt über den gemeinen Mann erhöhet feyn / Durch die Mngelebrtbeit 
aber fich nachmals demfelben unterwerfen müffen Damit man von ihm 
regiert werde, Das / fage ib / das hat diefer junge Fürft ihm laſſen 
gefagt feyn / Deswegen fein hochadeliches Geblüt nach nichts mehr auf: 
gemaliet/ als nad) Kunft und Geſchicklichkeit / bie er auch in Furger a 

| Sitz al(o 


«f 

$2. 
$. Bruno 
fcientiis 
excellens, 


83- 
$. Bruno 
Cæ ſaribus 
apprimé 
gratus, 


$, Bruno. 
tuetur ab 
interitu, 


Num, 22. 
Y, 1Qv 


332 Majus. 


723% 138 ee —— cond 
alfo vollkommen erlangt / daß ev zu feiner Zeit unter ben Gefebrteften 


per Gelebrtefte / in denen dreyen Kirchen⸗Sprachen / als Lateiniſchen / 
Sriechifchen und Hebräifhen überaus erfahren / ein fcharpffer Diale- 
&icus , ein fürtrefflicher Orator unb Poet worden ift / ex ungue Leo- 
nem, Zeugnuß gibt aus tau(enDen Der fihöne Vers, welchen er su Ehren 
des H. Kiliani gemacht bat/ und dem Buch inferirt/ das er (einem H. 
Vatter dedicirt: 


Sit Collega tua fortis Pater 6 Kiliane 
Antiítes, dono qui te veneratur in ifto, 


O mein allerheiligfter Vatter Kiliane ! nehme bod) zu Gnaden auf das 
Buch / welches ich Dir zu Ehren geſchrieben bab / bitte auc GOtt für 
mich daß ich / welcher ich im Hirten-Amt Dein Sohn und Nachfolger 
bin/ bir im Himmel möge einsmals beygefellet werden. Erfahren mas 
re er in Poltifchen unb Staat-Sachen / in geiftlichen und weltlichen 
Mechten ein tiefffinniger Theologus, mit fur&en Worten: Fonsfcien- 
tiz, Fons pietatis, eines (o heiligen Erempeis/ daß ihn Kayſer Conradus 
fein Vetter / und Kayfer Henricus,mit Dem Zunahmen der Heilige / allzeit in 
hoͤchſter Veneration bey fid) haben wollen/ dann if Bruno mit Ver⸗und 
Worſetzung des einsigen Buchftabens o,ein Brun / Bruno! Ó Brun! ana- 
grammatice, fo fehöpfften fie aus demfelbigen guten Rath / fie ehrten ibit 
als einen Schutz Engel / ber fie Durch alle Gefahr ficher leiten würdey 
ja als einen heiligen Freund Gottes / Durch deſſen heiliges Gebet fie 
Gott von allen Leibs und Seelen-Sefahren und Schaden erhalten wuͤr⸗ 
de, Das bat unter andern erfahren Kayfer Conrad / den er vor der 
Stadt Mayfand erhalten / wo ibm Der H. Ambrofius unter dem JD. Meß⸗ 
Opffer erfchienen/ und befohlen/den Kayſer absumabnen vonder Belaͤ⸗ 
gerung befagter Stadt. Eshat Moyſes mit feiner Ruthen viele Wun⸗ 
der gewuͤrckt / aber vielmehrere mit feinem geiftlichen Hirten⸗Stab der N. 
Bruno, Moyſes nur im Leben / der H. Bruno auch nach feinem Todt / daß ich 
von feinem Jo. Leib roof (agen kan / was id) leſe Num. vig. fexto: Factum eft 
miraculum grande, et ift worden zum groſſen Wunderwerck. Ja 
was von dem H. Greg. Thaumaturgo bie Hagiographi ſchreiben: Fons 
perpetuus miraculorum , und Daß derjenige gluͤck⸗ und abermal gluͤckſee⸗ 
fig/der in feiner Kranckheit / in ſeinen Gefahren, in feinen Widerwaͤrtigkei⸗ 

ten alle ſeine Hoffnung in dieſen Brunnen hat fallen laſſen. 
Die Krumme und Lahmen zeigen ihre Kruͤcken / bie unſchuldig Cre 
henckte ihre Strick / die Gefangene ihre Ketten / und bezeugen feine viel d 
mögende 


Feflum San&ti Brunonis Epifcopi. . $33 


mögende Vorbitt bey GOtt; Ein Kind bat er errettet aus bem Rachen ei⸗ 85. 
nes Wolffs / 3. Befeffene erlediget von Dem Teuffel mehrere Todte dem 9. Brune 
Todt entzogen / und zum Leben auferweckt / unzahlbare andere zu geſchwei⸗ Pita 
gen / kan wol oon dem H. Brunone bie Kirch (agen / wagvondem N, An- — 
tonio Paduano der Seraphiſche Bonaventura : Si queris miracula , mors, 
error,calamitas,Damon fugiunt, zgri furgunt fani, pereunt pericula, cef- 
fat T en hi,qui fentiunt, dicant Chriftiani , dieſes (oe ung 
ein Troſt feyn, | 

‚. Theodorus Trivultus füchte eine Gnad bey dem König in Grande 
reich, deme dann zu Gefallen machte er einen ſtarcken Baum unter bem eiz 
nen Rebſtock / beffen Neben fich erheben bif auf die 2left Des Baums / mit 
diefer Bepfihrifft : Facmetuisadhzrereramis. Wirmollen ung gleich» — gc. 
falls ftarct Halten an ben wunderthätigen Dirten-Stab des Jo, Brunonis, 8. Bruno 
und bitten: Herbipo- 


lenfium Pa» 


Da nos BrVno tVIs hIC VsqVe haerefCere raMIs, wen. 


Gib 6 Bruno daß wir veff 
uns anhefften deinen Aeſt. 


O H. Bruno! 
ArDet Vt HerbIpoLIs, Te BrVno, CoLItqVe patronVM* 
DeXteraM ab aXe poLI fer, preCor, HerblpoLl, 

Hitzig wie dich Würzburg chret/ 

eiffrigft und dein ob vermebret/ - 
50 fire aus bein rechte Hand 
Bruno übers Francken⸗Land / 

und fage Amen. "t Tt 3 Feſtum 


334 Majus: 


85. Maji Feftum Santtı LIrbani Pontif. 


Progr. Urbanus, 
Anagr, Sub Urna, 


1 


EN 

AU 


Corpora San&orum vivunt in pace fepulta, 
Inque libro vitae nomina fcripta manent, 
Quorum Relliquias Ecclefia fan&a fub urna 
Contentas merito jugis honore colit. 
wen ,, Et corpus poft fata tuum , renitente fub Urna, 
reliquia Urbs Urbane, tuos Roma colit cineres, 
— Die Gebein der frommen Chriſten 
wol verwahrt in Kaſt und Kiſten, 
die Catholiſch Kirch verehrt: 
Deinen Leib Urbane ehret 
die Stadt Rom, dein Lob vermehret 
deine Heiligkeit bewaͤhrt. 


Feftum Sancti UrbaniPontif. 32$ 
THEM-A 


Corpora ipforum in pace fepulta funt. Eccli 
quadr, quarto. 


Ihre €eiber ſeynd im Sieden begraben worden, und 
ihr Name lebt aus einem Geſchlecht ins ander, 
Eccli 44. V. 14, , 


Mein GOtt! ſchreyt aus unb hoch auf der Königliche Prophet 

David / wie weiſt du deine Freund zu &hren zu bringen! Nimis Pal, 158; 

honorati funt amicitui Deus. Pfal.cent. trig. oct, Die feynd *. 17. 

über allemaffen geehrt nicht nur mit der Hauptfächlichen Story 

und Seeligfeit / bie beftehet in Der Flaren Anfchauung GOttes/ 
fondernfiehaben aud) die Ehr 7 daß fiedurch ihre Verdienſt und Fürbitt 88. 
auch uns / die wir noch in dieſem Jammerthal auf Erden feynd /Huͤlff lei⸗ sed Sanctos 
ſten / und Gnaden erweiſen koͤnnen. Per eos (fagtder Englifche Pebret ) orsa. 
Divina Charitas in nos fuum effectum effundit, durch fie ſchuͤttet Dieberalis, 
Göttliche Sütigfeit ihre Gaben über uns aus. 

Es folle billig unfern Widerſachern den Mund ftopffen / und ihr ver; 
fehtwärgte Feder ſchamroth machen der Spruh Davids PA. trigef. pri- k 
mo:Tu remififti impietatem peccati mei, du baft mic nachgelaffen die ala A 
Gottloſigkeit meiner Sund: Prohacorabitadte omnis Sanctus, 047 ibid? v. 6, 
für wird einjeglicbet Heiliger zu ir beten. Laſſet uns dieſes Bitten 
unb Beten ben Engliſchen Lehrer auslegen und erklaͤren. Die Heilige / 

(agt diefer heilige Lehrer / bitten für uns im Himmel auf weyerley Weiß: 

Die erfteift/ daß ſie mit ausdrücklicher Birt bep GOtt fuͤr ung anhalten, 

damit er ung belffe in unfern Noͤthen. Die andere Weiß für ung zu 
bitten gefehicht durch ihre Verdienſt / welche immerdar vor den Augen 
GOttes feynd / und auch ſtillſchweigend anhalten / bag GOtt in Anfehen Du an 
derfelbigen ung gnädig fib erzeige: Uno modo oratione expreffa, dum moto san 
votis fuis aures diving Clementiz pulfan: pro nobis; alio modo quafi di pro no- 
eratione interpretativa, fcilicet per eorum merita, quein confpedtu ejus bis orani, 
exiítentia , non folüm eis cedant ad gloriam , fed (unt nobis etiam fuffra- 

gia, &orationesquedam. Geynd affo ihre Verdienſt / die uns Hülff 

und Gnad zuwegen bringen Fönnen / fan alfo (agen mit bem teutfchen 


Poéten: 
Die 


90. 
Ezechias 
fibi timet. 


4. Reg. 19. 
V» 3j. 


ibid, v. 24 
I. 


Deus con- 
fervat Jeru- 
Salem proe 
pter David, 


92. 
Merita 
Sanctorum 
Deus refpi- 
eut, 


336 Majus. 
Die Derdienfk der Heiligen 
unfre Bitt befchleinigen. 


Und mit dem Chroniften: 


SanCtl per fe, 
per (Va qVoqVe Merlta InterCeDVnt, 


Ubi fcriptum eft! sur Schrifft! zur Schrift! fehreyen aus einem unb volle 
Mund unfere Widerſacher. Wolander H. Text folle ihnen diefes Flat 
und wahr erweifen. ; 

Der König Ezechias befande fich in einem febr betrübten Stand, als 
Sennacherib Der König Die Stadt Jeruſalem hartbelägert hatte, — ie 
chias serriffe feine Kleider / legte an einharines Kleid / thatezu GOtt em 
langes unb eiffrigeg Gebet. GOtttroͤſtete ihn endlich Durch den Sj (aiam 
mit diefen Worten / ſeye ohne Forcht Ezechia! quartiReg.dec.nono: Non 
ingredietur urbem hanc, nec mittet in eam fagittam ; per viam, qua venit, 
revertetur. Sennacherib wird in bie Stadt nicht kommen / unb gar Feis 
nen Pfeil hinein werffen/fondern eben den Weeg wieder zuruck ziehen / den 
er kommen iſt. Und ich will / ſprache der HErr / die Stadt beſchirmen / und 
ihr helffen um meinen ſelbſt eigenen willen / und um meines Knechts Da⸗ 
vids willen: Protegámque urbem hanc, & ſalvabo eam propter me, & 
propter David ſervum meum. 

Wer ſoll ſich nicht verwunderen bag GOtt bie Stadt erhalten toil 
aus dieſen Urſachen / nemlich oon wegen feiner / und wegen des Davids? 
Welcher Koͤnig wuͤrde alſo reden / und ſagen / er wollte einem ein Gnad 
thun wegen ſeiner / und wegen ſeines Knechts? Freylich konnte GOtt der 
betrangten Stadt helffen wegen ſeiner Guͤtigkeit / aber warum wegen des 
Davids feines Dieners? Propter me, & propter David (ervum meum? 
Iſt Diefes nicht feiner Hochheit unanftändig? Mit nichten / antwortet 
der N. Chryloftomus, fondern es will GOtt dardurch anzeigen 7 wie ö— — ——— — —— — 


Er feine Diener ehre / indem Gr ihrentwegen su Huͤlff komme. Wa— 


re Dann David in ber belaͤgerten Stadt ? Nein / dann er viel Jahr 
zuvor geſtorben / (eine Verdienſt aber waren bey GOtt nicht ab 
geftorben und GOtt wollte zeigen / wie viel bep ibm vermögen Die 
Verdienſten ber Heiligen. Gnug ware e8 / bag David einmal 
in der Stadt gemefen / und daſelbſt ein heiliges Leben geführt. 
Protegam &c. als worte er (agen / füge der guldene Mund Pr 

IC 


Feftum Sani Urbani Pontif. 337 


BEEN 0 NN ac — 
Hie Author erit ialuus his, qui ſua ie perdideruntdefidia, Diefer 
wird ein Urſach des. Heyls ſeyn benen/ bie Durch ihre Schuld in Gefahr 
feynd Fommen des Verderbens. 
.. OGer fibet bier nicht Sonnen-Flar die Kraft und Macht be Das 
vids bag GOtt bedtvegenber Stadt gebolffen/ obtvoblemermod) nicht 
in ber Seeligfeit ware / was werden nicht vermögen die C3erbienft fo 
vieler Heiligen / welche nunmehro mber ewigen Glory (epnb? 

D Nom bu Haupt 7 und Haupt-Stadt der gansgen Chriſtlichen 93. 
Welt! O bu oon G Ott fobed) beguadere Stadt! Erhebedeine Augen Roma Sanz 
gen Himmel / fo wirft bu allbort viel groffe unb unzahlbare Heiligen scale“, 
finden’ welche eine geraume Zeit Dein Waſſer getruncken / welche in bei» ; 
nen Häufern gewohnt welche auf deinen Gaſſen berum gangen durch 
deren Blut deine Stein reich befeucht ja geheiliget worden. Unter Dies 
fen ift getoe(en der grofle Blutzeug Ehrifti JEſu / und deſſen geweſener 
Statthalter hier auf Erden, der Heil. Pabſt Urbanus, ein Sohn des 
Roͤmiſchen Pontiani, und Stuhl⸗Erb des Heil, Pabft Calliai, Nach⸗ 
bem diefer febr viele feiner LandsLeuth / und unter dieſen den H. Bräutis_ 94 
gam der H. Cecilie Valerianum, mie auch feinen Bruder Tiburtium pen 
jum Chriftlichen Glauben befehrt/ mit eigener Hand getaufft/ unb viele s ini p. 
Heil, Satzungen geordnet, ber Kirch vorgeftanden 6, Jahr / 6. Monat, & m. 
unb 4. Tags ift er oon bem Sand» Pfleger Almachio gefänglic) eingezo⸗ 
gen mit Bley⸗Kolben geſchlagen / unb enthauptet worden / unter dem 
Kayfer Alexandro Severo 25, Mıji Anno Gbrifli 233. Diefer Kayfer 
feindete für fid felbiten die Chriſten nicht an / truge auch feinen Scheu, 
die Abbildung Chziftiunter feine Sögen-Bilder im Zimmer zu feßen, und 
alfo zuverehren. Der Leichnamb des Heil, Urbani ifl ben Thierenzum 97: 
Sre(fen dargeworffen worden / bie benfelbigen aber verehret/ unb mit Sanctorum 
nichten berührt haben, welchen endlich Marmenia , und ihre Tochter porn? 
Lucina indem Freythof Predextatiander Appianer-Straffen Ehrwürs nora, 
big begraben haben, 

Haben nun die unvernünfftige Thier ben Leib bed H. Urbani vers 
ehrt/ hat verehrt bie Bildnuß Ehriftider Heydnifche Kayfer Alexander 
Severus felbften/ wer wird in einigen Zweiffel sieben wollen, ob bie Cörs 
per/ Reliquien, und Heiligthum der Heiligen Diener Gottes zu vereh: 
ren, et (epe Dann unvernünfftiger als das milde Viehe / oder gottlofer / 
alsder heydnifche Kayſer Alexander Severus, Daß alfo wir bie Gar» 
per und Reliquien der Heiligen mit fonderlicher Reverenz verebren 
Fönnen/ toill ich in gegenwaͤrtiger erjeigen. Favere. 


uu Durch⸗ 


338. Majus.. 


Durchgehe id) die Göttliche Heil. Schrifft / beobachte ich in ber; 
felbigen viele anfehnliche Exempel / betrachte was tiefffinniger unzahlbare 
Spruͤch in derfelbigen/ was fehe/ was lefe id) anderft/ als: 


ReLIqVIa BeatorVM In CVLtV habenD&. 


Deren Heiligen Gebein 
follen zu verehren ſeyn. 


Im erften Bud): Moyfis cap. quad: nono. fefe ich / was Geftalten der 
geoffe Patriarch Jaeob feinen Sohn den Jofeph gebetten/ daß er feinen 
Gena9, Leib nicht ſolte in Egnpten begraben : Ich will bey meinen Paͤttern 
"39. (tblaffen:c; Und: Jofeph antwortete: ich will tbun/ was du bes 
— fohlen haſt. Hat alfo Jacob nicht geftatten wollen / daß feine Gebein 
Tofephi ons bey denen Unglaubigen liegen. ſollten. Was ber Vatter verlangt von 
transara feinem Sohn / das bat Jofeph ebenfalls begehrt von feinen Bruͤdern / und 
alio. befohlen den Kindern von Ifrael, bag fie nad feinem Tod: feine Sebein 
Exodi 1. nach dem Tod aus Egypten führen follten. Exodi dec. ter, Ffferte offa 
v.I9, mea hincvobifcum , führet meine. Geben mit euch von dannen. Und 
pota,. Mas toil uns lehren das Buch lofae cap. vig. quarto. da €8 ung vor⸗ 
seigt Das herrliche Exempel der zweyen gottíeeligen Männer Moy(is und 
Jofue, die mit ungemeinem:Sleiß: / unb Reverenz geehrt haben bie Ge: 
bein des: loſephs, welche fie durch ihre 40jaͤhrige Reiß durch die Wuͤſten 
mit fid) geführt. haben, Hat nicht der fromme Jofeph mit groffen b» 

ren bie Gebein feines Vatters Jacobs gen Hebron führen laffen? 

97.. Jat nicht der- Allmaͤchtige GOtt felbften gcebret ben Leib Moy(is, 
Honoravit- da er (wie fibreibt ber H,;Hieronymus wider ber $e&erVigilantium) mit: 
Deusipíe gigenen: Händen. begraben / wie zulefen im fuͤnfften Bud) Moyf(is cap, 
Moyls trig. quarto :. Sepelivit eum Dominus, & non cognovit homo fepul- 
Deut. 34. chrum ejus. usque in: prefentem diem. Lind Moyles der Anecbroes 

«66 Hrn ſtarb allda im Land Moab auf des HErrn Befehl/ und er 
begrube ibis in dem Thal Des S£ anos Mosi e gegen Phogor, und 
Eein Menſch bat fein. Grab aevouft bip auf den heutigen Tag. 
Es unterfcheider GOtt ſelbſten ein Ort von bem anbern/ indem er 
ben einen Ort beilig nennet / ben andern nicht, woraus erbellet / daß 
nicht alle Ding einandergleich ſeyn / unb gleich gelten / fondern bag eine 
ift Heiligthum, dag anderenicht/ bie(e ift ein heilige Erden, bie andere 
nicht / welches erfahren bat Moyfes, ba er bie Schaaf Jetro feines 
Schmwähersdes Priefters in Madian bütete; Dann es redete ihn GOtt 
mit 


Feltum Sandti Urbani Pontif, 339 


0 OHPSBROSEBERNSIBPTIR eis oh: A FREE 
mit bie(en Worten any Exodi tert: Trette nicht binsu/ ziebe deine 9$. 
Schuhe ausvondeinen Süffen: Inquo ftas ‚terra fandaeft, Dann Exod, s. 
der Ort / da du aufftebeft/ ift ein heilig Land, Go ware dann 9. —— 
diefe Erden beilig; und nicht die andere unb biefe folte Moyfes für der Teraterne 
andern verehren mit Ausziehungfeiner Schuhe. Iſt alfo der mohlge,? . 
faͤllige Will GOttes / dag man fürandern Creaturen gebuͤhrlicher Weis 
verehren ſolle / was Heilig / oder Heiligthum iſt. Dann Sancta ſunt 
tractanda fande, heilige Sachen wollen auch heilig unb ehrlich tra- 
&irt ſeyn / deswegen wird bem Moyfi nicht allein angezeigt bie Heiligs 1,29 
feit des Orts / fondern auch befoblen bie Schuh auszuziehen. Don rus 
welcher Begebenbeit ber Heil. Stephanus zu Syerufalem offentlid) gepres honorandg. 
biget vor der Verſammlung der Juden. 

ann Eunomio,und Vigilantio mit andern sur Erleuchtung ges 
meldte Hiftori nicht genug iſt fo fehlagen fie ihre Augen auf dasjenige / 
was fid) zugetragen mit bem Joſue / wie in Deffen Buch zu lefen cap. 
quinto, Als Joſue im Selo oet Stadt Jericho ware/ bube er feiz 
ne Augen auf / und fabe einen £Tfann gegen ibm über ſtehen / 
der batte einblofes Schwerdt in der Hand / und er gienge ZU Jofue z. 
ibm/ und fprach: Biſt du unſer / oder der Widerwärcigen? Errizıg 
antwortet: Mit Nichten / ſondern ich bin ein Sürft über das & 
Heer Des HELEN / und Eomme jest. Da fiele Joſue nieder auf 
die Erden/ better an/ und (pracb: Was redet der „Er: mit (ei 
nem Anecht ? Er fpracb: Loͤſe deine Schub auf von deinen 
Süffen; dann das Ort / daran du ſteheſt / ift. Heilig / und Joſue 
thäte/ wie ihme befohlen ware. Multealfo Syofue vom Engeldes 100) 
HErrn gebeifjen bem Ort / tvo er flunde/Ehr ertbeifen vor, andern. non quivis 
Wie tvill(tbu alfo (agen; daß ber Det unter bem Galgen / ober auf der Locus hone- 
Schind⸗Kauten eben fo gut. und heilig fepe / alsdie Derter / welche re dignus. 
GOtt geheiliget/ und für beilig will gehalten haben ? Ein Ott ift vor 
bem anberm ju reſpectiren / baébefebien bie Engeln / das befihlt GOtt 10r. 
unb in dem Joſue unb Moyfesdasjenige vollzogen / was / und tvie ihnen Jeſue jube- 
befohlen worden / haben fie fid) mit Nichten verfündiget durch Aber, I. lerram 
glauben, ober 9bgotterep. O! thäten Copronymus, und Claudius nerari, 
Taurinenfis mit folcher Erden in fteiffem Glauben ihre Augen berühren, 
fo würden fie wohl und fromm fehen / tviejener/ Joannis nono, der von Joan. g. 
—— an blind / durch den auf feine Augen gelegten Koth ift fehend *.1, 67. 
worden. 


Yu az ©» 


YO2, 
Res facrz 
secolendz, . 


Jofue 6. 
v, 29. 


103, 
Proceflio- 
faes non ex- 


plodendz, 


164. 
Virga 
Moyfis 
prodigia, 


340 Majus. 

So wir Catholifche in offentlid)en Proceflionen entweder das 
Hochwuͤrdigſte Altars⸗Sacrament / oder fonft Heiligthumer berum tra» 
gen, (0 1f ben unfern Widerſachern nichts zu fehen nichts zu hören, als 
aushöhnen unb ausfpotten/ als ſchnarchen / fehanden / unb fpotten. Sol⸗ 

eführe id) dann zu der Stadt Jericho / und führe ihnen gu Gemuͤth / 
was fich-dafelbften zugetragen. Ein Heiligihum tware bie Arch Des 
Bunds / ja ein nabmba(fter Heiligthums⸗Kaſten / Darin viel Heiligthum 
zufehentware, Es ware zu (eben das Juͤdiſche Mana oder Himmels 
Brod in ememgülbenen Eymer; Es ware zu feben bie Ruthen Aarons / 
die uͤbernatuͤrlich ausgeſchlagen / und gebluͤht hat; Es waren zu ſehen die 
zwey ſteinerne Tafeln Movſis / in welche GOtt felbften die zehen Gebott 
geſchrieben hatte. Waren dieſe nicht herzliche Heiligthumer? Dieſe 
wurden von benen Juͤdiſchen Prieſtern bey ſiebenmal um bie Stadt Je⸗ 
richo getragen / und ſiehe; Muri illic corruerunt, Jofue fexto. Die 
Mauren fielen von fid) felbft ein; unb bie Stadt fame ohne alle Mühein 
bie Händ und Gewalt des. Volks Iſraels. Alfo bat GOtt die erfte 
Stadt imgelobten Land nicht mit ffürmender Hand / fondern mit ber 
Proceflion, Umgang, und Umtragung der Deiligrhümer eingenommen/ 
und unter die Gewalt des Dbriften Joſue gebracht. Wann bann GOtt 
Wunder gewuͤrckt hat durd) das Heiligthum des Alten Teſtaments / fo 
nur ein Schatten und Figur ber zufünfftigen CfGarbeit geweſen / in was 
groffem Anfehen werden bann ben G Ott. (epn die Jeiligtbum des Neuen 
Teſtaments? Wer will / wer wird alſo und Catholiſche Gbriften ftrafs 
feny wann mir in Kriegs-Läufften mit den Heiligthumen offentliche Pro. 
ceffionesunb Bittgaͤng halten wider unſere Feind unb zwar mehr aus: 
richten oͤffters / als mit Wehr und Waffen / two anderſt rechte Andacht, 
unb Bußfertigkeit ſolche Umgaͤng begleiten thut. 


Einen Blinden pflegt man zu fuͤhren / und einen Staab in die Hand 
zu geben. So fern Eunomius, Vigilantius, Copronymus, und Claudius 
Taurinenfis mit ihres gleichen fic) in ihrer Seelen⸗Blindheit von erſt⸗ 
angezogenen Exempeln noch nicht leiten laſſen auf den Weeg durch die 
Erkantnuß / fo mug id) ihnen in die Hand geben den Hirten: Staab Moy⸗ 
ſis / den der Allmaͤchtige GOtt zum maͤchtigen Heiligthum gemacht hat / 
da er durch denſelbigen viele unb groſſe Wunder gewuͤrcket bat. Moy⸗ 
ſes Fame mit (eem gantzen Volck an das rothe Meer / weilen aber da; 
ſelbſten Feine Schiff uͤberzufahren / unb ber Feind auf dem Rucken toa; 


ze, ſtreckte der Moyſes auf den Befelch Gites feine Hand — 
eec 


Feftum San&i Urbani Pontif. gar 
Meer aus/ fehlugemit bem Stab auf das Waſſer / unb fiebe / alfobalb 
jertheilte fid) das Waſſer / ftellte ſich als zwey ſtarcke Mauren ' und 
machte ein frepen Weeg und durch Paß bem Ssfraelitifchen Q3old / wie 
esdann unverhindert gant trucken dardurch gangen iſt. Exodi dec.quartö.Exodi 147 
Die Rinder Iſrael zogen fort mitten durch das truckene Meer/ Y-29 
und oae Waller war ihnen / gleich wie ein Mauer / zur Rechten 
uno zur Lincken. 


Wuoare nicht dieſer Stab Moyſis Wunder⸗ voll / da er mit ſelbigen 

den harten Felſen geſchlagen / und haͤuffiges Waſſer aus demſelbigen her⸗ 

für gebracht hat ? Exodi dec. ſept. Nimme deinen Stab/ ſprache Exodi zv. 
SH zum Moyſi / damit ou den Fluß gejchlagen baft / und gebe v. 5 &c 
bin. Sihe / ich will oafelb(ten auf oem Selen Horeb vor Dir o 77» 
Kcben/uno du ſolt den eai De ee vito ausdemfelbi; "^ 
gen Waſſer berfür flieffen / damit das Volck trincke / und Moy⸗ 

ſes tbátealfo für den Aelteſten Iſtael. Dieſen Stab Movfis bat 

aud) Wunder: wuͤrckend erfahren Cades, Num, viges. ba das Voſck Num; 2o. 
Sy (rael abermal murtete aus Mangel des Waſſers / allivo biefes gelefen v. 7.&c.- 
wird: Nimm deinen Stab/ age GOtt / und verfammledie Bes 
meinde; Danahme Moyſes den Stab vor oem HErrn / bube roy. 
feine Jano auf/ uno ſchluge Den Felſen zweymal mit oem Crab; 
oa gienge viel Waſſer beraus/ oap alfo Das Volck tranck / und 

das Diebe: fepnb Das nicht groſſe Wunderwerck / welche GOtt durch 

den Hirtenftab Mopfis gewuͤrcket hat? Nun ware GOTT an diefen 

Stab gar nicht gebunden / erbatte ohne benfelbigen ‚das rothe Meer 
zertheilen Fönnen/ und das Volck träncken mit überflüffigem Waſſer / 
alfo aber bat es ber Söttlihen Allmacht gefallen / dag er zu ſolchen 
Waunderwercken den Stab Moyſis würdigen wollen, für allen andern 
Stäb und Ruthen / bie dazumahi bey Handen waren. Wasfolgt alſo? 


DVM sCrIptVra IVbet , sanCtos Veneraberls ergo; 
Wer alſo die Schrifft anbórt/ 
GoOttes Heiligen verehrt. 
HorVM & ReLLIqVIas fanCté DeVotVs habebIs;. 
Wie aud) deren Heiligthum/ 
die man tragt mit ££brn herum; 
Un 3 €$ 


106, 
Pallium 
Eliæ mirae 
culofum, 


Reg, 2. 
v. $. 


Eftk.6..9. 


4.Reg.5. 


Reg. 2. 
v. 17. 


1C7. 
Naaman 
terram pra 
terra colit, 


342 Majus. 


Es ſcheinet aber / bag der Blinde nod) nicht gar fid) wi erleuchten lafs 
fen / bem id) dann vor das Angeficht halte den Manteldes Propheten 
Eliaͤ / al8 dieſer / und fein Fünger Elifzus an dem Jordan ſtunden / und 
fein Schiff / ober Brucken ba ware hinüber zu kommen / quarti Reg, fec, 
Nahme Elias feinen Mantel / uno wickelr ibn 3ufammen/ und 


ſchluge ins Waffer/ Das tbeifete fich zubeyden Seiten/ uno (ic 


giengen beyde auf trockenem Brunde hindurch. Diefen Dan 
tel lid hielte Elifaeus in groffen Ehren / nachdeme ihm fein Meilter Elias 
im binteegfabren in bem feurigen Wagen gen Himmel benfelbigen bins 
terlaffen batte, Sleiches Wunder bat im Sfordan gethan mit biefem 
Mantelder Elifaeus. Da fehen wir ja SonnenFlar / bag GOtt nicht 
allein tounberbabrfid) geweſen in feinem Propheten Elia/ (onbern aud 
in beffen Mantel für allen andern gemeinen Mänteln. Heilig ware 
Elias / heilig ware aud) alles was er um und an hatte / al(o wird ge; 
£brt/ welchen GOtt ehren will. Eſth. c. ſexto. 


Diefe Warheit befräfftiget dasjenige, was gleichfalls im vierbten 
Bud) der Königen regiftriert wird. So bald ber Feld ; Hauptmann 


des Könige von Syrien ber auffäßige Yoaaman vom Auffag gereiniget/ 


und oom Unglauben zur Erfantnuß des wahren GOttes Fommen tvare/ 
truge er ein (onberlid)e Affe&ion nicht allein qu GOTT und feinem 
freuen Diener Elifzo, fondern auch uber Erden im Land Iſrael als zu 
einer heiligen Geben deswegen er mit dieſen Worten bitten thäte 
Quarti Reg, quinto : ^$cb biete / ſprache Naaman / vergönne mir 
deinem Knecht / oap ich von diefer Erden (o viel mitnehmen 
möge/ ale zwey Maulthier tragen Eönnen/ Dann Dein Anecht 


wird fottbin nicht frembden Goͤttern Srandopffer/ und andere 


Opffer tbun/ / ſondern dem HErrn. Wer willnun fagen/bag Naa⸗ 
man ein Abgoͤtterey getrieben / ba er dieſe Erden für aller anderen ges 
ehret/ indem ihm auch ber Prophet dieſes gern erlaubet / unb Die bere 
fangte Erden paffitenfaffen? Es wollte Naaman mit diefer heiligen Er⸗ 
ben offentlid) erweifen / daß er von allem hepdnifchen Unglauben und 
Goͤtzendienſt voͤllig abgewichen unb fid) sum Glauben des wahren und 
lebendigen GDttesbegeben habe. So lang Naaman ein Abgötter/und 
unglaubiger Heyd ware, fragte er mit Nichten nad) diefer Erden / e8 
tvare ihm einer toie bie andere; indem er fid) aber befehret/ und glaubig 
toorben / macht er einen Unterfchied unter bem Deiligen und Unheiligen/ 
unfer dem heiligen und hepdniichen Land / erwoͤhlet alfo die vnd 
Iſrae 


FeflumSan&i Urbani Pontif 343 


Ssfraelfür ber Syriſchen Grbeit dann es ware fonft unvonnöthen / Gr» 
pen; Die frembd ware / in Syrien zu bringen / weilen dafelbften Erden: 
überflüffig ware. Solches thate er alfo zur Deförderung feiner An⸗ 
dacht/jeines Glaubens / unb Gottesdienſts. 


Und wann keine andere Exempel waͤren im Alten Teſtament dieſe 
Catholiſche Glaubens⸗ Lehr zu beſtaͤttigen / ſollte folgendes gnug ſeyn/ 
welches uns vorweiſt das vierdte Buch der Koͤnigen in feinem 13. Capi⸗ 4. Reg. 13. 
tel / allreo su leſen dieſe Wort: Alſo ſtarb Elifeus,und fie begruben "2621. 
ibn. Aber die Räuber aus Moab kamen ins Land in demſelbi⸗ ü 108, 
gen^jabr. Und etliche begtuben einen Menſchen / und da fie au mie 
Die Räuber ſahen / wurffen fie den todten Leib in das Brab Eli- gefundti, 
fei, und da er Das Gebein Elifzi anrübrer / ward der Menſch mortuus 
wieder lebendig / und ſtunde auf feinen Süffen. Solle das nicht kelatgit. 
eingrofjes Wunder ſeyn? Bann durch ſolches berühren ein Krancker 
wäre gefund worden, wäre es viel, da aber ein Toder (o gargum Leben 
toieber auferweckt wird’ / wer follte fid) nicht hoͤchſt verwunderen? 
Der. wollte verachten. bie Afchenund TodtenGebein der Heiligen? 


Du wirſt vielleicht ſagen / EOtt babe es'gethan ? das (ageid) auch / 
und alle Nechtglaubige ;. Sage aber an warum bat GOtt folches ger 
than burd) bie Todten⸗Bein feines Dieners / und Propheten Eliſæi? 1og- _ 
Er hatte ja ohne Diefes Mittel ben Toden erwecken koͤnnen / bat e$ aber m perof-- 
nicht gethan 7 fonberm denfelbigen allererft lebendig gemacht, nachdem non ini ver. 
er in das Grab kommen / unb die Gebein Elifzi angeruͤhret. Da ſe Mcicarus- 
ben toir/ wie fo gar bie Afchen unb: Gebein Der Heiligen bey GOtt in mortuusz: 
arofjem Anſehen ſeyn. Davon meldet aud) Syrach Eccli. quad; oct, gc; c. 
Da er toot ware / weillagte fein: Keichnam / uno nad» feinem. v. 15. 
Tod bat er Wunderwerck gerhan- Welches mit mebreren Wor⸗ 
ten angieher der Neil. Cyrillus, Biſchoff zu Jeruſalem: Der’ toote S.Cyrilus. 
Coͤrper des. Elilzi des: Propheten bac dem todten Menſchen 
Das Leben geben/ und ift dannoch toot verblieben / auf oap / 
wenn Elifzus auferſtanden wäre, Das Werck der Seelen nicbe 
allein zugeſchrieben werde, / damit auch angezeigt werde / daß 
in Abwefenheit der Seelen / ein Krafft in denen beiligen Coͤr⸗ 
pern liege wegen der gerechten Seelen/ die fo viele "abr darin 
gewohnet und gewuͤrcket hat. Wer ſolte alſo nicht den Schluß; 
machen? s 

an. 


344 Majus, 
— — pcne c qua —, SEU, CR QI s ttr ttem 


m emma — , — cnc 


SanCtorVM reLLIqVIa VelqVe honoranDze, 


Der Heiliger Gebein 
Sollen ohne Ehr nicht ſeyn. 


110. Es ſchweige alſo mit feinem Treid ; und Haß vollen Spruch ber gottslaͤ⸗ 
impugna- ſterliche Calvinus! Reliquiarum defiderium (lautet beffen vergiffteMa- 
tur bec do- xima ) nunquam fuperftitione caret, imó quod deterius e(t, Mater eít 
Cale idololatrie , qug ut plurimüm cum ipfa conjundtaeft. Anderſt redet 
Pála; aus dem Mund G Otted ber Heil, Prophet David Pf, vig, certio : Cu- 

vji. — ftoditDominus omnia offa eorum ,unum ex his non conteretur, Der 
Hr: bewabtet alleibre Beine/ und es wird nicbt eins Daraus 
i11, 3ttbrocben werden, Es will ſagen Der D. Prophet: Der HEr: hat 
ein befonders Aug auf bie Gebein feiner heil. Diener / e8 gilt bey ibme 
Tuetur nicht gleich eines Schelmen, und eines Heiligen Bein, bas gat nicbt: Er 
an bat Achtung auf die Dein der Gerechten, bie will er unter feinen Schuß 
anctorum. unb Schirm nehmen. Und in feinem 67ſten Pſalmen befräfftiget er Diez 
Pal.67, ſes mit dieſen Worten: Mirabilis Deus in San&is fuis. BOÖTT iff 
v.36. wunderbabrlich in feinen Heiligen, Freylich wunderbarlich / nidt 
allein in ben heiligen Perfonen / fondern aud) in allen ihren Reliquien , 
112. und was von ihnen herfommt. VOunderbarlich ware GOtt in dem 
Mirabilis H. Monfe, aber auch wunderbarlich in des Moyſis Hirten⸗Stab. uns 
in, Derbarlich mare GOtt in feinem H. Propheten Elia, aber auch wun⸗ 
San&orum derbarlich in dem Mantel Eliaͤ; Wunderbarlich mare GOtt in feinem 
reliquiis, Propheten Eli(eo, aber auch wunderbarlich in beffen Todten » Gorper ; 
was brauchts viel? Roftbarlich ( (aat David ) ift für dem Angeficht 
des HErrn ber Tod feiner Heiligen, Pfal. centes. dec.quinto. Hat 
Pal.ıts. Joſue müffen bie Erde ehren mit Ausziehung feiner Schuhe wegen der 
"15 Gegenwarth eines Engels/ wie vielmehr ift man dann fchuldig zu ehren 
bas Holß des Creutzes mit denen zugehörigen Naͤgeln wegen ber Gegen 

warth Chriftiy den bie Syuben daran hefften laſſen? 


113. Viel (dreibet und (aat ber guldene Mund S. Chryfoft, in einer Pre⸗ 
cipe des big von der Ketten des H. Petri/ und Schwerdt des H. Pauliy unb mel» 
Gus in re. DEL/ GOTT babe durch diefe 2. Stück (o viele Zeichen unb Werck ge 
quias, Pe. than / als zu Rom durch den Eörper des H. Petri/ oder al8 Vorzeiten 


SE, durch feinen Schatten/ und durch des H. Pauli dad S 
^ bti 

Feflum San&i Urbani Pontif, 34$ 


bricht endlich aus in diefe Wert: O der mir gebe zu ſehen die Schu⸗ 

be und Rleider / Die der 2. Petrus auf Befehl Des Engels anzie⸗ 

ben müffen / wie wollte ich fie mir ausgeftreckten Armen em 

pfangen? Wie wollte ich fie als ein himmliſches Geſchenck in 

ein hinein trucken. Ey! Goo laffet ung gleichfalls aus 
veyen: | i Nos en proftratos Vrbane tVere CLlentes, 
eqVe poLo MagnVs protege pr&siDio. 


Urbane groß im Himmelreich / 
Mir uns oir anbefeblen / 

In deinen Schug und Schirm zugleich 
Nimm auf all unfre Seelen. 


Indem ich alſo meinen Mund fchlieffe/ thue ben deinen auf / und 
fpreche das Amen. 

xt JUNI- 


346 Junius: 
nr mp 


RT a eO ec eme DE —— 

JUNIUS. 


Sol in Cancro, 
Signum Pradeftinationis, 

; Lux interna tui fi percutit abdita cordis, 
Luxinter- Evigilare tuae nota Salutis erit, 
er Hac in luce tuos in calum dirige greffus, 
Ne te cum cacis Orcus in ima trahat, 
Eft lapfus facilis, facilis defcenfus averni, 
Nemo redire poteft , aut revocare gradum, 


Vide in£ra; Junias. 


Sym- 


Junius, 347 


ne —— a — — ÁA(— — 


Symbolum VI. 


Lucerna pedibus meis Verbamtuum , & lumen 
femitis meis. Pfal, centes, oc, v, centes, 
quinto. 


Dein Wort ift meinen Füffen ein Lucern , und ein 
giecht meinen Fußſteigen. Pfal,ug. v. 105. 


eG tvirb bir/mein frommer Chriſt! Allhier vor die Aw 2. 
ExEJ gen geftellt ein brennende Wachs⸗Kertzen / durch wel: Luxinter- 
Ew-| che angezeigt wird Lux interna , das innerlicbe — 
Liecht/ welches die Gutthaten GOttes / bie Gite[; 0091 
feit ber Welt / bie Kuͤrtze des Menſchlichen Lebens 
die Nichtigkeit der zergaͤnglichen Wolluͤſten / alſo uns 
vuerkemen gibt / daß, wer alſo erleuchtet wird ſehr 
wohl mit bem Königlichen Propheten David aug «unb aufſchreyen Fan. 
Pſal. quadr. primo : Sitivit anima mea ad DEUM fortem, vivum, P(4r.v.s. 
quando veniam, & apparebo ante faciem Dei? Meine Seel Dürz Píal.a. v.. 
(tet nach Demftarcken lebendigen Orr: Wann folle ich Eome 
men / und vor dem Angeſicht GOttes erſcheinen? Und anderſtwo 
Píal.quarto. & octog. oct, Multi dicunt, quis oftendit nobis bona? 
Signatum eft füper nos lumen vultüstui, ó Deus ! Et in hoc vultüs. 
tui lumine ambulabimus, Diele fügen : Wer zeiger uns fure? 
Das Liecht deines Angefichts ift auf uns gezeichner/ O HEre! 
Du baft Sreud in mein Hertz gegeben, it werden wandlen 
im £ iecbt deines Angefichts. Um dieſes ied)t und Erleuchtung bi 2. 
gig anzuhalten bey GOtt / ermahnet uns der H. Bernardus ferm, 3. de Pro luce in. 
circumcil, Domini; Roga tibi dari devotionis lumen, diem fereni(Ti- ""2'%- 
mam, &Sabbatum mentis, in quo tanquam emeritus miles in labori- Erventer 
busuniverfis vives abfque labore, dilatatö nimirum corde currens vi- Deus. 
am mandatorum Dei , ut quod priüs cum amaritudine & coa&ione 
tui Spiritüs faciebas, de cœtero dulcedine peragas & dele&atione. 
Lumen vultüs tui, dag Liecht deines Angefichts. Diefes Liecht 4+ 

(egt ung flat vor Das Angeficht Beneficia (e Vanitatem inundi, vitz 

x 2 bre. 
& 
Pfal, $$. 
v. 16. 


Hxc lux 
oftendit 
rimo be- 
neficia Dei. 
een, '. 
Y. 36» 


Secundo 
efteudit 
vanitatem 
mundi, 


348 ]unius; 


— — — 


brevitatem, peccatorum cœnum, voluptatum omniam evanelcen- 
tes umbras, Es zeigt ung/ (age id) / die unbefchreibliche Gutthaten 
GOttes / bannba mir nicht waren’ bat erung ju etwas gemacht / und 
zwar erfchaffen zu feinem Goͤttlichen Ebenbild: Faciamus bominem ad 
imaginem & fimilitudinem noftram, Gen. primo. Er hätte ung jaerz 
ſchaffen koͤnnen zu einem unempfindlichen tein / zu einem Baum / zum 
umvernuͤnfftigen Viehe ꝛc. Daß er uns aber beglückfeeliget mit ber Ver⸗ 
nunfft und Verſtand / daß wir unterfcheiden wiſſen inter album, &ni- 
grum, zwiſchen dem Guten und Boͤſen / folle das nicht eine Wohlthat 
ſeyn über alle Wohlthaten? Was ſolle ich (acen von der Gutthatder Gr» 
löfung? Was von ber táglicben Erhaltung ? Andere Unzahlbare vore 
beyzugehen. Diefe fennd/ oon welchen er (agen will bey (einem Prophe⸗ 
ten lfaiac.quinto, Judicate inter me, & vineam meam, Quidelt, 
quod ultra debui facere Vinex mez , & non feci? Nun dann ibe 
Inwohner Jeruſalem / und ihr Maͤnner Juda: Geber ein Urs 
tbeil vonmir/ und meines Weinberg, Was bab ich meinen 
Weinberg mehrers bun (ellen / das ich ihm nicht getban hab? 


Dieſes Liecht zeigt die Eitelfeit ber CBelt/ unb was iff eitefer? Es 
aeben diefen Rath die alte Philofophi: Refpice finem , daß man bett 
WVerſtand (olle aufthun / und nicht allein durch bie ufferliche Sinn bie 
gegenwärtige Beſchaffenheit / fombern auch mit den Augen und Liecht 
des Derftands baf End diefer Welt beobachten : Refpice finem, 
(caue auf das End’ und betrachte die Citelfeit diefer Welt. Es (bauen 
bie armieelige Menfchen den weltlichen Freuden zu/ wann fie daber 
kommen / fie (eben ihnen nur in bas Geſicht / reiches mit der Farb der 
gegenwärtigen Erquickung/ aller ſchoͤn und lieblich ift angeftrichen, aber 
rcfpice finem, fiehe auc) auf das End; Noviflima: fihe ein wenig mit 
dem Derftand aufden Ausgang diefer betroaenen und veriogenen Welt / 
und was wirft bu anderft (eben/ als Daß fie fepe ein voller Mond / und 
ich fehreibe hinzu: 


NaM EX natVra sVa CItó DefICIt, 


Bald hoch / bald tief/ bald atof/ bald Flein/ 
Bald voll/ Bald iff obn allem Schein, 


y 
Terioo- Dieſes Liecht offenbahret ung auch bie Kuͤrtze unſers Lebens. Und tvaé 


Kendir. vitz 


brevitatem. 


erlöfcht gefehmwinder / alg unfers Lebens» Sieht 2 Breves dies hominis, 


fagt 


Janius, $49 


fagtber Gedult- Spiegel Job,cap.dec. quart, Und cap. dec. paucitas t7 * 
dierum meorum finietur brevi, Nicht umfonft liefet man das QGórt teme, Io. 
lein Leben zuruck Nebel. Kaum daß ein Stebel biefer nichtiae Sohn 20. 
aus ber moraftigen Erden gebobren wird, fo drohen ihm fchon bie Sons 
nenfirabien den völligen Garaus. Es ift unfer Leben nur beftánbig in 
ber Unbeftànbigfeit/ und wie ein Blat auf dem Baum / auf em Waſ Quàm labie 
fer ein Schaum / ein Schaften an, ber Wand / ein Gebáu auf bent lis vira no-- 
Sand fid) Fan rübmen geringfügiger Befländigfeit: alfo wenig / ja noch fra — 
weniger darff ibme zumeffen Das Menſchliche Leben. Und wie koͤnnen 
wir doch / fragt Der H. Auguítinus; dasjenige ein Leben nennen, welcheg 
bie böfe Feuchtigfeiten Franck machen / welches bie Schmertzen ſchwaͤ— 
chen, welches die His austrucknet / bie Truͤckne auemergelt/ bie Speis 
fen beſchwehten / das Faften entkraͤfftet, Die Ergöglichfeiten verderben, 
die Traurigfeitverzehret/ Die Sorgen beuntubigen/ die Sicherheit ein: — 9: 
feyläffert/ die Reichthum aufblafet bie Armuth níeberbrücfet / die zu, Vita noftra 
gend erhebet, bag Alter verſtaltet / die Kranckheit bricht / bie Forcht bed 
angftiaet ? Und nach allem diefem kommt zuletzt ber Tod / ber allenzeitii- — 
chen Dingen ein End macht / als wann fie ntemablem gemwefen wären, ro, 
ut cum effe defierint, nec fuiffe putentur, feynd die Wort des H. Au- Quarto o. 
suia. | ftendit fal- 
Lumen vultàs tui , Diefes Liecht zeigt endlich / daß bie Wolluͤſten mn vo» 
biefer Welt anderft nichts ſeyn / als cin verzuckertes Gifft/einverfilbers — ddr 
ter 2ingel mit Betrug überfóbert/ / verguldte Pfuh Pillulen, Zu biefem Quid vo- 
Liecht berufft uns ber Heil, David mit biefer Worten / Pfalmi triges, lptates, 
tertii; Accedite ad eum, & illuminamini, guftate; & videte, quoníi- 

— 
- 


Pfal. 33, 


am (uavis eft —— = daß — in aller Hertzen .6. 
moͤchte aufgehen! das wuͤnſche ich von Hertzen. 
AMEN 


* 

Xt23 Feftum 


350 Junius. 


xr. Junii Feftum Sandti Norberti. 


Progr, Beatus Pater Norbertus. 
Anagr. Abreptus terna fubtero, 

Abreptus fan&is haec ad myfteria flammis, 
Fallax munde tuas fperno virilis opes. 

Quid mihi cum filiquis, Caro quas nimis improba caró 
Vendit, quas avido prodigus ore tulit, 

Styx inimica procul , tu immundéque Munde, carodue, 
Dixi,nunc cepi, fub cruce miles ero. 


12, Weil allein ich JEſum liebe , 
Pur Dem zu folgen nicht aufichiebe , 
Fr Fort O Welt! mit Gut und Geld; 
vi&tor, Dich O Fleiſch gänglich veradbte, 


Nicht der Welt Gunft jegt mehr achte, 
SEfus mir allein gefällt. en 


Feftum Sandti Norberti. 2fY =———;, 


THEMA4. 


Qui vicerit , fic veftietur Veftimentis Albis, A- 
poc, tertio cap, 


Wer uͤberwinden toitb , der wird alfo mit weiffen Klei⸗ 
dern angethan werde. Apoc. 3. v. 5. 


"nem bag Wappen viliren ift bey denen Lateinern fo viel/ als 

fuis aliquem depingerecoleribus, Nun feynd bie Farben un; 

terfchiedlich / bie Vornehmſte feynd diefe: Weiß / Noch, Gelb / 
SE Blau, Grün. Inter den Blumen ift weiß die Lilien / rotb ift 

bie Roſen / gelb bie Violen / blau bie Hyaciothem. Unter den 
€belgefteinen ſchimmert bie weiſſe Farb in denn Diamant, die Rothe er⸗ 13- 
bellet indem Rubin / die Blaue zeigt fid) im bem Saphir, bie Grüne er: a ef 
bóbet den Smaragd, Unter ben Elementenzeigtfich bie tveiffe Farb in 6 
bem Waſſer / die Rothe m dem Feuer / in dem Lufft die Blaue, in der 
Erden die Schwarge. — Unter denedlen Tugenden wird durch bierothe 
Farb verftanden bie Liebe GOttes / burd) bie Gelbe ber Glaub / bie 
Hoffnung durch bie Grüne; bie Demuth burd) bie Blaue / durch die 
Weiſſe endlich die Jungfrauſchafft. Nun fraget Virgilius: 


Quis color, & qua fit rebus natura ferendis? 


Und id) mitbeni Poé&ten: 
Quis color hic, aliis meritó qui pluris habendus? IG 
Oder mit dem Chronilten: Qi d 
rendus? 


QVIs CoLor Veré pLVrIs aftlIManDVs? 


Welche Sarb erhalt den Preiß / 
Blau / Both / Gelb/ Grün oder Weiß? 


Du wirft vielleicht den Vorzug geben der Grünen’ wormit pranate der 
Feigend aum; Aber tie unglückfeelig iff Diefer getvefen mit feiner gruͤ⸗ 
Ben Farb / indeme ihm Ehriftus verdienter maffen Die Jaͤger⸗Liberey da 

e 


Marc II. 
v. 2I. 


bus pra- 
eellit, 

$72 Juntus, 


der alles Vermuthen ausgezogen / tvie bie Apoftel felbften bezeugt has 
haben Marciundec, cap. Ficus, cui maledixifti, arui. Schoͤn und 
ſchamhafftig ift bie rotbe Garb/ mit welcher aant gähling überzogen wor; 
ben das Feufche Angeſicht Suſannaͤ / als fie die zwey Alte, aber nichtfals 
te Boͤßwicht in dem Garten freventlich angetaft und angeredt. Dan. dec. 
tert, Nemo nos videt. Es iſt die ſchwartze Farb auch nicht allzeit uns 
angenehm bie fichtbar ware in jenem Raben / welcher bem Propheten 
Elia einen Proviant-Meiſter auf den Befehl GOttes abgeben, wie zu 

' lefen tertii Reg, dec, fept, ich bab oen Raben befoblen / daß fie 


Dich alloa fpeifen follen, Nicht zuverachten ift alfo bie Schwartze / 
hoch zu ſchaͤtzen die Rothe / nicht zufchelten die Gruͤne. Was ſagſt du 
aber von ber Weiſſen / mit welcher ſchimmerte das glorreiche Kleid 
Ehrifti aufdem Berg Thabor, allo Petrus mit Joanne und Jacobo 
einen Eleinen Biffen ber himmliſchen Ergöglichkeit verfoft bat? Mit dies 
fer / mit ber weiffen Farb halte ich esfür allen ſprichſt bu; und ich halte 
es mit dir / fpriche ich /inbem der H. Matthæus austruͤcklich gefprochen 
cap.dec,fepr, Veftimentaautem ejus facta funt alba , (icut nix, feine 


Mp 17. Rleidung ifi fo weiß worden / als oet Schnee. 


Joan, 20, 


Y, 124 
16. 


Color al- 


bus Ange- 


licus, 
Apoc.I14. 
V, 1. 


Und warum folle für allen andern Farben nicht ber Weiſſen der 
Vorzug gegeben werden? Als die fo betrübte alg verliebte S. Mags 
balena ihren Todssverbliechenen IEſum bey bem Grab fuchte/ bat fie 
bafelbften angetroffen 2. Engel, aber in was für einer Farb und Kleis 
dung? Ser 55. Joannes ftelit fie vor in weiffen Kleidern cap, vigef, Vi- 
dit duos Angelos in Albis fedentes. 

Der nit feiner Evangeliſchen Feder hochfliegende Joannes fae 
in feiner Offenbahrung das Göttliche Lamm / und was er gefeben; offens 
bahref er mit folgenden Q'Borten: Apoc. dec. quarto: Etvidi, & ec- 
ce: Agnus (labat (apra montem Sion, & cum eo centum quadragin- 
ta quatuor miliia &c. Hi fünt, qui cum mulieribus non funt coin- 
quinati, Virgines enim fupt, & fequuntur Agnum, quocunque ietit, 
Und ich fabe/ und fiebe! Es Hunde ein Lamm auf dem Berg 
Sion/ und mir ihm bundere und vier und viersig taufendzc. 
Diefe ſeynd diejenige / welche mit den Weibern nicht feynd bez 
flectt worden / dann fie feynd Jungfrauen / uno folgen dem 
Jammnacb/ wo es bingeber. Aber D Heil, Soannes! offenbab: 
re/ und erfiäre ung zugleich die Farb / in welcher diefe unbeflecfte uns 
ſchuldige Laͤmmlein aufgezogen / vielleicht vielfärbig und voller Flecken / 
wiedie Schaaf Jacobs? Nein (agt der Deil, Joannes ; Ambulabunt 

mecum 


Feflum Sancti Norberti, 353 

— — — — — — — — — — — ? * 
mecumin albis, Apoc, tertio. Sie werden weiß mit mie aufjichen Ar 
Ami&i ftolis albis, in einem ſchneeweiſſen Beltzlein. Go id) heut ber Aio; 7. 
tradyte bie Slor unb Gor reid)e Jungfraͤuliche Engel-Schaar des H. v. 9. 
Præmonſtratenſer⸗Ordens / was (olle mir anderft vorkommen / alo das 
Gie(icbt des Apocalyprifchen 9lblerd des Heil, Joannis: Et cum ec ^oc. 14. 
centum quadraginta quatuor millia, unb mit ihm 144000, Amidtifto- ,^ ^ 
lis albis, befleider mit langen Aleidern/ cum eo, mit wen? Mit — 
ihrem Heil, Ordens⸗Stiffter Norberto, Veftitus ejus albus, deſſen Luco. 
Kleid weiß beſchneet / weilen er über feine Feind ſieghafft triumphiret/ v. :9- 
nach ber Verſprechung GOttes Apoc, tertio : Qui vicerit, fic veſtie· Apoc. 3. 
: veftimentis albis. Wie íd) ín gegenwaͤrtiger Predig ertoei(en will. v. s. 

avete, 

Wem follte nicht frembb vorfommer bag /nad) erhaltenem Sieg — i7. 
über feine Feind ben triumphirenden Norberto bet Himmel barteich: ein viaores 
weiſſes Kleid ; warum nicht einen Purpur / wie fonft gebrdud)lid) ? Ale- indueban- 
xander, ein Sohn Antiochi, nachdent er burd) bie tapffere Mit- jütff zn Purpu- 
des nabmbafften Kriegs-Fürften Jonathz ‚einen anſehnlichen Sieg er⸗ 
halten wider ben König Demetrium, bat er Denfeltigem befchenckt mit 
einem Purpury unb alfo mit Feinem weifen Kleid / dann alfo lautet der H. 
Text / primi Macch, c. dec, Juffit Rex expoliari Jonatham veftimentis, | Mach. 
& indui eum purpurà, Gfeichen Burpur bat geben bem fieghafften 10.v.62. 
David ber liebreiche Sohn des Sauls ber Jonathas / ale der David 
ben groffen Fleiſch Thurn den Goliath mit einem Stein su Boden ge⸗ 
morffen. Und ber 5), Norbertus folle nach erhalterem Triumph von — jo, 
dem hoben Himmel weiß/ unb nicht roth bekleidet werden ? Und was veni alba 
Ehr und Glory Fan man pr&fumiren aus der weiſen Kleidung? fagt viderur | 
nicht der Heil, Lucas cap. vig. tertio : Sprevitautem Herodes illum 'snominie- 
cum exercitu (uo, & illufit indutum vefte albà, Sollte aljo fehlieffen/ "d wr 
Daß das weiſſe Kleid vielmehr gereiche zur Unehr / als Cbr / vielmehr «iuo 
zum Spott und Hohn, als zur Glory / Lohn unb Gron; fo nicht der H. Mare. :5. 
Marcusauc) bezeugen thäre cap. dee; quinro : Nachdem fie ibnvers "2% 
ſpottet babert/ zogen fie ibm Das Purpur⸗Kleid aus/ uno 307 R 

‚gen ibm feine Aleider an; So ware dann fo wohl ber Purpur/ als 
das weiſſe Kleid Ehrifto zum höchften Defpect angelegt / gleichwol will 
bie geiftliche Braut bie anfehnliche Cbr / und Ehrem volles Anſehen ih: 
res Bräutigam befant machen, mit diefen Worten Cantic. quinto: 
Dile&us meus candidus & rubicundus, Mein Beliebter ijt roth Cant. 5. 
und weiß / das ift 7 (agt der Ehrmwürdige Beda , Candidus actione, * !? 
rubicundus fanguine, 9» Sagt 
Thre n. 4 
97. 


19. 
$.Norber- 
sus verus 
Nazarzus, 


Aw. 19. 
v. 18. 


J»Macb,t. 
v, I. 
20, 
Alexandes 
M. Victo- 
miofus. 


23% 
Frofapiá 
Auftris S. 
Norbertus, 


354 Junius, Bel Sagt nun der Prophet Jeremias von ben GOtt getveibten Pa; 
jorenern Thren, c, quarto: Candidiores Nazarzi ejus nive, ihre Na- 
zareer (epnb mweiffer als ber Schnee / per caftitatem, ſagt bie gloffa 
moralis, burd) die Keufchheit / nitidiores lacte, fAuberer als Milch / 
per hone(ftatem, durch bie Ehrbarfeit/ Rubicundiores eboreantiquo, 
röther alsdas alte Helffenbein/ per charitatem durch bie Liebe/Saphyr 
ro pulchriores, fchöner / ald ber Himmel- blaue Saphyr per contem- 
plationem, burd) die Contemplation, fo ift gewefen ber Heil. Magde⸗ 
burgifche Biſchoff / Beichtiger, und Stifter des Ordens der Premon- 
ftratenfer/ der Heil. Norbertus, ein Englischer Nazareer; ein Engel fa» 
ge ich / weiffer als der Schnee, in Neinigfeit/ und Ehrbarfeit/ ein Him⸗ 
mel:blauer Saphyr in Erhebung des Gemuͤths zu den himmlifchen as 
chen / vótber als das alte Helffenbein per charitatem, durch bie Lieb / 
dag ich wohl (agen fan/ Norbertus ware 


NazarzVs Del CanDIDo - rVbICVnDVs, 


Ein Nazareer weiß und totb/ 
Norbertus, der acbeiliat tt. 


Aber zur Prob, Der D. Lucas in feiner Evangelifchen Befchreibung 
cap. dec. nono jiebet unter andernan : Homo quidam nobilis abiit in 
Regionem longinquam, accipere fibi Regnum, Der fid) um ein Reich 
zu beiverben/ unb zuruck zufehren, abgereift in ein fern entlegenes Land, 
Alfo bat getban Alexander Macedo , der mit feiner Fleinen Landfchafft 
nicht zu frıeden, Egreffus de terra Cethim, ift ausgezogen von dem Land 
Cethim, fremde und weit entlegene Königreich zu erobern/ unb zwar mit 
erwuͤnſchtem Succeff und Progreff, fintemahlen der Text alfo lautet: 
Interfecit Reges terrz, & pertranfit usque ad fines terr&; & filuit 
ion conípectu ejus, & obtinuit Regiones gentium , & Tyran- 
nos &c. 

Homo nobilis, Norbertus von Hochadelichen unb reichbegüterten 
Eltern von Heribertobem Vatter / und Hedwige ber Mutter gebob; 
ren in bem Städtlein antie’ vor Zeiten Troja benabmfet / der Stadt 
Coͤlln zugehörig, name in der Lehr und Tugend in feiner blühenden Zus 
gend alfo rubmmsirbia zu / daß man in feinen Zweifel feste, eg wuͤrde ers 
füllt werden mit der Zeit was bie Mutter / ba fie mit ibm nod) gefees 
gnetenfeibg gienge,verftändlich gehört batte: Seye getroͤſt! das Rind/ 
welches ou trageſt / wird ein rg Bifeboff werden, uo Ge; 

i lich: 

Feftum San&i Norberti. a5, 


ſchicklichkeit brachte ihn erftlid) zugroffen Ehren bey bem Hof Friderici, 
bes Era Bifchoffen zu Coͤlln / darnach Henrici des Kayfers. Und weis 

len er wegen ber verfpührtengroffen Kayſerlichen Gewogenheit anfien⸗ 

ge indem QTugend:Enfer mercklich zu erfalten/ und gleich der wilden Zus 

gend in etwas ju verwilden / kommt ihm endlich das Hof: Leben (u(pect 

vor / betrachtete bey fid) den Sprud) des Poëten: Tolluntur in altum, 

‚ut lapſu graviore ruant, Alſo iſts mein Giott/liebenber Norbertus, 22; 
Dann das ift bie gemeine muficalifche Dof-Laiter: Scılannd- 

15 Aul- 


Ut, re, mi, fa, fol,la, dum tollitur aulicus, inquit; corum, 
La, fol, fa, mi, re, ut, dum cadit, alter ait, 


Wie / fagt Norbertus, quiparet,cavet. Entſchlieſſet fidb/ben Hof unb 
das Hof⸗Leben ganglich zu vertaffen Damit er ein gott-gefálliges Leben 
möchte anfangen / als batte er an bem Kayſerlichen Pallaft diefe Zeit: 
Schrift gelefen; 


Defere LegeM aVLae qVI CVpls effe pIVs, 

Meid den Aof/ warn liebt die Tugend/ 23... 
da verdorben wird die Tugend. — 


Und damit er bey Zeiten dieſen feinen Schluß bewerckſtelligen möchte deri · 
befinnete er (id) nicht weiter / fondern erfüllte alſobald was David ge, ^ 76-1 
fprochen Pſal. Septuag. fexto: Dixi, nunccoepi. Ich fprach: Tege 

bab ich angefangen / dieſe Veränderung kommt von der rech⸗ 

ten „and des Allerhöchften: | 


Dixi, nunc coepi, fub cruce miles ero. 


Sagt alfo gute Pacht unb zwar auf etvig/ bem Hof: Leben / damit et 
hoffen Fönte das etvige Leben / begehrt die heilige Weyhung / und wird 24. 
ein Priefter / Damit er feyn möchfe ein Gott-geweyhter Nazareer, nive —— 
candidior, wirfft bin feine zarte Kleider / legt an ein fchlechtes grobes osos 
Gewand / und legt fid) völlig auf das Beten’ Faften und Wachen. cerdos, 
O frommer und gottsförchtiger Norberte! bafi du ben Kayſerl. 
Hof verlaffen / wieder groffe Alexander Cethim ‚das fefe ich fchon / als 
leinfinde id) nicht wie bu Homo nobilis, mit bent Alexandro auf fols 
chem Weeg ber gróften Verachtung / unb dufjerften Armuth / ein Reich 
finden werdeft/ fonderlich ba bu dich — in ein Cloſter 40. gantzer 
p2 zug 


Dcut, 24. 


v. S. 


Luc Il. 
v.33. 


2j. 
Prxdicat 
verbum 
Dei, 


PÍí76. v.11 


358 Junius, 


Sg verkriecheſt. Es dunckt mic) aber/ ich höre den oeil, Norbercum 
mir biefe Antwort geben: 

Se sVbDere, 
sVisqVe affeCtIbVs IMperare, 
hoC eft regnare, 


Das ift das Reich / bas ich fuche, bafid) mit bem groffen Moyſe (agen 
fan/ Deut, triges, quarto ; Servus Domini , daß ich fepe ein Diener des 
cpm 
Damit aber der Syemut-oofle Norbertus als eín treuer undigehors 
famen Diener feines HEren deffen Lehr mögfichft möchte nachkommen / 
Lue&und,cap. Nemo accendit Lucernam, & in abícondito ponit, 
nequefub modio. fed fupra candelabrum. SKroche er aus feiner 4otäs 
gigen Spelunc wieder hervor, verfügte fid) wiederum indie Kirch / alls 
wo er Chor⸗Herr ware, fangt anmit gröfter Synbrunft des Geifts dem 
Volck zu predigen/.die Sind qu ſtraffen / zu den Tugenden anzumahnen. 
Da ſtutzte jedermann mit hoͤchſter Verwunderung / als wollten fie ſtill⸗ 
ſchweigend fagen und fragen : Iſt dieſer bann nicht der allbekante fre; 
che und freye Hof⸗Juncker? Iſt dieſes nicht das tolle Welt⸗Kind? Wo⸗ 
her dieſer neubekehrte Paulus auf einem verkehrten Saulo? Woher 
fo geſchwind ein Gotts Lehrer? Norbertus fonte gleichfalls ſtillſchwei⸗ 
'genbantmorfen: Hac mutatio dexteræ Excelſi, das bat gethan ber 


Jozn.s.v.8. Geiſt GOttes; Qui, ubi vult, fpirat. Joan, tertio, Und waren feine 


26, 
Sandti fe 
pro xiii 
commodis 


eonfecrant, 


Num.12, 
Y. 3. 

27. 
$.Norber- 
tus potens 
in recenci 
liandis dif- 
Adentibus, 


Fort alfo mächtig und Fräfftigy baf fie bie verſtockte Hertzen nachtrücks 
lich verwundeten und die Sromme zur Andacht mehr anflammten/ daß 
alfo nicht wenige fid) bekehrten und biefem feinem Exempel nachfolgs 
fen, 

Das ift/ was fagt ber güldene Mund / ber Heil, Chryfofi, hom, 
rj. in Matth, Qui manfuetus eft, ae modeftus , & mifericors, & juftus, 
non intra fe tantummodó hac recté fa&a concludit, verüm in alio- 
rum quoque utilitatem przclaros hos faciet effluere fontes. Mon 
Moyſe fagt ber heilige Q'eyt Num. duod. Erst vir mitiffimus, Er 
ware der ſanfftmuͤtrhigſte Mann. Lnterandern Gnaben /bie Nor- 
bertus oon GOtt erbalter/ ware diefe (onberbar/ Feind ſchafft beyzule⸗ 
gen / und bie entjünbte Gemuͤther guvereinigen. Worin fein Ehranſe⸗ 

hen alfo vermöglich ware / daß fic Feiner der augenblicklihen Verzeih⸗ 
ung weigerte / er waͤre auch uber feinen Feind fo cerbittert/ — 
et 


Feftum San&i Norberti, BU 357 

Ber aber in der Rachgier hartnaͤckig verharrete/ empfunde alſobald 
$ie Straff GOttes. © 

WVon Monfe fogtdie Schrift Eccli quadr. quinto: Magnificavit Eccli-45. 
eum —5 S& Meu oe ae Str Ah Er v.g. — 
har ibn alcicbben Heiligen geehre und groß qemacbr/ Daß ibn 
Die Feind haben förchren müffen; er —— (cine Det. un⸗ 
geheure Wunder geſtillet. Groß ware Moyſes vor bem Hof Pha⸗ 8 
vaonisdes Koͤnigs; Groß rare Norbertus bey dem Hof Henrici De$ s Norber- 
Kayſers; den Pharaonifchen Hof bat Monfes verlaffen aus Lieb su bem tusalrez 
€Bolc Iſraels/ aus fieb des Naͤchſten bat ben Kayſerlichen Hof ver? Moyfes, 
laffen Norbertus. Sie ungebeure Wunder / als bie ro. nahmhaffte 
Strafen’ bie Moyſes in Egypten aufertoec t / bat er nad) feinem Ges 
fallen aud) wieder geſtillet. Ein gifftig ungebeure Spinn ohne Scha⸗ 
Den verſchlucken / und ide alles Gifft benehmeny das ift ein CGunber; 
den verbitterten Hertzen allestödrliches ifft unb Gall’ benebmen; das 

iſt ein Wunder ;den Feinden des wahren Eatholifchen Glaubens fieghafft 
obfiegen/ unb einen ſolchen Stoß geben/ daß fie aus vielen Orten / ſon⸗ 

derlich aus 2intmoerpen ewig verſtoſſen das ift-ein Wunder; Und toa: 

re nicht ein ungeheures Abentheuer Tanchelinus, ber es nicht nur ſtarck 

bielte mit ber Ketzerey der Adamiten / fondern aud) Die Sacramentarios 29, 
auf alle Weeg unb Weis beſchuͤtzte unb beſchirmte / wohlein rechte b Harefes ex- 
li(be Hydra, Deren, ‚an ftatt des einen abgebauenen Kopffs / 10, andere "ng". 
hervor ſtirnen; wohlsein verfluchter Seigenbaum / deſſen Aeſt nad) fei 
ner Vermaledeyung nod) ftat ber(ür fchiagen ; »diefen Feigenbaum a» 
ber nut feinen 2leften bat vollig zu Boden geriflen / diefe Hydram mit 
allen ihrenneuen Köpffen bat getödtet/ al$ ein anderer Alcides, alg eit 
mächtiger Monfes/ ber Heil, Norbertus, ba er den gifftigen Tanche- 
linum mit IBorten alſo in die Enge getrieben/ daß er voͤllig vertrieben, 
Heiſt das nicht: Et in verbisfuis monſtra placavit 2^ mn»: Eccli. s; 

Moyfes fervus Dei pafcebat oves in deferto , pafcebat & Nor- v2 

bertus oves Chrißiverbo Dei. Da Moyfes bie Schaaf tveibete ete 
ſchiene ihme ber HErr mit biefem Befehl Exoditertio: Veni, & mittam Exodi, 3. 
te ad Pharaonem, ut educas populum meumffilios Mra&ldeJEgypto; "I 
dem He Norberto erſchiene die Himmels / Königin Maria, Fünbigte ime 

an / mie. dab er von ihrem geliebten Sohn ChHriſto JEſu auserwoͤhlt 30. 
(epe sum Kriegs⸗Gentrah die Feind ſeiner heiligen Kirchen zu beftreis S. Norber- 
fen/ zeigte ihme aud) den Werb⸗Platz / Premonftrat genannt / mo er ps contri 
feine geiſtliche Soldaten ver ſammlen / 9 weiſer Kleidung vor pines milites, 

p 3 iftin- 


— 


258 Junius. 


. A diflinguiten ſollte. Wie viel der Schaaf Jethro des Priefters itt 
Exodi.z. Madian/ alsdesMoyfis Schwaͤhers / geweſen / bie er gewehdet / bag le» 
"C ſeich nicht; das leſe ich, Daß deren 144000. gemwefen/ welche bem £amm 
Apeci4. nachgefolgt / Centum quadrag. quatuor millia, Apoc, dec. quarto, Was 
"I3. ifLaber diefe Zahl gegen der ungablbaren Zahl der neus angeworbenen 
geiftlichen Kriegs: Knecht Des Heil. Norberti unter der Ereuß: Fahnen 
Chriſti IJEſu? Sollte ich nit (agen dörffen was ich fefe Apoc. 
Apoc,s, Quinto; Numeruseorum millia millium, Und was über biefe Wort 
v.ır. meldet V, Beda: innumera millia populorum ad Ecclefiam confluen- 
31. tium, das fage ich von biefem von GOtt ſonderlich gefegneten heilis 
Numer gen Orden: Innumera millia populorum ad ordinem hunc facrum con- 
eonfueng, Huentium , fintemablen diefer heilige Orden in ben erften 8o. Jahren 
um ad or-. Auf (aufenb unb achthundert G'(ofter gegeblt hat deren nicht wenige tva» 
dinems. ren / 100 fid) befanden auf taufend Seiftlihe / unb vor Zeiten Feines 
Norberti. gnzutreffen too man nicht 200/ 300/ und mehrere Perfohnen zehlen 
fonte, Deflen heiligen Ordens⸗Anfang aber [efe ich in diefen Vers: - 


Quando Anno milleno Centeno bis quoq; deno 
— Sub Patre Norberto fundatur candidus Ordo. 


Es iſt Moyſes geweſen ein Eyferer des Geſetzes / ein Führer des Volcks / 

geprieſen wegen ſeiner Sanfftmuth; Er iſt geweſen eine Maur zwiſchen 

GOtt und bem Volck; Er bat empfangen das Geſatz / und ift gewuͤrdi⸗ 

get worden mit GOTT zu reden / ja er ift (o gar genannt worden ein 

GOtt Pharaonisy ben bie Wunderwerck erfehröclich gemacht habem, 

Und was giebt bie Heil. Schrift einem fo groffen Mann für ein Elogi- 

um? Diefes Epitaphium (e&t fie ihm bey sum unfterblichen Lob / da et 

Dett.34. aufdem Nebo geftorben : Moyfes fervus Domini. Deur,trig, quarto, 

* Von dieſem diſcurriret alſo Corn. à Lap. Hoc eſt Elogium, & titu- 

Servus Do. lus fepulchralis Moyſis, qui reliquos omnes complectitur, dieſer Eh— 

minitiu. pent; Qiful: Servus Domini, fehlieffet alles in fib / was lobwuͤrdiges 
Ismaxi- Fan gefagt werden. 


Monfes ein Eyfferer des Geſatzes: ein Eyferer des Hauſes Gottes 
$, Norbertus, Monfes verfuhrefcharpf gegen Cora, Dathan und Abi- 
ron: feharpf gegen bie Kirchen Stauber ware Norbertus; Monfen hat 
GoOtt errettet aus mancher Lebens Gefahr: nicht weniger Norbertum; 
Monfi waregegeben der G'ei(t ber Weiſſagung: auch dem Jo, Norberto; 


Moyſes ware ſtreng im Faſten: das ware ebenfallá Norbertus; Monfes 
ware 


Feftum San&i Norberti, 359 


ware bem Volck als ein Führer vorgefegt: Norbertus von GOtt geſetzt / 34 _ 
ein Er-Bifchoff su Magdeburg. Allbier will ich nicht melden von dem emert 
groffen Enffer des H. Ertz-Biſchoffen in Widerftellung der Kirchifchen 1 
—— in Abſchaffung der eingeſchlichenen boͤſen Mißbraͤuch / in Be⸗ 

reitung ber Adamiten und Sacramentarier, fein gröfte Sorg ware, bie 
untergebene Chriſten⸗Heerd mit himmliſcher Lehr su weyden / bie Geiſt⸗ 
lichfeit zu reformiren / worzu fein eigenes Vorſpiel bie beſte Reglen 
vorſchreibe: und obwohlen ihme deſſentwegen unterſchiedliche Ehren⸗ 
Tituln zu geben bie Materi mit Richten ermanglet / ſondern uͤberfluͤſſig 
an der Hand iſt / dunckt mich dannoch / daß der angezogene Moſaiſche 
Lobſpruch fuͤr allen den Vorzug habe: 


SanCtVs NorbertVs ‚35. 
CanDIDlor Del ferVVs, p 
G ttes Diener Moyſes voat/ fervus. Dei,. 


dem Norbertus gleicht fürwahr. 


Ich muß / ic) tvili / ober willnicht / dem weiß be(d)neeten Habit des Eng⸗ 

lifehen Nabit einen ſchwartzen Flecken anbencfen / bod) ohne ben geringe 

ften Macfelfeiner Seelen. Es berühmt fich bie geiſtliche Braut / daß 

fie Schön / tveilen fie Schwartz. Cant,primo, — Nigra fum. fed for- Cant, 1.1.4 
mola. nd eben wegen diefer meiner Schmwärge / fagt fie: Dile- 

xit me Rex, & introduxit me in cubiculum faum , worüber Hugo 

Card, Nigram fe dicit ftudio humilitatis, fed formofam exiftentià 
veritatis. Klein / ſchwartz unb bemütbig mare fie in ibren eigenen Aus 36, 
gen/ Confideration und Erfanntnuß. Die Schwaͤrtze ber Demuth bate S.Norber. 
te gang unb gat entfarbet ben H. Patriarchen Norbertum. Aber wohl 85r 
ein glücf(eelige Schwärke; Felix nigredo, quz mentis candorem pa- ir, 
rit. Cin glückfeelige Schwärge, welche bringt bie Weiſſe des Gemuͤths; 

Lumen fcientiz , das Liecht der Wiſſenſchafft / Confcientiz puri- 

tatem, bie Reinigkeit des Gewiſſens. Mit einem Wort / biefe Ders 

edtung unb COerbemütbigung Nigredo eft, fed forma & fimiliru- 

do Domini , ift eine Schwärke , aber die Geſtalt und Gleich⸗ 

nuß Cheifti unfers ZErens / fennd bie Wort des Heil, Bernardi, 

Ais der Heil. Norbertus, zwar wider feinen Willen, bie Biſchoͤffliche 27. 
Salbung vom Päbftlihen Bottſchaffter empfangen in Beyſein vieler —* E- 
Viſchoͤff Preiatenund Fürftens ware fein ganger Aufzug in bioffen SUf- E cn. 


fen und groben Kittel, tn 
Viel⸗ 


Eccli. 45. 
v.9» 


Cant.2, 
v, 7. 


38. 
Hoftia cur 
alba, 


39. 
$.Norber- 
zus defen- 
for S ‚Eu= 
chariftiz, 


360 | junius: 


Vielleicht wird gum Beſchluß einer. oder der ander noch begiecig 
ſeyn zu wiffen /. warum Der Heil, Norbercus vorgejieut werde mit bet. 
heiligen Monftranz in ber Hand ? worzu id) wohl fegen Fönte die Wort 
Eccli quadr, quinto; Coronavit eum.in valis virtutiss Er bat ihm 
ein Ehren, Aleid angetban / uno ihn mie Gereitſchafft oet 
Staͤrcke gecröner. Es fragen nicht wenige/ (o gelehrte alg bewährte 
Männer was bie Weiſſe bedeute in ber JD. Hoſtia? Etwelche geben 
bie Urſach / weil in Derfelbigen begriffen ift oerjenige / von welchem gez 
fchrieben fteht Cant. ſec. Qui paícitur inter lilia, wie (agt Fidelis im 
Paradiío Sanctorum; Lilia diligit Euchariftia, in liliis moratur, in lie 
liis invenitur, — Syabero als einem Vriefter bie geweyhte Hoftia aus 
ben Handen fommen burd) GOttes-Schickung / bat er nach langem 
fuchen felbige enblid) gefundemin einer Lilien. A'gerus lib. 2. de Sa- 
cram, giebt diefe Urſach: In candido pane confecratur magis corpus 
Chrifti, quàm in nigro, quia ineo nihil debet effe; quod fumendi 
minuat defiderium, Der eil, Vinc. Ferrer, ſagt: Corpus Chrifti 
in paffione erat album ex fanguinis effufione, idco hoftia elevatur al- 
ba. Weilen dann der- Heil. Patriarch Norbertus mit Blut / Leib und 
bem Leben befchügte wider die Feind Der Gbrift Catholifhen Kirchen 
die Wahr und Hochheit dieſes Hochwürdigfien Sacraments unter der 
fehneeweiffen Geftalt des Brods / weilen / fageich/ der Deil, Norbertus 
ware 


Defenfor xVCharlftI2 ftrenVVs, & CanDIDVs, 


Norbertus durch ſeine Lehr/ 
elo durch ſtarcke Glaubens⸗Wehr/ 
das HYochheilig Sacrament 
bat beſchuͤtzt bif in fein End. 
Und: weile er alfo gegen diefe abgefchworne Feind / toie nicht weniger 
wider ben Teuffely bie Welt / und das Fleiſch fieghafft geſtritten / al- 
ſo ſehe ich / daß bie Göttliche CBerbeiffung an ihme / unb den Geis 


Apoc. „„.genfeyeerfüllt worden: Apoe. tert. Qui vicerit, fic veftietur vefti- i 


mentis albis, Welchen fehnee:weifjen Sottaefälligen Kleider - rat 
ein jeder (rommer Chrift verehret unb sum unverwelcklichen Lob qus» 
ſchreyt mit beni Poëten und Chroniften: | | 


OrDo 


Feltum Sah&ti Norberti. 46t 


—z quem nun ç e — 


OrDo tVVs SanCtVs ftat nIVe CanDIDlor, 


Sa 
Candidiores Nazaraei ejus nive, Thren, quarto cap. The 4 83 
9 der Kleidung weiß und ecbat/ Fb. 30 
1 den Sitten weiß und fc:bágbar/ do caadi- 
Weiß und heilig in der Kehr/ dus, 


In dem Hergen noch vielmehr, 


Und muß alfo deswegen für andern weiß» geFleidten Ordens» Perfonen 
den Vorzug laffen mit diefer Biet unb Zeit: Schrift: 
Hoftes trIVIfI , paLMas Norberte tVLIRI, . 
NósqVe Coronarl Da pletate parl, 
Sieghafft haſt du übervounben/ 
. iino die Palm-Zweig reich gebunden/ / 
Uns erwerbe gleichen Sieg - ; 
Gegen unfre Jeind im Arieg, 
AMEN 

3i Feftum 


36: Junius. 

oni 


«1 FeftumSan&iBonifaciiGermanizPatr 


Progr, Beatus Bonifacius. 
Anagr, Obnubis facics tua, 


Qua luxit populo Nubes, & praviaduxit, - 
41. Sicque Ägyptiacis eripuit tenebris, 
$5onfa Lucida Germano nubes Bonifacius orbi — — 
Merk Se fidei lucem praftitit atque ducem, 
Hinc pulfis Erebi , merfo Pharaone , tenebris 
Romanam tenuit Teuto, tenetque fidem, 
Iſrael gleichwie mit Freuden 
Aus Egyyten thaͤte laiten 
Gin helkftrahlend Wolcken⸗Saͤul: 
Bonifacius thut ziehren 
Teutſchland, als er es thaͤt fuͤhren 
Aus dem Irrthum zu dem Heyl. 

MI- 


Fsftum Sar&i Bonifacii Germanis Patroni; 263 

THEMA. 
.Ite Angeli veloces ad gentem, Iſaiæ dec, o&, 


Ihr Botten, gebet geſchwind hin zu dem Volck, das 
wartet. Hai. 18. v. 2. | 


C5 ift ein groffe Vermeſſenheit / wann ber öde und blöde menſch⸗ 
liche Verſtand die tieffe Gebeimnuffen ber Sörtlichen Fürfich- 
tigkeit durchgründen will : Nroch fträfflicher iff es / tvann bec 
RE Nenfpliche Fürwig bie wunderbahrlihhe Werd GOttes durch⸗ 42, 
grüblentoill: Die gröfte Boßheit aber ift es wann er dasjeni- Opera Dei 
ge übel ausdeutet/ was er nicht verſtehet / deswegen follen wir vielmehr non exse 
in Betrachtung der unerforfchlichen Gebeimnuffen der Göttlihen Für- j 
fihtigfeit mit bem H. Paulo ad Rom. undec. qud unb auf(d)repen: O 
altitudo divitiarum fapientie & (cientiz Dei ! & Tieffe der Reich; 
thums Der YOcisbeit/ und Erkantnuß O Ortes! voie unbegreiffz 
= feynd feine Gerichte / und wie unerforfchlich feynd feine 
eege? 
O wie unerforſchlich ware nicht die Göttliche Fürfichtigfeit in dem 
(ten Teftament gegen das Sfraelitifche Vol, bas fid) SOTT hatte 
serwoͤhlt und jederzeit Sorg getragen, bemfelbigen in allen Noͤthen ) 
beyzufpringen! Es feuffieten die Kinder Iſrael in ber harten Egnpti-_ 43. 
fen Dienftbarfeit/ ber fuͤrſichtige GOtt truge ihrer Sorg ; bat ge Ape 
ſchickt ben Moyſen / ber fie aus ihrer ſchweren Gefangenfchafft führen un ern 
follte, Er wollte fie einführen in das ibnen verfprochenegelobte Land, ticum, 
ſchickte deswegen den ftarcfmütbigen Syofua/ der ihnen den Weeg bab: 
nen mufte, Es (tunben ihnen vor gefährliche Krieg deswegen feßte er 
ihnen vor verftändige und Fluge Richter / und Führer, benantlid) den 
Helden;müthigen Judam / den ſtorcken Simeonem / ben fieghafften Ge; Jud. 1,6, 
deonem / den gettsfördtigen Sephte / ben unüberrindlichen Samfony !" 73 
endlich auch bie gefalbte Könige. lud, primo &c, — 
Solche groſſe Fuͤrſichtigkeit GOttes erhellet nicht weniger in dem 
Neuen Teſtament / ſintemahlen er feine auserwaͤhlte H. Kirch / bie er 
mit (einem Heil. Blut fundirt unb erzeugt / durch bie Apoſtoliſche Lehr 
fortgepflantzet und vermehrt hat / zu ſchirmen und zu ſchuͤtzen / gegen alle 
Feindſeeligkeit Der Ketzereyen zu verfechten M aufhöret/ und ipiam 
$2 Cu 


Ad Rom. 
II. v.33 


264 Junius 


44» Gnbber Welt nicht aufhören wird. Com Anfang ber ift (ie gleich feinds 
ir cat feelig beftritten worden/ und zwar et(tlid) von bem höllifchen Ceryntho, 
.de&am Und von denen Ebioniteny bie in CHriſto die Gottheit Iaugneten denen 
fuam, aber ſchickte entgegen bie Göttliche Fuͤrſichtigkeit den H. Apoſtel / und 

Evangeliſten Joannem / der gleich im Anfang feines Heil. Evangelii: In 
Jean.1.*.1. principio erat Verbum, cap, primo, diefe hölifhe Mißgeburt in bet 
Wiegen erftickt bat, Es ſchickte aud) GOtt fein ausermähltes Gefäß 
ben H. Paulum / welcher beu Irrthum denjenigen benehmen mufte / bie 
nicht glauben wollten inrefurrectionem carnis, in die Auferſtehung 

des Sleifc:bes. — — 
Mit Kurtzem biefed gu beſchlieſſen: Es bat bie groffe Güte Gotteg 
feiner geliebten Kicchen nicht nur Sürfehung getban an groffen Seelen 
ar. Hirten / bie fie regierten/ an Lehrern / Die fie wider allen Anlauff der fals 
DeusEc- ſchen Lehren fürtreflich verfechteten / fondern auch gefickt die groffe 
Kir he Ertz⸗Vaͤtter/ Patriarchen und Ordens: Stifter / diediefer feiner Kirch / 
aper P?" on vielen Orten gemaltig durch bie Argliftigfeit der Höllen unterbrudt/ 
kiebreich wieder aufhelffen tbáten, Damit er biefe feine ausermählte 
Braut von ber Keserifchen Unlauterfeit der Manichxer, Donatiften / 
Pelagianer/ und anderer ihres gleichen rein und unbefleckt erhalten moͤch⸗ 
te, bat er angezundt das groffe Kirchen » Liecht den Heil. Auguftinum. 
Ich will bier; Kürge halben, nicht fagen von dem Heil, Benedicto, 
Bernardo, Norberto, Dominico, Francifco ,Ignatio, Xaverio , und 
unzahlbaren andern Seel⸗Eyfrigen / Apoſtoliſchen / ja Engliſchen Mäns 
nern / von welchen Cbriftus zu feiner Kirchen durch den Mund Iſaiaͤge⸗ 
forochen/ wie er ihr verſprochen Matth. dee, fexto, Portz inferi non 
prevalebunt adverfüs cam , die Pforten oct Höllen werden fie 
nicht uͤberwaͤltigen; das bat GOtt ihr verfprochen/ und Deswegen 
Durch ben Iropheren Iſaiam ihr tröftlich zugeſprochen / cap. fexag. fec. 
48.62. Super murostuos conflituicuftodes, Auf Deine Fffauren / Jeru⸗ 
46. Ben ! (5 freicbareRicch!) bab ich Wächter und Befchüger 

eftelle, Totâ die & totâ nodte perpetuó nen tacebunt, 

Per cuftodes intelliguntur Angeli, ( (agt Nicol, de Lyra) ad cu- 
fiodiam hominum deftinati, Durch bie Wächter unb Schüger wers 

4€, den verſtanden biesu Bewahrung ber Menfehen von GOtt beftellte H. 
Pradicate- Schuß-Engel. Durch dieſe Cuftodes verftebet Der Heil, Hieronymus 
aesängeli. prit denen Expofitoribus , Predicatores, fonberlic aber. Pralatos, bie 

Vorſteher ber Kiechen unb Religionen, fintemahlen ber Heil.Bonaven- 
tura begeugt : Nomine Angeli juftus intelligitur , & præcipuè vir id 
. xitu l$5 


Matth. 16. 
€". Lb 8 


.. Feflum San&i Bonifacii Germani Patroni, 46e 


img i dat nen 7 anrr SarFolle Qe. dc 
ritaalis, & Religiofüs. Inter andern tvare ein foldyer / und zwar fchnet: 

ler Engel aus denjenigen, bie G.Ott indiefe Welt ausgefandt mit dieſem 

- Befehl, Irix c.dec, oct, Ite Angeli veloces ad gentem convul. Ifai. 18. v 2. 
fam, & dilaceratam, der grofje Apoftolifche Prediger / und Seelen 

Enfriger Apoftelder Teutfchen/ ber Deil, Bonifacius; dann als ber für- 

ficbtige GOtt aus feiner unendlichen Erbarnmuß das Teutfchland aus 

der mehr als Egyptiſchen Finſternuß des Heydnifchen Aberglaubeng 
barmber&iglid) heraus reiſſen wollte fchickte er den H. Bonifaciam, als 47, 
wie den Engel dem Cy(raeliti(chen Volck / der wie ein feurige fBolcfen 5. Bonifa- 
Saͤul es erleuchten/ führen, (cbu&en und be(cbirmen ſollte ware alfo; — Cus ^pe- 


ftolus Ger- 
BeatVs BonIfaCIVs LegatVs à Deo GerManl& Apofto-""* 
LVs, und Deswegen billig 
BonlfaCIVs falVtanDVs GerManla ApoftoLVs, 


Bonifacio die Ehr 

Sur fein Apoffolifch Lehr 
Teutfchland gibt/ von ihm befehrtz 
In dem recbten Glaub gelehrt. 


Wie mir gu erweiſen beut obliegen wird. Favete, 


Nachdem es gefallen wollen dem Srund-gütigen GOtt das Volck 48. 
Iſrael von ber tyrannifchen Dienftbarfeit des 9 baraonis su befrepen/ 
ficte er einen Engel, der bey Tag unb bey Nacht das Volck führen 
müfte/ dann alfo lautet ber JD. Tert/ Exodi decimo tertio: Der „Erz Populum 
aber gienge für ihnen ber / den Weeg zu zeigen / des Tags in Ifrael ducit 
einer Wolckens Saule/ und des Y Tacbte ineiner Seuetz Säule Angel in 
damit er zu beyden Zeiten ihr Fuͤhrer wäre auf der Reife, eoe, T 
ift die YOolcEen Gáule bey Tag/ und die Feuer⸗ Gaule bey Det Pod. 13. 
Nacht nimmer von oem Volck abgevoicben, Und weiter Exodi. 21,22. 
cap, dec, quarto. Und der Engel Dttes/ der fácoem Heer di, 8 
ger "jftael bersoge/ erhubefich, und gabe ſich hinter fie, aucb 7,15, 
machte ficb oie YDolcFen 2 Säule zugleich mie binauf/ verlieſfe 
ibr Angeficht / und gab fich hinter ibren Rücken, ſtunde zwis 
feben dem Laͤger der Egyptier und Dem Laͤger Tfrael, Und die 
Wolcke ware tuncFel und erleucbtete Die Nacht / dergeſtalt / 
Daß fie Die gange Nacht uber einer 3u demandern nicht kom⸗ 
men möchten, 

35 3 Wie 


366 Junius; 


ar. — 

Wie ſorgfaͤltig fid) nun dieſer Engel bat laſſen angelegen feyn bie 

Ausführung des Iſraelitiſchen Volcks aus der Egyptiſchen Dienftbar: 

Feit fo eylfertig unb mühefeelig ware der Heil. Bonifacius in Suchung 

und Beförderungdes Heylsder Seelen / dann als er den Gewalt eis 

nes Apoftolifchen Predigers / famt einem (cbr gnábigen unb vorträglis 

. . Sen Bäbfllichen Gewalts⸗Brief / das Goangelium aller Orten den Hey: 

; 49. den zuverfündigen von Päbftl. Stuhlerhalien / lieffe er alfobald die Eis 

Ansdus genfchafft eines Engeld/ und zwar eines gefchtsinden Engels an fip vere 
vdox, Mühren/ daß ich wohl befügt von ibm ſchreiben und fagen fan ; 


AngeLVs De Milnliterlo sanCto VeLox 
Diefer Engel ſich gefhwind 
Zum heiligen Dienft einfind. 
8d) erinnere mich in der Schloß: Capellen zu Maintz folgende Vers ges 
lefen ju baben : 


E Stirpe natus Regia Bonifacius 
Britanniam ultró deferens 

Au&oritate Pontificis fummi fuit 
Apottolus Germaniae. 


Zu Teutſch: 
Bonifacius von Rönigs-Stammen 
jo Verlacht frepwillig des Engeland/ 
ee Wird geſchickt vom Padſt / bekommt den Cramer 
Rirpe Re- Eines Apofkels der Ceutfcbenz£ ano, 
già. 


So ware bann der Heil, Bonifacius ein naher Verwandter ber Heil, 
Walburgis, Königlichen Stammens und Saamensy fintemahlen defs 
fen leiblihe Schwefter ware Bonna, die Gemahlin des Königs Richar- 
di, und ware dißfalls das Königreich Engeland glückfeelig/ als weiches 
unter andern vielen heiligenund fürtrefflihen Männern ben Heil, Boni- 
facium zur Welt gebracht, dag ihmvorzeiten wohl Diefer Zeit » und Lob⸗ 
foruch, gugefchrieben worden: 


AngllIa 


Feftum Safi'li Bonifacii Germania Patroni; 367 


— — — 1 

AngLIa qVonDaM Verè AngeLICo tot Beatls feraX, 


Wohl Engeland ein Engliſch Land 
or Zeiten war zu nennen/ 

Das fo viel Engel bet gefandt/ 
Wie Teurfchland muß befennett, 


Nachdem der Englifeje Bonifacius in Tugend unb Wiſſenſchafften in 
feinen blühenden Syabren fo hoch geftiegen/ daß er jedermänniglich fchon 
fehiene ein Spiegel der Bollfommenheit/ und in bem Drden deg Heil, 
Patriarchen Benedi&i zum Priefter geroeibet / und im Abfterben des 
Cloſters Abbten bie einbellige Wahl auf ibn gefallen, fiele er feinen Mit- zr, 
brüdern demüthigft zu Fuß / diefe hohe Ehr abbittend / unb vorwen⸗ Infulanı 
benb / es (eye nicht allem biefe Q'Gürbe für feine wenige Perfon gar zu — 
hoch / ſondern er befinde fid) auch in feinem Gemuͤth von GOtt zu mag ^ recuſat 
anderſt auserkohren zu ſeyn. 
Gen. vig. octavo. bat der Patriarch Jacob in einem Traum eis 

ne Seheimnuß volle aiter gefeben / bie von ber Erden fi erftreckte 
bif zu bem Himmel, benebens faheer an diefer faiter bie Engel GOt⸗ Gen. 28, 
tes auf » und abfteigen : Angelos quoque afcendentes, & defcenden- v. 12- 
tes. Durch biefegaiter verftehet / neben andern Auslegern/ der Heil. 
Bernardus ben geiftlichen Ordens⸗Stand / wie dann auch bem Heil, Ro- 
mualdo feine Camaldulenfifche Religion ift gezeigt worden als ein 
Laiter / auf welcher fein Drdens: Verfonen gen Himmel hinauf 
geftiegen. Warum aber afcendentes , & defcendentes? Der Se- 
raphifd)e Bonaventura giebt biefe (d)óne Antwort : Per hanc fcalam — 2, 
defcendunt viri fpirituales, cum Angelis, miniftrando. Durch bie(e Scala Jacob 
Laiter (teigen ab mit den Engeln die geiflic)e Ordens-Leuth in dem Religio ſa- 
wuͤrcklichen geben und Admiaiftritung der Heil. Sacramenten / im Pre; *° 
digen / und Gewinnung ber mit dem rofenfarben Foftbarlichen Blut 
Ehrifti erfaufften Seelen / afcendunt & contemplando, fie fliegen 
aber auf durch bie Contemplation. 

Weilen zu Zeiten be8 H. P. Benedi&i, und folgenden Zeiten die Welt 
mit UUnglauben und Abgöttereyan vielen Orten / fonderlich in Teutſche vid ang 
land befleckt war / ware es hoͤchſtens vonnöthen / daß die contemplirenbe fumme ad 
geiftlihe Seelen fid) aufmachen / und abfteigen thäten diefe Laiter / in falutem. 
via& vita activa miniítrando, in Adminiftrirung des Worts GOttes / Proxims 


nobis ne» 


und ber Heil. Sacramenten / brum ware ber Befehl GOites Irixe dy — 
oct. 
Mix 18.*.2 od, 


Gen. IO. 
Y. 9 


f4- 
$, Bonifa- 
eius Romá 
petit Ger- 
maniam, 


lfaiz 60, 


v. $, 


* 
Pradicato- 
res nubes 


funr, 


268 Junius: 


— 
Ite veloces Angeli, ite ad gentem convulíam, ad gentem dila- 
ceratam 5. Gehet / gehet ibr fcbnelle Intel, Gehe Heil, GOttes 
indie wilde SP regengerz Walder / uno Schweißerifche Gebürg / bie 
Seelen zuerjagen / al8 Venator robuftus coram Domino, Gen, dec, 
cap, Ite, gehet / veloces Angeli, f). Columbane, unb Heiliger Magne, 
das wilde Algoͤw zu befehren/und zu ftürgen die abfcheuliche Goͤtzen⸗Bil⸗ 
ber in demfelbigen. Ite, gehet HH, Othmare und Frideline, bie See⸗ 
(en durch das Teutfchland zu gewinnen. Gehe ( von dem groffen Gre- 
gorio in Engeland ) gefandter Auguftine mit deiner heil, Geſellſchafft / 
felbige Linder zu befehren. — Ito. gehe, ein geſchwinder Engel’ Heil, Bo- 
nafaci! zu denenin bem Deydenthum erwildeten Frieſen / Weſtphalen / 
Rheinſtrommer und Francken: Defcende, fteige ab die Saiter der Con- 
templation, und bearbeiten bid) miniftrando, in Miniftrigung der Heil, 


Sacramenten, in Bredigenund Befehrung der Seelen. O Felix Ger- 
inania i 


En AngeLVs , qVI te praCeDet In nVbe , & LVMIne, 


Iſrael wie wurd begleitet 
Durch ein lichte Wolcken-Saͤul: 
So Teutfchland ! P deinem Heyl 
Sich dein Engel hat bereitet. 


Bonifacius Angelus velox, als ein (dnte ^ und ge(cbtvinber Engel macht 
fid) auf aus Engeland/ erhebt fich auf Rom / eon Rom burd) das Mays 
Ländifche in bas Teutſchland / begrüft unter Weegs den König der Lon- 
gobarden/ Luitprandum, fteigt über dus hohe Gebürg / erlangt endlich 
das Bayerland / von dar nimmt er feine gefehtwinde Reiß in Thüringen/ 
laffet fid) aliba nieder, fangt dafelbften an ben Saamen des Göttlichen 
Worts auszuftreuen / die Gemuͤther ber Fürften zu gewinnen / und bie 
Prieſterſchafft zu frómmeren Wandel anzumahnen. Qui funt ifti, fragt 
der Prophet lfaias cap.fexag. qui ut nubes volunt? Wer ſeynd Diez 
fe/ welche wie die Wolcken fliegen? Hugo Card, giebt biefe jchör 
ne Antwort: (8 feynd die Apoftolifche Männer und geift: volle Predis 
ger/ per mundum difcurrunt ad pr&dicandum, & compluendum, 
welche bie Welt durchlaufen, zu predigen und den Gnaben » Siegen 
beg Goͤttlichen Worts über andere auszugieſſen. Diefe Lehr beftättis 
get der Heil. Greg. Recte Pradicatores Sancti nubes appellati fünt, 
qui verbis pluunt, & miraculis corufcant; echt werden rtis 

tebie 


Feftum Sandti Bonifacii, Germaniz Patroni. 363 


Prediger Wolcken genannt weilen fie mit Worten regnen / und mit 
Wunderwercken leuchten. Setzet alfo Hugo hinzu: Intonant minis, 
ſie i sugleich mit Drohung der ewigen COerbammnuf der ſuͤndi⸗ 
gen Welt | 


Solche leuchtende, fruchtbare und zumalen Donnernde Wolcken / 
welche/ wie Hugo Card. anziehet: Volat ad alta per contemplationem, 
& à terrenis fuipenditur per czleftem converfztionem , fülche fliegende 56. 
Wolcken / ſage ich / ware der H. Bonifacius, der erftlich basin Dem Jew s. Boni, 
pentbum / und fegtlic in den Cyrrthbumen ertoilbete8 und ausgedorrtes cius nubes, 
Teutſch⸗ und Srieglano mit feiner Lehr und COerfünbigung des Göftlis 
den Worts bereanet/unb init groffer Deiligfeit und Miraclen geleudy 
tet. Nachdem Rathbodus ber Srieglánber Koͤnig / welcher ein Ertzfeind 
der Chriſten / und Serftóbrer vieler Kirchen/ mit gewaltfamen Todt vom 
Thron geftürgt worden / macht fid) biefer fihnelle Engel Bonifacius zu 
Seegel / Fommt in Frießland any fangt an zu lehren und zu predigen/ 
* — in Eurgem ein unzahlbare Zahl zu dem Chriſt⸗Catholiſchen 

auben. 

Weiß und roth ſeynd ſchon angenehme Farben / in und mit Denfe 37° 
bigen einen Engel vorzuſtellen / aber mit nichten die ſchwartze. Die Ane 
ſchwartze Engel feynd entfeglich / babero fib die Engel meiltens ge? 
zeigt in albis, in toeiffer Geſtalt. Verwerfflich ift Die Schwaͤrtze / wel: 
che herrühret von innerlihem Nauc der handlichen Begierlichfeit / 
wie fagt Der Prophet Baruch. cap. fexto: Facies eorum nigrzà fumo, Baruch 6, 
qui in domo fit , ibre Angefichter ſeynd fchwarg von Dem Rauch / wel "2% 
cher in oem Haus verſteckt / und von dem unreinen Hertzen auffteigt 7 
paf folgends ihre Angefichter ſchwartz und abfcheulich waren 7 (icut ni- Nahum s. 
gredo olle. Nahum fec. Diejenige Menfchen ſeynd die fchwärgefte ; " 1% 
die unter der ſtaͤrckſten Sonnen⸗Hitz wohnen / als die Mohren. Es 
Fonnte der H. Bonifacius wol fagen mit der geiftlichen Braut Cant. pri- aac, r. 
mo : Nolite me confiderare, quod fufca (fufcus) fim, quia decoloravit v.6, 
me fol, oie Sonn bat mich alſo entfärber/ weilen ich von oen Strah⸗ 
len der Sonnen Der Gerechtigkeit alfo gebrannt worden / und jederzeit 
an der Sonnen geftanden / die Sonnen der Göttlichen Hochheit con- , „IR. 
templieret, (9 bin ich mir aller ſchwartz und verächtlich worden / ſagt Det cius niger 
H. Bonifacius, bie Sonnen-Strahlen der iebe/ und hoche/ ficte Con- ob humili- 
templation der Göftlichen Hochheit/und meiner eigenen Nichtigkeit ha; tatem 
ben mich zu einem ſchwartzen Engel gemacht. Felix nigredo , fagt der 
H. Bernardus, dann dieſe gluͤckſeelige "n baf die bemütbige Giv 

aa 


get 

?£J. 67. 
v. ld 


£9. 
Humilitas 
5. Bonifa- 
cii. 


60⸗ 
8. Bonif, 
Pinrimoes 
«convertit 
an Haíha, 


AT. 
€onvocat 
eollaborae 
291685, 


370 | Junius; 

gel erhöht / unb bie gefärbte Hoffart bat den fueifer geſtuͤrtzt. Felix 
nigredo, Durch dieſe Schmwärge ber Demuth bat ber H. Bonifacius nicht 
iur pennas deargentatas,Pfal. fexag. fept. feine filberne Federn unb Koͤ⸗ 
nigliches Herkommen mit dem ſchwartzen bemütbigen Habit bedeckt / ſon⸗ 
dern aud) Die Strahlen feiner Heiligkeit, 

Es teare der H. Bonifacius von (o fürtrefflicher Demuth unb Ber 
ſcheidenheit / dag ec Den von Pabſt ihm alleinig gugegebenen Titul eineg 
Apoſtoliſchen Abgefandtens allein nicht führen /. fonbern, fid) in dieſer 
Wuͤrde bengefellen wollen Wiliprordum , ( fonften Elimon genannt/) 
den Biſchoffen zu Utrecht einen Mann fürtrefflicher Deiligfeit/ welcher 
ohne bem in ben Weingarten des Hexen fen Mit Arbeiter/und Deme 
es (don in Das dritte Jahr als einem heifigen Biſchoff in aller Lieb 7 
Demuth und Gehorſam aufgemwartet batte, Was folle id) alfo ven 
feiner Gottgefaͤlligen höchften Demuti) weiters fagen/ eig Bonifacius 

AngeLVs Ita fVfCVs De hVMILItate. 

Ein Engel iff er bell unb Flar/ 

der von der Sonn gefarbet war/ 
die Demuth bet ibrr ſchwartz gemadyt/ 
von GOtt deswegen hoch geacht, 


Nachdem ber H. Bonifacius in Grieffanb ein fehönes Cloſter erbaut / 
mit Sottsförchtigen Männern ver(cben / und alles aufs befte angeord⸗ 
net / macht er fic) roiederum auf; Fommt in effer taufft viele Heyden, 
richtet Das Chriſtliche Weſen in trefflichen Stand, wirfft die heydniſche 
Tempel zu Bodeny ribtet unterſchiedliche Gottes⸗Haͤuſer auf; legt viel 
Cloͤſter an; Und weilen der Sulauff mehr und mehr anſchwellete / und 
bie Zahl fid) überaus vermehrte Derjenigen/ bie feine Untermweifung vers 
kingten/wurde er gendthiget/ mehrere Gehuͤlffen gu ſuchen / und nicht ak 
fein etliche ibm befannte und vollkommene Männer / fondern aud) im 
Glaubens⸗Sachen wol gegrünbte Weibs⸗Perſonen aus Engelland zu 
fich beruffte, inter Diefen waren S. Burchardus Biſchoff iu Wuͤrtz⸗ 
burg / S. Lullus Ertz⸗Biſchoff zu Maintz / S. Wilibaldus Biſchoff zu 
Eichſtaͤtt beffen Bruder der H. Wunibald, unb S. Sola die Aebbt / die 
JD, Sungfrau Walburgis,die 9. Syungfrau Lioba,und andere mehr. 
Bonifacius aus gemwiffen Angelegenheiten ber mächtig anrsachfene 
ben Kirchen erhebt fid abermal auf Rom wird Dofelbften liebreichſt 
empfangen / als ein allgemeiner Dirt / liebreicher Vatter / und QM 
ig as 

Feftum Sancti Bonifacii, Germanis Patroni. $51 


€iffeter der Ehren GOttes. tad verrichten H. Geſchafften mit Apo- 
floliſchen Briefſchafften reich verfehennach erlangtem Paͤbſtlichen See; 
gen febret er tool getröft zuruck in Teutfehlend / uberreichet den hoben 
Hänptern des Roͤmiſchen Stuhls ſchrifftliches Erſuchen / und wird al⸗ 
fer Orten ehrerbietig aufgenommen. Er fangt alſobald an Das vorge⸗ 
«ommene Werck mit ſteiffem Vertrauen auf den ſtarcken Arm SOC 


tes. 

Es ſtunde im Land ein ungemeiner groſſer Baum / Des Jupiters- — 62. 

Baum genannt / der bem boͤſen Feind gewidmet ware, Dieſen wollte Arbosem 
bet Gottsfoͤrchtige Bonifacius aus ber Wurtzel heraus rotten / unb ob; bi nena, 
wolen das Volck ſchwaderweiß zulieffe / und fi) gewaltig widerſetzte / ^^ 
ergriffe Dannoch ber mannhaffte Biſchoff die Axt / feste ati / und fiehes 
von bent erften Streich felit der ungeheuere Saft in 4. Theil aus übers 
gatürlider Kraft barburd) viele befehre worden, an ftattbeffen der H. 
Mann erbaut hat eine Capell zu Ehren des H. Petri / verlangte hiers 
auf / und erlangte beſagten H. Apoftels Sendſchreiben mit guͤldenen 
Buchſtaben beſchrieben von Ladwerga einer Abbtiſſin / und Blutsver⸗ 
wandtin Contii des Engellaͤndiſchen Koͤnigs / welches Sendſchreiben er 
jederzeit mit ſich getragen / geftalten eben dieſer Apoſtel ihme anbefoh⸗ 
len / bag er ſolle fein Stellberweſer ſeyn / und den Chriſtlichen Glauben 
predigen. Es ware bie Seelen⸗Erndt (o groß / daß Der Bekehrten ſchon 
aͤber hundert tauſend gezehlt wurden. 

Neben andern Kirchen / welche ber H. Mann in Thuͤringen erbaut/ 68. 
führte er eine auf zu Ehren bes H. Ertz- Engels Michaels andem Ort, / 85 
wo ihm ber H. Michael mit groſſem Ölang / nicht ohne fonderlichen hang inv- 
Troſt erfihienen/ sum beftanbigen Eiffer angefrifcht / allroo er auch von Kur, «a 
einem Vogel / wie Elias / mit einem groflen Fiſch verfehen worden, feine volucia- 
ausgeſchoͤpffte Kräften in etwas zu ſtaͤrcken. Nachdem Gregorius der batur. 
andere bag Zeitliche geſegnet und Gregorius ber dritte anbeffen Dias 
erwaͤhlet / fertigte Der JD. Bonifacius alſobald Gefandten db/ben Gluͤck⸗ 
wunſch in feinem Namen bem neuen Kirchen⸗Haupt abzulegen / mit un: 
terthanigftem Dinterbringen / wag der teutſche Weingarten GOttes 
für Fruͤchten bringe, , di 

Dem neu⸗erwaͤhlten Kirchen⸗Paupt ware Diefe bie angenehmſte 
Bottſchafft / ertheilte dem H. Banifacio mehrere Gnaden / ernennte ihn — 64, 
jum Ertz-Biſchoffen / beſchenckte ihn mit dem Pallio. — Auf dieſe Apo⸗ Archi-Epi- 
ftolifche Gnaden ware Bonifacius nicht undanckbar / richtete GOtt 2; fcopusde- 
Kirchon auf eine ju Ehren des H. Petri Die andere zu Ehren Des H, "9 

Asaz Michaé- 


372 Junius. 


LA RN o FO e Ph ER BEER 
Michaelis Arch. fifftet zwey Elöfter ; in welchen GOtt unaufhörlich 
gepriefen wurde / unb im Werck wahr gemacht wurde die Göttliche 
Verheiſſung Iaiæ fexag. fec. Super muros tuos, Jerufalem! conftitui 
cuftodes,totä die,& totá nocte in perpetuum non racebunt. 

Da nun diefe geiſtliche Schildwacht etwas von ihrer Wachſam— 
Feit ablieffe / cum dormirent homines , Matth. dec. tert. da die Men—⸗ 
fehen / bie Pralaten fehlaffen thaten bat das Unkraut wieder überbanb 
genommen / e8 fatteiten Die Frießländer wieder um / riechen meinendi- 
ger Weiß vom Glauben ab / unb fallen Der vorigen Abgötterey wieder 
bey. Als diefe Zeitung ber H. Bonifacius fihmerglichft angehoͤrt / ent- 
ſchloſſe er fib auf ber Ctell/ dem fincfenben Frießland mit feinernöthtz 
gen — wieder die vaͤtterliche Hand zu bieten / und weilen er 
ſeinen Marter⸗Kampff vorſahe / ſtellet er dem Ertz⸗-Stifft Maintz zum 
Nachkoͤmmlingen feines Hirten⸗Amts Lullum, feinen geliebten Lehr— 
Juͤnger. Befiehlt hierauf Pipino dem König / alle feine Mit⸗Arbeiter 
in Koͤniglichen Schuß zu nehmen / beſtellet benebens / bafi man nad) (eie 
nem Todt ſeinen Leichnam ſolle die Ruheſtatt geben in dem Cloſter 
Fulda, wie aud» geſchehen / gehet alfo zu Schiff in Begleitung 3. Prie⸗ 
ſter 3. Diaconen / und 4. Moͤnchen / welche mit ihrem H. Lehrmeiſter beg 
Marter⸗Palms gewuͤrdiget worden. 

In ſeiner Ankunfft in Frießland entſtunde ein algemeine Freud 
unter denen frommen und beſtaͤndigen Glaubigen / dieſe ſteiffte der H. 
Bonifacius im angenommenen Glauben / ſuchte auf die Wanckende und 
Abgefallene / redete ihnen zu auf Das eiffrigſte und erleuchtete abermal 
fehr viele mit Dem Liecht der Warheit. Esverharrten gleichwol nicht. 
wenige in ihrer Halsſtarrigkeit / ohne Hoffnung einiger Beſſerung / ver: 
bunden ſich moͤrderiſch wider ihren liebreichen Vatter / ihme / als einem 
Stoͤhrer ihres Unglaubens das Leben zu nehmen / ergriffen auch wuͤ— 
tend ihre Waffen / uͤberfallen den H. Mann mit ſeinem geringen Haͤuf⸗ 
fein an einem Fluß / allwo er erwartete feine liebſte Schäftein / denſelbi⸗ 
gen das Sacrament ber H. Firmung mitzutheilen. Der fromme Bi⸗ 
ſchoff bey erſtem Anfall ſchuͤtzte anderſt nichts vor/ als die H. Reliquien, 
bie er ſtets mit (ib führte / bie Vatter- Mörder fehlugen alfo alle und 
alles mit ihren Schwerdtern erbarmlich zu Boden. Und ifi diefes (ort 


68- derlich merefwürdigunter andern H. Reliquien ein dickes / und auf Perga⸗ 


ment geſchriebenes Buch / welches der H. Bonifacius nie von fid liefje / 
diefes ware durch einen Schwerödtftreich ziemlich tieff hinein Durch alle 


hei uera. Blätter geſpalten / ohne daß eingiger Buchſtaben verlegt worden, 


Ge 


Feftum Sancti Bonifacii /Germaniz Patroni, 373 

— —À— M —M 


So laffet uns alfo den H. Bonifacium, alg un(ern fonderlichen 
© chusheren eiffriaft verehren / und weilen er unfern Teutfchland ſo viel 
geweſen / als jener Engel in Der liechten Wolcken Saͤulen dem Iſrae— 
ſitiſchen Volck/ wollen wir ihme Diefe Bitt⸗und Zeitfehrifft einbande 
gen: 


VeLoX GerManls BonlfaCI aDes AngeLVs,ergo * 
NVbes teCta plIs, LVX & aDeíto MaLIs, 


Bonifaci dich befennet 
Teutfehland feinen Engel nennet: 
Was fromm/ als ein Wolck bedeck / 
was boͤß / als ein Liecht erſchroͤck. 
| Amen, 


27À zm 

E GER 
— 

— 

EN TR 
S 


ART N 
— — II! 
RS if) y — 
Fox f ilh 
JE MORSU 

N NS 
P / -4) 
PAS. 

MÀ — 


69. 
, Bonifa- 
cius ut Pa» 
tronus ho» 


noratur. 


Aaa 5 Feftum 


$74 Junius; 

€369 0369 €30$ 0399 0389 £269 0208 4009 6350 0009 6859 23 


sw — Peftum Divi Thaumaturgi Antonii 
de Padua, 
Progr, Antonius, 
Ansgr, r, lonas uni. 2. Sonatuni, $. Notas 
uni «4 Nos uniat, f, Vi tonans, 
As dum gulíatur , plebs ad fua facra vocatur, ; 
Coelum dümque tonat , congeminando fonat. 
Sic toti fonuit , velut 3es, Antonius orbi, 
76. | Quemtenuit vehemens aurem in utramque ſopor. 
$, Antonius Quod linguà docuit, foli refonare Triuni 


fonans 


aempang, Ignifer , ut docuit fignifer, & fonuit, 


Wie 


» 


Feftum Divi Thaumaturgi Antonii de Padua. 874 


* . Wie bas Volk pflegen bie Glocken 
^ gu Dem Gottesdienft anloden, 

- unb bem Donnern widerfiehn: 
So die Sünder haft bezwungen 


ö Antoni mit der Zungen, —— 5I 
die nod) Deut ift fifi) und ſchoͤn. MP en 
I THEMA. er 


Dominus dedit mihilinguam eruditam, ut fciam 
fuftentare eum, quilapfuseft, Iſaiæ c, quinq. 

s. V.quarto. . | | 

Der Herr bat mir ein gelehrte Zung geben, bafi ich 
den aufzurichten weiß, welcher gefallen, Lfatae so, 


V. a b : 


| Sopus, ein (o anfehnlicheg Perlein in einer fo veraͤchtlichen und 
unnanſehnlichen Mufchel/von feinem Herrn befelchtden Tiſch 
zu verſehen mit den beften Speiſen / ſchaffte anderitnichts bere 
| beyralslauter Zungen. Als dieſer gleichfalls geheiffen / die 
A Speifen aufzutragen / ſchaffte er anderft nichts any 
als Zungen. Gleihes bat gethan Pittacus Mitylenus unus de feptem 
GracizSapientibus, urb Bias aus befagter Zahl ber 7. C'Geifen / deſſen 
Weißheit erfahren bat Amafis, ber Egyptifche Koͤnig / in autudfbidung — 72. 
ber Zungen eineg Lamms / welches ihm der König geſchickt hatte mit dem xps 
Befehl 7 bas boͤſte unb befte Theil von demſelbigen suzuck zugeben. Aus mn 
erftberährten hat vielleicht fein Vers gezogen der Poet, welcher aífo lautet: & pez. 


Nil linguä melius, linguá ni pejus cádem, Eum. 


€t toil [agen / das beſte unb böfefte Glied beg Menſchen ift bie Sung / wie 
befráfftiget ber allertecifefte Salomon Prov. dec. oct. Mors, & vita in Prov. 1s. 
manulingue. Und zwar vonder böfen Zungen gu reden Eönnteich aug "^U 
bein geiftreichen Drexelio in fuo Phaétonte ein gantzes Alphabet anziehen/ | 
und zeigen in Dem A. linguam Adulatoriam. — In Dem B. Biasphemam, 


Im C. Contentiofam, Im D. Deuactoriam, Im E. Exprobrato- 
riam. 


73: 
Alphabe- 
tum ex lin - 
gais malis, 


74. 
Alphabe- 
tum ex lin- 
guis bonis. 


Prov. 153, 
v, 21. 


Prov. 12. 


nius, 
376 D 


ram. Im F.Fallacem. Im G. Garrulam. Im H. Hypocriticam. 
Im I. Imprecatoriam. Im K. Kalumniatoriam. mL. Lafcivam. 
"imM.Mendacem. CfmN.Nugi gerulam. Im O. Otioſam. Im 
P.Politicam. Im Q. Querulam. Im R. Revelantem. fm S. Su- 
ſurrantem. Im T.Turpiloquam. Im V. Vindicativam. Im X. 
Xanthippzam bie Zanckiſche. Im Z. endlich Zelotypam. ol ein 
fündhafftes Alphabet! daraus ber Pot dieſen Vers zuſammen buchfia- 

birf: 


Turpe malum lingua eft, nihil eft fceleratius illä. 


Mors &vitain manulingue, quf folcben Zungen iff Der lebendige Todt / 
aufwelchen aber finbet fip bas £eben ? Welche ſich finden in einem andern 
tugendreichen Alphabet , und zwar indem A. Lingua Angelica, die Zungy 
welche Engliſch. Im B. Benevola, biegutteillig. Im C. Cafta , bie 
keuſch. Im D. Devota , die andaͤchtig. Im E. Erudita, die gelehrt. 
Im kᷣ̊.Fidelis,die treu. Im G. Gratiofa, die Gnadenreich. Im H. Hu- 
milis, & Humana, die freundlich / und demuͤthig. Iml. Ingenioſa, bie 
ſinnreich. ImL. Luctuoſa, die klaͤglich. Im M. Modulatrix, die ein 
Kunſt⸗Singerin. Im N. Negotioſa, bie geſchaͤfftig / unmuͤſſig. Imo. 
Officiofa, die unterdienſtlich. Im P. Proficua, bie nuͤtzlich. Im Q. 
Quieta,dieruhig. Im R. Religſoſa, die Gottsfoͤrchtig. Im S. Sincera, 
dẽ unverfaͤlſcht. Im T. Tranquilla, Die ruhig. Im V. Urbana, Die 
höflih. Sym X. Xenocratéa, bie maffig im Effenund Trincken. Und 
fegtlich in dem Z. Zelofa, die Zung voller heiligen Eiffers ; fingt nun bec 
Poet sut Verachtung ber menfihlichen Zungen: 


Grande malum lingua eft, nihil eft vitiofius illà, 
So (age ich sum Lob der guten Zungen: 
Grande bonum lingua eft, nihil eftmoderatiusipfä. 


Mors & vita in manu lingue, gleichwie nun der Todt in der Hand bet 
böfen Zungenyalfs ift das Leben in Der. Hand der gutenZungen / wie bekraͤff⸗ 
tiget Der JD, Geiſt durch den Mund SalomonisProv.duod. Linguafa- 
pientum eft fanitas. Und Prov. dec. Vena vitz, os juſti, der Mund 
oes Gerechten ift ein Ader des Lebens / aber der Gorrlofen 
Mund bedecket die Ungerechtigkeit. Wie mit dem letzteren einſtimmt 


der 


. Feftum Divi Thaumaturgi Antonii de Padua. | a 


ber H. Jacobus cap. tert. Lingua ignis eft, Uniyecitas iniquitatis. Jacob. 17 
Bleibt alfo bet Spruch der Weltweiſen: ne c 


IN: 
LingVä ncn DatVr MeLIVs — 
. neC pelVs, eic n ia- 


Gute zung das allerbeft/ 
Böfe zung die aͤrgſte Peſt. 


Der himmliſche Baͤutigam will loben feine geiſtliche Braut / und be⸗ 

Be fie von der Fußfohlen big auf Den Scheitel des Haupts / und 

angt alfo an Cant. quarto: Quàm pulchra es aftiica mea, quàm pul- Cast. d. 
chra es. Wie fchön bift du / meine Freundin / wie ſchoͤn bift du! Dei " 

ne Augen feynd wie bie Tauben-Augen ꝛc. — Tota pulchra es, du bift v. 
gang (bón. Es will gleichfam die geiftlie Braut loben ihren Ge⸗ Cant. 4. c. 
fpons / unb fangt an/ denfelbigen auf gleiche Weiß zu befipreiden : 
Mein Geliebter iſt weiß und rórblicbt / aus tauſenden erwaͤh⸗ PT des 
ler. Sein Haupt iff das allerbeite Dolo. Seine Haar feyno ge ^ 
etboben / wie Palmen; Blärcer. Seine Augen feynd wie die „6, 
Tauben an den Wafler sBächen / die mit Milch gewafchen petcribitue 
feynd. Seine Wangen feynd wie die Plaͤtzlein / welche voncelekis 
ben Apocheckern mit Gewuͤrtz⸗ Saamen bejaet feynd. — eincleontur. 
Lefftzen feynd Lilien / oie von oen allerbeſten Myrrhen triefz,. 77 
€ Seine Rehie if überaus füß/und Er iſt ſelbſt gang bolor (oor, 
feelig 1c. 

Indem ich heut alfo wollte, wie id) ſollte / (oben ben groffen wun-, 73° _ 
bertbátigen heiligen Antonium eon Padua / müfte id) nad) Anwei— iig: 
fung der H. Schrift anfangen Denfelbigen qu. befchreiben vom Haupt ce corporis, 
bif zu den Füffen / in veffen Haaren ich finde Das Gold der H. Oc 
dancken auf der Stirn den Schnee der Erbarfeit in ben Wangen 
bie Noten der Schamhafftigfeit auf den Leffken das Lob des Cod opp 
fers/in den Augen das Anfehen der Ehr GOttes / und Die Lieb des Naͤch— 
ften/in bem Geſchmack bie 9máffigfeit/ in Dem Gehör die Beförderung 
ber Ehre GOttes. 


Sagt nun der H.Plalcaiſt, Pfal. ceat. quinquag. | Laudate Do. "al. 150, 
minum in Sanctis , fo tolifle ich nicht tie ich GOtt gnugfam in oem ^^ ^ s 
H. Antonio foben follte / wann Er mir nicht felbiten das Concept auf, 
die Zung legte bey angesognem Pfalmiften/ Pfal. fexag. fec. Labia mea "al. 62 

Bbb lauda- "€ 


* 


79°. 


$. Antonius 


laudandus 
de lingua. 


8o. 
3. Anton. 
Pad. anıho 
nomaftice 
Sanctus au- 
dit. 


8r. 
Linguae- 
jus magnes 
eim, 


Pfal 80. 
v 


fal. 18, 
v3 


8 2s 
Lingua S. 
Antonii & 
viva 
mortua. 


Prov. 18. 
al» 


378 TUN Junius, . | : 


Ca 80 

— — 


laudabunt te. So muß ich ihn dann (oben von ben Lefftzen / von der 
Zungen / wie ihn gelobt der D, Bonaventura : O lingua benedicta, 
quz Deum femper benedixifti ! on foler gebenedeyten Sungen/ 
indem ich / wiewol uneürbigft 7 meinen Mund eröffne / fo eröffnen fie 
ihre um sum gedultigen Anhören / und ihre Hertzen gum Betrach⸗ 
ten. avete. . 


Den Anfang meiner vorgenommenen Lieb:und fobs;Sermon von 
ber Wunder⸗wuͤrckenden Zungen des HA Antonii von Padua / welcher 
von ber gansen Ehrift-Eathohfcben Welt anthenomaftice Sanctus , 
der Heilige geehret wird/laffe ich machen den N. Chryloftomum, der 
feinen güidenen Mund in diefe Wort auflöfet hom. deS. Romanot. 6. 
Quà tandem linguam tuam convenienti appellatione decorabo? Quo 
nomine linguam tuam exornabo ? Dann was ift oie Zungdes H. Thau- 
maturgi Antonii ? | | | 


LIngVa MagnetICa In Vno & foLo Deo Vo qVIeta, 


in Magnet fehr wol bevoábrt/ ^ 
der allein zu GOtt fich febrt. 


Als ber Feufche Joſeph aus €gppten anfommen / redet von ibm 
der H. Text Pfal. octag. Linguam, quam non noverat, audivit, et 
hoͤret eine Sung / oie er nicht verſtunde. Gag ware diefe Zung 
anderft / al8 lingua coeli , Die Zung des Himmels / fintemalen oie 
Himmel oie Herrlichkeit DO ttes verkündigen, Pfal. dec. oct. 
Coli enarrant gloriam Dei. Die teunbertbátige Zung Antoni wird 
gehört durch die gange Ehriftenheit / wer ift aber / ber vor gewiß ſa⸗ 
gen fan was fie eigentlich (ep ? Etliche (agen fie als toot / meilen fie 
von dem £eib und Der Seelen abgefündert / da Die Cel den Heiligen 
in dem Himmel zugefeilet iſt. Andere halten fie als lebendig / weilen 
fie ohne Verweſung lebhafft noch heut gezeigt toirb/ Deme feye/ wie ihm 


woͤlle / daß fie (ene ein fremde Sung / uber welche fich bie Welt nicht 


gnugſam vertounbern Fan / ift mehr dann zu gewiß. Lind wie foll ung 
dieſes nicht fremd vorfommen/ bag diefe Sung des Todts Gewalt nicht 
empfinde / Der fünft den gangen Leib Der CGerroefung unterworfen ? 
Ich faffe dem Spruch Salomonis feinen eigentlichen Verſtand / Prov. 
dec. oct. Mors & vita in manu lingue. Diefes finde ich in Der An- 
tonianifchen Zungen, Dann wer wird gehlen diejenige / die ohne s 

welche 


Feftum Divi Thaumaturgi Antonii de Padua. 579 


welche durch Todtſuͤnd des Söttlihen Gnaden Lebens beraubt durch 


die kraͤfftige und mächtige Wort dieſer Zungen wiederum jum Ga 
den⸗Leben ſeynd auferweckt worden ? Wie viele in den laſterhafften 
Wuͤrckungen zum Boͤſen gar zu lebbafft/ feynd Durch die ſcharpffe Pre⸗ 
digen mortificirt / und jut bußferfigen Abtödtung bewegt worden ? 
Wie viele feynd Durch bie Forcht ber Goͤttlichen Gerechtigfeit gebracht 
worden zum Daß der Suͤnden / unb Lieb eines befferen Lebens? Wie 
viele ſeynd geweſen / bie gern gefteben / Daß fie an dieſer H. Zungen er⸗ 
fahren / toas dem Spieß Des Achillis zugefihrieben wird : Vulnerabat, 
& medebatur, er vertounbete / und heilte zugleich. Und fihreiben aí(e 
ber Antonianifchen Zungen Diefen Lob⸗Spruch zu: 


ACrIter LingVa VVLnerabat, & pl& MeDebatVr. 


Diefe sung zwar feharpff verwundt/- 
aber zugleich macht gefund, — 


Wohte G5Ott ! baf die Welt⸗bekannte Meuchelmörder wieder zum 
Leben auferweckt würden müften fie nicht einhellig befennen die Krafft 
diefer H. Zungen / als welche inen oie blutduͤrſtige Dolchen aus den 
Händen geriffen mit denen fie gefucht ihm zu tödten / daß fie fid) Dent 
Heiligen vor bie ug geworffen / ihre Boßheit befennt und bereuet und _ 
alfo sum Snaden-Leben bußfertig aufgeftanden/ deren Seelen Durch bie 9 83. 
Suͤnd gans erftorben. Heft das nicht: Mors &vitainmanu lingue? 7575 


ejus Ekcie 


Rare alfo dieſe heylwuͤrckende Jung tatoriwa, 
EXCItatoriVM ConVertenDI. 


Sum Buß-Leben diefe Sung 
auferweder Alt unb "jung. 


Der Königliche Prophet Pfal, quadr. quarto vergleihet die Zung mit ea. 44. 

der ‘Jeder eines eylfertigen Schreibers : Lingua mea calamus fcri- "?- 

bz velociter ſcribentis. Wol ein fremde Gieidonuf. Dann bie 

Zung rebt/ bie Feder fehreibt ; bie Zung ift im Reden geſchwind und 

(nell / die Feder im Schreiben langfam ; die Sung ift zum Dienft der 

Dhren / bie Weber zum Dienft der Augen. Kan ich Diefe Gleichnuß 

nicht faffen von andern Zungen / fo findeich Dod) Dic Warheit in bet 
$555 z Zum 


380 Junius. 


34. Zungen des HD. Antonii welche fuͤrwahr ein Feder, geweſen / welche 
Einguaejus wie eine Feder fehnell unb gefchwind geflogen / Damit fie das Wort 


eft calamus 


Fingo Card. 


in Pfal, 44. 


$, Baklius. 


$;- 
Terret,& 
felatur, 


Num. 22. 
Y. 4. 


$6. 
Eft arma- 
mentarium 


GOttes ı das H. Evangelium ben Europaifchen Provintzen eerfünbie 
gen moͤgte. Diefe H. gung ware ein wahre Feder / dann gleichwie 
biefe nicht fihreibt ohne Handanlegung / alfo predigte Die Sung mit 
Dort und Werck. Calamus fcribe, das iſt / Spiritüs Sancti, quafi 
dicat: Non loquor à me ipfo, fed à Spiritu S. Cie mate ein Feder/ 
unb zwar ein himmlifche Feder / welche den verſtockten Suͤndern die 
Straffen der Góttlicben Gerechtigfeit vor bie Augen legte / ficut pen- 
na, quz pavoni Junonis excidit, coeli lingua zflimata fuit , quz Jovis 
minabatur fupplicia Ein Feder ware (ie ; Dann gleichwie ein Feber 
das von ihr Derzeichnete Der Nachwelt hinteriefler : alſo was Diefe 
Zung nur redete / wurde tieff eingedruckt im Die Hersen ber Men; 
(chen / wie wohl anmerchet der H. Bafilius: Lingua jufti cordibus cre- 
dentium verba inícribit vitz eterne , tincta quidem non atramento , 
fed Spiritu Dei viventis. Ein Feder mare fie / bie mit ben Buchſtg⸗ 
ben des Goͤttlichen Worts bie Herken ber Menfchen übergoffe / jeßt 
mit der Farb und Materi der Goͤttlichen Gerechtigkeit / anderfimo mit 
ben Bud ftaben der Giéttlicben Barmbersigfeit/ dann es ftunbe in der 
Gewalt diefer Zungen entweder zu fehröefen / ober zu tröften / wie bes. 
fráfftiget Jofeph de la Haye in vita S. Antonii : Placidum & feverum 
fe exhibebat , quare fiebat, ut fermo ejus & amore & timore afficeret 
auditores. O heilige Zung! O heilige! O heyl beredtſame Feder ! 
Lingua ejus calamus Icribx. 

Nachdem das Iſraelitiſche Dolek unter dem Moyſe und 9(aron/ 
in ber Gbne Madian nicht fern von Jericho ihr Läger gefchlagen / be 
zuffte die 9(eftere Madian ber Prophet Balaam / Dem die Großmuͤ⸗ 
thigfeit Moyſis mehr bann zur befannt ware / und redete fie alfo am 
Num. vig. lec. Delebit hic populus omnes , qui in finibus noftris 
commorantur : Diefes Volck wird alle die / (o ín unfern Land» 
matcfen wohnen / oetgeftalt vertilgen / quomodo folet bos 
herbas usque ad radices carpere , wie ein cbe oae Kraut bif 
auf Die Wurgel pflege absufceffen. Was will Balaam durch 
diefes anderfi (agen / fagt der H. Auguftinus , a(3 baf das Volck S» 
frael jene Staͤrck, Wehr und Waffen auf der Zungen babe : Per 
quod indicari videtur, quia populus Dei non tam manu, & armis, 
quam voce pugnabat & lingua. Antonius (iritte wider Die Hareti- 
(be Moabiten / und wider bie verſtockte Sünder / brauchte pe 

eme 


Feflum Divi Thaumaturgi Antonii de Padua. 481 


Feine. andere Waffen / als feine Leib und See! durchtringende Gotimm 
und Zung: Ore & labiis pugnabat, & arma habebat in verbis, Non 
tam manu, & armis, quàm voce pugnabat & linguá. Gonderlich 
aber in Der Stadt Arimini , 100 er dieſes giftige Unfraut der Sese 
re) mit Der QGurbel ausgersttet bat / ba er den Herefiarchen Bonivil- 
lum mit feinem gangen Anhang gedämpffet / und die weit eingeriffene 

e&eren in ihrer erften Bluͤth erftictet hat. Verfuta hereticorum do- Jof defe. 
gmata luculenter confutavit. Profligatis tetris erroribus non pauci Haye iivis 
ad fidei integritatem funt reducti. Odiainexplicabilia, & implacabiles nüc ; 
inimicitias ad pacem & concordiam revocavit. ; 


As GOTT den Monfen unb Aaron zum Pharaonem ſchicken 
wollte wegen Erledigung feines Volcks/ redete Gr fie alfo an. Ego 
ero in ore tuo, & in ore illius. Exodi quarto. Ich will in deiz 7 u 
nem Mund feyn / und in feinem Mund. . Es hat fib fonft der gr. 
allmächtige GOtt ber Englifchen Dienſt gebraucht / warum auch bier ER plus 
nicht ? Warum verfpricht Er Monfi und Aaron / dag Er ihre Zun; qudın hu. 
gen regieren / und aus ihrem Mund reden wolle ? Vielleicht Destoez 77^*- 
gen/ wie Salomon fagt Prov. dec. fexto: Hominis eft przparare ani- Prov. 16. 
mam ,.& Domini. gubernare linguam. :. Der Menſch mag wohl " !- 
Das Hertz bereiten / aber der HERR regierer oie Zung, Pro-,, 88 
copius vermeint / daß / weilen bie Zung Monfis ftammíenb warez unb co ps 
follte beredfam werden / GOTT dardurch babe anzeigen wollen/ Daf guam ho- 
piefe8 ein Werd GOTTES fepe / und einem Engel nieht zufomme, minis. 
Non Argeli, non Creature , fed Creatoris eft novas formare linguas. 

Bon der Zungen des H. Antoni Fan ich wohl fagen : O lingua be- 
Mice welche nicht ein &ugel/ fondern GOtt ſelbſten befeffen und re 
giert bat! 

Don der Zungen des Priefters Badiarid des Vatters Joannis 
Baptifte redet gar fehön Origenes , dieſe / fagt er / wareftumm, Luc. i 
primo : Eris tacens, & non poteris loqui. Da er aber bie verlohr- un. 
ne Sprach wiederum erhalten ; iff feine Stimm gleihfom Goótti) —— 
worden, Lingua ejus humana effe defiit , & tranfıit in fortem divi- 89. 
nam. Aus ber Sprach erfennet man bie Befchaffenheit der Zungen. Lingua hu- 
Dann qui de coclo eft, de coelo loquitur , & qui de terra eft, de ter- — 
raloquitur. Wie ware alfo die Sprach Zachariä ? Gr lobte unb - 
preifte GOTT : Apertum eft autem illic os ejus, & lingua ejus, ig , 
& loquebatur benedicens Deum : Aber fein Mund uno Zung ward 4. 

bbs alſo⸗ 


Exodi 4. 


alfobald aufgethan / uno preifec GOTT. Die Zung 3adariá 
preifet GOTT / alfo if fie Goͤttlich / fehlieffet Ofgthes a 
effe delit, & tran(iit in fortem divinam , nimirum quando loqueba-: 
tur benedicens Deum. Indem alfo der Seraphifche Lehrer Bonav. 
aus unb auffihrept : O lingua benedicta , que femper Deum benedi- 
xifti ! Solle dann die H. Sung Antonii nicht vielmehr Fönnen Goͤttlich 
gefagt werden / al$ die Sung Zachariaͤ ba Diefe nur etlichmal SOTT- 
gepriefen zu haben gelefen wird / jene aber wnaufborfib / Tag und 
Nacht / frub und fpath femper Deum benedixifti, und das nicht at 
fein: Et alios benedicere fecifti , und bat auch andere zum Lob GOTT 
TES aufgemuntert / wie ein laufende Glock die Chriftlihe. Ge 
meinde zum Gottesdienſt beruffen thut; ift alfo Diefe gebencbepte 

Zung 
CaMpana aD pla quæVIs eXCItans. 


Ein Glod zu GOttes Lob unb s£br/ 
die muntett auf unfer Gehör. 


Groß ift das DVerfprechen das GOTT feinem Propheten Jeremia 
gethanhat/ Jerem. dec. quinto : Si feparaveris pretiofum à vili , quafi 
os meum eris , wann du das Gute von oem Höfen abjöndern 
wirſt / ſo follt ou ſeyn wie mein tríuno. Das ift / fagt der guͤl⸗ 
bene Mund: Quafi-os meum eris, id eft, os Dei, quafi Chriftus , & 
fimillimus Chrifto ; qui eft os Patris, & Verbum Patris, So (ollte 
dann Der Prophet bie Gnad erlangen / ber Mund GOTTES zu 
(eon ? Wodurd; aber follte er diefe Grab verdienen ? Si feparaveris: 
Wann du abfónbern wirft was ? Vielleicht bie Blumen von ben 
Brennefteln, die Nofen von den Dörnern/ die Trufen von Dem Wein / 
das Korn von den Spreyern / das Gold von der Erden / die Perlein 
von den Steinen ? Rupertus Tuitenfis Abbas fügt: Pretiofum à vili, 

das iſt verum à falfo. 
as tff edler ? was wahrer als der Catholiſche Gaub ? Die 
Zung des H. Antoni bat da eine Abfönderung gemacht / was ift dann 
Wunder : Quafi os meum, das iftylingua Dei eris? Diejenige Zung/ 
Die die menfchliche Seel ein fo edles Kleinod von Der Lieb Der irrdis 
ſchen Ding abhalt / iſt ja mehr als ein irrdiſche Zung. Wer wird zeh⸗ 
en diejenige Seelen / welche Durch dieſe Antonianifipe Sung 
ie 


Feftum Divi Thaumaturgi Antonii de Padua. 383 


bie Welt / unb alles Irrdiſches verlaſſen Haben ? Quafi os meumeris, 92. 
gewiß ift es / daß bie Zahl unzahlbar derjenigen / Die auf Zureden die; Lingua S, 
fer Zungen den gefährlichen Standt ber &ünb und after verlaffen / Fe 
den Geik / Eau Haß und Peid / Frag und Trunckenheit/ Un” 

zucht und Geilbeit auf ewig verflucht haben. "Unter taufenden muß re— 
den Scrivanus. , ‚Det u allen erdenklichen Laſtern zugethan durch - 
Krafft diefer Zungen befebrt endlich als ein Martyr Ehrifti geftorben 
if. Ich gefshmeigedie Meuchelmoͤrder / die dieſe o. Sung sum Jo. Buß⸗ 
$eben gebracht bat, Ich will nichts melden von jenen 22. Straffen: 
SRaubern / die der H. Antonius in einem einigen Gefpräch von dem 97. 
. Raub sur Buß gezogen bat. - Ezelinus bet weltbefannte Paduaniftbe Multüm 
Tyrann / welcher an ber Boßheit und Girdufamfeit feines gleichen niche Fre. 
batte/ durch Diefe Zungen in feinem Hertzen verwundet / legt fid) felbft 
einen Strick um den Hals’, umb mit vielen Zähren wirft er fib zu 
den Füffen Antonii und-bitter um Gnad / und Verzeihungen feiner Miſ⸗ 
ſethaten. Solle ich bann nicht dieſes Enthymema ſetzen koͤnnen: Lingua 
Antonii ſeparavit pretioſum avili,foiftfiebannosDei. — ^ 
Es traffe der H. Mann einft einen Notarium an auf offentlicher * 
Straffen/ und machte Demfelbigen ein ungemeine Reverenz, weiche der 
Notarius fic) zum Schimpff aufnehmende in biefe Wort ausbrache : 
Niſi timerem iram Dei, gladio te percuterem. Den aber der Heilige UAM 
befänfftiget mit Vermelden /. biefe Ehr fepe ibm gefchehen wegen bet dicerc br 
Marter-Eron / bie er unter den Tuͤrcken erhalten werde / ut eventus vinum«f, 
probavit. Kuünfftige Sachen vorſagen / iſt Goͤttlich / ſagt I(aias c. quadr. 
primo : Annuntiate, quz futura funt in futurum, & ſeiemus, quia Dii 
eftis vos. Was in Funfftigen Zeiten fid) zutragen werde / das bat vers 
Fünbiget Antonius/folle er dann nicht (epn os Dei? | : 
Keinem Gefihöpft ift gegeben zu felbiger Zeit zu (enit in 2. unter 
fehiedlichen Dertern 7 Dann Diefes fommt GOtt allein zu / wie fagt der 
- Pfalmift.; Pfal. centef. trig. oct. Si afcendero in coelum fu illic es „Pfal, 138 
fi defcendero in Infernum ades. Antonius aber fande fid) zum öf nno 
— tern gu (elbiger Zeit in 2, weit voneinander entlegenen XYertern/eodem 95- 
tempore, &le&tionem in choro Fratrum vifus eft legere , & in prima- : Antonius 
t jr concionem habere. So ift bann bie Zung Antoni lingua eitis 
ivina. "a t | PRI in doles 
Der Roͤmiſche Pabſt Greg. ber Neundte hörte einft dieſen Heil, locis 
Prediger / und wegen ber mehr als menfchlihen QBefberebt(amfeit ſei I vie 
nes Zungen nennte er ihn Arcam Teftamenti, eine Arch des Teſtaments. 
4 Und 

384 Junius. 


Mer ER nicht ores quia, quemadmodum ex arca cœleſtia dabantur ora- 
Mendora cula,ita Antonii lingua Divinz mentis aperiebat arcana. — af id) alíe 
in ori wol (agen fan: * 


rid, n. 148. 
kia p. Arca Vere DeaVrata noVI aC Veterls TeftaMentk 


ſtamenu. Dieſe sung ein Arch man wol nennt/ 
Im neu und alten Ceftament. 


Sin bem BundssKaften ware verſchloſſen das Gefás + ein_geheiligtes 
Gefäß ware gleichfam die Zung des Jo. Antoni. Dann fi lex jubet 
M s ea, qu facienda funt, prohibétque contraria, ſo thate gleichesdie Zung 
ba 8^ be H. Antonii / gu Dem Guten / zu ber Tugenden thäte fie anmabnenf 
von Dem Böfen aber abmahnen : Don dem Geſatz fihreibt alfo De- 
moíthenes : Ut corpus animi carens cadit, fic civitas nullis admini- 
ftrata legibus evertitur. —.O wie viele Seelen wären ewig su Grund 
gangen / wann fie nicht Durch Diefe Zungen in den Schranken bee 
öttlihen Gebot wären gehalten morden ? In ber Arch tare aufbes 
halten bie Ruthe Moyfis / ein gleiche Ruthe ware Die Zung des N. 
Antoni ; dann gleichtwie die Ruthen Moyſis mit ihrer bloffen Beruͤh⸗ 
97. zung das hauffige Waſſer aus dem harten Felfen heraus gefocdet: ab 
ER Virga (0 hat diefe Jo. Zung aus denen Steinharten Dergen ber gang verſtock⸗ 
Moyü — ten Sünder bie Buͤßaͤhren hervor gebracht. Gleichwie Die wunder⸗ 
thätige Ruthen Monfis / wie Ephrem Syrus anziehet / bie Egyptifche 
Zeichendeuter zu Schanden gemacht bat / confudit omnes Incantato- 
res,& reliquos maleficos ZEgypti , alfo haf auch diefe Antonianifche 
Zung die Ketzer ſchamroth gemacht. In ber Arch wurde aud) aufbes 
halten das Manna / welches allen Geſchmack in fid) hatte : bie Zung 
Antoni ware allen allesy da er in feinen Predigen von allen und jeden 
Voͤlckern Elar verftanden wurde / finguli plane intelligebant idioma 
Nationis ſuæ, in quo & nati. & educati fuerant. Ja biefe Zung ware / 
bie die Todten sum Leben auferweckte/ und / gleichwie das Himmelbrody 
gg. Die Seelen erquic£te / und fpeifte mit bem C'Dort GOttes. So erhel⸗ 
Pub tet dann Sonnen⸗klar / daß bie Sung des H. Antonit fepe mebr/ dann 
predica, menfchlih / ja os, & lingua Dei, welche aud) die (tumme und Dumme 
Fiſch des Meers su Arimini mit aufgered ten Häuptern angehört, und 
nicht ebenber weichen wollen 7 big fie von Diefer gebenebepten Zungen 

den Seegen erhalten. 

Q lingva 


Feftum Divi Thaumaturgi Antonii de Padua. 384 


O lingua benedicta , que Dominum femper benedixitti , & alios 
benedicere fecifti , nunc apparet , quanti meriti fuifti. Wann biefer 
Deilige predigt und ber mißgünflige Teuffel durch angefchafften Platz⸗ 
regen mit Feinem eingigen Tropfren bie unzahlbare Anhörer benegen Fan: 

En lingue prodigium. Wann Antonius einen Regen verlangt und — 99. 
erlangt/ und aud) dem Himmel befiehlt/ die trübe Ungemitter in heitere —— 
Wolcken zu veränderen: En lingue prodigium. Wann ein andaͤchtiges ^^ nde 
Weib begierig bie Predig des Heiligen anzuhören / gleichwolvon Deme 
felbigen viele Meilen entfernet auf ihrem obern Haus feine Wort Flar 
anbórct/uno verfiehet : En lingux prodigium, que Dominum femper 
benedixit, & alios benedicere fecit, mare alfo biefe von GOtt hoͤchſt 
ge(egnete Zung 

HoroLogIVM VnI & foLI Deo fVo reCVrrens. 


Dem oreyeinigen GOtt nur 
laufft und feblagt das Kob die Uhr. 


Der menjchliche Todt / und des menfchlichen Leibs Verweſenheit ſtam— 
men urfprünglich ber von ber Sund: In pulverem reverteris, Gen. tert. G* 3. 
Et per peccatum mors. Ad Rom. quinto. Dahero bie Sottsgelehrte ——— 
lehren : Corruptio infligitur per peccatum. Wie beſtaͤttiget der H. v. x2. 
Auguftinus : Deus hominem fecit, qui, quamdiu non peccaretimmor- 110. 
talitate vigeret, ut ipfe fibi Author effet aut ad vitam , autad mortem, &ffe&us 
Nun wolan ab effectu ad caufam. Indem mir (eben die Zung beg Jo, P*ccati 
Antonii gait lebhafft incorrupt, und unvermwefen/ was fónnen wir an: — 
derſt ſchlieſſen / als daß der H. Antonius den Stand der Unſchuld ewig 
erhalten / und deſſen H. Zung im geringſten angeſtoſſen / non egit dolum rt. 14. 
inlinguá fua. Pſal. dec. quarto. Y. 3, 
Und mas folle ich weiter (agent ? Gnug bat es gefagt Der H. Bo- 

naventura: Si vitam Antonii legeris, reperies mirabilia, denjenigen bie 
völlige Geſundheit ertheilen / die von allen feibar&ten als Kinder des 
Todts verlaffen : An non mirabile, ift das nicht 2Bunber über Wun— 
ber ? das bat getban ber wunderthätige Paduanus. Kine Fran Ser: 
tzenſtrack wieder aufrichten/die alfo gebogen/daß die Knye und das Anz 
geficht einander berünrten / das hat Antonius gethan : An non mira- 
bile? In wilden ungeftümmer Meer dem unfehlbarem Schiffbruc und ,.. 9T 
Untergang entgehen/ und ohne allen Schaden in den ficheren MEerpoLtäigniscia- 
einlauffen ; Annon mirabile ? Zur Veſtactinms der Evangeliſchen or rus, 

ph : cc et: 


Lues, ! 2 
34 


386 Junius. 


E Veteri RE EN RR 
heit: Ubi thefaurus vefter, ibi & cor veltrum erit , ben Leib eines vetz 
fiorbenen Wucherers zeigen ohne Herk/das Ders aber bepbem Geld; 
das hochwürdige Sarrament einem ausgehungerten Maulthier eerz 
weiſen / und vom Haberfack daffelbige zwingen zur Verehrung deſſelbi⸗ 
gen zur Confufion eines Ertz⸗Ketzers; einen gang ausgeborrten Wein⸗ 
stock wieder fruchtbar machen ; den unfchuldigen Datter vom Todt er⸗ 
föfen ; von denen durch fich felbften lautenoen Glocken im Todt/ unb von 
den unmündigen Kindern Fundbar gemacht werden: Annon mirabile? 
as (age ic dann: 6 Antoni! u. 


. SerVos nos MVnl, rege CorDa, preCésqVe TrIVnl* 
offer, Vt € Merlıls fVnt Data CVnCta tVIs. 
Uns in deinem Schug erhalte/ 
unfte Sung und Her verwalte) 
Q tt vortrage unfre Bitt / 
dein Sütbitt verſchmaͤht GOtt nit. 
Amen. 

F uk 


Feltum Sani Viti Martyris, $87 


Feftum Sani Viti Martyris. $5 funi. 
Progr, San&us Vitus. | 
Anagr, Tu canis Uftus, 


Felix ter fuit ille trium complaufus in igne; 
Quos unà Babylon concinuiffe ſtupet. 
Ulus ut Invi&um fe Vitus in igne probaret, 
( Hinc minus invitus) Vi&or in ígne canit. - 
Suavis at unde canor? fuit à candore, flagrabat 


Intus , flamma Dei major amoris erat. i otl 
Snbem Feuer die drey Knaben, ° — 
wie fie tt gepriefen haben, Bamma cie 

alfo Vitus fieabafrt finat EL 


án ben Flammen ohne Schmerken, 

weil bie Liebsflamm in bem Hergen 
mächtiger empor fich Koma, 
(ts 


388 07 Jenios: > 

THEMA: 


Spe&aculum fa&i fumus Mundo, Angelis , & 
hominibus. prim. Corin. quarto, _ Sh 


Kir ſeynd zum Schaufpiel worden der Welt, und den 
Engeln, und den Menſchen. 1, ad Corintb, 4. 
V. 9. ® 


A Mardochaͤus auf dem Königlichen Leib⸗Pferd wurde herz 
um geführt durch Die Königliche Reſidentz Stadt Suſam / 
Eb, c. 6. Efther cap. fexto. lieffe nicht allein der gemeine Poͤfel / (one 
bern auch Der gange Hof zu / als nemlid) der vom Aman 
verachte Mardochäus auf dem Leib⸗Pferd geführet wur⸗ 
de / und ber hochfleigende Aman mufte zu Fuß gehen und auf den 
ERh. 6. Gaſſen ausruffen : Sic honorabitur , quemcunque Rex vult honora- 
*9. re. Ebenfalls wann die glorreiche Martprer und Blutzeugen Chris 
103. fli wurden ausgeführt und auf Dem Königlichen Leib: Pferd beg 
Eruxeh Creutzes EHNFST hoch angefehen / diejenige waren’ quos Rex 
equsRe- slorie voluit honorare , waren nicht allein zugegen bie arme fterblie 
a che Menfihen / fenbern auch der himmliſche Hof/ die HH. Engel : 
Spectaculum facti fumus Mundo, & Angelis , & hominibus, prima ad 

Cor. quarto. 

Der H. Hieronymus fiefet : Theatrum facti fumus. Es ſeynd 
die HH. Martyrer ein Theatrum, unb Spectaculum , ein Schaufpiel 
geweſen / nicht allein Den Menfchen / fondern auch den Engeln / tie 
c8 nemlich Cornelius quslegt : Spectaculum facti fumus Angelis bo- 
nis compaffionis , & pariter digna admirationis, ac venerationis. Es 
haben erftlich bie Engel das grófte Mitleyden gehabt / indem fie ben 

AdiBebr 11. unmenfihlichen Schmertzen zugefehen / mit Schneiden / mit SSrere 
*37. men / mit Schinden / fecti funt, tentati funt &c. Ad Hebr. undec. 
» pee od Doch benebena Spectaculum admirationis , da fie gefeben bie gro£ 
en admı. fe Starckmuͤthig⸗ und Beftändigfeit dieſer ſchwachen Greaturen / daß 
rationis& Auch bie junge Knaben/als Vitus und andere / und bie zärtifte Jung⸗ 
Veneratio- Fräulein / gis bie H. Agnes mit vielen in grófter Starter mit den Th⸗ 


— rannen ned geſchertzt haben. Spectaculum digna admirationis, den 


Feftum Sandti Viti Martyris. 399. 


HH. Engeln / aber nicht weniger venerationis , indem fie biefe Ritter 
Ehriftizwelche da erwaͤhlet worden ihme in feinem Ereug und Senden 


gleichförmig zu fenn/für getreuer und mürbiger geachtet der himmli 
Glory, als fich felbften. ger geachretder himmliſchen 


Es müffen zwar aus bie himmlifche Geifter in dem Himmel um | 
ihre Glory fireiten / bann alfo gelefen wird Apoc. duod. cap. Fa-Arax. i; 
tum eft prelium magnum in colo , Micha) , & Angeli ejus pugna- "7° 
bant cum Dracone, So haben fie jedoch gut zu (leiten / meilen fie ^ Iof. 
unempfindlish / unb bewaffnet mit den Harniſch der Unfterblichfeit "ua 
welcher weder Streich nod) Wunden eingenommen / da hingegen Die pro gloria 
HH. Martyrer ihr eigene Blut / Leib und Leben in gröfter Marter fus 
bargeje&t / welche Ritterlihe Treu den Engeln ift Spectaculum Ad- .. 106. 
mirationis , & Venerationis Pr und deßwegen dieſe HH. Martyrer i me Mans 
rem Englifhen Etand billig vorsiehen / und fid bedauren / dag Hi need 
nen folche Gluͤckſeeligkeit / für ihr Haupt und König zu leben nicht Angelo- 
zugelaffen worden/fondern allein uns (broaden Menſchen. Schreyen 7. 
alſo gleichſam zu in dieſem Spe&taculo admirationis, und veneratio- 
nis denen HH. Martprern mit ben Worten des H. Pauli ad Philip. AdPhilip,r; 
primo : Vobis donatum eft pro Chrifto, non folüm ut in eum cre- «29, — 
datis ; fed etiam pro illo patiamini , dann für Cbrifto ift euch ges 
geben worden / nicht allein / Daß ihr an ibn glauber / fon; 
dern aucb/ Daß ihr leyoet um ſeinetwillen. Uns aber den himme 
Mim Geiftern non eft donatum , ift biefe Gnad nicht gegeben wors 

en. 


Dieſe Gnad haben danckbarlich erkennt / indem fie in ben grau⸗ 
kamſten Peinen Chriſtum beſtaͤndig bekennt die 3. glorwuͤrdige Blut; 
jon Vitus , und Deffen Gefellen Modeftus, und Creícentia, mol der at 

heiligften Dreyfaltigkeit durch den Glauben / Lieb unb Hoffnung ein 
getreues Dre» / wol fageich dann 

Trlaster & qVater generofa 107. 
VItVs, MoDeftVs, & CrefCentla, A gt 
Vitus mit den Gefellen war ** 
wol cin 3facb behertzte Schaar. i 


€ «c3 Nicht 


390 Junius. 


Nicht ift su zweifflen + daß dem Streit und. ritterlichen Starter dier, 
fer. 3. glorwuͤrdigen Ehriftiihen Kaͤmpffer bie HH, Engel gleichfals 
niit geöfter Verwunderung / Mitleyden / Gbrerbietung haben sugefe» 
ben / und fie für glückfeelig ausgefchryen : Vobis donatum eft, aud 
ber Gnab und Berdienften FESU EHNFITF / ut non felüm 
in eum credatis , fed ctiam pro illo patiamn', Laffet uns dann aud) 
diefem Spectacul mit ben Engeln zulauffen / zu feben / wie bie entſetz⸗ 
liche Starter bem Tyrannen felbft gemejen Spe&taculum admirationis , 
uns Ehriften aber (epe Spe&aculum venerationis, roie ih in gegenwärs 
tiger vorftellen will, Favete. 


Es feynb nicht wenige fo wol im alten / als neuen Teſtament 
fromme und Gottsförchtige Menſchen anzutreffen gemefen / welche 
auf den Befehl GOTTES / ober aud) aus frepem Willen ihres eis 
genen Heyls wegen Eltern und Geſchwiſter Haus’ unb Hof ı Vers 
wandte und Bekannte verlaffen haben. Hat nicht diefes gethan der 

Gea. 13, Moſſe Patriarch Abraham der auf diefe Wort GOTTES Gen. c 
v1, Quod. Egrederc de terra fua, & de Cognatione tua, & de domo Pa- 
-xog. tris tui , fich aljobald reißfertig gemacht / unb fid) in allem gehors 

Plures ex ſam gezeigt bat / ja/ wie will der H. Auguftinus , vivente adhuc Patre 

re exierat de Harran , noch zu Lebzeiten feines Vatters diefes bewerck⸗ 
omma, fieliget hat. Der H. Hieronymus will was tieffer zu Gemüth führen 
biefe Abfönderung des Abraham vom Angeficht Fin Vatters &bare/ 

und fagt: wiewolen fih Abraham bey GOTT harte entſchuldigen Fönz 
nen/non tamen fecit, weilen er GOTT mehr liebte, als feinen leibli> 

chen Vatter / wie befräfftiget der H. Chryfott. Nihil promptitudi- 

e nem ejus demorati potuit, fed omnia levia & facilia ei apparere facie- 

bat fuus in Deum amor. 


Das hat gethan im alten Teſtament neben andern ber (bon bes 
tagte Abraham / das hat neben viel taufenden getban im neuen Sez 
ftament der junge Faum ızjährige Smab Vitus, gebohren gu Mazara 

109, in Sicilia , Deffen Vatter Hylas zwar febr reich und mächtig / aber der 

5. Vimsin- 9fbgótterey hartnäckig sugetban / wohl ein unfruchtbarer $5aüm/ von 

LM Fate, pent bod) berferofjte Vitus em fo edle Frucht. Kaum daß diefer fronte 

eee, — Ine Sohn ,/ auch wider ben Willen des Vatters / ben H. Tauff empfan⸗ 

joan. 3. ^ genyda fahe man ſchon augenfcheinlich in ibm bie Krafft und Wuͤrckun⸗ 
ne gen des H. Geifies : Qui fpirat, ubi vult. Joan, tert. Ciintemalen er 
4 C48 ; mit 


Feftum Sandti Viti Martyris. 351 


— — — — — — — — 


ren ; bem Knaben aber. ware Drohen und Liebkoſen eins deswegen 110. 
er mit Ruthen und Pruͤglen hart hergenommen worden / welche S. Vitus mie 


| de 


sl qVanDo LVDIt, faLLaX Lx&DiIk., um 


Schau mir einer ein faubere Aatien/ 
tbut vorn ledien/ und hinten kratzen. 


Wer die Welt ein güldenes Pocal nennet/ der nennt fie redit / und ich 
fhreibe bargu: | 


In aVro VenenVM, fVge, ne oCCIDarls. 


Kin ſchoͤn Geſchirr / der Trunck von Gifft/ 
hat manchen Tod und Mord geſtifft. 


Von 


YI2s 
Victorioe 
fis Nicetas. 


Cant, g. 
Y. 1Q. 


ELT 
S, Vitus ad 
illecebras 
mundi al- 
kcitur, 


Apoc. 17. 
v. 1$. 


Pfal, 17. 
v. I» 2j 3. 


lIA. 


€ coelo con- 


fortatur. 


391 Juntus. 
— — — — — — — — — — 


— en 

Don dem keuſchen Niceta wird geleſen / 0a5 er von dem Tyrannen in 
ein Rofen- Bett gelegt worden 7 mit feinen Stricfen angefäffelt / und 
eon einer leihtfertigen Megen zu aller unreinen Ungebühr angereigt 
morden/ weilen er aber an Hand und Fuͤß verſtricket / kein andere gap 
fen hatte dem fo gefährlichen Syeinb zu widerſtehen / babe er fid) felb- 
ften bie Zung abgebiffen und dem unverfchämten Schleppſack in bag 
Angeficht gefpiehen / und den Feind alfo in die Flucht aciagt / Damit er 
alfo mögte feyn und verbleiben ein treuer und Feufcher Braͤutigam der- 
jenigen/die inrem Geliebten Das Lob gibt Cant. quinto: Dilectus meus 
candidus & rubicundus. 

Gleicher höllifhen Arglift gebrauchte fi Hylas gegen feinen Sohn 
ben Engliſchen Vitum , er fuchte ihn durch ein verguldes *Docal Det 
Welt⸗Freuden / welches dem Hylx jene Babyloniſche Hur einge 
ſchenckt und an die Hand geben / su verführen, zu bethören/ zu beraus 
(ben; und einzufehläfferen. Er lieffe in einem mit Tapezereyen herr: 
lich gesierten Saal ein Bett zurichten / welches mehr dann Sardang« 
palifch lino / es mufte fib bie lieblichſte Muſic hören laffen / die aude 
erlefenite / und alerfrecbefte Höl-£uder multe Darben ſeyn / unb mit 
Rantzen und Syangen den Englifhen Juͤngling zum teufflifchen Begins 
nen anreisen. | | 

Mas folle ich hier fagen ? und toas Flagen ? O Vite! Vidifti, ubi 
fedet meretrix? Apoc. dec. fept. Haſt du geſehen / wo oie Hure 
fist 2 ch weiß gar zu wohl / daß die verführifche Welt fepe 7 wie ein 
Wintergruͤn / du haft fie wohl geurtheilt und Deiner frommen Mey— 
gung unter(dreibeto ; 


DVM foClat, graVIVs faVClat, 


AU dein Halſen / all dein Scherzen | 
bringt nichts miehr/als Wehe und Schmerzen. 
as thut alfo Vitus in folder Seelen Gefabr ? Er erhebt fein Der 
qu GOtt / und begehrt Hüiff : Deus refugium meum, & liberator 
meus ! Pfal. dec. fept. Ich will dich lieb Haben / / O HErr! Der 
ou meine Stärcke bift : Der HErr ijt meine Yeffe / uno meine 
Suflucbt / und mein Erloͤſer: Mein GOtt / mein Helffer / und 
ich will auf ihn vertrauen. O mie gefibiwind iff nicht Der freue 
Himmel mit feiner Huͤlff! Alfobaid wird der gan&c Saal ah 
3 himm— 


393  gu/ toitD aber mit nichten erleuchtet, fondern durch 
berfallen 7 daß er augenblicklich in feinen Augen er- 


pe fie um Dil an / aber umfonft ; dann 49 unglückfeeli- 
erben fie Dich hören / da fie felbften taub: Aures ha- pg, 134. 


. .€8 hätte Hylas nunmehro den wahren GOtt erfennen Ba B in 
aber er wurde barburd) nod) verftockter / erwidtere dieſe Gutthat mit, 51^. 
lauter Ubeltbaten / feste an den Sohn mit unerhörter Graufamfeit Pr" 
trachtete nicht allein ihn um Das Zeitliche / fondern auch um das ewige 
eben zu bringen, und machte alfo an fich wahr, was Ehriftus bie ewi⸗ 
ge ABahrheit vorgefagt hatte Matth. dec. c. Tradet autem frater fra- Matth, ro, 


tremin mortem,&Paterfilium. Y, 21. 


Al ber groffe Patriarch Abraham auf den Befehl GOttes feis 
nen Sohn den gehorfamen Iſaac aufopffern wollte z und wuͤrcklich 
das Schwerdt entbloͤſt und bic Hand ausgeftredtt / fiele ibm ein En: 

el in den Streich / und erlöfete den gebundenen Sohn mit dieſen 

Borten : Ne extendas manum fuper puerum , &ne facias illi quid- Gen. 22. 
quam. Gen. vig. fec. Damit Hylas fid) nicht weiter Kinder-mörder v. 12. 
rifd an bem Vito vergreiffen möchte / ſchickte GOtt einen Engel Mo- 117- 
deftum und Crefcentiam zu ermahnen / Daß fie mit Vito bem Meer zu; jns per 
eylten / und in das Da bereit ftebenbe Schiff eintreften follten/ / wurden al- atiis cie 
fo durch Engliſche Hand über das Meer geführt in Lucaniam, einer Pro: Fercur, 
vintz in dem Königreich Neapel allwo Das Schiff verſchwunden / nachdem 
ſie an das Land geſetzt. vdd PR 9 


$50 Als 


Als ber eiffrige Prophet Elias von bem Angeficht der wüthenden 
3.Reg.ı9.c. Jezabel flüchtig gangen/ bat ihn GOtt gefpeift durch einen Engel / tert. 
Reg. dec. nono. Wie aud) Durch die Naben wie zu fehen tert. Reg. 
3. eg. 17. GEL» fept. Und die Raben brachten ibm oes Morgens Brod 
6 und Sleifeb / desgleichen brachten fie ibm auch oce Abends 
8 Brod und Sleifcb / und er eranch aus dem Zach, Vitus ift mit 
Ber auiiam feinen heiligen ©efellen dafelbft von GOtt mit Speiß wunderbarlich 
verſehen worden / nicht aber Durch bie Raben / ſondern durch einen Ad⸗ 
fer / ber mit feinem Schnabel und Klauen bie Speiß zubrachte. Der 
Zulauf des Volcks in felbiger Gegend mare ungemein zudem 5. Vito, 
er befehrte febr viel zu Dem Glauben/ vertriebe die böfe Geiſter / beilete 
alle Krancken die ungablbar / und in einem Compendio begreift der 

* 55, Lucas cap. fexto: 


19» 
VIrtVs ( fanGta ) De ILLo eXlIbat, 
& fanabat oMnes. 


Ein heilig Krafft aus ibm entſtund / 
dardurch er alle macht gefund. 


119. Sonderlich erzeigte er feine Staͤrck gegen bie höllifche Geifter/die cbeu 
Yıliam Dio qud) ihr Einfehr genommen in der Tochter bes Kayfers Diocletiani , 
deii welche klar auffagten/nichtDarvon zu weichen / es ene dann fie toerben on 
oe. Vito Dargu genöthiget. Virus wird alfo geſucht gefunden / und herz 

bey gebracht / unb mit Auflegung feiner Hand wiechen aKobalb bie böfe 
Feind aus Den Leibern Der Beſeſſenen / und wurde alfo mitandern Die $aye 

fesliche Tochter in Ruheftand geſetzt. 
Als Gbriftus den fagarum zum Leben wieder auferweckt / hat Er 
zugleich in Den Hergen der bofbafften Juden erweckt einen tödtlichen 
Joann. HI. Haß gegen fich dann / wie fagt ber JD. Joannes cap. und. fie eerfamme 
v47. Wen einen Rath und fprachen : Quid facimus, quia hic homo multa 
figna facit ? Und teas ware ber endlihe Schluß in dieſer Verſamm⸗ 
Bid vss. lug ? Ab illo ergo die cogitaverunt, ut eum interficerent. Das 
war gleichfam ber gefafte Schluß der bolli(ben Geiſter / ut Vitum in- 
terficerent , damit ber H. Vitus aus bem Weeg geraumt mürbe; bae 
b fie alfo ruhigen Beſitz in ben Leibern ber Beſeſſenen haben möchs 

en. 

.. Qo fieb mun ware dem Kapfer Diocletiano der tounbertbdtige 
Vitus, fo wohl wegen ber Wolthat / bie ex ibgy ap feiner E 
och⸗ 

394 3 gius... 


£g 


SERM FeftumSandüViniMartyris; — . 57 
Soter ertoiefen / als wegen feiner annehmlichen Geftalt / fo ſarck be- 
muͤhete er fid ben frommen Vitum zur Abgötterey zu bringen / fefe 
te an ibn mit reichen Gaben / und mächtigen Cmnabem ; Vitus abet 
ſchluge dieſes alles aus / mit Vermelden: O groffer Stapfet ! bu ver- 
ſprichſt mir ʒ war viele und báuffige Gnaden / was feynd fie aber alle/ ,, 120- 
wann fie auf einem Hauffen liegen ? nichts als ein aufgeblafener (eerer prose 
Ballon. ! | tumew. — 


FoLLIs IntVs tVMIDo tVrgefCens Vento. | 


Huͤpff / ſpring / mach dir Titulund Cramen/ 
trifft einmal oer Todt/ fallt alles 3ufammen. 


Auf bie(t Refolution des fugendreichen Viti ergrimmte ber. Mütter 
tib / und ber zuvor Lamm-mild fid) angeftellt / wurde wie ein wilder 
£öw / befiehlt Vitum, Modeftum, und Crefcentiam hart zu binden / in 
einen finfteren Kercker zu werfen / und mit äufferften Hunger zu pla- 
gen, Vitus fihluge fein Ders gang auf GOtt mit dem David Plal. fe- Pfal. 69, 
xag. nono: Deus in adjutorium meum intende : HErr! habe Ache "*- 
auf meine Zuͤlff! Und ſiehe / alfobald ward der Kercker mit himmli- — rzr. 
fhem Giang erleuchter / und es erfcholle eine Stimm : Seye voolqgezIn carcere 
much mein Diener Vite: fiebe ich bin bey dir / ich bin da/ dir 3u calicis anis 
belffen. Und einhimmlifcher Geruch erquieftefiealle. — pem 
In Anfehung ber folgenden Marker des unübertindlichen Viti 
folle (id die Natur billig entfegen / weilen fie big dato ſich eingebilbet / 
daß allein Dem Vogel Phenix vom Himmel das Privilegium ertheilt 
worden / daß er nicht allein feine zierliche Federn in den Feuerflammen 
unverlegt behalte, ſondern aud) Diefelbe Durch Das Feuer erneuere/ oder 
bag allein das Wunderthier Salamandra diefe Qualität babe / daß es 
im Feuer wohne und auffer Dem Feuer (tetbe / indem bod) bie Natur 122- 
beutige8 Tags wider all ibr Hoffnung fehen muß, / was Geflalt der m 
ftarctmütbige Vitus , als ein neuer Phenix , als ein neuer Salamandra, 4.., 
kein Slammen achtet/ Fein Brunſt empfindet/ und mitten in Dem Feuer. 
Fein hisigen Schmertzen leydet / ja was nod) mehr ift/ bie Kohlen kom⸗ 
men ibm vor, / a8 wie Die Euhlende Roſen / Die reifende und rafende 
Flammen / wie ein liebliher Sudwind / unb ber feurige Scheiterhauffen 
wie ein blühender Blumen⸗Garten. 
Nachdem der Kayfer eermercft / wie das junge Hertz Viti mehr 


bann maͤunlich mit Feinen Gaben zu erweichen / legte er ſich auf Die 
Ddd 2 Staͤr⸗ 


1223. 
Mixfusin 
gne. 


Dan. 3: 
v. 12- 


abid v.21. 


124. 
In Sammis 
aanıt, 


123. 
Impenetrae 
bilior.ferro. 


296 2o; Junius. 


Staͤrcke ber peinlicben Inftrumenten / und verboffte Darburd) Vitum 
zu bewegen. Es wurde ein grofjer Keſſel mit Pech / Dark und Bley 
fiedend gemacht und Vitus hinem geftür&t. Der ftarchmutbige Juͤng⸗ 
ling entfeßt fih gar nicht ab biefem Band / bezeichnete feine Stien mit 
bem H. T Zeichen und zeigt ein frolicbes Angeficht. Es batte Sabi 
chodonoſor aufrichten laffen ein guldertes Bild / weiten aber bie 3. He 
bräifche Knaben demfelbigen nicht opffern mollfen / befahl der König 
in feinem Grimm Dan. c. tertio, daß man Sidrach / Miſach / uno 
Abdenego berfüt [iren follte / welche sut Stund für des Ad 
nice Angeficbe gebrachte worden. Und weilen fie fid) Dem Befehl 
des Königs auf alle Weiß widerfegten / mufte Der feurige Ofen fieben: 
mal flärckerr als ſonſt angehist tverben/unb wurden alfo Diefe Maͤn⸗ 
net mitten in den brennenden Senerofen geworffen, Und was 
erfofget ? Und fie giengen mitten Daher in der Slamme/uno lobs 
ten GOtt / und preifeten den HErrn. Und da fie aus bem Ofen 
wieder heraus giengen / fahe man daß das Seuet Feine Macht an 
ihren Keibern qebabt harte / Daß auch Fein Haar auf ihrem 
aupt verfänger / nocherwas anibren Aleiderngeänderr / noch 
der Geruch des Seuero durch fie gangen ware, 

Gleiches bat fid) zugetragen mit dem fiegreichen Vito, er flunde 
mitten in bem rauchenden Topff ohnverletzt und fange gleich ben Babylo⸗ 
nifchen Knaben GOtt ein fröliches Lobgefang / beift Das nicht: Progr. 


Sanctus Vitus. Anagr. 'Tu canis uftus ? 


In bem Seur die drey Knaben 
wie fie G Ott gepriefen haben: 
Alfo Vitus fiegbefft finat/ 
in den Slammen ohne Schmerzen/ 
weil die £ icbazSlamm in dem Herzen 
mächtiger empor fic) ſchwingt. 


Nachdem der bancfbareSS(utgeugen bem höchften GOtt (dulbigen fobz 
gefang abgeftattet / geheter aus Den Flammen / alg aus einem Deylbaad 
ohnverlegtfrifch und glangend herfür. j 

Es muß fib allbier bie Kunft verrsundern / tveilem fie weiß / daß 
durch Das Feuer das harte Eifen/und Der unbetvegficbe Stahl gebän- 
diget / umb gleichfam in einen rinnenden Fluß verändert werben : und 
heutiges Tags muß fie fehen/ bag der H. Vitus ſtaͤrcker fep / als Li 

an 


Feflum Sancti Viti Martyris; 397 
D 2 ——————— "x 

xd 3 


und Eifen / indem er Dur) das Feuer Feines Weege Fan bewegt und 
erweicht werden / ſondern vielmehr denifelbigen mit geöfter Standhaff 
tigfeit widerſtehe. ie 


Es muß in Betrachtung des jungen Viti erfiummen das hohe Ab — rac, 
ter der verwichenen Zeiten / dieweilen Dafjelbige mutbmaffet / es hätte Generofiis 
vot viel 100. Syahren allein gehabt einen Catullum, ober Perillum, wel famis. 
er aus Antrieb Der. DBerzmeifflung fid) felbften in die Flammen ge 
flürgt / unb erfticket ; oder einen Mutium Scavolam , welcher aug Lieb 
per Wahrheit in. Gegenwart feines Königs bey einer. beinnenden Fa: 
cel die rechte Hand verbrennt ; oder einen Julium, der durch bie ange 
zundte Stadt Srojam mit unerſchrockenem Gemütb durchgangen ; 
oder bie Edelfnaben Alexandri, toelcbe bey dem Gögen-Dienjt mit brine 
nenden Fackeln aufgewartet / und wiewolen ihnen bie Funcken auf die 
bloſſe Hand gefallen nichts deſto weniger aus Refpect gegen ihrem $6 
nig Fein Hand gezuckt / fondern in das Fleiſch groffe und tieffe Köcher 
brennen kaffen / big Die Funcken von dem herzu laufjenden Blut erſtickt 
worden / indem es noch heut fiebet einen glortvürbigen Vitum in und mit 
den Flammen gleichfalls fchergen und Eurgweilen ; Er konnte wohl ſagen: 
Igne me examinäfti. Pal, 16. 
v. 3. 
Auf dieſen glorreichen Sieg über. bas ſonſt alles verzehrende Feuer ,,. A 
wird Vitus einen grimm.bungerigen Loͤwen vorgetworffen/ Der fid) aber niobickr 
fanfftmüthig zu femen Füffen geworffen / freundlichft geliebkoſet wel noniadi. " 
em Spectackel bey bie hundert taufend Menfchen mit Erfiaunen zus tur. 
gefehen/ unter Denen ber gröfte Theil Weib und Kinder / unb feynd auf 
die sooo, zum Ehriftlihen Glauben bekehrt worden. 

Nun ift es Zeit / gedachte der friumphierlihe Juͤngling / dem 
fo groß.als hochmuͤthigen Diocletiano befier unb Fräfftiger in das 
Hertz zu reden : du fiebeft nun, O grofier Kayfer/die Gewalt un 
fers bodften GOTTES / wie die wilde Thier wider ihre Na- 
tur fi jahm ermeifen / unb mit flummen Deuten mein und ihren 2.1 
GOTT erfennen/ und deine Halsftarrigfeit ift alfo groß, daß bu : 128« 
ibm nicht erfennem willſt. Refipifce tandem , laffe bid) endlich er- Noon im 
leuchten ; aber alles umfonft. Der unglüdfeclige Kahſer ftacfe fo , 
tief in feiner Blindheit 7 daß er fid) nicht allein nicht befebrte / 
fondern verfehrter und bethörter bie £l am einer Fol 

d 3 ter 


129. 
gs, MM, 
Beate ex- 
fyirant, 


Ad Phil. r. 
V, 23° 


130 

Eos opor- 

tet fequi, 

1. Cer. 4. 
Y. g. 

Ad Phil, 1. 
v. 29. 


3. Pett. 4, 
Y. Io 


398 Junius; 
— LL ——— —— 

ter lieffe ausfpannen / und alſo unmenſchlich peinigen / daß das Inge⸗ 
weyd in ihren Leibern zu fehen ware. Es ent(tunbe aber urplöglid 
ein erſchroͤckliches Donner-Wetter / die Blig-Keil fielen häuffig / die 
Goͤtzen⸗Bilder wurden zerfehmettert / die Qempel fielen zu Hauf⸗ 
fen / viele Menfchen wurden getóbtet / alle nahmen das Ausreiß / 
per Stapfer (elbft gebet durch / bebet/ und reiffet fid) felbft die Joaat 
— von einem ſchwachen Knaben uͤberwunden worden. Trium⸗ 
phiret alſo 


Chrlſtlanæ fortIcVDInIs VIrtVs ConftantIfsIMa, 


Wider des Tyrannen Wuth 
hat den Sieg der Chriſten⸗Muth. 


Unter dieſem blitzenden Toben des erzuͤrnten Himmels werden die 
Chriſtliche Helden von dem peinlichen Martergeruͤſt durch einen Engel 
aufgeloͤſt unb aus den Händen Des unmenſchlichen Wuͤterichs erlöft / 
und gebracht an den Fluß Silarum,mwo fie berfommen / und daſelhſten 
niedergelegt in ein grünes Gebüfch/ allwo fie GOtt einbellig Danck (as 
gen für bie Gnad Der Beftändigfeit/und ware ihr legte Bitt mit Dent 
H. Paulo ad Philipp.r. Cupio diflolvi, & effe cum Chrifto,um Entlaffung 
aus biefem fterb(icben geben. — Es wurde jur Stund eine Stimm gebört: 
Vite ! dein Debet ift erhörer / mit welcher fie alle drey alsbald verfchies 
den / und zu GOtt gefahren. Das beift gelitten/aber gedultig/und beſtaͤn⸗ 
ig; das heift geftritten/aber ritterlich/und Chriſtlich. 


Und was wir? Es follen ung aufmunteren zu gleichem Streit bie 

. Wort des Seraphifchen Lehrers : Generofius eft, & gloriofius militi 
* ftare in bello, quàm in balneo; effe in campo cum Rege, quàm in le- 


&o , in oet Rube cum muliere; certare in pugna, quàm delectari in 
menfa; & portare arma Regis, quàm fimbriam mulieris. Seynd bie 
fe HH. Martyrer geweſen Spectaculum Mundo, Angelis & homini- 
bus, primæ ad Cor. quarto , (o füllen fie ung nicht allein ſeyn Specta- 
culum venerationis , fondern auch imitationis ; Dann quia nobis dona- 
tum, teilen ung gegeben / Daß vote noch in den fterblichen Leibern um 
EHNFSTZ willen lesden Fönnen / füllen wir uns billig barum be 
werben : Chrifto igitur in paffo carne, & vos eädem cogitatio- 
ne armamini , primz Petri quarto. Go laffet uns dann nicht 

grau» 


Feftum Sancti Viti Martyris. $99 

sIgnls InsIgnIs qVeM neC fera Dente, neC IgnIs 
Attlglt, à ſtyglls nos tege Vite feris, ..— 


Vite groß mit Wunderzeihen/ ^. 

Löw und Feuer dir fbun weichen/ ^. ^S 
uns befcbirm von jenem Löwen/- : 7 ees. 
brülleno der uns tbut nachſtrebenn. ® 

400 Junius. | 
Feftum Sandi Joannis Baptiftze, 

Progr, Joannes Baptifta, gin s 

4inagr.i, Sonansaptabitci, 2, apta fonabitenfi, 
Vox in Deferto Chrifti pro lege diferta — 
Hincque foluta fono lingua falutis erat. 
Eccur clamavit, nifi plena falutis amore? 


132. Clamavit: Domino rité parate yiam. 
pas A trito fcelerum revocavit tramite, at enfi 
— Aptavit proprium ſic revocando caput. 
in deferto, In ber Wüften tie (id) hören 


biefe Stimm die thäte lehren, 
des Herrn Weeg zu tretten an: 
Und der Sünden Straß zu meiden, - 
brum Joannes muſte leyden, 
feinen Sopff aud) geben dran, Ps 


Feftum Sahdti Joannis Baptiſtæ: 408 


THEMA. 

Ego fum vox clamantis in deferto. Joannis pri- 
. tmo cap. : 

Sch bin eine Stimm des Nuffenden in der Wuͤſte. 

Joan, 1.v. 23. Luc, 3. v, 4. Marci, 1, v. 3. Matth. 


3. V. 2 


Ann ein Menſch mit offnen unbeweglichen Augen ein (ange 
Zeit das groffe Himmels + Aug bie bellglan&enbe Sonn be; 
trachtet und angefehen/ wird er durch ben ftarcfen Glantz 123. 
alfoverblendet / daß wann er feine Augen wieder darvon Joannes 
abwendet / nichts fehen und erfennen Fan / esfene Dann mas pne pot 

Groſſes / das bie Augen ausfüllet, Nachdem der fcharpfflichtige Ad: im aero. 

fer Joannes / der Evangeliſt (id) bod) gen Himmel geſchwungen / und fid) bie Joan- 

lang in Betrachtung der Góttlidben Sonnen aufgehalten, und bag Be; nem Bapt. 

trachte beſchrieben mit bie(en C'Gorten :; Im principio erac Verbum, & 

Verbum erat apud Deum &c, Joan. primo. Im Anfang war das Joan p.v. 

Wort / und oae YOottwat beg GOtt ꝛc. Und feine Augen und 

Feder von diefer Sonn abgemwendt/ erfiehet er Joannem / und fangt an 

ihme bie Nativität zu ftelfen mit folgenden: Fuit homo wiſſus A Deo &c. ibid, 1.6, - 

Es war ein Menſch von GOTT gefands / oeffen Name war 

Toannes. Seine Augen von GOtt alſobald auf Joannem wenden / 

das muß ein Giroffes (en; Alfo its, Dann Joannes ift nicht nur geme: 

en ein bobe berühmte Perſon bey ben Juden und Türcken/ derenjene 134. 

It gar gern zum Meſſia gehabt / biefe aber in ihrem Alcoran deflel, Joannes 
ben gedencken / fondern auch in Göttliher Heiliger Schrifft/ in welcher 7^7 
ihm öfters das Zeugnuß gegeben wird / ſonderlich aber Matth. und, judeos, & 
Warlich fage ich euch / unter denen Die von den Weibern ter Turcas. 
boren feynd/ ift Feiner auferftanden / der Bröffer ſey Dann Jo⸗ 
annes der Tauffer. Und wer wird dieſes im geringften toiber(prer 
hen? Ware er nicht 


125% 
MagnVs De ConCeptlone, sVáqVe natlVltate; —— 
Groß vor vielen auserkohren/ sc E NI 


Großempfangen / groß geboren, tivitate, 
pfangen / groß & * 


402 | Junius. 


——— — — — — — — 
— e ⸗ 


Groß infeiner Empfaͤngnuß / weil er zuvor durch einen Engel bat müß 
fen verfündiget werden / indem feine Eitern (don betagte Leuth geme» 
bar,1r7° fen: Etambo procefierant in diebus fnis; Weilen er in Gegenwarth 
Marid für Sreuben in Mutterleib aufgeferungen / in welchem er (don 
geheiliget / ebe er geboren / bep befjen Geburt. bent ſtummen Vatter 
das Band ber Zungen wieder aufgelöft worden unb volldes H. Geiſts 
gar ber:id) son den Wohlthaten Gbri[ii und von bem Ambt feines 


Soͤhnleins gereeiffaget hat. 

136, 
— MagnVs ex Ipfa eDVCatione, & aCtione, 
educatione ; r 
Kim Groß in feiner Buß unb Cauff/ 
— groß in feinem Zebens-Lauff. 


ne. 
Groß in feiner Auferziehung / die gefchehen in einer Wuͤſten / wie aus 
Luc 1.80. fuͤhret der Heil, Lucas cap. primo: Aber das Kindlein wuchs/und 
ward ſtarck im Beift/ und war in oen Wuͤſten / bip auf oen Tag/ 

da er fich oem Iſtael zeigen follte. Groß in bem Leben / dann er 

hat fid) gehalten gang einfam / von der Juͤdiſchen Cleriſey gank abge⸗ 

fonbert, Wie wunderbarlich mar nicht fein Speiß und Kleidung? Er 

Mihi. potreeinAleio von Cameelbaaten/ einen ledern Guͤrtel um feine 
"^ — Benden/ feine Speiß aber war Heuſchrecken und wilder Hoͤnig 


137. Mattb. tert, cap. 


— MagnVs De VoCatlone, sVoáVe offIClo, 
& fondio- Groß beruffen/ aroß im Wald / 
. groß im Ambt / Das er verwalt. 


Ton Groß in feinem Beruff / davon Zeugnuß gibt Joannes cap.primo, f£ 
(7 ware ein Mienfeb von Ott gefandt/ der hieß Joannes/ Cerz 
felbige kame sum Zeugnuß/ daß er von dem Liecht 3eugete / 

auf daß fie alle durch Hn glaubten: Aus weldyem erhellet/ wie daß 

er unmittelbar von GOTT felbft zu feinem Ambt fep beruffen worden, 

Wie aber diefe Berufung aefchehen’ Durch einen Engel, oDer burd) eis 

ne innerliche Anredung / ober im Traum / ober Durd) ein Geſicht / davon 

geſchicht in der H. Schrift Feine Meldung. Gnug iſts / vaé ber H.Lı- 

Luc3.rz. cascap.tert, meibet/ Der Befehl GOttes feye zu ihm gefihehen tir der 
Wouͤſten / welcher bernad) bey der Tauff Ehrifti im Jordan beftättiger 
worden wie erfelbften bezeugt Joan. primo. Der mich’ aefanor bac 

mit 


Feftum San&i Joannis Baptiftee, 403 


M — M M— M — M — —— 


an En — — 
mit Waſſer su tauffen. Groß nach feinem Ambt / bann er ware beg Jess. e. 
Meſſiaͤ Engel, unb Weegbereiter / Malach, 1. v. 3. Qauffer und Zeuge, "37 
Matth.3.v,13.&c. Joan, ı.v.7.&c. Er mufte unter (regem Himmelam 
Jordan tauffen, darbendie Buß predigen / ftraffen und fehreyen/ Match. 

3, V.6. &c. Ermufte das Lamm GOttes mit Fingern zeigen und von ihm 
predigen. Joan. ı.v. 29, 36. Endlich wareer 138, 
MagnVs In Ipfo ortV, & De Vitae oCCasV. Magnus 
Vor den Menſchen und vor GOtt MT 


Groß im £cben/ groß im Tod, 


Groß nad) dem Dod / welcher nad) bem äufferlihe Schein zwar erfchröch, 

lid); nach der Urfach aber heilig und feelig / wie zu fefen Matth. r4, v. 

3.&c. Mienemlich biefer tbeure Mann vom König Derode deswegen 

gefänglich ge(eGt worden’ unb enb(id) enthauptet worden, dieweil er des 

gedachten Tyrannen Blutſchand nicht billichen tvollen/ fondern gefagt: 

Non licec&c. Es ift nicht recht daß ou Deines Bruders Weib 

habeſt. Matth, dec. quarto. Matth, 14, 
Dbwohlen nun herzliche Namen unb Tituln / bieben Heil, Joanni KM 

gegeben worden überflüflig an der Hand fepnb / als daß er fey ein „Liz: 

Freund des Braͤutigams / Joan. 3. v. 29. Ein Vorläufer CHrifti, Uri laudatur in 

40. V. 3.4. Ein Engel des HErrn. Malach. 3. v. 1j. Ein brennend Liecht. 5.Scriprura, 

Joan, 5. v. 35. Der ander Elias, Malacb, 4. v. j. Der groͤſte unter allen 

Menfchen. Matth. 11. v. 11. Eine Schul ber Tugenden, ein Meifter: 

ſchafft des Lebens, ein Bild der JoeiligFeit/ein Storm und Form der Ge 

rechtigkeit / ein Spiegel ber Keufchheit ꝛc. So mill ich ihn bod) heut af- 

lein loben vonder Stimm / roie er fid) felbften nennet: Ego Vox claman- Joan. 1. 


tis &c, Joan, primo unb in gegenwärtiger erweifen/ daß (epe n" 
Ioannes pr&DICans Vox Vera PhiLoMeLa, 140. 
Lin Cfacbtigall Joannes war / Ef Philo» 
das zeiget fin Stimm wahr und flat. mela. 


EHriftusder HErr / befjen Stimm Joannes mare in feinen Predigen/ 
ber laffe mich auch heut in bíe(er Predig einen rechten Sfoannen/ und fei 
nemwohlflingende Stimm feyn ju feinen Ehren, Favete. 
WVon unterſchiedlichen Stimmen lefen wir in H. Goͤttl. Schrifft / zur. 
allda wird gehoͤrt die Stimme Mad. welche unfre erfie aibi ge: Vox yaria, 
ce 2 Dor 


404 Junius; 


—— 


hört haben nach ihrem Sall, Gen. 3. v.g. Und bie Iſtaeliter on dem 

Sinai. Deut.4.v.ı2. Die vom Himmel herab erfchollen beyden Tauff 

Gbrifli, Matth, 3,v.17. Und Qerflärung, Matth, 17.v.5- Wie auch 

Eurg vor feinem Senden. Joan. 12,v.28. &c. Zweytens wird gehört 

die Stimm Ehriftiv al8 Cant, 2. v, 8. Das ift die Stimme meineg 
Sreunbs. Und Er fpricht feibften Joan. 10, v.27. Meine Schaaf 

hören meine Stimm. Drittens die Stimm der Chriftlichen Kirchen / 

davon zu [efe Cant. 2.v,14. ba ber himmlifche Brautigam fpricht: 

Laſſe mich hören deine Stimm dann deine Stimm iſt ſuͤß. Nemlich die 

SSufi- Stimm PAl. 32.v.3,5. Soie Set; Stimm, Pfal. 130. v. 1. &c. 
Vierdrens bie Menfchen: Stimmen, diefie haben nicht allein wegen 
der matürlihen Sprache / fondern auch wegen ber vielen Thraͤnen Sap. - 

7.v.3. Ich bab gleich allen andern meine erfie Stimm mie 

14%» Weinengeben: Sünfftens der Thier- Stimm’ welche haben ihre vo- 
Voces in ces inarticulatas, oder unbedeutliche Stimmen / fintemahlen das Voͤg⸗ 
arietum, fein ſinget das Täublein girzet/ das Schtoälblein winfelt / das Hünlein 
pippet das Schäflein blecket das Hündlein pellet / das Pferd wihert/ 

der Loͤw brüllet/ der Baͤr brummet/ die Dchfen und Kühe blócfen 2c. 

143. Es folle und till Joannes feine Stimm hören lafjen/ und fein Ambt 
Externa verrichten / nicht in dem Tempel zu Jeruſalem / wo fonft ber gemwöhnlis 
Species Phi che Gottesdienst verrichtet wurde; nicht in einer Syübi(cben Synagog, 
komelz, daman alle Sabbather Die Propheten pflegte zu leſen. Adt. v3, v. 27. ſon⸗ 
dern wie ein einfame Nachtigall inder Wuͤſten. Die Nachtigall iſt ein 
ſchwartzes unanfehnlihes Voͤgelein / it weder bundig wie ein Elſter / o⸗ 

der glängend wie ein Pfau / fondern es hat eineriey gar geringe Farb. 

144. Soannesder Tauffer und Vorlauffer Ehrifti ift bie Seit feines Lebens 

E: Joannis, ſchlecht und einfaͤltig daher gangen, Er iſt nicht baber getretten in groß 
fen langen und meiten Chorroͤcken mit den so, Gebotten verbremek / 

und mit Schaaf und en gefüttert/ wie bie Phariſaͤer und 

Yarch,r. Schrifftgelehrten/ von welchen Ehriftus Matth. fepr. Cavete &c. &es 
17. bet euch für für den falſchen Dropbeten/ die in Schaafe + Aleiz 
dern zu euch Eommen / inwendig aber feyno fie reifende Wolff. 

Und ftöffts ihnen unter die Naſen / daß fie mit eitel bunden Farben ber 
Heuchlerey einher ſchwaͤntzen wie Eifter und Pfauen / Matth. vig. cert, 

mit biefen austruͤcklichen Worten: YOebe euch &ebrifftaelebrren 
und Pharilaͤer / ihr Heuchler / die ihr gleich ſeyd / wie die uͤber⸗ 
— 2) tüncbte Graͤber / welche auswendig huͤpſch ſcheinen / aber in⸗ 
wendig ſeynd fie voller Todsenbein und alles Unflaths. Alſo ^. 

ihr / 


Feftum San&i Joannis Baptiftz. 40 


ihr / von auffen fcheinet ihr den Menfchen fromm / aber inwendig (epb ine 
soler Heuchlerey und Boßheit / voll aier Untugend. 

Sfoannes bat fid) in der Kleidung / Reden und läufferlichen Wan⸗ 
bel gan& fchlecht unb fein gerecht gehalten; Er ware bekleider mit ei> 
nem Aleid von Cameel⸗Haaren / und hatrte einenledern Gürtel 
um feine Lenden. Alſo zeugt Chriſtus von ibin: Wollt ibe einen 
Menſchen in weichen Kleidern (eben? Siebe / die da weiche Mzttk.ın. 
Aleider tragen/ (eyno in den Haͤuſern Der Rönigen, Mattb. 11. *. 
Dahero er verachtet und verfolgt worden wie bepfüget Thecphyla&tus ; 

Veflis ejus ex pilis erat, & oftendebat à deliciis alienum, Sienim 

mollia geläffer,in Regum domibus verfatus effet, & non in carcere, 

fi delicias ſectatus effer. Cr ift nicht. herein praviret mit Purput unb 
koͤſtlichem Leinwad befleibet / wie Der reiche Wraffer Luc. dec, fexto, Exe, 16. 
fondern fein bemütbig Kleid bat einen demüthigen Geift angezeigt, Ve. "19 
ftis enim animi teftis, bag Kleid verrather bas Gemuͤth. 

So gering/ bem aufferlid)en Anfehen nad) / bie Nachtigall iſt (6 — 145; 
herzlich ift fie inivenbig son GOtt erfchaffen / und von der Natur beglu; Interna 
det/ mit Scharpffiinnigfeit/ mit Sing: Runft und £ieb(idfeit / deswes — ki- 
gen fie hochgeſchaͤtzt und offt tbeuer erfaufft wird. Alſo ift Syoannes der - 
Tauffer von GOtt / Gbrifto/ und ber gan&en heiligen Kirchen im hohem zi Joamnis, 
ZEftim allzeit gehalten worden, Non furrexit major, giebt Chriftug felbft 
Zeugnuß/ Daß unter allen Die von Weiberngeborenfeynd / Eein 
geöfferer auferfianden ale Joannes der Tauffer. Match, und, Matth. ı7; 
Nicht allein, weiten ez noch in Mutterleib verfchloffen/ mit bem H. Geiſt wir. 
erfüllt geweſen einen Propheten-Sprung nad) bem andern gethan ges 
gen feinen Erlöfer fondern aud) weilderfelbige ihn von zarter Kindheit 
en fonderlich und wunderlich regiret und ausgeruͤſtet / bag er fein hohes 
Ambt wuͤrdiglich verrichtenfönnen. Des wegen fagtvon ibm feit Bat: 
ter Zacharias: Du Rindlein wirft einPropber des Höchften ge; 
nennt werden/ ou voitft für dem HErrn Hergehen/ daß ou feinen 
Weeg bereiteft/ und Erkaͤntnuß Des Heyls gebeft feinem Volck / L 
Die da ift InDergebung ihrer Sünden, Luc, primo. Mri 

Die Nachtigall iſt gar ein verftändiger und gelebrfamer Vogel, der "147, 
im Dunckelen dichtet/ unb aud) zum Neben fan angeführt werden. Wie Docilicas, 
ton ihr fingt der Poẽt: & Solcrtia. 

Difficiles numeros modó, collu&tata retorquet, Tusce 

Infufcat, fcindit, carpitque, ac plurima mutat, 

Plurima dum mutat, furgit Symphonia difcors, 

Gee 3 Alfo 


496 Junius. 


148. Alſo ift in Joanne dem Tauffer en hoher unb fonderlicher Geiſt geweſen / 
Et Joannis. mif bem et fihon in Mutrerieib erfülltworden. O! wie bat nidbt biefe 
ape . geiſtliche Nachtigall su reben getouft von Gbrifto bem Meſſia / als dem 
Macchz. Lamm GOttes / das Der Welt Sünde tragt, Joann, primo cap, -Und 

v.,&c. Der wahren Buß und Belehrung zu GOtt. Matth. tert, Bon feinem 
Joan, Amt und Bekaͤntnuß. Joan. primo. 

Y Lic Die Nachtigallift ber erfte Frühlings - Both wann fie (id) hören 
una" däfftı iftesein Zeichen daß der Fate Winter Abfchied genommen/ und 
Veris Phi. Det liebliche Srübling eingefehrt. Es hat der Heil. Sfoannes denanmus 
lomela, — ffigen Frühling des Neuen Teftaments mit feinen predigen ineimiref/ 

und angefangen ba der falte Winter des Alten Teftaments fid) geens 
150, biget. Alforedetder himmüfche Bräutigam Ehriftus JEſus fein liebe 
t Joannes, Braut an, Canr, fec. cap. Stehe auf / meine Freundin / meine 
«1o 1, Schöne/ unb komme her / dann ſihe / der Winter ift verganger/ 
der Regen ift hinweg / die Blumen feynd berfür Eommen im 
Land/ der Fruͤhling ut berbeyEommen/ und die Curteltaub [afz 
fer (icb hören in unfrem Jano, Wer iſt dieſe Turtel-Taub anberft/ 
als ber H. Joannes? Er ift gewefen Limes inter V, & N. T. derMarcds 
ftein zwifchen dem A. unb N. &. mit Dem fid) jenes geendiger/ unb dies 
IjY. (eg angefangen. ; tv | 
TES MS So ein Vogel über ihre Zunge wachtſam ift; ift es bie Nachtigall 


lo provida 


Philomela, dahero ber Poëc alfo fingt: 
Pr ida Infidet excelf& Philomela fagacior ulmo, 
Dum fugat atrocem caetera turba famem, 
Omnes in partes convertens nefcia fomni 
Lumina, Cuftodis fungitur officio, 
Protegit ecce fuos ftomacho , genioque vacantes, 
Cautior hoftiles detegit infidias. 


Er will fagen: 
Dom hohen Aft die VXacbtigall 
ſchaut wachtfam auf ihr Junge all/ 
YDann fie im Speifen forgloß feynd/ 
Damit nicht fehaden möcht der Seind, 


Obſchon nun bie Nachtigall gantz wachtſam / gank unſchuldig und un. 
ſchaͤdlich iſt fo fan fie doch nicht ohne Gefahr (eoa / ſondern * 
Feind / 


Feftum Sancti Joannis Baptifte, — — 407 


Seinb/ bie ihr nachlauren unb nachfiellen/ fie falle oͤffters in die Strick 
und Garn der Vogelfängery in die Klauen der Geyer und Stoß: Bügel. 
Obſchon Joannes em heiliger / frommer und aufribtiger Mann unb 
Prediger ware, bannod) bat nicht allein der hoͤlliſche Raub⸗Vogel / bet 
Teuffel / ibm nachgeſtrebt / Strick und Garn gelegt / fordern auch den 
$rautamen Tyrannen Herodem endlich babin verleitet / Daß er ihn beym 
Kopffnehmen/ gefänglich einfegen/ und endlich entbaupten laffeny wie zu 
fehen March.c. dec quarto. 

» . Die Stimm der Nachtigallhat was befonders / ihresgleichensift 153. 
unter den Vögeln nicht anzutreffen / bann fie ihre Stumm mille mo- Vox Philo- 
dis, wieder Po& (agr; auf taufenderley Weis verändern und drehen er fingus 


Fan: 

® Uns, eademque canit toties diſtincta, venitque 
Obvia faepe fibi, nonnunquam adverfa, caditque, 
Ac furgit, vocemque premit , vocemque coruícat, 


daß id) (chier mit bem Pailofopho, Lacoa genannt ; bey ber Plutarcho 
in Apophtheg, (agen fan: 154. 


Matth, 14. 
v. 2. &c, 


Vox eft, praetereaque nihil, Et Joannis. 


Joannes ber Tauffer wird genennt ein ruffende Stimm wegen feiner 
herzlichen Zehr und Predigen / barinn er feine Stimm bißmeilen febr 
bod) erhoben und raub fallen laſſen im Gefe&unb den Buß Predigen/ 
bae; bie Phariſaͤer und Sadurder angefhrnen: Ihr Ortergesücbt/ 
wer bat dann eucb geweifer/ daß ihr den kuͤnfftigen Zorn entrins 
nen werder ? Gebet 3u/ chur wurdige Stücbten der Buß 1€. Matıh.z, 
Matth, tert, wie auch Herodem: Es iſt nicht recht / daß Du Deines v7 &c. 
Bruders Philippi Weib babeft, Match. dec. quarıo. Bißweilen Matth. 14. 
niedrig und (anfit ergehen lafjen in bem Evangelio daß er Sj&(um das "+ 
Lamm EDttes mit Fingern gezeigt und gefagt: Ecce Agnus Dei &c. 
Sihe / das iff das Lamm BOttes/ welches binnimmtoie Suͤnd Joan. r. 
Der Welt. Joan.prim,cap. Iſt alfo diefe unfre Joannaͤiſche Nachti⸗ "29. 
gall aufber Muficalifchen faiter auf und abgeftiegen mit ihrer durchdrin⸗ 
genden Stimm: als im Ut utiliter. im Re realiter, im Mi mirabiliter, 
im Fa familiariter, im Sol folariter, im La lamentabiliter, babero ente 
fprofjen diefer Sapphifche Lobgefang/ mit gleichem Anfang der Muficali- 
(den Noten; 

ut 


458 Junius. 

rff. UT queant laxis REfonare fibris 
Vox Philo- Mira geftorum FAmuli cuorum 
cipit SOLve polluti LAbii reatum 
nz, San&e Joannes, 


Die Stimm der Nachtigall ift febr lieblich und anmuthig / man fan ife 

nicht gnugfam zuhören / fo gar angenehm unb (af Fan fie e8 machen. 
Ssoannes iſt ein Evangelifche Troft Stimm den armen Sündern fehr ans 

genehm geweſen / Deswegen fic Zoͤllner / Soldaten und viele andere bag 

ibm eingefunden / von ibm Bericht unb Troſt zu empfangen/ babero ihm 

aud) ein lieb; und troftreicher Nahmen ift gegeben worden, — Joannes 

ift (einem Urfprung nad) Hebraͤiſch / und ift (o viel/ als fid) günftig und 

liebreid) erzeigen/ unb das Grichiſche Jar, unb zaryz= mit befond@ 

156. rem Luſt ſich erfreuen / ſo wohl das teutſche guͤnnen / und guͤnſtig ſeyn 
Joannes daraus gezogen wird / dag alſo Joannes (o viel ift als ein hold⸗voller 
quid deno- Menſch / dem jedermann guͤnſtig iſt. Dieſen Nahmen bat er erlangt / 
Ry: unb gefübrt/ nicht nur feiner Perſon und Eltern wegen, weil GOtt fie 
mit diefem Kind febr erfreut gehabt und es ihnen ein febr liebes Kind 
geweſen / fondern aud) wegen feines Ambts / weil er Die liebliche Gnaden⸗ 

Stimm des Heil, Evangelii erſchallen laffen / unb ben Anfang ber Deilis 

157. gen Tauff / als bes gnabenreideit Sacraments / gemacht bat. 

Vox Phile- Die Nachtigall ſingt nicht continuó, das gantze Jahr durch / forts 
melzde- dern (ie fange zu gewiſſer Zeit any und hoͤret auch zu gewiſſer Zeit wieder 
verminata, auf Es bat Joannes ber Tauffer, feine Svangelifche Stimm zu erheben, 
unb die tröftliche Snaden Lehr zupredigen angefangen / nachdem dag 

Alte Teftament feine Endfchafft erreichet/ und das Neue an beffenGotatt 

fommen if. Er bataud) in feinem Predig⸗Ambt concinuiret/ folang 

158. es GOtt gefallen; baber Termin feines Ambts und Lebens/den GOtt 

% der HEr—rihm geſetzt hatte, herbey Fommen unb aus getoefen/ bat er feis 
Joannis. ne Stimm nicht mehr hören laſſen / fondern iff gemanbert in ein und ans 

159, ders Land / in Das etoige Leben. | 

Ad laudem Die Nachtigall / gleich andere Vögel, preifet und (obet GOtt ibs 
Beidefir peg Schöpffer mit ihrer Stimm / too nicht effs&ivéuib per fe, wie bie 
nata. Engel und Menfhen Gott loben / bann alfo Fönnen fie ihn nicht erfem 
nen/ toiebie Engelund Menfchen/ fondeen obje&ivé unb per accidens, 

indem fie von GOttes IBeisheit / Güteunb Allmacht seuget/unb foldyer 

169. Geftalt vnd Menfchen Urfach und Anleitung gibt GOtt zuloben, Alto 
Fr hat Joannes ber Tauffer alle feine Predigen und (ein ganges — | 

ti 


Jeans, 


Feftum San&i Joannis Baptiftz; 499 
richt zu Gottes Ehr/ und Cbrifti£ob. Da bie Fudendie Ehrdes ef 
fíà ihm gebothen/ ſchluge er esrund aus; und geugtevon Gbrifto; achtete 5 
fir) auch unwuͤrdig feine Schuhriemen aufsulöfen, Joan. primo. at 
; Die Pachtigall (afet ihre Stimm hören / nicht in Städten und "6r. 

Dörffern/ fondern an mwüften/ (cbattigten Orten / bann fie liebt die Ein: pritomela 
ſamkeit. Koannes eine Stimm in ber Wuͤſten. S. Lucas meldet/ er diferra in 
babe fid) aufgehalten und fein Ambt verrichtet in ber Gegend um ben — 
jord:n,c 3.v.3, Der Heil. Joannes ber Evangelift nennet 2. Stel]. cz. 
len/ an welchen er gelehrt unb getaufft babe als erſtlich cap. primo Be· 5.* 
thabora, Dieſes Bethabora ware 4. Meilen oon Jeruſalem gegen Det Joan. 1. 
Sonnen Aufgang/ teofefbft eine Fahrt / ba bie Leuth über ben Jordan Y-=°- 
fuhren anzutreffen / welches bann aud) der Nahmen gibt / bann Bech I19?- 
beiffet ein Hauß und Abur eine Fuhrt. Zweytens Enon bey Salem, a 
cap. tert, v. 23. lage rr. Meilen von Jeruſalem / wofelbit der Patri:idemc.z. 
ard) Jacob eine Zeitlang gewohnet. Gen. 33.v.18. Etliche Gelehrte v.23. 
wollen, weilen Jeannes in ber Wuͤſten Audumim (ete erzogen worden / 
weiche Wuͤſten an ben Balſam ⸗ Garten Engaddigeftoffen/ dadiePro- 163. 
pheten Elias und Elifäus vor beffen ihre Schulen gehalten / ba nad: 
mahls aud) bie Effeer fid) aufgehalten, bap er auch daſelbſt geptebiget nes leur 
babe, Es iftaberdiefe Wuͤſten Adumim gelegen 3. Meilen oon $eru: cavis. 
falem gegen Aufgangder Sonnen zwiſchen Serufalemund Jericho / dar⸗ 
innen viel Raubens unb Mordens geſchehen / dahero fie vom Blutden 
Nahmen bekommen. 
Es hat aber der H. Joannes in der Wuͤſten ſein Ambt verrichten / 
unb feine Stimm hoͤren laſſen. 1. Weilen er deſſen ein klaren Befehl 
von GOtt hatte / wie er fid) Darauf berufft Joan. primo, Aber der mich Joann.r. 
gefandt bat mit Waſſer zu tauffen Weil GOtt ber Herr nunmehro ia | 
nicht allein in Syuba wollte befannt feyn / fondern wollte feine Kirch ers... ne. 
meiteren /und herifchen von einem Meer bif qum andern / unb DON «o, 
ben Waͤſſern big qu ber Welt Ende, Pfal. ſept. fec. mufte Joannes pa! 72. 
nid)t zu Serufalem / fondern in der Wuͤſten unter bem frepen Him- "> 
mel predigen unb tauffen / und barmit augenfcheinlich bie Abfchaffung 
der vielfältigen Ceremonien und DOpffer bezeugen. 3. Weilen die Juͤ—⸗ 
diſche Brietter unb Schrifffgelehrten von der reinen Lehr abgewichen 
waͤren / und hatten biefelbige mit vielen Menfchen: Satungen verfäl- 
fehet / rühmeren unterdeffen ihre ordinariam fucceflionem, von dem - 
Aaronc bif aufihre Zeit / um welcher fie mepnten/baf jedermann fchuls 
big waͤre ınre Lehr as Monfis/ und Der Propheten felbjt anzunehmen: 
S ff achte⸗ 


165. 
Delertum 
quid deno- 
tet. 
Matth. 3, 


Y. 25 


166. 


Lex Mofai- 
sa onerofa. 


Exodi 19, 
Y, 16, 


167, 
XexEvan- 
gelica gra» 
«oía, 


jozn.3. 
v. 16. 
Marc, 16. 
y. 16. 
Luc. to, 
v.24. 


410 jun'us; 

achtete doch Joannes bif alles nicht weil fie bie Lehr Göttlicher Wahrz 
heit mit ihrem Gifft vermiſcht hatten, Deswegen gebet er von ihnen au$/ 
will mit ihnen feine Gemeinfchafft haben / damit er fic) ihrer Sünden 
nicht tbeilbafftia mache, 4. Coolteburd) die Wuͤſte abgebilder werden 
das wuͤſte unbánbige Hers feiner Zuhörer, 

In Woͤſteneyen gibts allerhand wilde graufame Thier. Alſo 
waren bey vielen Zuhoͤrern Joannis grauſame Loͤwen⸗Hertzen / murren⸗ 
be Hund / reiſende Woͤlff / gifftige Schlangen ꝛc. deswegen hieſſe et 
fie Ottergezuͤchte. Match. tert, 5. Solte bedeutet werden / wie das 
Predig⸗Ambt insgemein fo gat ein ſchwehres Ambt wäre; Ipfis Ange. 
licis humeris tremendum, ſagt ber Heil. Bernardus / welchem auch 
bie Engel / ohne bie Huͤlff GOttes / nicht ſuſticiant waͤren. Dann aus 
einer Wuͤſten ein Paradeyß zu richten wollen, hocopus, hic labor eſt, 
koſtet Muͤhe und Arbeit / ein rechtſchaffener und gewiſſenhaffter Predi⸗ 
ger ſitzt ſo wenig in einem Roſen⸗Garten / als Joannes geſeſſen / es gibt 
viele Wuͤſteneyen / bie fie durchſtanckern muͤſſen. 


LeX MosalCa VaLDè graVIs & rlgorofa. 


Sm Alten Teftament ware ein raue febr; unb bie erfehröckliche 
Stimm Mofis/ oder das Gefa& / welche Stimm nichts als Fluch bor 
nerte, Für dieſer Stimm erfchracfe jedermann / ber fiebórete; Exodi 
dec,nono. Sihe / da bótet man / Daß es anfienq zu Donnern/ 
und zu bligenzc, 

Legis zVangeLICae MansVetVDo , atqVe gratlæ. 


Des Evangeliſchen Gefez | 
Groſſe Sañfftmuth und GnadenSchaͤtz. 


Im Neuen Teſtament erſchallet viel ein annehmlichere Stimm, über 
welche alle, bie fie hören, ficb erfreuen koͤnnen. Sft dag nicht einFreuden⸗ 
reicher lieblid)e Stimm: Siehe / das iſt Das Lamm D Ortes/ wel⸗ 
ches binnimme die Sund Der Welt, Joan. primocap, Klinget das 
nicht überaus wohl? Alſo bat 6 Ort die Welr geliebr/ daß et feie 
nen einigen Sohn gab/ auf daß alle/ die an ihn glauben niche 
verlohren werden/ fondern Das ewige X eben baben. Joan. tert. 
Wie tröftlich (autetea? Wer glaubt uno getaufft wird / ſoll ſee⸗ 
fig werden / unb alſo fort. D! feelig ſeynd Die Ohren / welche dieſe 


Rachtigall bóren/Luc, dec. cap. Ich ſage euch, daß viele Prophe⸗ 
ten 

— 


Feftum Saf&Gi Joannis Baptiftz; 411 


ten und Rönige haben fehen wollen / Das ihr ſehet / uno babene 
* geſehen; und hoͤren / was ihr hoͤret / und habens nicht ge⸗ 
örer, 

Es ift aber diefesnicht alfo gemeint, a(8 toann man im Neuen Teſta⸗ 168. 
ment allzeit piand , und füß fingen müfle/ und bie Evangelifche Predig- Quandog 
Poſaun nicht dann und warn duré erfchallen dörffte / bie raube Geſetz⸗ — 
Stimm muß nod) immerfort mit unterklingen bey den gottloſen / ver: cuu ^ 
ſtockten rohen unb unbuffertigen Sündern/ babep muß bie fife Evan⸗ 

elifche Troft-Stimm erklingen den armen / denen bußfertigen unb jetz 
nit(dten Hertzen: Es muß Das Wort der Warheit recht gethei⸗ 2.Tim. 2. 
let werden, Sec, ad Tim, fec.cap. das ift: Man muß das Geſetz und * 15 
Evangelium nicht unter einander mengen/ fondern Das Geſetz treiben wis 
ber bie Rohen / Harten / Böfeny unb fie werffen im Bann / ober unter 

. Das weltliche Recht die Blöden aber, Betrübten/ Frommen tröften 


mit dem H. Evangelio. 

Raub mare alfo die Stimm Monfis’daerruffe: Derflucht feye/ 160. 
der nicbt tbut/ was im Buch des Gefeges gefcbrieben iſt. Wie Vox V. T. 
troftreich ift aber bie Evanaelifche Gnade, Stimm: Cbriftus baruns PE 9 
erlöfer vom Sluch oes Befeges / da